BIOLÓGIA 349 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA 349 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 BIOLÓGIA 349 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

2 BIOLÓGIA 350 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvetı céljának tekinti a tanulók felnıtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulási eljárások és módszerek terjedésének elısegítését. Az általános iskolai évek alatt a biológia oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként szerepe van abban, hogy a tanulók megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a személyes boldogulásukhoz és fejlıdésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. A biológia oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. A természettudományos kompetencia fejlesztésével a tanuló életkorának megfelelı készséget és képességet szerez arra, hogy az ismeretek és módszerek felhasználásával, az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjon, elırejelzéseket tegyen, s irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban. A természettudományos kompetencia birtokában képes lesz kritikusan szemlélni az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokat, és képes lesz cselekedni a fenntartható fejlıdés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia egyik speciális területe, fejlesztési iránya a környezettudatosságra nevelés. Ennek célja, hogy elısegítse a tanulók magatartásának, életvitelének átalakulását annak érdekében, hogy a felnövekvı nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elısegítve ezzel az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlıdését. A biológia oktatásában a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap a nyelvi, elsısorban anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Ennek birtokában a tanuló képes lesz a tantárgyi témákban szóban és írásban kommunikálni. A biológia oktatásának számos területe alkalmas a matematikai kompetencia fejlesztésére is, hiszen ez a kompetencia lényegében egyfajta matematikai gondolkodás alkalmazásának képessége, akár a mindennapok problémáinak megoldására is. A modern biológia nem nélkülözheti a digitális kompetencia meglétét sem, így ennek az oktatásban is tükrözıdnie kell. A tanuló képes lesz a biológia tudományának megfelelı formában és módon használni a fıbb számítógépes alkalmazásokat elsısorban egyszerő szövegszerkesztést, információtárolást-kezelést.

3 BIOLÓGIA 351 Az ismeretszerzés folyamata már az általános iskolai tanítás-tanulás folyamatában sem nélkülözheti a hatékony, önálló tanulást. A tanuló tehát legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idıvel és az információval való hatékony gazdálkodást is. A biológiának több olyan témaköre is van, amely alkalmas a szociális és társadalmi kompetencia elmélyítésére. Ezekben megismertethetjük a tanulókkal a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételeit, bemutathatjuk a magatartás olyan formáit, amely révén az egyén hatékony és építı módon vehet részt az egyre sokszínőbb társadalomban. Ez a terület alkalmas az énkép és önismeret fejlesztésére. Segítséget ad az egyén önmagához való viszonyának alakításában, az önmegismerés, az önkontroll és az önfejlesztés igényének kialakításában. A tanulók az általános iskolai oktatás során megismerik népünk kulturális örökségének a biológia tudományát jellemzı részét is. Tanulmányozzák a kiemelkedı magyar tudósok tevékenységét, munkásságát, megismerik a haza természeti kincseit. Megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású tudományos eredményeit. Megismerik az emberiség közös, globális problémáit, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttmőködéseket. A természettudományos és szociális kompetencia a testi és lelki egészség megırzésének a területe. Az általános iskolai oktatás során kiemelt feladat a felnövekvı nemzedékek egészséges életmódra nevelése. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelızésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Elı kell segíteni, hogy a tanulókban kialakuljon a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítıkész magatartás. Figyelmet kell fordítani a káros függıségekhez vezetı szokások (pl. dohányzás, alkoholés drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelızésére, a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre és a felelıs, örömteli párkapcsolatokra történı felkészítésre. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi élıvilág sokféleségérıl, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszerrıl. Ezek tudatosításával növelje az élıvilágban meglévı változatosság fennmaradásának és az emberek egészséges életének esélyeit. A diákok ismerjék saját testük felépítésének és mőködésének alapjait, az egészséges életmód szabályait, és képesek legyenek az egészséges

4 BIOLÓGIA 352 életvezetésre. A biológia tanításának a többi tantárggyal együtt célja, hogy kialakítsa az új ismeretek önálló megszervezésének képességét. A fenti célokból a következı feladatai adódnak a biológiát tanító pedagógusnak: - Az általános iskolában olyan természetszemlélet és biológiai tudatot alakítson ki, melyben a biológiai sokféleség alapvetı fontosságú. Mutasson rá az élılények és az életközösségek változatosságára, az ökológiai rendszerek dinamikus jellegére. Rendezze a hazai és a távoli tájak megismert élılényeit a tudományos rendszer fıbb kategóriáiba. Mutassa be az emberi szervezet felépítésének és mőködésének lényeges sajátosságait, biztosítsa az életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot és segítse elı az emberek közötti, valamint emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését. Tudatosítsa, hogy Földünk globális problémáinak megoldása, a biológiai ismeretek segítségével, minden ember közös feladata. - Tanulói megfigyelések, vizsgálatok és tanulókísérletek szervezésével, vizsgálati eljárások gyakoroltatásával, ismeretterjesztı mővek közös feldolgozásával alakítsa ki az önálló ismeretszerzés képességét és igényét. - A tananyag feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva tegye nyilvánvalóvá, hogy az elsajátítandó tudás nem elsısorban önmagáért szükséges, hanem azért, hogy megértsék, és ennek alapján tudják befolyásolni a környezı világ jelenségeit. - Segítse elı csoportos tevékenységekkel az együttmőködésre vonatkozó készségek kialakulását, és az iskola mőködésének integrálódva könnyítse meg a szocializációt, a társadalmi környezetbe történı beilleszkedést. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A NAT - ban a kiemelt fejlesztési feladatok közé tartozik a környezeti nevelés, valamint a testi és lelki egészség védelme. Keltsük fel a tanuló érdeklıdését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Juttassuk ismeretekhez a biológiai környezete jelenségeinek, folyamatainak vizsgálata révén. Tegyük képessé a tanulót a biológiai jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére, tudjon egyszerőbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan elvégezni. Ehhez legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.

5 BIOLÓGIA 353 Tegyük képessé a tanulót a biológiai jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére, tudjon egyszerőbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan elvégezni. Ehhez legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában. Tegyük képessé a tanulót, hogy ismeretszerzési tevékenységében használni tudja a nyomtatott, illetve az elektronikus információhordozókat, és értse a szellemi fejlettségének megfelelı szintő biológiai ismeretterjesztı könyvek, cikkek, különbözı elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit. Ismertessük meg, vétessük észre a természet szépségeit és tegyünk kísérletet a természeti szépségeknek a tanulók értékrendjébe való megfelelı módon történı beilleszkedésre. Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzık, tényezık elkülönítésére, és a biológiai objektumok, jelenségek csoportosítására, rendszerezésére. A biológiai kísérletek kapcsán legyen képes megállapítani, hogy mely tényezık miként változnak meg, tanári segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat és értelmezze a vizsgálatok, kísérletek eredményeit. Segítsük a tanulót, hogy a megfigyelései, vizsgálatai, kísérletei során szerzett ismereteit szellemi fejlettségének megfelelı szinten tudja a legfontosabb szakkifejezések helyes használatával megfogalmazni, és írásban, egyszerőbb vázlatrajzokon rögzíteni, és képes legyen a biológiai jelenségekkel kapcsolatos diagramok, ábrák információtartalmát leolvasni, értelmezni. Alakítsuk ki a tanuló az irányú képességét, hogy tudja a biológiai objektumokról, jelenségekrıl szerzett ismereteit elmondani, leírni, ábrázolni és a biológiai környezetérıl különbözı módon szerzett ismereteit összehasonlítani. Alakítsuk ki a tanulóban az igényt fizikai és pszichés egészségének, egészséges természetes és mesterséges környezetének megırzése iránt, érjük el, hogy ezeket az emberiség közös értékének tekintse. Tegyük képessé a tanulót arra, hogy magyarázni tudja ismereteinek mennyisége és mélysége szerint a biológiai mővelıdési anyagban feldolgozott jelenségekhez, folyamatokhoz hasonlókat is, és használja, alkalmazza a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában a biológiai mővelıdési anyag elsajátítása során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit. Segítsük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a tanulók testi és lelki egészségi állapotát, életminıségét javítják, segítsük az egészséges életmód térhódítását a felnövekvı nemzedék körében.

6 BIOLÓGIA 354 Ismertessük meg a tanulóval a szőkebb, illetve a tágabb környezetében elıforduló és a biológiai mővelıdési anyagban szereplı különbözı szervezıdési szintő anyagok, élılények alapvetı tulajdonságait, az élı anyag jellemzıit. Ismertessük meg az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember egészséges életmőködését veszélyeztetı anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait. Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és természetvédelem legfontosabb alapelveit, valamint tegyük képessé arra, hogy a mikrokörnyezetében a szennyezı anyagok káros mértékő felhalmozódásának megelızésében aktív szerepet vállaljon. Ismerje a környezetében elıforduló természeti és civilizációs veszélyhelyzeteket, azok túlélési lehetıségeit. Ismertessük meg a tanulóval a fenntartható fejlıdés ökológiai társadalmi fogalmát és segítsük elı a környezettudatos magatartás kialakulását. Tudatosítsuk a tanulóban, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvetı jellemzıje az idı, az idı múlásával az élılények is változnak. Adjunk áttekintést a földi élet periodikus változásairól, az emberi élet szakaszainak fıbb jellemzıirıl, életfolyamatok visszafordíthatatlanságáról. Adjunk képet az egyes kontinensek és hazánk tájainak jellegzetes növényeirıl, állatairól. Mutassuk meg, hogy a biológiai objektumok, megismerése is folyamat, közelítés a valóság felé. Tudatosítsuk, hogy a biológiai ismeretek fejlıdése a különbözı népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülı munkájának eredménye, s ebben a munkában jelentıs szerepet töltöttek be a magyar tudósok, kutatók is. ELLENİRZÉS, ÉRTÉKELÉS A tanulók ismereteit, készségeinek, képességeinek fejlıdését folyamatosan ellenırizni kell. Az ellenırzés módszerei kiterjednek az ismeretszerzı tevékenységre, az ismeretek elsajátításának a mértékére és az alkalmazási készségre. Feltétlenül kell adni olyan feladatokat is, amelyek a tanultak alkalmazását helyezik elıtérbe, ilyen lehet például a tanulók számára ismeretlen élılény leírása, vagy több ilyen élılény összehasonlítása, csoportosítása vagy egy egyszerő kísérlet elvégzése. A szóbeli ellenırzési módszerek többé-kevésbé szubjektívek. Az országos mintán sztenderdizált feladatsorokból összeállított feladatlapok viszont objektív adatot szolgáltatnak a tanulók pillanatnyi tudásáról, de valós ismereteik megállapításához tesztek sorát kell alkalmazni. A tesztek azonban nem teszik fölöslegessé a tanulók szóbeli feleletét, a helyes képzetek kialakulását tükrözı rajzos feladatokat és a vizsgálómódszerek gyakorlati

7 BIOLÓGIA 355 alkalmazásában való jártasságot bizonyító tevékenységeket. Az ellenırzésnek akkor van értelme, ha az együtt jár az értékeléssel. Az ellenırzés során törekedjünk a módszerek sokféleségére és arra, hogy az ellenırzések, számonkérések alkalmasak legyenek bizonyos készségek fejlesztésére. Használjuk ki azt a témákban rejlı lehetıséget, hogy az értékelés a tanuló tanórán kívüli tevékenységére is kiterjedhet. A tanulói tudásról, teljesítményrıl a következı módon juthatunk információkhoz: 1. Szóbeli feleltetés, elbeszélgetés, vélemény-kialakítás. 2. Írásbeli ellenırzés, amely történhet tesztfeladatok megoldásával, feladatlap kitöltésével. 3. A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése. 4. Önálló tanulói kutatómunka, kiselıadás vállalása. 5. Az elsajátítandó tananyaggal kapcsolatos pályázatokon való részvétel. 6. Biológia, környezet egészségvédelmi versenyeken való részvétel. Az ellenırzést mindig értékeljük! Szóbeli ellenırzés esetén a számszerő értékelés mellett mindig adjunk szöveges értékelést is.

8 BIOLÓGIA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra. Belépı tevékenységek - A tananyagban szereplı legfontosabb fogalmak helyénvaló használata. - A földrajzi térképek és kontúrtérképek használata az élıvilág biomjainak földrajzi elhelyezésében. - Az éghajlat, az élıhelyek és a biomok jellegzetességei közötti kapcsolat felismerése. - Önálló információgyőjtés az egyes életközösségekrıl, élıhelyekrıl (könyvek, folyóiratok, elektronikus források stb.). - A megismert biomok önálló bemutatása, jellemzése. - A megismert állatok és növények felismerése legfontosabb morfológiai jegyeik alapján. - A megismert állatok és növények megkülönböztetı jegyeinek kiemelése. - A megismert élılények tulajdonságainak összehasonlítása, az azonosságok és különbségek felismerése. - Az élılények életmódja és az élıhelyek közti kapcsolat felfedezése. - A növény- és állatfelismeréshez kapcsolódó segédanyagok (határozókönyvek, képes atlaszok stb.) használata. - Az iskola környezetének mint élıhelynek a megfigyelése, természet- és környezetvédelmi szempontból való elemzése. - Tanulói kiselıadás tartása pl. a környezetszennyezés problémáiról vagy a biológia fejlıdésében fontos szerepet játszó tudósok életérıl. - A megismert élılények csoportosítása, osztályozása különbözı szempontok szerint. - A megismert élılények besorolása a fıbb rendszertani kategóriákba. - A biológia tudományának elhelyezése a megismerési folyamatban, a tudományos fejlıdés érzékeltetése. - Az életközösségek rendszerként való értelmezése és vizsgálata. A rendszer és környezet elválasztása. A rendszer egyensúlyának bemutatása. - Az iskola és a lakóhely környezetvédelmi problémáinak megoldását, az emberek meggyızését szolgáló programok kitalálása, irányított megvalósítása.

9 BIOLÓGIA 357 Témakörök I. Tájak és életközösségek I.1. A földi élıvilág általános jellemzése - az életközösségek jellemzıit, az ökológiai környezetet, az élı és élettelen környezet fogalmát; - az életközösségek szervezıdését, anyagfogalmát, táplálékláncot; - pusztulásuk okait, védelmük fontosságát az élıvilág, az emberiség szempontjából. - Ismerjék az éghajlatot, az élıhelyek és a biomok jellegzetességei közötti kapcsolatot. (Győjtsenek információkat (könyvek, folyóiratok útján) az egyes életközösségekrıl, élıhelyekrıl.) - Tudják az életközösségek anyagforgalmát, táplálékláncát. - Ismerjék az életközösségek pusztulásának okait, és védelmük szükségességét az élıvilág, azon belül az emberiség szempontjából. - A környezetszennyezés és a környezetvédelem fogalma. - Az emberiségre leselkedı veszélyek. A járványok kialakulása és az ellenük való védekezés módjai. I.2. A forró övezet élıvilága - az esıerdık legjellemzıbb, táplálékláncot alkotó élıhelyeinek testfelépítésének jellemzıit, életét; - a trópusi esıerdık elıfordulási helyét, környezeti adottságait; - jelentıségüket a bioszférában, pusztulásuk okait és védelmüket; - a szavannák és sivatagok környezeti adottságait, elıfordulásukat; - élıhelyeinek testfelépítését, életmódja kapcsolatát és élettelen és élı környezetével; - az elsivatagosodás jelenségét, veszélyeit;

10 BIOLÓGIA a forró övezet termesztett növényeit, tenyésztett állatait. - Tudjanak a megismert élılényekbıl táplálkozási láncot készíteni. - Ismerjék az esıerdık elhelyezkedését a Földön. - Tudják. hogy mely környezeti tényezık hatására alakultak ki az összefüggı esıerdık. - Ismerjék az erdık talajának fıbb jellemzıit, tudják a tápanyagképzıdés és lebomlás jellemzıit. - Ismerjék az esıerdık élılényeinek nevét, szervezeti sajátosságát. - Tudjanak táplálkozási láncokat készíteni az esıerdı állataiból. - Ismerjenek néhány példát az erdık élılényei testfelépítése és környezete közötti összefüggésre, az élılények alkalmazkodására. - Szerezzenek ismereteket az esıerdık pusztulásáról, a területcsökkenés okairól, a pusztulás megakadályozásának módjairól. - Ismerjék fel, hogy az esıerdık védelme az egész földi élet számára létfontosságú. - Használják rendszeresen kiegészítı forrásként az esıerdık életének megismerésére az ismeretterjesztı irodalmat. - Ismerjék azokat a környezetei feltételeket, melyeknek hatására kialakultak a szavannák. - Tudjanak példákat sorolni a szavannák jellemzı élılényeinek testfelépítésére és életmódja közötti összefüggésre. - Ismerjék az élılények alkalmazkodásának sajátságos formáit a szavannák környezeti adottságaihoz. - Ismerjék meg a tanulók a nagy sivatagok földrajzi elhelyezkedését, környezeti jellemzıit. - Tudják néhány jellegzetes sivatagi növény- és állatfaj nevét, testfelépítését. - Tudjanak példákat mondani a sivatagi körülményekhez való alkalmazkodásra. - Ismerjék az elsivatagosodás jelenségét, veszélyeit. - Ismerjenek néhány termesztett növényfajt, tenyésztett állatot a forró övezetbıl.

11 BIOLÓGIA 359 I.3. A mérsékelt övezet élıvilága - a füves területek táplálékláncot alkotó élılényeinek a testfelépítését, életét; - a füves puszták jelentıségét a bioszférában, pusztulásuk okait; - a tajgaerdık jellemzı élılényeinek testfelépítését, életmódját, kapcsolatát az élettelen és élı környezetével; - a lomberdık és tajgaerdık pusztulását és védelmét; - a mediterrán lomberdık elıfordulását, jellemzı élılényeinek testfelépítését, életmódját, szerepüket az életközösségben. - Tudjanak táplálékláncot készíteni a füves területek élılényeibıl. - Tudják, hogy melyek a Föld füves területeinek legjellemzıbb növény és állatfajtái. - Ismerjék a füves területek csökkenésének okait, következményeit. - Tudják a mediterrán területek elıfordulási helyét, az ott élı élılényeket jellemezni. - Ismerjék a lomberdık jellemzı élılényeinek testfelépítését, életmódját, kapcsolatát az élettelen és élı környezetével. - Ismerjék a füves puszták elıfordulását, környezeti adottságait, jellemzı élılényei testfelépítését. - Ismerjék a tajgaerdık elıfordulását, környezetei adottságait, jellemzı élılényeinek testfelépítését. életmódját. - Ismerjék a mérsékelt övezet termesztett növényeit, tenyésztett állatait. I.4. A hideg övezet élıvilága - a tundrák és sarkvidék környezeti adottságait, jellemzı élılényeinek testfelépítését, életmódját, kapcsolatát élettelen és élı környezetével, szerepét az életközösségben.

12 BIOLÓGIA Ismerjék a tundra földrajzi elhelyezkedését, környezeti jellemzıit. - Tudják néhány faj nevét és testfelépítését, ismerjenek példákat a tundra környezetéhez való alkalmazkodásra. - Tudjanak táplálkozási kapcsolatot mondani a tundra élılényeibıl. - Ismerjék a tundra anyagforgalmát. - Ismerjenek néhány sarkvidéki élılényt, azok testfelépítését, életét. - Tudjanak példákat mondani az állatok alkalmazkodására. I.5. A hegyvidékek élıvilága - a környezeti viszonyok és az élıvilág elrendezıdésének függıleges övezetességét. - Tudják, hogy a környezeti viszonyok hogy hatnak függıleges övezetességben az élılények elterjedésére. - Ismerjék az egyes magassági szintek növény- és állatvilágából a legjellegzetesebbet. - Ismerjék az alkalmazkodás tényét. I.6. A tengerek és tengerpartok élıvilága - a tengerpartok jellemzı élılényeinek testfelépítését, életmódját, kapcsolatukat az élettelen és élı környezetével, szerepüket az életközösségben; - a partközeli és a nyílt vizek, valamint a mély tengerek környezeti adottságait, legfontosabb élılényeinek jellemzıit és szerepüket az életközösségben; - a tengerek és óceánok öntisztulását, a szennyezıdés következményeit és a megelızés lehetıségeit; - a tengerek és óceánok szennyezıdésének következményeit és a megelızés lehetıségeit.

13 BIOLÓGIA Tudjanak példát mondani a tengerek és szárazföldek eltérı környezeti feltételeire. - Ismerjék a tengerek és tengerpartok jellegzetes élılényeit, tudják nevüket, testfelépítésüket és életüket. - Tudják, hogy a tengerek élılényei is életközösséget alkotnak. - Tudjanak példákat mondani a tengerek szennyezésének formáira, ismerjék a szenynyezések megakadályozásának formáit, a szennyezések következményeit. - Ismerjék, hogy a tengerek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. II. Az élılények rendszerezése II.1. A rendszerezés II.2. Sejtmagnélküliek és sejtmagos egysejtőek II.3. A gombák II.4. A növények II.5. Az állatok - a rendszerezés elveit, a természetes rendszert; - a legfontosabb rendszertani kategóriákat; - a baktériumokat, a növényi és állati életmódot folytató egysejtőek általános jellemzıit, egészségügyi és ökológiai jelentıségüket; - a gombák általános jellemzıit, jelentıségüket; - a növények és fıbb növénycsoportok jellemzıit; - a moszatok, zuzmók, mohák és harasztok törzseit; - a nyitvatermık, zárvatermık törzsét, a kétszikőek és egyszikőek osztályát; - az állatok általános jellemzıit, az állatok törzseit és azok osztályait. - Legyen gyakorlatuk abban, hogyan kell az élılényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. - Ismerjék a rendszerezés fıbb kategóriáit. - Tudják a faj, osztály, törzs fogalmát. - Ismerjék a baktériumok alakját, szaporodását és különbözı mőködéseiket.

14 BIOLÓGIA Tudják, hogy a moszatok több törzsbe tartoznak, felépítésük lehet egysejtő vagy telepes. - Ismerjék a többsejtő gombák testfelépítését, jelentıségüket. - Tudják, hogy a zuzmók két élılény együttmőködésébıl állnak. - Ismerjék a mohák és a harasztok testfelépítését, szaporodását és jelentıségüket. - Tudják a nyitvatermık törzsébe tartozó fajok fıbb jellemzıit, szaporodását. - Ismerjék a zárvatermık jellemzıit, a virág felépítését, néhány termés nevét és az egy- és kétszikőek osztályának fı tulajdonságait. - Tudják a megismert egysejtő állatok sejtalkotónak a nevét, szaporodását és jelentıségüket. - Ismerjenek néhány szivacs és csalánozó fajt, tudják ezek közös jellemzıit. - Tudják a puhatestőek, győrősférgek törzsének közös tulajdonságait, a csigák és kagylók osztálya jellemzıit. - Tudják az ízeltlábúak közös jellemzıit, a rákok, rovarok, pókok osztályát, az idetartozó fajok testfelépítését. - Ismerjék a gerincesek közös tulajdonságait, tudják a halak, kétéltőek, hüllık, madarak, emlısök jellemzıit. - Tudják a tananyagban szereplı élılényeket a fıbb rendszertani kategóriákban elhelyezni. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Ismerjék az életközösségek legjellemzıbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külsı felépítését, életmódját. - Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különbözı életközösségek megismert élılényeibıl. - Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különbözı tájakon élı növények és állatok lényeges ismertetıjegyeit. - Mondjanak egy-két példát a különbözı életközösségek élılényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. - A tananyagban nem szereplı élılények esetében is legyenek képesek az élılény testfelépítése, életmódja alapján a környezetére és a környezet alapján az élılény testfelépítésére, életmódjára következtetni.

15 BIOLÓGIA Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására. - Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására. - Legyen gyakorlatuk abban, hogyan kell az élılényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. - Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére. - Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására.

16 BIOLÓGIA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra (Egészségtan tantárgy integrálva.) Belépı tevékenységek - A tananyagban szereplı legfontosabb fogalmak értelmezése, szakszerő használata. - Az emberi szervezet egészének és részeinek önálló bemutatása, jellemzése. - Az ember legfontosabb szöveteinek, szerveinek, szervrendszereinek felépítése és mőködése közötti kapcsolat felismerése. - Az egyes szervek, szervrendszerek mőködésének értelmezése a szervezet egészének szempontjából. - Önálló információgyőjtés és feldolgozás az emberi szervezet mőködésérıl (könyvek, folyóiratok, elektronikus források stb.). - Az ember életmódja és egészségi állapota, illetve az egészségi állapota és a környezet minısége közti kapcsolat elemzése. - Önálló tanulói kiselıadások tartása pl. a korszerő táplálkozásról, az egészségkárosító anyagokról, élvezeti szerekrıl, szenvedélybetegségekrıl. - Az emberi szervezetet veszélyeztetı anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak megismerése. - Egyszerő élettani megfigyelések és vizsgálatok önálló elvégzése. - A vizsgálatok eredményeinek, tapasztalatainak dokumentálása és értékelése. Témakörök: Az emberi szervezet felépítése és mőködése 1. Az emberi test szervezıdése - melyek a szervezıdési szintek: sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet; - az ember sejtjeinek közös jellemzıit; - a hámszövetek, kötı és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet felépítését és funkcióját. - Ismerjék a sejtek közös jellemzıit, tudják, hogy a sejtek szöveteket, a szövetek szerveket, a szervek szervrendszert alkotnak.

17 BIOLÓGIA Ismerjék testünk szöveteinek felépítését, mőködését. - Legyenek képesek sejttani, szövettani vizsgálatokat rajzos formában rögzíteni; a vizsgálatok eredményét értelmezni, azokból következtetéseket levonni és általánosítani. 2. Az emberi bır - a bır felépítését, függelékeit; - a bır szerkezetének és funkciójának összefüggéseit; - a bır sérüléseit; változását az életkorral, a bırápolást. - Tudják az ember kültakarójának fıbb részeit és ezek mőködését. - Ismerjék a bır mechanikai, vegyi, fény- és hıártalmak elleni védımőködését, tisztaságának és ápolásának módjait. - Ismerjék a bır egészséges mőködésének fıbb szabályait, a bır sérüléseit, változását az életkorral. 3. A mozgás - a csontváz tájékait és fontosabb csontjait; - a csontok felépítését, kapcsolódását és funkcióit; - az izmok részeit, rögzülését és funkcióit; - a rendszeres mozgás szerepét a szervezet egészséges mőködéséhez, a mozgásszegény életmód következményeit. - Tudják a mozgásszervrendszer legfontosabb betegségeit, a betegségek kialakulásának megelızését. - Tudják a mozgásszervrendszer legfontosabb csontjait, az izmok mőködésének lényegét. - Ismerjék a csontok felépítését, kapcsolódását és szerepüket.

18 BIOLÓGIA Ismerjék az izmok felépítését, rögzülését és szerepét. 4. A táplálkozás - a táplálkozás szerveinek elhelyezkedését; - a táplálkozás funkcióját a szervezet fenntartásában; - a legfontosabb tápanyagokat, a vitaminokat; - az elıbél részvételét a táplálék feldolgozásában; - a középbél, a máj és a hasnyálmirigy részvételét az emésztésben és a felszívódásban; - az utóbél mőködését; - a táplálkozás higiénéjét és az egészséges táplálkozást. - Ismerjék a szájüreg, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vékonybél, a vastagbél részvételét az anyagfelvételben, az emésztésben. - Ismerjék a legfontosabb tápanyagok és vitaminok nevét, mőködését az ember életfolyamataiban. - Tudják a fogápolás és az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályait. - Ismerjék a fogtípusokat és felépítésüket. - Tudják az elıbél, középbél, utóbél részeinek nevét és mőködését. - Tudják a táplálkozás higiénéjét. 5. A légzés - a légzés szerveinek elhelyezkedését; - a légcserét; - a légzés funkcióját a szervezet fenntartásában; - a légutak, a tüdı szerkezetét és mőködését, a hangadást; - a légzıszervekre ható környezeti ártalmakat, a dohányzások káros hatásait.

19 BIOLÓGIA Ismerjék a levegı útját a légzıszervrendszerben, a hangadás folyamatát. - Tudják a ki- és belégzés folyamatát, a legfontosabb légzıizom mőködését. - Ismerjék azokat a károsító hatásokat (levegıszennyezés, dohányzás, gyulladás), melyek következtében csökken a légzıfelület. - Ismerjék a leggyakoribb légzıszervi megbetegedéseket, tudják ezek megelızésének módjait. 6. A keringés - a keringés szerepét a szervezet fenntartásában; - a keringési rendszer részeit, funkcióját; - a vér összetételét és a részek funkcióját, vércsoportokat; - a szív- és érrendszeri betegségek megelızését; - védekezés módját a kórokozók ellen. - Ismerjék a vér anyagszállítását és védı mőködését, a vér útját a kis és nagy vérkörben. - Tudják megnevezni a szív részeit, értípusokat, a vérnyomás értékét. - Ismerjék a vér alkotóit, azok funkcióját, a vércsoportokat. - Ismerjék a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségeket, tudják a megelızés módjait. 7. A kiválasztás - a belsı környezet jellemzıit; - a kiválasztó mőködés jelentıségét a szervezet fenntartásában; - a kiválasztódás szerveit és ezek mőködését.

20 BIOLÓGIA Tudják a vizelet kiválasztásának és elvezetésének folyamatát, ismerjék a vese részeinek a nevét és mőködését. - Ismerjék a vese és húgyutak leggyakoribb betegségeit, ezek megelızésének módját. - Ismerjék a sejtanyagcsere lényegét, az építı és lebontó folyamatok összefüggéseit. - Végezzenek kísérleteket az anyagcserében résztvevı néhány anyag kimutatására. 8. A szaporodás, az ember egyedfejlıdése - a férfiak ivarszerveit és ezek mőködését; - a nık ivarszerveit és ezek mőködését, az ivari ciklust; - az ember nemi életének lényegét, a fogamzásgátlást; - a terhesség kialakulását és eseményeit, a szülést; - az ivarszervek higiénéjét, a nemi úton terjedı betegségek megelızését, az embrionális fejlıdés fıbb jellemzıit, az egészségügyi problémákat. - Ismerjék meg az ember szaporodási szervrendszerét, a szervek nevét és mőködését. - Tudják az ivarsejtek termelıdésének a helyét, a megtermékenyítés folyamatát. - Ismerjék a menstruációs ciklust, a nemi hormonok nevét, keletkezésük helyét és hatásukat. - Tudják az elsıdleges és másodlagos nemi jelleget. - Ismerjék a fogamzásgátlás leggyakoribb módjait. - Ismerjék a leggyakoribb nemi és nemi úton terjedı betegségek elkerülésének módjait. - Ismerjék a korai nemi kapcsolatok veszélyeit. - Tudják a magzat fejlıdésének idıtartamát és a fejlıdés fıbb állomásait. - Tudják az ember egyedfejlıdésének fıbb szakaszait, ezek nevét és a legfontosabb testi, lelki, viselkedésbeli változásokat. - Tudják, hogy az ember egyedfejlıdése különbözı ütemő az egyes embereknél.

21 BIOLÓGIA Idegi és hormonális szabályozás - a szabályozó mőködés jelentıségét a szervezet fenntartásában; - a látás, hallás szerveinek fı jellemzıit és mőködését, az íz és a szag érzékelését, a bırérzékelést; - az idegrendszer tagolódását, mőködésének fıbb jellemzıit; - az idegrendszer akaratlagos és akarattól független mőködését; - az emberi idegrendszer mőködésének sajátosságait, a magatartást; - a lelki egészséget, az élvezetei és kábítószerek káros hatását, szenvedélybetegségeket; - a hormonrendszer fıbb jellemzıit; - néhány belsı elválasztású mirigyet és hormonját, valamint ezek hatását. - Tudják az idegi szabályozás folyamatát és központi szerveit, ezek felépítését és mőködését. - Ismerjék az érzékszervek felépítését, mőködését, az ingerület és érzet keletkezésének helyét. - Tudják a feltétlen és feltételes reflex lényegét, tudjanak példákat mondani az akaratunktól független és akaratlagos szabályozásra. - Ismerjék az idegi szabályozás leggyakoribb rendellenességeit, a drog és a alkohol káros hatásait. - Ismerjék a hormonális szabályozás zavarait, néhány betegség nevét. - Alakuljon ki bennük az élvezeti és kábítószereket elutasító magatartás. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Tudják felsorolni az egyes életmőködések szervrendszereinek fı részeit és ismerjék ezek mőködésének lényegét. - Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életmőködésükkel kapcsolatos ismereteket meg tudják szerezni a népszerősítı mővekbıl, és az ismereteiknek megfelelı szinten legyenek képesek az így szerzett információk kritikus értékelésére.

22 BIOLÓGIA Tudják az emberi életszakaszok fıbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzıit felsorolni. - Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlıdnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet, az önmegtartóztatás viszont egyáltalán nem káros. - Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlıdése különbözı ütemő, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentıs fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlıdı és fogyatékos emberekkel. - Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek megelızésének fontosságát. - Legyenek képesek egyszerő élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a vizsgálat, kísérlet eredményeit a célnak megfelelı módon rögzíteni és értelmezni. - Legyenek képesek elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk győjtésére, rendszerezésére és értelmezésére. Legyenek képesek ábrákról, képekrıl, diagramokról információk leolvasására, illetve azok értelmezésére. Tudják az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteiket röviden összefoglalni szóban, illetve írásban. TANESZKÖZÖK Tankönyv, munkafüzet, könyvek, folyóiratok, Biológiai album, applikációs képek, térképek, ismeretterjesztı irodalom, fogazatok, halcsontváz, csontvázak, nedves készítmények, begyőjtött növények, termések, bırmodell, emberi torzó, fog és nyelv modell, fejmetszet, légcsı gége modell, vese modell, szem, fül modell, agyvelı modell, képsorozat, videofilmek, földrajzi térképek, falikép, transzparens, szórólapok, szakirodalom, ismeretterjesztı filmek.

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Mrakovics Ildikó 2. Óraszámok: 9. osztály 37 óra 10. osztály 72 óra Általános célok: ok és feladatok: SZAKKÖZÉPISKOLA 9 10. évfolyam

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai biológia kerettanterv a Nat-ban képviselt és megfogalmazott értékek és fejlesztési feladatok alkalmazása a biológia tantárgyon

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok

BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés és a tanulók természettudományos szemléletének a formálása

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály Általános iskola 7. osztály A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel. Ismerje a globális környezetkárosítás

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV. (7-8. évfolyam) Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV. (7-8. évfolyam) Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya 1. oldal BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (7-8. évfolyam) 2007 Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály

Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni; ismerje a Föld helyét a Naprendszerben és a Világegyetemben;

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA A biológia tudománya, az élőlények rendszerezése 11 Vizsgálati módszerek, vizsgálati eszközök 12 Az élet jellemzői, az élő rendszerek 13 Szerveződési szintek 14 EGYED ALATTI

Részletesebben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5. www.brody-bp.sulinet.hu e-mail: titkar@big.sulinet.hu Telefon: (1) 369 4917 OM: 034866 10. évfolyam Osztályozóvizsga

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam...

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam... Tartalom BIOLÓGIA...2 10. évfolyam...2 11. évfolyam...3 12. évfolyam...4 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 11. évfolyam...5 12. évfolyam...6 SPORTEGÉSZSÉGTAN...7 1 BIOLÓGIA 10. évfolyam Nappali tagozat Azírásbeli

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Mrakovics Ildikó Kránicz Elemérné 2. Óraszámok: 12. osztály: 64 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 11-12. évfolyam 3. Általános célok: ok és feladatok:

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1,5 2 1,5 2,5 2 - Éves óraszám 55,5 74 55,5 92,5 74 - A gimnáziumi biológia kerettanterv

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Biológia, egészségtan A nevelőtestület

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

BIOLÓGIA. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények BIOLÓGIA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az algimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi élővilág sokféleségéről, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti

Részletesebben

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. Természetismeret 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. 1. Tervezzen egymásra épülő tevékenységeket az élő környezet megismerésére vonatkozóan!

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Biológia tantárgyi program és tanterv

Biológia tantárgyi program és tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Biológia tantárgyi program és tanterv 2004. Készítette: D R. S Z A L A I N É T Ó T H T Ü N D E Óraszámok: hatosztályos képzés négyosztályos képzés ötosztályos

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Tartalom. Előszó... 3

Tartalom. Előszó... 3 4 TARTALOM Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés a biológiába... 9 1.1. A biológia tudománya... 9 Vizsgálati szempontok az élőlények rendszere... 10 Evolúciós fejlődés... 11 Vizsgáló módszerek... 12 1.2. Az

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A környezetismeret könyvekr l

A környezetismeret könyvekr l A környezetismeret könyvekr l Készítette: Demeter László El szó - Helyzetelemzés A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás helyzete. Miközben a technikai civilizáció újabb és

Részletesebben

Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához. SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam

Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához. SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam 1. A tanterv szerzıje: Kránicz Elemérné 2. Óraszámok: 12. osztály 74 óra (heti 2 óra) 3. Általános célok: Célok és feladatok:

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

BIOLÓGIA GIMNÁZIUM. 10 12. évfolyam

BIOLÓGIA GIMNÁZIUM. 10 12. évfolyam BIOLÓGIA GIMNÁZIUM 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Név szerint ki, vagy kik készítették 2. Óraszámok: 9. osztály 36.. óra (humán) 10. osztály óra 11. osztály -.óra 12. osztály -.óra SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Biológia, egészségtan Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi, és a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok számára: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám - 1,5

Részletesebben

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK tagozatos osztályokba felvételizık számára

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK tagozatos osztályokba felvételizık számára SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK tagozatos osztályokba felvételizık számára BIOLÓGIA Az életközösségek jellemzıi, az ökológiai környezet, az élı és élettelen környezeti tényezık fogalma. Az életközösségek szervezıdése,

Részletesebben

Technika követelmény első félév 5. o.

Technika követelmény első félév 5. o. Technika követelmény első félév 5. o. Olyan ismeretekkel rendelkezzen, amelyek továbbfejlesztve alkalmasak legyenek a jövőbeni felhasználásra is. Olyan ismereteket, készségeket, képességeket, beállítódásokat

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 310 TERMÉSZETISMERET 5 6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 310 TERMÉSZETISMERET 5 6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 310 TERMÉSZETISMERET 5 6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 311 CÉLOK ÉS FELADATOK A természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára,

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: SZAKKÖZÉPISKOLA 11-12. évfolyam Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály 111 óra 12. osztály 96 óra Általános

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

BIOLÓGIA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

BIOLÓGIA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Formázott BIOLÓGIA 11-13. évfolyam Törölt: 10 12 Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Helyi tanterv 5-8. Elfogadva: november Hatályba lép: január 1-gyel kezdődően az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben

Helyi tanterv 5-8. Elfogadva: november Hatályba lép: január 1-gyel kezdődően az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben Helyi tanterv 5-8. Elfogadva: 2007. november Hatályba lép: 2008. január 1-gyel kezdődően az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben Bocskai István Általános Iskola 4285 Álmosd, Iskola köz 3. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA

A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA KUTATÁSALAPÚ TANÍTÁS-TANULÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN Általános jellemzők: Kutatás által stimulált tanulás Kérdésekre,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben