20 éves az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 éves az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztálya"

Átírás

1 20 éves az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztálya Eredeti közlemény Oláh Edit Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Osztály, Budapest A molekuláris rákgenetika új diszciplína, amely az utóbbi három évtizedben alakult ki. Az utóbbi évek technológiai fejlôdésének, valamint a genomikai és molekuláris kutatásoknak benne a genomszintû elemzéseknek köszönhetôen korábban soha nem tapasztalt mennyiségû ismeret halmozódott fel az emberi daganatok kialakulásáról, ami keretet biztosít ahhoz, hogy az új eredményeket a klinikai kutatásokban, illetve a kialakulóban levô molekuláris onkológiai gyakorlatban alkalmazzuk. Az OOI Molekuláris Genetikai (Biológiai) Osztálya 1986-ban alakult. Munkacsoportunk úttörô szerepet játszott a molekuláris rákkutatás hazai és térségbeli bevezetésében és elterjesztésében. A jelen cikk Osztályunk két évtizedes tevékenységének eredményeit tekinti át, kiemelt figyelmet fordítva a daganatkeltô, illetve daganatra hajlamosító génekre. Magyar Onkológia 51:89 94, 2007 Molecular cancer genetics has developed during the last three decades as an independent discipline. Recent technological advances and discoveries in genomic and molecular research, including genome-wide analyses, provided unprecedented amount of knowledge on the aetiology of human cancer, and offered a framework for applying the novel results to clinical studies and the rapidly evolving field of molecular oncology. The Department of Molecular Genetics at NIO was established in Our group has played a pioneering role in molecular cancer research in Hungary and the region. This article overviews the achievements of our Department generated over the last two decades with a focus on cancer (susceptibility) genes. Oláh E. The first 20 years of the Department of Molecular Genetics at the National Institute of Oncology (NIO). Hungarian Oncology 51:89 94, 2007 Genetika és daganatkutatás Gének, génhibák a daganatképzôdés hátterében Közlésre érkezett: június 28. Elfogadva: június 29. Levelezési cím: Dr. Oláh Edit, Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Osztály, 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9., Tel.: , Fax: , A daganatok kialakulásának okait, a daganatok természetét megismerni kívánó kutatást a hetvenes években a daganatok fenotípusának leírása jellemezte (kromoszómaváltozások, anyagcseremintázat, sejtproliferáció/sejtciklus és sejtdifferenciáció zavara stb.). A daganatok klonális eredetének és kialakulásuk többlépcsôs mechanizmusának elméletét ugyan széles körben elfogadták, azonban a genetikai tényezôknek a daganatképzôdés folyamatában még a 80-as években is csupán marginális szerepet tulajdonítottak. Az elmúlt negyed évszázad molekuláris biológiai/genetikai kutatásainak eredményei hoztak korszakváltást az onkológiai kutatásokban, és szemléletváltást a daganatok kialakulásáról vallott korábbi elgondolásainkban, hozzájárulva a genetikai paradigma századvégi általános elfogadásához. Eszerint sejtszinten a rák genetikai betegség, kialakulásának fô hajtóerejét a sejtekben felhalmozódó genetikai változások adják. Az 1. táblázat ad áttekintést a daganatképzôdés genetikai hátterét igazoló XX. századi jelentôsebb felfedezésekrôl, Boveri százéves kromoszóma-elméletétôl a daganatkeltô gének felfedezésén át a Humán Genom Program sikeres befejezéséig (vagyis az emberi génállomány teljes megismeréséig). Ennek köszönhetôen, és az új robosztus technológiák (microarray/génchip) és a bioinformatika rendkívüli fejlôdése révén az úgynevezett omikai irányzatok kialakulásának lehetünk tanúi az ezredfordulón. Gének és termékeik ezrei váltak egyidôben vizsgálhatóvá a genom (DNS) szintjén; a mrns-sé átírt gének, a transzkriptom szintjén (transzkriptomika); illetve a szin- MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága Magyar Onkológia 51. évfolyam 2. szám

2 1. táblázat. Genetikai mérföldkövek és daganatkutatás a genetika évszázadában tetizált fehérjék, a proteom szintjén (proteomika). Szövetek, sejtek, testfolyadékok kis molekulasúlyú anyagainak (metabolom) tanulmányozása a metabolomika tárgya. Az onkogenomika lényegét tekintve összehasonlító genomika, mivel a beteg és egészséges szövetek omikai szintû összehasonlítását végzi. Beláthatatlanok a genomikai megközelítés várható eredményei. Bár az onkogenomikai megközelítések mai szintjén még sok a megválaszolatlan kérdés, mégsem vitatható az új sokgénes megközelítés korszakos jelentôsége (17, 18, 21). Különbözô daganatok új szövettani alcsoportjait sikerült elkülöníteni, a daganatokra jellemzô molekuláris profil meghatározásával a kórlefolyásra vonatkozóan lehet néha még provokatívnak tûnô következtetéseket levonni, és az egyénekre jellemzô molekuláris portré azonosításával a jövôben egyénre szabott kezelések lesznek biztosíthatók. Hosszú évtizedek után a rákkutatás a rák leküzdését ígéri. Napjaink rákkutatói, különösen a molekuláris onkogenetikusok megérhetik, hogy a kutatások eredményei az onkológiai gyakorlatban hasznosulnak. Genetizálódott a szakma, a korszerû rákdiagnosztika, -kezelés és -megelôzés elképzelhetetlen a molekuláris onkogenetikusok aktív részvétele nélkül. Munkacsoportunk számára nagy lehetôséget jelentett, hogy a molekuláris onkogenetika kialakulása idején kapcsolódhatott be az új diszciplína területén folyó kutatásokba. A következôkben e tevékenységünket mutatjuk be. Munkacsoportunk molekuláris onkogenetikai kutatásai ( ) A daganatok molekuláris kóreredetének tanulmányozása (génkifejezôdés, génmûködés szabályozása és terápiás célú megváltoztatása) A daganatos megbetegedések gyógyítása amint ma már tudjuk nem lenne lehetséges a daganatok molekuláris természetének ismerete nélkül Boveri kromoszómaelmélete: A kromoszómák az öröklôdés egységei 1914 A kromoszóma-rendellenességek összefüggnek a daganatok növekedésével (Boveri) 60-as évek Citogenetikai technikák fejlôdése 1953 A DNS felfedezése történelmi mérföldkô 70-es évek Molekuláris biológiai technikák fejlôdése 1976 Az elsô onkogén (SRC) felfedezése 80-as évek A daganatképzôdésben károsodásuk következtében résztvevô gének (onkogének, tumorszuppresszor gének) felfedezése 1986 Az elsô tumorszuppresszor gén (RB1) felfedezése 1990 A Humán Genom Program indulása 90-es évek Örökölt mutációjuk következtében rákra hajlamosító gének felfedezése (APC, BRCA1, BRCA2, egyes DNS-hibajavító gének stb.) 2000 Az emberi genom szekvenciájának megfejtése A nyolcvanas évek elején még nemzetközi szinten is kevés onkológus ismerte fel az emberi génekkel kapcsolatos molekuláris biológiai kutatások kiemelkedô jelentôségét. Közéjük tartozott Eckhardt Sándor professzor, az Országos Onkológiai Intézet akkori fôigazgatója, aki önálló molekuláris biológiai csoport megszervezésével bízott meg 1985-ben. Az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztálya 1986-ban alakult meg. A munka ideiglenes helyen, három különbözô épület laboratóriumaiban indult meg, nem kis nehézségek közepette. A molekuláris biológiában és persze a legtöbb kísérletes tudományban hallatlanul nagy a módszerek szerepe. A nyolcvanas évek elején Magyarországon két helyen folyt molekuláris biológiai kutatás, a fellegvárnak számító SzBK-ban, és az Országos Sugárbiológiai Intézet Biokémiai Osztályán. Mindkét intézmény vezetôi és munkatársai részérôl sok módszertani segítséget kaptunk. Még így is több év eltelt, mire munkacsoportunk Magyarországon beindíthatta a modern molekuláris onkológiai kutatásokat. A belépôjegyet a nemzetközi színtérre az akkor meglévô kutatási programok molekuláris szintû tematikai kiterjesztésével nyert eredmények jelentették számunkra. A differenciálódásra (hemoglobintermelésre) bírt humán K562 leukémia sejtek onkogénexpressziójának és anyagcseremintázatának tanulmányozásával több munkacsoport nagyszerû együttmûködésével új összefüggéseket tártunk fel a sejtdifferenciáció molekuláris szabályozó folyamatairól (25). További kísérletsorozat igazolta munkahipotézisünk helyességét, miszerint a daganatok kialakulásában és növekedésében meghatározó szerepû onkogének kifejezôdésének gátlásával a malignus fenotípus viszszaszorítható (6, 23). A daganatok génexpressziós mintázatának meghatározása, a génexpresszió szabályozása és terápiás célú befolyásolása azóta is munkacsoportunk egyik legeredményesebb kutatási területe (24, 26-29). Új megfigyeléseket és elgondolásokat ismertettünk a BRCA1 gént érintô alternatív splicing szerepérôl (29). Elôtte hipotézist fogalmaztunk meg a BRCA1 gén evolúciós szempontból erôsen konzervált régiójában általunk azonosított szekvenciaelemek szerepérôl az alternatív splicing szabályozásában (28), és elsôként írtuk le a BRCA1 gén alternatív splicing variánsainak szövetspecifikus mintázatát és sejtciklusfüggését daganatsejteken (27). Nem véletlen, hogy az ezredfordulóig várnunk kellett, mire az ún. intelligens gyógyszerek gyártása reális célkitûzéssé vált, hiszen elôtte meg kellett ismernünk a sejtek életfolyamatait szabályozó géneket, és a meghibásodásuk miatt megzavart jelátviteli folyamatokat. Számos közleményünk tárgyát képezte az onkogének, tumorszuppresszor gének, DNS-hibajavító gének károsodásainak feltárása, a genotípus-malignus fenotípus összefüggéseinek megismerése különbözô humán daganatokban, így a petefészek, here, pajzsmirigy, csont, tüdô és legfôképpen az emlô daganataiban (9, 30, 36, 38-40). 90 Magyar Onkológia 51. évfolyam 2. szám 2007 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

3 Daganatos megbetegedésre hajlamosító örökölt génhibák feltárása Emlôrákra hajlamosító (hibás) gének A 90-es évek elsô fele a Humán Genom Programhoz kapcsolódó génvadászat idôszaka ben sikeres pályázatnak köszönhetôen a régióból elsôként csatlakozhattunk az EU támogatásával és a Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC) keretében már megkezdett kutatásokhoz, amelyek célja az emlôrák örökletes és szerzett formáiért felelôs genetikai változások és kockázati tényezôk feltárása ben Mary-Clair King korszakos felfedezése nyomán a 17-es kromoszóma hosszú karjára lokalizálta az elsô emlôrák-gén -t, amit BRCA1- nek neveztek el (a gén természetesen az emberi genom része; ma már tudjuk, hogy egyes, ritkán örökölt variánsai fokozzák az emlôrák kialakulásának kockázatát a mutációt hordozó egyénekben) után igen nagy erôkkel, éles nemzetközi versenyben indult meg a BRCA1 régiónak nevezett nagy kromoszómaszakasz DNS-markerekkel történô vizsgálata, hogy a gén pontos kromoszomális helyét és tulajdonságait meghatározzuk ben a DNS-markerek segítségével egyrészt úgynevezett genetikai kapcsoltsági vizsgálatokat végeztünk olyan családok egészséges és daganatos tagjainak DNS-mintáiban, ahol az emlôrák gyakori elôfordulása miatt feltételezhettük a hibás gén mûködését. Vizsgálataink másik csoportjában a daganatokra jellemzô allélvesztéseket (heterozigóciavesztést) határoztuk meg a BRCA1 régióban. Egy hónappal a BRCA1 gén szekvenciájának pontos megismerése elôtt jelent meg a konzorciumunk közleménye a gén pontos kromoszomális helyének megjelölésével a BRCA1 régión belül, és annak igazolásával, hogy a BRCA1 tumorszuppresszor gén. Kimutattuk továbbá, hogy a családi halmozódású betegekben az úgynevezett vad allél elvész, emiatt a mutáns allél hatása érvényesül (4). Az azóta eltelt idôben a genom több szakaszát megvizsgáltuk azzal a céllal, hogy az emlôrák kialakulásában különbözô mûködési zavar következtében közremûködô géneket, genetikai variánsokat azonosítsuk, illetve hogy a kromoszomális helyüket kijelöljük (13, 37). A BRCA1, majd 1995 végén a BRCA2 gén felfedezése megnyitotta az utat a gének örökölhetô kóroki mutációinak feltárása elôtt. Nem mindennapi feladattal találtuk szembe magunkat, a humán genom két óriási génjét kellett betûnként elolvasni. Mára közel 2000 genetikai variánst ismerünk, köztük talán 800 kóroki mutációval. További kutatások szükségesek ahhoz, hogy pontosan meghatározható legyen a különbözô genetikai variánsokat hordozók kockázata emlôrákra. Rendkívüli segítség volt számunkra a 90-es évek közepén, hogy az akkor még publikáció elôtt álló mutáció-meghatározási módszereket a konzorciumi laboratóriumokban (Bruce Ponder, Cambridge; Peter Devilee, Leiden) megtanulhattuk, és az örökletes daganatok kialakulásáért felelôs mutációkat a kelet- és középeurópai régió emlôrákos családjaiban elsôként publikálhattuk (8, 20, 32-34, 42) ben kezdeményezésünkre alakult meg a Kelet- és Közép-Európai Rákgenetikai Hálózat 7 ország részvételével (Magyarország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Lettország, Szerbia, Görögország és Törökország). Együttmûködésünknek köszönhetôen rendkívül értékes adatokat nyertünk a populációgenetikai kutatásaink, illetve a gén-környezet kölcsönhatások tanulmányozása számára. Ezektôl is reméljük, hogy magyarázatot kapunk a hazai daganatos megbetegedések és halálozások drámai gyakoriságának okaira (7, 15, 32, 42). Az elmúlt évtizedben familiáris és kohorsz daganatos esetek százain végzett kutatásaink nyomán mára árnyalt képünk van a magyarországi és kelet-európai örökletes és szerzett daganatos megbetegedések, egyes praecancerosisok genetikai természetérôl, elôfordulásuk gyakoriságáról, genotípus-fenotípus összefüggésekrôl (1-3, 10, 41). A hajlamosító mutációk hatásainak értékelése korai és pontos kórismézést tesz lehetôvé a mutációt hordozók daganatos kockázatát illetôen. Ezért kiemelhetôk azon multicentrikus tanulmányok, amelyek során több ezres (köztük 1200 magyar) daganatos betegen nyert adat elemzésébôl lehetett az eddigieknél lényegesen pontosabb következtetéseket levonni a BRCA-mutációk által közvetített rákkockázat mértékére és a genotípus-fenotípus összefüggésekre (1-3, 13). A 90-es években az új molekuláris onkogenetikai, onkogenomikai kutatási irányzatokhoz csatlakozva pályakezdô fiatal munkatársaimmal jelentôs eredményeket értünk el az örökletes daganatok molekuláris kóreredetének feltárásában. A BRCA gének klónozása után néhány hónappal közöltük a hazai örökletes emlô- és petefészekrákos megbetegedésekért felelôs kóroki BRCA1- és BRCA2-mutációkat, az elsô kettôs heterozigóta BRCA1/BRCA2-mutációt (33, 34). Igazoltuk, hogy a férfi emlôrák európai halálozási listáját vezetô magyarországi megbetegedések egyharmada a BRCA2 gén öröklött mutációinak következménye (6). A vezetésünkkel végzett nemzetközi vizsgálatokkal kimutattuk az öröklött BRCA1 és BRCA2 génmutációk szerepét, a populáció-specifikus mutációk fenotípus következményeit a kelet- és közép európai térség hét országából származó familiáris emlô- és petefészekrákos megbetegedésekben (7, 15, 32, 42). A BRCA gének öröklött mutációinak nagy hazai beteganyagon történô vizsgálata erôs alapító (founder) hatást mutatott, és kiderült, hogy a BRCA1 gén 5 végéhez közeli exonokat érintô mutációk az emlôrák mellett erôsen fokozzák a petefészekrák kockázatát is (42). Hererákra hajlamosító genetikai változások Nemzetközi konzorciumok tagjaként kutatásaink fô profilját továbbra is a daganatos megbetegedésekhez vezetô mutációk, nagy genomi változások és a megjelenési formák (genotípus-fenotípus) összefüggéseinek elemzése jelenti. Közremûködé- AZ OOI Molekuláris Genetikai Osztálya Magyar Onkológia 51. évfolyam 2. szám

4 2. táblázat. Az Országos Onkológiai Intézetben végzett genetikai tesztek örökölhetô daganatszindrómák és hajlamosító gének kimutatására sünkkel sikerült kimutatni, hogy az ôssejtfaktorreceptor (c-kit) gén bizonyos mutációinak jelenléte az elsô daganatban jelzi az ellenoldali hererák kialakulásának fokozott kockázatát (11, 35). A BRCA génekhez hasonlóan nagy áthatoló képességû géneket még a teljes genom elemzése sem tárt fel, ami alapján figyelmünket a mérsékelt kockázatnövelô genetikai variánsok azonosítására fordítottuk (5). A közelmúltban azonosítottuk az elsô allélt, amely a csírasejtes hererákra hajlamosít (12). Az utóbbi közlemény eredményeit a Nature Genetics (37:1169, 2005) folyóirat ismertette a Research Highlights rovatban. Herediter daganatok molekuláris diagnosztikája A rákra hajlamosító gének felfedezése szolgáltatta az elsô példát a kutatási eredmények klinikai hasznosítására, lehetôvé téve a nagy kockázatban levôk azonosítását, a betegség megelôzését vagy korai észlelését. E területen szerzett tapasztalatainkról több nemzetközi és hazai közleményben számoltunk be (16, 19, 20, 22, 31, 33, 34, 41). A molekuláris genetikai tesztek rendkívül fontos új diagnosztikai lehetôséget nyújtanak, és segíthetnek a genetikai kockázat meghatározásában. Az öröklött rákhajlam genetikai meghatározása a hajlamosító génekben bekövetkezett nagy penetranciájú csíravonalas mutációk vizsgálatával történik. A leggyakoribb elôfordulású rosszindulatú daganatok csak mintegy 5%-a ilyen, ismert génekben bekövetkezô öröklött mutáció következménye. A genetikai teszteket egyre kiterjedtebben alkalmazzák olyan megbetegedések esetében, melyekben az eredmény korai diagnózist vagy/és eredményes megelôzést tesz lehetôvé. Munkacsoportunk az Országos Onkológiai Intézetben kialakított multidiszciplináris munka- Szindróma Gén Tumor Örökletes emlôrák BRCA1, emlô-, petefészek-, hasnyálmirigy-, BRCA2 prosztatarák férfi és nôi emlô-, hasnyálmirigy-, prosztatarák Familiáris adenomatózus APC gyomor-bélrendszeri daganatok, polipózis (FAP) és variánsai agydaganat, pajzsmirigydaganat, (Gardner, Turcot, mérsékelt retinaléziók FAP) Peutz-Jeghers-szindróma STK11 vékonybél-, petefészek-, (PJS) hasnyálmirigy-, emlô-, méh-, hererák Juvenilis polipózis-szindróma SMAD4, (JPS) BMPR1A MYH-hez kapcsolt polipózis- MYH (MAP) szindróma gyomor-bélrendszeri daganatok gyomor-bélrendszeri daganatok Örökletes nem polipózis MLH1, gyomor-bélrendszeri daganatok, talaján kialakuló vastag- MSH2, méhnyálkahártya-, petefészek-, és végbélrák (HNPCC) MSH6 máj-epe- és húgyúti rákok, glioblasztóma (Turcot-szindróma) A génvizsgálatokat megalapozó tudományos közleményeink: nôi emlôrákra és petefészekrákra (16, 19, 22, 33, 34), férfi emlôrákra (7), HNPCC daganatokra (31) vonatkozóan csoport részeként Magyarországon és a régióban elsôként vezette be az örökletes emlô-, petefészek- és vastagbélrákos családok részére a molekuláris genetikai vizsgálatokat (génteszteket) az örökölt rákkockázat meghatározására. Ezt a tevékenységet országos szinten biztosítjuk a beutalt betegek és családok részére. Jelenleg a 2. táblázatban felsorolt genetikai daganatszindrómák esetében végzünk diagnosztikai célú molekuláris vizsgálatokat. A genetikai teszteket genetikai tanácsadás keretében biztosítjuk. Bár az örökletes rákhajlamról összegyûjtött tudásanyag folyamatosan bôvül, továbbra is nehézséget jelent az egyes rákra hajlamosító génekben található genetikai variációk kockázatnövelô hatásának értelmezése. Még mindig kevés információ áll rendelkezésünkre a jelenleg alkalmazott megelôzô stratégiák hatékonyságáról. E körülmények fennállása miatt is a daganatos hajlam kimutatására szolgáló genetikai tesztek csak speciális klinikai genetikai szolgáltatásként, az eredmények folyamatos tudományos értékelése mellett végezhetôk. Zárszó, köszönetnyilvánítás Eckhardt Sándor akadémikusnak, az Országos Onkológiai Intézet egykori fôigazgatójának köszönhetjük, hogy 1986-ban a 80-as évek elejétôl mûködô molekuláris biológiai munkacsoportból önálló új osztályt hozott létre, amely a nemzetközi összehasonlításban is új és gyorsan fejlôdô molekuláris onkogenetikai tevékenység meghonosítását jelentette annak tudományos-oktatási-klinikai vonatkozásaival egyaránt. Neki köszönhetjük fiatal pályakezdô munkatársaimmal együtt, hogy a molekuláris onkogenetika elsô hazai mûvelôi lehettünk. A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ban Budapesten rendezte világkongresszusát. Eckhardt Sándor, a UICC egykori elnöke vezette Tudományos Programbizottság titkáraként nemcsak közremûködhettem a Rákkongresszus több évig tartó szervezésében, tudományos programjának kialakításában, hanem közvetlenül a legkiválóbb szakemberektôl tájékozódhattunk az onkológia legújabb eredményeirôl. A Rákkongreszszus az elsô olyan világkongresszus volt, amelynek programján szerepeltek az akkoriban megismert elsô onkogének (14) márciusában befejezôdtek az Osztályunk kialakításának építési munkálatai, ami ugyancsak nélkülözhetetlen volt az eredményes munkához, és amiért Kásler Miklós professzornak, Intézetünk fôigazgató fôorvosának tartozunk köszönettel. Az SzBK és a Sugárbiológiai Intézet vezetôi és munkatársai (Raskó István, Hídvégi Egon és Financsek István) rendkívül nagy segítséget nyújtottak a molekuláris biológiai módszerek bevezetésénél. A széleskörû nemzetközi együttmûködések fenntartása nemcsak munkacsoportunk alkotói lehetôségeit hatványozta meg, hanem a viszonylag ritka örökletes daganatok esetében a genetikai, epidemiológiai adatok összegzése és értéke- 92 Magyar Onkológia 51. évfolyam 2. szám 2007 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

5 lése után pontosabb kockázatbecslésre nyílik lehetôség. Választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy adott gén adott örökölt elváltozása mely célszerv daganatának kialakulására jelent fokozott kockázatot, melyek a daganatos manifesztáció nemhez köthetô genetikai meghatározói, vagyis a gyakorlatban hasznosítható eredményekhez juthatunk. Egy rákkutató számára ez tekinthetô az életpálya legnagyobb eredményének. Az öröklött genetikai változások miatt nagy rákkockázatban levô személyek/családok azonosítása ugyanis valódi alternatívát kínál a betegség megelôzése, illetve korai diagnózisa terén. A klinikai onkogenetika ezen új irányzata ugyanakkor új partneri együttmûködést feltételez a multidiszciplináris csapat résztvevôitôl, hogy a genetikai tanácsadás keretében nyújtott genetikai szolgáltatás valóban hasznos legyen az azt igénybe vevô személy számára. Intézetünk szinte valamennyi klinikai és diagnosztikai osztályának köszönettel tartozom az együttmûködésért. Ezen a helyen Besznyák István akadémikus és néhai Liszka György profeszszor kivételes támogatását szeretném kiemelni. Az elmúlt két évtizedben nemcsak felzárkózhattunk a molekuláris onkogenetikai kutatásokhoz, eredményeinket a legrangosabb szakmai folyóiratokban közölhettük, hanem lehetôség nyílt új szemlélet, új gondolkodásmód kialakítására is, ami a transzlácionális kutatások gyakorlati hasznosításában nyilvánul meg. Az Osztály korszerû mûszerparkjának beszerzését az elmúlt 15 évben elnyert pályázati támogatások sorozata biztosította (EU, NIH, Fogarty, OTKA, ETT, OMFB, OM, Széchenyi NKFP). Az ELTE és SOTE tanszékein és doktori iskoláiban végzett oktatómunkának köszönhetôen pályám során számos tehetséges fiatal munkatárssal áldott meg a sors, közülük kilencen szereztek PhD-fokozatot, nemzetközi ismertséget, néhányan közülük a világ távoli országaiból érkeztek és vendégkutatóként csatlakoztak munkacsoportomhoz. Az eredmények, amelyekrôl szóltam, ôket is dicséri, közülük is kiemelten a következôket: Papp János, Csókay Béla, Marco van der Looij, Orbán Tamás, Járainé Köte Zsófia, Bozsik Anikó, Kovács Marietta, Kökény Szabolcs, Forgács Éva, Vlaszkó Tibor, Sztán Marianna és Csilla I Szabo. Az Osztály folyamatos mûködésének biztosításáért a kiváló humángenetikus és klinikai szakasszisztens munkatársaimnak tartozom köszönettel: Frankó Judit, Baloghné Marika, Varga Gabriella és Rab Judit. Ismételten hálás köszönetemet fejezem ki közvetlen munkatársaimnak és valamennyi kollégának az együttmûködésért és az önzetlen támogatásért. Irodalom 1. Adrieu N, Goldgar DE, Easton DF, et al. Pregnancies, breast-feeding, and breast cancer risk in the International BRCA1/2 Carrier Cohort Study (IBCCS). J Natl Cancer Inst 98: , Antoniou AC, Pharoah PDP, Narod S, et al. Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case series unselected for family history, a combined analysis of 22 studies. Am J Hum Genet 72: , Antoniou AC, Pharoah PDP, Narod S, et al. Breast and ovarian cancer risks to carriers of the BRCA1 5382insC and 185delAG and BRCA2 6174delT mutations: a combined analysis of 22 population based studies. J Med Genet 42: , Cornelis RS, Neuhausen SL, Arason A, et al. High allele loss rates at 17q12-q21 in breast and ovarian tumors from 52 germline BRCA1 mutation carriers. Gene Chromosome Cancer 13: , Crockford G, Linger R, Hockley S, et al. Genome-wide linkage screen for testicular germ cell tumour susceptibility loci. Hum Mol Genet 15: , Csókay B, Prajda N, Weber G, Oláh E. Molecular mechanisms in the antiproliferative action of quercetin. Life Sci 60: , Csókay B, Tihomirova L, Stengrevics A, et al. Strong founder effects in BRCA1 mutation carrier breast cancer patients from Latvia. Hum Mutat 14:92, 1999 Mutation in Brief #258 Online 8. Csókay B, Udvarhelyi N, Sulyok Z, et al. High frequency of germline BRCA2 mutations among Hungarian male breast cancer patients without family history. Cancer Res 59: , Forgács É, Zöchbauer-Müller S, Oláh E, Minna JD. Molecular genetic abnormalities in the pathogenesis of human lung cancer. Pathol Oncol Res 7:6-13, Lakhani SR, Reis-Filho JS, Fulford L, et al. Prediction of BRCA1 status in patients with breast cancer using estrogen receptor and basal phenotype. Clin Cancer Res 11: , Looijenga LHJ, de Leeuw H, van Oorschot M, et al. Stem cell factor receptor (c-kit) codon 816 mutations predict development of bilateral testicular germ cell tumors. Cancer Res 63: , Nathanson KL, Kanetsky PA, Hawes R, et al. The Y deletion GR/GR and susceptibility to testicular germ cell tumor. Am J Hum Genet 77: , Neuhausen S, Godwin A, Gershoni-Baruch R, et al. Haplotype and phenotype analysis of nine recurrent BRCA2 mutations in 111 families: results of an international study. Am J Hum Genet 62: , Oláh E. Onkogén kaszkád. Magyar Onkológia 32: , Oláh E. Molecular cancer genetics in Eastern and Central Europe. Dis Markers 15:75-77, Oláh E. Örökletes daganatos megbetegedések (örökölt rákhajlam és rákszindrómák). Orvosi Hetilap 140: , Oláh E. Molekuláris onkogenetika, onkogenomika. Magyar Onkológia 46: , Oláh E. A DNS molekulától a betegágyig: a molekuláris medicina hídja. Magyar Tudomány 5: , Oláh E. Molekuláris genetikai szûrôvizsgálatok javallatai és korlátai az onkológiában. Focus Medicinae 5:33-40, Oláh E. A BRCA1 és BRCA2 gének. Magyar Tudomány Onkológiai különszám 8: , Oláh E. Molekuláris onkológia a rákgenomika elsô évtizedében. Magyar Tudomány 3: , Oláh E: Örökletes rákok. In: A Belgyógyászat alapjai, Szerk. Tulassay Zs. Medicina Kiadó, Budapest, 2007, pp Oláh E, Ezer R, Giaretti W, Eble J. Metabolic control of oncogene expression. Biochem Soc T 18:72-74, Oláh E, Kökény S, Papp J, et al. Modulation of cancer pathways by inhibitors of guanylate synthesis. Adv Enzyme Regul 46: , Oláh E, Natsumeda Y, Ikegami T, et al. Induction of erythroid differentiation and modulation of gene expression by tiazofurin in K562 leukemia cells. Proc Natl Acad Sci USA 85: , Orbán TI, Csókay B, Oláh E. Sequence alterations can mask each other s presence during screening with SSCP or heteroduplex analysis: BRCA genes as examples. Biotechniques 29:94-98, Orbán TI, Oláh E. Expression profiles of BRCA1 splice variants in asynchronous and in G1/2 synchronized tumor cell lines. Biochem Biophys Res Commun 280:32-38, Orbán TI, Oláh E: Purifying selection on silent sites a constraint from splicing regulation? Trends Genet 17: , 2001 AZ OOI Molekuláris Genetikai Osztálya Magyar Onkológia 51. évfolyam 2. szám

6 29. Orbán TI, Oláh E. Emerging roles of BRCA1 alternative splicing. J Clin Pathol: Mol Pathol 56: , Papp J, Csókay B, Bôsze P, et al. Allele loss from large regions of chromosome 17 is common only in certain histological subtypes of ovarian carcinomas. Br J Cancer 74: , Papp J, Kovács ME, Oláh E. Germline MLH1 és MSH2 mutational spectrum including frequent large genomic aberrations in Hungarian hereditary non-polyposis colorectal cancer families: implications for genetic testing. World J Gastroenterol 13: , Papp J, Raicevic L, Milasin J, et al. Germline mutation analysis of BRCA1 and BRCA2 genes in Yugoslav breast/ovarian cancer families. Oncol Rep 6: , Ramus S, Járai-Köte Z, Friedman V, et al. Analysis of BRCA1 and BRCA2 mutations in Hungarian breast and/or ovarian cancer families. Am J Hum Genet 60: , Ramus S, Friedman LS, Gayther SA, et al. A breast/ ovarian cancer patient with germline mutations in both BRCA1 and BRCA2. Nat Genet 15:14-15, Rapley EA, Hockley S, Warren W, et al. Somatic mutations of KIT in familial testicular germ cell tumors. Br J Cancer 90: , Sztán M, Pápai Z, Szendrôi M, et al. Allelic losses from chromosome 17 in human osteosarcomas. Pathol Oncol Res 3: , Thompson D, Szabó CI, Mangion J, et al. Evaluation of linkage of breast cancer to the putative BRCA3 locus on chromosome 13q21 in 128 multiple case families from the Breast Cancer Linkage Consortium. Proc Natl Acad Sci USA 99: , van der Looij M, Cleaton-Jansen AM, van Eijk M, et al. A sporadic breast tumor with a somatically acquired complex genomic rearrangement in BRCA1. Gene Chromosome Cancer 27: , van der Looij M, Eid H, Bak M, et al. Allele loss of tumor suppressor genes on chromosome 17 in human testicular germ cell tumours. Int J Oncol 9: , van der Looij M, Papp J, Sztán M, et al. Allelic imbalance and microsatellite instability in BRCA1 associated breast and ovarian tumors. Int J Oncol 18: , van der Looij M, Szabó CI, Besznyák I, et al. Prevalence of founder BRCA1 and BRCA2 mutations among breast and ovarian cancer patients in Hungary. Int J Cancer 86: , van der Looij M, Wysocka B, Brozek I, et al. Founder BRCA1 mutations and two novel germline BRCA2 mutations in breast and/or ovarian cancer families from North-Eastern Poland. Hum Mutat 15: , Magyar Onkológia 51. évfolyam 2. szám 2007 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

RP1. Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

RP1. Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL EREDMÉNYEK Munkacsoportunk úttörő szerepet játszott a molekuláris onkológiai (onkogenetikai)

Részletesebben

Az emlőrák öröklődő kockázata és ennek diagnosztikai lehetőségei

Az emlőrák öröklődő kockázata és ennek diagnosztikai lehetőségei Az emlőrák öröklődő kockázata és ennek diagnosztikai lehetőségei Dr. Oláh Edit Ambassador Nancy G. Brinker Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztály Budapest Ambassador Eleni Tsakopolous

Részletesebben

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2 Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

XV. DOWN SZIMPÓZIUM Korszakváltás a klinikai genetikában

XV. DOWN SZIMPÓZIUM Korszakváltás a klinikai genetikában XV. DOWN SZIMPÓZIUM Korszakváltás a klinikai genetikában Kötelező szinten tartó tanfolyam Szervező: A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai Intézete PROGRAMFÜZET Helyszín:

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A hereditaer emlőrákok klinikai sajátosságai irodalmi adatok és kecskeméti tapasztalatok alapján

A hereditaer emlőrákok klinikai sajátosságai irodalmi adatok és kecskeméti tapasztalatok alapján A hereditaer emlőrákok klinikai sajátosságai irodalmi adatok és kecskeméti tapasztalatok alapján Pajkos Gábor, Markó László, Soós Györgyi, Maráz Róbert, Oláh Edit Bács-Kiskun Megyei Kórház Onkoradiológiai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz febr.16.

Szakmai önéletrajz febr.16. Szakmai önéletrajz Név: Dr. Milley György Máté Foglalkozás: általános orvos (79874) Beosztás: Ph.D. hallgató Jelenlegi munkahely: Semmelweis Egyetem (SE) Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete,

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN Kötelezı szinten tartó tanfolyam PÉCS 2009. október 14-16. PROGRAMFÜZET Kedves Kollégák! Közel egy évvel ezelıtt, 2008 júniusában

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016.10.17. 1 2016.10.17. 2 2016.10.17. 3 A TUMORMARKEREK TÖRTÉNETE I. ÉV FELFEDEZŐ

Részletesebben

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Nagy Szabolcs 1 Benedek Zsuzsanna 2 Polgár J. Péter 3 Magnus Andersson 4 A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Genetic background of scrotal and inguinal hernia in swine nagy.szabolcs@georgikon.hu

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Profilaktikus emlősebészet. Maráz Róbert. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ

Profilaktikus emlősebészet. Maráz Róbert. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ Profilaktikus emlősebészet Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ BReast CAncer BRCA gén Mary-Claire King volt a névadó, aki 1990- ben

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A doktori értekezés tézisei Kovács Marietta Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Primer emlőcarcinomák és metasztázisaik immunfenotípusának vizsgálata

Primer emlőcarcinomák és metasztázisaik immunfenotípusának vizsgálata Primer emlőcarcinomák és metasztázisaik immunfenotípusának vizsgálata Lukács Lilla Vanda, Szász A. Marcell, Tőkés Anna-Mária, Kiss Orsolya, Lőrincz Tamás, Kulka Janina Az emlőrákok újabban azonosított

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

A funkcionális genomikai eszköztár szerepe az onkológiai kutatásokban

A funkcionális genomikai eszköztár szerepe az onkológiai kutatásokban Összefoglaló közlemény 21 A funkcionális genomikai eszköztár szerepe az onkológiai kutatásokban Bálint Bálint L. 1, Nagy László 1,2 1 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Biokémiai és

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll Többgénes jellegek Többgénes jellegek 1. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek Multifaktoriális jellegek: több gén és a környezet által meghatározott jellegek 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest MAGYOT 2017. évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest A petefészekrákok kezelésében nem régen került bevezetésre egy újabb fenntartó kezelés BRCA mutációt hordozó (szomatikus vagy germinális) magas

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what?

Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what? 2000 június 26 Új út kezdete, vagy egy út vége? Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what? 2000 június

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9.

Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9. Semmelweis Egyetem, Budapest, Onkológiai Tanszék, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Ráth Gy. u. 7-9. Tanszékvezető: Prof. dr. Polgár Csaba, egyetemi tanár Tel.: +36-1-224-8690 E-mail: polgar@oncol.hu Web-site:

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

A rák, mint genetikai betegség

A rák, mint genetikai betegség A rák, mint genetikai betegség Diák: Ferencz Arnold-Béla la Felkész szítı tanár: József J Éva Bolyai Farkas Elméleti leti LíceumL Mi is a rák r tulajdonképpen? A rák r k egy olyan betegség g ahol sejt

Részletesebben

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Sugársérülések

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

EüM szakmai protokoll. a családon belüli betegséghalmozódásról (a familiáris megbetegedések genetikai hátterének felderítésére) 1

EüM szakmai protokoll. a családon belüli betegséghalmozódásról (a familiáris megbetegedések genetikai hátterének felderítésére) 1 1. oldal EüM szakmai protokoll a családon belüli betegséghalmozódásról (a familiáris megbetegedések genetikai hátterének felderítésére) 1 Készítette: a Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium (1. módosított

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. "GENETIKAI MŰHELYEK MAGYARORSZÁGON" XIII. Minikonferencia SZEPTEMBER 12.

PROGRAMFÜZET. GENETIKAI MŰHELYEK MAGYARORSZÁGON XIII. Minikonferencia SZEPTEMBER 12. PROGRAMFÜZET "GENETIKAI MŰHELYEK MAGYARORSZÁGON" XIII. Minikonferencia 2014. SZEPTEMBER 12. MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Szeged, Temesvári krt. 62. Az előadások helye: SZBK nagyelőadó Az előadások

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása Rákellenes Világnap 2017.02..04. Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: Az orvosi biotechnológiai mesterképzés

Részletesebben

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése Madas Balázs Gergely XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke 2014.

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

2.sz. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezető: Dr. Tulassay Tivadar. 2 éves kurzusterv

2.sz. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezető: Dr. Tulassay Tivadar. 2 éves kurzusterv 2.sz. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezető: Dr. Tulassay Tivadar 2 éves kurzusterv 2/1 A diabetes mellitus és szövődményeinek, valamint a májbetegségek etiopatológiai és genetikai tényezőinek

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A D-Vitamin státusz korszerű diagnosztikája

A D-Vitamin státusz korszerű diagnosztikája A D-Vitamin státusz korszerű diagnosztikája Dr. Orosz Enikő Országos Onkológiai Intézet Budapest 2013. Milyen szerepet tölt be szervezetünkben a D-Vitamin? Mi a D 1 -D 2 Vitamin és mit takar az aktív D-Vitamin

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok AKÁCKÖRÚTON Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok Előző cikkünkben arról írtunk, milyen új eszköztárral rendelkezünk a XXI. században a genetikai vizsgálatok területén, és mit adhat a molekuláris

Részletesebben

I./6. fejezet: Praeblastomatosisok. Bevezetés

I./6. fejezet: Praeblastomatosisok. Bevezetés I./6. fejezet: Praeblastomatosisok Zalatnai Attila A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a praeblastomatosisok fogalmával, és lehetséges megjelenési formáival. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Tudományos és publikációs tevékenység

Tudományos és publikációs tevékenység Tudományos és publikációs tevékenység 1998: 1. Csuka O., Doleschal1 Z., Kámory E., Tóth K., Péter I., Köves I., Rahóty P., Vámosi-Nagy I., Ottó Sz.: Genetic markers of colorectal cancers 17th International

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

OncotypeDX az emlőrák kezelésében

OncotypeDX az emlőrák kezelésében OncotypeDX az emlőrák kezelésében Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. Szenológiai Kongresszus Kecskemét 2018. 04. 13-14. Slide 1 Az Oncotype DX korai emlőrák teszt 16 tumorral kapcsolatos gén Ösztrogén csoprt

Részletesebben

A BRCA-gének mint a családi halmozódású emlő- és petefészekrák kóroki tényezői

A BRCA-gének mint a családi halmozódású emlő- és petefészekrák kóroki tényezői ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A BRCA-gének mint a családi halmozódású emlő- és petefészekrák kóroki tényezői JOÓ JÓZSEF GÁBOR DR. Semmelweis Egyetem ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest E-posta:

Részletesebben

Oláh Edit. Magyar Tudomány 2006/3

Oláh Edit. Magyar Tudomány 2006/3 Magyar Tudomány 2006/3 MOLEKULÁRIS ONKOLÓGIA A RÁKGENOMIKA ELSÕ ÉVTIZEDÉBEN Oláh Edit az MTA doktora, Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztály e.olah@oncol.hu Ma mintegy huszonhét évvel

Részletesebben

Bírálat Dr. Igaz Péter című MTA doktori értekezéséről

Bírálat Dr. Igaz Péter című MTA doktori értekezéséről Bírálat Dr. Igaz Péter Endokrin daganatok és immun-endokrin kölcsönhatások molekuláris, bioinformatikai és klinikai vizsgálata című MTA doktori értekezéséről Igaz Péter MTA doktori értekezését 2011-ben

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data.

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék Adatelemzés intelligens módszerekkel Hullám Gábor Adatelemzés hagyományos megközelítésben I. Megválaszolandó

Részletesebben

Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium 2004. évi tevékenységérôl

Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium 2004. évi tevékenységérôl a Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium. évi tevékenységérôl Beszámoló Tímár József Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium* Epidemiológiai vizsgálataink során elkészítettük hazánk

Részletesebben

Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész

Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK XVIII. GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS XVIII Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész PROF. KÖTELES GYÖRGY Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Proteomkutatás egy új tudományág születése

Proteomkutatás egy új tudományág születése BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK Proteomkutatás egy új tudományág születése Tárgyszavak: humán genom; genomika; proteomika; kutatás; fehérjeszerkezet; háromdimenziós szerkezet; gyógyszeripar.

Részletesebben

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok kialakulásában szerepet

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Mit tud a tüdő-citológia nyújtani a klinikus igényeinek?

Mit tud a tüdő-citológia nyújtani a klinikus igényeinek? Mit tud a tüdő-citológia nyújtani a klinikus igényeinek? XVI. Citológus Kongresszus és akkreditált tanfolyam Siófok, 2017. március 30-április 1. Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató intézet

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD.

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD. III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Novák János PhD. Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása Összesen

Részletesebben

Kiemelt Kutatócsoportok Fóruma Melanoma primer tumor és metasztázis kialakulás kutatása Bőrgyógyászati nem-melanoma tumorok

Kiemelt Kutatócsoportok Fóruma Melanoma primer tumor és metasztázis kialakulás kutatása Bőrgyógyászati nem-melanoma tumorok Kiemelt Kutatócsoportok Fóruma Melanoma primer tumor és metasztázis kialakulás kutatása Bőrgyógyászati nem-melanoma tumorok Kárpáti Sarolta, Sárdy Miklós a Semmelweis Egyetemen több intézetében zajló melanoma

Részletesebben

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása Tantárgy neve Genetika Tantárgy kódja BIB 1506 Meghírdetés féléve 5 Kreditpont 4 Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+0 Számonkérés módja Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB 1411 Tantárgyfelelős

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 468 EGYEDAZONOSÍTÁS ÉS SZÁRMAZÁSELLENİRZÉS HIPERPOLIMORF MIKROSZATELLITA

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Méhes Károly Genetikai Továbbképző Napok. Genomika a gyakorló orvos számára: új módszerek, új eredmények, új trendek

Méhes Károly Genetikai Továbbképző Napok. Genomika a gyakorló orvos számára: új módszerek, új eredmények, új trendek Méhes Károly Genetikai Továbbképző Napok Genomika a gyakorló orvos számára: új módszerek, új eredmények, új trendek Kötelező szinten tartó tanfolyam Pécs 2011. október 19-21 PROGRAMFÜZET Kedves Vendégeink!

Részletesebben

A CDKN2A gén ritka, ivarsejtvonal-beli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedô betegben és családjában

A CDKN2A gén ritka, ivarsejtvonal-beli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedô betegben és családjában BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 84. ÉVF. 3. 71 75. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató: Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár)

Részletesebben