IV. számú melléklet A TÁMOP /1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció"

Átírás

1 IV. számú melléklet A TÁMOP /1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP /1. pályázat esetében az alábbiak szerint pontosítja, mely szempontok az adatlap 6. pontjában szereplő táblázatok és a részletes költségvetés tevékenységeire is vonatkoznak: A Pályázati útmutató C 1. pontban meghatározott Támogatható tevékenységeket a pályázónak feladatellátási helyenként kell megtervezni és megvalósítani. Az egy pályázat keretén belül elnyerhető teljes támogatás a Pályázati útmutató D 3. pontjában meghatározottak szerint, az egyes feladatellátási helyekre igényelhető támogatásokból tevődik össze. A költségvetést a pályázónak, azaz a fenntartónak feladatellátási helyenként elkülönítetten kell kezelni, a feladatellátási helyek között pénzügyi átcsoportosítás nem támogatható. A szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségeket feladatellátási helyenként elkülönítetten kell tervezni és felhasználni, a szakmai tevékenységeken kívüli költségek esetében (Előkészítés költségei; Egyéb szolgáltatások, Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek,) az egyes tevékenységek és költségek megtervezése és felhasználása a pályázó fenntartó és a feladatellátási hely között megosztva történik, jelen költségvetési specifikációban lentebb meghatározottak szerint. A pályázónak a pályázat részletes költségvetését és annak szöveges indoklását is (V. számú melléklet) feladatellátási helyenként (n darab feladatellátási helyenkénti költségvetési tábla és szöveges indoklás), a fenntartóra vonatkozóan (projektmenedzsment és egyéb szolgáltatások költségei) és összesítve (összesített költségvetési tábla és annak szöveges indoklása) is el kell készítenie és be kell nyújtania pályázatához. A részletes költségvetési táblázatok mindegyik munkalapjának kitöltése kötelező! (Projekt adatlap, Részletes költségtervezési lap és Költségütemezés lap, Szöveges indoklás). A költségvetési szöveges indoklásában a tevékenység pontos megnevezésének, egységárának és mennyiségének is szerepelni kell (képzések esetén az óraszámot is meg kell adni, jó gyakorlatokhoz kapcsolódó költségeket pedig részletezni szükséges.) 1. Projekt előkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) A projekt előkészítésének költségei között a komplex intézményi és IKT helyzetelemzés valamint a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elkészítéséhez kapcsolódó alábbi költségek számolhatóak el: - komplex szaktanácsadó díja - IKT helyzetelemző szaktanácsadó díja - esélyegyenlőségi szakértő díja abban az esetben, ha a pályázó nem szerepel a XII. sz. melléklet településlistáján, és az esélyegyenlőségi szakértőt nem az Educatio Kht. biztosítja díjmentesen. 1

2 A komplex intézményi-, és IKT helyzetelemzés intézményi szinten is megvalósítható, de a feladatellátási helyekre specifikus megállapításokat kell, hogy tartalmazzon. (Összevont tervezés esetén a feladatellátási helyre jutó költségrész nem haladhatja meg az adott feladatellátási helyre igényelt támogatás meghatározott költségvetési korlátait.) Előkészítési költség kizárólag a Pályázati felhívás megjelenésének napjától projekt megkezdésének napjáig számolható el és nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 4%-át. A komplex szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele a Szolgáltatói kosárban foglaltak szerint kötelező. Esélyegyenlőségi szakértő igénybe vételére akkor van lehetőség, ha a pályázó nem szerepel a XII. sz. melléklet településlistáján, és nem jogosult a szolgáltatást ingyenesen igénybe venni az Educatio Kht-tól. A komplex szaktanácsadói szolgáltatást nyújthat a TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio Kht.) honlapján közölt ( országos listán szereplő szaktanácsadó. A szaktanácsadói szolgáltatás díjára, illetve összeférhetetlenségi szabályaira vonatkozóan lásd jelen útmutató 6. pont II. részének rendelkezéseit. 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) A projektmenedzsment költségei között kell tervezni a projekt megfelelő színvonalú, eredményes végrehajtásához elengedhetetlen irányítási, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátását. A projektmenedzsment költségeket a fenntartónál kell (nem feladatellátási helyenként) megtervezni és felhasználni (A szakmai vezető, amelyet feladatellátási helyenként elkülönítetten kell tervezni, nem a projektmenedzsment részét képezi, annak díját a szakmai megvalósítással kapcsolatos költségek között kell megtervezni). Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át. A projektmenedzsment minimális összetétele: projekt menedzser, pénzügyi munkatárs, projektasszisztens. Projektmenedzsment tagjainak alkalmazási feltételei: Projektmenedzser: legalább 2 éves projektmenedzsment tapasztalat Pénzügyi munkatárs: szakirányú iskolai végzettség és projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat. (Figyelem: a kifizetési kérelmeket mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személynek kell ellenjegyeznie). Projektmenedzsment alkalmazásának feltételei: Megbízási jogviszony vagy minimum heti 20 órás munkaviszony, illetve közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében végzi a tevékenységet, a projektmenedzser azonban megbízási jogviszonyban nem láthatja el feladatát. 2

3 A jogviszonyt szabályozó dokumentumnak (megbízási szerződés, vagy munkaköri leírás) tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket. A projektmenedzser és projektmenedzsment tagjai a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vehetnek részt, és ezért díjazásban nem részesülhetnek. Projektmenedzsment keretében az alábbi költségek számolhatóak el: Bérköltség és járulékai, valamint személyjellegű költségei (pl. étkezési jegy 1, kiküldetés esetén napidíj, utazási költség, stb.). Megbízási díj és járulékai (Az Útmutató az Értéket a pénzért elvről III..sz. melléklet előírásainak betartásával). 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. Pontja szerint) A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (a projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások az ESZA elszámolhatósági útmutatóban foglaltak figyelembevételével) jelen pályázati kiírás keretén belül elszámolhatóak. A projektben az alábbiak szerint számolhatók el a szakmai vezető és a pedagógus munkájának költségei: I. A szakmai vezető díjazása: Szakmai vezető képesítési feltételei: legalább 5 éves pedagógiai tapasztalat és 2 éves közoktatás-fejlesztési programban szerzett tapasztalat a szakmai vezető alkalmazási feltételei: o Bérköltség és járulékai: A pályázat keretében lehetőség van arra, hogy a szakmai vezetőt legfeljebb 50%-ban mentesítsék a kötelező tanóráinak megtartása alól. Az így felszabaduló munkaidőt a szakmai vezető a fentebb leírt feladatok ellátására köteles fordítani. Ebben az esetben a projekthez kapcsolódó feladatok a munkaköri feladatok részét képezi, amelyet a munkaköri leírásban meg kell jeleníteni. Amennyiben a szakmai vezető díjazása személyi bérként kerül elszámolásra, annak mértéke nem haladhatja meg a munkaidő projektre fordított időkeretének százalékos mértékét, de legfeljebb a szakmai vezetői feladatokat ellátó munkatárs bérének 50%-át. o Megbízási díj és járulékai: Amennyiben a feladatellátási helyen nincs lehetőség a szakmai vezető munkavégzés alóli mentesítésére (vagy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel), úgy a szakmai vezető munkakörön kívüli feladatellátás keretében megbízási szerződés alapján, vagy célfeladat kitűzésével, illetménykiegészítés formájában is díjazásban részesíthető. Ebben az esetben a szakmai vezető a feladatai nem végezheti az alapfeladataira fordított munkaidő terhére. (Mindkét esetben munkaidőnyilvántartás vezetése kötelező, amiből egyértelműen megállapítható az adott feladatra fordított munkaóra.) A megbízási díj, vagy illetménykiegészítés díja nem haladhatja meg az Ft+járulékok/hó díjazás mértékét. o Amennyiben a szakmai vezetői feladatokat a feladatellátási hely vagy intézmény vezetője (vagy vezető-helyettese) látja el, ebben az esetben a 1 Az ESZA elszámolhatósági útmutatóban foglaltak figyelembevételével 3

4 szakmai vezetői feladatok ellátása vonatkozásában díjazás a projekt keretében nem számolható el. A szakmai vezető díjazása az átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporton belül kerülhet elszámolásra. Amennyiben a szakmai vezető a projektből díjazásban nem részesül, a szakmai vezetőt a szakmai feladattervben és a szöveges indoklásban is fel kell tüntetni. II. A fejlesztési programban résztvevő pedagógusok honoráriuma: A projektben legfeljebb Ft+járulék/ óradíj számolható el honoráriumként az alábbi célokra: a. Helyi tanterv, pedagógiai program, óvodai nevelési program, kollégiumi nevelési program, illetve kapcsolódó dokumentumok módosítása a pályázat céljai érdekében, feladatellátási helyenként: i. óvoda esetén: legfeljebb 30 óra ii. iskola 8 tanulócsoportig, kollégium és alapfokú művészetoktatási intézmény: legfeljebb 60 óra iii. iskola 9 tanulócsoporttól: legfeljebb 120 óra b. fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása keretében konkrét módszer, eljárás fejlesztések támogatása (pl. projekt kidolgozása) feladatellátási helyenként: i. óvoda esetén: legfeljebb 60 óra (és legfeljebb összesen 30 óra/pedagógus, illetve legfeljebb összesen 30 óra/fejlesztési produktum) ii. iskola 8 tanulócsoportig, kollégium és alapfokú művészetoktatási intézmény: legfeljebb 120 óra (és legfeljebb összesen 40 óra/pedagógus, illetve legfeljebb összesen 40 óra/fejlesztési produktum) iii. iskola 9 tanulócsoporttól: legfeljebb 160 óra (és legfeljebb összesen 40 óra/pedagógus, illetve legfeljebb összesen 40 óra/fejlesztési produktum) c. Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka feladatellátási helyenként: i. óvoda esetén: legfeljebb 40 óra ii. iskola 8 tanulócsoportig, kollégium és alapfokú művészetoktatási intézmény: legfeljebb 60 óra iii. iskola 9 tanulócsoporttól: legfeljebb 120 óra Honoráriumban csak a fejlesztésben érintett feladatellátási hely pedagógusa részesülhet. Honorárium nyújtható - megbízási szerződés alapján, vagy - célfeladat kitűzésével Mindkét esetben munkaidő-nyilvántartás vezetése kötelező, amiből egyértelműen megállapítható az adott feladatra fordított munkaóra. (A fejlesztési programban résztvevő pedagógus az adott feladatot nem végezheti az alapfeladataira fordított munkaidő terhére.) A I.b) pontban szereplő konkrét fejlesztési tevékenység esetében csak akkor számolható el honorárium, ha a fejlesztés eredménye az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzétételre került, és a fejlesztési dokumentáció (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, stb) átadásra került (ingyenes közzététel céljából) az Educatio Kht-nek (TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettje). 4

5 III. A pedagógusok helyettesítési díja (továbbképzésekhez, jó gyakorlatok átvételéhez kapcsolódva) a feladatellátási helyre jutó teljes támogatás legfeljebb 5%-a. A helyettesítési díj tervezésekor figyelembe kell venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 24. (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közoktatási intézményekben pedagógusok óradíjára vonatkozó rendelkezéseit. IV. Kiküldetés költsége (különösen: a jó gyakorlatok átvételéhez, hálózati tanuláshoz, intézményi innovációhoz kapcsolódóan, konferencia-részvétel): Az ESZA elszámolható költségek általános útmutató szerinti napidíj, szállás és utazási költség számolható el. Étkezési költség kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben nem részesül napidíjban a pedagógus. 4. Célcsoport számára biztosított képzési költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7. pont) Az ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.1. pontja szerinti, célcsoport képzésével összefüggő költség jelen pályázati kiírás keretében nem számolható el (képzési támogatás, ösztöndíj, bértámogatás). 5. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7. pont) A pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódó egyéb támogatások költségei közül kizárólag az útiköltség számolható el az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban meghatározott feltételek szerint. (A szállás és étkezés díját a képzési szolgáltatás díja kell, hogy tartalmazza, jelen útmutató 6. pontja szerint; a távol lévő pedagógus helyettesítési díja jelen útmutató 3. pontja szerint számolható el.) 6. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) Ezen pont alapján számolhatók el a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei (a Szolgáltatói kosár alapján). A külső szolgáltatások igénybe vételénél a közbeszerzési jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni! I. Képzési szolgáltatás vásárlása (figyelembe véve a Pályázati útmutató C1.1. pontjában megjelenített kötelező tevékenységeket): Az útmutatóban, illetve mellékleteiben megadott tematika alapján képzési szolgáltatást a Pedagógus-továbbképzési Jegyzéken szereplő, akkreditált továbbképzések közül lehet igénybe venni. Összeférhetetlenségi szabályok: a pályázatban résztvevő fenntartó, illetve intézmény alkalmazásában álló pedagógustól képzési szolgáltatás nem vásárolható. Nem vehető igénybe továbbá képzési szolgáltatás olyan szolgáltatótól, amelyben a pályázó vagy a pályázatban résztvevő intézmény alkalmazásában álló pedagógus, projektmenedzser, a 5

6 projektmenedzsment tagja a szolgáltató szervezet tulajdonosa, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy, illetve mindezeknek közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol. (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény aiban meghatározott ellenőrzött társaság és a befolyással rendelkező (kapcsolódó vállalkozások) egy vállalkozásnak minősülnek.) a) Nem a feladatellátási helyen szervezett, külső képzés esetén az egy főre jutó továbbképzési költség: 30 óra esetén: legfeljebb Ft 40 óra esetén: legfeljebb Ft 60 óra esetén: legfeljebb Ft 120 óra esetén: legfeljebb Ft b) Helyben szervezett tantestületi képzés esetén az egy főre jutó továbbképzési költség. (Tantestületi képzést fő között lehet szervezni.): 30 óra esetén: legfeljebb Ft, de legfeljebb Ft/tantestület 60 óra esetén: legfeljebb Ft, de legfeljebb Ft/tantestület Az egy főre jutó képzési szolgáltatási díj tartalmazza a következőket: - tréneri óradíj - hallgatói anyagok - terembérlet - szállás és étkeztetés költsége (legfeljebb 3*-os szálloda, napi étkezési költség az ESZA Elszámolhatósági útmutatóban foglaltak szerint) II. Szaktanácsadói szolgáltatás vásárlása: Szaktanácsadói szolgáltatást kizárólag külső szolgáltatótól lehet igénybe venni. Összeférhetetlenségi szabályok: a pályázatban résztvevő fenntartó, illetve intézmény alkalmazásában álló pedagógustól szaktanácsadói szolgáltatás nem vásárolható. Nem vehető igénybe szaktanácsadói szolgáltatás továbbá olyan szolgáltatótól, amelyben a pályázó vagy a pályázatban résztvevő intézmény alkalmazásában álló pedagógus, projektmenedzser, a projektmenedzsment tagja a szolgáltató szervezet tulajdonosa, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek - a Ptk b) értelmében - közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol. (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény aiban meghatározott ellenőrzött társaság és a befolyással rendelkező (kapcsolódó vállalkozások) egy vállalkozásnak minősülnek.) A szaktanácsadók óradíja nem haladhatja meg a Ft/ szakértői óradíjat. III.Egyéb külső, harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások Elsősorban az önálló intézményi innováció megvalósítása, illetve a jó gyakorlatok átvételéhez kapcsolódóan számolhatóak el a projektcélok eléréséhez szükséges egyéb külső vásárolt szolgáltatások (Pl. múzeumpedagógiai program, civil szereplők bevonása, erdei iskola, hospitálás díja, stb.). 6

7 7. Taneszközvásárlás: (A projekt adatlapon és a pályázathoz kötelezendően csatolandó részletes költségvetésben a Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek oszlopban tervezendő) A projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a Tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet kiválasztani. A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges további taneszközök oktatási segédletek, taneszközök beszerzése a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 7. sz. melléklet alapján történhet. ÓVODA V fejezet 1. pontjában felsorolt játékok, játékeszközök, ISKOLA III. fejezet 1. bekezdésében meghatározott taneszközök esetében azon tárgyak, eszközök, információhordozók, amelyek az iskola pedagógiai programjában előírt tananyag feldolgozásához szükségesek, KOLLÉGIUM (diákotthon) III. fejezet 3. bekezdésében szereplő tankönyvek, szakkönyvek, kötelező olvasmányok, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK III. fejezetben felsorolt taneszközök. A tankönyvek és taneszközök beszerzéséhez rendelkezésre álló költségkeretek (a pályázatba bevont tanulók és pedagógusok számának, illetve a választott fejlesztési tevékenységnek megfelelően): óvoda, kollégium, alapfokú művészetoktatási intézmény: legfeljebb Ft/feladatellátási hely iskola 8 tanulócsoportig: legfeljebb Ft/feladatellátási hely iskola 9 tanulócsoporttól Ft/feladatellátási hely A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök esetén (Szolgáltatói kosárban meghatározottak szerint): iskola, kollégium és alapfokú művészetoktatási intézmény esetén: legfeljebb Ft /feladatellátási hely 8. Egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) Egyéb szolgáltatások keretében az alábbi megosztásban a következő költségek elszámolására van lehetőség a projektben: Feladatellátási helyen tervezhető költségek (a feladatellátási hely vonatkozásában, a Pályázati útmutató D3 pont szerint igényelt elszámolható költségek legfeljebb 1,5%-a): Nyilvánosság biztosításának költségei A fenntartónál tervezhető költségek (a pályázatba bevont, valamennyi feladatellátási hely vonatkozásában elszámolható összes költség legfeljebb 1,5%-a): Nyilvánosság biztosításának költségei Projekthez kapcsolódó kötelezően előírt könyvvizsgálat díja jogszabályi előírásoknak megfelelően 50 millió Ft felett Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek (amennyiben releváns) Fenti költségek együttesen költségének 3 %-át. nem haladhatják meg a projekt elszámolható 7

8 9. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) Az általános költségek keretében az alábbi megosztásban a következő költségek elszámolására van lehetőség a projektben: Feladatellátási helyen tervezhető költségek (a feladatellátási hely vonatkozásában, a Pályázati útmutató D3 pont szerint igényelt elszámolható költségek legfeljebb 3%-a): Célcsoporthoz és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) Postai és telekommunikációs (internet) költségek A fenntartónál tervezhető költségek (a pályázatba bevont, valamennyi feladatellátási hely vonatkozásában elszámolható összes költség legfeljebb 1%-a): Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) Postai és telekommunikációs (internet) költségek Kizárólag a támogatás fogadásra nyitott bankszámla nyitás és számlavezetés díja elszámolható. Fenti költségek együttesen költségének 4 %-át. nem haladhatják meg a projekt elszámolható 10. Immateriális javak és tárgyi eszközök (ERFA elszámolható költségek általános útmutató) (A projekt adatlapon és a pályázathoz kötelezően csatolandó részletes költségvetésben az Eszközbeszerzés (ERFA) oszlopban tervezendő) Jelen pályázati kiírás keretében ERFA keresztfinanszírozás terhére immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése nem számolható el. 11.Tartalék: A projekt elszámolható költségének legfeljebb 1%-a, amelyet pályázati szinten összevontan kell tervezni. 12. A projektben felmerülő összetett feladatokkal kapcsolatos költségek A jelen pontban szereplő tevékenységekkel kapcsolatosan felmerülő különböző költségek a Költségvetési specifikáció fentebbi, egyes költségkategóriákra vonatkozó szabályai szerint számolhatóak el. a) Tantestületi projektindító nap Elszámolható költség: legfeljebb összesen Ft/óvoda; Ft/iskola meghívott előadó(k) díja terembérlet a program megszervezésével kapcsolatban felmerülő dologi kiadások (pl. irodaszer, tájékoztató füzet, víz, kávé, stb.) 8

9 b) Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulás Elszámolható költség: legfeljebb összesen Ft/ jó gyakorlat Hospitálás: a fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás) A küldő intézmény pedagógusainak helyettesítésével, utazásával kapcsolatban felmerülő költségek Műhelymunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi és dologi költségek Felmerülő felhasználási jogok megvásárlása kiküldetési költség (jelen költségvetési specifikáció 3. pont IV. rész alapján) c) Önálló intézményi innováció Jelen útmutatóban foglaltak alapján elszámolhatóak a szakmai együttműködések kialakításához és egyéb szolgáltatások igénybe vételéhez tartozó költségek, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. Ilyenek például: nyelvi program megvalósítása, színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb. Az önálló innováció megvalósításakor lehetőség van a közreműködő pedagógusok többletmunkájának elszámolására, figyelembe véve jelen útmutató 3. pont I. rész c) pontjában foglaltakat. 13. Nem elszámolható szolgáltatások, tevékenységek különösen: Különösen nem elszámolható költségek az ESZA Elszámolható költségek általános útmutatóban, valamint a Pályázati útmutatóban nevesített el nem számolható költségek. 9

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete)

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) TÁMOP-1.1.3-09/1 Út a munka világába című kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához.

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához. V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények c., pályázat

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokuentációja Az Új Széchenyi Terv keretében egjelent, TÁMOP-3.1.11-12 Óvodafejlesztés cíű pályázatok dokuentációja az alábbi pontokon egváltozott.

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minőségfejlesztés a felsőoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem című egyfordulós

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2. A projektek

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/16-3/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Projekt adatlap 1. számú melléklete I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások:

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások: Módosult Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja Módosult a Széchenyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi január 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi január 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 624-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi január 27-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázat célja Célcsoport Támogatást igénylők köre PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat Alapadatok Pályázó neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázó adószáma 15478706-2-02 Székhely 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 Postacím

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2 A projektek az Európai

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció 11. melléklet A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció A költségvetési specifikáció az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TIOP-1.2.5/09/1

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 "TÖKÉLETESÜLNI ÉS TÖKÉLETESÍTENI" Projekt Feladatterv 2009 2009 II. 2010 I. 2010 II. Általános szakmai feladatok aug. szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben C S E L E K V É S I T E R V A célhoz rendelt feladatok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Projektmenedzser: Varga András Projektasszisztens:

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete Megvalósítási idő Támogatható

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Klebelsberg

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1.

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ MUNKAHELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK RUGALMAS MUNKAHELYEK TÁMOP-2.4.5-12/7 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2012. április 1. A pályázat benyújtásának végső határideje:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/2 a.) tevékenységcsoport A projektek

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 2019. MÁJUS 15. Előadó: Bugyik Andrea HELYI AKCIÓCSOPORT (HACS) BEMUTATÁSA Név: Karcag Városért Helyi Közösség Megalakulás: 2016. év Forma: konzorcium Tagság: 18

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2. A projektek

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 19 040 millió Ft 380-6346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 2018.05.23. ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel Bedő Ferenc intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó közoktatási szakértő www.zalai-iskola.hu bedof@enternet.hu Projektindító tájékoztató Célunk a projektek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

SZOLGÁLTATÓI KOSÁR - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 314 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP 314 - a pályázati szakmai tevékenységek tervezési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. kiemelt projekt pályázati

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Kérjük, hogy a pályázat tervezésénél vegyék figyelembe a Pályázati útmutatóban szereplő, a költségvetésre, illetve az egye

Kérjük, hogy a pályázat tervezésénél vegyék figyelembe a Pályázati útmutatóban szereplő, a költségvetésre, illetve az egye Kérjük, hogy a pályázat tervezésénél vegyék figyelembe a Pályázati útmutatóban szereplő, a költségvetésre, illetve az egye A kalkulátorban kizárólag a sárga színnel jelölt cellák töltésére nyílik lehetőség.

Részletesebben

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 A konstrukció célja: A konstrukció célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Éves beszámoló. 3. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 7400 Kaposvár, Virág utca 32.

Éves beszámoló. 3. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 7400 Kaposvár, Virág utca 32. Éves beszámoló 3. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatok Pályázati azonosító Kedvezményezett neve TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0197 Kaposvári Szakképzési Centrum Kedvezményezett címe

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben