T/13138/11. Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/13138/11. Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat"

Átírás

1 T/13138/11. ORSGA.GG `i ulls rtt`~r' LA - Érkezett DEC 0 5. Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat vitájához (Együtt kezelend ő a T/13138/9. sz. ajánlással.) Tisztelt Országgy űlés! Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága első helyen kijelölt bizottságként, valamint Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság) megvitatta az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13138/7. számú kapcsolódó módosító és a T/13138/10. számú bizottsági javaslatokat. Az Előterjesztő képviselője a bizottsági üléseken a tárca álláspontját közölte. A Fogyasztóvédelmi bizottság a T/13138/8. sz. módosító javaslatának az 1., 3. és 10. pontjait visszavonta. Az ajánlásban használt rövidítés : Fgytv. : a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény Számlaképtv. : az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvény Tt. : a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény

2 2 1. Tóth Csaba, Simon Gábor és Pál Tibor képvisel ő kapcsolódva a T/13138/6. számú módosító indítványhoz (T/13138/9. számú ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésében a Tt. 43/A. (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja : 2. (1) A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban : Tt.) a következő 43/A. -sal egészül ki : 43/A. (1) A közös képvisel ő vagy az intéz őbizottság többletdíjazás felszámítása nélkül a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t a) minden hónap 15. napjáig az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal írásban, figyelemfelkelt ő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrészeket érint ő, valamint a 24. (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentése k eredményeként a társasház tekintetében jelentkez ő megtakarításokról költségnemenként i bontásban, valamint felhívja a tulajdonostársuk) figyelmét arra a 48. (1) bekezdé s pontjában foglaltak szerint, hogy a rezsicsökkentésb ől megtakarított összeg felhasználásával kapcsolatban lehet őségük van társasházi közgyűlés összehívására, ahol a tulajdonosok dönthetnek arról, hogy a megtakarítást felújításiabba helyezik, vagy érvényesítika tulajdonosok közös költség befizetéseinél, Indokolás : Lásd a T/13138/7. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatj a - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egye t - a Kormány képviselője nem ért egyet 2. A Fogyasztóvédelmi bizottság a törvényjavaslat 12. -ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja : 12. (j Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 4. -a a következő szöveggel lép hatályba : 4. Az Fgytv. a következő 17/D. -sal és azt megelőző alcímmel egészül ki : Fogyasztóvédelmi referen s 17/D. (1) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.

3 3 (2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. (3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Uni ó tagállama és az Európai Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásban részes más álla m állampolgára lehet, aki jogszabályban meghatározott képzettséggel[,] vagy legalább kétéves, fogyasztóvédelmi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelm i referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, ahol a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgála t m űködtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik. (5) A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kel l foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a (4) bekezdés szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppe l vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik." (2) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 8. -a a következő szöveggel lép hatályba : Fgyty. 45/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellen őrzi a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megsz űnésére vonatkozó rendelkezések kivételével a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, c) a fogyasztói csoporttal, d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint e)a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó békéltet ő testületi eljárásban fennáll ó kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezése k betartását, és eljár azok megsértése esetén.' (3) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 14. (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Az Fgyty ) bekezdése a következő ponttal egészül ki : (Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja :) l,fl az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.)a bels ő piaci szolgáltatásokról [a 2. i) pontfa, a 16/B. (1) és (3) bekezdése, a 17/D. (4) bekezdése].'

4 4 Indokolás : Lásd a T/13138/10/1. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képviselője egyetért - a Kormány képviselője egyetért 3. A Fogyasztóvédelmi bizottság a törvényjavaslat 14. -ának a következő módosítását javasolja : 14. (1) A Számlaképtv. 2. melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul. (2) A Számlaképtv. 3. melléklete e törvény 4. melléklete szerint módosul. (3) A Számlaképtv. 4. melléklete e törvény 5. melléklete szerint módosul. (4) A Számlaképtv. 5. melléklete e törvény 6. melléklete szerint módosul. (5) A Számlaképtv. 6. melléklete e törvény 7. melléklete szerint módosul. (6) A Számlaképtv. 7. melléklete e törvény 8. melléklete szerint módosul. (7) A Számlaképtv. 8. melléklete e törvény 9. melléklete szerint módosul. (8) A Számlaképtv. 9. melléklete e törvény 10. melléklete szerint módosul. (9) A Számlaképtv. 10. melléklete e törvény 11. melléklete szerint módosul. (10) A Számlaképtv. 8. (1) bekezdésében a bet űtípussal köteles szövegrész helyébe a betűtípussal, a címzést Arial betűtípussal köteles szöveg lép. (11) A Számlaképtv. 1. mellékletének Tájékoztató adatok. részében a **A rezsicsökkentés a fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg szöve g helyébe a ** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a december 1-jén hatályos árképzé s szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összege t tartalmazza szöveg lép. (12) A Számlaképtv. 11. mellékletének Számlarészletez ő része a Mér őállás oszlop el őtt egy Elszámolt időszak oszloppal egészül ki. (13) A Számlaképtv. 11. mellékletének Tájékoztató adatok. részében a **A rezsicsökkentés a fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg szöve g helyébe a ** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a április 14. napján alkalmazott dí i figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza szöveg lép." (14) A Számlaképtv. 1. melléklet 4. pont alpontjában a díjak szövegrész helyébea díjak vagy díjelemek szöveg, a díjakat szövegrész helyébe a díjakat, díjelemeket szöveg, a feltüntetni. " szövegrész helyébe a feltüntetni a díjelemek megnevezésével." szöveg lép. (15) A Számlaképtv. 2. melléklet 4. pont alpontjában a tarifák szövegrész helyébea díjak vagy díjelemek szöveg, a díjakat szövegrész helyébe a díjakat, díjelemeket szöveg, a feltüntetni. " szövegrész helyébe a feltüntetni a díjelemek megnevezésével." szöveg lép.

5 5 T/13138/10/2-3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 3. és 4. Indokolás : Lásd a T/13138/10/2. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért - a Kormány képviselője egyetért 4. A Fogyasztóvédelmi bizottság a törvényjavaslatot új melléklettel kiegészíteni javasolja :» 6.melléklet a évi.... törvényhe z 1. A Számlaképtv. 5. melléklet 3. pontfa helyébe a következ ő rendelkezés lép : 3. A részszámla harmadik oldala : Vev ő (Fizet ő) azonosító : Vev ő (Fizet ő) neve : Vev ő (Fizet ő) címe : Vev ő (Fizető) adószáma : oldalszám Szerző déses folyószámla : Számla sorszáma : Fizetési mód : Teljesítés kelte : Számla kelte : A szolgáltatás megnevezése : Távh őszolgáltatá s SZÁMLARÉSZLETEZ Ő Elszámolt fogyasztás : GJ Fűtési célú költségek Díjtétel ala p Tétel megnevezése Fogvasztási id ő szak Szorzó- tényező Mennyisége és mértékegvsége Nettó egységára és mértékegvsége Nettó díj (Ft) ÁF A (%) Bruttó dí j LF31 Fűtési díj (egvtarifás2 Alapdíj Hődíj

6 6 F ű tési célú költségek összesen Vízfelmelegítési célú költségek Tétel Fogyasztási Szorzómegnevezése idő szak tényező Vízfelmelegítés i díj Alapdíj Dű tétel alap Mennyisége és Nettó egvség ára Nettó díj (Ft) mértékegysége és mértékegvség e ÁFA Bruttódíj (%) (Ft) Hődíj Vízfelmelegítési célú költségek összesen Kerekítés (Ft) Bruttó számlaérték összesen* (Ftl Egyéb tétel (Ft) ÁFA összesít ő (Ft) Fizetendő összeg összesen (Ft) H ő kőzponti és épület felhasználási adato k Szolgáltatás helye és megnevezése Fogyasztási időszak Mérő azonosító Nyitó Mérőállás Záró Mennyiség és mértékegysége Hőközpontban mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogvasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor :...Ft. Tájékoztató adatok: ** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétela már csökkentett összeget tartalmazza." 7. melléklet a évi.... törvényhez 1. A Számlaké v. 6. melléklet 3..onta hel ébe a következ ő rendelkezés l é ss 3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám Vev ő (Fizet ő) azonosító :

7 7 Vevő (Fizet ő) neve : Vevő (Fizet ő) címe : Vevő (Fizető) adószáma : Szerz ődéses folyószámla : Teljesítés kelte : Számla sorszáma : Számla kelte: Fizetési mód : A szolgáltatás megnevezése : Távh ő szolgáltatás és közvetített víziközm ű- szoleáltatá s SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámoltfo>_vasztás : GJ F űtési célú költsége k Tétel megnevezése Fogvasztási időszak Szorzó- tényező Díjtétel alap Mennyisége és Nettó egysé g ára é s mértékegvsége mértékegység e Nettó díj (Ftl ÁFA (%) Bruttó dí j F űtési díj (egvtarifás) Alapdíj Hődíj F űtési célú költségek összesen Vízfelmelegítési célú költségek Tétel Fogvasztási Szorzómegnevezése időszak tényező Díjtétel alap Mennvisége és Nettó egységára és Nettó díj (Ft) mértékegység e mértékegvsége ÁFA (%) Bruttó díj Vízfelmelegítés i díj (egvtarifás ) Alapdíj Hődíj Vízfelmelegítési célú költségek összesen Víziközm ű-szolgáltatási díja k Tétel Fogvasztási Szorzómegnevezése id őszak tényez ő Díjtétel alap Mennviséae és Nettó egvségára és Nettó díi (Ft) mértékegvsége mértékegvsége ÁFA (% ) Bruttó dí j Ll Ivóvízszolgáltatá s

8 8 alapdíj vagy átalánydíj számú vízmérőn mért ivóvíz fogvasztássa l arányos díj Szennyvízelvezet és és tisztítás alapdíj vaey átalánydíj Elvezetett mennyiséggel arányo s szennyvízdíj Áthárított vízterhelési díj Víziközm ű-szolgáltatási díiak összesen Kerekítés (Ft) Bruttó számlaérték összesen (Ft)* Egvéb tétel (Ft) ÁFA összesítő (Ft) Fizetend ő összeg összesen (Ft) Hőközpontiés épület felhasználási adato k Szolgáltatás helye és megnevezése Foevasztási idő szak Mérőazonosító Nyitó Mérőállás Zár ó Mennvisée és mértékegység e Hőközpontban mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:...ft. Tájékoztató adatok: *A rezsicsökkentés a fogyasztókat a november 1-jén hatályos árkémezés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza "

9 9 8.melléklet a évi.... törvényhez 1. A Számlaképtv. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : s 3. Az elszámoló számla harmadik oldala : oldalszám Vev ő (Fizet ő) azonosító: Vev ő (Fizet ő) neve : Vevő (Fizet ő) címe : Vevő (Fizet ő) adószáma : Szerződéses folyószámla: Számla sorszáma: Fizetési mód : Teljesítés kelte : Számla kelte: A szolgáltatás megnevezése : Távhőszolgáltatá s SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt fo2yasztás : GJ Fű tési célú költségek Tétel megnevezése Fogyasztási id őszak Szorzó- tényező Díjtétel alap Mennyisége és Nettó egység ára mértékegység e és mértékegvsége Nettó díi (Ft) ÁF A (%) Bruttó dí j í>~ elszámolt fű tési díj (egvtarifás ) Fűtési díj részszámla (egvtarifás ) Alapdíj elszámolt alapdíj Fizetendő alapdíi Hő díj elszámolt hődíj H ődíj részszámla Fizetend ő hődíj

10 1 0 Fű tési célú fizetend ő költségiek összesen Vízfelmelegítési célú költségiek Tétel Foevasztási Szorzómeenevezése időszak tényező Díitétel alap Mennyisége és Nettó e givségiára Nettó díi (Ft) mértékegysége és mértékegység e ÁFA Bruttó díi (Ft) elszámolt vízfelmelegítés i díj (egvtarifás) Vízfelmelegítés i díj (egvtarifás ) Alapdí j elszámolt alapdíj H ő díj Részszámlákba n elszámolt hődíi H ő díj részszámla Fizetend ő hő dí i Vízfelmelegítési célú fizetend ő költségiek összesen Kerekítés (Ft) Bruttó számlaérték összesen* (Ft ) Egyéb tétel (Ft ) ÁFA összesítő (Ft) Fizetend ő összeg összesen (Ft) H ő központi és épület felhasználási adato k Szolgiáltatás helye és me2nevezése Foevasztási id ősza k Mérő azonosító Nyitó Mér ő állás Zár ó Mennyiség és mértékegység e Hő központban mér t fogyasztá s Melegvíz mérő n mért fogyasztá s A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számlakibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok:

11 1 1 * A rezsicsökkentés a fogyasztókat a november 1 jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétela már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási id ő szakban kibocsájtott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra Az Ön energiafelhasználása az előz ő év ugyanezen időszakában : GJ Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, n őtt, nem változott),, 9.melléklet a évi.... törvényhe z 1. A Számlaképtv. 8. melléklet 3. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : ss 3. Az elszámoló számla harmadik oldala : oldalszám Vev ő (Fizet ő) azonosító : Vevő (Fizet ő) neve : Vevő (Fizet ő) címe : Vevő (Fizet ő) adószáma : Szerződéses folyószámla: Teljesítés kelte : Számla sorszáma : Számla kelte : Fizetési mód : A szolgáltatás megnevezése : Távhőszolgáltatás és közvetített víziközm ű - szolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt fogvasztás : GJ Fű tési célú költségek Tétel megnevezése Fogvasztási id őszak Szorzó- tényez ő Díjtétel alap Mennyisége és Nettó egvségára mértékegvség e és mértéke2vséae Nettó díj (Ft) ÁFA (%) Bruttó dí j (Ft) elszámolt fű tési díj (egytarifás) Fűtési dí j részszámla (egytarifás) Alapdí j elszámolt alapdíj

12 1 2 Fizetend ő alapdíj H ődíj elszámolt hődíj Hődíj részszáml a Fizetend ő hódíj Fűtési célú fizetend ő költségiek összese n Vízfelmelegítési célú költségie k Tétel Fogyasztási Szorzómegnevezése id őszak tényez ő Díjtétel alap Mennyisége és Nettó eevséeára Nettó díj (Ft) mértékegvséee és mértékeevsée e ÁFA (% ) Bruttó dí j (Ft) Részszámlákba n elszámolt vízfelmelegítési díj (egvtarifás) Vízfelmelegítési díj (egytarifás) Alapdíj elszámolt alapdíj Fizetendő alapdí j Hődí j elszámolt hő díj Hődíj részszámla Fizetendő hődíj Vízfelmelegítési célú fizetendő költségiek összesen Víziközmű -szolgáltatási díja k Tétel Fogyasztási Szorzómegnevezése id őszak tényez ő Díjtétel alap Mennyisége és Nettó eevségára és Nettó díj (Ft) mértékegvséee mértékeevsége ÁFA (% ) Bruttó dí j ü Ivóvízszolgáltatá s alapdíj vagy átalánydíj

13 1 3 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztássa l arányos díj Szennyvízelvezet és és tisztítá s alapdíj vagy átalánydíj Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj Áthárított vízterhelési díj Jogszabályban biztosított locsolás i kedvezmény L elszámolt alapdíjak, átalánydíjak elszámolt fogyasztássa l arányos díjak Fizetend ő víziközmü-szolgáltatási díjak összesen Kerekítés (Ft) Bruttó számlaérték összesen* (Ft ) Egyéb tétel (Ft) ÁFA összesítő (Ft) Fizetend ő összeg összesen (Ft) H ő központi és épület felhasználási adato k Szolgáltatás helye és megnevezése Fogyasztási id őszak Mérő azonosító Nyitó Mér ő állás Záró Mennyiség és mértékegysége Hőközpontban mért fogyasztá s Melegvíz mérő n mért

14 1 4 fogyasztá s A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor :... Ft. Tájékoztató adatok : * A rezsicsökkentés a fogyasztókat a november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétela már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási id ő szakban kibocsájtott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában : GJ Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): " j, 10. melléklet a évi... törvényhez 1. A Számlaképtv. 9. melléklet 3. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép 3. A részszámla harmadik oldala oldalszám Vev ő (fizető) azonosító száma : Vevő (fizet ő) neve Vev ő (fizet ő) címe : Vev ő (fizet ő) adószáma : Szerződéses folyószámla: Számla sorszáma : Fizetési mód : Teljesítés kelte: Számla kelte : A szolgáltatás megnevezése : V íziközmű-szolsáltatá s SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség : Arszabás : Tétel megnevezése Mérőállás Elszámolt Nettó egvségár Nettó dfj ÁFA (%) Bruttó dl * (induló, záró) mennyiség és és (Ft ) (Ft ) mértékeevsé g mértékeavség Ivóvíz-szolgáltatá s alapdíj vagy átalánydíj számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj Elvezetett mennviségge l arányos szennyvízdíj Áthárított vízterhelési díj Jogszabályban biztosított locsolás i kedvezmény % Egyéb, a víziközműszolgáltatás keretében figyelembe vett tétel Kerekítés Bruttó számlaérték összesen* : Egyéb

15 1 5 Fizetend ő össze2 : ÁFA összesítő (Ft) A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor :... Ft. Tájékoztató adatok : * A rezsicsökkentés a fogyasztókat a január 1 jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a má r csökkentett összeget tartalmazza. Fogyasztás megállapításának módja : Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja :" 5,,, 11.melléklet a évi... törvényhez 1. A Számlaképtv. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 3. Az elszámoló számla harmadik oldala : oldalszám Vev ő (fizető) azonosító száma : Vev ő (fizet ő) neve : Vev ő (fizet ő) címe : Vev ő (fizet ő) adószáma : Szerző déses folyószámla : Számla sorszáma : Fizetési mód: Teljesítés kelte : Számla kelte: A szolgáltatás megnevezése : Víziközm ű-szolgáltatá s SZÁMLARÉSZLETEZ Ő Elszámolt mennyiség : Arszabás : Tétel megnevezése Elszámolt Mér ő állás Elszámolt Nettó Nettó díj ÁFA (%) Bruttó dí j id őszak (induló, záró) mennviség és egységár és (Ft) (Ft) mértéke g ys mértékegység Ivóvíz-szolgáltatá s alapdíj vagy átalánvdíi számú vízmérőn mért ivóvíz fogvasztássa l arányos díj Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vag y átalánvdíi Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj Áthárított vízterhelési díj Jogszabályban biztosított locsolás i kedvezmény % Egyéb, a víziközműszolgáltatás keretében figyelembe vett tétel elszámolt alapdíjak, átalánydíjak

16 1 6 elszámolt fogvasztássa l arányos díjak Kerekítés Bruttó számlaérték összesen* : Egyéb Fizetend ő összeg ; AFA összesítő (Ft) A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok : * A rezsicsökkentés a fogyasztókat a január 1-jén hatályos árkémezés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási id ő szakban kibocsájtott rész- és elszámol ó számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Fogyasztás megállapításának módja : Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja :" T/13138/10/2-3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 3. és 4. Indokolás : Lásd a T/13138/10/3. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért - a Kormány képvisel ője egyetért Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya Budapest, december 5. Simon Gábor s.k. a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Rogán Antal s.k. a Gazdasági és informatikai bizottság elnöke

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.12.31 2013.12.31 3 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról*

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 85769 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013.11.22. és 2013.11.22. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról *

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról * ::ínanys.r: sla G 5 3 1 g, 2013. évi törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról * 1. A fogyasztóvédelemr ől szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.11.22 2013.11.22 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.02.18-2014.07.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047 1. oldal, összesen: 42 oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.02.18 2014.07.31 6 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.II.18. - 2014.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.01.01-2014.01.01 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

Falvai Tamás Tatabánya Estike utca

Falvai Tamás Tatabánya Estike utca Víziközmű-szolgáltatás elszámoló e-számla 5/1. oldal Számla sorszáma: 1106940860 Szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt. Címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Adószáma: 11186748-2-11 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2016.07.01-2017.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.VIII.1. - 2014.X.6. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.09.01-2016.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.01.02-2014.02.17 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.10.07-2015.07.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.08.01 2014.10.06 7 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 (2014. január 1-jén hatályos szövegállapot) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

T/13629. számú törvényjavaslat. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

T/13629. számú törvényjavaslat. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/13629. számú törvényjavaslat a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Előterjesztők: Rogán Antal Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.08.01 2015.08.31 10 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.07.24 2015.07.31 9 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.10.07 2015.07.23 8 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.09.01 2016.06.30 11 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáró l szóló T/ számú törvényjavaslat.

Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáró l szóló T/ számú törvényjavaslat. T/12491/11. ORSZÁGGY(iLLS HIVATAL A Érkezett : 2013 OKT 10. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelm i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a rezsicsökkentés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.I.1. - 2014.I.1. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatályos: 2014.10.07-2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.VII.24. - 2015.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.X.7. - 2015.VII.23. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.VIII.1. - 2015.VIII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2016.XII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2017.III.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.IX.1. - 2016.VI.30. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.I.2. - 2014.II.17. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

Csányi Sándor Esztergom Döbönkut dűlő Hrsz. : 10306/

Csányi Sándor Esztergom Döbönkut dűlő Hrsz. : 10306/ Víziközmű-szolgáltatás elszámoló e-számla 5/1. oldal Számla sorszáma: 1106782829 Szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt. Címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Adószáma: 11186748-2-11 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 17., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.01.01 2014.01.01 4 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest, 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958

Budapest, 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958 Budapest, 2014. március 28. 3. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958 680 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK KÖZJOGI

Részletesebben

Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez

Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez Társaságunk az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak megfelelő számlaképpel állítja ki és küldi lakossági

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelo

2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelo . oldal 203. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezeivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

Frissítve: augusztus 5. 11:31 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.21.) Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a r

Frissítve: augusztus 5. 11:31 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.21.) Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a r Magyar joganyagok - 2013. évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 1. oldal 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkent végrehajtásával összefüggő módosításáról 1 1. A

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

ajánlás a kiegészít ő vitájához URSZÁGGYUL-- T/8099/28. szám Érkezett : 2012 SLtri 2 6. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának

ajánlás a kiegészít ő vitájához URSZÁGGYUL-- T/8099/28. szám Érkezett : 2012 SLtri 2 6. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának T/8099/28. szám URSZÁGGYUL-- Érkezett : 2012 SLtri 2 6. Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Gazdasági és informatika i bizottságának Fogyasztóvédelm i bizottságának kiegészít

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület Rezsicsökkentés Földgáz Víziközmû Villamos energia Hulladékgazdálkodás Rezsicsökkentés I. A rezsicsökkentés folyamata Magyarország

Részletesebben

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület www.efse.hu Rezsicsökkentés Földgáz Víziközmû Villamos energia Hulladékgazdálkodás Rezsicsökkentés I. A rezsicsökkentés

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizott ságának. ajánlás a. záró vitájáho z

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizott ságának. ajánlás a. záró vitájáho z ORSZÁтC ЧU I_3 S IIIVATAL A T/12953/ 11. szám Erkezett : 2013 DEC о ~. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizott ságának ajánlás a а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

~~r..^,u.~.ф(^)f. 1re«^у2ftw 1i.$'1 В 116. tar :gyíia s 1iiуаwk. i évi... törvény. Ёгkuсtt 2П U

~~r..^,u.~.ф(^)f. 1re«^у2ftw 1i.$'1 В 116. tar :gyíia s 1iiуаwk. i évi... törvény. Ёгkuсtt 2П U tar :gyíia s 1iiуаwk 1re«^у2ftw 1i.$'1 В 116 ~~r..^,u.~.ф(^)f Ёгkuсtt 2П U FEB^1 i 1 2014. évi... törvény а rezsicsökkentéssel és а fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 1. А

Részletesebben

T/6289/6. szám. Az Országgyűlés

T/6289/6. szám. Az Országgyűlés OLSZÁGGYŰUS HIVATAL A T/6289/6. szám érkezett : 2008 OKT 3 0. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságána k Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő ajánlás a az utasok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ Tartalomjegyzék 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképrõl

Részletesebben

Az Országgyűlés. Fogyasztóvédelmi. bizottságának

Az Országgyűlés. Fogyasztóvédelmi. bizottságának T/11205/6. ORSZÁGGY Ű LÉS iiv xa ry k Az Országgyűlés Érkezett: 2013 Jt1N 0 4. Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődé s bizottságának kiegészít ő Fogyasztóvédelmi bizottságának ajánlás

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése :b, :m- 'l/f~'w4~&fid stijnié~inrry3 `il : ~1 1 4~ő / r. :.... mmium.reri; -~~ _Illf$ m i~ 11111 '.1 : ;, 2014 SZEL 1 18. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz

Részletesebben

T/12910/22. szám. Az Országgy űlés. Önkormányzati és területfejlesztési. Foglalkoztatási és munkaügyi. vitájához

T/12910/22. szám. Az Országgy űlés. Önkormányzati és területfejlesztési. Foglalkoztatási és munkaügyi. vitájához oi SG_ G(3 é~ é 1 4 H. vi".fit'\ LÁ T/12910/22. szám Érkezett : 2013 NOV 2 6. Az Országgy űlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának Fenntartható fejlődé s bizottságána k Foglalkoztatási és

Részletesebben

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának T/10047/31. szám ORSZÁGGYŰ LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 MARC 11. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának kiegészít ő ajánlás a a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

T/6217/13. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6217/13. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a T/6217/13. szám Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a egyes büntetőjogi

Részletesebben

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény OrszággyíílcsH iramak 7a '1 : A -rpj (,~.e7c,. 2013 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a 0nSLÁGG Y LÉS HIVATALA T/4995/34. szám Érkezett : 2011 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő ajánlás a az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló

Részletesebben

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető Az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 2013. január

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben