Frissítve: augusztus 5. 11:31 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.21.) Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frissítve: augusztus 5. 11:31 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.21.) Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a r"

Átírás

1 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 1. oldal évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkent végrehajtásával összefüggő módosításáról 1 1. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) a következő 54. -sal egzül ki: 54. A 17/D. (3) bekezdében előírt képzettség nélkül fogyasztóvédelmi referens legkőbb július 31-éig foglalkoztatható. (2) Az Fgytv. e törvény 12. mellékletével egzül ki. 2. A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosítása 2. (1) A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 27/A. -sal egzül ki: 27/A. A társasház szerveinek, e szervek működének törvényességi felügyeletét a jegyző az egyesüli jogról, a közhasznú jogállasról, valamint a civil szervezetek működéről támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrz szabályai megfelelő alkalmazásával látja el. (2) A Tt. a következő 43/A. -sal egzül ki: 43/A. (1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság - többletazás felszámítása nélkül - a rezsicsökkentek végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve - az 1. mellékletben meghatározott formában tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrzeket érintő, valamint a 24. (2) bekezd b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások ai vonatkozásában a rezsicsökkentek eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, b) minden év február 15. napjáig, írásban, a közös tulajdonú épületrzeket érintő a 24. (2) bekezd b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások ai vonatkozásában a rezsicsökkent egyes közszolgáltatási területeken történt bevezete óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól a 24. (2) bekezd a) b) pontja alapján számított költségnem szerinti bontásban évenként összesítve, c) a 35. (1) bekezde szerinti időpontig a 48. (1) bekezd g) pontjában foglaltakról. (2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a társasház számára számlát, úgy az (1) bekezd a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem tekintetében elegendő erre a tényre utalni. 1 A törvényt az Országgyűl a december 17-i ülnapján fogadta el.

2 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 2. oldal (3) Ha a társasház valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem rzesült a rezsicsökkentből eredő megtakarításban, akkor a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető világos módon szerepeltetni. Ha a társasház a villamos energiát vagy földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a társasház nem jogosult a rezsicsökkentre. (4) Az (1)-(3) bekezd a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkez. (5) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv.-t kell alkalmazni, azzal, hogy a közös képviselő vagy az intézőbizottság tagja az Fgytv. alkalmazásában vállalkozásnak minősül akkor is, ha termzetes személy vagy önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célból jár el. (6) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja az (1) bekezdben foglaltak megsértét, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetére a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles, a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A bírság megfizetéért az intézőbizottság tagjainak felelőssége egyetemleges. (7) Rezsicsökkent alatt a rezsicsökkentek végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény 9. -ában foglaltakat kell érteni. 3. (1) A Tt. 48. (1) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (1) A számviteli szabályok szerinti könyvvezet beszámoló alapján a közös képviselő, illetve az intézőbizottság éves elszámolása tartalmazza: a) a tervezett tényleges kiadásokat költségnemenként a közös költség megosztásának a szervezeti-működi szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemelteti kiadásokat, valamint a karbantartásokat a felújításokat az elvégzett munkák rzletezében, b) a tervezett tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített - lejárt - követelek rzletezét a behajtás érdekében megtett intézkedeket is, c) az a)-b) pont különbségének záróegyenlegét a pénzkzletek kezeli helye szerint rzletezve, d) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi-eszköz leltárát, e) a tárgyévhez tartozó, a közösség egzét terhelő kötelezettségeket, f) a közös költségekhez való hozzájárulás előírását teljesítét - a tulajdonostársak nevének feltüntetével -, a külön tulajdonban lévő lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban, továbbá g) a rezsicsökkentek eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként tulajdonostársanként a közös költség megosztásának a szervezeti működi szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban. (2) A Tt. 48. (2) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (2) Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűl a közös képviselő vagy az intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja. A jóváhagyás nem jelenti az esetleges kártéríti igényről a fogyasztóvédelmi hatóság 43/A. (5) bekezde szerinti eljárásáról való lemondást. 4. A Tt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egzül ki. 3. A lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény módosítása 5. A lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 23. (3) bekezde helyébe a következő rendelkez lép:

3 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 3. oldal (3) Az igazgatóság az alapszabályban meghatározott időközönként, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a közgyűlnek a) a lakásszövetkezet vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetéről, b) az igazgatóság tevékenységéről c) a rezsicsökkentek eredményeként jelentkező megtakarítások összegéről költségnemenként a lakásszövetkezet tekintetében, valamint tagonként nem tag tulajdonosonként a fenntartási költség megosztásának az alapszabály szerinti bontásában. 6. Az Lszt. Az igazgatóság alcíme a következő 24/B. -sal egzül ki: 24/B. (1) Az igazgatóság a rezsicsökkentek végrehajtásához kapcsolódóan - többletazás felszámítása nélkül - tájékoztatja a tagokat nem tag tulajdonosokat a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve - a 1. mellékletben meghatározott formában tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrzeket érintő, valamint a tagok nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások ai vonatkozásában a rezsicsökkentek eredményeként a lakásszövetkezetek tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, b) minden év február 15. napjáig, írásban, a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrzeket érintő, valamint a tagok nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások ai vonatkozásában a rezsicsökkent egyes közszolgáltatási területeken történt bevezete óta, az annak eredményeként a tag a nem tag tulajdonos lakása nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításainak összegéről költségnem szerinti bontásban évenként összesítve, c) a 23. (3) bekezd c) pontjában foglaltakról. (2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a lakásszövetkezet számára számlát, úgy az (1) bekezd a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem tekintetében elegendő erre a tényre utalni. (3) Ha a lakásszövetkezet valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem rzesült a rezsicsökkentből eredő megtakarításban, akkor az igazgatóság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető világos módon szerepeltetni. Ha a lakásszövetkezet a villamos energiát vagy a földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a lakásszövetkezet nem jogosult a rezsicsökkentre. (4) Az (1)-(3) bekezd a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkez. (5) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv.-t kell alkalmazni, azzal, hogy az igazgatóság tagja az Fgytv. alkalmazásában vállalkozásnak minősül akkor is, ha termzetes személy vagy önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célból jár el. (6) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja az (1) bekezdben foglaltak megsértét, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetére az igazgatóság tagjai egyetemlegesen kötelesek, a lakásszövetkezetet helytállási kötelezettség nem terheli. (7) Rezsicsökkent alatt a rezsicsökkentek végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény 9. -ában foglaltakat kell érteni. 7. A Lszt. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egzül ki.

4 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 4. oldal 4. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása 8. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény pontja helyébe a következő rendelkez lép: 42. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezére megkötött szerződ alapján, az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerz céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerz céljából gazdasági tevékenységet; 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény módosítása 9. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 10/A. helyébe a következő rendelkez lép: 10/A. A termzetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok termzetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok, valamint a társasház esetében közös tulajdonban, továbbá lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanrzek esetében a közszolgáltatás át úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a december 31-én alkalmazott közszolgáltatási 90%-ánál a június 30-án alkalmazott közszolgáltatási 90%-ánál. 6. A rezsicsökkentek végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény módosítása 10. (1) A rezsicsökkentek végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsitv.) 1. -a a következő (4) bekezdsel egzül ki: (4) Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű at közvetített földgáz egyetemes szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonában lévő lakhatás célját szolgáló ingatlant bérlő termzetes személy rzére, mint amennyi fizeti kötelezettség az önkormányzatot az (1) bekezdben előírt kötelezettség alapján kiállított számla vonatkozásában terhelte. (2) A Rezsitv. 4. -a a következő (4) bekezdsel egzül ki: (4) Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű at közvetített víziközmű-szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonában lévő lakhatás célját szolgáló ingatlant bérlő termzetes személy rzére, mint amennyi fizeti kötelezettség az önkormányzatot az (1) bekezdben előírt kötelezettség alapján kiállított számla vonatkozásban terhelte. 11. A Rezsitv. a következő 9. -sal egzül ki: 9. Rezsicsökkent alatt a közszolgáltatások végfogyasztói árainak jogszabályok alapján megvalósuló csökkenét kell érteni.

5 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 5. oldal 7. Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény módosítása 12. (1) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: 4. Az Fgytv. a következő 17/D. -sal azt megelőző alcímmel egzül ki: Fogyasztóvédelmi referens 17/D. (1) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- középvállalkozásokról, fejlődük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni. (2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísére, a vállalkozás alkalmazottai rzére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képz szerveze. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. (3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban rzes más állam állampolgára lehet, aki a) államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítt vagy szakképzettséget szerzett, vagy b) rzére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzt követően képesíti bizonyítvány kiadására került sor. (4) Az (1) bekezdben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, ahol a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik. (5) A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú települen kell foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a (4) bekezd szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik. (6) A fogyasztóvédelmi referensi tevékenység megbízási szerződ keretében is ellátható. (7) A fogyasztóvédelmi referens képzsel vizsgáztatással (a továbbiakban: képz) kapcsolatos tevékenység szakmai felügyeletét a fogyasztóvédelmi hatóság látja el. (8) A (3) bekezd b) pontja szerinti képzt olyan jogi személy, jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó vagy költségveti szerv szervezhet (a továbbiakban: szervező), amely a képz céljának megfelelő oktatási anyaggal, valamint tanulmányi vizsgaszabályzattal rendelkezik. (9) A fogyasztóvédelmi referens képzre vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni a fogyasztóvédelmi hatóság felé. (10) A (9) bekezd szerinti bejelentnek tartalmaznia kell:

6 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 6. oldal a) annak igazolását, hogy a képzhez szükséges infrastruktúra a szervező rendelkezre áll, b) annak igazolását, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő oktatók vizsgáztatók a szervező rendelkezre állnak, c) a képz tárgyköreinek megfelelő tantervet felkzítő anyagot, d) a tanulmányi vizsgaszabályzatot. (11) A (3) bekezd b) pontja szerinti képz tantervét felkzítő anyagát az oktatás vizsgáztatás módját, valamint a vizsgafeladatokat a fogyasztóvédelmi hatóság hagyja jóvá. (12) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi: a) a tanterv a felkzítő anyag vizsgálata során, hogy az abban foglaltak alkalmassá teszik-e a képzben rzt vevőt a (2) bekezd szerinti feladatok ellátására, az tartalmazza-e valamennyi tárgykört, továbbá megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak; b) a tanulmányi vizsgaszabályzat vizsgálata során, hogy az megfelelően tartalmazza-e a képz a vizsga feltételeit. (13) A fogyasztóvédelmi hatóság országos nyilvántartást vezet a szervezőkről, ellenőrzi a szervezők e törvénynek a benyújtott dokumentumoknak megfelelő működét, a képz feltételeit. Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság a szervező nem megfelelő működét állapítja meg, törli a nyilvántartásból. (14) Eredményes vizsgát követően a fogyasztóvédelmi hatóság képesíti, bizonyítványt ad ki, a kiadott képesíti bizonyítványokat nyilvántartja. (15) A (3) bekezd b) pontja szerinti képzre az vehető fel, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint a képz megkezdéhez szükséges feltételeket teljesítette. A képz megkezdéhez szükséges, hogy a jelentkező a) a képzre a meghatározott formában jelentkezzen b) a képz át megfizesse. (16) A fogyasztóvédelmi hatóság minden év január 31. napjáig közzéteszi a fogyasztóvédelmi referens vizsga tematikai követelményét. (17) A (3) bekezd b) pontja szerinti képz szakmai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 8. -a a következő szöveggel lép hatályba: 8. Az Fgytv. 45/A. (1) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződ létrejöttére, érvényességére, joghatásaira megszűnére vonatkozó rendelkezek kivételével - a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, b) a gyermek- fiatalkorúak védelmével, c) a fogyasztói csoporttal, d) a panaszkezelsel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint e) a vállalkozás válaszirat küldére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló - kötelezettségével összefüggő, e törvényben a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezek betartását, eljár azok megsérte esetén. (3) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 14. (1) bekezde a következő szöveggel lép hatályba: (1) Az Fgytv. 57. (1) bekezde a következő f) ponttal egzül ki: (Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelt szolgálja:)

7 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 7. oldal f) az Európai Parlament a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról [a 2. i) pontja, a 16/B. (1) (3) bekezde, a 17/D. (4) bekezde]. (4) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 24. -a helyébe a következő rendelkez lép: 24. (1) Ez a törvény a (2)-(5) bekezdben foglalt kivétellel - a kihirdetét követő ötödik napon lép hatályba. (2) A november 22-én lép hatályba. (3) A 2., a 14. (1) bekezde, a 15., a 16. (2) (4) bekezde, valamint a január 1-jén lép hatályba. (4) 3. az 5-9., a 10. (2) bekezde, a a 14. (2) bekezde, a 16. (1) (3) bekezde, a , a 22. (1) bekezd c) pontja (3) bekezde, valamint a 23. (6) bekezde az e törvény kihirdetét követő hatvanadik napon lép hatályba. (5) A február 1-jén lép hatályba. 8. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvény módosítása 13. (1) Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlaképtv.) 8. (5) bekezde a következő szöveggel lép hatályba: (5) A számla első oldalán a színes mezők háttérszíneként a) villamos energia szolgáltatás esetében a #FF7F50 kódszámú (pantone 811; coral), b) földgázszolgáltatás esetében a #FF8C00 kódszámú (pantone 151; darkorange), c) távhőszolgáltatás esetében a #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum), d) a víziközmű-szolgáltatás esetében #00FFFF kódszámú (pantone 297; aqua), e) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében #32CD32 kódszámú (pantone 802 2x; limegreen), f) kéményseprő-ipari közszolgáltatás esetén #FFFF00 kódszámú (pantone 102; yellow) színárnyalatot kell használni. (2) A Számlaképtv. 8. -a az alábbi (8) bekezdsel egzül ki: (8) Az melléklet első oldalán a címz feltüntetének kereteze nem kötelező formai eleme a számlaképnek. 14. (1) A Számlaképtv. 2. melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul. (2) A Számlaképtv. 3. melléklete e törvény 4. melléklete szerint módosul. (3) A Számlaképtv. 4. melléklete e törvény 5. melléklete szerint módosul. (4) A Számlaképtv. 5. melléklete e törvény 6. melléklete szerint módosul. (5) A Számlaképtv. 6. melléklete e törvény 7. melléklete szerint módosul. (6) A Számlaképtv. 7. melléklete e törvény 8. melléklete szerint módosul. (7) A Számlaképtv. 8. melléklete e törvény 9. melléklete szerint módosul. (8) A Számlaképtv. 9. melléklete e törvény 10. melléklete szerint módosul. (9) A Számlaképtv. 10. melléklete e törvény 11. melléklete szerint módosul. (10) A Számlaképtv. 8. (1) bekezdében a betűtípussal köteles szövegrz helyébe a betűtípussal, a címzt Arial betűtípussal köteles szöveg lép.

8 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 8. oldal (11) A Számlaképtv. 1. mellékletének Tájékoztató adatok. rzében a ** A rezsi csökkent a fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg szöveg helyébe a ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a december 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza szöveg lép. (12) A Számlaképtv. 11. mellékletének Számlarzletező rze a Mérőállás oszlop előtt egy Elszámolt időszak oszloppal egzül ki. (13) A Számlaképtv. 11. mellékletének Tájékoztató adatok. rzében a ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg szöveg helyébe a ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a április 14. napján alkalmazott figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza szöveg lép. (14) A Számlaképtv. 1. melléklet 4. pont alpontjában a ak szövegrz helyébe a ak vagy elemek szöveg, a akat szövegrz helyébe a akat, elemeket szöveg, a feltüntetni. szövegrz helyébe a feltüntetni a elemek megnevezével. szöveg lép. (15) A Számlaképtv. 2. melléklet 4. pont alpontjában a tarifák szövegrz helyébe a ak vagy elemek szöveg, a akat szövegrz helyébe a akat, elemeket szöveg, a feltüntetni. szövegrz helyébe a feltüntetni a elemek megnevezével. szöveg lép. 9. Záró rendelkezek 15. (1) Ez a törvény - a (2) bekezdben foglalt kivételekkel december 31-én lép hatályba. (2) E törvény 1. -a a 2. (1) bekezde február 1-jén lép hatályba. 16. E törvény 12. (1) bekezde tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezde szerinti előzetes bejelente megtörtént. 1. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. melléklet a évi CXXXIII. törvényhez A társasházak által alkalmazandó hirdetmény HIRDETMÉNY a közös tulajdonú épületrzeket érintő közüzemi szolgáltatások a, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások a vonatkozásában a rezsicsökkentek eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításáról CÍM* ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE** Elszámolt időszak: tól- ig Fizetett összeg: A társasház megtakarítása az időszakban: Ft Ft

9 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 9. oldal A társasház megtakarítása január 1-je/2013. július 1-je*** óta összesen: Ft A társasházi törvény 43/A. (3) bekezde szerinti tájékoztatás**** Hirdetmény kifüggesztének időpontja: Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja: * az érintett társasház címét kell feltüntetni ** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni *** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkent kezdő időpontjának felel meg **** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a társasházi törvény előírja 2. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. melléklet a évi CXV. törvényhez A lakásszövetkezetek által alkalmazandó hirdetmény HIRDETMÉNY a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrzeket érintő közüzemi szolgáltatások a, valamint a tagok nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások a vonatkozásában a rezsicsökkentek eredményeként a lakásszövetkezet tekintetében jelentkező megtakarításáról CÍM* ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE** Elszámolt időszak: tól- ig

10 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 10. oldal Fizetett összeg: A lakásszövetkezet megtakarítása az időszakban: A lakásszövetkezet megtakarítása január 1-je/2013. július 1-je*** óta összesen: Ft Ft Ft A lakásszövetkezeti törvény 24/B. (3) bekezde szerinti tájékoztatás**** Hirdetmény kifüggesztének időpontja: Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja: *az érintett lakásszövetkezet megnevezét címét kell feltüntetni ** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni *** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkent kezdő időpontjának felel meg **** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a lakásszövetkezeti törvény előírja 3. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma:... oldalszám

11 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 11. oldal Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít kelte: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Villamos energia egyetemes szolgáltatás villamosenergia-elosztás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Fogyasztás összesen: CCXXXI. kwh Árszabás: Elosztói engedélyes: Méri pont azonosító: Mérő gyártási száma Induló Záró Elszámo mérőállá mérőállá időszak LM Fogyaszt (kwh) Szorzó Mennyis (kwh) Tétel megnevezéfogyasztmennyis Mértékegység időszak Egyetemes szolgáltatói árszabás Energia összesen Rzszámlá energia energia Rendszerhasználati ak (az elosztói kivételével) Elosztói * Rendszerhasználati ak összesen egységár érték ÁFA (%) érték

12 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 12. oldal Rzszámlá rendszerhasználati ak rendszerhasználati ak Szénipari szerkezetátalakítási támogatás Kedvezmén árú villamosenergiaellátás támogatása Kapcsolt termelszerkezetátalakítás Pénzeszkö összesen AHK AHK AHK AHK Rzszámlá pénzeszköz pénzeszkö számlaérté összesen Kerekít számlaérté összesen** Egyéb összeg összesen ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *Az elosztói fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a december 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

13 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 13. oldal Következő leolvasás várható időpontja: AHK: adó hatályán kívüli A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz Számla sorszáma: Felhasználási hely: A következő rzszámla becsült mennyisége: Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest: Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: Az elszámoló számlában rzszámlák sorszáma a számla végösszege Sorszám Számla végösszeg 4. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. A rzszámla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód:... oldalszám Teljesít kelte: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Földgáz egyetemes szolgáltatás földgázelosztás Elszámolt mennyiség: MJ ( m 3 ) SZÁMLARÉSZLETEZŐ

14 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 14. oldal Árszabás Méri azonosító: pont Földgázelosztó Mérő gyártási száma ElszámInduló időszakmérőál Záró mérőá LM FogyasKorrekKorrig Fűtőér Hőmen mennyi tás ciós (m 3 (m 3 (MJ/m 3 ) nyiség ) tényező (MJ) Utolsó mérőállás leolvasásának dátuma Utolsó mérőállás (m 3 ) egységár Földgázfogyasztás árkategóriá szerint Energia összesen Alap* számlaérté összesen Kerekít számlaérté összesen** Egyéb időszak Tétel megnevezéelszámo Mennyis Mértékegység érték ÁFA (%) érték összeg összesen ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *Az fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a december 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza Következő leolvasás várható időpontja: Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz A fogyasztásmennyiség számításának módja: hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)

15 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 15. oldal 5. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma:... oldalszám Szerződes folyószámla: Teljesít kelte: Számla sorszáma: Számla kelte: Fizeti mód: A szolgáltatás megneveze: Földgáz egyetemes szolgáltatás földgázelosztás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség:... MJ (... m 3 ) Árszabás: Földgázelosztó: Méri pont azonosító: Mérő Záró gyártáselszám Induló mérőál LM Fogyas Korrek KorrigáFűtőér Hőmenn száma időszak mérőál (m 3 ) tényező mennyi (MJ/m 3 (MJ) (m 3 ) Tétel Elszámo megnevez időszak MennyisMértékegység egységá mérték- érték ÁFA (%) érték egysége Földgázfogya árkategóriák szerint Energia összesen Rzszámlák energia energia összesen Alap*

16 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 16. oldal Alap összesen Rzszámlák összesen számlaérték összesen Kerekít számlaérték összesen** Egyéb összeg összesen ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *Az fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a december 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Következő leolvasás várható időpontja: Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz A fogyasztásmennyiség számításának módja: hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m 3 ) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m 3 ) Számla sorszáma: Felhasználási hely: A következő rzszámla becsült mennyisége: Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest: Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: Az elszámoló számlában rzszámlák sorszáma a számla végösszege Sorszám: Számla végösszeg 6. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez

17 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 17. oldal 1. A Számlaképtv. 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. A rzszámla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma:... oldalszám Szerződes folyószámla: Teljesít kelte: Számla sorszáma: Számla kelte: Fizeti mód: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás Elszámolt fogyasztás:... GJ SZÁMLARÉSZLETEZŐ Fűti célú költségek Tétel megnevezfogyasz időszak Szorzótényező Fűti (egytarifás) Alap Hő Fűti célú költségek összesen Mennyis Díjtétel alap egységá ÁFA (%) Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megnevezfogyasz Szorzótényező időszak Mennyis egységá ÁFA (%) d Vízfelmelegít Alap Hő Vízfelmelegíti célú költségek összesen Kerekít számlaérték összesen* Egyéb tétel ÁFA összesítő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok

18 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 18. oldal SzolgáltatásFogyasztásiMérőazono helye időszak megneveze Mérőállás Nyitó Záró Mennyiség mértékegysé Hőközpontba mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a november 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. 7. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. A rzszámla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma:... oldalszám Szerződes folyószámla: Teljesít kelte: Számla sorszáma: Számla kelte: Fizeti mód: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás közvetített víziközmű-szolgáltatás Elszámolt fogyasztás:... GJ SZÁMLARÉSZLETEZŐ Fűti célú költségek Tétel megnevezfogyasz időszak Szorzótényező Fűti (egytarifás) Alap Hő Fűti célú költségek összesen Mennyis Díjtétel alap egységá ÁFA (%)

19 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 19. oldal Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megnevezfogyasz Szorzótényező időszak Mennyis Vízfelmelegít (egytarifás) Alap Hő Vízfelmelegíti célú költségek összesen egységá ÁFA (%) Víziközmű-szolgáltatási ak Díjtétel alap Tétel megnevezé FogyaszSzorzó- Mennyisegységá időszak tényező ÁFA (%) Ivóvíz-szolgá vagy átalány... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztássa arányos Szennyvízelvezet tisztítás vagy átalány Elvezetett mennyiségg arányos szennyvíz Áthárított vízterheli Víziközmű-szolgáltatási ak összesen Kerekít számlaérték összesen * Egyéb tétel ÁFA összesítő

20 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 20. oldal összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok Mérőállás SzolgáltatásFogyasztásiMérőazono helye időszak megneveze Nyitó Záró Mennyiség mértékegysé Hőközpontba mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent a fogyasztókat a november 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. 8. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma:... oldalszám Szerződes folyószámla: Teljesít kelte: Számla sorszáma: Számla kelte: Fizeti mód: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás Elszámolt fogyasztás:...gj SZÁMLARÉSZLETEZŐ Fűti célú költségek Tétel megnevefogyaszt időszak Szorzótényező Mennyis Díjtétel alap egységár ÁFA (%)

21 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 21. oldal Rzszámlákb fűti (egytarifá Fűti rzszám (egytarifá Alap Rzszámlákb hő Hő rzszám hő Fűti célú fizetendő költségek összesen Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megnevefogyaszt időszak Rzszámlákb vízfelmelegí (egytarifá Vízfelmelegí (egytarifá Alap Rzszámlákb Hő Hő Rzszámlákb Szorzótényező Mennyis egységár ÁFA (%)

22 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 22. oldal Rzszámlákb hő Hő rzszám hő Vízfelmelegíti célú fizetendő költségek összesen Kerekít számlaérték összesen* Egyéb tétel ÁFA összesítő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok Mérőállás SzolgáltatásFogyasztási Mérőazonos helye időszak Nyitó Záró megnevez Mennyiség mértékegys Hőközpontba mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent fogyasztókat a november 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): 9. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma:... oldalszám

23 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 23. oldal Szerződes folyószámla: Teljesít kelte: Számla sorszáma: Számla kelte: Fizeti mód: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás közvetített víziközmű-szolgáltatás Elszámolt fogyasztás:...gj SZÁMLARÉSZLETEZŐ Fűti célú költségek Tétel megnevefogyaszt időszak Rzszámlákb Szorzótényező Mennyis Díjtétel alap egységár ÁFA (%) fűti (egytarifá Fűti rzszám (egytarifá Alap Rzszámlákb Hő Rzszámlákb hő Hő rzszám hő Fűti célú fizetendő költségek összesen Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap

24 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 24. oldal Tétel megnevefogyaszt időszak Rzszámlákb vízfelmelegí (egytarifá Vízfelmelegí (egytarifá Alap Rzszámlákb Hő Rzszámlákb hő Hő rzszám Szorzótényező Mennyis egységár hő Vízfelmelegíti célú fizetendő költségek összesen ÁFA (%) Víziközmű-szolgáltatási ak Díjtétel alap Tétel megnevefogyaszt időszak Szorzótényező Mennyis egységár ÁFA (%) Ivóvíz-szo vagy átalánydí

25 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 25. oldal... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztá arányos Szennyvíz elvezet tisztítás vagy átalánydí Elvezetet mennyisé arányos szennyvíz Áthárított vízterhelé Jogszabályba biztosítot locsolási kedvezmé... % Rzszámlákb ak átalánydí Rzszámlákb fogyasztá arányos ak víziközmű-szolgáltatási ak összesen Kerekít számlaérték összesen* Egyéb tétel ÁFA összesítő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok

26 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 26. oldal Mérőállás SzolgáltatásFogyasztási Mérőazonos helye időszak Nyitó Záró megnevez Mennyiség mértékegys Hőközpontba mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent fogyasztókat a november 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): 10. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 9. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. rzszámla harmadik oldala: Vevő (fizető) azonosító száma: Vevő (fizető) neve: Vevő (fizető) címe: Vevő (fizető) adószáma:... oldalszám Szerződes folyószámla: Teljesít kelte: Számla sorszáma: Számla kelte: Fizeti mód: A szolgáltatás megneveze: Víziközmű-szolgáltatás Elszámolt mennyiség: Árszabás: SZÁMLARÉSZLETEZŐ Tétel megnevez Mérőállás Elszámolt egységár (induló, záró) mennyiség mértékegy mértékegy ÁFA (%)

27 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 27. oldal Ivóvíz-szolg vagy átalány... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás arányos Szennyvízelvezet tisztítás vagy átalány Elvezetett mennyiség arányos szennyvízd Áthárított vízterhel Jogszabály biztosított locsolási kedvezmén...% Egyéb, a víziközműkeretében figyelembe vett tétel Kerekít számlaérté összesen*: Egyéb összeg: ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft.

28 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 28. oldal Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent fogyasztókat a január 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Fogyasztás megállapításának módja: Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja: 11. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. A Számlaképtv. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkez lép: 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (fizető) azonosító száma: Vevő (fizető) neve: Vevő (fizető) címe: Vevő (fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód:... oldalszám Teljesít kelte: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Víziközmű-szolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség: Árszabás: Tétel megnevez Elszámolt időszak Ivóvíz-szolg Mérőállás Elszámolt mennyiség (induló, záró) mértékegy egységár mértékeg ÁFA (%) vagy átalány... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztáss arányos

29 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 29. oldal Szennyvíze zet tisztítás vagy átalány Elvezetett mennyiség arányos szennyvízd Áthárított vízterhel Jogszabály biztosított locsolási kedvezmén...% Egyéb, a víziközműszolgáltatá keretében figyelembe vett tétel Rzszámlá ak, átalánya Rzszámlá fogyasztáss arányos ak Kerekít számlaérté összesen*: Egyéb összeg: ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok:

30 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 30. oldal * A rezsicsökkent fogyasztókat a január 1-jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Fogyasztás megállapításának módja: Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja: 12. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 1. melléklet az évi CLV. törvényhez A fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képz szakmai követelményei A képz célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető a terület specifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon az e törvény 17/D. -ában fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására. 1. A képz témakörei 1.1. A képz tárgykörei: Fogyasztóvédelmi alapismeretek: a) a fogyasztóvédelem intézmény- szabályozási rendszere, b) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai, c) a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok, d) az általános reklámtilalmak reklámkorlátozások, e) a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intéze, a fogyasztót megillető jogok, f) a tisztességes szerződi feltételek kialakítása, g) a speciális értékesíti formákra (távollévők között kötött szerződekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződekre) vonatkozó szabályok, h) a megyei (fővárosi) kereskedelmi iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai, valamint i) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe Szabadon választható szakirányok: Elektronikus hírközl szakirány; a) elektronikus hírközli szolgáltatásra vonatkozó ismeretek, b) panaszkezel ügyfélszolgálat szabályok Idegenforgalmi szakirány: a) utasjogok, b) panaszkezeli szabályok, c) utazási szerződre, utazásközvetítre vonatkozó szabályok Közszolgáltatások szakirány: a) közszolgáltatók panaszkezele ügyfélszolgálata, b) a közszolgáltatók hatósági ellenőrzének rendszere, c) számlázás, elszámolás, mér, kikapcsolás (korlátozás) visszakapcsolás közszolgáltatókra vonatkozó szabályai, valamint a számlakép Kereskedelmi szakirány: a) általános fogyasztóvédelmi kereskedelmi alapismeretek, b) panaszkezeli ügyfélszolgálati szabályok,

31 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 31. oldal c) általános termék-biztonságossági ismeretek, d) villamos műszaki termékek biztonsága címkéze, e) vegyipari termékek biztonsága címkéze, f) játékok biztonsága címkéze, g) általános élelmiszerjogi ismeretek, h) termékspecifikus reklámtilalmak reklámkorlátozások A képz során a fogyasztóvédelmi alapismeretek témaköreinek felvétele kötelező, mely mellé kötelezően választandó legalább egy szakirány. 2. A képzi idő A fogyasztóvédelmi alapismeretek képz időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati rzből áll. Az elektronikus hírközl szakirány képzének időtartama 20 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati rzből áll. Az idegenforgalmi szakirány képzének időtartama 30 óra, amelyből 90% elméleti. 10% gyakorlati rzből áll. A közszolgáltatások szakirány képzének időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati rzből áll. A kereskedelmi szakirány képzének időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati rzből áll. Az órákon való rzvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzt meg kell ismételni. 3. A vizsga A képz a vizsga rzletes szabályait a képzt szervezőnek tanulmányi vizsgaszabályzatban kell rögzítenie. A szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó felkzítő anyag elkzítéről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató kzítéről, az ellenőrző kérdek összeállításáról azok közzétételéről, valamint az írásbeli szóbeli vizsgakérdek összeállításáról. A fogyasztóvédelmi referens képzen oktató, valamint vizsgán vizsgáztató lehet, aki a) szakirányú felsőfokú végzettséggel, vagy b) legalább 3 éves, valamely fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságnál eltöltött gyakorlattal rendelkezik, vagy c) legalább 3 éven keresztül békéltető testületi tagként tevékenykedett. A képzi idő lejártát követően a rztvevő vizsgát köteles tenni. A képz elvégzét, valamint a vizsga letételét követően fogyasztóvédelmi referens megnevezű képesít megszerzére kerül sor. A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója jelöli ki. A vizsga írásbeli szóbeli rzből áll. Az írásbeli vizsga megoldására 180 perc áll rendelkezre. A szóbeli vizsgán a szóbeli vizsgakérdekből szükséges ismertetnie tudását a vizsgázónak. A vizsga eredményét a pontérték alapján, %-ban kell meghatározni azt kiválóan megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítsel kell ellátni. A megfelelt minősíthez legalább 60%-os, a kiválóan megfelelt minősíthez legalább 90%-os eredmény szükséges.

32 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 32. oldal A képzt szervező a vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyvét az eredmények összesítét a szervező 5 napon belül megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak. A vizsga eredményes teljesítéről a fogyasztóvédelmi hatóság képesíti bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a képzben rzt vevő által elvégzett szakirányt.

33 Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkenté 33. oldal TARTALOMJEGYZÉK évi CCXXXI. törvény 1 egyes törvényeknek a rezsicsökkent végrehajtásával összefüggő módosításáról 1 1. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosítása 1 2. A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosítása 1 3. A lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény módosítása 2 4. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása 4 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény módosítása 4 6. A rezsicsökkentek végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény módosítása 4 7. Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény módosítása 5 8. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvény módosítása 7 9. Záró rendelkezek 8 1. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 8 2. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 9 3. melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez melléklet a évi CCXXXI. törvényhez 30

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.12.31 2013.12.31 3 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.11.22 2013.11.22 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.01.01 2014.01.01 4 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelo

2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelo . oldal 203. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezeivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.II.18. - 2014.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.I.2. - 2014.II.17. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.02.18-2014.07.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról*

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 85769 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.01.02-2014.02.17 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.I.1. - 2014.I.1. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.VIII.1. - 2014.X.6. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.01.01-2014.01.01 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 (2014. január 1-jén hatályos szövegállapot) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047 1. oldal, összesen: 42 oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.02.18 2014.07.31 6 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.VIII.1. - 2015.VIII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.X.7. - 2015.VII.23. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.VII.24. - 2015.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.08.01 2014.10.06 7 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.10.07-2015.07.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.09.01-2016.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2016.07.01-2017.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.08.01 2015.08.31 10 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.07.24 2015.07.31 9 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.10.07 2015.07.23 8 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013.11.22. és 2013.11.22. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.IX.1. - 2016.VI.30. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.09.01 2016.06.30 11 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2017.III.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2016.XII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatályos: 2014.10.07-2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető Az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 2013. január

Részletesebben

T/13629. számú törvényjavaslat. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

T/13629. számú törvényjavaslat. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/13629. számú törvényjavaslat a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Előterjesztők: Rogán Antal Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 17., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról *

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról * ::ínanys.r: sla G 5 3 1 g, 2013. évi törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról * 1. A fogyasztóvédelemr ől szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

Budapest, 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958

Budapest, 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958 Budapest, 2014. március 28. 3. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958 680 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK KÖZJOGI

Részletesebben

2. oldal (4)1 Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített földgáz egyetemes szolgáltatá

2. oldal (4)1 Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített földgáz egyetemes szolgáltatá 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 Hatály: 2015.IX.1. - 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

Falvai Tamás Tatabánya Estike utca

Falvai Tamás Tatabánya Estike utca Víziközmű-szolgáltatás elszámoló e-számla 5/1. oldal Számla sorszáma: 1106940860 Szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt. Címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Adószáma: 11186748-2-11 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2014.10.1. és 2014.10.6. között hatályos szöveg A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz

Részletesebben

Csányi Sándor Esztergom Döbönkut dűlő Hrsz. : 10306/

Csányi Sándor Esztergom Döbönkut dűlő Hrsz. : 10306/ Víziközmű-szolgáltatás elszámoló e-számla 5/1. oldal Számla sorszáma: 1106782829 Szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt. Címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Adószáma: 11186748-2-11 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

T/13138/11. Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat

T/13138/11. Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat T/13138/11. ORSGA.GG `i ulls rtt`~r' LA - Érkezett. 2013 DEC 0 5. Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a rezsicsökkentés

Részletesebben

Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez

Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez Társaságunk az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak megfelelő számlaképpel állítja ki és küldi lakossági

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról*

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi referens Hatósági képzés. Tanulmányi és Vizsga szabályzata

Fogyasztóvédelmi referens Hatósági képzés. Tanulmányi és Vizsga szabályzata Szent Gergely Népfőiskola Fogyasztóvédelmi referens Hatósági képzés Tanulmányi és Vizsga szabályzata Budapest 2014. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1.. A tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya... 3 2..

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ Tartalomjegyzék 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképrõl

Részletesebben

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület Rezsicsökkentés Földgáz Víziközmû Villamos energia Hulladékgazdálkodás Rezsicsökkentés I. A rezsicsökkentés folyamata Magyarország

Részletesebben

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület www.efse.hu Rezsicsökkentés Földgáz Víziközmû Villamos energia Hulladékgazdálkodás Rezsicsökkentés I. A rezsicsökkentés

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

Fogyasztói tájékoztató a rezsicsökkentésről

Fogyasztói tájékoztató a rezsicsökkentésről Fogyasztói tájékoztató a rezsicsökkentésről A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a Rezsitörvény) 2013. május 10-én lépett hatályba. A jogszabály a földgáz, az áram és a távhő

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról*

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 137. szám 13901 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény a 91/A. -sal és 91/B. -sal egészült ki

HÍRLEVÉL. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény a 91/A. -sal és 91/B. -sal egészült ki I. Törvényi változások HÍRLEVÉL 2014. április A 2013. december 31.-én hatályba lépett törvénymódosítás a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget a társasházakról szóló 2003 évi CXXXIII.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

~~r..^,u.~.ф(^)f. 1re«^у2ftw 1i.$'1 В 116. tar :gyíia s 1iiуаwk. i évi... törvény. Ёгkuсtt 2П U

~~r..^,u.~.ф(^)f. 1re«^у2ftw 1i.$'1 В 116. tar :gyíia s 1iiуаwk. i évi... törvény. Ёгkuсtt 2П U tar :gyíia s 1iiуаwk 1re«^у2ftw 1i.$'1 В 116 ~~r..^,u.~.ф(^)f Ёгkuсtt 2П U FEB^1 i 1 2014. évi... törvény а rezsicsökkentéssel és а fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 1. А

Részletesebben

TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉSÉRE BETERJESZTENDŐ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI ELŐÍRÁSAI

TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉSÉRE BETERJESZTENDŐ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI ELŐÍRÁSAI TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉSÉRE BETERJESZTENDŐ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI ELŐÍRÁSAI Előadó: Bakos Gáborné LÉTÉSZ közgazdasági referens Budapest, 2019. április

Részletesebben

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény OrszággyíílcsH iramak 7a '1 : A -rpj (,~.e7c,. 2013 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben