a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról"

Átírás

1 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 118/2009. (VI.25.) h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról A Megyei Közgyűlés 1. a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám, hrsz.: 5478/2 alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja; 2. a 1. pont szerinti ingatlanrészt a mellékelt szerződés szerint ötéves határozott időtartamra bérbe adja az IrodaNova Kft. (4024 Debrecen, Rákóczi u I/2., képviseletében Gál István ügyvezető) részére irodai adminisztratív feladatok végzése céljából, havi Ft bérleti díj megfizetése mellett; 3. felhatalmazza a közgyűlés elnökét és az Ellátó Szervezet vezetőjét a bérleti szerződés aláírására. Határozatot kapják: 1.) IrodaNova Kft Debrecen, Rákóczi u I/2. 2.) Tóth István, Ellátó Szervezet vezetője, Helyben 3.) Megyei Önkormányzati Hivatal Osztályvezetői, Helyben Nyíregyháza, június 25. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző

2 1/5 B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Törzsszám: KSH számjel: Képviseli: Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke mint Bérbeadó - a szerződésben a továbbiakban a megnevezése: Önkormányzat -, másrészről SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ SZERVEZETE Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Törzsszám: KSH számjel: Képviseli: Tóth István, az Ellátó Szervezet vezetője mint Üzemeltető - a szerződésben a továbbiakban a megnevezése: Üzemeltető -, harmadrészről IrodaNova Ügyviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4024 Debrecen, Rákóczi u I/2. Cégjegyzékszám: Adószáma: Statisztikai számjele: Képviseli: Gál István ügyvezető mint Bérlő - a szerződésben a továbbiakban a megnevezése: IrodaNova, együttesen Felek -, között a mai napon a jelen bérleti szerződésben meghatározott feltételek mellett: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1./ Az IrodaNova kijelenti, hogy a magyar jog szerint létrehozott és bejegyzett gazdasági társaság, amely jelen szerződés megkötése pillanatában nem áll sem csőd-, sem felszámolási- sem pedig végelszámolási eljárás hatálya alatt illetve nincsen ilyen közeli helyzetben. Az IrodaNova képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy a társaság alapító okirata szerint jogosult a társaság képviseletében önállóan eljárni és jelen szerződést a társaság képviseletében eljárva önállóan aláírni. 2./ Az Önkormányzat kijelenti, és a Felek Nyíregyházi Körzeti Földhivatal által on-line módon kiadott tulajdoni lap másolat alapján közösen megállapítják, hogy a Nyíregyháza 5478/2 hrsz. alatt felvett a valóságban 4400 Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatt található középiskola megjelölésű ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. A tulajdoni lap másolat jelen okirat I. sz. Mellékletét képezi.

3 2/5 3./ A Felek közösen megállapítják, hogy az ingatlanon melynek szintenkénti vázrajza jelen okirat II. sz. Mellékletét képezi az alábbi felülépítmények találhatóak: m 2 hasznos alapterületű (további 29 m 2 tetőszintű és 230 m 2 pinceszintű) felülépítmény az ingatlan utcafronti része a továbbiakban Főépület m 2 hasznos alapterületű, háromállásos garázs az udvarban (garázs) m 2 hasznos alapterületű felülépítmény az ingatlan hátsó telekhatárán (tanáruda és lakás) m 2 hasznos alapterületű ingatlan céljára hasznosított konténer az udvarban 5. 8 m 2 hasznos alapterületű tárolóépület az udvarban 4./ Az Önkormányzat tájékoztatja az IrodaNova-t, hogy az I./3. 3. pontban körülírt felülépítmény tanáruda részét jelenleg bérbeadás útján hasznosítja. 5./ A Felek közösen megállapítják, hogy kizárólag az I./3. pontban meghatározott ingatlanon található Főépület a jelen szerződés I.4. pontjában meghatározott jelenlegi bérlővel történő közös udvarhasználattal - képezi jelen bérleti szerződés tárgyát. 6./ Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen bérleti szerződés hatályos helyi rendeletbe nem ütközik, az, illetve annak jóváhagyása az önkormányzati vagyongazdálkodásra és önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályoknak mindenben megfelel, ezért kizárólagosan szavatol. A fenti előzmények közös előrebocsátását követően a Felek az alábbi tartalmú bérleti szerződést kötik egymással: II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1./ A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat bérbe adja, az IrodaNova pedig bérbe veszi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a szerződés I./2. pontjában meghatározott ingatlanon található Főépületet a továbbiakban a szerződésben Bérlemény -. 2./ Az IrodaNova kijelenti, és egyben tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a Bérleményt irodai adminisztratív feladatok (adatrögzítés, számítógépes adatbázis-kezelés, postázás, számlázás, ügyfélszolgálati iroda és területi képviseleti központ kialakítása) végzése céljából veszi bérbe, melyet az Önkormányzat tudomásul vesz. 3./ Az Önkormányzat szavatol azért, hogy az IrodaNova a bérleti szerződés hatálya alatt a Bérleményt kizárólagosan használhatja és, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga a Bérleményen, amely a Bérlemény kizárólagos használatát jelen szerződés hatálya alatt korlátozná vagy kizárná. 4./ Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az IrodaNova a Bérleményt - a saját költségére - felújítsa, abban értéknövelő beruházásokat hajtson végre a bérleti szerződést kiegészítő megállapodás felújítási ütemterv megnevezésű mellékletében rögzítettek szerint. Az IrodaNova által elkészített felújítási ütemtervben rögzítettek szerint az IrodaNova állagmegóvási, felújítási, helyreállítási, korszerűsítési és egyéb értéknövelő beruházásokat végez el a bérleti időszak első évében Ft. + ÁFA összegben a Bérleményen. Felek az IrodaNova által előkészített felújítási ütemtervet megvizsgálták, az abban foglalt munkálatok jellegének és értékének figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén egymással ezen munkálatok értéknövelő jellegére tekintettel

4 3/5 elszámolnak, s az elszámolásuk során a munkálatok elszámolható, Önkormányzattal szemben IrodaNova által érvényesíthető értékét figyelemmel a bérleti időszak során bekövetkező amortizációra Ft. + ÁFA összegben maximalizálják a munkálatok elvégzésétől függően. Felek rögzítik, hogy ezen teljes összeg elszámolására az IrodaNova csak abban az esetben jogosult, amennyiben a tervezett, Ft. + ÁFA összegű munkálatokat teljes egészében elvégzi, ezen munkálatok részleges elvégzése esetén az IrodaNova az elvégzett munkálatokkal arányosan jogosult az értéknövelő beruházásokat elszámolni. Az elszámolható munkálatok munkanemenként történő részletezését jelen szerződéshez csatolt III.sz. melléklet tartalmazza. 5./ A Felek megállapítják, hogy az IrodaNova által végrehajtani tervezett felújítási munkálatok olyan értéknövelő beruházások, amelyek a jelen szerződés megszűnésekor az állag sérelme nélkül nem állíthatóak helyre, a helyreállítás költségei az ingatlanban keletkezett értéknövekedésnél aránytalanul nagyobb károkat, költségeket okoznának. III. BÉRLETI DÍJ; KÖLTSÉGEK VISELÉSE; ELSZÁMOLÁS; 1./ A Felek a bérleti díj összegét havi Ft, azaz Egymillió egyszázezer forint összegben állapítják meg. A Felek közösen megállapítják, hogy a bérleti díj az Áfa tv. 86. (1) l) pontja alapján Áfa mentes. 2./ A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés II/5. pontjában hivatkozott felújítási és átalakítási munkálatokkal összefüggő elszámolás érdekében a IV. számú melléklet szerint külön megállapodást kötnek egymással. 3./ A Felek két havi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kötnek ki, melyet az IrodaNova köteles jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül az Üzemeltető OTP Bank Nyrt. Észak-alföldi Régiónál vezetett számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A bérlet ideje alatt az Üzemeltető az óvadékot köteles haladéktalanul elkülönített számlán elhelyezni és azt a szerződés megszűnésekor - amennyiben az nem kerül felhasználásra - az IrodaNova részére visszafizetni. 4./ A Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj fizetése az Üzemeltető tárgyhónapra vonatkozó bérleti díj összegét tartalmazó számlája alapján történik az Üzemeltető OTP Bank Nyrt. Észak-alföldi Régiónál vezetett számú bankszámlájára történő átutalással. A számlán feltüntetett fizetési határidő a tárgyhónap 15. napja. Az Üzemeltető köteles a tárgyhónapra vonatkozó bérleti díj összegét tartalmazó számlát a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig az IrodaNova részére postai úton megküldeni. Felek rögzítik, hogy a július 14-ig terjedő időtartamra járó bérleti díj az ingatlan bérbeadásával összefüggésben lefolytatott pályázati eljárás során az IrodaNova részéről már átutalt Ft bánatpénz összegéből kerül kiegyenlítésre. A július hónapra még esedékes Ft bérleti díjat Üzemeltető június 30-ig számlázza az IrodaNova felé. 5./ A Felek rögzítik, hogy a bérleti díj mértékét minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által a weboldalon közzétett - az ingatlanhasznosításra megállapított - éves inflációs ráta mértékével automatikusan emelik. A bérleti díj módosulásának első időpontja jelen szerződés hatályba lépését követő naptári év május 1. napja. 6./ Az IrodaNova a bérleti díjon felül viseli továbbá valamennyi a Bérlemény fenntartásával felmerülő költségeket (távhőszolgáltatás díja, elektromos szolgáltatás díja, víz- csatornaszolgáltatás díja, szemétszállítás díja stb.)

5 4/5 7./ Az IrodaNova köteles a közüzemi szolgáltatókkal saját névre szóló szerződést kötni és részükre a szolgáltatások díját határidőre és pontosan megfizetni. Az IrodaNova köteles az Üzemeltető felhívására a közüzemi díjak megfizetését igazolni. Felek megállapodnak abban, hogy IrodaNova az ingatlanon lévő más bérlőkre eső közüzemi díjak költségét, azok fogyasztásával arányos mértékben Üzemeltető felé továbbszámlázza. A közüzemi díjak költségének pontos meghatározása céljából Felek megállapodnak abban, hogy almérők beépítésére kerül sor július 30. napjáig. 8./ Az IrodaNova a saját költségére köteles elvégezni mindazon javítási és karbantartási munkálatokat, amelyek a Bérlemény használata miatt keletkeznek. Ha az IrodaNova e kötelezettségeinek az Önkormányzat írásbeli figyelmeztetésének kézhez vételétől számított egy hónapon belül nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult - az IrodaNova költségére - elvégezni a munkálatokat. 9./ Az IrodaNova köteles azonnal elhárítani minden kárt, amely működésével összefüggésben keletkezik. Amennyiben ennek az Önkormányzat értesítése ellenére az ott megadott időtartamon belül - legalább 15 nap - nem tesz eleget, úgy az Önkormányzatnak jogában áll a szükséges munkálatokat az IrodaNova költségére elvégeztetni. 10./ Az IrodaNova a szerződés III./3. pontjában rögzített bérleti díj fizetési késedelme idejére a Ptk. 301/A. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. IV. A BÉRLETI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA; A SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 1./ A Felek megállapítják, hogy a Gazdasági és Vagyonbizottság támogatásával az IrodaNova a bérleményt június 15-én saját felelősségére birtokba vette. Erre tekintettel a Felek jelen bérleti szerződést június 15. napjától június 14.. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik egymással. 2./ A Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megszűntetésére a lakások és helyiségek bérletéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Lakástv.), valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet rendelkezéseinek megfelelő módon kerülhet sor. 3./ A Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármilyen, az IrodaNova érdekkörében felmerülő okból jelen bérleti szerződés a IV.1./ pontban rögzített határozott idő előtt megszűnik, úgy az IrodaNova kártalanítást köteles fizetni a megszűnés napjától számított 8 munkanapon belül - az Önkormányzatnak azzal, hogy a Felek a Bérleményben végzett értéknövelő beruházások kapcsán kötelesek egymással elszámolni. Abban az esetben, amennyiben a jelen pontban rögzített megszűnésre a felújítási ütemtervben rögzített munkák teljes, vagy részleges elvégzését követően kerül sor, úgy a kártalanítás összege megegyezik a jelen szerződés II.4. pontja szerint az Önkormányzat által fizetendő, értéknövelő beruházásokat IrodaNovának megtérítő összeggel, azaz ez esetben az Önkormányzat nem téríti meg az értéknövelő beruházásokat az IrodaNovának. Abban az esetben, amennyiben a jelen pontban rögzített megszűnésre a felújítási ütemtervben rögzített munkák elvégzését megelőzően kerül sor, úgy a kártalanítás összege 24 (huszonnégy) havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeg.

6 5/5 V. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 1./ Felek rögzítik, hogy a Lakástv (1) bekezdésében, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet 4.. (1) bekezdésében, illetve 12. -ában rögzített rendelkezések alapján jelen bérleti jogviszony fennállása alatt - a Bérleményre annak értékesítése esetén más személyt megelőző elővásárlási joga van IrodaNova társaságnak, mint bérlőnek. 2./ A Felek közösen megállapítják, hogy jelen szerződést a megyei közgyűlés a 118/2009. (VI.25) határozatával jóváhagyta és egyben feljogosította a közgyűlés elnökét, illetve az Ellátó Szervezet vezetőjét arra, hogy jelen szerződést az Önkormányzat, illetve az Ellátó Szervezet képviseletében önállóan eljárva aláírják. 3./ Az IrodaNova saját költségére köteles a Bérleménybe bevitt illetve annak területén tárolt és elhelyezett dolgok vagyonvédelméről gondoskodni, illetve a Bérleményben tárolt ingóságaikra biztosítást kötni. 4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni, bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségeiket e határidőt követő 8 napon belül teljesíteni. Az IrodaNova a jelen bérleti szerződés megszűnésével összefüggő teljes körű elszámolást követő napon köteles a Bérleményt az Önkormányzat részére jegyzőkönyvileg birtokba adni. 5./ A Felek megállapodnak abban, amennyiben az Önkormányzat a Bérleményt jelen bérleti szerződés hatálya alatt egyéb módon kívánja hasznosítani, mely jogszerű, azonban jelen szerződés idő előtti megszűnését vonja maga után, úgy az Önkormányzat a szerződés fennmaradó időtartamára járó bérleti díjnak megfelelő összeget fizet meg az IrodaNova javára kártalanítás jogcímén azzal, hogy a Felek a Bérleményben végzett beruházás kapcsán kötelesek egymással elszámolni. Felek rögzítik, hogy jelen pontban rögzített rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, amennyiben az IrodaNova az ingatlan esetleges későbbi, a bérleti jogviszony időtartama alatt realizálódó értékesítése során törvény erejénél fogva biztosított elővásárlási jogával élve a Bérlemény tulajdonjogát megszerzi, ez esetben az Önkormányzat kártalanítást nem fizet az IrodaNova részére. 6./ Az IrodaNova a Bérleményt kizárólag a szerződés II./2. pontjában meghatározott tevékenység végzésére használhatja, azt albérletbe nem adhatja, el nem cserélheti, bérleti jogát másra át nem ruházhatja. 7./ Az IrodaNova köteles a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt, illetve a szerződés II./2. pontjában felsorolt tevékenységek megváltozása, bővítése esetén az Önkormányzat hozzájárulását a saját költségére beszerezni. 8./ Az Önkormányzat jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az IrodaNova a Bérleményt székhelyéül megjelölje, erre vonatkozó cégeljárást lefolytassa, az ehhez szükséges tulajdonosi külön nyilatkozatot az IrodaNova rendelkezésére bocsátja. 9./ Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség. 10./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi

7 6/5 LXXVIII. törvény, valamint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés vonatkozó rendeletei az irányadók. 11./ Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt látták el aláírásaikkal. Budapest, június 25. Mellékletek: I. sz. Melléklet: Tulajdoni lap másolat (szemle) II. sz. Melléklet: A Bérlemény szintenkénti vázrajza III. sz. Melléklet: Elszámolható értéknövelő beruházások kimutatása IV. sz. Melléklet: Bérleti szerződést kiegészítő megállapodás SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke Bérbeadó SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ SZERVEZETE Tóth István, az Ellátó Szervezet vezetője Üzemeltető IRODANOVA KFT. Gál István ügyvezető Bérlő

8

9

10

11

12

13 IrodaNova beruházás a Búza utcai ingatlanon Értéknövelő beruházás (korszerűsítés) III.sz.melléklet (eft) kétnemű WC blokkok teljes átépítése, szintenkénti kialakítása 7 700,00 tűzgátló ajtók elhelyezése 500,00 zárófödém alá cm széles tűzterjedési gát haránt főfal vonalában 200,00 lépcsőház hő és füstelvezető ablakának felszerelése távvezérelt motoros nyitószerkezettel 50,00 tűzjelző rendszer átépítése 2 100,00 külső villámvédelmi rendszer szabványos kialakítása 480,00 épület teljes elektromos rendszerének cseréje ,00 lift elhelyezéssel kapcsolatos munkák 9 200,00 akadálymentes bejárat kialakítása (rámpa, előtér) 950,00 akadálymentes WC kialakítása 2 100,00 egyéb fizikai akadálymentesítés (alacsony küszöb beépítés, kétsoros korlát elhelyezés, stb.) 500,00 akadálymentesítés keretében infokommunikációs berendezések elhelyezése (burkolati jelek, információs táblák, indukciós hurkok) 400,00 Összesen (eft) ,00 bruttó (ÁFA 25 %) ,50 Ezek 5 éves amortizációja ,00 5 év után fennmaradó maradványértéke nettó (eft) ,00 Összes elszámolandó nettó (eft) ,00

14

15

16 EGER-BAU 93 EXPORT-IMPORT ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT EGER, KNÉZICH KÁROLY ÚT 2. Melléklet a kiegészítő megállapodáshoz Kivitelezési munkák felosztása beruházási szempontból Nyíregyháza, Búza utca 5., hrsz.: 5478/2 alatti irodaépület utólagos akadálymentesítés és részleges átalakítás Fogalom meghatározás: - Állagmegóvás (karbantartás): meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség kármegelőzése, kárelhárítása érdekében végzett, az eredeti állagának visszaállítását szolgáló építési-szerelési munka. - Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység. - Helyreállítás (újjáépítés): építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétel érdekében végzett felújítási tevékenység az építmény, építményrész, eredeti építészeti, alaprajzi kialakításának lehetséges megtartása mellett. - Korszerûsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. - Értéknövelő beruházás: Az a ráfordítás, amely az ingó dolog, az Ingatlan értékét (állagát) megóvó ráfordításokon felül annak forgalmi értékét növeli. Fenti kategóriák valamelyikébe tudjuk/kell besorolni a tervezett bontási, építési-szerelési munkákat. Alapfeltételek, megjegyzés: A tárgyi épület funkciója irodaépület. A jelenlegi helyiség elrendezés a valamikori alap- és középfokú oktatási intézmény (iskola) funkciónak felelt meg. A későbbi funkcióváltozás - igazgatási- ellátó intézményre- során a korábbi tantermek válaszfalakkal, kisebb iroda helyiségekre történő felosztására került sor. A közszférában működő közszolgáltatást mindenki számára akadálymentesen biztosítani szükséges 2008/2009/2010 december 31-ig. Nyíregyháza, Búza utca 5.- irodaépület utólagos akadálymentesítés és részleges átalakítás június 04.

17 EGER-BAU 93 EXPORT-IMPORT ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT EGER, KNÉZICH KÁROLY ÚT 2. Melléklet a kiegészítő megállapodáshoz A privát szférában működő közszolgáltatást mindenki számára akadálymentesen biztosítani szükséges 2013 december 31-ig. A tervezet építési tevékenység engedélyköteles. Az engedélyeztetés során a jelenleg hatályos jogszabályoknak meg kell felelni. A megfelelési kötelem is építési munkákat, többlet költségeket generál (többlet parkolóhely és kerékpár elhelyezés biztosítása, villámvédelmi rendszer szabványos kialakítása, tűzvédelmi megfelelőség biztosítása, WCblokkok előírásszerű kialakítása). Kategorizálás: Állagmegóvó munkák: falszigetelés hiányából adódó vizesedés okozta károk elhárítása: ázott, feltáskásodott, salétromos pinceszinti fal (földszinti falak részben) és mennyezetvakolat leverése 480 eft lélegző vakolat felhordása mennyezetre és falra (ez a műszaki megoldás nem a probléma okát szünteti meg, csupán esztétikailag kezeli a belső felületeket időlegesen) eft homlokzati nyílászárók pászítása, szükséges vasalat megerősítés, pótlás, mázolás, ablakpárkány bádog javítása pince feletti födém acélgerenda végek feltárása, korrózióvédő mázolása 130 eft 250 eft padlás borított fafödém felső deszkázat cseréje, fagerendák vizsgálata, esetleges cseréje radiátor szelepek cseréje és mindezen tevékenységekkel kapcsolatos bontási munkák eft eft 400 eft eft Felújítási munkák: belső nyílászárók, radiátorok, fűtéscsövek mázolása, belső festés tetőszerkezet láng- és gombamentesítő szerrel történő mázolása eft 400 eft eft Helyreállítási munkák: utólagosan épített szakipari válaszfalak bontása 240 eft radiátor szivárgás és falnedvesedés miatt vetemedett parketta burkolat és vakpadló cseréje 380 eft 620 eft Öszesen: EFt Nyíregyháza, Búza utca 5.- irodaépület utólagos akadálymentesítés és részleges átalakítás június 04.

18 Korszerűsítési munkák: EGER-BAU 93 EXPORT-IMPORT ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT EGER, KNÉZICH KÁROLY ÚT 2. Melléklet a kiegészítő megállapodáshoz E munkák tartoznak az értéknövelő beruházások körébe. Két csoportba soroltam őket. Az első csoport a kvázi felújítási munka. Ide azok a munkák tartoznak amelyek az eredeti műszaki tartalomhoz képest ugyan többletet nyújtanak, azonban az irodaház funkció és a jelenleg hatályos jogszabályok által megkövetelt szint eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek. A másik csoport a ténylegesen értéknövelő beruházás, ami elhagyása esetén az épület még szabályosan, üzembiztosan működhet ( 2013 december 31-ig, ha van akadálymentesítési kötelem privát szféra részére). Kvázi felújítási munkák: udvari parkoló bővítés parkoló megváltás 11 db férőhelyre (járulékos költség) kerékpár támaszok elhelyezése faültetés (5db), füvesítés kétnemű WC-blokkok teljes átépítése, szintenkénti kialakítása teakonyhák szintenkénti kialakítása eft eft 100 eft 75 eft eft eft tűzgátló ajtók elhelyezése (pince külön tűzszakaszba kerül, szintenkénti védett terek kialakítása) 500 eft zárófödém alá cm széles tűzterjedési gát haránt főfal vonalában lépcsők acél gyámgerendájának tűzgátló festése 200 eft 60 eft lépcsőház hő- és füstelvezető ablakának felszerelése távvezérelt motoros nyitószerkezettel 50 eft tűzjelző rendszer átépítése külső villámvédelmi rendszer szabványos kialakítása informatikai hálózat kiépítése épület teljes elektromos rendszerének cseréje elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulás (járulékos költség) és mindezen tevékenységekkel kapcsolatos bontási munkák Összesen: eft 480 eft eft eft 860 eft eft EFt Nyíregyháza, Búza utca 5.- irodaépület utólagos akadálymentesítés és részleges átalakítás június 04.

19 Ténylegesen értéknövelő beruházás: lift elhelyezéssel kapcsolatos munkák EGER-BAU 93 EXPORT-IMPORT ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT EGER, KNÉZICH KÁROLY ÚT 2. akadálymentes bejárat kialakítása (rámpa, előtér) akadálymentes WC kialakítása Melléklet a kiegészítő megállapodáshoz eft 950 eft eft egyéb fizikai akadálymentesítés (alacsony küszöb beépítés, kétsoros korlát elhelyezés, stb.) 500 eft akadálymentesítés keretében infokommunikációs berendezések elhelyezése (burkolati jelek, információs táblák, indukciós hurkok) 400 eft szerver helyiség kialakítása biztonsági rendszer kiépítése, kártyás beléptetés nem hibás parketta burkolat és vakpadló cseréje és mindezen tevékenységekkel kapcsolatos bontási munkák Mindösszesen: 510 eft 850 eft eft 300 eft E Ft eft Az árak becsült összegek és ÁFA nélkül értendőek! Eger, június 04. Punyi Imre építész felelős tervező, generál tervező 3323 Szarvaskő, Rákóczi út 18. TN: É tel.: 36/ fax.: 36/ mobil tel.:20/ Nyíregyháza, Búza utca 5.- irodaépület utólagos akadálymentesítés és részleges átalakítás június 04.

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Stílusdefiníció: TJ 2: Jobbra zárt, Behúzás: Bal: 0,42 cm, Tabulátorok: 1,69 cm, Balra zárt + 15,98 cm, Jobbra zárt,sorkitöltés: --- BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Zsinagóga felújításához

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 18/2011.(01.27.) Öh. sz. határozata A Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben