E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) további fenntartásáról szóló döntés módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Török Ádám oktatási osztályvezetı 1

2 Tisztelt Közgyőlés! Közgyőlésünk július 3-i ülésén döntött az Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma gimnáziumi oktatási és kollégiumi nevelési feladatainak a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (2890 Tata, Váralja u. 4.) részére történı átadásáról július 4-i hatállyal. Az ülést követıen Michl József, Tata Város Polgármestere eljutatta hozzám azt a megállapodást, melyet Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Varga István Károly, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (továbbiakban: Fenntartó) képviselıje és Katona Márta, az Eötvös József Gimnázium és Kollégium igazgatója írt alá. A megállapodás értelmében a Fenntartó szeptember 1. és augusztus 31. közötti idıszakra legfeljebb 850 tanuló után a mindenkori költségvetési törvényben megállapított egyházi kiegészítı támogatással megegyezı összegben részesül. A megküldött, de nem hatályos (pénzügyminisztériumi ellenjegyzés nélküli) megállapodásra melyet jelen elıterjesztéshez csatolok- hivatkozva kérem, szíveskedjen támogatni, hogy az intézményt megilletı normatíva lemondás, illetve a feladatátadás idıpontját július 4-rıl augusztus 31-re módosítsa a Közgyőlés. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el. Tatabánya, július 17. Dr. Völner Pál 2

3 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Határozati javaslat 1. módosítja a 113/2008. (VII.3.) számú közgyőlési határozat 1. pontját a következık szerint: augusztus 31-ei hatállyal átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma gimnáziumi oktatási és kollégiumi nevelési feladatait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (2890 Tata, Váralja u. 4.) részére az átadásra kerülı feladatok ellátásához rendelt ingó vagyontárgyakkal együtt, egyben kijelenti, hogy az átadásra kerülı feladatok ellátásának finanszírozásában az átadást követıen nem mőködik közre. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma gimnáziumi oktatási és kollégiumi nevelési feladatai után igényelhetı normatíváról augusztus 31. idıponttal mond le. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, a melléklet szerinti Kiegészítı Megállapodás aláírására, amennyiben július 25-ig az oktatási és kulturális miniszter valamint a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. közti megállapodás pénzügyminiszteri ellenjegyzésre kerül 4. Kötelezi Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatóját a feladatátadással kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A-C bekezdései szerint Felelıs: Határidı: 1-3. pontok esetében Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 4. pont esetében Katona Márta igazgató azonnal, illetve értelem szerint 3

4 A../ (VII.23.) sz. KH melléklete KIEGÉSZÍTİ MEGÁLLAPODÁS I. A megállapodást kötı felek - A Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat (Tatabánya) mint feladatátadó önkormányzat, - a Tatai Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zrt (Tata) mint feladatátvevı szervezet az alulírott helyen és idıben a gimnáziumi és kollégiumi feladatok átadásával - átvételével összefüggésben a felek között aláírásra került közoktatási megállapodásban nem rendezett ingatlanhasználati, pénzügyi, üzemeltetési, munkajogi, stb. kérdésekben az alábbi kiegészítı megállapodást kötik: II. Az átadott-átvett feladatok ellátásához kötıdı kötelezettségek 1./ A felekre kötelezı, jogilag releváns határidık - A gimnáziumi és kollégiumi feladatok átadásának átvételének idıpontja: augusztus A feladat-átadással érintett dolgozók közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonya megszőnésének idıpontja: augusztus A továbbfoglalkoztatást vállaló dolgozók munkaviszonyának, illetve megbízási jogviszonyának kezdı idıpontja: szeptember 1. - A feladatátadó önkormányzat normatíva lemondásának idıpontja: augusztus 31-tıl. - A feladatátvevı szervezet normatíva igénylésének idıpontja: szeptember 1-tıl 2./ Bér - és közüzemi díjfizetési kötelezettségek A feladatátadó önkormányzat normatíva lemondásának idıpontjáig, azaz augusztus 31- ig az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál, mint munkáltatónál felmerülı bér, bérjárulék és közüzemi díjfizetési kötelezettség a feladatátadó önkormányzatot terheli. 4

5 3./ Szerzıdéses kötelezettségek és jogok átvállalása szeptember 1-i hatállyal az Eötvös József Gimnázium és Kollégium a gimnáziumi és kollégiumi épületek, valamint az iskolai sportcsarnok üzemeltetéséhez, illetve a gimnáziumi és kollégiumi tanulók ellátásához kapcsolódó alábbi szolgáltatások körében vállalja a feladat átadás átvétel idıpontjában hatályos szolgáltatási szerzıdésekben meghatározott kötelezettségek teljesítését, és jogok gyakorlását: a.) étkeztetési szolgáltatás - szolgáltató: a KÖLYÖK Kft (Tatabánya) - b.) világítástechnikai berendezések tartós bérlete - bérbeadó: a FÉNYINVEST Kft (Debrecen) és a CAMINUS Zrt (Kecskemét) c.) munka - és tőzvédelemi szolgáltatás - megbízott: JURÁSEK ZOLTÁN szakmérnök d.) kazánüzemeltetési szolgáltatás - szolgáltató: az EMEF Kft (Budapest) A fenti szolgáltatási szerzıdések jelen megállapodás részét képezik. 4./ Lemondás ingatlanok ingyenes használatáról A feladatátadó önkormányzat szeptember 1-jei hatállyal a feladatátvevı szervezet rendelkezésére bocsátja a kollégium épületét, valamint a gimnáziumi feladatok ellátásához rendelt gimnáziumi épület részeket. 5./ Biztosítás, üzemeltetés A feladatátadó önkormányzat december 31-ig vállalja a gimnáziumi és kollégiumi épületek vagyonbiztosítását, valamint a gimnáziumi és kollégiumi tanulók felelısségbiztosítását. A biztosítót terhelı kártérítést meghaladó kárfizetési kötelezettség az Eötvös József Gimnázium és Kollégiumot terheli. A biztosítás fentiek szerinti átvállalásának ellentételezéseként a feladatátvevı szervezet a jövıben eltekint a szakközépiskolai feladatok ellátásához rendelt helyiségek használatával összefüggésben felmerülı költségek használóra történı áthárítására. III. Munkajogi rendelkezések 1./ Az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladatátadással érintett, és egyben a továbbfoglalkoztatást írásban vállalt közalkalmazottait és óraadó tanárait az Eötvös József Gimnázium és Kollégium munkavállalóként, illetve megbízott óraadó tanárként szeptember 1-i hatállyal továbbfoglalkoztatja. Az új munkáltató köteles az átvett dolgozók 5

6 alkalmazásakor és foglalkoztatási jogviszonyuk megszüntetésekor az 1. sz. melléklet szerint eljárni. 2./ Az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium azon dolgozói, akik a továbbfoglalkoztatás kérdésében nem nyilatkoztak, vagy úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak az Eötvös József Gimnázium és Kollégiummal foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonya augusztus 31-i hatállyal a törvény erejénél fogva megszőnik. A megszőnéssel kapcsolatos végkielégítés fizetési kötelezettség az Eötvös József Szakközépiskolát terheli. Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium június 1-tıl számítva 24 hónapig nem létesíthet munkaviszonyt, illetve megbízási jogviszonyt azon dolgozókkal, akiknek jogviszonya június 1. és augusztus 31. közötti idıpontban szőnt meg, illetve szőnik meg az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégiumnál, mint korábbi munkáltatónál. Tatabánya, július 23. Dr. Völner Pál a megyei közgyőlés elnöke Varga István Károly a Városkapu Zrt vezérigazgatója 6

7 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl harmadrészrıl az Oktatási és Kulturális Minisztérium székhely: 1055 Budapest, Szalay u adószáma: képviselı: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: Miniszter) Tatai Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.) székhely: 2890 Tata, Váralja u.4. adószáma: képviselı: Varga István Károly (a továbbiakban: nem állami Fenntartó) Eötvös József Gimnázium és Kollégium (továbbiakban: Eötvös József Gimnázium) székhely: 2890 Tata, Tanoda tér 5.; mőködési engedély: VI. 1105/2008. sz. képviselı: Katona Márta (a továbbiakban: Intézmény) között (együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás elızményei 1.1. A Felek megállapodást kötnek - az államháztartásért felelıs miniszterrel egyetértésben - a Fenntartó által létrehozott, közoktatási feladatot ellátó Intézmény mőködési feltételeinek biztosítására. 2. A megállapodás célja, tárgya: 2.1. A jelen megállapodás célja, hogy a Felek kölcsönös érdekek alapján meghatározzák a közoktatási feladatok teljesítésének jogi kereteit A megállapodás célja továbbá az, hogy a támogatási összeg felhasználása segítse a rászoruló gyermekek és az Eötvös József Gimnáziumban tanulók közszolgáltatásokhoz történı hozzáféréssel összefüggı esélykülönbségeinek csökkentését Felek rögzítik, hogy a közoktatási feladatokat Komárom-Esztergom Megye fıjegyzıje által kiadott VI.1105/2008. sz. mőködési engedélyérıl szóló határozatában foglaltaknak megfelelıen - az alábbi tanulólétszám keretein belül látja el az Intézmény: az Intézmény teljes tanulólétszáma: 850 fı, ebbıl 200 fı kollégista 7

8 a kérelmezett támogatással érintett gyerekek, tanulók létszáma: legfeljebb 850 fı, ez a létszám jelenleg 800 fı. 3. A nem állami Fenntartó az általa alapított és fenntartott Eötvös József Gimnázium mőködtetésével ellátja az alábbi közoktatási feladatokat: - Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás-nevelés - Érettségire épülı szakképzés - Kollégiumi ellátás - Felnıttoktatás - Arany János Tehetséggondozó Program - Két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás - Közoktatási típusú sportiskolai képzés A tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel és oktatással összefüggı városi, megyei és regionális feladatokban ezen területeken vesz részt az intézmény. 4. A Felek jogai és kötelezettségei: 4.1. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., mint az Intézmény új Fenntartója: a) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott intézmény, jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott közoktatási feladatokat ellátja; b) az Intézményben a közoktatási törvény ban meghatározottak szerint ingyenesen, a közoktatási törvény ban meghatározottak szerint térítési díj-fizetési kötelezettség mellett biztosítja a törvényben felsorolt szolgáltatásokat; c) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott intézményben biztosítja a gyermekjóléti és a szociális hátrányokat csökkentı, és az esélyegyenlıséget biztosító ellátásokat; d) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben foglalkozatott pedagógusok kötelezı óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közoktatási törvény ában foglaltakat alkalmazza; e) kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Fenntartó és Intézménye megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseknek; f) kötelezettséget vállal arra, hogy a közoktatási törvény 38. -ában szabályozott feladat ellátásához szükséges feltételekkel rendelkezik az Intézmény; g) tudomásul veszi, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium jelen megállapodást és annak tartalmát közérdekő adatként kezeli; h) minden év szeptember 30. napjáig bejelenti a szeptember 15-ei tényleges létszámot postai és elektronikus úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére, valamint mellékeli a tanulói azonosító számokat iskolai évfolyamonkénti bontásban; i) vállalja a jogszerő és köztartozás mentes mőködés folyamatos fenntartását, az oktatási integrációs feladatokban való részvételt és hozzájárul a feltételek teljesülésének ellenırzéséhez, az e tevékenységhez kapcsolódó adatgyőjtéshez, adatkezeléshez; j) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Minisztert értesíti, amennyiben olyan tanulónak szőnik meg a tanulói jogviszonya, aki után e megállapodás alapján támogatás jár. k) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban szereplı bankszámlaszámának változását a Miniszternek haladéktalanul bejelenti; l) kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban foglalt idıszakban a jelen megállapodás 2.3. pontjában rögzített létszámnak megfelelıen biztosítja az iskolai tanulmányok befejezését; 8

9 m) kötelezettséget vállal arra, hogy továbbra is Eötvös József nevét viseli az intézmény és megırzi a világnézetileg el nem kötelezett jellegét; n) elızetesen hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény 2009 szeptemberétıl - pedagógiai programjában foglaltak szerint folytathassa az Arany János Tehetséggondozó Programot és a két tanítási nyelvő képzést (igény esetén az angol mellett a német nyelvőt is); o) hozzájárul ahhoz, hogy a képzéshez szükséges feltételek megléte esetén részt vállalhat az intézmény a felnıttoktatásban és a szakképzésben; p) vállalja, hogy az indítható osztályok számát az igazgató elıterjesztése alapján dönti el; q) kötelezettséget vállal arra, hogy intézményvezetıi megbízást csak az kaphat, akit a tantestület többsége támogat; r) kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi mőködés stabilitása és zavartalansága érdekében a jelenlegi igazgató megbízását július 31-ig meghosszabbítja, s) kötelezettséget vállal arra, hogy a gimnázium gazdaságilag is önálló intézményként mőködik; t) az intézmény éves költségvetését az igazgató készíti elı a fenntartói döntéshez; u) kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008/2009. tanév feladatainak ellátásához szükséges közalkalmazottakat az intézmény tovább foglalkoztatja, biztosítva számukra mindazokat a jogosultságokat, jövedelmeket és juttatásokat, amelyek közalkalmazottként megilletnék ıket; valamennyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogokat a gimnázium igazgatója gyakorolja, de munkaviszony létesítését és megszüntetését a fenntartóval egyezteti. v) kötelezettséget vállal arra, hogy megállapodás idıtartama alatt a gimnáziumot nem adhatja át más fenntartónak. w) a támogatást a közoktatási törvény, a mindenkori költségvetési törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet elıírásainak megfelelıen használja fel; x) a megállapodás szerinti második tanév végéig az Intézmény minıségirányítási rendszerét megújítja y) tájékoztatási kötelezettsége van a Miniszter felé az alábbi lényeges körülmények változásával kapcsolatban: z) A) a közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása; B) a 1099/2008. sz. mőködési engedélyérıl szóló határozatban foglaltaknak megfelelı mőködtetés; Tata Város Önkormányzata, mint a tulajdonos 174/2008. (VI.20.) sz. határozatával kötelezettséget vállal arra, - hogy a megállapodás idıtartama alatt az intézmény használatában levı valamennyi ingatlant a jelenlegi feltételekkel használhatja a gimnázium; kivételt képezhet a kollégium (volt rendház) ingatlanja, amennyiben a kollégiumi ellátás a gimnáziumhoz közeli másik épületben megfelelı színvonalon megoldhat. - az intézmény épületeinek felújítására benyújtott pályázatban vállalt kötelezettségét változatlan feltételek mellett teljesíti; - kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartó számára az ingatlanok átadásáról szóló, az ingatlanok ingyenes használatára irányuló megállapodás alapján, az ingatlanokat érintı, a tulajdonost terhelı döntések meghozatala a Képviselı-testület határkörében marad. Az ingatlan felújításának költségei az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerint a tulajdonost terhelik, - kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás idıtartama alatt a Tata Városkapu Közhasznú Zrt-t, mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságot fenntartja; 9

10 - kötelezettséget vállal arra, hogy mint tulajdonos, az iskolát önkormányzati intézményként mőködteti tovább, ha a Városkapu Zrt., mint fenntartó neki felróható okból megszegi a megállapodásból, illetıleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredı kötelezettségeit; az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 92. (4)-(5) bekezdése alapján, amennyiben a fenntartónak lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása keletkezik, és erre hivatkozva a miniszter a megállapodást felmondja Az Intézmény vállalja, hogy a) a jogszerő és köztartozás mentes mőködés folyamatos fenntartását, az oktatási integrációs feladatokban való részvételt és hozzájárul a feltételek teljesülésének ellenırzéséhez, az e tevékenységhez kapcsolódó adatgyőjtéshez, adatkezeléshez és együttmőködik a támogatás felhasználásának ellenırzése során az ellenırzést végzıvel; b) tájékoztatási kötelezettsége van a Miniszter felé az alábbi lényeges körülmények változásával kapcsolatban: ba) a közoktatási intézmény nevelési, pedagógiai programjának változása; bb) az Intézmény minıségirányítási programjának változása; dc) az Intézménynek az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból eredı 60 napon túli lejárt köztartozásai; bd) a jelen megállapodással érintett gyerekek, tanulók vonatkozásában minden olyan változás, amely arra vonatkozik, hogy a normatív támogatáson felül más, rendszeres állami és/vagy önkormányzati támogatással rendelkezik; 4.3. A Miniszter vállalja, hogy a) jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott közoktatási feladatok ellátásához e megállapodás alapján anyagi támogatást nyújt; c) a támogatást a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint utalja át a Fenntartó Erste Bank Tatai Fiók, sz. számlájára. A Fenntartó a számlájáról a támogatás összegét a számlára érkezést követı 5 munkanapon köteles átutalni az Intézmény számlájára. 5. A megállapodás idıtartama: 5.1. A Felek a megállapodást szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedı, határozott idıtartamra kötik A Felek az évi elszámolást követıen megvizsgálják a szerzıdés esetleges módosításának lehetıségét. A megállapodás közös megegyezéssel a megállapodás céljának sérelme nélkül mindhárom szerzıdı fél egyetértésével bármikor módosítható, illetve megszőntethetı. 6. A megállapodás pénzügyi forrásai, valamint a kiegészítı támogatás összege: 6.1. A megállapodás forrása: Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. fejezeti kezeléső elıirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítı támogatás jogcímcsoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása elıirányzata. 6.2.A támogatás összege évente a mindenkori költségvetési törvényben megállapított egyházi kiegészítı támogatással megegyezı (2008-ban Ft/fı/év) összegnek és a támogatott tanulólétszámnak a szorzata. 10

11 2008. szeptember 1-jétıl december 31-ig a támogatás összege (800 fı ellátott esetén) forint, azaz ötvenhétmillió-nyolcszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhat forint. 7. A Felek megállapodnak abban, hogy a) szeptember augusztus 31. közötti idıszakra jelen megállapodás alapján legfeljebb 850 fı tanuló után részesül a Fenntartó a támogatásban. b) a Fenntartó a kiegészítı támogatást a jelen szerzıdés 3. pontjában illetıleg jelen megállapodásban meghatározott közoktatási feladat ellátásán kívül más célra nem használhatja fel. c) a Fenntartó a részére átutalt összegekrıl évenként, a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a tárgyévet követı év január 31-ig elszámol. d) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban rögzített idıtartam alatt kölcsönösen együttmőködnek. 8. Elállási, felmondási jog, támogatás visszafizetése: 8.1. A Miniszter a megállapodástól való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a) a Fenntartó jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Fenntartó valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a megállapodás hatályának idıtartama alatt, vagy c) a Fenntartó vagy az Intézmény neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetıleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredı kötelezettségeit, vagy d) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 92. (4)- (5) bekezdése alapján, amennyiben a Fenntartónak lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása keletkezik A megállapodás a 8.1. pontjában foglalt valamely elállási vagy felmondási okot adó körülmény bekövetkezése esetén a Fenntartó köteles a Miniszter döntésétıl függıen - az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére a támogatás egész összegét, vagy annak arányos részét az elszámolt idıszak utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben - visszafizetni, illetve tudomásul veszi, hogy annak összege a normatív állami hozzájárulásból levonásra kerül A közoktatási törvény 81. (6) bekezdése alapján jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felmondásra vonatkozó szabályai (483. ) nem alkalmazandóak. 9. Egyéb rendelkezések: 9.1. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötéséhez a közoktatási törvény 61. (4) és 81. (8) bekezdésében foglalt jognyilatkozatokat beszerezték A Felek a jelen megállapodásból eredı esetleges jogvitáikat elsısorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 11

12 A jelen 5 számozott oldalból álló megállapodást a Felek elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá. A megállapodás 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyezı példányban készült, amelyekbıl 1 db a Fenntartónál, 1 db az Intézménynél, 3 db pedig az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál marad. Jelen szerzıdés mellékletét képezi Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének határozatáról szóló jegyzıkönyvi kivonat, amelyet, mint a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tulajdonosa és a használatba adott ingatlanok tulajdonosa hozott. Budapest, Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter. Varga István Károly a Fenntartó képviseletében... Katona Márta Eötvös József Gimnázium igazgató Záradék: Jelen szerzıdést egyetértésével aláírja a szerzıdı felek mellett Tata Város Önkormányzata képviseletében a polgármester.... Tata Város Önkormányzata képviseletében a polgármester 12

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr.

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr. Ikt.szám: 1140/2011 Regisztrációs kód: SK006451-009 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató (a továbbiakban: Támogató) székhelye: 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

az idősek nappali ellátásáról

az idősek nappali ellátásáról E LŐTERJESZTÉS az idősek nappali ellátásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-i rendkívüli ülésére. Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 10. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. 1 / 6 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-11/2012. Sorszám: 19. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Humánszolgáltatási Iroda. Tárgy: Tájékoztató a 2009/2010. tanév indításáról Melléklet: 1 db VAMÜSZ tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! A 2009/2010. tanév indításáról az alábbiakban tájékoztatom a

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben