Munkavédelmi szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkavédelmi szabályzat"

Átírás

1 Munkavédelmi szabályzat 2015.

2 S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki igazgató Szentgyörgyvölgyi László Zoltán Menthy Zsolt Árpád Szenátus nevében: a rektor Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter Aláírás Kelt február február február 26. Tartalomjegyzék Szabályzat célja... 4 Szabályzat hatálya... 4 Kapcsolódó dokumentumok... 4 Fogalmak... 5 A vezetők és munkavállalók munkavédelmi feladatai... 7 A kancellár munkavédelmi feladatai... 7 A szervezeti egység vezetők általános munkavédelmi feladatai... 7 A műszaki igazgató munkavédelmi feladatai... 8 A munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató munkavédelmi feladatai... 9 A munkaügyi ügyintéző munkavédelmi feladatai A társadalombiztosítási ügyintéző munkavédelmi feladatai Az üzemeltetési koordinátor munkavédelmi feladatai Az üzemeltetési koordinátor munkavédelmi feladatai Beszerzők munkavédelmi feladatai Veszélyes anyagok kezeléséért felelős vezető munkavédelmi feladatai A főiskola jogi képviselőjének munkavédelmi feladatai A munkavállalókra vonatkozó általános munkavédelmi előírások A főiskolára érkező látogatókra vonatkozó szabályok Kockázat értékelés Munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje Általános előírások Előzetes munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat Időszakos munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálat Soron kívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálat Alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból Munkaköri orvosi záróvizsgálat Munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok egyéb előírásai Képernyő előtti munkavégzésre vonatkozó rendelkezések... 19

3 S z a b á l y z a t Oldal: 3/49. Nők, fiatalkorúak, idősödő, fogyatékkal élő, állapotos munkavállalók (sérülékeny csoportok) foglalkoztatása Más szervezet dolgozóira vonatkozó szabályok Gépek, berendezések Anyagmozgatás Anyagtárolás A biztonságos munkavégzés személyi, szervezési feltételei Egyedüli munkavégzés tilalma Az elsősegélynyújtás szabályai, elsősegélynyújtók kijelölése, képzése Egyéb munkaszervezési előírások Egyéni védőeszközök használata, védőitalok, tisztálkodási szerek juttatásának rendje Egyéni védőeszközök használata Védőitalok juttatási rendje Tisztálkodási szerek, védőkrémek ellátási rendje Munkavédelmi oktatás A munkavédelmi oktatás célja A munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatása A munkavállalók időszakos munkavédelmi oktatása A munkavédelmi oktatás további előírásai Munkavédelmi vizsgáztatás Munkavédelmi eljárások Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás Üzemeltetési dokumentumok Időszakos felülvizsgálatok Munkahelyi ittasság-vizsgálat Munkavédelmi ellenőrzés Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések Munkabalesetek bejelentése Munkabalesetek kivizsgálása Külső munkáltató munkavégzésével kapcsolatos balesetek Foglalkozási megbetegedés Kárigény jelentkezése, kártérítésre való jogosultság Rendkívüli események jelentése Munkavédelmi érdekképviselet Vegyes rendelkezések Kapcsolódó feljegyzések Mellékletek... 35

4 S z a b á l y z a t Oldal: 4/49. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya /2014/2015. SZN határozat Kiadás Munkavédelmi szabályzat (2013) 00. kiadásának hatályon kívül helyezése Kiadás dátuma Szabályzat célja 1. (1) A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szenátusa a munkavédelemről szóló évi XCIII. tv., valamint az ezt módosító évi XI. tv., évi CXXIX. tv., évi CLXI. tv. alapján a főiskola Munkavédelmi szabályzatát (a továbbiakban: MvSz) az alábbiak szerint határozza meg. (1) A szabályzat: Szabályzat hatálya 2. területi hatálya kiterjed a főiskola tulajdonában lévő, a főiskola által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre; személyi hatálya kiterjed a főiskolával közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyban állókra, valamint minden egyéb, a főiskolával szerződéses jogviszonyban lévő személyre. Az MvSz előírásait értelemszerűen alkalmazni kell minden személyre, aki a főiskola területén tartózkodik (pl. külső vállalkozások munkavállalói, vendégek stb.). Kapcsolódó dokumentumok 3. a munkavédelemről szóló, többször módosított évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.); a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló, módosított 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet); a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló többször módosított 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EÜM együttes rendelet; a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló többször módosított 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet; a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló többször módosított 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet; a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói balesetvédelmi szabályzat fejezete.

5 (1) Jelen Szabályzat alkalmazásában: S z a b á l y z a t Oldal: 5/49. Fogalmak 4. a) Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. b) Létesítés: az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják. c) Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. d) Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyéni védőeszköz). e) Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol a munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben közalkalmazottat tartózkodnak. f) Megelőzés: a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése. g) Közalkalmazott: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy. h) Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.. i) Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy. j) Munkáltató: a közalkalmazottat szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót a munkavédelmi törvény 9. (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője. k) Szervezett munkavégzés: közalkalmazotti jog-viszonyban, hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka. l) Újraindítás: az olyan munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybe-

6 S z a b á l y z a t Oldal: 6/49. függően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek. m) Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a közalkalmazottak egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve. n) Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, szenzibilizáló, fertőző, rákkeltő, mutagén, teratogén, utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is), egyéb egészségkárosító anyag. o) veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Veszélyforrás lehet különösen: a fizikai veszélyforrás, ezen belül a munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása, csúszós felületek, éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, tárgyak hőmérséklete, a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése, szintkülönbség, súlytalanság, a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása, zaj, rezgés, infra- és ultrahang, világítás, elektromágneses sugárzás vagy tér, részecskesugárzás, elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség, aeroszolok és porok a levegőben, a veszélyes anyag (lásd: előző pont), a bilológiai veszélyforrás, ezen belül a mikroorganizmus és anyagcsereterméke, makroorganizmus (növény, állat), fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.

7 S z a b á l y z a t Oldal: 7/49. A vezetők és munkavállalók munkavédelmi feladatai A kancellár munkavédelmi feladatai 5. (1) Biztosítja a munkavédelem fejlesztését, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. (2) Fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben. (3) Gondoskodik, hogy a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerüljenek. (4) Gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működési feltételeinek biztosításáról és rendszeres felügyeletéről. (5) Gondoskodik, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése, értékelése megtörténjen. (6) A munkavédelmi tevékenység szervezési, szakmai felügyeletét, szerződés alapján külső munkavédelmi (munkabiztonsági) szaktevékenységet végző szolgáltató látja el. (7) Előterjesztés alapján kinevezi a főiskola veszélyes anyag felelősét (méregfelelőst) és veszélyes hulladékok felelősét. A szervezeti egység vezetők általános munkavédelmi feladatai 6. (1) Gondoskodik az irányítása alatt álló szervezeti egységekben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a megfelelő intézkedések megtételéről. (2) Gondoskodik arról, hogy a belépő munkavállaló a munkahelyén a munkaköréhez szükséges gyakorlati munkavédelmi oktatásban részesüljön. (3) A munkavédelmi szabályokat megszegő munkavállalókat felelősségre vonja. (4) A hatóságok munkavédelmi ellenőrzésein személyesen vagy megbízottja útján részt vesz. (5) A munka biztonságos elvégzése érdekében biztosítja a szükséges technológiai, magyar nyelvű gépkezelési és karbantartási utasítások hozzáférhetőségét. (6) Lehetővé teszi a szervezeti egység munkavállalóinak munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálaton való megjelenését. (7) Az irányítása alá tartozó munkaterületen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeit hatáskörének megfelelően be kell tartatnia. (8) A tudomására jutott rendellenesség megszüntetéséről intézkednie kell, közvetlen baleseti veszély esetén a munkavégzést, illetve a munkaeszköz(ök) üzemeltetését haladéktalanul le kell állítania.

8 S z a b á l y z a t Oldal: 8/49. (9) Rendszeresen meg kell győződnie, hogy a munkaterületén a munkakörülmények megfelelnek a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeinek. (10) Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén jelen szabályzat ban meghatározott módon kell eljárnia. (11) Biztosítja az irányítása alá tartozó munkavállalók számára a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos gyakorlati munkavédelmi ismeretek elsajátítását. (12) Lehetővé teszi, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók az előírt oktatásokon, továbbképzéseken részt vegyenek, ellenőrzi az oktatás sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány meglétét. (13) Gondoskodik arról, hogy a munkaeszközök, berendezések a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően üzemeljenek és az időszakos felülvizsgálatok dokumentáltan megtörténjenek. (14) Ellenőrzi az előírt, illetve a tevékenységhez szükséges egyéni védőeszközöket meglétét és azok rendeltetésszerű használatát. (15) Intézkedik a munkavédelmi ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetéséről. (16) A munkavédelmi előírások vétkes megszegőjével szemben fegyelmi felelőségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz. (17) A munkaköri leírásban meghatározza a munkavállaló speciális munkavédelmi feladatait. A műszaki igazgató munkavédelmi feladatai 7. (1) A kancellártól átruházott hatáskörben vezeti és irányítja a főiskola munkavédelmi tevékenységét. (2) Biztosítja a főiskolai hallgatók részére a Hallgatói balesetvédelmi szabályzatban meghatározott munkavédelmi oktatások megtartását. (3) Irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egységek vezetőinek munkavédelemmel öszszefüggő feladatait. (4) Biztosítja és ellenőrzi a főiskola munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi célokat szolgáló költségkeretének felhasználását. (5) Biztosítja a munkavédelmi oktatási és propagandaanyagok, -eszközök, valamint a szükséges tanfolyamok és vizsgadíjak költségeit. (6) Biztosítja a munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és rehabilitációs igények pénzügyi fedezetét. (7) Biztosítja az MvSZ-ben meghatározott védőruha és védőfelszerelések, valamint a védőital és a tisztálkodási szerek költségfedezetét. (8) Gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról külső gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések esetében.

9 S z a b á l y z a t Oldal: 9/49. (9) Rendszeresen felülvizsgáltatja a munkavédelmi intézkedések, eljárások jogi szakszerűségét. (10) A munkavédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez. (11) Elbírálja és dönt a főiskola jogi képviselőjének javaslata alapján a munkabalesetekből és a foglalkozási megbetegedésekből származó munkavállalói kárigények ügyében. A munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató munkavédelmi feladatai 8. (1) A főiskola munkavédelmi (munkabiztonsági) feladatait szerződés alapján ellátó külső szolgáltató (továbbiakban: munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató) végzi. A munkavédelmi (munkabiztonsági) feladatok elvégzéséhez szükséges személyi feltételeket a szolgáltató biztosítja. (2) Évenként, szeptember 1-jéig munkatervben rögzíti és a műszaki igazgató jóváhagyása után a Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság útján az intraweben nyilvánosságra hozza a főiskola éves munkavédelmi ellenőrzésének rendjét. (3) Évenként, augusztus 31-ig írásos jelentést készít a főiskola munkavédelmi helyzetéről, melyet megküld a műszaki igazgatónak. (4) Elkészíti a munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem, tűzvédelem jogszabályai jegyzékét a főiskola jogtanácsosával történő egyeztetés után és a Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság útján az intraweben nyilvánosságra hozza azt. (5) A vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez szükség esetén segítséget kérhet a főiskola jogtanácsosától. (6) A vonatkozó jogszabályok követelményeit be kell építeni a munkavédelmi oktatások tartalmába. (7) A vonatkozó jogszabályok változása esetén írásban értesíti a szervezeti egység vezetőjét a változás feltüntetésével, ha az érinti a szervezeti egység vezetőjének munkavédelemre vonatkozó tevékenységét. (8) Rendszeresen felülvizsgálja a Munkavédelmi szabályzatot, a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói balesetvédelmi szabályzat fejezetét, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos belső utasításokat. Jogszabályi változások, belső átszervezések esetén elkészíti a módosított szabályzatot és utasításokat. (9) Szakmai feladatainak ellátása során együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetőjével. (10) A főiskola bármely szervezeti egységében, bármely időpontban a munkavédelmi előírások betartására, a védőeszközök használatára vonatkozó ellenőrzést tarthat. Munkavédelmi hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetéséről, és személyi mulasztás esetén rögzíti a felelősök nevét és a jegyzőkönyvet a további intézkedés érdekében, megküldi az érintett vezetőnek.

10 S z a b á l y z a t Oldal: 10/49. (11) Jogosult a munkavégzést, gépek, berendezések működését veszély esetén leállítani, az előírások megszegése miatt a munkavállaló további munkavégzését megtiltani. Intézkedéséről a szervezeti egység vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni köteles. (12) A belépő munkavállalókat előzetes elméleti oktatásban részesíti, elkészíti és megőrzi a vonatkozó nyilvántartásokat. Az oktatás időpontjáról a munkaügyi ügyintézővel egyeztet. (13) Az illetékes dékánnal egyeztetve megtartja a főiskolai hallgatók részére a Hallgatói balesetvédelmi szabályzatban meghatározott előzetes elméleti munkavédelmi oktatásokat. (14) A főiskolán történő műszaki fejlesztések, beruházások, felújítások során elősegíti a munkavédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását. (15) Ellenőrzi a technológiai előírások, a kezelési utasítások betartását, érvényesülését. (16) Részt vesz a létesítmények, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásán, vizsgálja a munkavédelmi szempontok érvényesülését, véleményezi az üzembe helyezést. (17) Részt vesz az érintett egységvezetővel együtt a munkabalesetek, valamint a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, illetve a foglalkozás egészségügyiszolgálat jelzése alapján a foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Gondoskodik a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítéséről, továbbításáról, illetve az előírt nyilvántartások vezetéséről, megőrzéséről. (18) Ellenőrzi a munkahelyi létszámra és az intézményt használók számára meghatározott elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre állását és elhelyezését. (19) Közreműködik a baleseti kártérítések rendezésében, elkészíti a kártérítéssel kapcsolatos dokumentációt, gondoskodik az érdekeltek törvényes határidőn belüli tájékoztatásáról. (20) Meghatározza az egyes munkafolyamatokhoz szükséges és engedélyezett egyéni védőeszközök fajtáját és a listát a beszerzők rendelkezésére bocsátja. (21) Részt vesz a hatósági (területileg illetékes Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége, Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) ellenőrzéseken. (22) Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában. (23) Hallgatói baleset esetén megküldi a baleseti jegyzőkönyvet (111 Jegyzőkönyv hallgatói balesetről formanyomtatvány) a fenntartónak (1055 Budapest, Szalay u , (24) Figyelemmel kíséri a nők, a fiatalkorúak és az idősödő munkavállalók előírás szerinti munkaköri foglalkoztatását. (25) Elvégzi a munkavállalókra vonatkozó kockázatértékelést a munkakör alapján a munkavégzésre és az intézményhasználatra. (26) Elvégzi a hallgatókra vonatkozó kockázatértékelést az intézményhasználatra, elméleti és gyakorlati oktatásban való részvételre, kulturális és szabadidős tevékenységekre és a szervezett utaztatásra külön-külön, baleset- és egészségkárosító hatásra. (27) A fogyatékkal élő, állapotos munkatársakra vagy hallgatókra egyedi kockázatértékelését készít.

11 S z a b á l y z a t Oldal: 11/49. (28) A kockázatértékelést háromévenként kell elkészíteni, évente felül kell vizsgálni, illetve minden olyan eseménnyel pl. baleset, munkakörhöz köthető megbetegedés, a tevékenységben bekövetkezett változás, a feltételek jelentős megváltozása kapcsolatosan, amely ezt indokolja. (29) Felelős azért, hogy a kockázat elviselhető határ alá szorítása érdekében kockázatcsökkentő intézkedéseket kezdeményezzen. (30) Saját hatáskörben nem csökkenthető, elviselhető határ feletti kockázatok esetén dokumentált vészhelyzeti tervet készít, amelyet a műszaki igazgató jóváhagyása után a Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság útján az intraweben nyilvánosságra hoz. A munkaügyi ügyintéző munkavédelmi feladatai 9. (1) Gondoskodik arról, hogy a munkavállalóval csak érvényes munkaköri, szakmai, illetve higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat birtokában készüljön munkaszerződés. (2) A munkaviszony megszűnésekor ellenőrzi, hogy a jogszabályban előírt esetekben a munkavállaló részt vett-e az egészségügyi záróvizsgálaton. (3) Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat a munkavállaló munkaügyi nyilvántartásával együtt megőrzi, és azokat kilépéskor átadja a munkavállalónak. Gondoskodik arról, hogy a felvétel során a belépő munkavállalót tájékoztassák a munkavédelmi elméleti oktatás időpontjáról. A társadalombiztosítási ügyintéző munkavédelmi feladatai 10. (1) A munkabalesetekről és a foglalkozási megbetegedésekről nyilvántartást vezet és azokat, valamint a táppénzes napok számát havonta egyezteti a munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltatóval. (2) A munkába menet - munkából jövet közben történt sérülésekről, balesetekről értesíti a munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltatót a társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően. (3) Figyelemmel kíséri a táppénzes igazolásokat. Munkabaleset esetén haladéktalanul értesíti a munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltatót. Baleseti kódszámú kórisme esetén (a kódszám első száma 1 vagy 2), ha a sérülés munkabaleseti jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér a munkavállalótól a baleset bekövetkezésére vonatkozóan. (4) Vitás esetekben véleményét egyezteti a munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltatóval és a főiskola jogtanácsosával. Az üzemeltetési koordinátor munkavédelmi feladatai 11. (1) Biztosítja a beruházásoknál és felújításoknál a tervezés és a kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartását.

12 S z a b á l y z a t Oldal: 12/49. (2) Ellenőrzi, hogy az illetékes miniszter rendeletében előírt gépekre és berendezésekre a szükséges magyar nyelvű dokumentáció, illetve munkavédelmi minősítő okirat rendelkezésre áll-e. Külföldi gyártmányok esetében gondoskodik a minősítés honosításáról, a gépkönyv magyar nyelvre történő fordításáról. (3) A kivitelezési munka befejezése után előkészíti és megszervezi a hatósági eljárásokat. (4) Beruházás, felújítás során a villamos érintésvédelmi és szigetelési méréseket elvégezteti, a szerelési szabványossági nyilatkozat meglétét ellenőrzi. (5) Műszaki ellenőr útján ellenőrzi a kivitelezési munkák tervek és jogszabályok szerinti megfelelőségét. (6) Felelős az energiatermelő berendezések biztonságos üzemeltetéséért. (7) A gépek, berendezések, tüzelő- és fűtőberendezések időszakos felülvizsgálatát, műszeres mérését elvégezteti és a vizsgálat eredményét rögzítő dokumentációt megőrzi. (8) Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó területen beruházott, üzembe helyezett munkaeszközök, berendezések megfelelnek-e a jogszabályokban meghatározott minőségtanúsítási előírásoknak. (9) Elvégezteti az időszakos és az esetenkénti villamos érintésvédelmi, tűzvédelmi, szabványossági és villámvédelmi méréseket és a minősítő iratban szereplő hiányosságokat, hibákat kijavíttatja, ellenőrzi a dokumentáció szabályosságát. (10) Az elektromos energiaellátó hálózat kapcsolási rajzait, a közművek nyomvonalrajzai a mindenkori tényleges állapotnak megfelelően aktualizálja és megőrzi. (11) Biztosítja, hogy a gépjárművek az időszakos műszaki ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon részt vegyenek. Az üzemeltetési koordinátor munkavédelmi feladatai 12. (1) Koordinálja a hatáskörébe tartozó egységek munkavédelmi tevékenységét. (2) Érvényesítteti a felújítási, karbantartási, energetikai feladatok elvégzése során a munkavédelmi előírásokat. (3) Elkészíti az irányítása alá tartozó területeken a technológiai, kezelési és karbantartási utasításokat. (4) Koordinálja a hatáskörébe tartozó gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági felszerelések megfelelő állapotának fenntartását, karbantartását és javítását. (5) Ellenőrzi, hogy a raktár kezelésében levő védőfelszerelések, egyéni védőeszközök, védőruhák, munkaruhák, tisztítószerek, védőkrémek a megállapított mennyiségben készleten vannak-e, tárolásuk megfelelő-e. (6) Felelős a főiskola telephelyein a szabadtéri utak tisztításáért, télen a síkosság mentesítésért. (7) A szállításnál és a rakodásnál ellenőrzi az anyagmozgatási, szállítási, rakodási előírásokat, valamint a közlekedési szabályok betartását.

13 S z a b á l y z a t Oldal: 13/49. Beszerzők munkavédelmi feladatai 13. (1) A beszerzésre kerülő gépek, berendezések, eszközök megvásárlásával egyidejűleg, a forgalmazótól a minőség tanúsítványt, munkavédelmi minősítési bizonylatot, magyar nyelvű gépkönyvet, kezelési és karbantartási utasítást beszerzi. (2) A kémiai biztonságra vonatkozó követelmények betartása érdekében a vegyi anyagok biztonsági adatlapját a termék megvásárlásával egyidejűleg a forgalmazótól beszerzi. (3) Csak munkavédelmi minősítő bizonyítvánnyal rendelkező egyéni védőeszközöket szerezhet be. Veszélyes anyagok kezeléséért felelős vezető munkavédelmi feladatai 14. (1) A főiskola méregfelelősi feladatok ellátásával olyan személy bízható meg, aki szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezik. (2) Hatásköre kiterjed mindazon szervezeti egységekre, ahol méregnek minősülő vegyi anyagok beszerzésével, tárolásával, felhasználásával, szállításával foglalkoznak. (3) Feladata a főiskola területére beérkező méregnek minősülő, veszélyes anyagok előírásszerű kezelésének szervezése: Feladata a felhasználás megkezdése előtt a tevékenységhez az azonos célra alkalmas anyagok közül az elvégzett kockázatbecslésre figyelemmel- a kevésbé veszélyes anyagok kiválasztása. Ellenőrzi a biztonsági adatlapok meglétét és hozzáférhetőségét. Elkészíti a felhasználásra vonatkozó előírásokat. Koordinálja a tárolást, felhasználást, valamint a közömbösítési eljárást vagy ártalmatlanítást, hulladékkezelést. Meghatározza a nyilvántartásra vonatkozó dokumentáció követelményeit. Ellenőrzi a kezelés és dokumentálás megfelelőségét. A veszélyes vegyi anyagok kezelésére vonatkozóan kockázatértékelést végez. A kockázatértékelést legalább évente, szeptember 1-jéig felül kell vizsgálni, illetve minden olyan eseménnyel pl. baleset, munkakörhöz köthető megbetegedés, a tevékenységben bekövetkezett változás, a feltételek jelentős megváltozása kapcsolatosan, amely ezt indokolja. Felelős azért, hogy a kockázat elviselhető határ alá szorítása érdekében kockázatcsökkentő intézkedéseket kezdeményezzen. Saját hatáskörben nem csökkenthető, elviselhető határ feletti kockázatok esetén dokumentált vészhelyzeti tervet készít, amelyet a műszaki igazgató jóváhagyása után a Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság útján az intraweben nyilvánosságra hoz. Eleget tesz a felhasznált vegyi anyagokról a főiskola bejelentési kötelezettségének a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve felé. (4) Gondoskodik arról, hogy azok a személyek, akik munkájuk során mérgező hatású anyaggal dolgoznak (felhasználják, tárolják, kiszerelik stb.) szakirányú végzettség hiányában, elvégezzék az alapfokú méregkezelői-egészségügyi tanfolyamot.

14 S z a b á l y z a t Oldal: 14/49. A főiskola jogi képviselőjének munkavédelmi feladatai 15. (1) A munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből adódó kártérítési ügyek iratait jogi szempontból véleményezi és döntésre, a főiskolai Szenátus elé terjeszti. (2) Munkaügyi bírósági eljárásokon munkavédelmi ügyekben is képviseli a főiskolát. (3) Munkavédelmet érintő kérdésekben felkérésre jogi szakvéleményt ad. A munkavállalókra vonatkozó általános munkavédelmi előírások 16. (1) A munkavállaló köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és munkája során, azokat alkalmazni. (2) A munkára képes állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés fogyasztását. Amennyiben a szúrópróbaszerű, illetve gyanú miatt kezdeményezett vizsgálatokon kimutatható és ezáltal bizonyítható az alkohol, kábítószer és indokolatlan gyógyszerfogyasztás ténye a vétkes munkavállaló ellen jelen szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. A munkavállaló köteles a helyi vezetőjének jelenteni, ha olyan gyógyszert szed, amelynek használati utasítása fokozott elővigyázatosságot ír elő. (3) A munkáltató által elrendelt szakmai tanfolyamon rész kell vennie, és vizsgát kell tennie. (4) A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni, melynek végzéséhez a szükséges szakmai, munkavédelmi ismereteket elsajátította, és a munkavégzés során alkalmazni tudja. (5) A munkavégzés ideje alatt, szükség esetén többször is köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelelnek-e. (6) A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető eszközt szabad használni, megfelelő ruházatot, lábbelit kell viselni. Szállítási, rakodási, szerelési munkánál, valamint mozgó gépek mellett gyűrű, nyaklánc, karkötő stb. nem viselhető. (7) A munkavállaló köteles a rábízott gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, továbbá védőfelszereléseket a rendeltetésüknek és a munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni és karbantartani. A munkaeszközt, gépet, berendezést, védőfelszerelést minden használatba vétel előtt biztonsági szempontból meg kell vizsgálni. Munkát csak biztonságos műszaki állapotú berendezéssel, munkaeszközzel, egyéni védőfelszereléssel szabad végezni, illetve végeztetni, amelyek rendelkeznek a biztonságot szolgáló szerelvényekkel, védelemmel. (8) Munkahelyen nem szabad olyan tevékenységet folytatni, ami a biztonságos munkavégzést veszélyezteti (pl. fegyelmezetlen, játékos magatartás, egymás zavarása stb.). Balesetveszélyes munkahelyen és munkakörben az átlagosnál nagyobb koncentráló képességre, jó reflexre, kipihent állapotra van szükség és nem megengedett az alkohol és gyógyszer utóhatása. Amennyiben a dolgozó úgy érzi, hogy közérzete nem felel meg a

15 S z a b á l y z a t Oldal: 15/49. követelményeknek, ezt köteles jelezni a vezetőjének, aki ennek ismeretében dönti el, hogy milyen munkával bízza meg az adott időpontban. (9) A munkahelyen rendet, fegyelmet és tisztaságot kell tartani, illetve biztosítani. (10) A munkavállalónak a részére biztosított védőfelszerelést, védőruhát munkája során használnia kell. (11) Elhasználódás és védelmi funkció elvesztése esetén kezdeményezi az egyéni védőeszköz cseréjét. (12) Az előírt orvosi vizsgálatokon meg kell jelennie (előzetes, időszakos, soron kívüli, valamint záró orvosi vizsgálat). (13) Ha a kiadott vezetői utasítás végrehajtásával a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, a munka elvégzését köteles megtagadni. (14) Az 2. melléklet szerinti munkakörökben munkavállalóknak soron kívüli vizsgálatra kell jelentkezni, ha saját egészségi állapotában, vagy a vele közös háztartásban élő személyeknél az alábbi tünetek lépnek fel: a) bizonytalan, lázas eredetű megbetegedés, b) bőrmegbetegedés, c) hasmenéses, heveny gyomor- vagy bélpanasz. (15) Ha a munkavállalót munkavégzés közben vagy munkavégzéssel összefüggésben baleset éri, azt azonnal jelenteni kell a vezetőjének, és segítséget kell kérni. Ha ebben egészségi állapota, a sérülés súlyossága akadályozza, a bejelentést munkatársának kell megtennie. A főiskolára érkező látogatókra vonatkozó szabályok 17. (1) Kísérő nélkül kizárólag a főiskola nyilvánosság számára nyitott területén tartózkodhatnak. (2) A szakmai látogatók kizárólag kísérővel tekinthetik meg azokat az egységeket, ahová idegenek belépése nem tiltott. (3) Veszély esetén a szakmai látogatók kísérője felelős a látogatók biztonságba helyezéséről. Kockázat értékelés 18. (1) A munkáltató köteles minőségileg, szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Fő céljai: A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő rangsorolása A kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése (2) A kockázat értékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

16 S z a b á l y z a t Oldal: 16/49. (3) A kockázatértekelést háromévente kell elkészíteni, és évente felül kell vizsgálni. (4) A kockázat értékelés eredményeit dokumentálni kell, az alábbi szempontok szerint: Értékelés időpontja, helye, tárgya, értékelést végző azonosító adatai Veszélyek azonosítása Veszélyeztetettek azonosítása Érintettek száma Kockázatot súlyosbító tényezők Kockázatok minőségi, mennyiségi értékelése Szükséges intézkedések, határidők, felelősök megjelölése Tervezett felülvizsgálat időpontja Első kockázat értékelés időpontja (5) A dokumentumokat a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. Munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje Általános előírások 19. (1) A munkavállaló csak olyan munkakörben foglalkoztatható, amelynek ellátására alkalmas és foglalkoztatása sem saját, sem mások egészségére, testi épségére veszélyt nem jelent. A munkaköri alkalmasság csak az adott munkakörre vonatkozik. (2) A munkaköri alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló: a) munkavégzésből és munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele egészségét, testi épségét nem veszélyezteti-e, előreláthatóan nem befolyásolja-e kedvezőtlenül egészségi állapotát, nem jelenti-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását, b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idézhete elő saját személyével vagy másokkal kapcsolatban baleseti veszélyt, c) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel, d) egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét a járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavégzés esetén. (3) A járványügyi szempontból kiemelt munkakörökben munkavállalókat egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok című könyvvel el kell látni. (4) Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokat munkaidőben kell elvégeztetni. Előzetes munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat 20. (1) Előzetes alkalmassági vizsgálatra kell küldeni: a) a közalkalmazotti viszony létesítése előtt minden munkavállalót b) a munkakör, munkahely megváltoztatása előtt:

17 S z a b á l y z a t Oldal: 17/49. minden fizikai munkát végző munkavállalót, minden fiatalkorú munkavállalót, a nem fizikai munkát végzők közül azokat, akik új munkakörükben vagy munkahelyükön a korábbitól eltérő mértékű vagy jellegű megterhelésnek, illetve munkaköri ártalomnak lesznek kitéve. Időszakos munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálat 21. (1) A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a munkavállalókat a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. A vizsgálat gyakoriságát - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkakörönként határozza meg az érvényben lévő jogszabályok alapján. (2) Ha a véleményező orvos a meghatározott időtartamnál rövidebb időt állapít meg, úgy a munkavállalót ennek megfelelő gyakorisággal kell időszakos vizsgálatra küldeni. (3) A munkavállalók időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatáról a munkaügyi előadó vezet nyilvántartást és értesíti a munkavállalót a soron következő vizsgálat időpontjáról. Soron kívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálat 22. (1) Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót a következő esetekben: a) ha a közalkalmazott egészségi állapotában olyan változás következett be, mely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, folytatására, vagy járványügyi szempontból a vizsgálat indokolt, b) heveny foglalkozási megbetegedés, súlyosabb munkabaleset, illetve fokozott expozíciós eset előfordulását követően, valamint ha a munkavállaló rosszulléte, betegsége munkahelyi okokra vezethető vissza, c) ha olyan új technológia bevezetésére kerül sor, melyre még a munkavállalót alkalmassági orvosi vizsgálat nem minősítette, d) munkabalesetből történő felgyógyulás után, a munkába állás előtt, ha a vizsgálatot a munkabaleseti jegyzőkönyvben előírták, ha a szervezeti egység vezetője vagy a munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató elrendelte vagy ha a munkavállaló kérte, e) munkahelytől hat hónapot meghaladó távollét után. (2) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet: a) a foglalkozás-egészségügyi orvos, háziorvos, kezelőorvos, b) a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakembere, c) a munkáltató, d) a közalkalmazott.

18 S z a b á l y z a t Oldal: 18/49. Alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból 23. (1) A 2. melléklet szerinti munkakörökben a munkavállaló soron kívüli vizsgálatra köteles jelentkezni, ha saját egészségi állapotában, vagy a vele közös háztartásban élő személyeknél az alábbi tünetek lépnek fel: a) bizonytalan, lázas eredetű megbetegedés, b) bőrmegbetegedés, c) hasmenéses, heveny gyomor- vagy bélpanasz. (2) Ha az orvosi szakvélemény a betegség időtartamára a munkavállalót a járványügyi szempontok figyelembevételével a munkavégzéstől eltiltja, ismételt munkába állítása csak újabb alkalmassági orvosi vizsgálat után lehetséges. (1) Záróvizsgálatot kell végezni Munkaköri orvosi záróvizsgálat 24. a) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor; b) idült foglalkozási megbetegedés veszélyével járó munkavégzés, munkakörnyezet esetén; c) a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve kezdeményezése alapján meghatározott esetekben. Munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok egyéb előírásai 25. (1) A munkaköri, szakmai alkalmasság első fokon történő elbírálását a foglalkozásegészségügyi szolgálat végzi. (2) A munkavállalót a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra a munkaügyi előadó küldi el, a Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra nyomtatvánnyal. (3) Az adott munkakörre alkalmatlannak nyilvánított munkavállalóval a munkaszerződést megkötni nem szabad, illetve időszakos vizsgálat esetén, ha az orvosi minősítés szerint alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem foglalkoztatható. (4) Gépkocsivezetők munkaköri alkalmassági orvosi elbírálása külön jogszabály szerint, a gépjárművezetőkre előírt feltételek szerint történik. (5) Aki az előírt munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton saját hibájából nem vesz részt, a munkavégzéstől el kell tiltani, az így kiesett munkaidőre munkabér nem jár. (6) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles az egészségügyi dokumentációkat úgy megőrizni, hogy azok ne károsodjanak, ne semmisüljenek meg, és az adatokban változtatás ne történjen. Biztosítani kell továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, és nyilvánosságra ne kerülhessen.

19 S z a b á l y z a t Oldal: 19/49. Képernyő előtti munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 26. (1) Képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenési formától. (2) Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet. (3) A kockázatértékelés során, valamint a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával folyamatosan vizsgálja az alábbi kockázatok előfordulását: Látásromlást előidéző tényezők Pszichés (mentális) megterhelés Fizikai állapotromlást előidéző tényezők (4) A helyi vezető a munkafolyamatokat úgy szervezze meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces össze nem vonható szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg. (5) A helyi vezető köteles a munkavállaló látásának vizsgálatát biztosítani, őt látásvizsgálatra elküldeni. A munkavállaló köteles a látásvizsgálaton részt venni. A vizsgálatot a foglakozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el, indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be. (6) Az (5) pontban foglalt rendelkezések végrehajtásából eredő költségek a munkavállalóval szemben nem érvényesíthetők. (7) A munkáltató feladata a képernyős munkahelyek kialakítása minimális követelményeinek szabályozása, betartása, ill. a rendelkezések végrehajtása. Nők, fiatalkorúak, idősödő, fogyatékkal élő, állapotos munkavállalók (sérülékeny csoportok) foglalkoztatása 27. (1) Nőt és fiatalkorút nem szabad olyan munkára alkalmazni, illetve olyan munkakörülmények között foglalkozatni, amely nemére, fejlettségére tekintettel, hátrányos következményekkel járhat. (2) A sérülékeny csoportok részére tiltott munkakörök felsorolását a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet tartalmazza. (3) Fenti rendeleteknek megfelelően akkor foglalkoztatható nő, illetve fiatalkorú, ha kockázatértékelést végeztek, és az alapján intézkedés történt az érintett személyek egészségének és biztonságának garantálására.

20 S z a b á l y z a t Oldal: 20/49. (4) Idősödő munkavállaló alkalmazásánál fokozottan törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására. (5) Fogyatékkal élő és állapotos munkavállalóra egyedi kockázatértékelést kell készíteni. Más szervezet dolgozóira vonatkozó szabályok 28. (1) Külső gazdálkodó szervezet munkavállalói által a főiskola területén történő munkavégzése esetén a szerződésben rögzíteni: a munkaterület elhatárolását, a munkatevékenység irányítási, ellenőrzési kötelezettségét, a munkavédelmi oktatások megtartását, az egyéni védőeszközök biztosításának módját, a munkaeszközök biztonságos állapotának fenntartását, a baleset bejelentését, az elsősegélynyújtás biztosítását. (2) Amennyiben garanciális berendezések javítását, vagy ehhez hasonló munkát végeznek külső gazdálkodó szervezet munkavállalói, akkor a munkavédelmi előírások betartásáért, betartatásáért az a helyi vezető a felelős, ahol a munkát végzik. (3) A helyi speciális baleseti veszélyforrásokról tájékoztatni kell: a hallgatókat, a látogatókat, idegen munkáltató által a főiskola területére munkavégzés céljából kivezényelt dolgozókat Gépek, berendezések 29. (1) Minden villamos eszközt, berendezést úgy kell telepíteni, hogy a villamos hálózatra csatlakoztatása szabványos legyen. (2) A berendezéseket csak megfelelő teljesítményű és érintésvédelemmel ellátott, rögzített csatlakozási pontokhoz lehet csatlakoztatni. (3) A berendezéseket csak villamos szakemberek helyezhetik üzembe. (4) Üzembe helyezés esetén alapvetően figyelembe kell venni a berendezéshez adott kezelési, karbantartási utasításokat, melyeket a felhasználók számára folyamatosan biztosítani kell. (5) Az üzembehelyezést a 612 Munkavédelmi üzembe helyezés formanyomtatványon kell dokumentálni. (6) Kizárólag olyan villamos berendezés, készülék, gép, kapcsoló, világítótest, szerelvény használható, amely az MSZ 2364 szabványsorozat és az MSZ 172/1. sz. Érintésvédelmi Szabvány előírásainak megfelel.

21 S z a b á l y z a t Oldal: 21/49. (7) Villamos berendezés javítását, karbantartását, cseréjét csak szakképzett és a munkával megbízott személy végezheti. Az ilyen jellegű munkavégzés során figyelembe kell venni az MSZ számú szabvány előírásait is. Anyagmozgatás 30. (1) Anyagmozgatásra szolgáló járművön, berendezésen személyt szállítani tilos! (2) Szállító és emelő eszközöket csak rendeltetésüknek, a megengedett terhelhetőségüknek megfelelően, kifogástalan műszaki állapotban lehet használni. Anyagtárolás 31. (1) Nyomtatványokat, iratokat és egyéb anyagokat és tárgyakat csak fajtánként csoportosítva, sajátosságaiknak megfelelően lehet tárolni. (2) Maró, mérgező anyagot kizárólag zárt, törés ellen védett, felirattal ellátott edényzetben szabad tárolni. Ilyen anyagot csak elzárt helyiségben szabad tárolni. (3) Raktárakban a polcok terhelhetőségét fel kell tüntetni. A raktári állványok polcait csak a megengedett terheléssel szabad terhelni. A biztonságos munkavégzés személyi, szervezési feltételei 32. (1) Minden munkához annyi és olyan képzettségű munkavállalót kell beosztani, hogy a munka biztonságosan elvégezhető legyen. (2) Ha a munkavégzés során fellépő ártalmi tényező munkavállalóra kifejtett hatása sérülést, vagy más egészségkárosodást okozhat, a munkát kiadó vezetőnek intézkedni kell az ártalom megszüntetésére, illetve csökkentésére. (3) Egy adott munkafolyamat elvégzéséhez szükséges szakképzettséget, minimális létszámot a technológiai, műveleti, gépkezelési és karbantartási utasításokban kell meghatározni. A minimális létszám biztosítása az illetékes vezető feladata. (4) Új berendezés üzembe helyezésénél, új technológia bevezetésénél az illetékes vezető köteles a munkavállaló betanításáról gondoskodni, a betanítás megtörténtét dokumentálni. (5) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a munkát elrendelő vezető az egyik arra alkalmas munkavállalót megbízza a munka irányításával és azt a többiek tudomására hozza. (6) Azokon a munkahelyeken, ahol egészségi ártalom veszélye áll fenn, a munkaközi szünet eltöltésének lehetőségét olyan környezetben és helyiségben kell biztosítani, ahol az ártalom nem áll fenn (lehetőség szerint étkezésre is alkalmas legyen).

22 S z a b á l y z a t Oldal: 22/49. (7) Tilos az egészségre ártalmas, veszélyes anyagokat felhasználó munkaterületeken étkezni, élelmiszert tartani. Veszélyes anyagokkal azonos helyen, hűtőszekrényben tilos élelmiszert tárolni. Egyedüli munkavégzés tilalma 33. (1) Az alábbi munkahelyeken tilos egyedül belépni, tartózkodni, munkát végezni: transzformátorházakban, villamos elosztó terekben, nagyteljesítményű kazánházban, hőközpontban, a javítás ideje alatt, hegesztési munkafolyamatoknál, mérgező anyagok kezelése helyén. (2) Az alábbi munkahelyeken csak a munkára beosztott munkavállalók és az ellenőrzést végzők tartózkodhatnak: kémiai laboratóriumok, méregraktár, villamos elosztó- és kapcsolóterek, kazánházak. Az elsősegélynyújtás szabályai, elsősegélynyújtók kijelölése, képzése 34. (1) Azon munkahelyeken, ahol nincs lehetőség azonnali egészségügyi ellátásra, a munkahely vezetőjének, a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. (2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szenynyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani. (3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról. (4) Az elsősegélynyújtó felszerelést az erre kijelölt és kiképzett személy kezelheti. (5) Tájékoztató táblán fel kell tüntetni az elsősegélynyújtó felszerelés pontos helyét, és a kijelölt elsősegélynyújtó dolgozó nevét. (6) Az elsősegélynyújtók szakmai felkészítéséről és szükség szerinti továbbképzéséről a vezető gondoskodik.

23 S z a b á l y z a t Oldal: 23/49. Egyéb munkaszervezési előírások 35. (1) Ha a főiskola munkavállalója más gazdálkodó egységnél végez munkát, az MvSZ előírásain túlmenően köteles elsajátítani és betartani a helyi biztonsági előírásokat is. Egyéni védőeszközök használata, védőitalok, tisztálkodási szerek juttatásának rendje Egyéni védőeszközök használata 36. (1) A munkavállalót védőöltözettel és egyéni védőeszközökkel kell ellátni, ha munkakörében egészségét vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, illetve léphet fel, vagy közegészségügyi szempont indokolja. Ez vonatkozik a főiskolán ideiglenesen tartózkodókra, a hallgatókra, és minden közalkalmazottra. (2) Az egyéni védőeszközöket a külön utasítás alapján a beszerző szerzi be. (3) Csak munkavédelmi minősítéssel ellátott egyéni védőeszköz beszerzése megengedett. (4) A munkavállaló köteles a részére kiadott védőfelszerelést a munkavégzés során rendeltetésszerűen használni. (5) A védőruha, védőfelszerelés megóvásáról, napi karbantartásáról és tisztításáról a munkavállaló a tőle elvárható módon köteles gondoskodni. (6) Az egyéni védőruha, védőeszköz kihordási időhöz nem kötött, cserénél az elhasználódott, nem javítható védőfelszerelést selejtezésre le kell adni. (7) A belépő munkavállalót felvételkor közvetlen munkahelyi vezetője tájékoztatja azokról a hatásokról, melyekkel szemben az egyéni védőeszköz használata őt megvédi. (8) A kiadott egyéni védőeszköz használata az előírt munkavégzéshez kötelező. Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére a védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani; az emiatt kieső időre munkabér nem fizethető. (9) A védőeszközök gondatlan használatából származó vagy szándékos rongálás esetén bekövetkező károkat a munkavállalónak meg kell térítenie. (10) Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, pénzben, utalványban megváltani nem lehet. (11) Az egyes munkaterületekre használandó védőfelszerelések (védőruházat, védőeszköz) juttatásának meghatározása munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. Az egyes munkaterületekre használandó védőfelszerelések juttatásának rendjét külön utasítás tartalmazza. Védőitalok juttatási rendje 37. (1) A munkáltató térítés nélkül védőital juttatásban részesíti azt a dolgozót, aki a szervezetet fokozottan igénybevevő hideg, illetve meleg hőmérsékleti körülmények között dolgozik.

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás. Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens

Munkavédelmi oktatás. Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens Munkavédelmi oktatás Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések A munkavállalók kötelességei A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE)

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) 2005 Készült 2005. márciusban, a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Kaposvári Munkaügyi Bíróság. K a p o s v á r. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek

Kaposvári Munkaügyi Bíróság. K a p o s v á r. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek Kaposvári Munkaügyi Bíróság K a p o s v á r K e r e s e t i k é r e l m e.. (..) felperesnek képv.: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 1051 Budapest, Nádor u. 4. elj. ügyintéző: ig.szám: Somogy

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Minőségügyi eljárások gyűjteménye

Minőségügyi eljárások gyűjteménye Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának eljárások gyűjteménye Tartalomjegyzék: I. A JOGFORRÁSOK KEZELÉSE II. III. IV. A BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ, A NAPI MUNKAVÉGZÉS

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G Szervezeti és Működési Rend 2. melléklete: Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás mb. jogi igazgató

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben