12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával"

Átírás

1 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának vizsgálata. Ekkor két felsıoktatási intézményben történtek kérdıíves vizsgálatok a BME mőszaki szakoktatóképzésén és az Általános Vállalkozási Fıiskola hallgatóinak körében. Ez utóbbiaknál a Bevezetés az információs társadalomba választható tantárgy hallgatói töltöttek ki kérdıíveket, akik felölelik a fıiskola minden szakán tanuló hallgatókat. A két csoport kiválasztása annak érdekében történt így, hogy a kutatási hipotézisek bizonyítása vagy cáfolata a minta alapján megtörténhessen. Ezért kerültek a mintába korban széles (18 50 éves), képzéstípusban nappali és levelezı egyaránt, a képzési célt tekintve mőszaki pedagógiai és közgazdasági jellegő hallgatók. A vizsgálatok akkori eredményei publikálásra kerültek, de más kutatások kapcsán ezen hallgatói csoportok internet-használati jellemzıinek változása volt feltételezhetı. A közötti idıszak a hazai internethasználat jelentıs változását hozta. Az internethasználók tábora a teljes lakosság körében a várakozásoktól elmaradóan ugyan, de növekedett, széles körően rjedté vált a széles sávú átalánydíjas hozzáférés, amely a használati mutatókra befolyással volt. Az oktatás, ebben az idıszakban történt IKT-ra épülı innovációi megalapozottá tették a vizsgálatok megismétlését, azonos hallgatói közegben. Így a kutatás lezárásával nemcsak a hallgatói csoportok összehasonlítása válik lehetıvé, hanem panelvizsgálatként az idıben változó használati szokások is feltárhatók. A második adatfelvétel 2006 ıszi félévében történt, mintaként a mőszaki szakoktatóhallgatók és az ÁVF hallgatói mellett az ELTE hallgatói is részt vettnek a kutatásban. Ennek a mintakiegészítésnek a célja, a még pontosabb hazai felsıoktatási helyzetkép felvétele. Az adatfelvétel az ÁVF és mőszaki szakoktató hallgatóknál két ütemben zajlott, a félév elején és a végén két, nagyrészt azonos kérdıív felvételével. Ennek célja a félév során az IKT- használathoz kapcsolódó tantárgyak ismereteinek a használati attitődre gyakorolt hatásainak az indikálása. A 2002-es kutatási célokkal összhangban a kutatási folyamat négy fı elembıl állt össze. 1. Internetes attitőd kérdıíves vizsgálata 2. Internetes ismeretek felmérése 3. Tananyagfejlesztés / módosítás 4. Eredmények értékelése, visszacsatolás E folyamat iteratív alkalmazásával elérhetı volt, hogy a csoporthoz illeszkedı tananyag alakuljon ki. Az ismeretek témaköreinek folyamatos frissítésével megoldható, hogy a hallgatók mindig naprakész információkhoz jussanak, amely ezen a területen elengedhetetlen.

2 2006-ra a tananyagfejlesztések szintje is indokolta a kérdıíves vizsgálat megismétlését. A kérdıív az alábbi adatblokkokból áll: 1. Személyi és szociális adatok 2. Informatikai környezet és hozzáférés 3. Internethasználat 4. Internetes tudás és hozzáállás (attitőd) A felmérésben kizárólag anonim kérdıíves minták szerepelnek, így az egyes válaszok valóságtartalma nem ellenırizhetı. Más kutatások alapján feltételezhetı, hogy az így önbevallott adatok jobb képet festenek a valóságnál. E torzulás mértékére az Internetes ismeretek felmérésekor derült fény. A továbbiakban részben terjedelmi okokból a 2006-os vizsgálati eredmények kerülnek publikálásra Minta A vizsgálat során összesen 230 hallgató szolgáltatott adatokat. Közülük 91 fı a félév végén ismétn kitöltötte a kérdıív meghatározott kérdéseit, lehetıséget biztosítva attitődváltozásuk indikációjára. A felsıoktatási intézmény szerinti megoszlásban a az Általános Vállalkozási Fıiskoláról 84, a BME mőszaki szakoktatói szakáról 69, az egyetemi és fıiskolai szintő mérnöktanárképzésrıl 12, ill. 10, az ELTE hallgatói közül 52 személy töltött ki értékelhetı kérdıívet. Oktatási intézmény ELTE 23 Más Fıiskola 0 Más Egyetem 1 ÁVF 37 BME MTL 4 BME OMTL 5 BME Mőszaki Szakoktató ábra Kitöltık megoszlása oktatási intézmény szerint Az évfolyamok szerinti megoszlás az összesített adatokban nem jelentkezik releváns információként, mert az egyes képzések idıtartama eltérı. Például a mérnöktanári képzésnél 2, az ÁVF-en 4 év a képzési idı.

3 1,92 3,85 17,31 11,54 65,38 4,00 4,00 32,00 10,14 8,70 40,58 36,00 11,59 24,00 28,99 Falu Község Kisváros Nagyváros Budapest 1,20 6,02 22,89 3,61 66, ábra Kitöltık megoszlása lakóhely szerint A hallgatók lakóhelyét vizsgálva az ELTE és Az ÁVF esetén a budapesti hallgatók voltak többségben. Ennek oka az intézmények budapesti elhelyezkedése, valamint az, hogy az itt felvett minták hallgatói nappali képzésben folytatják tanulmányaikat Informatikai infrastruktúra Számítógép hozzáférés Egyéb helyen 9,21 Ismerısnél 33,33 Munkahelyen / Iskolában Otthon 91,67 84,21 Nem férek hozzá sehol 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 3. ábra Kitöltık számítógép hozzáférése

4 5,77 28,85 53,85 11,54 0,00 28,00 60,00 12,00 nagyon lassú, elavult elfogadható sebességő, minıségő 5,80 46,38 36,23 11,59 olyan gyors, annyit tud, hogy optimálisan ki tudom használni gyorsabb és többet tud, mint amit ki tudok használni 1,20 34,94 55,42 8, ábra Leginkább használt számítógép jellemzése A hallgatók által elérhetı informatikai infrastruktúrát vizsgálva megállapítható, hogy túlnyomó többségük otthonában és/vagy munkahelyén rendelkezésre áll számítógép. A korábbi felmérésekkel összehasonlítva ezek az értékeke további emelkedést mutatnak, és ırzik a vizsgált minta jelentıs elınyét a hazai számítógép-ellátottság tekintetében. Internethozzáférés nem férek hozzá 1,75 Igen, egyéb módon 5,24 Igen, analóg modemmel telefonvonalon 5,24 Igen, forgalmi korlátozással, szélessávú eléréssel 12,66 Igen, forgalmi korlátozás nélkül, szélessávú (ADSL, kábeltv) eléréssel 63,32 Igen, helyi hálózaton, nagy sebességő eléréssel 11,79 0,00 10,00 5. ábra Kitöltık internet-hozzáférése Az internet elérési lehetıségét felmérve nem az internetelıfizetés meglétét, hanem az elérhetı internetkapcsolat jellegét vizsgáltuk. A korábbi 2002-es vizsgálatokhoz képest jelentısen megnıtt a széles sávú átalánydíjas hozzáférések aránya. Ez összhangban áll a hazai összpopulációban az utóbbi években történt változással. A kapcsolt vonalon történı elérés visszaszorulása az internethasználat jellegének változását indukálja. Az ábrán a helyi hálózaton történı elérés a munkahelyi, iskolai, és más közösségi internetelérésre utal. 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

5 16,00 46,00 38,00 12,00 44,00 44,00 Ön ért legkevésbé az internethez. Ön úgy ért az internethez mint általában a többiek. 23,19 52,17 24,64 Ön az "internetszakértı". 1,20 61,45 37, ábra Internetes tudás általános önértékelése Az internetes ismeretek önértékelésénél a korábbi vizsgálatokhoz hasonló eredményeket kaptunk. A hallgatók többsége úgy érzi, átlagos ismeretanyaggal rendelkezik az internettel kapcsolatban. Mindazonáltal minden csoportban nagyobb azok aránya, akik környezetükben internet-szakértınek számítanak mintsem azoké, akik rendszeres segítséget igényelnének a világháló használatához A diagramok értelmezése A további kérdésekben ötfokozatú rangskálát alkalmaztunk. A skálaelemek egy adott állítás, paraméter szubjektív megítélését jelentik. A sávdiagramokon a bal oldalon az elutasító, nemleges válaszok, középen a neutrális válasz, jobb oldalon a helyeslı, pozitív válasz található. Az alábbi példa, amely nem mért értékeket tükröz, segítséget jelenthet a további diagramok értékelésében. A példán a skála elemei a következık voltak: nem fontos, kicsit fontos, közepesen fontos, fontos, nagyon fontos. Mivel az így meghatározott kategóriák egymáshoz való viszonyát ismerjük ugyan, de távolságaikat nem lehet meghatározni, a rangskáláknak megfelelıen addíciót tartalmazó mőveletet (pl. átlagszámítás) a kapott értékekkel nem végezhetünk. A százalékos értékek az adott részkérdés az összes értékelhetı válaszszámhoz mért arányát mutatják. A rangskálás kérdések értékeléséhez az alábbi diagramminta nyújt segítséget.

6 Tipikus válaszadói minták segédlet a diagramok értelmezéséhez megosztott csoportok határozott véleménnyel neutrális többség általános bizonytalanság nem fontos kicsit fontos közepesen fontos fontos nagyon fontos általános vélemény: fontos általános vélemény: kevéssé fontos ábra Tipikus válaszadói minták Az alsó két sávhoz (általános vélemény: kevéssé fontos/fontos) hasonló eredményeloszlás esetén arra következtethetünk, hogy a válaszadók a kérdésben egységes véleményt alkotnak, az adott paraméter fontosságát egységesen ítélik meg. A középsı sáv (általános bizonytalanság) mintájához hasonló eloszlás esetén a válaszadók ítéletei teljesen megoszlanak, a kérdésfvés hibáira hívva fel a figyelmet. A neutrális többség jelzéső sáv eloszlásai a válaszadók az adott kérdésben megfogalmazott bizonytalanságát, a határozott vélemény hiányát mutatják. A legfelsı sávon (megosztott csoport) a válaszadók csoportjai megoszlanak az adott kérdésben. Mindkét csoport határozott, egymással ellentétes véleményt képvisel. Felmerülhet a kérdés, miért nem az egyszerőbb eldöntendı kérdésekkel mértük fel a véleményeket. Ebben az esetben egy átlagszámítás megmutatta volna az adott kérdés fontosságát. A válasz erre, hogy a felsı három sáv, így számított átlagértékei azonosan 50- ot mutatnának, elfedve az információt a válaszadók bizonytalanságáról, neutrális vélekedésérıl, vagy az adott kérdésben megmutatkozó megosztottságukról.

7 Az alábbi diagramok mindegyikén hat sáv szerepel. A sávok a minta részcsoportjaira utalnak. Jelentésük a következı: : ELTE hallgatók által kitöltött kérdıívek : Okleveles és fıiskolai szintő mérnöktanárképzés hallgatói által kitöltött kérdıívek (a két képzés hasonlósága, a minták összetételének hasonló jellege és a többi mintához képest relatív alacsony mintaszám miatt került összevonásra) : Mőszaki szakoktató képzés hallgatóinak elsı, 2006 októberében kitöltött kérdıívei 2: Mőszaki szakoktató képzés hallgatóinak második, 2006 decemberében kitöltött kérdıívei : Az Általános Vállalkozási fıiskola hallgatóinak elsı, 2006 októberében kitöltött kérdıívei : Az Általános Vállalkozási fıiskola hallgatóinak második, 2006 decemberében kitöltött kérdıívei Internetes ismeretszerzést gátló tényezık A hallgatóknak ebben a kérdésblokkban az alábbi kérdést tettül fel: Véleménye szerint mi az, ami gátolja az Internet használati ismereteinek gyarapodását? Nem érdekel Nincs rá idım Nincs gép / nincs lehetıség Nem tudom honnan a szükséges ismereteket megszerezni Egyéb Minden paramétert értékelhettek, hogy ez mennyiben jelenti gátját az internetes ismeretek megszerzésének. A sávok bal oldala azt jelzi, hogy az adott paraméter nem gátló tényezı, a jobb oldalon a tényezı gátló hatását megjelölı válaszok aránya szerepel. A Válaszadók többsége az érdeklıdés és lehetıség/infrastruktúra hiányát nem jelölte gátló tényezıként, a két következı diagram az idıhiány és az ismeretforrás hiányára hivatkozók válaszait összegzi Idıhiány A mérnöktanár-hallgatók kivételével minden csoportban volt olyan mérés, ahol az idıhiányt a válaszadók legalább 35 százaléka említette jelentıs vagy kevésbé jelentıs gátló tényezıként.

8 10,71 7,14 42,86 17,86 21,43 14,52 14,52 45,16 16,13 9, ,23 17,31 26,92 11,54 25,00 nem gátolja 8,33 0,00 54,17 16,67 20,83 leginkább gátolja 13,04 15,94 28,99 20,29 21,74 16,67 27,38 33,33 15,48 7, ábra Idıhiány mint ismeretszerzést gátló tényezı Az ismételt vizsgálatoknál az ÁVF hallgatóknál a sávok balra tolódását láthatjuk, ami a második vizsgálata ennek a gátló paraméternek az erısödését jelenti. Ennek oka, fhetıen a második mérés idején fenyegetıen közelítı vizsgaidıszakban rejlik. A szakoktatók két vizsgálatát összehasonlítva a csoport a kérdésben alkotott megosztottságának a kialakulását láthatjuk. Az elsı felmérésben az idıhiányt jellemzıen gátló tényezınek tartó csoport, a második vizsgálatra kettéoszlott, megerısödött az idıhiányt nem jelentıs problémának tartók alcsoportja. Ez a folyamat a neutrális választ adók számának csökkenését is hozta Ismeretforrás hiánya Az ismertforrás hiányát arányaiban jóval kevesebben tartják gátló tényezınek, de az ismételt vizsgálatok eredményei érdekes megállapításokat tesznek megalapozottá. Mind a szakoktató mind az ÁVF hallgatóinak körében a második adatfelvétel ennek a paraméternek az erısödését hozta. Ezen hallgatók a félév során egy-egy tárgy keretében tanultak az internetrıl mégis növekedett az ismeretforrás hiányát megjelölık aránya. A látszólagos ellentmondás azzal oldható fel, hogy a második kitöltésig tanult ismeretek, mintegy kitágították az internetes ismeretek spektrumát, a hallgatók saját tudásának átértékelését hozva. A hallgatók már szélesebben értelmezik ezeket az ismereteket, és bár saját tudásuk jelentısen nıtt az idıszak alatt, ezáltal olyan kérdéseik fogalmazódtak meg, amely a korábbiakhoz képest szőkebb információforrások használatát igényli. Sarkítva a jelenséget, aki keveset tud, szinte bárkitıl juthat értékes információhoz, aki már sokat tud jóval kevesebb helyre fordulhat. A mérések és az elıbbi gondolatmenet következményeként közvetett módon az ismeretek bıvülése is bizonyítást nyert.

9 46,43 21,43 17,86 10,71 3,57 33,87 30,65 25,81 4,84 4, ,08 13,46 11,54 13,46 13,46 nem gátolja 65,22 13,04 4,35 4,35 13,04 leginkább gátolja 46,38 17,39 18,84 8,70 8,70 40,48 30,95 17,86 4,76 5, ábra Az ismeretforrás hiánya, mint ismeretszerzést gátló tényezı Internetes ismeretszerzést serkentı tényezık A hallgatóknak ebben a kérdésblokkban az alábbi kérdést tettül fel: Mi az, ami motiválja az internet egyre részletesebb megismerésében? A családdal lépést tudjak tartani A munkában / tanulásban sokat segítene Egyre többen értenek hozzá és én is szeretnék Hatékonyabb kapcsolattartást tesz lehetıvé Élvezem a használatát Egyéb Minden paramétert értékelhettek, hogy ez mennyiben jelent motivációt az internetes ismeretek megszerzésében. A sávok bal oldala azt jelzi, hogy az adott paraméter nem motiváló erı, a jobb oldalon a tényezı serkentı hatását megjelölı válaszok aránya szerepel. A legnagyobb motiváló tényezınek a munka és a tanulmányok bizonyultak. Itt minden mérésben legalább a válaszadók háromnegyede jelölte meg a tényezıt kisebb vagy nagyobb motiváló erıként. Hasonlóan jelentıs motiváló erıknek számít a hatékony kapcsolattartás és a hálózat használatának élménye. Ebben a két kategóriában nagyjából azonos eloszlások születtek eltérést néhány esetben tapasztaltunk: A mőszaki szakoktatók elsı vizsgálatuknál a kapcsolattartást kiugróan magas arányban jelölték meg motiváló erıként, de a második vizsgálat során a mért értékek a többi csoport eloszlásainak megfelelıen alakultak.

10 10,71 14,29 28,57 21,43 25,00 1,59 17,46 34,92 44,44 21,92 5,77 13,46 28,85 50,00 nem motivál 0,00 4,00 24,00 20,00 élmény 52,00 leginkább motivál 8,96 8,96 17,91 26,87 37,31,38 8,33 15,48 28,57 45, ábra Az internethasználat mint élménye motiváló tényezı Az internethasználatot élményként megélı többségi populáció mellett, az ELTE mintája esetén inkább megosztott csoportról beszélhetünk. Az ÁVF-en folytatott két adatfelvétel ennek kialakulási folyamatát is megmutatja, ahol szintén ez az ELTÉ-n mért eloszlás formálódik. 42,86 3,57 32,14 14,29 7, ,97 69,23 31,75 13,46 7,94 11,54 4,76 1,59 3,85 1,92 nem motivál 56,52 13,04 4,35 13,04 13,04 48,48 10,61 19,70 10,61 10,61 leginkább motivál 71,43 17,86 3,57 7,14 0, ábra Lépéstartás a családdal mint (nem) motiváló tényezı A 2002-es hipotézisek nagy meglepetése volt a családdal mint mikrokörnyezettel való lépéstartás, motiváló erejének alacsony szintje. A 2006-os vizsgálatok is ezt erısítették meg, miszerint a családhoz való felzárkózás egyik csoportban sem jelentıs erı. A szakoktatók egynegyede még elsı vizsgálatukkor megjelölte motiváló tényezıként, de két hónappal késıbb már arányuk 10 alá került. Ez arra is enged következtetni, hogy a továbbtanulás a felsıoktatásban, a családban olyan státuszt jelent, amely az informatikai tudás beleértve az internet használat megszerzését kevéssé motiválja, inkább a többi családtag felzárkózását igényelheti. A megállapítás érvényes elsı vagy másoddiploma megszerzésekor (ELTE, MOL, ÁVF vs. (O)MTL), a képzés nappali vagy levelezı jellegétıl függetlenül (ELTE, ÁVF vs. MOL, (O)MTL) és ez utóbbi következtében a továbbtanulás életkorára nézve is.

11 12.6. Vélemények az internetrıl A hallgatóknak ebben a kérdésblokkban az alábbi kérdést tettül fel: Értékelje az alábbi állításokat! Az internet használata olyan bonyolult, hogy csak annak érdemes megtanulni, akinek munkájához, tanulmányaihoz elengedhetetlenül szükséges. Az internet használata közben olyan adatok kerülhetnek mások birtokába a felhasználóról, amelyek ismerete sérti a felhasználó személyiségi jogait. Az internet mint kommunikációs eszköz hasznosabb, mint a mobiltelefon. Napjainkban az interneten keresztül elérhetı információk és elérésük sebessége az átlagember számára kifizetıdıvé teszik internetelıfizetés vásárlását. Az interneten lévı adatokat cenzúrázni kell a gyerekek érdekében. Az internet terjedése elidegeníti felhasználóit a többi embertıl. Napjainkban a vásárlás az interneten ugyanolyan biztonságos, mintha egy boltban tennénk azt. Ha valaki most kb. 50 éves és eddig nem használt számítógépet/internetet, már nem érdemes megtanulnia használni ezeket. Ön szerint az internet terjedése kapcsán a világ milyen irányba halad? Az alábbi A és B változat alapján válasszon. A: Óriási monopóliumok, kereskedelmi és politikai manipuláció, információs káosz, csökkenı szabadságjogok B: Szélesedı demokratikus jogok, aktív szubkultúrák, fogyasztóvédelem, információs szabadság A válaszadók minden állítást értékelhettek ötfokozatú skálán. A skála értékei: egyáltalán nem ért egyet, inkább nem ért egyet, nem tudja, inkább egyetért, és teljesen egyetért voltak Az internet használatának bonyolultsága 75,00 17,86 3,57 3,57 0,00 79,03 16,13 3,23 1,61 0,00 egyáltalán nem ért egyet 2 80,77 79,17 13,46 1,92 3,85 0,00 20,83 0,00 inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért 75,36 20,29 0,00 4,35 0,00 teljesen egyetért 83,13 16,87 0, ábra Az internet használata olyan bonyolult, hogy csak annak érdemes megtanulni, akinek munkájához, tanulmányaihoz elengedhetetlenül szükséges.

12 Az ábrán látható, hogy túlnyomó többség minden mérésben legalább úgy tartja, hogy az internet használata azok számra is fontos, akik nem csak munkájuk vagy tanulmányaik miatt kényszerülnek használatára Adatbiztonság 21,43 32,14 14,29 21,43 10,71 9,52 34,92 9,52 38,10 7,94 egyáltalán nem ért egyet 2 15,38 16,00 14,49 28,85 20,00 30,43 11,54 16,00 21,74 36,54 40,00 26,09 7,69 8,00 7,25 inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért teljesen egyetért 9,64 25,30 25,30 32,53 7, ábra Az internet használata közben olyan adatok kerülhetnek mások birtokába a felhasználóról, amelyek ismerete sérti a felhasználó személyiségi jogait. Arra a kérdésre, hogy az internet használata közben olyan adatok kerülhetnek mások birtokába a felhasználóról, amelyek ismerete sérti a felhasználó személyiségi jogait, tipikusan megosztott válaszokat kaptunk. Az ÁVF hallgatóit kivéve igen alacsony a neutrális válaszok aránya. Minden csoportban nagyjából azonos az állítással egyetértık és egyet nem értık aránya. Bár a megosztottság aránya az ismételt vizsgálatoknál nem jelentısen változik, a hezitálók száma mindkét esetben csökkent Az internet-hozzáférés értéke Két kérdéssel vizsgáltok az internethez való hozzáférés helyét a hallgatók értékrendszerében. Az egyikben a relatív érékre voltunk kíváncsiak a mobiltelefon-használattal történı összehasonlításban, a másikban az abszolút értékességet kívántuk felmérni azzal, hogy megkérdeztük megéri-e internetelıfizetést vásárolni. 14,29 10,71 14,29 28,57 32,14 1,59 20,00 0,00 31,75 25,00 16,00 19,23 28,00 17,46 33,33 30,77 44,00 15,87 25,00 12,00 egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért 4,41 20,59 23,53 19,12 32,35 teljesen egyetért 5,95 23,81 14,29 35,71 20, ábra Az internet mint kommunikációs eszköz hasznosabb, mint a mobiltelefon.

13 Az internet-elıfizetést a mobiltelefon-elıfizetéssel összehasonlítva, a gyenge támogatások és a gyenge ellenzések mellett az internet-elıfizetés került ki gyıztesen. Határozott véleményalkotás azonban nem mondható ki, amit a neutrális válaszok néhol magas aránya és a gyenge támogatók és ellenzık mindenhol érzékelhetı túlsúlya támaszt alá. Az ismételt vizsgálatokban az internet mellett határozottan elkötelezettek csoportja minkét minta esetén növekedett. 0,00 21,43 10,71 32,14 35,71 0,00 4,84 6,45 40,32 48,39 2 1,96 5,88 4,35 8,70 11,76 13,04 10,14 8,70 21,74 41,18 27,54 52,17 44,93 39,22 8,70 egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért teljesen egyetért,38 8,33 5,95 41,67 41, ábra Napjainkban az interneten keresztül elérhetı információk és elérésük sebessége az átlagember számára kifizetıdıvé teszik internet-elıfizetés vásárlását. Hasonlóan a relatív érékítéletekhez, az abszolút ítéletek is az internet szükségessége mellett mutattak többséget. Itt jelentısebb volt az egyértelmően elkötelezettek tábora, és az ismételt vizsgálatok ebben a körben is erısödést mutattak. A neutrális válaszok száma itt jelentısen alacsonyabb volt, amely inkább az ismételt vizsgálatoknál mutatkozik meg. Érdekes, nehezen magyarázható eredmény, hogy a megismételt vizsgálatokban a két vizsgált csoport elutasító (nem éri meg) döntései ellenkezı irányban változtak. A szakoktatóknál a várt módon csökkent, míg az ÁVF hallgatóinál növekedett ez az arány Internet, cenzúra, gyerekek 7,14 10,71 3,57 46,43 32, ,29 17,31 16,67 11,59 17,46 5,77 11,54 20,83 8,70 13,04 9,52 12,50 28,99 36,51 48,08 16,67 22,22 17,31 33,33 37,68 egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért teljesen egyetért 4,76 19,05 16,67 35,71 23, ábra Az interneten lévı adatokat cenzúrázni kell a gyerekek érdekében.

14 Arra a kérdésre, hogy az interneten lévı adatokat cenzúrázni kell a gyerekek érdekében, minden mintánál megosztott csoportokat tapasztaltunk. A válaszok alapján két vélekedés lelhetı fel a vizsgált csoportokban: A többségi vélemény szerint az internet szabályozatlansága, olyan tartalmak megjelenését hozta magával, amelyek a gyerekek lelki fejlıdésére károsak. Az ilyen tartalmak és kommunikáció korlátozását, valamilyen központi testület által vélik megoldani. Inkább korlátoznák saját szólás- és információszabadságukat ennek megvalósításának érdekében. Felvetıdhet a (potenciális) szülı/nevelı felelıssége mit enged meg a gyerekeknek az interneten, illetve hogyan ellenırzi tevékenységüket. A többségi csoport ezt a felelısségvállalást át kívánja hárítani. A kisebbségi vélemény szerint az internet adta információs szabadság értékesebb annál, mintsem ezt korlátozni szabadna valamilyen központi szervezet által. A gyerekek lelki egészségének megırzését ık inkább a mikrokörnyezet (pl. család) feladatának tekintik. A fenti társadalmi dilemma gyökere ott lelhetı fel, hogy a probléma még túl friss ahhoz, hogy ebben társadalmi konszenzus alakulhasson ki. A kérdésben döntést hozók vagy véleményt alkotók sokszor nincsenek birtokában a felvetett kérdés részleteivel, nincsenek minták, megoldások, amelyek objektív érvrendszert szolgáltatnának. A helyzet sajátosságát az is mutatja, hogy a gyerekek sokszor nagyobb kompetenciával rendelkeznek a hálózati kommunikációban, mint a róluk döntı felnıttek. A neutrális válaszok száma az ismételt vizsgálatokban az elvárásoknak megfelelıen csökkent. Nem volt várható azonban, hogy a második megkérdezésre a gyerekek lelki egészsége és a cenzúra szólásszabadságot korlátozó réme közül a gyermekek kerülnek ki fontosabb elemként Az internet elidegenít 21,43 25,00 25,00 21,43 7, ,81 30,77 22,73 32,35 38,71 30,77 31,82 26,47 4,55 14,52 15,38 22,73 14,71 11,29 9,68 19,23 3,85 18,18 19,12 7,35 egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért teljesen egyetért 20,48 36,14 12,05 22,89 8, ábra Az internet terjedése elidegeníti felhasználóit a többi embertıl. Az internet elidegenítı hatását felvetı állítás inkább cáfolásra került a válaszadók által, de a vélemények korántsem egységesek. Az ELTE válaszadói nehezen tudták értelmezni a kérdést, és minden csoportban megoszló véleményeket mértünk. A neutrális válaszok aránya is jelentısen ingadozik.

15 Internetes vásárlás biztonsága 14,29 28,57 28,57 14,29 14,29 12,70 38,10 19,05 20,63 9,52 egyáltalán nem ért egyet 2 17,31 16,67 20,59 26,92 17,65 41,67 23,08 38,24 16,67 21,15 20,83 13,24 11,54 4,17 10,29 inkább nem ért egyet nem tudja inkább egyetért teljesen egyetért 13,10 27,38 32,14 20,24 7, ábra Napjainkban a vásárlás az interneten ugyanolyan biztonságos, mintha egy boltban tennénk azt. Az adott kérésben volt az egyik legmagasabb a neutrális válaszol száma. Ezt követi a gyenge támogatók és ellenzık aránya és szinte minden mért csoportban, a legkisebb sávok találhatók a határozott vélemények mellett. Ebbıl arra következtethetünk, hogy a kérdésre válaszadók nem rendelkeznek kellı ismerettel, tapasztalattal, ahhoz hogy egyértelmő ítéletet mondjanak Információs világ ötven év felett 78,57 17,86 0,00 3,57 0,00 77,78 14,29 3,17 3,17 1,59 egyáltalán nem ért egyet 2 69,23 23,08 3,85 3,85 0,00 inkább nem ért egyet 83,33 16,67 0,00 nem tudja inkább egyetért 75,36 15,94 2,90 4,35 1,45 teljesen egyetért 71,43 23,81 1,19 3,57 0, ábra Ha valaki most kb. 50 éves és eddig nem használt számítógépet/internetet, már nem érdemes megtanulnia használni ezeket. Azt az állítást, hogy ha valaki most kb. 50 éves és eddig nem használt számítógépet /internetet már nem érdemes megtanulni használni ezeket, a válaszadók nagy többsége elutasította. Minden csoportnál a határozott vagy gyenge elutasítás összességében 90 felett volt. Ezzel a megkérdezett hallgatók véleménye szembe került a korábban más kutatások által leírt a hazai digitális szakadék leírásánál életkori megosztottságként jellemzett tényezıvel, valamint a 2004-ben publikált az internettıl és általában az informatikától elforduló (a digitális szakadék lemaradó oldalán érintett) általános hazai helyzetkép megállapításaitól.

16 Az információs társadalom jövıje 3,57 14,29 35,71 28,57 17,86 3,17 11,11 20,00 11,76 4,00 16,00 1,45 7,25 24,64 27,45 33,33 36,00 40,58 43,14 39,68 36,00 12,70 17,65 8,00 26,09 A modell inkább A modell egyenrangú inkább B modell B modell 1,19 13,10 30,95 46,43 8, ábra Ön szerint az internet terjedése kapcsán a világ milyen irányba halad? A: Óriási monopóliumok, kereskedelmi és politikai manipuláció, információs káosz, csökkenı szabadságjogok B: Szélesedı demokratikus jogok, aktív szubkultúrák, fogyasztóvédelem, információs szabadság A kérdésblokk utolsó elemeként az információs társadalmi utópiákat leíró két állítást kellett értékelni: A állítás: az orwelli forgatókönyv szerint a jövıt az óriási monopóliumok, kereskedelmi és politikai manipuláció, információs káosz, csökkenı szabadságjogok képeként vetíti elıre B állítás: az Athén forgatókönyv egyre szélesedı demokratikus jogok, aktív szubkultúrák, fogyasztóvédelem, információs szabadság világát vizionálja A válaszadók ebben a kérdésben adták a legtöbb neutrális választ, (25 36) amely jelentıs bizonytalanságot sejtet. Jelen vannak mindkét oldalon a határozott értékítéletek, de inkább a gyenge támogatások és ellenzések jellemzik a válaszokat. Emellett megállapítható, hogy a válaszadók inkább az optimista forgatókönyv felé hajlanak, amely az ismételt adatfelvételek tekintetében további növekedést mutat mindkét csoportnál További kutatási feladatok A terjedelmi korlátok miatt a kutatás további eredményeinek ismertetésére ebben a cikkben nem nyílik lehetıség. Az internet használati szokásainak bemutatása, az internetes ismeretek felmérésének tapasztalatai így más publikációk tárgyát képezik majd. További feladatot jelent a 2002-es adatok összevetése az itt bemutatott eredményekkel. A négy, a hazai internet-penetrációban jelentıs változásokat hozó év, a vizsgált csoportok szokásaira gyakorolt hatásainak indikációja további eredményekkel kecsegtet. Az adatbázisokból fhetıen korrelációs elemzésekkel kinyerhetıek a tipikus tanulói profilok, amelyek meghatározása, részletes jellemzése, közvetlenül az oktatásban felhasználható információkat adhat.

17 13.

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben A szociális ágazat információs fejlesztéseit tekintve évtizedes lemaradásban van az egyéb humán ágazatokhoz

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI 192 KUTATÁS KÖZBEN Az állami költségvetés teherviselésének aránya hazánkban föltehetően hosszú távon is domináns marad, erre hagyományaink és európaiságunk egyaránt köteleznek. Ám hogy hatvan, hetven vagy

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR TÉZISEK A FELNŐTTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉRŐL ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAIRÓL Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Road Show: Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest 1. A magyar felnőtt társadalom

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Tanulmányok 1 Erd s Ferenc Nyéki Lajos Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Bevezetés Egyre több középfokú oktatási intézmény ismeri fel a nyelvi képzés jelent

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok!

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! A mindennapi közlekedés legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb csoportját a gyerekek képezik, köszönhetően annak, hogy életkoruknál fogva tájékozódási, észlelési és koordinációs

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés -

Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés - Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés - 2007. július www.nrc.hu tel.: (06-1) 413-05-69 fax (06-1) 413-05-70 1139 Budapest, Petneházy u. 52. - Az NRC-TNS 2007 I. féléves gyorsjelentése

Részletesebben

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében)

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Közgazdasági Szemle, XXXI.évf.1984.6.sz. (664-678.l.) Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Práger László A társadalomtudományi kutatások, a közgazdasági elemzések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet DR. BODÓ ATTILA PÁL (szerk.) Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Budapest, 2014 A tananyag az ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 1 A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe... 4 1.1 Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői... 6 1.2 Pályakövetéses

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac Györgyi Zoltán Képzés és munkaerőpiac Lektorálta: Fehérvári Anikó és Imre Anna A Külvárosi Tankör Középiskoláról készült esettanulmány szerzője Erdei Gábor. 2 Tartalom Bevezetés... 5 A képzés és a munkaerőpiac

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés 2008/1/XII. számú MAB határozat 2008. január 25. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság inspirációt adunk... WHO Egészség Világnap Élelmiszerbiztonság konferencia 2015. április 7. élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság a magyar felnőtt lakosság körében,

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Kutatás + elemzések + tanácsadás Jó döntéseket támogatunk. 1133 Budapest, Gogol u. 16. +36 1 477 0100 /tel +36 1 477 0101 /fax www.bellresearch.com A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK,

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatát

VERSENYTANÁCS. határozatát VERSENYTANÁCS VJ-30/2007/20. Ikt. sz.: 30/2007/18. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) vállalkozással szemben fogyasztói döntések

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. A KUTATÁSI ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

A TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT TEMPO EGÉSZSÉGPROGRAMOK ISMERTETÉSE

A TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT TEMPO EGÉSZSÉGPROGRAMOK ISMERTETÉSE TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92. Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 12100011-10091058 Ügyfélszolgálat: 06-1-463-4603 Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés (2009. év)

Közhasznúsági Jelentés (2009. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Székhely: 1021 Budapest, Kuruc u. 8. Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.571/2005/2. Adószám: 18121214-2-41 Statisztikai szám: 18121214-9133-569-01 Bankszámla: OTP 11702036-20706856

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Recenzió Készítette: Süge Csongor Ronald S. Burt 2004-ben publikálta a tanulmányt, amelyben érdekes kutatási eredményeket osztott meg mindazokkal, akik a kapcsolatiháló-elemzés,

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATA. Karcsics Éva fıiskolai adjunktus ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék

PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATA. Karcsics Éva fıiskolai adjunktus ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA 2000-2006-BAN VÉGZETT HALLGATÓINAK PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATA Készítette: Fortuna Zoltán pályakövetési szakértı Karcsics Éva fıiskolai adjunktus ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben