KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött"

Átírás

1 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt , adószám: , képviselő: Nagy-Majdon József polgármester, továbbiakban: Megrendelő, másrészről a NÓGRÁD VOLÁN Zrt Salgótarján, Rákóczi út szám /cégszám: , pénzforgalmi jelzőszám: ERSTE Bank Nyrt , adószám: , statisztikai sz.: , képviselő: Úti Csaba vezérigazgató /továbbiakban: Szolgáltató, együttesen: a Felek között Bátonyterenye város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében, a től hatályba lépett évi XLI. törvény és a december 03-án hatályba lépett 1370/2007 EK rendelet alapján, annak felismeréseképpen, hogy Bátonyterenye város közösségi közlekedésének ellátása és kiszolgálása a jövőben is fontos feladat a város fenntartható működése és fejlődése érdekében. A december 30-án létrejött és az azóta többszörösen módosított közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: szerződés) határozott időre, január 1-től órától december óráig közös megegyezéssel meghosszabbítják és az alábbiak szerint módosítják: A szerződés I. fejezet 1. pontjának 2. bekezdése az alábbira módosul: A szerződés-módosítás hatálybalépésekor a január 01-től érvényes, az önkormányzat javaslatát tartalmazó menetrendet az 1. számú, a napi indított járatok számát és a napi km teljesítményt a 2. számú melléklet tartalmazza. A szerződés II. fejezet 2. pontjának 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A megrendelő a közszolgáltatási szerződésben határozza meg a díjakat, a kedvezményes utazási feltételeket, valamint pótdíjakat, a pótdíjazás feltételeit és jogkövetkezményeit, melyeket a szolgáltató a díjszabásában köteles rögzíteni és alkalmazni. A személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények mértékét, a jogosultak körét és a kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

2 2 Üzletpolitikai kedvezményt a megrendelő egyetértésével alkalmazhat a szolgáltató. A díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a közlekedési szolgáltatónak a díjszabásban a hatálybalépés kezdete előtt 30 nappal korábban közzé kell tennie. A szerződés II. fejezet 2. pontjának 2. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható árak és/vagy az áralkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére. A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve állásfoglalás kialakítására 60 napon belül, annak figyelembevételével, hogy a tarifaváltozást 30 nappal bevezetése előtt meg kell hirdetni. A évi XLI. törvény 31. (5). bekezdésében foglaltak alapján az ellátásért felelős a díjat megállapíthatja tételesen, vagy a díj kiszámítására vonatkozó módszer meghatározásával. A díjat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő közlekedési szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét. A szerződés II. fejezet 4. pontja az alábbira módosul: Az autóbuszjáratokon a mindenkori hatályos rendelet (jelenleg a 85/2007. (IV.25) Korm. rendelet és annak módosításai) szerinti utazási kedvezmények érvényesek. A szerződés II. fejezet 5. pontja az alábbira módosul: Szolgáltató a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a Megrendelő által meghatározott - a XLI tv. 31 (1) bek. alapján a Közszolgáltatási Szerződésben, illetve annak 4. számú mellékletében meghatározott pótdíjakat alkalmazza. A szerződés III. fejezet 1. pontjának 1. és 4. bekezdése az alábbiakra módosul: Szolgáltató jogosult menetrend módosítás mint szerződésmódosítás kezdeményezésére, a Megrendelő pedig köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés kialakítására 60 napon belül. A menetrend módosításával járó, de kisebb változtatást (járat indítási idejének korrigálása, járati útvonal módosítása, követési időköz módosítása, ünnepi forgalom szervezése, ideiglenes útlezárásokból eredő elterelés) a Szolgáltató, a Polgármester egyetértésével, saját hatáskörében elvégezheti, melyet a menetrenden a felek átvezetik.

3 3 A szerződés III. fejezet 1.pontjának 3. bekezdése hatályát veszti. A szerződés III. fejezet 2. pontja az alábbiakra módosul: Szolgáltató az utasok elszállítása érdekében menetrenden kívüli (rásegítő, mentesítő) járatokat is közlekedtethet. E járatok közlekedtetése nem minősül szerződésmódosításnak. A Szolgáltató a meghirdetett menetrendben a rendszeresen jelentkező utazási igények kielégítését biztosítja a helyi forgalomban rendelkezésre álló 6. számú mellékletben feltüntetett járművek kapacitásáig. A rásegítő mentesítő járatok közlekedtetésének többletköltségét a megrendelő befogadja. A szerződés III. fejezet 4. pontja az alábbiakra módosul: Megrendelő jogosult a menetrend módosításának, valamint a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy- és bérletárusítás, utastájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére, annak költségeinek befogadása mellett. A megrendelő részéről felmerülő rendkívüli menetrend-változtatási igény esetén a szolgáltató megvizsgálja az igény teljesítésének gazdasági kihatásait és 10%-ot meghaladó hasznos km változás esetén 10 munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a teljesítésre milyen feltételek mellett vállalkozik. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igényt minden esetben kielégíti, ha azzal kapcsolatos költségei közvetlenül megtérülnek, illetve a megrendelő részéről megtérítésre kerülnek. A döntések meghozatala során a Megrendelő figyelembe veszi, hogy a menetrend módosításának bevezetéséhez a Szolgáltatónak minimum 30 nap szükséges. A szerződés III. fejezet 5. pontja az alábbiakra módosul: Megrendelő a évi XLI törvény pontjában foglaltak alapján a közlekedésért felelős miniszterrel megállapodást köhett a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal helyi díjszabással- történő ellátására vonatkozóan. A megállapodásban meg kell határozni a helyi személyszállítási közszolgáltatásra, így különösen a közszolgáltatási menetrendre, annak módosítására, a díjrendszerre és a közszolgáltatási kötelezettség körébe eső személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató kiválasztására, valamint annak esetleges veszteségei ellentételezésére vonatkozó rendelkezéseket. A szerződés IV. fejezet 2.1.pontja az alábbiakra módosul: Járatok közlekedtetése Amennyiben az autóbusz az induló helyen tartózkodik, úgy az indulási idő előtt beáll a kocsiállás helyre, hogy az utasok beszállítását követően a menetrendben meghirdetett időpontban el tudjon indulni. A Szolgáltató a menetrend betartására törekszik

4 4 valamennyi közbenső megállóhelyen is. A Szolgáltató a menet közbeni meghibásodás esetén az utasok továbbszállítására haladéktalanul intézkedik. A szerződés IV. fejezet 2.2.pontjának utolsó bekezdése az alábbiakra módosul: - a szolgáltató által meghirdetett helyen személyes és telefonos információszolgáltatást nyújt naponta 6.00 órától óráig. A szerződés V. fejezet 6. pontja az alábbiakra módosul: Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzésére, illetve a kiegészítő tevékenységek ellátására legfeljebb 49%-ban vonhat be alvállalkozót a megrendelő egyetértésével. A szerződés VI. fejezet 1. pontjának alábbi bekezdései módosulnak és egészülnek ki: Szolgáltatót illeti meg minden a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, az utasokat jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj támogatás, az utasok által fizetett pótdíjakat, a reklámfelületek értékesítéséből származó és valamennyi egyéb bevételt. Amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti támogatások összegét a fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki, akkor késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, a fizetési határidő lejártát követő nappal kezdődően. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg. A szerződés VI. fejezet 2. pontja az alábbiakra módosul: Díjalkalmazási feltételek A belföldi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben alkalmazható legmagasabb díjakat az alkalmazási feltételekkel együtt a Megrendelő állapítja meg és a közszolgáltatási szerződésben kell közzé tenni. A évi XLI törvény 32 (1) e. pontja alapján biztosítani kell, hogy: a helyi és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások esetén időalapú hozzáférést biztosító jegyrendszer is működhessen. A díjak rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A tárgyévre vonatkozóan a szolgáltató a tárgyévet megelőző november hónapban köteles a tarifára vonatkozó előterjesztését a megrendelőnek megküldeni. A szolgáltató rendkívüli tarifaváltoztatási kérelmet terjeszthet be, ha a tényleges költségei illetve bevételei tőle független okok következtében a tervezettől olyan jelentős mértékben eltérnek, hogy a tevékenység várhatóan veszteségessé válik és veszélyezteti a gazdálkodásának stabilitását. A rendkívüli tarifaváltoztatási javaslat számszaki és

5 5 szöveges részében részletesen be kell mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők és milyen mértékben indokolják. Abban az esetben, ha a szolgáltató előre nem látható okok miatt nagyobb volumenű költségnövekedést regisztrál a teljesítés során, tájékoztatja a megrendelőt, és felek egyeztetnek az ügyben, hogy rendkívüli tarifaváltozásra kerüljön-e sor vagy intézkedést hoznak a költségek csökkentése érdekében. A szerződés VI. fejezet 3. pont 1 bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Számvitel, elszámolás Szolgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról. 1370/2007/EK 4. cikk (1) bek.c. pontja alapján meg kell határozni a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek megosztására vonatkozó szabályokat. A január 01 és március 31-i időszak között a szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően közlekedtetett helyi járati közlekedésben keletkező bevétellel nem fedezett indokolt költségekre vonatkozóan a szolgáltató április 30-ig elszámolást készít. A megrendelő vállalja, hogy a feladat ellátásból keletkező többletköltséget május 31-ig a szolgáltató részére megfizeti és egyúttal a felek egyeztetést folytatnak arra vonatkozóan, hogy a feladatellátás milyen finanszírozási és végrehajtási feltételek biztosítása mellett folytatódjon. Az egyeztetés során feleknek különös tekintettel a menetrendre, a tarifára, valamint a veszteségtérítés mértékére vonatkozóan kell megállapodni. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy március 31 és az új közlekedési rend bevezetése közötti időszakban keletkező bevétellel nem fedezett indokolt költséget is megtéríti a szolgáltató részére. A szerződés VII. fejezet 2. pontja az alábbi bekezdései módosulnak és egészülnek ki: Beszámolás, adatszolgáltatás Szolgáltató minden év március 31.-éig köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban adatokat szolgáltatni Megrendelő részére, amely a megelőző év közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését tartalmazza. Veszteségkiegyenlítés esetén a Feleknek a évi XLI. törvény bek. c pontjában foglaltak és az 1370/2007/EK rendelet 6. cikk előírásai szerint kell eljárnia. Ha a tényleges bevételek és költségek a személyi jellegű költségek kivételével az év során jelentős mértékben eltérnek a kalkulált bevételektől és költségektől, a szolgáltató a jelen szerződés VI. fejezet 2. pontjának 4. bekezdése szerint jár el. Amennyiben nincs lehetőség új tarifa megállapítására vagy a megrendelő nem kíván módosítani a tarifán, a megrendelő a veszteség ellentétételezését a szükséges mértékben növelheti, vagy az éves zárást követően veszteségtérítést fizet.

6 6 A közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés igénylésénél a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek a közlekedésért felelős minisztérium mindenkor hatályos tájékoztatójában és a 8 sz. mellékletben szereplő költség elszámolási séma szerint kerülnek meghatározásra. A szerződés VII. fejezet 3. pont 1 bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Ellenőrzés Az ellátásért felelős bármikor ellenőrizheti, vagy megbízottja útján ellenőriztetheti a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségének teljesítését. Az ellenőrzésre annak tárgyától és céljától függően eseti jelleggel, véletlenszerűen, vagy külön célvizsgálat keretében is sor kerülhet, beleértve a forgalomban történő és a közlekedési szolgáltató székhelyén, telephelyein történő ellenőrzést is. Az ellenőrzés kiterjedhet különösen: a) a menetrend mennyiségi és minőségi előírásainak betartására, valamint a menetrendszerűségre, b) az utasszállítás körülményeire és általában a szolgáltatási színvonal megfelelőségére, a járművek, valamint az utasforgalmi létesítmények műszakibiztonsági és esztétikai állapotára, tisztaságára, c) a közlekedési szolgáltató utazó közönséggel történő kapcsolattartására, az utastájékoztatás színvonalára, d) az utazási okmányok és menetjegyek értékesítésének és elszámolásának szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre, valamint a bevételek beszedésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, e) a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére, f) a közlekedési szolgáltató belső szabályozásainak a közszolgáltatási szerződéssel fennálló összhangjára, továbbá g) a közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási szerződéssel összefüggő pénzügyi gazdálkodására. A megrendelő alábbi kötbér kikötésére jogosult a jelen szerződésben foglaltak teljesítésének biztosítékaként: Ha a szolgáltató hibájából kimaradt járatok indított járatokhoz viszonyított aránya havi szinten meghaladja a 2%-ot, a kötbér mértéke Ft/alkalom /járat.

7 7 A járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos jogos panaszok esetén a kötbér mértéke Ft/alkalom A szerződés VIII. fejezet 1. pont az alábbiakra módosul és egészül ki: Szolgáltató Bátonyterenye városában a helyi autóbusz-közlekedést a szerződés hatálya alatt kizárólagos joggal látja el. Az ellátásért felelős közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthat fenn, vagy rendelhet el, ha a) az adott közszolgáltatás biztosítását a lakosság érdeke megköveteli, b) a közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható, és c) a szolgáltatónak kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit. A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó döntést megelőzően az ellátásért felelős köteles megvizsgálni a közszolgáltatási feladat más közlekedési eszközzel, más szolgáltatóval vagy más üzemeltetési feltételekkel történő ellátásának lehetőségét, és az összességében legkedvezőbb megoldást választani. A döntést az ellátásért felelős egy éven belül meghozza. A döntésig, de legfeljebb egy évig a szolgáltatónak a közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell. Amennyiben a fenti bekezdés alapján az ellátásért felelős más szolgáltatót bíz meg, a szolgáltató adott feladattal összefüggő kizárólagos jogát közszolgáltatási szerződésének módosításával meg kell szüntetni. A szerződés IX. fejezet 1. pontja az alábbiakra módosul és egészül ki: Általános szabályok Felek jelen szerződés-módosítást határozott időre, január órától december 31-én óráig kötik, amely határidőt Felek közös megegyezéssel december 28-án elfogadott szerződés-módosítással további 2 éves határozott időtartamra, január órától december óráig meghosszabbítják. Az érvényességi időre vonatkozóan az 1370/2007/EK 5. cikk (5.) bekezdése az irányadóak. A szerződés IX. fejezet 2. pontjának 1. bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A szerződés módosítása, kiegészítése: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést közös megegyezéssel módosítják, amennyiben a finanszírozási rendszerben, vagy a menetrendben változás következik be. Új jogszabály megjelenése esetén az abban foglaltak a szerződés módosítása nélkül is vonatkoznak a felekre.

8 8 A szerződés IX. fejezet 3. pontjának 1. bekezdése az alábbiakra módosul: 1. Jogviták - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi XLI törvény, a PTK, valamint a 1370/2007/EK rendelet az irányadóak. A szerződés X. fejezet 1. pontjának 1. bekezdése az alábbiakra módosul: 1. Felmondás A felek a rendes felmondás jogát írásbeli indoklással 3 hónap felmondási idő közbeiktatásával gyakorolhatják. Rendes felmondás különösen jelen szerződés bármely pontjának megsértése esetén indokolt. A szerződést-szegő fél köteles mindent megtenni a szerződésellenes állapot megszüntetése érdekében és köteles a vétlen fél esetleges érdeksérelmét orvosolni. Szerződés-szegő magatartás miatti azonnali felmondásnak csak súlyos szerződésszegés esetén van helye. Súlyos szerződés-szegésnek minősül, ezért a szerződés másik fél általi azonnali felmondásának alkalmazhatóságát vonja maga után: A szerződés X. fejezet 1. pontjának b. alpontja az alábbiakkal egészül ki: b.) Szolgáltató részéről különösen, ha: - a jelen szerződésben írtakat - a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető módon - megszegi, és írásbeli felszólítás ellenére nem változtat, A szerződés X. fejezet 1. pontjának c. alpontja az alábbiakra módosul: c.) Mindkét fél részéről különösen, ha a jelen közszolgáltatási szerződésben foglalt együttműködési kötelezettséget megsérti és ezzel a másik félnek pénzügyigazdasági, jogi, vagy erkölcsi hátrányt okoz, illetőleg ha ezen magatartása alkalmas arra, hogy a másik fél jó üzleti hírneve és/vagy társadalmi megítélése csorbát szenvedjen. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, az ellátás folyamatos biztosítása érdekében, a neki felróható okból történő szerződés-szegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a feladatokat mindaddig ellátni, amíg a Megrendelő a feladat további ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket saját hatáskörében biztosítani nem tudja, azzal a feltétellel, hogy ez az időtartam a 3 hónapot nem haladhatja meg. Amennyiben ezen ellátási kötelezettségét Szolgáltató nem teljesíti, úgy köteles megtéríteni mindazt az igazolt költséget, amely a Megrendelő részéről az önkormányzati alapfeladat ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése érdekében felmerült. Köteles továbbá a szerződés-szegő magatartással összefüggésben keletkezett mindazon kárt megtéríteni, amelyet magatartásával a Megrendelőnek okozott. A szerződés X. fejezet 4. pontjának 1. bekezdése hatályát veszti.

9 9

10 10 BÁTONYTERENYE VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE Érvényes: január 1-től MUNKANAP SZABADNAP MUNKASZÜNETI NAP 1 NAGYBÁTONY, VÁ. - ALSÓ-KATALIN - SZOROSPATAK 8.00, 10.00, , , NAGYBÁTONY, VÁ. - NAGYBÁTONY, FALU - ALSÓ-KATALIN - SZOROSPATAK NAGYBÁTONY, VÁ. - NAGYBÁTONY, FALU BÉKE ÚT - ALSÓ-KATALIN - SZOROSPATAK 5.52, 6.55, 7.10,, BÉKE ÚT NAGYBÁTONY, FALU- ALSÓ-KATALIN - SZOROSPATAK 8:00 1 SZOROSPATAK - ALSÓ-KATALIN - NAGYBÁTONY, VÁ SZOROSPATAK - ALSÓ-KATALIN NAGYBÁTONY, FALU BÉKE ÚT 6.10, SZOROSPATAK - ALSÓ-KATALIN BÉKE ÚT 13.30, ALSÓ-KATALIN - NAGYBÁTONY, VÁ ALSÓ-KATALIN - BÉKE ÚT NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT 10 MACONKA, ÚJTELEP 12.15, 15.00, MACONKA, ÚJTELEP - NAGYBÁTONY, VÁ MACONKA, ÚJTELEP - NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT , 8.45, SZOROSPATAK NAGYBÁTONY FALU KISTERENYE, VÁ SZOROSPATAK - MACONKA, ÚJTELEP SZOROSPATAK - NAGYBÁTONY, FALU - MACONKA, ÚJTELEP 8.15, , , SZOROSPATAK NAGYBÁTONY, FAKU EÜ. KÖZPONT - MACONKA, ÚJTELEP SZOROSPATAK - MACONKA, ÚJTELEP KISTERENYE, VÁ ALSÓ-KATALIN MACONKA, ÚJTELEP JÁSZAI ÚTI ISKOLA 6.10, ALSÓ-KATALIN MACONKA, ÚJTELEP KISTERENYE, VÁ SZOROSPATAK - NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT ALSÓ-KATALIN - NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT MACONKA, ÚJTELEP KISTERENYE BÁNYATELEP NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT MACONKA, ÚJTELEP KISTERENYE, VÁ. 6.05, 6.10, KISTERENYE, BÁNYATELEP - MACONKA, ÚJTELEP - NAGYBÁTONY, FALU ALSÓ-KATALIN KISTERENYE, BÁNYATELEP - MACONKA, ÚJTELEP - ALSÓ-KATALIN 15.55, 16.30

11 11 MUNKANAP SZABADNAP MUNKASZÜNETI NAP 3 KISTERENYE, BÁNYATELEP JÁSZAI ÚTI ISKOLA - MACONKA, ÚJTELEP NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT KISTERENYE, EGYHÁZI ISKOLA- MACONKA, ÚJTELEP - SZOROSPATAK KISTERENYE, VÁ. MACONKA, ÚJTELEP SZPOROSPATAK KISTERENYE, VÁ. MACONKA, ÚJTELEP ALSÓ-KATALIN KISTERENYE, VÁ. MACONKA, ÚJTELEP NAGYBÁTONY, VÁ KISTERENYE, VÁ. MACONKA, ÚJTELEP NAGYBÁTONY, BÉKE ÚT NAGYBÁTONY, BÉKE ÚT NAGYBÁTONY FALU - SZOROSPATAK BÁNYAVÁROS, ISKOLA NAGYBÁTONY, ÓZDI ÚT A NAGYBÁTONY, FALU - BÁNYAVÁROS, ISKOLA A MACOMKA, ÚJTELEP BÁNYAVÁROS, ISKOLA- EÜ. KÖZPONT - SZOROSPATAK 15.40, A MACOMKA, ÚJTELEP BÁNYAVÁROS, ISKOLA NAGYBÁTONY, FALU A MACOMKA, ÚJTELEP BÁNYAVÁROS, ISKOLA 7.25, A BÁNYAVÁROS, ISKOLA - EÜ. KÖZPONT- NAGYBÁTONY, FALU - SZOROSPATAK A BÁNYAVÁROS, ISKOLA - NAGYBÁTONY, FALU ALSÓ-KATALIN A SZOROSPATAK - BÁNYAVÁROS, ISKOLA JÁSZAI ÚTI ISKOLA KISTERENYE, BÁNYATELEP A SZOROSPATAK - NAGYBÁTONY, FALU EÜ. KÖZPONT - BÁNYAVÁROS, ISKOLA 7.30, 8.15, A ALSÓ-KATALIN - BÁNYAVÁROS, ISKOLA A NAGYBÁTONY, FALU - BÁNYAVÁROS, ISKOLA 7.07, A BÁNYAVÁROS, ISKOLA - MACONKA, ÚJTELEP A BÁNYAVÁROS, ISKOLA - MACONKA, ÚJTELEP KISTERENYE, EGYHÁZI ISKOLA KISTERENYE, VÁ. - SZUPATAK 6.25, 6.30, 12.50, , , SZUPATAK - KISTERENYE, VÁ. 6.45, 13.10, 16.40, , , SZUPATAK KITERENYE, EGYHÁZI ISKOLA A KISTERENYE, VÁ. - JÁSZAI ÚTI ISKOLA - SZUPATAK A JÁSZAI ÚTI ISKOLA - SZUPATAK A SZUPATAK - JÁSZAI ÚTI ISKOLA 6.35 JELMAGYARÁZAT: = ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJÁN = TANSZÜNETBEN MUNKANAPOKON

12 12 Nógrád Volán Zrt. Salgótarján 2. sz. melléklet K I M U T A T Á S a bátonyterenyei helyi járatban indított járatok számáról és a napi kilométer-teljesítményről Érvényes:2013. január 01-től Megnevezés Munkanap iskolai előadási napokon tanszünetben Szabadnap Munkaszüneti nap Napi járatszám/db Napi km-teljesítmény 290,4 245,8 113,0 108,9

13 13 3. sz. melléklet Utazási feltételek a VOLÁN társaságok városi (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabályból átvett szöveg.) A VOLÁN Egyesülés tagjai személyszállítást a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal (továbbiakban: autóbuszjárat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló évi I. és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. tv., a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet szabályai, annak 6. -a alapján készített jelen utazási feltételek, a települési önkormányzatok részéről a VOLÁN társsággal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek, továbbá a menetrendben, díjszabásban foglaltak szerint végeznek. Egyes kérdésekre vonatkozóan a VOLÁN Egyesülés menetrend szerinti személyszállítást végző tagjai (továbbiakban: VOLÁN) kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethetnek, továbbá egyes általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhatnak, amelyeket a helyileg szokásos módon hirdetnek meg. I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás 1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat: a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről és a biztonságos utazásuk feltételeinek megfelelő magatartásukról a kísérő/k/nek kell gondoskodni. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete szintén minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik. Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a VOLÁN-nak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli.

14 14 2. Az utazásból kizárható a) az ittas személy, b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszállóhelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból. 3. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek. A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre. 4. Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbuszvezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a különböző utazási jogosultságokat biztosító (utazási) igazolványokat a különböző jogosultságokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbuszvezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni. A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni. Az utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges meghatározott adatok megismerésére.

15 15 A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási utazási kedvezmény vagy személyhez kötött utazási jogosultság keretében teljesítendő, elektronikus adathordozón rögzített utazási jogosultság igénybevételével történő utazásra jogosító személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult a meghatározott adatoknak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki: a) a jogosult természetes azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme, b) az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, c) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja. [2012. évi XLI. tv.] A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell vennie, feltéve, hogy az az utazási időt az összes egyéb körülményre is tekintettel számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz. 5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁN bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania. 6. Az utazási igazolvány csak arra a vonalra, viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). A menetjegy általában a vonal teljes hosszán (vonaljegy), kivételesen a vonal egy a díjszabásban meghatározott szakaszán (szakaszjegy) egyszeri utazásra jogosít. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

16 16 7. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek. 8. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja a VOLÁN az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. Jegykiadógép alkalmazásánál annak használatát a VOLÁN meghatározott pénzérme használatához kötheti. 9. A VOLÁN menetjegy, bérlet illetve más utazási igazolvány előzetes váltását kötelezővé teheti. II. Díjszabás A VOLÁN a menetjegyeket és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit figyelemmel az azokra vonatkozó jogszabályokra és hatósági intézkedésekre "Díjszabás"-ban teszi közzé. A díjszabás szövegét, valamint a csak időlegesen vagy korlátozott területen alkalmazott utazási igazolványok vagy kedvezmények feltételeit és díjait (mértékét) tartalmazó kiegészítéseket a VOLÁN a település helyi viszonyainak megfelelő módon hirdeti meg. A díjszabás és kiegészítései a VOLÁN-nak a településen működő szolgálati helyein, hivatalos órák alatt megtekinthetők. III. Érvényes menetjegy (utazási igazolvány) nélküli utazás 1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatra, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie. 2. Annak az utasnak, aki előre váltott menetjegyét, illetőleg kezeltetési kötelezettséggel használható jegyét, és bérletét vagy más utazási igazolványát nem kezelteti (érvényesíti), annak utólagos kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie.

17 17 3. Ha az utas utazási igazolványának érvényhatárán túl tovább kíván utazni, a továbbutazási menetdíjat az adott járatnak attól az állomásától kell számítani, ameddig a menetjegy érvényes volt. 4. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. IV. Fel- és leszállás, helyfoglalás 1. A közlekedési vállalat (VOLÁN) a menetrendben közzétett helyi és távolsági (helyközi) járattal a személyszállítást köteles elvállalni. Ha a menetrendben közzétett járattal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a közlekedési vállalatot a szerződéskötési kötelezettség a jármű befogadóképességéig terheli. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 2. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 3. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek biztonsága érdekében, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen ú. n. mózeskosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak. 4. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek. 5. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie. 6. Utasok felszállása ha helyileg ettől eltérő rendszer nincs meghirdetve a jármű első ajtajánál történhet. Az utasnak a fel- és leszállás meghatározott rendjét (ajtók, használata stb.) meg kell tartania. Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

18 18 A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény)jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el. 7. Az utas leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a VOLÁN nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk. 8. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbusz-járat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk. V. Az utas magatartása 1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat. Annak, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, pótdíjat kell fizetnie. 2. Az autóbuszban, valamint az autóbusz-állomások területén bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes VOLÁN engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad. 3. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. 4. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja. 5. A közforgalmú helyi autóbuszjáraton dohányozni (cigarettázni, szivarozni és pipázni) nem szabad. 6. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat. 7. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtajának támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

19 19 8. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni. 9. Ha az utas magatartásával a menetrend szerinti közlekedést akadályozza és ebből a VOLÁN-nak kára származik, azt az utasra áthárítja. 10. Aki az autóbuszban, az utasforgalmi létesítményekben ideértve a megállóhelyjelző táblát és oszlopot, valamint a menetrendi hirdetményeket is, azok berendezési, felszerelési tárgyaiban kárt okoz vagy azokat rendellenesen beszennyezi, köteles a takarítási, tisztítási, helyreállítási, illetve pótlási költségeket megtéríteni. VI. Kézipoggyász 1. Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] Kézipoggyászoknak minősülnek azok az egy személy által is könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgyak, amelyeket az utas az autóbuszba magával visz. Kézipoggyászként az autóbuszba bevihető továbbá - ródli, vagy - síléc, vagy - facsemete, vagy - gyermekkocsi, vagy - egy db legfeljebb 5 kg töltetsúlyú propán-bután gázpalack. A gyermekkocsit a kisgyermeket szállító utas az autóbuszban úgy köteles elhelyezni, hogy az el ne mozdulhasson. Összecsukható rokkantkocsi az autóbuszba kézipoggyászként bevihető, ha a forgalmi viszonyok azt megengedik és a többi utasnak kényelmetlenséget nem okoz. 2. Az utas kézipoggyászát ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja köteles úgy elhelyezni, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét, a le- és felszállást ne zavarja és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva állítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson. 3. Kézipoggyászként nem szállítható: a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, b) olyan tárgy, amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, c) töltött lőfegyver. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.]

20 20 4. A közlekedési vállalat (VOLÁN) megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, b) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. [20/1981. (VI.19.) Mt.r] 5. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. 6. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős. A VOLÁN a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie. 7. Annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, a díjszabásban meghatározott pótdíjat kell megfizetnie. Emellett függetlenül az egyéb törvényes következményektől felelős a szabály megsértéséből származó károkért. 8. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba. VII. Autóbuszba bevihető élő állatok 1. Az autóbuszba utasonként bevihető élő állatok és szállításuk feltételei: a) egy kutya, szájkosárral és pórázzal ellátva, b) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban, c) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve, d) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban, e) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva. Az állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat. A VOLÁN a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja. A segítő kutyát alkalmazó személy a menetrend szerinti autóbuszjáraton jogosult a a terápiás kutya kivételével segítő kutyával tartózkodni és azt szájkosár nélkül használni. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logoval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A segítő kutya az utazásból akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. 2. Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.

21 21 3. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be. 4. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a VOLÁN az élő állatot a szállításból kizárhatja. 5. Az élő állatban bekövetkezet, valamint az élő állat által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkessége esetén felelős - a kézipoggyászra vonatkozó feltételek szerint. VIII. Forgalmi zavar 1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a közlekedési vállalat (VOLÁN) köteles a rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] 2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a közlekedési vállalat (VOLÁN) erről az utasokat tájékoztatja. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. IX. Menetdíj visszatérítése 1. A VOLÁN az elővételben váltott teljes árú menetjegy díját visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. A kedvezményes árú utazási igazolványok visszatérítési szabályait a díjszabás tartalmazza. 2. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a VOLÁN sem a menetdíjat, sem a díjak egy részét nem téríti vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a VOLÁN a szállításból kizárt élő állat viteldíját. 3. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt menetjegy, bérlet, illetőleg a részben felhasznált bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a VOLÁN semmiféle igazolásra nem teljesít. Elveszett menetjegyért, bérletért stb. visszatérítés nem jár. X. A belföldi regionális és elővárosi autóbuszjáratokon városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra vonatkozó utazási feltételek A VOLÁN regionális és elővárosi autóbuszjáratain városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra a regionális és elővárosi utazásokra vonatkozó utazási feltételek érvényesek.

22 22 Közszolgáltatási Szerződés 4. sz. melléklete Díjszabás A helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályai Szerződő felek Bátonyterenye közigazgatási területén menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok igénybevételére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítják meg: I. A menetdíj megfizetése (1) A helyi autóbuszjáratot utazás céljából a menetdíj megfizetése mellett bárki igénybe veheti. A menetdíj megfizetése előre, valamint a fedélzeten váltott menet- és bérletjegyekkel történik. A menet- és bérletjegy a menetdíj megfizetésének bizonyítéka. (2) A menetjegy vonaljegy, amely egyszeri utazásra jogosít a vonal teljes hosszán. Az előre váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az utas köteles az autóbuszra felszerelt jegyérvényesítővel érvényesíteni. Az utazás megszakítása esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszti. Érvénytelen menetjeggyel vagy menetjegy nélkül utazó utasnak a teljes árú menetdíjon felül pótdíjat kell fizetni. (3) A bérletjegy mindazok részére, akik a helyi autóbuszjáratokat rendszeresen igénybe veszik, kedvezményes utazást biztosít. Összvonalas, tanuló, és nyugdíjas bérletjegy váltható, melyek az összes helyi autóbuszvonalon érvényesek. A viteldíjak az ÁFÁ-t is tartalmazzák. (4) Kedvezményes bérletjegy váltására a jogosultságot a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szabályozza. (5) Menet- és bérletjegy az üzemeltető által fenntartott elővételi pénztáraknál és egyéb jegyárusító helyeken, valamint menetjegy az autóbuszon készpénzfizetés ellenében váltható. II. A bérletjegy érvényessége A bérletjegyek a naptári hónap 1-jén 0.00 órától a követő hónap 5-én óráig érvényesek. A félhavi bérletjegyek 1-jén 0.00 órától 15-én óráig, illetve 16-án 0.00 órától a tárgyhót követő hó 5. napján óráig érvényesek.

23 23 III. Érvénytelenségi esetek (1) Érvénytelen a bérletjegy, ha: - azt önkényesen módosították, abban törlések, javítások történtek, - azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, - azt oly mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, - az utas nem a megjelölt érvényességi időn belül használja fel utazásra, - az utas nem a feltüntetett helységben vagy vonalon használja fel utazásra, - a bérletjegyről a bérlet-, vagy diákigazolvány száma hiányzik. (2) Érvénytelen bérletjeggyel vagy bérletjegy nélkül utazó utasnak autóbuszon váltott menetjegy árat és pótdíjat kell fizetni. IV. Díjak: ig Áfa nélkül Áfával (1) Menetjegy ára - autóbuszon 130 Ft 165 Ft (2) Bérletjegyek árai - összvonalas havi Ft Ft - egyvonalas havi Ft Ft - tanuló, nyugdíjas havi Ft Ft - tanuló 4 havi Ft Ft - tanuló 6 havi Ft Ft től Áfa nélkül Áfával (3) Menetjegy ára - autóbuszon 138 Ft 175 Ft V. Pótdíjak (4) Bérletjegyek árai - összvonalas havi Ft Ft - egyvonalas havi Ft Ft - tanuló, nyugdíjas havi Ft Ft - tanuló 4 havi Ft Ft/hó - tanuló 6 havi 1.069Ft Ft/hó (1) A megállapított viteldíjon felül 1. Pótdíjak: Ft pótdíjat fizet az, aki

24 24 az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élőállatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható, a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi Ft összegű pótdíjat köteles fizetni az, aki jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, vagy valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, Ft pótdíjat fizet - a menetdíjon felül aki a fizetési kötelezettségének a helyszínen, vagy 8 napon belül nem tesz eleget. (2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzés során felmutatni nem tudja, 72 órán illetve három munkanapon belül a Nógrád Volán Zrt. által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, 500 Ft összegű bérletbemutatási díjat köteles megfizetni. A Nógrád Volán Zrt. A havi bérletjegy árát teljes értéken téríti vissza, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre benyújtják, A havi bérletjegy árának felét téríti vissza, ha a visszatérítést igénylő az érvényesség hónapjában 15-ig visszatérítésre benyújtja, A második fél hónapra kiadott bérletjegyek árát az érvényesség megkezdése előtt (tárgyhó 15-ig) teljes értéken téríti vissza. A fenti esetekben a szolgáltató 200 Ft/db kezelési költséget számít fel.

25 25 Nógrád Volán Zrt. Salgótarján 5/a. számú melléklet KIMUTATÁS a helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszairól Bátonyterenye Helyközi vonal megnevezése: I Salgótarján Bátonyterenye Pásztó Gyöngyös 1351 Eger Pétervására Bátonyterenye Salgótarján 1384 Miskolc Ózd Pétervására Salgótarján 3038 Salgótarján - Mátramindszent 3051 [Salgótarján-] Bátonyterenye Dorogháza/Mátramindszent Szuha 3055 Salgótarján Bátonyterenye (Nagybátony) 3058 Salgótarján Bátonyterenye (Maconka) 3060 [Salgótarján-] Bátonyterenye Pásztó Szurdokpüspöki 3061 [Salgótarján-] Bátonyterenye Pásztó Buják 3062 [Salgótarján-] Pásztó Szirák Vanyarc 3063 [Salgótarján-] Bátonyterenye Pásztó Csécse 3064 Salgótarján Tar Pásztó 3065 Salgótarján Bátonyterenye Mátraszőlős Pásztó 3108 Bátonyterenye Kazár Mátraszele 3126 [Salgótarján-] Kisterenye vá. Bátonyterenye Mátranovák 3127 Bátonyterenye Kazár Mátraterenye Közös megállóhely(ek) megnevezése: Bátonyterenye (Nagybátony), Ózdi út Bátonyterenye (Nagybátony), bányaváros - Bátonyterenye (Maconka) Ózdi út 74., - Bátonyterenye (Maconka), Ózdi út 158., - Bátonyterenye (Maconka) újtelep - Bátonyterenye (Kisterenye) vásártér - Bátonyterenye (Kisterenye) posta - Bátonyterenye (Kisterenye) ózdi útelág. - Bátonyterenye (Kisterenye) intézeti bej.út - Bátonyterenye (Kisterenye) bányatelep Járatszámok tételes felsorolása: 1305/1, 5, 6, /3, /217, /1, /3, 5, 51, 37, 7, 9, 17, 11, 49, 13, 23, 25, 27, 33, 29, 24, 2, 42, 36, 6, 10, 8, 34, 14, 16, 20, 48, 22, 30, 28, /9, 13, 19, 21, 20, 6, 8, 10, /1, 63, 39, 25, 49, 41, 3, 7, 9, 43, 17, 33, 13, 35, 67, 15, 29, 45, 59, 27, 4, 2, 42, 12, 30, 20, 24, 26, 62, 50, 46, 58, 3058/5, 9, 3, 16, 4, 6, 8, 3060/3, 19, 5, 9, 11, 13, 15, 7, 17, 2, 4, 6, 18, 10, 20,

1. számú melléklet Utazási feltételek a VOLÁN társaságok városi (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabályból átvett szöveg.) A VOLÁN Egyesülés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 29-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az OrangeWays Zrt. kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A Tájékoztató Kazincbarcika helyi járatú autóbusz-közlekedéséről és utazási feltételeiről (Érvényes: 2013. január 1-től) Kedves Utasaink! Kiadásra kerül Kazincbarcika város helyi autóbusz közlekedésének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben