Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1. számú melléklet Utazási feltételek a VOLÁN társaságok városi (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabályból átvett szöveg.) A VOLÁN Egyesülés tagjai személyszállítást a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal (továbbiakban: autóbuszjárat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló évi I. és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. tv., a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet szabályai, annak 6. -a alapján készített jelen utazási feltételek, a települési önkormányzatok részéről a VOLÁN társsággal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek, továbbá a menetrendben, díjszabásban foglaltak szerint végeznek. Egyes kérdésekre vonatkozóan a VOLÁN Egyesülés menetrend szerinti személyszállítást végző tagjai (továbbiakban: VOLÁN) kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethetnek, továbbá egyes általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhatnak, amelyeket a helyileg szokásos módon hirdetnek meg. I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás 1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat: a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről és a biztonságos utazásuk feltételeinek megfelelő magatartásukról a kísérő/k/nek kell gondoskodni. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete szintén minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik. Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a VOLÁN-nak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli.

11 2 2. Az utazásból kizárható a) az ittas személy, b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszállóhelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból. 3. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek. A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre. 4. Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbuszvezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a különböző utazási jogosultságokat biztosító (utazási) igazolványokat a különböző jogosultságokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbuszvezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni. A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni. Az utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges meghatározott adatok megismerésére.

12 3 A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási utazási kedvezmény vagy személyhez kötött utazási jogosultság keretében teljesítendő, elektronikus adathordozón rögzített utazási jogosultság igénybevételével történő utazásra jogosító személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult a meghatározott adatoknak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki: a) a jogosult természetes azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme, b) az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, c) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja. [2012. évi XLI. tv.] A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell vennie, feltéve, hogy az az utazási időt az összes egyéb körülményre is tekintettel számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz. 5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁN bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania. 6. Az utazási igazolvány csak arra a vonalra, viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). A menetjegy általában a vonal teljes hosszán (vonaljegy), kivételesen a vonal egy a díjszabásban meghatározott szakaszán (szakaszjegy) egyszeri utazásra jogosít. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

13 4 7. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek. 8. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja a VOLÁN az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. Jegykiadógép alkalmazásánál annak használatát a VOLÁN meghatározott pénzérme használatához kötheti. 9. A VOLÁN menetjegy, bérlet illetve más utazási igazolvány előzetes váltását kötelezővé teheti. II. Díjszabás A VOLÁN a menetjegyeket és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit figyelemmel az azokra vonatkozó jogszabályokra és hatósági intézkedésekre "Díjszabás"-ban teszi közzé. A díjszabás szövegét, valamint a csak időlegesen vagy korlátozott területen alkalmazott utazási igazolványok vagy kedvezmények feltételeit és díjait (mértékét) tartalmazó kiegészítéseket a VOLÁN a település helyi viszonyainak megfelelő módon hirdeti meg. A díjszabás és kiegészítései a VOLÁN-nak a településen működő szolgálati helyein, hivatalos órák alatt megtekinthetők. III. Érvényes menetjegy (utazási igazolvány) nélküli utazás 1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatra, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie. 2. Annak az utasnak, aki előre váltott menetjegyét, illetőleg kezeltetési kötelezettséggel használható jegyét, és bérletét vagy más utazási igazolványát nem kezelteti (érvényesíti), annak utólagos kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie.

14 5 3. Ha az utas utazási igazolványának érvényhatárán túl tovább kíván utazni, a továbbutazási menetdíjat az adott járatnak attól az állomásától kell számítani, ameddig a menetjegy érvényes volt. 4. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. IV. Fel- és leszállás, helyfoglalás 1. A közlekedési vállalat (VOLÁN) a menetrendben közzétett helyi és távolsági (helyközi) járattal a személyszállítást köteles elvállalni. Ha a menetrendben közzétett járattal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a közlekedési vállalatot a szerződéskötési kötelezettség a jármű befogadóképességéig terheli. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 2. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik. [20/1981. (VI.19.) Mt. r.] 3. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek biztonsága érdekében, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen ú. n. mózeskosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak. 4. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek. 5. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie. 6. Utasok felszállása ha helyileg ettől eltérő rendszer nincs meghirdetve a jármű első ajtajánál történhet. Az utasnak a fel- és leszállás meghatározott rendjét (ajtók, használata stb.) meg kell tartania. Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

15 6 A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény)jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el. 7. Az utas leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a VOLÁN nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk. 8. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbusz-járat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk. V. Az utas magatartása 1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat. Annak, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, pótdíjat kell fizetnie. 2. Az autóbuszban, valamint az autóbusz-állomások területén bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes VOLÁN engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad. 3. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. 4. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja. 5. A közforgalmú helyi autóbuszjáraton dohányozni (cigarettázni, szivarozni és pipázni) nem szabad. 6. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat. 7. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtajának támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

16 7 8. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni. 9. Ha az utas magatartásával a menetrend szerinti közlekedést akadályozza és ebből a VOLÁN-nak kára származik, azt az utasra áthárítja. 10. Aki az autóbuszban, az utasforgalmi létesítményekben ideértve a megállóhelyjelző táblát és oszlopot, valamint a menetrendi hirdetményeket is, azok berendezési, felszerelési tárgyaiban kárt okoz vagy azokat rendellenesen beszennyezi, köteles a takarítási, tisztítási, helyreállítási, illetve pótlási költségeket megtéríteni. VI. Kézipoggyász 1. Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] Kézipoggyászoknak minősülnek azok az egy személy által is könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgyak, amelyeket az utas az autóbuszba magával visz. Kézipoggyászként az autóbuszba bevihető továbbá - ródli, vagy - síléc, vagy - facsemete, vagy - gyermekkocsi, vagy - egy db legfeljebb 5 kg töltetsúlyú propán-bután gázpalack. A gyermekkocsit a kisgyermeket szállító utas az autóbuszban úgy köteles elhelyezni, hogy az el ne mozdulhasson. Összecsukható rokkantkocsi az autóbuszba kézipoggyászként bevihető, ha a forgalmi viszonyok azt megengedik és a többi utasnak kényelmetlenséget nem okoz. 2. Az utas kézipoggyászát ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja köteles úgy elhelyezni, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét, a le- és felszállást ne zavarja és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva állítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson. 3. Kézipoggyászként nem szállítható: a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, b) olyan tárgy, amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, c) töltött lőfegyver. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.]

17 8 4. A közlekedési vállalat (VOLÁN) megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, b) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. [20/1981. (VI.19.) Mt.r] 5. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. 6. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős. A VOLÁN a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie. 7. Annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, a díjszabásban meghatározott pótdíjat kell megfizetnie. Emellett függetlenül az egyéb törvényes következményektől felelős a szabály megsértéséből származó károkért. 8. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba. VII. Autóbuszba bevihető élő állatok 1. Az autóbuszba utasonként bevihető élő állatok és szállításuk feltételei: a) egy kutya, szájkosárral és pórázzal ellátva, b) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban, c) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve, d) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban, e) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva. Az állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat. A VOLÁN a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja. A segítő kutyát alkalmazó személy a menetrend szerinti autóbuszjáraton jogosult a a terápiás kutya kivételével segítő kutyával tartózkodni és azt szájkosár nélkül használni. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logoval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A segítő kutya az utazásból akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. 2. Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.

18 9 3. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be. 4. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a VOLÁN az élő állatot a szállításból kizárhatja. 5. Az élő állatban bekövetkezet, valamint az élő állat által harmadik személynek okozott kárért a VOLÁN csak jogszabály alapján vagy vétkessége esetén felelős - a kézipoggyászra vonatkozó feltételek szerint. VIII. Forgalmi zavar 1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a közlekedési vállalat (VOLÁN) köteles a rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] 2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a közlekedési vállalat (VOLÁN) erről az utasokat tájékoztatja. [20/1981. (VI.19.) Mt.r.] A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. IX. Menetdíj visszatérítése 1. A VOLÁN az elővételben váltott teljes árú menetjegy díját visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. A kedvezményes árú utazási igazolványok visszatérítési szabályait a díjszabás tartalmazza. 2. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a VOLÁN sem a menetdíjat, sem a díjak egy részét nem téríti vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a VOLÁN a szállításból kizárt élő állat viteldíját. 3. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt menetjegy, bérlet, illetőleg a részben felhasznált bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a VOLÁN semmiféle igazolásra nem teljesít. Elveszett menetjegyért, bérletért stb. visszatérítés nem jár. X. A belföldi regionális és elővárosi autóbuszjáratokon városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra vonatkozó utazási feltételek A VOLÁN regionális és elővárosi autóbuszjáratain városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra a regionális és elővárosi utazásokra vonatkozó utazási feltételek érvényesek.

19 2. számú melléklet A helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályai Szerződő felek Salgótarján közigazgatási területén menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok igénybevételére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítják meg: I. A menetdíj megfizetése (1) A helyi autóbuszjáratot utazás céljából a menetdíj megfizetése mellett bárki igénybe veheti. A menetdíj megfizetése előre, valamint a fedélzeten váltott menet- és bérletjegyekkel történik. A menet- és bérletjegy a menetdíj megfizetésének bizonyítéka. (2) A menetjegy vonaljegy, amely egyszeri utazásra jogosít a vonal teljes hosszán. Az előre váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az utas köteles az autóbuszra felszerelt jegyérvényesítővel érvényesíteni. Az utazás megszakítása esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszti. Érvénytelen menetjeggyel vagy menetjegy nélkül utazó utasnak a teljes árú menetdíjon felül pótdíjat kell fizetni. (3) A bérletjegy mindazok részére, akik a helyi autóbuszjáratokat rendszeresen igénybe veszik, kedvezményes utazást biztosít. Összvonalas, tanuló, és nyugdíjas bérletjegy váltható, melyek az összes helyi autóbuszvonalon érvényesek. A viteldíjak a Törvény 31. (1) bekezdése alapján az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. (4) Kedvezményes bérletjegy váltására a jogosultságot a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szabályozza. (5) Menet- és bérletjegy az üzemeltető által fenntartott elővételi pénztáraknál és egyéb jegyárusító helyeken, valamint menetjegy az autóbuszon készpénzfizetés ellenében váltható. II. A bérletjegy érvényessége A bérletjegyek a naptári hónap 1-jén 0.00 órától a követő hónap 5-én óráig érvényesek. A félhavi bérletjegyek 1-jén 0.00 órától 15-én óráig, illetve 16-án 0.00 órától a tárgyhót követő hó 5. napján óráig érvényesek.

20 III. Érvénytelenségi esetek (1) Érvénytelen a bérletjegy, ha: - azt önkényesen módosították, abban törlések, javítások történtek, - azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, - azt oly mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, - az utas nem a megjelölt érvényességi időn belül használja fel utazásra, - az utas nem a feltüntetett helységben vagy vonalon használja fel utazásra, - a bérletjegyről a bérlet-, vagy diákigazolvány száma hiányzik. (2) Érvénytelen bérletjeggyel vagy bérletjegy nélkül utazó utasnak autóbuszon váltott menetjegy árat és pótdíjat kell fizetni. IV. Díjak: V. Pótdíjak (1) (2) Menetjegy ára: - autóbuszon - elővételben - tömbös (2) Bérletjegyek ára: - összvonalas havi - összvonalas félhavi - tanuló, nyugdíjas havi - tanuló 12 havi 272 Ft 165 Ft Ft Ft Ft Ft FT (1) A megállapított viteldíjon felül 1. Pótdíjak: Ft pótdíjat fizet az, aki az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élőállatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható, a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi Ft összegű pótdíjat köteles fizetni az, aki jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, vagy valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, Ft pótdíjat fizet- a menetdíjon felül aki a fizetési kötelezettségének a helyszínen, vagy 8 napon belül nem tesz eleget.

21 (2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzés során felmutatni nem tudja, 72 órán illetve három munkanapon belül a Nógrád Volán Zrt.által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, 118 Ft összegű bérletbemutatási díjat köteles megfizetni. A Nógrád Volán Zrt. A havi bérletjegy árát teljes értéken téríti vissza, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre benyújtják, A havi bérletjegy árának felét téríti vissza, ha a visszatérítést igénylő az érvényesség hónapjában 15-ig visszatérítésre benyújtja, A második fél hónapra kiadott bérletjegyek árát az érvényesség megkezdése előtt (tárgyhó 15-ig) teljes értéken téríti vissza. A fenti esetekben a szolgáltató 39 Ft/db kezelési költséget számít fel.

22 3. számú melléklet Nógrád Volán Zrt. Salgótarján KIMUTATÁS a helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszairól Salgótarján Helyközi vonal megnevezése: I Salgótarján Cered - Szilaspogony, 3022 Salgótarján Cered Istenmezeje Közös megállóhely(ek) megnevezése: Salgótarján, Füleki út - Kohász Művelődési Központ - Salgótarján Salgó kapu- Salgótarján Új temető - Pintér telep Salgótarján Erőmű Zagyvarónai elágazó Járatszámok tételes felsorolása: 3015/3, 1, 21, 23, 53, 33, 35, 41, 43, 39, 47, 45, 49, 51, 8, 12, 10, 18, 20, 4, 38, 40, 66, 42, /5, 11, 7, 9, 13, 4, 8, 12, II Eger Tarnalelesz Mátraterenye - Salgótarján 1349 Eger Bükkszék Mátraterenye - Salgótarján 1352 Eger Recsk - Salgótarján 3024 Salgótarján - Bárna 3030 Salgótarján Mátranovák - Mátraterenye 3034 Salgótarján Mátraszele Parádfürdő Közös megállóhely(ek) megnevezése: Salgótarján, Füleki út - Kohász Művelődési Központ - Salgótarján Salgó kapu - Salgótarján Új temető - Pintér telep Járatszámok tételes felsorolása: 1347/1, /2, 4, 9, 10, 11, 13, 8, /3, /33, 3, 5, 7, 11, 13, 35, 19, 17, 25, 21, 29, 2, 4, 6, 16, 8, 14, 26, 24, 12, 30, 20, 22, /7, 3, 5, 47, 21, 1, 27, 25, 49, 29, 31, 33, 39, 45, 2, 8, 10, 14, 12, 38, 16, 20, 18, 62, 6, 24, 32, 68, 34, 36, 64, /3, 17, 5, 11, 9, 2, 4, 6, 12,

23 2 III Salgótarján Kazár Mizserfa Közös megállóhely(ek) megnevezése: Salgótarján Megyeháza Salgótarján ÉMÁSZ Járatszámok tételes felsorolása: 3044/1, 9, 2, 4, Salgótarján Vizslás Kazár Mizserfa - Mátraszele Közös megállóhely(ek) megnevezése: Salgótarján Megyeháza - Salgótarján SVT - Salgótarján külső pu.b.út Salgótarján Volán központ - Salgótarján Csokonai út, Szak. isk. - Salgótarján (Z.pálf.) Rózsafa, bej. út - Salgótarján (Z.pálfalva) újt.elág Járatszámok tételes felsorolása: 3045/9, 7, 81, 5, 13, 11, 1, 19, 23, 25, 35, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 3, 45, 71, 49, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 65, 68, 6, 12, 8, 2, 18, 20, 80, 82, 22, 26, 30, 34, 40, 52, 70, 48, 74, 54, 56, 58, 64 IV Salgótarján Szécsény Balassagyarmat Budapest 1012 Salgótarján Nógrádmegyer - Budapest 1305 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Gyöngyös 1351 Eger Pétervására Bátonyterenye - Salgótarján 1384 Miskolc Ózd - Salgótarján 3038 Salgótarján Bátonyterenye - Szuha 3051 Salgótarján Bátonyterenye Dorogháza - Szuha 3052 Salgótarján Bátonyterenye Mátramindszent - Szuha 3055 Salgótarján - Bátonyterenye 3058 Salgótarján - Bátonyterenye (Maconka) 3060 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Szurdokpüspöki 3061 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Buják 3062 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Szirák 3063 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Csécse 3064 Salgótarján Tar - Pásztó 3065 Salgótarján Bátonyterenye Mátraszőlős - Pásztó 3070 Salgótarján Lucfalva Kisbárkány Tar - Pásztó 3072 Salgótarján Ságújfalu Szécsény - Pásztó 3075 Salgótarján Nógrádmegyer - Szécsény 3080 Salgótarján Ságújfalu Szécsény - Balassagyarmat 3082 Salgótarján Ludányhalászi -Szécsény - (Pősténypuszta) 3126 Salgótarján - Kisterenye vá. Bátonyterenye - Mátranovák

24 3 Közös megállóhely(ek) megnevezése: Salgótarján Megyeháza - Salgótarján SVT - Salgótarján külső pu.b.út - Salgótarján Volán központ - TESCO Áruház - Salgótarján (Z.pálfalva) felülj. - Salgótarján Budapesti úti rendelő - Salgótarján Szécsényi útelág Salgótarján B.aljai felüljáró Járatszámok tételes felsorolása: 1010/111, 113, 133, 149, 161, 126, 132, 156, 1012/2 1305/1, 5, 6, /3, /217, /1, /3, 5, 51, 37, 7, 9, 17, 11, 49, 13, 23, 25, 27, 33, 29, 24, 2, 42, 36, 6, 10, 8, 34, 14, 16, 20, 48, 22, 30, 28, /9, 13, 19, 21, 20, 6, 8, 10, /1, 63, 39, 25, 49, 41, 3, 7, 9, 43, 17, 33, 13, 35, 67, 15, 29, 45, 59, 27, 4, 2, 42, 12, 30, 20, 24, 26, 62, 50, 46, 58, 3058/5, 9, 3, 16, 4, 6, 8, 3060/3, 19, 5, 9, 11, 13, 15, 7, 17, 2, 4, 6, 18, 10, 20, 3061/3, 5, 2, 4, 6, 3062/2, 8, 3063/1, 4, 3064/1, 3, 5, 2, 6, 3065/1, /9, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 67, 39, 47, 43, 45, 49, 51, 63, 55, 57, 4, 8, 58, 10, 68, 12, 14, 16, 52, 22, 46, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 3072/3, 5, 15, 13, 1, 24, 6, 32, 34, 18, 8, 14, 3075/3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27, 31, 1, 39, 35, 45, 49, 53, 61, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 32, 2, 42, 46, 48, /11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 2, 4, 6, 12, 8, 10, 14, 18, 20, 56, 58, 24, 26, 62, 28, 32, 38, 40, 44, 46, 52, 3082/1, 5, 9, 11, 17, 2, 16, 6, 8, 12, 3126/15, 12

25 4 V Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Gyöngyös 3038 Salgótarján Bátonyterenye - Szuha 3051 Salgótarján Bátonyterenye Dorogháza - Szuha 3052 Salgótarján Bátonyterenye Mátramindszent - Szuha 3055 Salgótarján - Bátonyterenye 3058 Salgótarján - Bátonyterenye (Maconka) 3060 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Szurdokpüspöki 3061 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Buják 3062 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Szirák 3063 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Csécse 3064 Salgótarján Tar - Pásztó 3065 Salgótarján Bátonyterenye Mátraszőlős - Pásztó 3070 Salgótarján Lucfalva Kisbárkány Tar - Pásztó 3126 Salgótarján - Kisterenye vá. Bátonyterenye - Mátranovák Közös megállóhely(ek) megnevezése: Salgótarján Megyeháza - Salgótarján SVT - Salgótarján külső pu.b.út - Salgótarján Volán központ - TESCO Áruház - Salgótarján (Z.pálfalva) felülj. - Salgótarján Budapesti úti rendelő - Salgótarján Szécsényi útelág - Kotyháza telep - Salgótarján Épületelemgyár - Salgótarján B.aljai felüljáró. Járatszámok tételes felsorolása: 1305/1, 5, 6, /1, /3, 5, 51, 37, 7, 9, 17, 11, 49, 13, 23, 25, 27, 33, 29, 24, 2, 42, 36, 6, 10, 8, 34, 14, 16, 20, 48, 22, 30, 28, /9, 13, 19, 21, 20, 6, 8, 10, /1, 63, 39, 25, 49, 41, 3, 7, 9, 43, 17, 33, 13, 35, 67, 15, 29, 45, 59, 27, 4, 2, 42, 12, 30, 20, 24, 26, 62, 50, 46, 58, 3058/5, 9, 3, 16, 4, 6, 8, 3060/3, 19, 5, 9, 11, 13, 15, 7, 17, 2, 4, 6, 18, 10, 20, 3061/3, 5, 2, 4, 6, 3062/2, 8, 3063/1, 4, 3064/1, 3, 5, 2, 6, 3065/1, /9, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 67, 39, 47, 43, 45, 49, 51, 63, 55, 57, 4, 8, 58, 10, 68, 12, 14, 16, 52, 22, 46, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 3126/15, 12

26 5 VI Salgótarján Karancskeszi Litke - Balassagyarmat 3090 Salgótarján Karancskeszi - Ipolytarnóc 3092 Salgótarján Etes 3094 Salgótarján Karancsberény Közös megállóhely(ek) megnevezése: Károly akna sz. bolt Járatszámok tételes felsorolása 3084/11, 15, 1, 17, 19, 61, 19, 57, 35, 27, 39, 53, 59, 49, 66, 54, 2, 62, 6, 16, 14, 18, 58, 60, 24, 64, 28, 42, /15, 21, 23, 33, 41, 43, 49, 45, 35, 47, 55, 59, 67, 61, 65, 75, 85, 93, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 28, 26, 32, 42, 40, 38, 44, 52, 56, 54, 62, 68, 66, 76, 72, 74, 82, 86, 88, /9, 17, 81, 19, 25, 27, 21, 31, 33, 37, 39, 43, 29, 47, 53, 63, 61, 59, 67, 71, 73, 2, 12, 82, 20, 22, 26, 8, 32, 36, 44, 48, 50, 56, 80, 10, 72, 3094/5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 3, 29, 31, 33, 1, 39, 45, 47, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 28, 48, 32, 38, 40, 42

27 6 Nógrád Volán Zrt. Salgótarján KIMUTATÁS Salgótarján város közigazgatási területén helyi tarifával közlekedő további helyközi járatokról Helyközi vonal megnevezése: I Salgótarján Cered - Szilaspogony 3022 Salgótarján Cered - Istenmezeje Helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával érintett közös vonalszakaszon túli megállóhely(ei): Salgótarján (Z.róna) alsó - Salgótarján Rónarész - Salgótarján (Z.róna) telep Járatszámok tételes felsorolása: 3015/3, 1, 21, 23, 53, 33, 35, 41, 43, 39, 47, 45, 49, 51, 8, 12, 10, 18, 20, 4, 38, 40, 66, 42, /5, 11, 7, 9, 13, 4, 8, 12, II Eger Tarnalelesz Mátraterenye - Salgótarján 1349 Eger Bükkszék Mátraterenye - Salgótarján 1352 Eger Recsk - Salgótarján 3024 Salgótarján - Bárna 3030 Salgótarján Mátranovák - Mátraterenye 3034 Salgótarján Mátraszele - Parádfürdő Helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával érintett közös vonalszakaszon túli megállóhely(ei): Salgótarján Ötvözetgyár-Vasipari Kutatóintézet Járatszámok tételes felsorolása: 1347/1, / 2, 4, 9, 10, 11, 13, 8, /3, / 33, 3, 5, 7, 11, 13, 35, 19, 17, 25, 21, 29, 2, 4, 6, 16, 8, 14, 26, 24, 12, 30, 20, 22, 18, 3030/7, 3, 5, 47, 21, 1, 27, 25, 49, 29, 31, 33, 39, 45, 2, 8, 10, 14, 12, 38, 16, 20, 18, 62, 6, 24, 32, 68, 34, 36, 64, /3, 17, 5, 11, 9, 2, 4, 6, 12,

28 7 III Salgótarján Vizslás Kazár Mizserfa - Mátraszele Helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával érintett közös vonalszakaszon túli megállóhely(ei): Salgótarján (Z.p.) Nagymező út -Salgótarján (Z.p.) Kálmán Imre b.út Járatszámok tételes felsorolása: 3045/9, 7, 81, 5, 13, 11, 1, 19, 23, 25, 35, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 3, 45, 71, 49, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 65, 68, 6, 12, 8, 2, 18, 20, 80, 82, 22, 26, 30, 34, 40, 52, 70, 48, 74, 54, 56, 58, 64 IV Salgótarján Szécsény Balassagyarmat - Budapest 3072 Salgótarján Ságújfalu Szécsény - Pásztó 3075 Salgótarján Nógrádmegyer - Szécsény 3080 Salgótarján Ságújfalu Szécsény - Balassagyarmat 3082 Salgótarján - Ludányhalászi - Szécsény (Pősténypuszta) Helyközi autóbuszjáratk helyi tarifával érintett közös vonalszakaszon túli megállóhely(ei): Csókási erdészház Járatszámok tételes felsorolása: 1010/111, 113, 133, 149, 161, 126, 132, 156, 3072/3, 5, 15, 13, 1, 24, 6, 32, 34, 18, 8, 14, 3075/3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27, 31, 1, 39, 35, 45, 49, 53, 61, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 32, 2, 42, 46, 48, /11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 2, 4, 6, 12, 8, 10, 14, 18, 20, 56, 58, 24, 26, 62, 28, 32, 38, 40, 44, 46, 52, 3082/1, 5, 9, 11, 17, 2, 16, 6, 8, 12, V Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Gyöngyös 1384 Miskolc Ózd - Salgótarján 3038 Salgótarján Bátonyterenye - Szuha 3051 Salgótarján Bátonyterenye Dorogháza - Szuha 3052 Salgótarján Bátonyterenye Mátramindszent - Szuha 3055 Salgótarján - Bátonyterenye 3058 Salgótarján - Bátonyterenye (Maconka) 3060 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Szurdokpüspöki 3061 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Buják 3062 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Szirák 3063 Salgótarján Bátonyterenye Pásztó - Csécse 3064 Salgótarján Tar - Pásztó 3065 Salgótarján Bátonyterenye Mátraszőlős - Pásztó 3126 Salgótarján - Kisterenye vá. Bátornyterenye - Mátranovák

29 8 Helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával érintett közös vonalszakaszon túli megállóhely(ei): Ipari Park Járatszámok tételes felsorolása: 1305/1, 5, 6, /4 3051/3, 5, 51, 37, 7, 9, 17, 11, 49, 13, 23, 25, 27, 33, 29, 24, 2, 42, 36, 6, 10, 8, 34, 14, 16, 20, 48, 22, 30, 28, /9, 13, 19, 21, 20, 6, 8, 10, /1, 63, 39, 25, 49, 41, 3, 7, 9, 43, 17, 33, 13, 35, 67, 15, 29, 45, 59, 27, 4, 2, 42, 12, 30, 20, 24, 26, 62, 50, 46, 58, 3058/5, 9, 3, 16, 4, 6, 8, 3060/3, 19, 5, 9, 11, 13, 15, 7, 17, 2, 4, 6, 18, 10, 20, 3061/3, 5, 2, 4, 6, 3062/2, 8, 3063/1, 4, 3064/1, 3, 5, 2, 6, 3065/1, /9, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 67, 39, 47, 43, 45, 49, 51, 63, 55, 57, 4, 8, 58, 10, 68, 12, 14, 16, 52, 22, 46, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 3126/15, 12 VI Salgótarján Karancskeszi Litke Balassagyarmat 3090 Salgótarján Karancskeszi Ipolytarnóc 3092 Salgótarján Etes 3094 Salgótarján Karancsberény Helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával érintett közös vonalszakaszon túli megállóhely(ei): Dugdelpuszta Járatszámok tételes felsorolása: 3084/11, 15, 1, 17, 19, 61, 19, 57, 35, 27, 39, 53, 59, 49, 66, 54, 2, 62, 6, 16, 14, 18, 58, 60, 24, 64, 28, 42, /15, 21, 23, 33, 41, 43, 49, 45, 35, 47, 55, 59, 67, 61, 65, 75, 85, 93, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 28, 26, 32, 42, 40, 38, 44, 52, 56, 54, 62, 68, 66, 76, 72, 74, 82, 86, 88, /9, 17, 81, 19, 25, 27, 21, 31, 33, 37, 39, 43, 29, 47, 53, 63, 61, 59, 67, 71, 73, 2, 12, 82, 20, 22, 26, 8, 32, 36, 44, 48, 50, 56, 80, 10, 72, 3094/5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 3, 29, 31, 33, 1, 39, 45, 47, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 28, 48, 32, 38, 40, 42

30 4.számú melléklet (a Közszolgáltatási Szerződés 10. számú melléklete) Pénzügyi ellentételezés megállapítása során alkamazott séma Magyarázat Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. Szociálpolitikai menetdíj támogatás Szociálpolitikai menetdíj támogatásból származó bevétel. Helyi önkormányzat által nyújtott hozzájárulások, A helyi önkormányzattól származó bevételek, melyek a helyi személyszállításhoz támogatások kapcsolódnak, előlegként, elszámolási kötlezettség mellett kapott összes normatív támogatás. Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. Egyéb közlekedési bevételek Közlekedési bevétel Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üz emanyag*** Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás Közvetlen költségek összesen Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek. Összegző sor. Járművezetői állomány bérköltsége. Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok. Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége. Összegző sor. F elhas z nált üz emanyag költs ége. F elhas z nált kenőanyag költs ége. F elhas z nált motorolaj költs ége. Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fiz etett díj. F entieken kívül felhas z nált köz vetlen anyagkölts ég. Összegző sor. Összegző sor. Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. Utas biz tos ítás költs ége. G épjárművek viz s gáz tatás ának költs ége. Üz emeltetés hez kapc s olódó vagyonvédelmi s z olgáltatás költs ége. Innovác iós járulék költs égei. Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. F entieken kívül felmerülő egyéb köz vetlen költs ég. Összegző sor. Összegző sor. A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége. Összegző sor. Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei. Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. Összegző sor. Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése. Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei. Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése. Ö s s z egz ő s or. Összegző sor. F orgalmi terület vez etés ének költs ége. A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infras truktúra üz emeltetés ének költs ége. Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási költségei, értékc s ökkenés e. Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenys ég költs égei. J egy és bérletellenőrz és költs ége. Menetrendszerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak. Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrends z erek) költs égek. Összegző sor. Műs z eki terület, üz em vez etés ének költs égei. A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei. Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. Összegző sor. Társasági általános költségek A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartoz ás tól. Összes általános költség Közlekedési költség összesen Közlekedési bevétel és közlekedési összes költség különbözete Összegző sor.forgalmi, műszaki és társasági általános költségre Összegző sor. Közvetlen költség és összes általános költségre Pozítív előjel esetén visszafizetendő normatív támogatás, negatív előjel esetén további a szolgáltató számára fizetendő normatív támogatás.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

KIMUTATÁS a helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszairól Salgótarján

KIMUTATÁS a helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszairól Salgótarján Nógrád Volán Zrt. Salgótarján 1. számú melléklet KIMUTATÁS a helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszairól Salgótarján Helyközi vonal megnevezése: I. 3015 Salgótarján Cered - Szilaspogony, 3022

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A Tájékoztató Kazincbarcika helyi járatú autóbusz-közlekedéséről és utazási feltételeiről (Érvényes: 2013. január 1-től) Kedves Utasaink! Kiadásra kerül Kazincbarcika város helyi autóbusz közlekedésének

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az OrangeWays Zrt. kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend,

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 29-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 2015 Tartalomjegyzék 1. Fejezet - FOGALMAK...

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

/2011. (.) Korm. rendelet

/2011. (.) Korm. rendelet /2011. (.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási

Részletesebben

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE a szerződés 2. sz. melléklete Utazási feltételek 2

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

HÁZIREND. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

HÁZIREND. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu 42 HÁZIREND 1165 Budapest, Hilda utca Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu Házirend A Házirend a lakók nyugalmát, pihenését, valamint a szövetkezet kezelésében lévő épületek rendeltetésszerű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A szolgáltató adatai... 2 1.2. Szerződő felek... 2 2. A Szerződés létrejötte, a foglalás módjai és feltételei... 2 2.1. A szerződés

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Zúzmara Expressz Mahócára

Zúzmara Expressz Mahócára Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság 3535 Miskolc, Erdész utca 24. +36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 www.eszakerdo.hu, www.laev.hu A reggel 9:30-kor Miskolcról Mahócára induló kirándulóvonatra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Általános szerződési feltételek a minibud Kft. által végzett AIRPORT SHUTTLE SZOLGÁLTATÁSRA 1. Az általános szerződési feltételek hatálya 1.1. A jelen általános szerződési

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 23/2013. (XI.04.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A 2016. január 30-től hatályos) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Alfa Fesztivál RendezvényKorlátolt Felelősségű

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben