II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvény 49. (3) bekezdés a) pontjában, kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény 3. () bekezdés 8. pontjában és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvény 22. () bekezdésében meghatározott feladatköreiben eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának - e rendeletben meghatározott - helyi közösségi közlekedési feladatai ellátásáért felelősre, a feladat ellátására kijelölt Közlekedés szervezőre és a belső szolgáltatókra. 2.Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában:. Menetrendi év: adott naptári év szeptember -jétől a következő év augusztus 3-ig tart. 2. Ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata; 3. Közlekedésszervező: BIOKOM Nonprofit Kft., amely a vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatásokról, valamin az 9/69/EGK és az 07/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007 október 23-i 370/2007/EK rendelet(a továbbiakban:370/2007/ek rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül. 4. Belső szolgáltató: TÜKE Busz Zrt. II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai 3. () Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti helyi közösségi közlekedési közfeladatai közül - e rendelet aiban meghatározott feladatai ellátására - a BIOKOM Nonprofit Kft.-t, mint közlekedésszervezőt (a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelöli ki a 8. (2) bekezdésében meghatározott időtartamra.

2 (2) A Közlekedésszervező által történő feladatellátással elérni kívánt célok: a) a vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatásokról, valamint az 9/69/EGK és az 07/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007 október 23-i 370/2007/EK rendelet (a továbbiakban:370/2007/ek rendelet) alkalmazását szolgáló közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszer létrehozása, valamint működtetése, amely professzionális közlekedésszervezőből és a hatékony üzemeltetőkből álló struktúrát jelent; b) a közösségi közlekedés integrált szemléletű tervezésének és szervezésének a többi közlekedési módot is figyelembe vevő megvalósítása, egységes közlekedéspolitika kialakítása; c) a közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a biztonságra is tekintettel; d) műszaki fejlesztési, szolgáltatásfejlesztési és hatékonyságjavítási célok elérése; e) a regionális szinten is együttműködő, integrált szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer kiépítésének előmozdítása és működtetése, az érintett partnerekkel együttműködve; g) a műszaki eszközökkel, járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos igények egységes szemléletű megfogalmazása és képviselete, beépítése a közszolgáltatási szerződésbe; h) az egységes értékesítési és tájékoztatási rendszer megvalósítása a közösségi közlekedés és a parkolás területén; i) közös irányítás révén egységes szemléletű közlekedési és üzemeltetési rendszer kialakítása. 4. A Közlekedésszervező működésének területi határai 4. A Közlekedésszervező e rendelet szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos működésének területi határa, Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határa. III. Fejezet 5. A közlekedésszervező feladatai 5. () A közlekedésszervezői feladatok ellátásának részletes szabályait, a feladatok pénzügyi és teljesítményi korlátait e rendeletben meghatározott feltételek alapján az Ellátásért felelős és a Közlekedésszervező közötti feladat-ellátási szerződés tartalmazza. (2) Az Ellátásért felelős a Közlekedésszervezővel a feladat ellátására az () bekezdés szerint megkötött szerződéssel egyidejűleg (annak részeként), az átadott közösségi közlekedési feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyaira (infrastruktúra) nézve a közlekedés szerevező részére ingyenes vagyonkezelői jogot létesít Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával 2

3 kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló /202. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) aiban és a 4. mellékletében foglalt rendelkezések szerint. 6. () A Közlekedésszervező 3. () bekezdés szerinti kijelölése a következő feladatok ellátását foglalja magába: a) a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás megszervezése és biztosítása a lehető legmagasabb színvonalon az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével; b) javaslattétel a helyi, tömegközlekedési közszolgáltatás tervezési alapparamétereinek, valamint az alapellátás mértékének meghatározására az Ellátásért felelős részére; c) a helyi személyszállítási közszolgáltatások ellátására, helyi személyszállítási közszolgáltatásnak az Önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztésére, valamint, a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek biztosítása érdekében megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel, az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával; d) a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra), a szolgáltatóval szemben, ennek keretében a közösségi közlekedési hálózat és menetrend meghatározása; e) a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésével történő megbízása, tevékenysége folyamatos figyelemmel kísérése, a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, a helyi személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezése; f) a Belső szolgáltató kiválasztása esetén a Közlekedésszervező köteles költség-felülvizsgálati módszertant kidolgozni. A Közlekedésszervező gondoskodik a 8. (4) bekezdés - c), e), és f) pontjaiban felsorolt indikátorok számítási módszertanának - a d) pontban megjelölt mutatószám számítási módszertanának, továbbá - a g) pontban megjelölt részarány számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről. g) a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek, valamint fejlesztésnek nem minősülő beruházási tevékenységeinek összehangolása, koordinálása; h) a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend 3

4 készítése, közzététele a személyszállítási közszolgáltatás elkülönített megjelenítésével; i) a személyszállítási üzletszabályzat, valamint a díjszabás elkészítése, hatósági jóváhagyatása, valamint közzététele a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés éves mellékletének részeként; j) az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásoknak az utazók számára - a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek között - összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakításában való közreműködés; k) az 370/2007/EK rendelet 7. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése, valamint az 370/2007/EK rendelet 7. cikk () bekezdésében meghatározott éves összevont jelentés elkészítése a társaság felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő év május 3. napjáig az Ellátásért felelős részére; l) a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló miniszteri rendelet szerinti eljárásokban való részvétel; m) javaslattétel a személyszállítási közszolgáltatások díjainak, a pótdíjaknak és a díjalkalmazási feltételeknek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeknek szerződés keretében történő megállapítására az Ellátásért felelős részére; n) a közlekedési szolgáltatók általi sztrájk esetére a Közlekedésszervező iránymutatása mellett kidolgozott, a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó menetrendtervezet jóváhagyása; o) az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és annak végrehajtása; p) az előre tervezett utas-tájékoztatás megvalósítása és a szolgáltatók tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utas-tájékoztatási feladatok végrehajtása és a szolgáltatók kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására; q) a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározása, menetrendi és utas tájékoztatási intézkedések megtétele, az intézkedések rendjének meghatározása, ennek keretében az előre látható ideiglenes tömegközlekedési forgalmi változások elrendelése, rendkívüli és előre nem tervezhető esetekben a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározása, továbbá a szolgáltatók kötelezése a rendkívüli tömegközlekedési forgalmi rend és menetrend betartására; r) a jegy- és bérletértékesítés, a jegy- és bérletellenőrzés, valamint a bevételek beszedése, ideértve az ezekhez szorosan kapcsolódó, jogszabályban előírt egyéb feladatokat is; 4

5 s) a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylése; sz) a Személyszállítási tv. 33. (6) bekezdésében meghatározott, támogatás igénybevételére nem jogosító jegy- és bérleteladások darabszám, érték és kedvezményes díjtípus szerint a támogatásra jogosító jegy- és bérleteladásoktól elkülönítve történő nyilvántartása; t) sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetére a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintő együttműködés általános kereteit meghatározó megállapodás megkötése, az Ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával, más ellátásért felelősökkel, továbbá saját működési körében a Közlekedésszervezővel közvetlen szerződéses viszonyban nem álló közszolgáltatókkal; u) a bevételek és kiadások jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása, a kötelező és az önként vállalt feladatok számviteli elhatárolás szabályainak rögzítése, belső számvitelében elkülönített nyilvántartás vezetése a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően; ü) javaslattétel az autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadását szabályozó rendeletalkotás körében a Személyszállítási tv. 42. (3) (4) bekezdés szerinti feltételekre, továbbá az ilyen tárgyú önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzése; v) a helyi közforgalmú autóbusz-megállóhelyek és állomások üzemeltetése, továbbá a Személyszállítási tv. 3. ()-(2) bekezdése alapján az együttműködési kötelezettség teljesítése; w) a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátására folyamatos szolgálat biztosítása, x) elektronikus alapú jegy- és bérletértékesítési és ellenőrzési rendszer kialakításához szükséges előkészítő feladatok ellátása, kialakítása, működtetése és fejlesztése; y) javaslattétel Pécs közlekedésfejlesztési koncepciójára, a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével, tekintettel műszaki szükségszerűségekre, a környezeti, a közlekedéspolitikai célokra, a megvalósítandó fejlesztések és beruházások prioritására. z) az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek fokozatos megteremtése és megkövetelése a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő járműveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében, (2) Az () bekezdés szerinti feladatok esetében a Közlekedésszervező a feladatellátási és vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint közreműködőt vonhat be. 5

6 6. A Közlekedésszervező egyéb feladatai 7. A Közlekedésszervező, az Ellátásért felelőssel e rendeletben és az ennek alapján készült feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben meghatározott közlekedésszervezési feladatokon túl közútkezelési, taxiállomás-üzemeltetési, parkolás üzemeltetési, forgalmi behajtással kapcsolatos és integrált közlekedésirányítási szervezetként egyéb közlekedési feladatokat is ellát, az erre vonatkozó külön megállapodás alapján. IV. Fejezet 7. A feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés tartalma 8. () Az 5. szerinti feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés tartalmazza: a) az e rendeletben a Közlekedésszervező részére átadott és az önként vállalt közösségi közlekedési feladatokat (teljes részletességgel), b) A helyi közösségi közlekedési szolgáltatással szembeni (3)- () bekezdések szerinti követelményeket, c) a Közlekedésszervező döntési jogköreivel, annak gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat, d) az Ellátásért felelőssel közös döntési jogkörök gyakorolásának a módját, e) az átadott feladat finanszírozás részletes szabályait, f) a szakmai felügyeltre vonatkozó szabályokat, g) a regionális, vagy más ellátásért felelőssel, vagy közszolgáltatóval való együttműködés kereteit, h) az 5. (2) bekezdés szerint az Ellátásért felelőstől vagyonkezelésbe kapott vagyontárgyakat és az azokkal kapcsolatos feladatokat, továbbá i) a Belső szolgáltató kiválasztására és a Közlekedésszervezőnek a vele kötendő szerződés lényeges tartalmi elemeire vonatkozó szabályokat. (2) Az () bekezdés szerinti feladat ellátási- és vagyonkezelési szerződés - a felek által történt aláírás napjától számított 0 éves határozott időtartamra szól. (3) Amennyiben a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés időtartamából 3 év, vagy ennél kevesebb év van hátra a szerződés lejártáig, akkor a szerződés lejártáig terjedő tervezési időszakokra az Ellátásért felelős gördülő tervezéssel meghatározza a Közlekedésszervező által biztosítandó helyi közösségi közlekedési szolgáltatással szemben támasztott fő mennyiségi és minőségi követelményeket. (4) Mennyiségi és minőségi követelmények, indikátorok: a) a teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer teljesítmény; b) utas-elégedettségi index; c) a közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés, a kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószám; 6

7 d) a közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám; e) a közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai aránya; f) az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index. (5) A feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben az Ellátásért felelős a (4) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer teljesítményt rendeli meg, és ezzel összhangban felhatalmazza a Közlekedésszervezőt a szolgáltatókkal történő, közszolgáltatási szerződések megkötésére, legfeljebb a (2) bekezdésben foglalt időtartamra, valamint ezen időtartamnak az 370/2007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés szerinti legfeljebb 50%-kal történő meghosszabbítására. Ettől eltérő időtartam megállapítására, csak az Ellátásért felelős külön engedélye alapján kerülhet sor A (4) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer az 370/2007/EK rendelet 4. cikk () bekezdésének i) pontja szerinti paraméternek minősül. (6) A Közlekedésszervező által a (4) bekezdés szerint megrendelt közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező működéséhez szükséges, jegy- és bérletbevételekből és egyéb bevételekből nem biztosított forrásokat az Ellátásért felelős a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés keretében biztosítja. (7) Az (6) bekezdés szerinti forrásátadás módját és ütemezését, a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés éves melléklete szabályozza, e rendelet 2. -a szerint. (8) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt indikátor az éves mellékletekben legfeljebb 5%-kal térhet el a szerződésben az adott évre vonatkozóan megállapított mértéktől. (9) A (4) bekezdés c)-f) pontjaiban foglalt indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az éves melléklet elfogadása keretében kerül sor. (0) A Közlekedésszervező köteles évente független szakmai szervezet bevonásával elkészíttetni a (4) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatot, legalább 00, legfeljebb 300 fős reprezentatív minta alapján. A vizsgálatnak a különböző szolgáltatók és a Közlekedésszervező feladatkörébe tartozó szolgáltatásokra, feladatokra is ki kell terjednie. () A feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben rendelkezni kell az ellátásért felelős (6) bekezdés szerinti forrásbiztosításának késedelmes teljesítése esetén követendő eljárásról. 9. () A Közlekedésszervező az Ellátásért felelőssel kötött feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződése és az abban foglalt indikátorok alapján, a vonatkozó jogszabályok betartásával a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokra közszolgáltatási szerződést köt. (2) A helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokra a közszolgáltatási szerződéseket a Közlekedésszervezőnek olyan tartalommal kell megkötnie, hogy a 8. (4) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi mutatók teljesülése 7

8 biztosított legyen és a szolgáltatókat ezen mutatók minél magasabb színvonalú teljesítésére a ösztönözzék. (3) Arra az esetre, ha a mennyiségi és minőségi mutatók nem vagy nem szerződésszerűen teljesülnek, a Közlekedésszervező köteles gondoskodni a közszolgáltatási szerződésben a megfelelő szankciók kikötéséről szükség esetén azok érvényesítéséről. (4) A (2) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződésben a Közlekedésszervező, a közlekedési szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételeket is meghatározhat. V. Fejezet 8. A Közlekedésszervező döntési jogkörei 0. () A Közlekedésszervező döntési jogkörei különösen: a) a 8. (4) bekezdés a) pontja által meghatározott kereten belül a járatok Személyszállítási tv pontja szerinti menetrendjének meghatározása, b) a 8. (4) bekezdés által meghatározott keretek között az alapvető szolgáltatási jellemzők meghatározása, minőségi paraméterek és minimumkövetelmények beállítása, minőségi és hatékonysági ösztönző rendszerek kialakítása; c) a járműparkkal és az infrastruktúrával kapcsolatos egységes műszaki és szolgáltatási elvárás-rendszer kidolgozása, a műszaki szolgáltatási szintek meghatározása; d) Belső szolgáltató kijelölése esetén az 370/2007/EK rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti ellenőrzési és irányítási jogkörök gyakorlása, azt ellátásért felelős és a Közlekedésszervező közötti megállapodásban foglaltak szerint. (2) A Közlekedésszervező () bekezdés szerinti jogköreit írásban, önállóan, a költséghatékonyságot, a forgalombiztonságot és a közlekedéspolitikai célkitűzéseket szem előtt tartva gyakorolja. (3) Az () bekezdés a) pontja szerinti döntési jogkör gyakorlása során az érintettek előzetes tájékoztatása és véleményük kikérése a Közlekedésszervező feladata. Végleges hálózatmódosulás esetén, vagy az adott viszonylat kapacitását lényegesen befolyásoló menetrendi változás esetén a Közlekedésszervező köteles kikérni az érintettek véleményét oly módon, hogy a módosításra vonatkozó javaslatát 60 nappal a tervezett bevezetés előtt elkészíti és közzéteszi honlapján legalább 4 napig tartó véleményezés céljából. (5) A Közlekedésszervező a véleményezési időszak lezárását követően a véleményeket értékelve dönt a módosítások bevezetésről. A bevezetéséről szóló döntést legalább 30 nappal a bevezetés napját megelőzően kell meghozni és közzétenni. A közzététel a Közlekedésszervező honlapján történik. (6) A Közlekedésszervező köteles olyan rendszert kialakítani, melynek segítségével bárki az általa meghatározott járatok esetében értesítést kérhet a véleményezésre bocsátott, továbbá a bevezetésre kerülő forgalmi változásokról. 8

9 (7) A véleményezési eljárást elhagyni vagy a határidőket csökkenteni csak akkor lehet, ha azt rendkívüli helyzet, ideiglenes forgalmi változás vagy előre nem tervezhető esemény indokolja. A Közlekedésszervező az erre vonatkozó indoklását köteles közzétenni honlapján. 9. Az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező megosztott döntési jogkörei. () A Közlekedésszervező feladatait - a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - önállóan látja el. (2) A Közlekedésszervező által alkalmazott személyszállítási közszolgáltatások díjait, pótdíjakat, és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés melléklete tartalmazza. A megállapított díjak, feltételek és jogkövetkezmények legkorábban a szerződésmódosítás aláírását követő 35. naptól alkalmazhatóak és azokat legkésőbb a bevezetést megelőző 30. napon a közlekedésszervező a honlapján köteles közzétenni. (3) A Közlekedésszervező a viteldíjakra vonatkozó árkorrekcióval, tarifarendszerészszerűsítésével kapcsolatban javaslatot tesz az ellátásért felelős részére. A Közlekedésszervező legalább évente, üzleti tervének benyújtásakor értékeli az alkalmazott tarifarendszert és javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges módosítására. (4) A Közlekedésszervező a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra vonatkozó az általa készített menetrendeket, (ideértve járat megszüntetését, új járat indítását) azok életbe léptetése előtti 30 nappal az Ellátásért felelős Városfejlesztési és Kommunális Bizottságával köteles jóváhagyatni. Ezen jóváhagyás hiányában, az adott időszakra kidolgozott menetrend nem lép életbe. (5) Az autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltató tevékenységét- a Személyszállítási tv.42. (3) bekezdése és a 49. (3) bekezdés c) pontja szerinti külön rendeletben foglaltak és a kiadott járati engedélyekben foglaltak betartását a Közlekedésszervező ellenőrzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakat a Közlekedésszervező jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát az Ellátásért felelős részére a jegyzőkönyv felvételét követő 5 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából átad. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is. VI. Fejezet 0.A közlekedésszervező részére átadott feladatok finanszírozása 2. () Az Ellátásért felelős az átadott feladatok ellátásához szükséges forrásokat a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés szerint, a 8. (4) bekezdésében megjelölt, az 370/2007/EK rendeletben foglaltak alapján bocsátja a Közlekedésszervező rendelkezésére, melybe beletartoznak a közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező működéséhez szükséges, jegy- és bérletbevételekből, továbbá egyéb bevételekből nem biztosított források is. Az átadott feladatok pénzügyi és teljesítménykorlátait, valamint az ágazati feladatok számviteli elkülönítésének szabályait a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés tartalmazza. 9

10 (2) A 8. (8) bekezdése szerinti éves melléklet a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés szerint határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan, menetrendi időszakonként a 8. (4) bekezdés a) pontja szerinti férőhely-kilométer volument és a b)-f) pontok szerinti további minőségi és mennyiségi mutatók által meghatározott szolgáltatási szintet, valamint az ezek teljesítéséhez szükséges forrásátadás mértékét. (3) Az éves mellékletet az Ellátásért felelős és a Közlekedésszervező legkésőbb tárgyév május 3-ig, a Közlekedésszervező adott naptári évre szóló üzleti tervével egyidejűleg fogadja el, a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben meghatározott részletszabályoknak megfelelően. (4) A Közlekedésszervező előzetes közlekedési ágazati üzleti tervét - amely előzetes eredménytervét és főbb gazdálkodási és tevékenységi adatait tartalmazza - tárgyévet megelőző év november 5-ig nyújtja be az Ellátásért felelős részére. Az előzetes üzleti terv a következő évi költségvetési koncepció készítésének alapjául szolgál. (5) A költségvetési rendelet elfogadását követően a Közlekedésszervező tárgyév március 5-ig benyújtja az adott évre vonatkozó javaslatát és üzleti tervét, valamint javaslatát a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés éves mellékletére vonatkozóan. (6) A Közlekedésszervező számára a források átadása az éves melléklet alapján, havonta előfinanszírozással történik. Indokolt többlet előfinanszírozási igény esetére követendő eljárás szabályait a közfeladatellátási és vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni. Az átvett forrásokkal a Közlekedésszervező ágazati, valamint kiadás és bevétel szerinti megosztásban, negyedévente elszámol, a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés szerinti ütemezésben és tartalommal. (7) A Közlekedésszervező a közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit, az így elért megtakarításokat a 8. (4) bekezdés szerinti minőségi mutatók javítására, azok teljesülését ösztönző intézkedésekre fordítja. Az így keletkezett többletforrásokról a Közlekedésszervező a az Ellátásért felelős számára a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint évente beszámol. (8) A Közlekedésszervező az 6. () bekezdés 3. és 2. pontja szerinti megállapodásokból befolyó, valamint a (7) bekezdés szerinti bevételeit forrásigényének számítása során figyelembe kell venni. VII. Fejezet. A közlekedés szervező szakmai felügyelete 3 () A Közlekedésszervező tevékenységét az Ellátásért felelős felügyeli. A Közlekedésszervező - e rendelet szerinti körben hozott - döntéseit az Ellátásért felelős megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. Az Ellátásért felelős a szakmai felügyelet körében legalább évente egy alkalommal értékeli a Közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit. 0

11 (2) Az Ellátásért felelős a felügyelet körében jogosult a Közlekedésszervező által az egyes feladatokhoz kapcsolódóan érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, észrevételt tenni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni. (3) A Közlekedésszervező feletti szakmai felügyelet gyakorlásának érdekében a Közlekedésszervező a) bármely közszolgáltatási szerződés megszüntetése; b) a tömegközlekedési hálózat 60 napot meghaladó időtartamú módosítása; c) járat megszüntetése, új járat indítása; d) a 0. () bekezdés a) pontja szerinti döntési jogkör gyakorlása; e) egységes jegy- és bérletrendszer bevezetése körében; továbbá f) a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben megjelölt további körben a tervezett döntéseiről azok meghozatalát legalább 60 nappal megelőzően tájékoztatja az Ellátásért felelős önkormányzatot. A tájékoztatásnak a döntést megalapozó minden lényeges körülményre ki kell terjednie. (4) Az Ellátásért felelős a tervezett döntéssel kapcsolatos álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a Közlekedésszervezőt. (5) Ha az Ellátásért felelős a tervezett döntéssel nem ért egyet, egyeztetést kell tartani. Az egyeztetést a tervezett döntés, intézkedés meghozatalát legalább három munkanappal megelőzően le kell zárni. (6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés nem vezet eredményre, a (3) bekezdés szerinti döntést a Közlekedésszervező nem hozhatja meg. (7) Ha a döntés jellege előreláthatólag nem teszi lehetővé a (3)-(5) bekezdések szerinti határidők betartását, a Közlekedésszervező a tervezett döntésről - az eset összes körülményei alapján megállapított határidő tűzésével - tájékoztatja az Ellátásért felelőst. A tájékoztatásnak a döntés sürgősségére vonatkozó indokolást is tartalmaznia kell. Ha az Ellátásért felelős a kitűzött határidőn belül nem tájékoztatja a Közlekedésszervezőt a tervezett döntéssel kapcsolatos álláspontjáról, úgy a Közlekedésszervező önállóan dönt, és tájékoztatja az Ellátásért felelős döntéséről és a megtett intézkedésekről. Az Ellátásért felelős ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. (8) A feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződésben meghatározott, azonnali intézkedést igénylő esetekben a Közlekedésszervező soron kívül, önállóan dönt és döntéséről utólag tájékoztatja a Ellátásért felelőst. Az Ellátásért felelős ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. VIII. Fejezet

12 2. A Közlekedésszervező kötelezettségei, a területileg érintett ellátásért felelősökkel és a közszolgáltatókkal történő együttműködés terén 4. () A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni az ellátásért felelős önkormányzattal. továbbá a helyi személyszállítással érintett utak tulajdonosaival, kezelőivel. (2) A Közlekedésszervező köteles a közszolgáltatási szerződés odaítélésekor a vonatkozó ágazati jogszabályoknak megfelelően eljárni. (3) Amennyiben a Közlekedésszervező belső szolgáltatót bíz meg az egyes közszolgáltatásokkal, akkor annak költségeit, működését teljes körűen, az üzleti tervezéstől a költségekkel való elszámolásig köteles nyomon követni, felügyelni, ellenőrizni, költségeinek megalapozottságát vizsgálni. (5) A Közlekedésszervező jogosult és köteles a belső szolgáltató által érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, szükség esetén megkérdőjelezni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni. (6) A Közlekedésszervező köteles az általa megrendelt szolgáltatások mennyiségét és minőségi színvonalát rendszeresen ellenőrizni. A Közlekedésszervező jogosult a szolgáltató tevékenységét nyílt és rejtett úton, illetve próbahasználat útján is ellenőrizni. A Közlekedésszervező a szolgáltató alkalmazottjának szabályszegő magatartása esetén jogosult a szolgáltatónál a közszolgáltatási szerződésben meghatározott munkáltatói intézkedést kezdeményezni. (7) A Közlekedésszervező köteles a folyamatos és fenntartható működés feltételeit a közszolgáltatási szerződésekben megfelelő gazdálkodási paraméterek útján biztosítani. 5. () A Közlekedésszervező tevékenysége során az e rendelet szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni. (2) A Közlekedésszervezőnek a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a) az átvett feladatok ellátásához szükséges ügyfélszolgálati és szükség szerint - ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel, b) az átvett feladatok ellátásához szükséges nyilvántartási rendszerrel, c) a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel rendelkező, megfelelő létszámú szakember-állománnyal. (3) A Közlekedésszervező köteles az általa ellátott feladatok ellátásában érintett hatóságokkal együttműködni és a rendelkezésére álló adatokat a hatóságoknak átadni. IX. Fejezet 3. Záró és átmeneti rendelkezések 6. () E rendelet 205. július.-jén lép hatályba. (2) A rendeletben foglalt szabályok mindenben megfelelnek a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 9/69/EGK és az 2

13 07/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló október 23-i 370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. 7. () A 2. (3) bekezdésében foglaltakat előízben a 206. évi üzleti terv benyújtásakor kell alkalmazni. (2 A 3. (2) bekezdés szerinti éves melléklet a feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés megkötésének évében 205. július december 3. közötti időszakra határozza meg a férőhely-kilométer és a további minőségi és mennyiségi mutatók által leírt szolgáltatási szintet. (3) E rendelet hatálybalépését követően a TÜKE Busz Zrt. által korábban kibocsátott jegyek 206. június 30-ig, míg a bérletek a lejáratukig érvényesek. A jegyek és bérletek elfogadásának részletes szabályait, az abból származó bevételek egymás közötti elszámolásának módját, közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A bérletek és a jegyek elfogadásának szabályait a TÜKE Busz Zrt. és a Közlekedésszervező a honlapjukon, valamint az utazó közönség széles köre számára elérhető helyeken és fórumokon közzéteszi 205. június 5- ig. Dr. Páva Zsolt s.k. polgármester Dr. Lovász István s.k. jegyző Záradék: Megalkotta: a Közgyűlés a 205. február 26-i ülésén Kihirdetve: én. 3

14 Általános indokolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról. közlekedésszervező kijelöléséről szóló./205. (..) önkormányzati rendeletéhez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a 343/204. (2.0.) számú határozatának a 6. pontjában, arról döntött, hogy a teljes körű városüzemeltetés érdekében kialakításra kerül a BIOKOM Nonprofit Kft-én belül Pécsi Mobilitási Központ Divízió, amely átveszi és ellátja a helyi közösségi közlekedéssel, a forgalom-irányítással és a repülőtér üzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati közfeladatokat. Ennek a végrehajtása érdekében a jelenlegi közlekedési intézményrendszer átalakítására kerül sor. Ennek első lépéseként a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvényben a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos közlekedésszervezési feladatok ellátására a 00%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságát, a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelöli ki. A közlekedésre fordítandó pályázati és saját erőforrások legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igények mind nagyobb kielégítése, a város szerkezeti adottságok figyelembevétele környezetvédelmi, energia hatékonysági- és közlekedésbiztonsági követelmények betartása érdekében feltétlenül szükséges egy integrált, a közösségi közlekedésért felelős professzionális közlekedésszervezőből és hatékonyan működő üzemeltetőből álló rendszer kialakítása A közlekedés szervező a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatait Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Állam által nyújtott forrásból és saját bevételeiből finanszírozza. A Közlekedésszervező kijelöléséről a részére átadható feladatokról, a finanszírozáshoz szükséges forrásokról, a működésének a kereteiről a rendelet alábbi részletes szabályai rendelkeznek. Részletes indokolás -2. -okhoz A tervezet ezen -ai olyan általános rendelkezéseket tartalmaznak amelyek a rendelet hatályára vonatkoznak, valamint értelmező rendelkezéseket állapítanak meg okhoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata- élve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvénynek erre vonatkozón a részére biztosított jogával a helyi közösségi közlekedés közfeladatai ellátására, közlekedés szervezőnek a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki. Egyben meghatározta a kijelölés 4

15 céljait, valamint a Közlekedésszervező működési területét, Pécs város közigazgatási határaival egyezően. 5. -hoz A Tervezet 5. -a egyrészt meghatározza azokat a rendeleti és szerződési kereteket, amelyek tartalmazzák Közlekedés szervező konkrét és részletes feladatait, valamint ezek ellátásának módjait és feltételeit okhoz A Tervezet 6. -a 27 pontban sorolja fel a Közlekedésszervezőnek a helyi személyszállítás biztosításával kapcsolatban ellátandó közlekedésszervezői feladatait, míg a 7. -a, a BIOKOM Kft.-nek - közlekedésszervezői feladatokon túli egyéb tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatairól szól okhoz A Közlekedésszervező feladatait, a feladat ellátás módját és finanszírozását meghatározó konkrét szabályokat az Ellátásért felelős és a Közlekedésszervező között létrejövő feladat ellátási szerződés tartalmazza. Itt kerülnek meghatározásra az említett szerződés leglényegesebb tartalmi elemei és az időtartama. Ilyen fontos elemek a Közlekedésszervező által végzett tevékenység mennyiségi és minőségi paraméterei, illetve a méréshez kapcsolódó szabályok. A Közlekedésszervező ugyanezen paramétereket érvényesíteni köteles az általa megkötendő közszolgálati szerződésekben is. 0. -hoz A 0. rögzíti azon kérdéseket, amelyekben a Közlekedésszervező jogosult dönteni, valamint, hogy a döntései előtt hogyan és milyen társadalmi egyeztetéseket kell lefolytatnia. Ezen túlmenően rendelkezik arról, hogy a Közlekedésszervező a váratlan, előre nem látható forgalmi zavarok elhárítása érdekében milyen intézkedéseket tehet.. -hoz Ez a az Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti, egyes döntési kompetenciák megosztásáról rendelkezik. (a viteldíj-megállapítás, a külön célú menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás ellenőrzése.) 2. -hoz A Közlekedésszervező által ellátandó feladatok finanszírozási szabályait rögzíti a Tervezet ezen rendelkezése. A feladat ellátáshoz szükséges forrásokat a Közlekedésszervező saját bevételeiből és a részére átadott önkormányzati forrásokból fedezi. A kiszámítható működés miatt szükséges olyan, a forrásátadásra vonatkozó szabályok beépítése, amely ütemezetten biztosítja a működtetéshez szükséges pénzügyi fedezetet. 3. -hoz A 3. a szakmai felügyelet gyakorlásának a módját, a felügyelet gyakorlásához szükséges, felek közötti együttműködést határozza meg. 4. -hoz 5

16 Ebben a -ban a közlekedésszervezőnek a más ellátásért felelősökkel és szakmai szervezetekkel történő együttműködési kötelezettsége kerül rögzítésre. Itt kerül szabályozásra a Közlekedésszervezőnek a belső szolgáltatóval kapcsolatos széleskörű ellenőrzési- és felügyeleti jogköre. 5. -hoz A Közlekedésszervezővel szemben támasztott személyi és tárgyi feltételeket rögzíti okhoz Záró rendelkezések keretében ezek a.-ok rendelkeznek a rendelet hatályba lépésének időpontjáról, az Európai Uniós jognak való megfelelésről, továbbá a kijelölt Közlekedésszervező és a jelenleg a helyi menetrendszerinti autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatást közszolgáltatóként végző és a későbbiekben belső szolgáltatóként működő TÜKE Busz Zrt. közötti feladat átadásra és az ezzel kapcsolatba felmerülő egyes kérdések rendezésére irányuló, átmeneti szabályokról. 6

2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról A Magyar Köztársaság gazdasági fejlődésének és az állampolgárok életminőségének meghatározó eleme a közlekedési rendszer, ezen belül a közösségi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályozása Gaál Bertalan

A közúti közlekedés szabályozása Gaál Bertalan A közúti közlekedés szabályozása Gaál Bertalan 1 Közlekedéspolitikai alapok Amerika XX. sz. eleje Európa II. vh. után EGK közlekedésszabályozása az egyes ágazatokra csak részoptimumokhoz vezetett nem a

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról Kadarkút Város

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2. függelék az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK I. Testület működése, képviselők, bizottságok, tisztségviselők Az SZMSZ-ben meghatározott

Részletesebben

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Elfogadva az Igazgatóság 265/2015. (V. 20.) számú határozatával, Módosítva az Igazgatóság 471/2015. (IX. 23.) számú határozatával a 36/2015. sz. Vezérigazgatói

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július...-i ülésére.... sz. napirend

Előterjesztés Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július...-i ülésére.... sz. napirend Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július...-i ülésére... sz. napirend Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. év december 17.i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: / 2011-0981 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Debreceni Javítóintézete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Hatályos: 2011. április 01-től 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A javítóintézet

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben