Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 20-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. december 20-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Uszoda építése Sorszám: IV/8 Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minısített többség az SZMSZ 12. (4) bek. j) pont alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 20-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal történt tárgyalások eredményeképpen lehetıség mutatkozik arra, hogy a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program sportlétesítmények fejlesztése elnevezéső fejezeti kezeléső elıirányzat terhére uszoda építésre 150 millió forint vissza nem térítendı állami támogatást kapjon önkormányzatunk. Az elızetes becslések szerint egy fedett, 15 x 33 m-es kétvízszint-tartású (úszásoktatás miatt), a szükséges kiszolgáló létesítményekkel és gépészeti berendezésekkel rendelkezı uszoda bekerülési költsége millió forint a közbeszerzési eljárás eredményétıl függıen. A támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van, melyet Képviselı-testületi döntéssel helyezhetünk hatályba. A szükséges saját erıt, 75 millió forintot években kell biztosítani azzal, hogy a közbeszerzési eljárás eredményétıl függıen az esetleges többletköltséget vállalnunk kell. A támogatási szerzıdés megkötésével a tervezési munkákat elkezdhetjük, közben a támogatási összeg a Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési zrt, mint lebonyolító számlájára kerül, aki majd rész vesz a beruházás teljes körő lebonyolításában. A kivitelezési részszámlák 2/3 részei lesznek önkormányzatunknak átutalva. A tervezés 2008 áprilisában fejezıdik be, a közbeszerzési eljárás után, augusztusában kezdıdhet a kivitelezés és júniusában kerül átadásra a létesítmény. A mellékelt szerzıdések elsı egyeztetése megtörtént, a minisztériumban még kisebb változtatásokat kérhetnek, melyrıl a Képviselı-testületi ülésen tudok beszámolni. Határozati javaslat: 1.) Békés Város Önkormányzata a városi uszoda építésére évi költségvetésében bruttó 40 millió forintot, évi költségvetésében bruttó 35 millió forintot biztosít. 2.) Felhatalmazza polgármesterét, hogy a mellékelt támogatási szerzıdést és koordinációs szerzıdést aláírja és a tervezési munkákat megrendelje.

2 3.) Békés Város Önkormányzata a városi uszoda megvalósítására a tervek elkészülte után nyílt közbeszerzési eljárást ír ki. Határidı: Felelıs: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, december Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı Izsó Gábor polgármester

3 TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., képviseli: Bajnai Gordon miniszter), mint Támogató másrészrıl a Békés Város Önkormányzata ( székhely: 5630 Békés, Petıfi u. 2. sz., képviseli: Izsó Gábor polgármester), mint Kedvezményezett és Tulajdonos, valamint Beruházó valamint a Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. cg.: , képviseli: Hajdu Endre vezérigazgató), mint Lebonyolító együttesen Felek között alulírott helyen és idıben az alábbiak szerint: ELİZMÉNYEK A Támogató az 1-2. pontban meghatározott feladat ellátására évben Ft, azaz egyszázötvenmillió forint vissza nem térítendı támogatást biztosít a Kedvezményezett javára. A támogatási összeg a felhasználása során felmerülı általános forgalmi adótételeket (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. A támogatási összeg forrása a Magyar Köztársaság évi költségvetésében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Állami és önkormányzati Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program sportlétesítmények fejlesztése elnevezéső fejezeti kezeléső elıirányzat. figyelemmel a 2236/2006. Kormányhatározat egyéb intézményi beruházási kiadások tartalék - felosztási rendelkezéseire. A fentiekre tekintettel kötik meg a Felek a jelen Támogatási szerzıdést az állami támogatási összeg nyújtásáról. 1./ A szerzıdés tárgya: A Kedvezményezett tulajdonát képezı 5630 Békés, Kırösi Csoma Sándor utca 14, 1265 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) létesülı uszoda (a továbbiakban Létesítmény) beruházásának teljes körő megvalósításához Ft összegő vissza nem térítendı állami támogatás nyújtása. Az uszoda az 1. sz. mellékletben szereplı követelményrendszernek tesz eleget. 2. A Felek megállapítják és a Kedvezményezett okiratok csatolásával igazolja, hogy: a) a jelen szerzıdés tárgya szerinti és a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan (telek) a Kedvezményezett kizárólagos tulajdonában van és marad, per-,igény- és tehermentes, valamint b) a Kedvezményezett a jelen szerzıdés 1. számú mellékletét és a támogatás átutalásának feltételét képezı: - beruházási ütemterv és feladatleírás, - a beruházás megvalósításához igazodó részletes költség-tervezet (költségvetési terv), - 30 napnál nem régebbi helyszínrajz, - a támogatás összegének mértékéig jelzálogjog Támogató javára történı bejegyzését igazoló tulajdoni lap

4 benyújtására köteles a szerzıdés tárgyát képezı támogatás iránt. 3. A Létesítmény beruházásához a Kedvezményezett Ft összegő saját forrást biztosít, így a beruházás teljes összege (a továbbiakban Beruházási Keretösszeg): Ft. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlati ára a Beruházási Keretösszegnél magasabb lesz, úgy a többletköltség teljes egészében a Kedvezményezettet terheli. 4. A Támogató a Beruházás pénzügyi, finanszírozási és mőszaki koordinálójának a Lebonyolítót jelölte ki a tárgybani állami támogatás összegének egyidejő rendelkezésére bocsátása mellett. 5. A Támogató az 1. pontban meghatározott összegő állami támogatást a évben teljes összegben biztosítja a következık szerint: A támogatási összeg a felhasználása során felmerülı általános forgalmi adótételeket (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. A Kedvezményezett tudomásul veszi: a jelen szerzıdés a Támogató gazdasági vezetıje ellenjegyzésével érvényes; a részösszegek az átutalások pénzforgalmi költségeit is tartalmazzák, azaz a részösszegek az átutalások pénzforgalmi költségeivel csökkentett mértékben jutnak a Beruházó bankszámlájára. A Kedvezményezett 5.1. A támogatási összegbıl bármilyen támogatási részösszeg Lebonyolító általi átutalásának elıfeltétele, hogy - az 1. pont szerinti beruházáshoz a Kedvezményezett által biztosítandó forint saját erı rendelkezésre állását igazoló dokumentum eredeti, vagy hiteles másolati példánya, valamint - a Támogatóval kötendı - a támogatási összeg erejéig az ingatlanra alapított - jelzálogszerzıdést a Kedvezményezett aláírja és - a jelzálogjog bejegyzését igazoló tulajdoni lap-másolat benyújtásra kerüljön a Támogató részére. A támogatási részösszegek átutalását a Lebonyolító a Beruházónak számú bankszámlájára teljesíti. A támogatási részösszeg a részszámla 2/3-a A támogatás átutalására, a 2. pontban meghatározott dokumentumok megléte esetén az 5.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése után, valamint a beruházás költségeinek jelen szerzıdésben meghatározott módon és határidıig történı elszámolását és annak a Lebonyolító általi elfogadását követıen kerül sor. 6. A szerzıdéskötés feltétele: 6.1. Harminc napnál nem régebbi igazolás benyújtása az állami és a székhely szerinti adóhatóságtól, vámhatóságtól (a továbbiakban együtt: adóhatóság), hogy hatáskörükbe tartozó, lejárt köztartozása a Kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, illetve a Kedvezményezett teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az Európai Unió

5 tradicionális saját forrásai címen tartozása a Kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett Harminc napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a Kedvezményezettnek az illetékhivatal, illetıleg az illetékes társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, továbbá arról, hogy az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatósággal szemben, határozatban elıírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs A Kedvezményezett az 1/2006. (II.2.) FMM rendeletben meghatározott módon igazolja, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti - követelményének Jelen szerzıdés aláírásával Kedvezményezett egyben kijelenti, hogy a Támogatóval, valamint a Támogató jogelıdeivel és háttérintézményeivel - így különösen az ÖTM tulajdonosi irányítása tartozó gazdasági társasággal, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézettel, valamint a sporttörvény szerinti sportközalapítvánnyal - korábban kötött szerzıdéseibe foglalt, lejárt határidejő és még nem teljesített kötelezettsége nincs. 7. A Kedvezményezett kötelezettségei 7.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározott feladat ellátására használja fel A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy: a) a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott ingatlant a használatbavételi engedély, valamint a mőködési engedélyek kézhezvételét követıen legalább tizenöt évig elsıdlegesen sporttevékenység céljára használja és errıl minden év április 15. napjáig írásbeli beszámolót nyújt be Támogató részére. A sportingatlan sport célra nem használt, felesleges kapacitását lakossági szolgáltatásra használja. b) az a) pontban meghatározott mőködési és használatbavételi engedélyt a Létesítmény megnyitásának napjáig a Támogató részére benyújtja A Kedvezményezett vállalja, hogy a) az 1. pontban meghatározott támogatás erejéig az 1. pont szerinti ingatlanon a Támogató javára alapítandó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendı jelzálogjogról szóló, jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı jelzálogszerzıdést köt a Támogatóval legkésıbb a jelen szerzıdés megkötését követı 30 napon belül és b) a jelzálogszerzıdés alapján a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanra vonatkozó, Támogató javára szóló jelzálogjog elsı zálogjogi ranghelyre történı bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolatát legkésıbb a jelzálogszerzıdés megkötését követı 30 napon belül a Támogató részére megküldi. A Kedvezményezett a jelen szerzıdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanon létesülı felépítményre is a jelzálogjog a támogatás összegének és járulékainak mértékéig bejegyzésre kerüljön.

6 7.4. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a) az átutalt támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározott feladat ellátására használja fel és a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet, b) a beruházás tényleges bevételeirıl és költségeirıl folyamatosan és a teljes összeg felhasználásáról legkésıbb ig teljes körő (számlákkal, pénzügyi bizonylatokkal, banki átutalásokkal igazolt), a képviselıje által aláírt elszámolást készít a Támogató részére. c) az elszámolásban azonosítható módon feltünteti a támogatás felhasználása során keletkezett számviteli bizonylatokat, amelyek kizárólag a költségvetési tervben szereplı pénzügyi tételekre vonatkozhatnak. Az elszámolás kizárólag ezen szerzıdés aláírása és a beruházás befejezése közötti idıszakban kelt számviteli bizonylatokkal teljesíthetı. A Kedvezményezett köteles az összesítı, teljes körő elszámolás záró rendelkezésébe az Igazoljuk, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli elıírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. szöveget foglalni. Az elszámoláshoz mellékelni kell a számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, a programról készült szakmai beszámolót. d) a b) pontban meghatározott számviteli bizonylatok eredeti példányait az elszámoláskor hatályos jogszabályi elıírások szerint megırzi, azokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium./../2007. számú támogatási szerzıdésében meghatározott összegő támogatásaként elszámolva záradékkal látja el és biztosítja, hogy a Támogató, illetve annak képviselıi azokba a támogatás átutalását követı 5 évig betekinthessenek; e) biztosítja, hogy a Támogató vagy annak képviselıi a támogatás felhasználásának jogszerőségét - beleértve a jelen szerzıdésnek való megfelelıségét is folyamatosan ellenırizhessék, f) a Polgári Törvénykönyv 81. (4) bekezdése értelmében a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok néven nem tagadja meg; g) a beruházással kapcsolatos kiadványain, valamint a beruházás megvalósításának helyszínén jól látható helyen feltüntetni, hogy a beruházás az ÖTM támogatásával valósult meg 7.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevıszék, valamint a Kormányzati Ellenırzési Hivatal az átutalt támogatás jogszerő és szerzıdésszerő felhasználását ellenırizheti A támogatás a Kedvezményezettel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy bérének, illetve díjának, valamint azok közterheinek kifizetésére kizárólag akkora arányban használható fel, amekkora arányban e személy a beruházás megvalósításában közvetlenül részt vesz. E bér jellegő kifizetésekre vonatkozó elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a bérkifizetési jegyzéket a bérezett személy aláírja, vagy mellékelik a banki átutalás másolatát A támogatás nem ruházható át (nem engedményezhetı) és nem használható fel a Kedvezményezettet terhelı adó, vagy egyéb közteher, köztartozás kifizetésére A Kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 13. -ának (1) bekezdése 16. pontja, a számvitelrıl szóló évi

7 C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelı számlával köteles eleget tenni A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás bonyolításával kapcsolatosan a közbeszerzésekrıl szóló CXXIX. törvény rendelkezéseinek betartásával a Lebonyolítóval szerzıdést köt. 8. A Lebonyolító szerepe: A Lebonyolító látja el az állami támogatás finanszírozása (folyósítása) mellett a beruházás teljes körő jogi, pénzügyi, és mőszaki felügyeletét, ellenırzését a Kedvezményezettel kötött külön szerzıdésben részletezettek szerint. Emiatt a Kedvezményezettnek, amennyiben e szerzıdés szerint a Támogató felé valamilyen kötelezettsége van, azt a Lebonyolító útján kell teljesítenie. A Lebonyolító a Kedvezményezett által benyújtott okmányokat, dokumentumokat, elszámolásokat jogi és pénzügyi szempontból felülvizsgálja és azt követıen továbbítja a Támogatónak. A mőszaki koordinátori minıségben a Kedvezményezett mőszaki ellenıreinek a munkáját szakmailag ellenırzi és segíti a minél sikeresebb kivitelezés megvalósulása érdekében. A fenti munkák ellátásáért a Lebonyolítót koordinációs díj illeti meg, mely az állami támogatás összegébıl kerül kifizetésre a Kedvezményezettel kötött külön megállapodásban foglaltak szerint. 9. Elállás 9.1. A Támogató köteles a szerzıdéstıl elállni, ha a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott; b) a sportról szóló évi törvény 57. (1) bekezdése szerinti feltételeket nem teljesített, illetve a (2) bekezdés szerinti helyzetbe került; c) a jelen szerzıdés aláírásától számított három hónapon belül a szerzıdés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdıdik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idı alatt írásban sem menti ki, d) a támogatott feladat meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását elıidézı körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be. e) a támogatást nem a szerzıdésben meghatározott célra használta fel; f) köztartozása a szerzıdés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott A Támogató jogosult a szerzıdéstıl elállni, ha a Kedvezményezett a) a szerzıdéskötés során, illetve a szerzıdés teljesítése alatt valótlan vagy hamis adatot szolgáltat; b) jelen szerzıdés bármely rendelkezését felróható módon megszegi,

8 c) a szerzıdés szerinti bejelentési kötelezettségét neki felróható okból egy hónapot meghaladó késedelemmel teljesíti Amennyiben a Támogató eláll a szerzıdéstıl, a Kedvezményezett köteles a már folyósított támogatás teljes összegének az átutalásától az elállásig terjedı idıszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét nyolc banki munkanapon belül a Támogatónak visszafizetni. 10. Értesítési és visszafizetési kötelezettség Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, errıl a Kedvezményezett tudomására jutását követıen haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik az értesítési kötelezettség teljesítése mellett a Kedvezményezettnek a támogatásról le kell mondania Amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) a Támogató részére jelen szerzıdés aláírása elıtt a Kedvezményezett által benyújtott költségvetési tervben szereplı összeghez képest csökken, Kedvezményezett köteles e változást Támogató részére bejelenteni, írásban közölve a feladat csökkent összköltségének mértékét. A támogatási összeg a jelen szerzıdés módosításával ennek megfelelı arányban csökken, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelıen Ha a Kedvezményezett a támogatás áfa tartalmát az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivataltól visszaigényli, azt köteles a Támogatónak bejelenteni és egyidejőleg megfizetni Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy a Kedvezményezett a számára átadott összeget nem a szerzıdésben meghatározott célra használja, illetve használta fel, úgy a Kedvezményezett a nem a feladatra fordított összeget a Támogató felszólítására köteles nyolc banki munkanapon belül az átutalástól az elállásig terjedı idıszakra vonatkozó jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı kamattal növelve visszafizetni, illetve a Támogató az ennek az összegnek megfelelı támogatást visszatarthatja Amennyiben a Támogató megállapítása szerint a szerzıdésben meghatározott feladat teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból veszélybe kerül, a pénzeszközök további felhasználását a Támogató megtilthatja, és a támogatást visszavonhatja. Ez esetben a támogatás egészét vagy arányos részét a Kedvezményezett köteles nyolc banki munkanapon belül az átutalástól az elállásig terjedı idıszakra vonatkozó jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı kamattal növelve visszafizetni a Támogató által megadott számlára Amennyiben a Kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás egészét köteles a támogatás átutalásától számított idıszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı kamattal növelve visszafizetni a Támogatónak.

9 10.8. A Támogató felhívja a Kedvezményezettet, hogy amennyiben a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdés d) pontja és 22. (2) bekezdése alapján a Kbt. hatálya a Kedvezményezettre, illetve a Beruházóra kiterjed, úgy az 1. pont szerinti feladat megvalósítása során köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni A Kedvezményezett a jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a pénzügyi bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más támogató felé nem számolja el. Záró rendelkezések 11. Jelen szerzıdés napján, Békés Város Képviselı-testülete jóváhagyásával lép hatályba. 12. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 10/2007. (IV.14.) ÖTM rendelet rendelkezései, továbbá az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A szerzıdésben foglaltaknak továbbá meg kell felelniük az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szabályainak is. 13. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl eredı esetleges jogvitáik elintézésére a Fıvárosi Bíróság, helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. A jelen szerzıdés egymással megegyezı 7 számozott oldalból álló öt eredeti példányban készült. A Szerzıdı Felek a jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag í Budapest, december.. Bajnai Gordon miniszter ÖTM.. Izsó Gábor polgármester Békés Város Önkormányzata Hajdu Endre vezérigazgató BMSK ZRt. Ellenjegyzem: Szıke Irma fıosztályvezetı Pénzügyi Erıforrás-gazdálkodási Fıosztály ÖTM

10 Feladat Beruházási ütemterv Békési uszoda építése Ütemezés 1. sz. melléklet Támogatási szerzıdés megkötése december Engedély- és tenderterv elkészítése 2007 december április Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2008 április július Kivitelezési szerzıdés megkötése július Munkaterület átadása július Kivitelezés július május Üzempróba és próbaüzem május Mőszaki átadás május 31. Beruházás lezárása június 30. Részletes költségtervezet munkanemenként eft Munkanem Anyag Díj Összesen Organizáció Közbeszerzés, mőszaki ellenırzés Víztelenítés Zsaluzás és állványozás Irtás, föld és sziklamunka Síkalapozás Helyszíni beton és vasbeton munkák Falazás és egyéb kımőves munkák Fém és könnyő épületszerk. szerelése Ácsmunkák Vakolás és rabicolás Burkolás Bádogozás Asztalos szerkezetek Lakatos szerkezetek elhelyezése Felületképzés Szigetelés Akusztika Belsıépítészet Kertépítés Parkoló építés Kerítés építés Uszodatechnika Gépészet Épület automatika Biztonságtechnika Külsı közmő Erısáram Gyengeáram Tervezés Berendezési tárgyak

11 Elsı készlet beszerzés Összesen nettó ÁFA 20% Összesen bruttó

12 BÉKÉS TÖBBCÉLÚ USZODA LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS, A TERÜLET ISMERTETÉSE: Az elképzelések szerint a megvalósítás területe a Békés város központjától a mintegy m-re található üzemen kívüli strandfürdı területe. A város értékes területe, melyen jelenleg az üzemen kívüli strandfürdın kívül, reumatológiai járóbeteg ellátás és fizioterápiás kezelés folyik. A terület nagy zöldfelülete, a Körösök közelsége, kedvezı feltételeket kínál aktív szabadidıs szolgáltatáskör kialakítására, amelyre a városban és vonzáskörzetében illetve Békés megyében rendelkezésre álló téli-nyári sportolási lehetıségek, aktív programok korlátozottsága miatt nagy szükség van. VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ADATOK: A területre jelenleg érvényes településrendezési terv Békés város szerkezeti és szabályozási terve, valamint helyi építési szabályzata. Az említett településrendezési eszközök a tárgyterületet különleges területként jelölik meg. K-1 jelő építési övezet A terület fürdı elhelyezésére szolgál. (1) A területen új telket kialakítani nem lehet. (2) A telek beépítési módja szabadon álló. (3) Az építési hely lehatárolása a következı: - elıkert mérete 0,0 méter, - szomszédos lakótelek felıl 6,0 méter. (4) A telek beépíthetısége 30%. (5) Az épületek építménymagassága maximum 10,0 méter. (6) A területet teljes közmővesítettséggel kell ellátni. (7) A zöldterület legkisebb mértéke 40%. (8) Terepszint alatti építmény építhetı.

13 A különleges terület az uszoda elhelyezésére alkalmasnak minısíti a területet. A létesítmény a területen megtalálható Észak-kelet Dél-nyugati hossztengelyő mintegy 15x33m mérető meglévı, üzemen kívüli medence felhasználásával létesül. CÉLOK: Békés Város Önkormányzatának célja tehát, hogy a meglévı létesítmények, adottságok, és lehetıségek összehangolt fejlesztésével biztosítsa a helyi-térségi szabadidıs igények gazdaságos módon történı kielégítését és az életminıség javítását. A térségi lakosság sportolási, aktív szabadidıs idıtöltési igényeit egész évben magas színvonalon kielégítı kínálat létrehozása hozzájárul a kistérségi szerepkör fenntartásához, a városi imázskép javításához. A többcélú uszoda létesítmény a helyi, térségi lakosság igényeinek kielégítésére szolgál. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: Az egyes helyiségek kialakításánál figyelemmel kell lenni a sportszakmai elıírásokra, a vonatkozó eseti és hatósági, szakhatósági elıírásokra. A tereket, helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok a célzott használatnak megfeleljenek, valamint a hatóságok, szakhatóságok mőködésre, létesítésre elıírt feltételeinek is eleget tegyenek. Az általunk meghatározott követelmény rendszernél mindig erısebb szempontnak kell tekinteni a sportszakmai, hatósági, szakhatósági valamint az eseti elıírásokat. A létesítmény kialakításánál kérjük figyelembe venni a meglévı (esetleg már hatályon kívül helyezett) tervezési szabályokat és elıírásokat is. A leírásban nem szerepelnek a technológiai és üzemeltetési terek. Ezen terek kialakításánál is mindenképpen a hatósági és egyéb elıírásokat kell szem elıtt tartani. A leírás azon okból nem tér ki erre a témára, mivel az alkalmazott technológiától, rendszerektıl függ azon terek kialakítása. A mőködéshez szükséges egyéb terek, a létesítményt üzemeltetı személyzet számára elıírásszerően kialakítandó terek szintén nem szerepelnek a leírásban, mivel a lehetséges szervezeti felépítést az ajánlattevı -az alkalmazott technológia függvényében- határozza meg. Ezen területek kialakításánál is betartandók az említett elıírások. Általánosan érvényes, hogy kialakításuk olyan

14 legyen, mely a létesítmény megfelelı üzemeltetését, mőködtetését késıbbiekben is biztosítja. A létesítménynek, az elıírásnak megfelelıen a sportolói, látogatói oldalról az akadálymentes használatnak megfelelınek kell lennie. A létesítményhez az OTÉK elıírásainak megfelelı számú kerékpártároló és parkoló szám biztosítása szükséges. A telek, illetve a létesítményt övezı terület kialakításánál a funkciónak megfelelı kertés tájépítési elemek alkalmazása nélkülözhetetlen. Extenzívebb, kevesebb gondozást igénylı, de esztétikus felületeket kell alkalmazni. A létesítménynek olyan kialakításúnak és felszereltségőnek kell lennie, hogy a humán hıkomfort, hıérzet, a mesterséges megvilágítás általános világítástechnikai követelményeknek, valamint az energiatakarékos üzemeltetés kitételeinek megfeleljen. Továbbá a minıségi elvárásoknak való megfelelés érdekében a ma érvényben lévı szabványok ajánlásait, illetve egyenértékő, vagy annál jobb mőszaki megoldások alkalmazását kell biztosítani. A létesítmény üzemeltetése közben keletkezı használtvíz, szennyvíz elvezetésérıl gondoskodni kell. A keletkezı hulladékok tárolásának, elszállításának,- a látogatókat, sportolókat nem zavaró módon történı lehetıségét biztosítani kell. Jelenlegi ismereteink szerint a területen a talajmechanikai viszonyok jónak mondhatók, a létesítmény kialakítása különleges alapozási megoldásokat valószínősíthetıen nem igényel. Természetesen a terület talajmechanikai vizsgálatára lehetıséget biztosítunk. ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTOK: A tervezett beruházásnak a környezı falusias lakó környezetbe illeszkedı homlokzati kialakítással és tömegformálással kel megvalósulnia. Esztétikus, modern megjelenéssel egyedi értéket teremtve, funkcióját tükrözve kell megválasztani a formai építészeti megjelenést. Törekedni kell az alacsony építménymagasságra. A hatályos építésügyi, tőzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb helyi szabályozásokat figyelembe kell venni, illetve be kell tartani. Az épület egységeket lehet tagoltan, elkülönítetten, de összekötve kezelni, de elfogadható az egy tömbben történı kialakítás is. Az épület kialakításánál figyelembe kell venni, illetve utalni kell a további bıvítési lehetıségekre. Mind a külsı, mind pedig a belsı kialakításnál alapvetıen visszafogott, de elegáns anyaghasználat és szín harmónia jellemezze az épületet. 1. Elıcsarnok: Az érkezı látogatók fogadását, gyülekezését szolgáló helyiség. Viszonylag reprezentatívabb területe a létesítménynek, tükröznie kell a létesítmény funkcióját. Jellemezze a korszerő anyaghasználat, viszonylagosan melegebb színvilág. Lehetıség szerint áttekinthetı eligazító szerepet kell nyújtson a látogatók számára.

15 Helyiség megnevezése: ELİCSARNOK Sorszám: 1. Elvárt alapterület: m 2 Kapacitási adatok: fı várakozására alkalmas Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: - Elvárt padló burkolat: Elvárt mennyezeti burkolat: 2,85 3,00 m 2. Értékmegırzı, recepció, ruhatár, pénztár, 5. Hajszárító elıtér, Elıtéri WC-k, Reprezentatív, jó minıségő, könnyen tisztítható padlóburkolat Reprezentatív álmennyezet Elvárt megvilágítás: Természetes és mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Igen, mozgáskorlátozott megközelítéssel is Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: 3-4 db nagyobb dísznövény dézsában 5-6 db közepes dísznövény kaspóban 4-5 db fotel (várakozó vendégek részére) Információs táblák, plakát hirdetı helyek, tájékoztató berendezések, óra, érmés vagy kártyás telefon, prospektus kínálók, szennyfogó szınyeg 2. Recepció, értékmegırzı, ruhatár, pénztár helyiségcsoport Ezen helyiségcsoport a látogatók, sportolók értékeinek, igazolványának, kulcsának, sportolás közbeni biztonságos elhelyezését, a látogatók kabátjainak és egyéb tárgyainak (esernyı, csomag) megırzését, a jegykezelés, jegy és bérlet árusítás feladatkörét, az esetleges úszósapka kölcsönzésének lehetıségének biztosításának feladatát és a látogatók tájékoztatásának feladatát látja el. Az uszoda-tanuszoda látogatói itt veszik át az öltözı szekrények kulcsait. Az érték megırzık kulcsos széf jellegő kazetták (~ cm) Ezen területen célszerő megvalósítani az éjjeli ırzési szolgálat figyelési /szükség szerint/ A helyiségcsoporthoz kapcsolódhat egy a kölcsönzött eszközök: tárolását szolgáló helyiség vagy tároló hely is. A pénztárak megközelítése elkülöníthetı áttekinthetı legyen, nyújtson valamiféle kapu funkciót.

16 Helyiségcsoport megnevezése: ÉRTÉK MEGİRZİ, RECEPCIÓ, RUHATÁR, PÉNZTÁR Sorszám: 2. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Kapacitási adatok figyelembe vételével Értékmegırzı: 80 fı; Pénztár: min. 1 db Ruhatár: 150 fı minimum 2,50 m 1. Elıcsarnok Lehetséges külsı kapcsolat Könnyen, jól tisztítható, lehetıleg melegburkolat Elvárt mennyezeti burkolat: - Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Nincs Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: 1 db pénztárgép 40 db Úszósapka (kölcsönzéshez) 150 fı részére ruhatári fogasok és tároló rekeszek 80 fıre értékmegırzı széfek 3. Elıcsarnok-Nıi WC Az elıcsarnokban várakozó-tartózkodó látogatók igényeit kielégítı WC csoport jól felszerelt, modernebb megjelenéső térként kialakítva. Helyiségcsoport megnevezése: ELİCSARNOK NİI WC CSOPORT Sorszám: 3. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Kapacitási adatok figyelembe vételével Az elıtérben tartózkodók kb fı 2,65 m 1. Elıcsarnok Nem jellemzı

17 Elvárt padló burkolat: Elvárt falburkolat: Könnyen, jól tisztítható, lehetıleg hidegburkolat 2,10 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempeburkolat Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Nincs Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: WC papír tartó (létszámnak megfelelıen) Intim szemetes edény (létszámnak megfelelıen) Folyékony szappan adagoló (mosdónként) Papír kéztörlı adagoló (mosdónként) Szemetes edény Tükör (mosdónként) Lehetséges a paraván falas elválasztás/laminált vízálló/ Szükséges a takarítószertároló és a tisztítószer tároló kialakítása, esetleg a 4. férfi WC-vel közösen 4. Elıcsarnok-Férfi WC Az elıcsarnokban várakozó-tartózkodó látogatók igényeit kielégítı WC csoport jól felszerelt modernebb megjelenéső térként kialakítva. Helyiség megnevezése: ELİCSARNOK FÉRFI WC CSOPORT Sorszám: 4. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt falburkolat: Kapacitási adatok figyelembe vételével Az elıtérben tartózkodók kb fı 2,65 m 1. Elıcsarnok Nem jellemzı Könnyen, jól tisztítható, lehetıleg hidegburkolat 2,10 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempeburkolat Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Nincs Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ

18 Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Lehetséges a paraván falas elválasztás/laminált vízálló/ Szükséges a takarítószertároló és a tisztítószer tároló kialakítása, esetleg a 3. nıi WC-vel közösen Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: WC papír tartó (létszámnak megfelelıen) Folyékony szappan adagoló (mosdónként) Papír kéztörlı adagoló (mosdónként) Szemetes edény Tükör (mosdónként) 5. Hajszárító elıtér A létesítmény látogatói számára a használatot követı hajszárítási lehetıség biztosítására szolgál. Helyiség megnevezése: HAJSZÁRÍTÓ - ELİTÉR Sorszám: 5. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Kapacitási adatoknak megfelelıen 3-5 fı hajszárítási, fı várakozási lehetıség /hajszárítókkal együtt/ 2,65 m 6. Váltókabinos öltözık, szekrénytér 1. Elıcsarnok 7. Fiú csoport öltözı; 8. Leány csoport öltözı 3. Nıi WC, 4. Férfi WC Könnyen, jól tisztítható, lehetıleg hidegburkolat Elvárt mennyezeti burkolat: - Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Nincs Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: 3-5 db hajszárító Rugalmasan használható, gyors áteresztı képességő halszárítási lehetıséggel, könnyen és egyszerően használható hajszárító gépekkel, tükrökkel

19 10db szék a várakozók számára Információs tábla, prospektus kínáló Tükör a kapacitási adatoknak megfelelıen 6. Váltókabinos öltözı A létesítmény látogatói számára a használat elıtti és a használatot követı átöltözés lehetıségének biztosítására szolgál. Az öltözı váltó kabinos-szekrényes rendszerő. A váltókabinokon keresztül közelíthetı meg a szekrénytér, amely már a mezítlábas zónába tartozik. A váltókabinok lehetnek paraván fal jellegő elemekkel kialakított terek. A váltókabinok felületei könnyen tisztítható, fertıtleníthetı felületek, biztosítsák a ruhaváltás általános feltételeit, az öltözés-ruhaváltás közbeni ruhatárolást /akasztók, fogasok/. A szekrénytérben történik a külsı ruházat levétele, illetve sportolás elıtti lerakása, valamint tárolása. Helyiség megnevezése: VÁLTÓKABINOS ÖLTÖZİK, SZEKRÉNYTÉR Sorszám: 6. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt falburkolat: Kapacitási adatoknak megfelelıen ~30-50 fı 2,65 m 7. Fiú csoport öltözı, 9. Fürdı WC csoport, 6. hajszárító elıtér, 8. Leány csoport öltözı, 10. Elıfürdık 1. Elıcsarnok Csúszásmentes hidegburkolat, könnyen, jól tisztítható 2,10 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempe Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Nincs Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: Csúszás mentes padló burkolat, padló összefolyó, Takarító szerek eszközök tárolására alkalmas tér biztosítása, esetleg elıfürdıkkel, csoport öltözıkkel közösen Létszámnak megfelelı számú öltözıszekrény szemetes edény Váltókabinok /mozgáskorlátozott öltözési lehetıség biztosításával/

20 7. Fiú csoportöltözı A tanmedencét és az uszodát látogató iskolai és sportegyesületi csapatok sportolás elıtti átöltözését, ruhaváltását biztosítja. Az átöltözés csoportos, egynemő látogatók figyelembe vételével történik. A ruhák fogasos tároló rendszerben lesznek tárolva. A helyiség tartozékai az öltözı fogasok és padok, amelyek könnyen tisztítható, fertıtleníthetı felületőek. Helyiség megnevezése: FIÚ CSOPORT ÖLTÖZİ Sorszám: 7. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt falburkolat: Kapacitási adatoknak megfelelıen fıs csoportok 2,65 m 12. Férfi elıfürdı,, 5. Hajszárító elıtér, 10. Férfi WC csoport 6. Váltó kabinos öltözık, szekrénytér Könnyen, jól tisztítható csúszásmentes hidegburkolat 2,1 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempe Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: - Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: A helyiség tartozékai az öltözıfogasok és padok Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: Fogasos öltözıpadok (létszámnak megfelelıen) Szemetes edény 8. Leány csoportöltözı A tanmedencét és az uszodát látogató iskolai és sportegyesületi csapatok sportolás elıtti átöltözését, ruhaváltását biztosítja. Az átöltözés csoportos, egynemő látogatók figyelembe vételével történik. A ruhák fogasos tároló rendszerben lesznek tárolva. A helyiség tartozékai az öltözı fogasok és padok, amelyek könnyen tisztítható, fertıtleníthetı felületőek.

21 Helyiség megnevezése: LEÁNY CSOPORT ÖLTÖZİ Sorszám: 8. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt falburkolat: Kapacitási adatoknak megfelelıen fıs csoportok 2,65 m 10. Elıfürdök, 5. Hajszárító elıtér, 9. Fürdı WC csoport 6. Váltó kabinos öltözık, szekrénytér Könnyen, jól tisztítható csúszásmentes hidegburkolat 2,10 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempe Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: - Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: A helyiség tartozékai az öltözıfogasok és padok Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: Fogasos öltözıpadok (létszámnak megfelelıen) Szemetes edény 9. Uszoda-tanuszoda, Nıi-WC csoport A létesítményrész /uszoda-tanuszoda/ látogatói számára a mezítlábas zónában kialakított WC csoport a funkciónak megfelelı burkolattal, elıtérrel, és fülkékkel kialakítva. Helyiség megnevezése: USZODA-TANUSZODA NİI WC CSOPORT Sorszám: 9. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Kapacitási adatok figyelembe vételével fı /teljes létszám!/ Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: - Elvárt padló burkolat: 2,50 m 6. Váltókabinos-öltözık, szekrénytér 8. Leány Csoport öltözı Könnyen jól tisztítható, csúszásmentes lehetıleg hidegburkolat

22 Elvárt falburkolat: 2,10 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempeburkolat Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: - Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Lehetséges a paravánfalas elválasztás /Laminált vízálló/ Szükséges a takarítószertároló kialakítása, a 10 férfi WCvel ill. öltözıkkel közösen is lehetséges Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: WC papír tartó (létszámnak megfelelıen) Intim szemetes edény (létszámnak megfelelıen) Folyékony szappan adagoló (mosdónként) Papír kéztörlı adagoló (mosdónként) Szemetes edény Tükör (mosdónként) 10. Uszoda-tanuszoda Férfi-WC csoport A létesítményrész /uszoda-tanuszoda/ látogatói számára a mezítlábas zónában kialakított WC csoport a funkciónak megfelelı burkolattal, elıtérrel, fülkékkel és piszoárral kialakítva. Helyiség megnevezése: USZODA-TANUSZODA FÉRFI WC CSOPORT Sorszám: 10. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Kapacitási adatok figyelembe vételével fı /teljes létszám!/ 2,50 m 6. Váltókabinos öltözı, szekrénytér, 7. Fiú csoport öltözı Nıi, Férfi elıfürdı Lehetséges helyiség kapcsolatok: - Elvárt padló burkolat: Elvárt falburkolat: Könnyen jól tisztítható, csúszásmentes lehetıleg hidegburkolat 2,1 m-ig mosható falburkolat, lehetıleg csempeburkolat Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: - Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752

23 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: WC papír tartó (létszámnak megfelelıen) Folyékony szappan adagoló (mosdónként) Papír kéztörlı adagoló (mosdónként) Szemetes edény Tükör (mosdónként) 11. Uszoda-tanuszoda Nıi elıfürdı Lehetséges a paravánfalas elválasztás /Laminált vízálló/ Szükséges a takarítószertároló kialakítása, a 9 nıi WC-vel ill. öltözıkkel közösen is lehetséges A létesítményrész fı funkcióját adó medence terek, pezsgıfürdı, szauna és lazító medence használata elıtt az elıfürdés lehetıségének, valamint ezen funkciók használatát követı zuhanyozás lehetıségét biztosítja. A kialakításnál ügyelni kell arra, hogy a zuhanyzók mintegy kényszer fürdıként üzemeljenek a fı rendeltetési egységek használata elıtt. A belsı kialakításnál a praktikusság és az esztétikus megjelenést szem elıtt kell tartani. Helyiség megnevezése: USZODA-TANUSZODA NİI ELİFÜRDİ Sorszám: 11. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Kapacitási adatok figyelembe vételével fı /teljes létszám/ 2,50 m Öltözık WC-k, medencék, vizes helyiségek Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt oldalfal burkolat: Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: - Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: Könnyen, jól tisztítható, csúszásmentes burkolat, lehetıleg hidegburkolat Mennyezetig mosható falburkolat, lehetıleg csempeburkolat MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges a takarítószer tároló kialakítása esetleg az öltözıkkel, WC-kel és más elıfürdıvel közösen A WC-ket, öltözıket csak az elıfürdın keresztül lehet megközelíteni

24 Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: Kapaszkodók (zuhanyzóként Szappan tartók (zuhanyzóként) 12. Uszoda-tanuszoda Férfi elıfürdı A létesítményrész fı funkcióját adó medence terek, pezsgıfürdı, szauna és lazító medence használata elıtt az elıfürdés lehetıségének, valamint ezen funkciók használatát követı zuhanyozás lehetıségét biztosítja. A kialakításnál ügyelni kell arra, hogy a zuhanyzók mintegy kényszer fürdıként üzemeljenek a fı rendeltetési egységek használata elıtt. A belsı kialakításnál a praktikusság és az esztétikus megjelenést szem elıtt kell tartani Helyiség megnevezése: USZODA-TANUSZODA FÉRFI ELİFÜRDİ Sorszám: 12. Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Kapacitási adatok figyelembe vételével fı /teljes létszám/ 2,50 m Öltözık WC-k, medencék, vizes helyiségek Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt oldalfal burkolat: Elvárt megvilágítás: Mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: - Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: Könnyen, jól tisztítható, csúszásmentes burkolat, lehetıleg hidegburkolat Mennyezetig mosható falburkolat, lehetıleg csempeburkolat MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: Kapaszkodók (zuhanyzóként Szappan tartók (zuhanyzóként) 13. Uszoda medence tér Szükséges a takarítószer tároló kialakítása esetleg az öltözıkkel, WC-kel és más elıfürdıvel közösen A WC-ket, öltözıket csak az elıfürdın keresztül lehet megközelíteni A létesítmény fı funkcióját biztosító tér, illetve helyiségcsoport.

25 A helyiségcsoportban kap helyet az úszómedence (úszómedencék). Az úszómedencére két változatot szükséges kidolgozni. a változat: A meglévı medence felhasználásával két medence létesül: - A nagyobb medence 16x25 m mérető úszómedence a vízmélysége: 1,6-1,8m. A medence egyik /bejárat felöli/ végében lépcsıs-korlátos megközelítéssel. A medence másik végében hágcsós kialakítással. A medence bejárat felöli vége ugróköves indítóhelyekkel legyen felszerelve. A medence egyenletes alsó bevezetéssel és felsı túlfolyó rendszerrel finn vályús /feszített víztükrő/ rendszerben létesüljön. A lépcsıkön és a medence környezetében csúszásmentesített burkolat kialakítása szükséges. A medence burkolatát nem kívánjuk megkötni, de a fólia burkolatú medence kialakítás mindenképpen hátrányba kerül a többi alternatívával szemben. A medence szint alatti megvilágításáról nem kell gondoskodni, de az úszósporthoz szükséges elemek, eszközök alkalmazását /sáv elválasztók, jelzı zászlók/ biztosítani kell. A medence alján az úszósávok megjelenítésérıl az úszósportoknak megfelelıen gondoskodni kell. - A kisebb medence 6x12,5m mérető tanmedence, a medence vízmélysége 0,7-1,2m a medence egyik rövid oldalán teljes szélességben lépcsıt kell építeni. A medence egyenletes alsó bevezetéssel és felsı túlfolyó rendszerrel rendszerben létesüljön, a felsı vízelvezetés lehet fölözıs, Wiesbadenirendszerő esetleg finn vályús. A lépcsın és a medence környezetében csúszásmentesített burkolat kialakítása szükséges. A medence burkolatát nem kívánjuk megkötni, de a fólia burkolatú medence kialakítás mindenképpen hátrányba kerül a többi alternatívával szemben. b változat: A meglévı medence felhasználásával egyetlen komplex funkciókat ellátó m-es medence létesül. A medence komplexitását az biztosítja, hogy két víztartást kell biztosítani :0,8-1,4m valamint 1,2-1,8m vízmélységekkel. A medence mindkét végében lépcsıs, korlátos megközelítéssel, valamint ugróköves indítóhelyekkel. A medence egyenletes alsó bevezetéssel és felsı túlfolyó rendszerrel finn vályús /feszített víztükrő/ rendszerben, alsó víztartásnál Wiesbadeni túlfolyós rendszerben létesüljön. A lépcsıkön és a medence környezetében csúszásmentesített burkolat kialakítása szükséges. A medence burkolatát nem kívánjuk megkötni, de a fólia burkolatú medence kialakítás mindenképpen hátrányba kerül a többi alternatívával szemben. A medence szint alatti megvilágításáról nem kell gondoskodni, de az úszósporthoz szükséges elemek, eszközök alkalmazását /sáv elválasztók, jelzı zászlók/ biztosítani kell. A medence alján az úszósávok megjelenítésérıl az úszósportoknak megfelelıen gondoskodni kell. Az uszoda-medence térnek szerves kapcsolata kell legyen a külsı térrel, lehetıleg eltolható, kivehetı, vagy harmonika ajtókon keresztül kapcsolódjon a a külsı térhez. A sportágaknak, illetve a szakhatóságok elıírásainak megfelelı teret kell biztosítani a medencék használatához.

26 A medence tér belsı téralakítási funkcionalitás mellett sugározzon igényességet és egyszerőséget is egyben, mindezek mellett visszafogottan reprezentatív legyen, mivel a fı funkciót adja. Helyiség megnevezése: USZODA-MEDENCETÉR Elvárt alapterület: Kapacitási adatok: Elvárt belmagasság: Elvárt helyiség kapcsolatok: Lehetséges helyiség kapcsolatok: Elvárt padló burkolat: Elvárt mennyezeti burkolat: Elvárt oldalfal burkolat Sorszám: 13. Kapacitási adatoknak és az érvényes elıírásoknak megfelelıen 21-33,3 m-es úszómedence, illetve m-es úszómedence úszósport elıírásainak megfelelıen Elıfürdık, 15. Felügyelıi helyiség, 14. Eszköztároló 1. Elıcsarnok Könnyen, jól tisztítható csúszásmentes burkolat, lehetıleg kerámia burkolat Intenzív páraterhelést elviselı esztétikus mennyezeti burkolat, lehetıleg fa burkolat Minimum 2,10 m-ig csempe-, vagy mosható falburkolat Elvárt megvilágítás: Természetes és mesterséges MSZ 6240/2-86 Elvárt közvetlen külsı kapcsolat: Igen Elvárt hımérsékleti viszonyok: ASHRAE CR 1752 Elvárt szellıztetési, légcsere viszonyok: MSZ / MSZ Elvárt páratartalom: ASHRAE CR 1752 Egyéb elvárások: Szükséges eszközök, berendezések felszerelések: Pálya elválasztó kötél (pályánként+tartalék) Visszahívó kötél és tartórúd Vízmélység jelzı táblák Figyelmeztetı táblák Rajtkövek hátúszó kapaszkodókkal Zászlók és zászlótartó hüvelyek 30 db Polifoam úszódeszka 30 db Polifoam tenyér ellenállás tábla 10 db vízilabda Reklám felületek 4 db szemetes edény 5 db dísznövény dézsában 14. Eszköztároló Reprezentatív, modern, harmonikus teret alkosson a jelzett sportágaknak megfelelı kialakítással. Szerves kapcsolat legyen a külsı térrel.

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton Ss\ Ko-'^HÍ'lfwAO. Ügyiratszám:, Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.Q^.k>Jfta\...^../JllÍA^ PO-005/03 A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr.

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr. Ikt.szám: 1140/2011 Regisztrációs kód: SK006451-009 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató (a továbbiakban: Támogató) székhelye: 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben