Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton"

Átírás

1 Ss\ Ko-'^HÍ'lfwAO. Ügyiratszám:, Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.Q^.k>Jfta\...^../JllÍA^ PO-005/03 A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett -kiadás-terhére történik, ii?r.:.q.cq:.qoqj.t. Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:...^.cw3^\....oíí^ Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepéig ^ _ $?& "ö%j Budapest, MUAN.Q.L.. \,M...JÁ..>. Budapest,...lö40,... l...<3\ * -^ nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Sk.^J fc-r ^minőségügyi vezeté / x '^ e^-. Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály k&k.n^.u 20.évi előirányzat Ft Felhasznált összeg.ft 3)17 JAS 4 Felhasználható összeg Ft Jogi és Közbeszerzési referens Zs>Q. o/. o^. - ^ Jogi szakvélemény Ellenjegyző Kötelezettségvállaló Regisztráció: Pénzügyi Osztály ^M^-^ öf 7o{?,Of.O C i ^ő.^.tíw. <2, ($ u L.o i,o U :'/! v,.<_

2 2011. évi költségvetés, I-es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , köt.vál. sorszám: /2011. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium székhely: 1054 Budapest, Hold u. 1. törzskönyvi nyilvántartási száma: bankszámlaszáma: képviselő: Czenc Attila államtitkár mint Támogató, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviselő: dr. Papcsák Ferenc polgármester törzskönyvi azonosító szám: adószám: bankszámlaszáma: mint Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. Előzmények Felek egyezően rögzítik, hogy a Támogató az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 23/2011. (IX. 2.) NEFMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet fenntartásának és működtetésének támogatása érdekében a szeptember l-jétől január 31-ig terjedő időszakban. 2. A támogatás célja A Rendelet 15. -ának (2) bekezdésében foglalt előírások alapján támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet fenntartásával és működtetésével közvetlenül összefüggő feladatokra. (Szakfeladat-rend szerinti besorolás: utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása) 3. A támogatás összege, forrása 3.1. A támogatás összege Ft, azaz negyvenkettőmillió forint. A Támogató a támogatási összeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja. A támogatás a felhasználása során felmerülő általános forgalmi adó-tételeket (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. 1

3 2011. évi költségvetés, l-es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , köt.vál. sorszám: /2011. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Támogatás értékű működési / felhalmozási kiadások: Egyéb működési célú támogatások, kiadások: Intézményi beruházás: Felújítás: Összesen: Szakfeladat száma , ,- Osszesen eft eft eft eFt eft eft eft eFt 3.2. A támogatási Összeg forrása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXDC. törvény 1. sz. melléklete XX. Fejezet Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20/23/1 Utánpótlás-nevelési feladatok" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT-azonosító: ). (Szakfeladat: Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása) A támogatás forrásának Áht. azonosító száma: A támogatás folyósítása 4.1. A Támogató a támogatás Összegét a jelen szerződés Felek általi aláírását követően, átutalással egy összegben bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a Támogató részéről eljáró, arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével érvényes A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására abban az esetben kerülhet sor, ha a Kedvezményezett a Támogatóval vagy annak jogelődeivel korábban kötött szerződésekben foglalt, lejárt esedékességű kötelezettségeiről szóló elszámolást a Támogató részére az előírt határidőben benyújtotta és azt a Támogató elfogadta A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos. 5. A támogatás felhasználásának szabályai 5.1. A Kedvezményezett a 3.1. pont szerinti támogatási összeget kizárólag a 2. pontban meghatározott célra használhatja fel. A támogatási Összeg a Rendelettel összhangban a Kedvezményezett által összeállított és jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező részletes szakmai és költségvetési tervben szereplő alábbi tételekre használható fel: - anyagköltség; - tanfolyam és továbbképzés díjai; - rezsi jellegű kiadások; - szállítási, utazási költségek; 2

4 2011. évi költségvetés, l-es törvényi sor, ÁHT-azonosltó: , köt.vál. sorszám: / egyéb szolgáltatások (őrzés-védés, könyvvizsgálat díja, oktatással, sporttal kapcsolatos szolgáltatások); - egyéb dologi kiadások; - bérjellegű kifizetések és azok járulékai A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: szeptember 1. véghatárideje: 2012, január A támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési sorain rögzített összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet. A Kedvezményezett a jelen szerződésben a támogatás felhasználásra meghatározott véghatáridőig a Támogatóhoz benyújtott - indokolt írásbeli nyilatkozata alapján a költségterv fősorain (fősornak tekintendő: a költségterv , C. - D., illetve a dologi kiadások részletező sorain) rögzített összegek az érintett soron tervezett összeg legfeljebb 10 %-ával léphetők túl (a költségterv más fősorainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül). Az eltéréseket a Támogató Kedvezményezett részletes indoklása alapján elfogadja vagy elutasítja, A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az e mértéket meghaladó eltérésre csak a jelen szerződés mindkét fél általi módosítás útján van lehetőség a jelen szerződés 9.4. pontjának figyelembevételével A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat be A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: a Támogató részéről: dr. Sarnyai Zsuzsanna 1- ) a Kedvezményezett részéről. Schekk Ilona 6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5. naptári év végéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti A Kedvezményezett köteles a támogatási Összeget elkülönítetten kezelni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a 6.1. pontban meghatározott határidőig megőrizni. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb március 3l-ig köteles részletes szakmai beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban: elszámolás) készíteni és átadni a Támogató részére. Az elszámolás a fenti határidő előtt is benyújtható A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: a) szakmai beszámoló: a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról, részletes szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a beszámoló 5 oldalnál hosszabb, a Kedvezményezett köteles egyoldalas Összefoglalót készíteni); 3

5 2011. évi költségvetés, es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , köt.vál. sorszám: /2011. b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, a Kedvezményezett nevére szóló számlák és egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen szerződés Mellékletét képező elszámoló lap benyújtásával. Az összesítő, teljes körű, a Kedvezményezett képviselője által aláírt, a támogatás felhasználásához kapcsolódó áfa összegét is tartalmazó elszámolás záró rendelkezésébe az Igazoljuk hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre," szöveget kell foglalni. A Kedvezményezett a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: a Nemzed Erőforrás Minisztérium 61201/2/2011. számú támogatási szerződésében meghatározott összegíí állami támogatásaként elszámolva." A fent említett számlák, okiratok bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők A Kedvezményezett a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követő 60 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről 5 munkanapon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő, úgy a Támogató határidő megjelölésével írásban felszólítja a Kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy a beszámoló, elszámolás egyéb módon történő korrekciójára. A beszámoló, elszámolás elfogadására fent rögzített határidő ez esetben egy alkalommal legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható. A felek rögzítik, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb támogatásban nem részesíthető. 7. A Támogató elállási, felmondási joga és a támogatás zárolása, visszavonása: 7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására és a támogatási összeg visszavonására jogosult, ha: a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy b) a jelen szerződésben a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, vagy c) a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor, vagy d) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az Ámr (1) bekezdése alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy e) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba Ütközik, vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy f) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy g) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, vagy 4

6 2011. évi költségvetés, es törvényi sor, ÁHT-azonosftó: , köt.vál. sorszám: /2011. h) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás benyújtásának határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el, vagy i) a Kedvezményezett a támogatási igény benyújtásának és a jelen szerződés megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének Ha a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja Ha a Támogató a jelen szerződéstől eláll, az addig a Kedvezményezett részére folyósított támogatás összegét, ha a Támogató a jelen szerződést felmondja, az addig folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét vissza kell fizetni, illetve vissza kell rendezni a Támogató által megadott határidőn belül. A visszafizetés tárgyévben az előirányzat visszarendezésével, tárgyévet követő évben a fejezet maradvány-elszámolási számlájára ( ) visszautalással történik a szerződésszám, a jelen szerződés 3.3. pontjában megjelölt ÁHT azonosító és a KTK feltüntetésével. A Támogató a jelen szerződéstől részben is elállhat, illetve azt részben is felmondhatja. A Támogató az elállás, felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét és a Kedvezményezett magatartásának felróhatóságát A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége - a záró beszámoló és végelszámolás elfogadása alapján - csökken költségtervben foglaltakhoz képest, a támogatás összegét a Támogató egyoldalú írásbeli nyilatkozattal csökkenti az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató fenti nyilatkozata a jelen szerződés módosításának minősül. Amennyiben a támogatás összegének csökkentése érinti a Kedvezményezett részére a jelen szerződés alapján folyósított támogatást, a Kedvezményezett köteles a csökkentéssel érintett támogatásrészt a Támogató által megadott határidőn belül visszafizetni, A visszafizetés tárgyévben az előirányzat visszarendezésével, tárgyévet követő évben a fejezet maradvány-elszámolási számlájára ( ) visszautalással történik a szerződésszám, a jelen szerződés 3.3. pontjában megjelölt ÁHT azonosító és a KTK feltüntetésével Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt vissza kell fizetni, illetve vissza kell rendezni a Támogató által megadott számlára az elszámolási határidőtől számított 15 napon belül. A visszafizetés tárgyévben az előirányzat visszarendezésével, tárgyévet követő évben a fejezet maradvány-elszámolási számlájára ( ) visszautalással történik a szerződésszám, a jelen szerződés 3.3. pontjában megjelölt ÁHT azonosító és a KTK feltüntetésével. 8. Biztosítékok: 8.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás összegéből elvégzett beruházást legkésőbb a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőig a számvitelről szóló évi C. törvény szabályai szerint köteles aktiválni. A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont - amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül - a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtői számított 5 évig köteles a támogatás céljának megfelelően köteles használni, és azt a beszámoló benyújtására a jelen 5

7 2011. évi költségvetés, l-es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , köt.vál, sorszám: /2011. szerződésben rögzített határidőtől számított 5 éven belül csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegem'theti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a Kedvezményezett mellé a jelen szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A Támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése. 9. A szerződéskötés feltételei: 9.1. Az ÁFA-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása; 9.2. Kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának benyújtása; 9.3. Kedvezményezett az 1/2006. (II.2.) FMM rendelet szerint igazolt módon megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló évi XXXVIÍI. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - követelményének; 9.4. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. és 8. -a szerinti kizáró okok hatálya alá A támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv, a kapcsolódó, a Támogató által előzetesen elfogadott költségvetési leírással (a továbbiakban: költségvetési terv) Jelen szerződés aláírásával a Kedvezményezett hozzájárul adatainak Támogató által történő kezeléséhez, vállalja továbbá, hogy adatai változását írásban közli Támogatóval. 10. Egyéb rendelkezések A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; b) nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés aláírásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, és tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és Összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; c) tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén az esedékes támogatásból a Kedvezményezettet terhelő köztartozás összege visszatartásra és a köztartozás jogosultjának átutalásra kerül, ez azonban nem érinti a Kedvezményezett jelen szerződésben vállait kötelezettségeit; d) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz - azok konstrukciós forrásainak elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a 6

8 2011. évi költségvetés, es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , köt.vál. sorszám: /2011. Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; e) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik; f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók. g) nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht ában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek; h) nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Kedvezményezett által benyújtott dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak Amennyiben a) a jelen szerződésben a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi; b) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ámr (1) bekezdése alapján nem köthető támogatási szerződés; c) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben foglalt Ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; e) a támogatott tevékenység összköltsége csökken a költségtervben foglaltakhoz képest; f) a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be; g) a Kedvezményezett adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a Támogató által előírt, a Kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be, h) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik azt a Kedvezményezett a tudomására jutást kővetően 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak A Támogató a pontban meghatározott bejelentés alapján 8 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a szerződés módosítása, vagy a szerződéstől való elállás vagy felmondás alkalmazására A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza Üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a e) pont szerinti közzététel körébe eső adatokra. 7 i I

9 2011. évi költségvetés, es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , köt.vál. sorszám: / A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXXDC törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó támogatás felhasználása során megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. Azt, hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, a Támogató a Kbt. 17/C. -a alapján közzétett dokumentumokból ellenőrzi. A Kedvezményezett köteles - a közbeszerzési eljárás lezárását követő 15 napon belül, de legkésőbb a jelen szerződésben meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg - az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges adatokat a Támogató részére írásban szolgáltatni. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti ellenőrzés során a Támogató bekérheti a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításába bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás során a Kbt. 7. (2) bekezdésében meghatározottak szerint keletkezett dokumentumokat. A Kedvezményezett köteles a Támogató által kért dokumentumokat a Támogató által megadott határidőig benyújtani. A Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon, köteles a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére, melynek további részleteiről - igény esetén - a Felek a jelen szerződés aláírását követően külön szerződésben állapodhatnak meg. A Kedvezményezett a Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt jogosult Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást jelen szerződés módosítása végett a változást követő 15 napon belül köteles írásban a Támogató részére bejelenteni. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötésének feltételét képező áfa-nyilatkozat ellenére az áfát visszaigényli, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folyósított, visszaigényelt áfának a támogatásra jutó hányadát a Kedvezményezett bankszámlájára történő beérkezéstől számított 8 napon belül visszautalja a Támogató számú számlájára. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Támogató eláll a támogatási szerződéstől Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató - legfeljebb öt évre - kizárhatja a jelen szerződéssel érintett előirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételek közül legalább egy teljesül: a) a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése határidőre nem valósul meg, és a Kedvezményezett nem tett eleget a vonatkozó bejelentési kötelezettségének, b) Kedvezményezett a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel, c) a Kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek a feladat szabályszerű megvalósítását nem tudják ellenőrizni, d) a Kedvezményezett valótlan, hamis adatot szolgáltatott, e) Kedvezményezett a szabálytalanul felhasznált összeget határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizette vissza, és Támogató követelését a rendelkezésre álló biztosítékokból vagy más módon nem tudta behajtani, í) Támogató a Kedvezményezettnek felróható okból állt el a támogatási szerződéstől. 11. A szerződés módosítása Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából, kizárólag írásban történhet. 8

10 2011. évi költségvetés, l-es törvényi sor, ÁHT-azonosftó: , köt.vál. sorszám: / Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából - figyelembe véve a 7.4. pontban foglaltakat - kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés-módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás, a feladat költségvetésének módosulása, valamint a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények (elállás) között. Záró rendelkezések 12. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 13. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az Áht., az Ámr., a Rendelet az irányadók. 14. A jelen szerződés egymással megegyező - 9 számozott oldalból és egy Mellékletből álló - hat eredeti példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Támogatót, 2 eredeti példány pedig a Kedvezményezettet illeti (amelyből Kedvezményezett egy eredeti példányt köteles a könyvelése részére átadni). A Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag.cégszerüen írják alá. Budapest, DEC. 30 Jjotrás ^ Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Mini Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkorn^ányzaía 261! i I) úr 1 a pénzügyi ellenjegyző Nemzeti Erőforrás Minisztérium lv jogi ellenjegyző' Nemzeti Erőforrás Minisztérium

11 2011. évi költségvetés, l-es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , kötvál. sorszám: /2011. L sz. Melléklet Összesített elszámolási táblázat SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) A /2011. számú szerződés keretében biztosított támogatás felhasználásáról Kedvezményezett neve: Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, címe: Szerződés összege: Elszámolandó támogatás Összege: Támogató íoíd ki! Elszámolást ellenőrizte: Dátum: aláírás: [ Szerződéshez mellékletként csatolt KÖLTSÉGTERV fő sorai 1 o «2 «' Számla sorszáma Teljesítés dátuma A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidíteni) Számla / bizonylat adatai Termék/szolgáltatás megnevezése Számla összege* (Ft) A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg Támogató tölti ki! költségterv egyes fő soraiban igényelt támogatás Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg Támogatásra elszámolt - összesen Éltéi össze; %- Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések Munkaadókat terhelő járulékok Anyagköltség, készletbeszerzés Szellemi tev. költségei, szakértői, előadői I i

12 2011. évi költségvetés, es törvényi sor, ÁHT-azonosftó: , kötvál. sorszám: /2011. dqak Bérleti díjak Rezsi jellegű kiadások Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatások vásárlása Egyéb dologi kiadások Beruházás Felújítás I - i 1 i 0 Sorok igény szerint beszarhatok, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen " sorban lévff képletek hivatkozásainak helyességére A kiáltott táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-mait címre is meg kell küldeni:.': ",''^l -' ''' h 1 "' v. ', f l v. - ;, ' - - -összesen f IS 0 1 Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyez Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz csatolandó a jelen szabályzat pontja szerinti ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adat Igazoljuk, hogy ajegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. 11

13 2011. évi költségvetés, I-es törvényi sor, ÁHT-azonosító: , kötvál. sorszám: /2011. Dátum: (cégszerű) aláírás 12

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr.

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr. Ikt.szám: 1140/2011 Regisztrációs kód: SK006451-009 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató (a továbbiakban: Támogató) székhelye: 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. december 20-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Uszoda építése Sorszám: IV/8 Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minısített többség az SZMSZ 12. (4) bek. j) pont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a program

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

m JÖN éaöho3>%/4h 'UÜH 2014 M 1 1 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-62007/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

m JÖN éaöho3>%/4h 'UÜH 2014 M 1 1 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-62007/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-62007/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíjas Kézfogás Klub támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosításához

ELŐTERJESZTÉS A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosításához ELŐTERJESZTÉS A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 29 én megtartott ülésén

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

tea Nfc 1 S*i m Nagy Tünde 20U JúN 2 í 2BK JúN 2 i U JűN 2014 JÚL 1 1. 2. sz. melléklet

tea Nfc 1 S*i m Nagy Tünde 20U JúN 2 í 2BK JúN 2 i U JűN 2014 JÚL 1 1. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 18-62185/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: BVSC Birkózó Szakosztály támogatása A kötelezettségvállalás a,.:-:..'...,'

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-83365/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EMBERJUDIT2015/ KOLLÁNYIÁGOSTON2015/ MACSKÁSSYGYULA2015

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EMBERJUDIT2015/ KOLLÁNYIÁGOSTON2015/ MACSKÁSSYGYULA2015 MA-/ -../2015. SZ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EMBERJUDIT2015/ KOLLÁNYIÁGOSTON2015/ MACSKÁSSYGYULA2015 amely létrejött egyrészről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) (székhely: 1037 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&.

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0  2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&. e^; loji o 6; t? PO-005/03 2 E e ^ (^^.'.^: A szerződés tárgya:.m?ak.^ /^...Q?/:/.^*Á..H^ A kötelezettségvállalás a...ííríí.'v.v... évi Költségvetés 0M.íí/íír.i..f.v. szakfeladaton..x57.íj3 főkönyvi számon...aaíst^ö.ví.

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S. amely létrejött egyrészről:

S Z E R Z Ő D É S. amely létrejött egyrészről: S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat Cím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Képviseli: Szöllősi József polgármester mint megbízó (a továbbiakban megbízó), másrészről: Vincent

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre)

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA)

Részletesebben