\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0)."

Átírás

1 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde, Mókavár Óvoda; Jerney út 32, Aprótalpak Bölcsőde; Hermina út 23. Liszt Ferenc Általános Iskola tervezési műszaki dokumentáció készítése. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés 1990/ , , , , szakfeladaton 1233 főkönyvi számon ,123803,123801, analitikus tételén, megtervezett kiadás terhére történikr24^43r750^ Ft bruttó összegben, a. s: 4h$. QSO. A szerződő partner neve: Építő-21 Építőipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint XJiH, A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. "<''y<>//{, A/ " Budapest, december 16. * A nem megfelelő rész kihúzandó I Kapja: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Kiss János Csaba divízióvezető Átvételi időpont: l»l ^ / Aláírás: Mazsu Gergely C!^V, Írv(, vezérigazgató '^ Jogi ellenőrzést végezte: Dr. Csikós Tibor jogtanácsos x^ r Fedezetigazolás - PMH Pénzügyi O. Kéri Mihály osztályvezető 20ií.évi előirányzat Felhasznált összeg 0. Ft Jogi és Közbeszerzési referens i/\ ív- Polgármesteri hivatal részéről látta^ Ellenjegyző Dr. Papp Csilla jegyző Kötelezettségvállaló Dr. Papcsák Ferenc polgármester fri. Regisztráció: PMH Pénzügyi Osztály 201MAN16 Felhasználható összeg -U H.Ql,/. 4é?AV- #1' /> löi-lct fö \biwb-olh IW. JAN 2 5. $x>ti'oa.á.m^ '/i '/> -f IJ oi U k, v^

2 íu* W J, Vállalkozási Szerződés Amely létrejött egyrészről: Másrészről: Harmadrészről: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u.2. Adószáma: Számlaszám: Képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) Zuglói Vagyonkezelő ZRt, Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u Cégjegyzékszáma: Statisztikai számjele: Adószáma: Képviseli: Mazsu Gergely vezérigazgató, mint bonyolító (a továbbiakban: Bonyolító) Építő-21 Építőipari Tervező Kivitelező és Szóig, Kft. Székhelye: 1149 Budapest, Répásy Mihály utca 16/b. 1/3 Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Képviseli: Katona Károly ügyvezető, mint a tervező és szaktervezők képviselője (a továbbiakban: Vállalkozó) Továbbiakban együttesen: Felek az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint, A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi épületek: 1. Budapest, XIV. Kerület Róna park 5-7, Móka-kacagás Bölcsőde, Mókavár Óvoda 2. Budapest, XIV. Kerület Jerney u. 32. Aprótalpak Bölcsőde 3. Budapest, XIV. Kerület Hermina út 23. Liszt Ferenc Általános Iskola felújítására vonatkozó tervezési, felmérési szakértői műszaki dokumentáció elkészítését, a 2.) pontban részletezett tartalom alapján az alábbiak szerint: 1.) Szerződés tárgya: A felújítási munkák elvégzésére, a Megrendelő álíal kiírandó pályázati eljáráshoz szükséges tender dokumentáció összeállítása, a 2.) pontban részletezett tartalom alapján. A Megrendelő jelen szerződés szerinti szolgáltatások Vállalkozó által történő szerződésszerű teljesítését a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u ) közreműködésével ellenőrzi. A projekt lebonyolítója a Zuglói Vagyonkezelő Zrt, (képviseli Mazsu Gergely vezérigazgató). A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. felelős ellenőrzésre jogosult Meghatalmazottja: Kiss János Csaba, telefonszáma: W r v.i ik, rv

3 2.) A Vállalkozó e szerződés tárgyát képező 1.) pontban meghatározott dokumentációt az alábbi tartalommal készíti el: A, Építészeti szakipari tender tervdokumentáció: - Építészeti tervek (alaprajzok, tetőalaprajz, metszetek, homlokzatok, M=1:100 léptékben szakipari részlettervek M=1:10 léptékben digitális feldolgozásban - Építészeti szakipari műszaki leírás (burkolatok cseréjéhez, tetőszigetelés cseréjéhez - Árazatlan és árazott költségvetési kiírás a Terc King programmal - Szükséges konszignáció (nyílászárók és portálok cseréjéhez stb.) 8. Épületgépészeti és az ehhez kapcsolódó épület elektromos kiviteli tervek: - Jelenlegi épületgépészeti rendszerek felmérése, ismertetése, leírása - Fűtési rendszer tervezése, napkollektoros rásegítéssel, korszerű hálózattal, és új kazánteleppel - Gázkémény felülvizsgálata, áttervezése, szolgáltatói szakvélemény beszerzése - Használati melegvíz igény méretezése, bojlerek áttervezése, új cirkulációs hálózat tervezése - Konyhatechnológia bővítése - Főzőkonyhában új szellőző rendszer tervezése - Épületen kívüli szennyvíz csatorna felülvizsgálata, új visszatorló tervezése - Részletes műszaki leírások munkanemenként ~ Árazatlan és árazott költségvetési kiírás a Terc King programmal - Az épületgépészeti berendezésekhez kapcsolódó épület elektromos tervek C. Felmérések, szakvélemények, egyéb: - A biztosított vázlatszintű alaprajzok pontosítása, az épület digitális modellezése - Szakhatósági nyilatkozatok beszerzése (szennyvíz, gáz) - Műszaki problémák részletes helyszíni felmérése, prioritások felállítása, esetlegesen opciós feladatokkal bővülve - Szigetelési szakmérnöki vélemény a jelenlegi tetőszigetelésről és javaslat az új technológiára - Esetlegesen tűzvédelmi szakvélemény a homlokzati hőszigetelő rendszerről és a cserélendő homlokzati nyílászárókról - Dokumentálás, mindenből 6 példány papír alapon, és a teljes anyag CD adathordozón archiválva 3.) A szerződés teljesítésének határideje: - Szerződés tervezésének kezdési időpontja: szerződés aláírását követő első munkanap - Befejezési határidő: 30 nap A Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelyről legkésőbb az előteljesítés várható időpontját megelőző 5. napon a Megrendelőt értesíteni kell. 4.) Vállalkozói díj: A fentiekben megnevezett dokumentáció elkészítéséért a Vállalkozót nettó ,- Ft. + ÁFA (27%), azaz összesen bruttó ,- Ft vállalkozói díj illeti meg a Vállalkozó által kiállított számla alapján, teljesítésigazolás ellenében. A fenti díj magában foglalja a Vállalkozó szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költségét is. K~ W

4 \UJ.iHM A vállalkozói díj kifizetése a közbeszerzésekről szóló évi CXXÍX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 305. alapján a szerződésszerű teljesítési követő 15 napon belül átutalással történik e Szerződésben foglaltak szerint. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél is az Art. 36/A. íjában foglaltak szerint kell eljárnia. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szállító igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt (4) bekezdésében foglaltakat - a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza. 5.) A Vállalkozói teljesítés helye és módja Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti szolgáltatást (az elkészült terveket) a Megrendelő székhelyére vagy a Bonyolítónak [Zuglói Vagyonkezelő Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u )] kézbesítve, átvételi elismervény ellenében, vagy postai úton teljesítheti. 6.) Megrendelő megbízottja: Nagy Tamás tel.: , Bognár László tel: , Tamus Béla tel: A Megrendelő a tervdokumentáció átvételétől számított 15 munkanapon belül jogosult a Vállalkozóval írásban közölni kifogásait. Kifogás esetén - amennyiben az a szolgáltatás szerződéses feltételeknek meg nem felelő valamely elemére, jellemzőjére vonatkozik - Vállalkozó köteles a dokumentáció hibájának vagy hiányosságának kijavítására. Amennyiben a kifogásra nyitva álló fenti határidő alatt Megrendelő kifogásolási jogával nem él, a tervet elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Megrendelő hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, úgy Vállalkozó soron kívül köteles a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítására, illetve pótlására. Ha a szerződés aláírásakor nem ismert vagy a Vállalkozónak fel nem róható okból a dokumentáció elkészítése nem folytatható, vagy a Megrendelő a szerződést felmondja, a szerződésszerű teljesítés megszakadásáig szerződésszerűen elkészült munkarészeket a Megrendelő megfizeti. A Megrendelő adatszolgáltatása és határidők: a Megrendelő a szerződéskötéssel egyidejűleg, de legkésőbb a tervezési munka kezdési időpontjáig megadja a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tájékoztatást, adatokat, dokumentációkat, Tervezési program: jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadásra kerül Megbízólevél ügyintézésekhez: jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozó részére átadásra kerül Megrendelő a szerződéskor nem ismert, de a teljesítéshez szükséges közbenső adatokat is a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja (szükséges és lehetséges határidőn belül). 7.) A Vállalkozó jogosult díj és határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha a Megrendelő a feladatot utólag módosítja, késedelmesen közöl tervezési adatokat, vagy olyan jellegű adatokat közöl, amely a szerződés tartalmára lényeges kihatással van, továbbá ha a tervezés megkezdése után, olyan rendelet (előírás) vagy jogszabály lép hatályba, amelynek folytán a már elkészített terveket vagy tervrészeket át kell dolgozni.

5 8.) A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a közreműködő szakági tervezők a tervezéshez szükséges jogosultsággal rendelkeznek. E szerződés csak írott formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselője aláírásával, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - így különösen a Kbt ára - tekintettel módosítható. 9.) Alulírottak felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen szerződés aláírására, mint felhatalmazott képviselők jogosultak vagyunk. 10.)A Felek a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben keletkezett minden jogvita rendezését kötelesek békés, tárgyalásos úton megkísérelni. A Feleknek a tárgyalást a jogvita felmerülésétől - akadályoztatás esetén, vagy bármely Fél tárgyalásra vonatkozó tudomásának hiányában az akadály elhárulásától, illetőleg a tudomásszerzéstől - számított 3 napon belül meg kell kezdenie. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a Felek a tárgyalás megkezdésétől számított 30 napon belül nem jutnak egyezségre, úgy hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályi kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály nem feltétlen alkalmazást igénylő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 12.) A Szerződés 5 számozott oldalból, és az e pontban meghatározott mellékletekből áll, és 6 (hat) magyar nyelvű eredeti példányban készült. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet Tervezési ajánlat 2. számú melléklet: Az Eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, Szállító (mint Ajánlattevő) ajánlata 3. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata,, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. Mi. y \w 1 0 i x -s\

6 14.)A Szerződés az aláírása napján lép hatályba. Felek a Szerződést annak 12. pontban meghatározott mellékletekkel együtt történő elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 2 (kettő) eredeti példányt, Bonyolító 2 (kettő) eredeti példányt és Vállalkozó 2 (kettő) eredeti példányt kap. Budapest, 2011.^ecember * 111 gf Megrendelő ^viseletében.-?/ ír. Papcsák FereriG^ól9á?r)&síer R, 'W/J/,,-.-, i Bonyolító képviseletében Mazsu Gergely vezérigazgató Budapestből 1 ífervezők) képviseletében ügyvezető / Építőipari Tervező Kivitelező és Szolg. Kft. jyj

7 Közbeszerzési pályázat Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzat tulajdonában lévő Épületek felújításának tervezésére Pályázó: Tervező: Építő-21 Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft 1149 Budapest Répásy Mihály u. 16/b. 1/3. v Epiő-21Kft

8 Felolvasó lap Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Vállalkozási szerződés, Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújításának tervezési munkái Ajánlattevő neve: Építő-21 Építőipari Tervező Kivitelező és Szolg. Kft Ajánlattevő székhelye: 1149 Budapest Répásy Mihály utca 16/b. 1/3 Kért ellenszolgáltatás Ajánlat Budapest XIV. Kerület Róna park 5-7, Móka kacagás Bölcsőde, Mókavár Óvoda Budapest, XIV. Kerület Jerney u. 32. Aprótalpak Bölcsőde Budapest, XIV Kerület Hermina út 23. Liszt Ferenc Általános Iskola Tervezési feladatok mindösszesen: Megajánlott ellenérték Nettó Áfa Bruttó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Budapes, november 12. cégszerű aláírás ;-\

9 TARTALOMJEGYZÉK - NYILATKOZAT A KBT (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 1 - NYILATKOZAT A KBT. 60. (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 2-5 (AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓ) - PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA MÉRLEGEK ÉV ÉS 2010 ÉV (AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓ) - MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA A 10% ÉRTÉK ALATT A 28 ~ 46 SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK OKMÁNYAI - ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY MÁSOLATOK (AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓ) CÉGKIVONATOK (AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓ) RÉSZLETES AJÁNLAT A NÉGY ÉPÜLETRE ( 4 LAP ) NYILATKOZATA KBT, 71.. (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 63 - NYILATKOZAT A KBT (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 64 - NYILATKOZAT A KBT (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 65 - NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL 66 - NYILATKOZAT CÉGADATOK VÁLTOZÁSÁRÓL (AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓ) - NYILATKOZAT A KBT ALAPJÁN 69

10 Z- bz.. Rcrcu^ic AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Telefon: 2. Az AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ: Zuglói Vagyonkezelő Zrt Budapest Pétervárad u Kapcsolattartó: Erdős Réka Telefon: 3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE; Vállalkozási szerződés, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújításának tervezési munkái Mennyiség: 1 db felújításra vonatkozó tervezési, felmérési szakértői műszaki dokumentáció, a jelen felhívás mellékletletét képező szerződés tervezetben meghatározott tartalommal, az alábbi épületek vonatkozásában: 1. Budapest, XIV. Kerület Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde, Mókavár Óvoda 2. Budapest, XIV. Kerület Jerney u. 32. Aprótalpak Bölcsőde 3. Budapest, XIV. Kerület Hermina út 23. Liszt Ferenc Általános Iskola CPV: A KÖZBESZERZÉS MŰSZAKI LEÍRÁS, ILLETŐLEG MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 1.: Bp., XIV. ker. Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde, Mókavár Óvoda Műszaki tartalom: 1965 m 2 nettó szintterület részleges megújulást adó felújítási munkái Energiaracionalizálással járó fejlesztési munkák, hőszigetelések /homlokzatok, nyílászárók, födémek, stb./ járható tetők, magastetők és iapostetők csapadékvíz elleni szigetelési munkái, vízelvezetések / rámpák, feltöltések melletti beépítéseknél/ szaktervező bevonásával. Felmérések készítése, ajánlattételi (tender terv) dokumentáció árazott és árazatlan költségvetés kiírása 6 példányban, kapcsolódó szakhatósági és közmű egyeztetések elvégzése hozzájárulások megszerzésével szükség szerint. Meglévő energetikai vizsgálati szakvélemény 1/9

11 egyeztetése, szükséges beépítése dokumentációba. Kapcsolattartó (kerületi vagyonnyilvántartás): Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Udvardyne Horváth Margit vagyongazdálkodási referens tel.: Az egy épületben működő intézmények közös épületgépészeti munkáit egyszerre kell ütemezni pld. fűtésszerelés, víz-és csatornahálózatok felújítása. 2.: Bp., XIV. ker. Jetney u. 32. Aprótalpak Bölcsőde Műszaki tartalom: 1753 m~ nettó szintterület részleges megújulást adó felújítási munkái Energiaracionalizálással járó fejlesztési munkák, hőszigetelések /homlokzatok, nyílászárók, födémek, stb./ Lapos tetők csapadékvíz elleni szigetelési munkái, vízelvezetések szaktervező bevonásával. Fűtéskorszerűsítés napkollektoros rásegítéssel, konyha, konyhatechnológia felújítása, Burkolatcserék szükség szerint, részleges elektromos felújítás energiatakarékos rendszerekkel. Villámvédelem, riasztó felszerelése, gyermek WC-k teljes körű felújítása, esővíz hasznosítás. Felmérések készítése, ajánlattételi (tender terv) dokumentáció árazott és árazatlan költségvetés kiírása 6 példányban, kapcsolódó szakhatósági és közmű egyeztetések elvégzése hozzájárulások megszerzésével szükség szerint. Meglévő energetikai vizsgálati szakvélemény egyeztetése, szükséges beépítése dokumentációba. Kapcsolattartó (kerületi vagyonnyilvántartás): Budapest főváros XTV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Udvardyne Horváth Margit vagyongazdálkodási referens tel.: 3.: Bp., XIV. ker. Hermina lít 23. Liszt Ferenc Általános Iskola Műszaki tartalom: 6771 m2 nettó szintterület részleges megújulást adó felújítási munkák tervezése. Energiaracionalizálás, tető-és homlokzati munkák, villámvédelem, udvari térburkolatok, kerítés veszélytelenítése, vizesblokkok teljes körű felújítása. Felmérések készítése (előzetes eng.terv, homlokzati terv készült), előzetes egyeztetés alapján a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal egyszerűsített eng. dokumentáció benyújtását kéri amennyiben nincs egyéb tartószerkezeteket érintő átalakítás) ajánlattételi (tender terv) dokumentáció árazott és árazatlan költségvetés kiírása 6 példányban, kapcsolódó szakhatósági és közmű egyeztetések elvégzése hozzájárulások megszerzésével szükség szerint. Használaton kívüli kémények visszabontásának vizsgálata, lehetősége esetén bontása tetősík alá. Meglévő energetikai vizsgálati szakvélemény egyeztetése, szükséges beépítése dokumentációba. Kapcsolattartó (kerületi vagyonnyilvántartás): Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Udvardyne Horváth Margit vagyongazdálkodási referens tel.: 5. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI Ajánlatkérő külön dokumentációt nem készít, az alapvető szerződéses feltételeket jelen felhívás és melléklete tartalmazza. 2/9

12 6. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA Vállalkozási szerződés. 7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Teljesítés ideje: 30 nap 8. A TELJESÍTÉS HELYE Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Magyarország, 1145 Budapest Pétervárad u AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Számlázás módja: Ajánlatkérő által a teljesítés elismeréseként kiadott teljesítésigazolás alapján. Ajánlatkérő az ellenértéket utólag, az igazolt teljesítést követően, átutalással teljesíti számla ellenében, a Kbt (3) bekezdése és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ának előírásai irányadóak. A Kbt 305. (6) bekezdése szerinti feltételek esetére vonatkozó pénzintézeti felhatalmazó nyilatkozatot Ajánlatkérő a szerződés megkötésével egyidejűleg bocsátja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. 10. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT Ajánlatkérő részajánlat, illetve többváltozatú ajánlat tételére nem ad lehetőséget. 11. AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A KBT (1) BEKEZDÉSÉT. Nem. 12. AZAJÁNLAT(OK) BÍRÁLATI SZEMPONTJA Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt 57. (2) bekezdés a) pontja szerint. 13. KIZÁRÓ OKOK Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok fennállnak. Ajánlattevőre illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vagy erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozó igazolási módok: Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról. 3/9

13 14. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKET ÉS A 69. (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK; Pénzügyi és gazdasági alkalmasság Az ajánlattevőre illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó alkalmasságot kizáró tényezők: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző két teljes (lezárt) üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív; Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolandó: A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének, az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző két teljes (lezárt) üzleti év számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül) és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező), egyszerű másolatban Műszaki és szakmai alkalmasság Az ajánlattevőre illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó alkalmasságot kizáró tényezők: ha nem rendelkezik a 104/2006. (IV.28) Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsága szakemberekkel: - 1 fő építész tervező: minimum É-2 jogosultság A Kbt. 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható: A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően azoknak a teljesítésbe bevonandó tervezőnek a bemutatása, az illetékes kamara által kiállított, lejárati határidejét tekintve érvényes, tervezői névjegyzéki bejegyzésről szóló Határozat vagy igazolás egyszerű másolatának a becsatolásával, (együttes megfelelés) 15. A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE Ajánlatkérő a Kbt bekezdése alapján biztosít hiánypódási lehetőséget. 16. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ október :00 óra 17. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME Zuglói Vagyonkezelő Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u , III. em szoba) 18. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI); Magyar (HU) 4/9

14 19. AZAJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE Zuglói Vagyonkezelő Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u , III. em tárgyaló) október :00 óra 20. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAKAT; Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltak szerint. 21. AJÁNLATTEVŐ A BENYÚJTOTT AJÁNLATOKAT TÁRGYALÁS NÉLKÜL BÍRÁLJA EL, 22. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított harminc napon belül megküldi az ajánlattevőknek. Az írásbeli összegezés megküldésének napját követő naptól számított 10. napon órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon. 23. AZ AJÁNLATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI Az ajánlatot 3 példányban, magyar nyelven (1 eredeti és 2 másolati példán)*-, EREDETI" valamint MÁSOLAT" megjelöléssel) a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani. A csomagoláson a Ajánlat - felújítás tervezési munkái" valamint az Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!" szöveget kell feltüntetni. Amennyiben a példányok eltérnek egymástól, az eredetiként megjelölt példányban foglaltak az irányadók. Az ajánlatok felépítésének javasolt rendje: ^ Fedlap S Felolvasó lap S Tartalomjegyzék ^ A Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat ^ Kizáró okokra vonatkozó igazolása S Pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása S Műszaki és szakmai alkaknasságának igazolása ^ Cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) ^ Cégldvonat(ok) "S Részletes ajánlat S Az Ajánlattételi felhívás és a Kbt. szerinti kötelező nyilatkozatok, dokumentumok S Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 24. EGYÉB INFORMÁCIÓ a. Az ajánlatban benyújtandó okmányok, iratok, igazolások mindegyikét egyszerű másolatban kell benyújtani. b. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet o az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példányát 5/9

15 O az ajánlatot aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányát, illetve amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldányát, egyszerű másolatban c. Az ajánlatok Összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatosan. d. Ajánlattevő köteles a Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot megtenni. e. Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. (1) bekezdés a) - d) pontjában és a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.). f. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződés tervezet elfogadásáról. g. Ajánlatkérő a szerződésszegés esetére a szerződést biztosító mellékkötelezettségként, kötbérfizetési kötelezettséget ír elő. Napi késedelmi kötbér: bruttó ár 0,5 %/nap, maximum: 10% Meghiúsulási kötbér: bruttó ár 10%-a h, Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet erőforrására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. (4) bekezdés és a 4. 3/E pontja szerint. i. Ajánlattevő a Kbt. 55. (3) bekezdés szerint tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erről szóló nyilatkozatát Ajánlattevő a Kbt. 72. szerint ajánlatához csatolni köteles. j. Az ajánlattevőnek az ajánlati árat - a felolvasó lapon - nettó, ÁFA, bruttó HUF összegben kell meghatároznia. A meghatározott feladat teljes megvalósítására vonatkozó árajánlatot kell benyújtani mely minden költséget, tartaknaz. k. Ajánlatkérő a Kbt szerinti Minősített /Vjánlattevok jegyzékében foglalt minősítési szempontoknál szigorúbb feltételeket határozott meg. ]. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol az ajánlattételi felhívás mellékleteiben gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű is megfelelő. m. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásai az irányadóak. 25. A MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRE ÉS MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Ajánlattevők írásban tájékoztatást kérhetnek a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan a teljesítés helye szerint illetékes Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF), a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ), az 1/2004 (1. 9.) FMM rendeletben előírtaknak megfelelően. 6/9

16 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf tel: 06- fax:06-1- Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u Postacím: 1145 Budapest Columbus u Telefon: ÁNTSZ 1097 Budapest, Gyáli út 2-6,, levélcím: 1437 Budapest, Pf tel.: 26. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI Szállítási szerződés tervezet Nyilatkozat minták 27. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: OKTÓBER 07. 7/9

17 Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Sorszám Megnevezés Ajánlattevő illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a 13. pontban megadott kizáró okok fenn nem állásáról. Ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak saját vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző két teljes (lezárt) üzleti év számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül) és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező), egyszerű másolatban. A Kbt. 67, (3) d) pontjában foglaltaknak megfelelően azoknak a teljesítésbe bevonandó tervezőnek a bemutatása, az illetékes kamara által kiállított, lejárati határidejét tekintve érvényes, tervezői névjegyzéki bejegyzésről szóló Határozat vagy igazolás egyszerű másolatának a becsatolásával, (együttes megfelelés) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet ajánlatot aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldánya, illetve amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok. Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) és b) és c) és d) pontjában és 63. (3) bekezdésében foglaltakról. Igénybevett erőforrás esetén a Kbt. 65. (4) bekezdés szerinti igazolás. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Amennyiben igen, úgy köteles a vonatkozó nyomtatvány másolati példányát becsatolni. Az ajánlatot igazolt képviselő útján alá kell írni. Adott esetben a meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között. Nyilatkozat a szerződés tervezet elfogadásáról.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz.

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/141-1/2013

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/141-1/2013 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben