Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez"

Átírás

1 Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 14. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló. XC. törvény előírásai alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetet és a kormányzati funkciók szerinti, részletes, költségvetési tervezetét a képviselő- testület részére megtárgyalásra előterjesztem. Sóly Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése: a) költségvetési bevételi főösszege: eft b) költségvetési kiadási főösszege: eft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: eft, melyből: ca) működési célú hiány: eft cb) felhalmozási célú hiány: eft d) finanszírozási bevétele: eft tal e) finanszírozási kiadása: 564 eft tal f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: eft melyből: fa) működési célú többlet: eft fb) felhalmozási célú többlet: eft Sóly Község Önkormányzat hiányának fedezetéül az előző évi maradványból származó többlet szolgál. A tervezés eredményeképpen Sóly Község Önkormányzat költségvetési főösszege eft, mely a költségvetési és finanszírozási ok együttes összege, eft bevételi tal, és eft kiadási tal. A kiadási főösszegen belül a kiemelt okra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

2 Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai: Egyéb működési célú kiadások: Beruházások: Felítások: Finanszírozási kiadások: eft 454 eft 1085 eft 450 eft eft eft eft 564 eft A tervezésnél fontos szempont mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az óvatosság elve. A bevételek tervezése során irányadóak a Magyarország központi költségvetéséről szóló XC. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályai, mely rendelkezik a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegéről. A működési bevételek tervezése az előzetes felmérések alapján megadottak szerint került meghatározásra. Tervezéskor számításba vett pénzmaradvány összege: eft. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 2.2. mellékletek tartalmazzák. A koncepcióban elfogadottak szerint terveztünk, figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat, valamint a várható áremelkedéseket, az infláció mértékét, a képviselő testület fejlesztési szándékát, törekedve a hatékony költséggazdálkodásra. A működési kiadások az önkormányzat és intézményei működtetési kiadásait-, a felhalmozási kiadások a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák. Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetés tárgyában. Hajmáskér, február 16. Kaptur József sk polgármester 2

3 sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B % feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B % 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B % - 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok B % 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B % Tulajdonosi bevételek (>= ) B % ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel B ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból B % származó bevétel Kamatbevételek (>= ) B % Működési bevételek (= ) B % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) B ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B ebből: egyéb külföldiek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) B % ebből: egyházi jogi személyek B ebből: egyéb civil szervezetek B ebből: háztartások B ebből: pénzügyi vállalkozások B ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B ebből: egyéb vállalkozások B % Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B % Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B BEVÉTELEK 2016 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B % Államháztartáson belüli megelőlegezések B % Finanszírozási bevételek B % 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 0 Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K % ebből:biztosítási díjak K /28.oldal

4 BEVÉTELEK Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % Választott tisztségviselők juttatásai K % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K % 18 Egyéb külső személyi juttatások K % Külső személyi juttatások (= ) K % Személyi juttatások összesen (=15+19) K % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % ebből: szociális hozzájárulási adó K % ebből: rehabilitációs hozzájárulás K ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K ebből: egészségügyi hozzájárulás K % ebből: táppénz hozzájárulás K ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K % 5 29 Szakmai anyagok beszerzése K % Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Informatikai szolgáltatások igénybevétele K % Egyéb kommunikációs szolgáltatások K % Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K % Közüzemi díjak K % Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K % ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K % ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K % Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K % Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások (>=53+54) K ebből: államháztartáson belül K ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) K ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K Egyéb dologi kiadások K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) K % ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K ebből: társulások és költségvetési szerveik K % Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K % ebből: egyházi jogi személyek K ebből: egyéb civil szervezetek K ebből: háztartások K ebből: pénzügyi vállalkozások K ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K /28.oldal

5 BEVÉTELEK 2016 ebből: egyéb vállalkozások K % 50 Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K % 350 (= ) Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Beruházások (= ) K % - Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K % K % Költségvetési kiadások (= ) K1-K % Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K % 89 Finanszírozási kiadások K % 89 Kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 3/28.oldal

6 2.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás BEVÉTELEK Vagyoni tipusú adók (= ) B % ebből: építményadó B % ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó B ebből: magánszemélyek kommunális adója B % 1400 ebből: telekadó B % 800 Értékesítési és forgalmi adók (= ) B % ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után B % fizetett helyi iparűzési adó 1500 Gépjárműadók (= ) B % ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot B % megillető része 1400 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) B % 7 ebből: talajterhelési díj B % 7 Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) B % 250 ebből: egyéb bírság B % 250 Közhatalmi bevételek (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Tartalékok K % Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások (= ) K6 Ingatlanok felítása K71 Informatikai eszközök felítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felítása K73 Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felítások (= ) K7 Költségvetési kiadások (= ) K1-K Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott Rovat megnevezése /28.oldal

7 3.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Köztemető-fenntartás és működtetés BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 564 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 564 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B % 50 Működési bevételek (= ) B % 50 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 614 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K % 20 Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % 200 ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % 235 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 63 Dologi kiadások (= ) K % 348 Tartalékok K % Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) % 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felítása K Informatikai eszközök felítása K Egyéb tárgyi eszközök felítása K Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felítások (= ) K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 0 0 Költségvetési kiadások (= ) K1-K % 1546 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK 5/28.oldal

8 4.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények KIADÁSOK Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B % Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K foglalkoztatottnak fizetett juttatások 100 Egyéb külső személyi juttatások K % 100 Külső személyi juttatások (= ) K % 200 Személyi juttatások összesen (=15+19) K % 200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 94 ebből: szociális hozzájárulási adó K ebből: egészségügyi hozzájárulás K % 32 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K % 18 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K % ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Egyéb dologi kiadások K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 6/28.oldal

9 7/28.oldal

10 5.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (= ) % ebből: elkülönített állami pénzalapok B % 1098 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B % Államháztartáson belüli megelőlegezések B % 475 Finanszírozási bevételek B % 475 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 865 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K % ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % 865 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K % 865 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 233 ebből: szociális hozzájárulási adó K % 233 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 - - ebből: táppénz hozzájárulás K % ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 - - kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 - - Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % - Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % - Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % - Dologi kiadások (= ) K % - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Beruházások (= ) K % - Költségvetési kiadások (= ) K1-K % /28.oldal

11 Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K % 475 Finanszírozási kiadások K % 475 Kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott /28.oldal

12 6.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Sorszászám Rovat- KIADÁSOK Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 150 Dologi kiadások (= ) K % 700 BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 853 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 853 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 853 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 853 Előző évi maradvány igénybevétele B % Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felítása K Informatikai eszközök felítása K Egyéb tárgyi eszközök felítása K Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felítások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott K1-K % /28.oldal

13 7.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Közvilágítás BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 1207 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Közüzemi díjak K % Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Tartalékok K % 205 Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) % Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % 211 Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 214 Beruházások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK 11/28.oldal

14 8.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Zöldterület-kezelés BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B8-268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Tartalékok K % 205 Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) % Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % 211 Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 214 Beruházások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott Rovat megnevezése K1-K % /28.oldal

15 9.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Város-, községgazdálkodási egyéb BEVÉTELEK 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % 630 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 170 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 170 Dologi kiadások (= ) K % 800 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K % (= ) ebből: társulások és költségvetési szerveik K % Tartalékok K % Egyéb működési célú kiadások (= ) K % 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felítása K Informatikai eszközök felítása K Egyéb tárgyi eszközök felítása K Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felítások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK K1- K % /28.oldal

16 10. sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Könyvtári szolgáltatások BEVÉTELEK Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B % 200 Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 200 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 200 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 200 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B % 337 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 450 Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % 455 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K % 455 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 82 ebből: szociális hozzájárulási adó K % 82 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Költségvetési kiadások (= ) K1-K % 537 Engedélyezett létszám 0,25 0,25 ebből: közfoglalkoztatott /28.oldal

17 1sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B % Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B % - 33 ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B % 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Tulajdonosi bevételek (>= ) B % Működési bevételek (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B % Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 2206 Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K % 60 Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K % 60 Egyéb költségtérítések K % Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K % 12 ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K % 35 Külső személyi juttatások (= ) K % 35 Személyi juttatások összesen (=15+19) K % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 515 ebből: szociális hozzájárulási adó K % 485 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K % 19 ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K % 11 Szakmai anyagok beszerzése K % 50 Üzemeltetési anyagok beszerzése K % 300 Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % 350 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K % 130 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K % 40 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K % 170 Közüzemi díjak K % 700 Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K /28.oldal

18 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások (>=53+54) K ebből: államháztartáson belül K ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) K ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K Egyéb dologi kiadások K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) K1- K % Engedélyezett létszám 0,75 0,75 ebből: közfoglalkoztatott /28.oldal

19 12. sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Civil szervezetek BEVÉTELEK % Tény Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B % 400 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % 400 % Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K % 400 ebből: egyházi jogi személyek K ebből: egyéb civil szervezetek K % 400 Egyéb működési célú kiadások (= ) K % 400 Költségvetési kiadások (= ) K1- K % 400 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK % 17/28.oldal

20 civil szervezetek támogatása 18/28.oldal

21 13.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata évi költségvetés Gyermekjóléti szolgáltatások BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B % feladatainak támogatása 300 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 300 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 300 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 300 Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K % 300 Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % 300 Dologi kiadások (= ) K % 300 Költségvetési kiadások (= ) K1- K % 300 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 19/28.oldal

22 14.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B % - 33 ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B % 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Családi támogatások (= ) K ebből: családi pótlék K42 0 ebből: anyasági támogatás K42 0 ebből: gyermekgondozási segély K42 0 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 0 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 0 ebből: életkezdési támogatás K42 0 ebből: otthonteremtési támogatás K42 0 ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) K ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] K ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K ebből: természetben nytott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K ebből: temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] K ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 15 (5) bek.] K ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K % 250 Költségvetési kiadások (= ) BEVÉTELEK K1- K % 250 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott

23 15.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Családtámogatások BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B % feladatainak támogatása 2432 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) K % ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] K % 100 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított K % juttatás 400 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és K % gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 200 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K % 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K % Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1- K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 21/28.oldal

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Sóly Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérol szóló 2/2014. (11.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2. sz. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8.

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat

Részletesebben

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 74 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat 2. sz. melléklet a 0/207. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 206. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 030 - Önkormányzatok és

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -4-2372-37-6c-3d-6b-7f2-1e-b6965-5d0-36-42-1045-48 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban # Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti Módosított 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: 4c774d74-5274-7-52f-6325-713f1c63-16-76-4a72-21 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0023 26 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 7a50-2d-30-1c-3a18-46527c29-32-6b-50-656a-74-6969-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0415 93 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza. Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bek. f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Adatok Ft-ban A települési önkormányzatok

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -4d-28-73-3544b-3659382e2139-6c67a3e470-2f-53 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete az

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -68-77-3527-5f-5f542341-421734-7d2249-613951b-7d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben