Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság"

Átírás

1 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által július 8-án elfogadott stratégia évi aktualizálása

2 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. Megyei helyzetelemzés A gazdasági környezet A munkaerő-piaci környezet A társadalmi-demográfiai környezet II. Az oktatási/szakképzési rendszer helyzete Baranyában A szakképzés hazai szabályozási és intézményi keretei A szakképzés jellemzői Baranya megyében Baranya súlya az oktatási rendszerben Szakképző intézmények és feladatellátási helyek Baranyában Baranya megye iskolarendszerű OKJ-s képzési kínálata Pályaorientáció Munkaerő-piaci térkép III. Szakképzési trendek, kihívások, feladatok A stratégiai illeszkedés szempontjai Az Európa 2020 stratégia Magyarország Partnerségi Megállapodása a as fejlesztési időszakra A Dél-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégiája Baranya megye stratégiai céljai Pécs MJV Városfejlesztési Koncepciója és Integrált Városfejlesztési Stratégiája (ITS) Szakképzés-fejlesztési szempontok A képzés trendvonalai Kihívások A változtatások célja A magyar szakképzés jövőképe 2020-ra A szakképzési reform főbb beavatkozási területei IV. Szakképzési elvek, célok, fejlesztési stratégia A megye szakképzésének alapvető értékei és stratégiai céljai A megyei szakképzés SWOT-analízise A megyei szakképzés jövőbeli, célzott értékei A megyei szakképzés átfogó célja (küldetése) A megyei szakképzés stratégiai céljai A szakképzési stratégia kitörési pontjai, akcióprogramjai... 59

3 3

4 4 Bevezetés A Baranya megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB) fontos és elengedhetetlen feladata, hogy összeállítsa saját képzés- (szakképzés-) fejlesztési stratégiáját. Ez a dokumentum hivatott arra, hogy értékeket, jövőképet és stratégiai célokat fogalmazzon meg, ezzel elvi alapot, mércét adjon önmagának és a képzési folyamat minden érintettje számára, iránymutatásul szolgáljon akcióprogramok megfogalmazásához, konkrét döntések meghozatalához. Ez a stratégia egy különösen fontos és kritikus időszakban készül. Az elmúlt években számos (többségében jogos) kritika érte a szakképzést, elsősorban azért, mert a képzés sem szakmaszerkezetében, sem tartalmában nem volt képes megfelelni a munkaerőpiac, a gazdaság vele szemben támasztott elvárásainak után egy átfogó köznevelési, szakképzési reform indult el. Ennek legfontosabb eleme számunkra egy olyan 3 éves szakképzési rendszer kialakítása, amely a közismeret helyett a szakmai ismeretekre helyez nagyobb hangsúlyt, kialakítja a duális szakképzés hazai rendszerét, lényegesen átalakítja a szakmai nomenklatúrát (OKJ), a képzések tartalmát és vizsgáztatási rendszerét. Ezzel párhuzamosan a tankötelezettséget 16 évre mérsékli. A szakképzés tartalmát, gyakorlati részét és ellenőrzését tekintve a reform kiemelt szerepet biztosít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, a közoktatás intézményrendszerét és irányítását tekintve erőteljes centralizációt hajt végre, a szakképzés jövőbeli irányainak meghatározását a korábbi regionális helyett megyei szinten létrehozott Fejlesztési és Képzési Bizottságok feladatává teszi. Mindez új lehetőségeket és egyúttal rendkívül nagy kihívást is jelent, mert a képzést, és ezen keresztül a munkaerőpiacot versenyképessé, a munkaerőt foglalkoztathatóvá, a szakképzést alkalmazkodóvá és jobb színvonalúvá kell tenni. Mindeközben azt is látjuk, hogy a szakképzés egy önmagában is meglehetősen bonyolult társadalmi-gazdasági, oktatási-képzési, intézményi rendszer része, ezért egy egyszerű döntéssel, illetve önmagában biztosan nem lesz képes megfelelni a munkaerő-piaci igazodás követelményének. Ehhez a képzés egész rendszerének alapfoktól felsőfokig egymásra épülő fejlesztésére, illetve a képzési rendszer minden közvetlen és közvetett érintettjének (ide értve a családokat és iskolákat, intézményfenntartókat és működtetőket, tanárokat és gyakorlati képzőket, munkáltatókat és más munkaerő-piaci szereplőket) együttműködésére lesz szükség. Az MFKB-k törvényben meghatározott legfontosabb feladata kétségtelen az ún. irány/arány döntések meghozatala, vagyis az, hogy a megye társadalmi-gazdasági helyzete, jelen- és jövőbeli munkaerő-igénye, a munkaerőpiac, illetve az oktatási-képzési rendszerek jelen állapota, várható és szükséges változása alapján meghatározza a szakképzés jövőbeli fejlesztési irányait és a beiskolázás arányait. A BMFKB ugyanakkor úgy gondolja, hogy ennek a stratégiának nemcsak az irány/arány döntések megalapozását kell szolgálnia. A Szakképzés-fejlesztési stratégiának átfogóbb, szélesebben értelmezett funkciót tulajdonítunk: ebben a megyei szakképzés és ennek kapcsán a nevelési-oktatási-képzési rendszer egésze, annak minden intézménye és érintettje számára kell egy átfogó jövőképet, és az ennek elérését elősegítő stratégia célokat és operatív fejlesztési irányokat meghatározni.

5 5 Jelen dokumentum a könnyebb áttekinthetőség érdekében egy tömörebb helyzetértékelést ad, valamint a stratégiai célok megfogalmazását tartalmazza. A jelen helyzet részletesebb elemzésének elősegítése és a stratégiai döntések megalapozása érdekében külön mellékletek közölnek még részletesebb adatokat és információkat. A szakképzési stratégiát a BMFKB eredetileg július 8-án fogadta el. Ehhez 2014-ben is készültek kiegészítések, az itt következő dokumentum pedig egy ezekre épülő, de nagyobb volumenű évi aktualizálás eredményeként alakult ki. Ez már tartalmazza a stratégia módosításához és a konkrét irány/arány döntések megalapozásához az Eco-Cortex Tanácsadó Iroda által készített három tanulmányának anyagát is: A Baranya megyei szakképzés-fejlesztési stratégia módosítását megalapozó tanulmány - Munkaerő-piaci igények Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság beiskolázási irány-arány javaslatának megalapozását szolgáló tanulmány Baranya megyei szakképzési rendszer átalakítását megalapozó tanulmány Az aktualizálás értelemszerűen nem tartalmazhatja még a szakképzés új törvényi szabályozását és új intézményrendszerét, amelyek megjelenése később, 2015 őszén várható. A szakképzési elveket, célokat, fejlesztési stratégiát tartalmazó IV. rész alapvetően megőrizte a 2013-ban elfogadott stratégiát, azt csak az időközben bekövetkezett változások, új dokumentumok megjelenése nyomán szükségessé váló elemekkel, illetve az új megalapozó tanulmányokban megfogalmazott következtetésekkel egészítette ki.

6 6 I. Megyei helyzetelemzés 1. A gazdasági környezet A korábban elsősorban a nehéziparra épülő baranyai gazdaság a piacgazdaságra való átállás nyomán (amely már a nyolcvanas években elkezdődött, a bányászat ágazati problémáival) a kilencvenes években úgy vesztette el gazdasági alapjainak jelentős részét, hogy ezzel párhuzamosan nem volt képes a veszteségek kompenzálására és egy új fejlődési pálya elindítására. Pécs és Baranya a rendszerváltást követően nem tudott olyan vonzó feltételrendszert kialakítani, amely az ide áramló befektetések és a helyi vállalkozások fejlődése révén képes lett volna pótolni a korábbi gazdasági potenciált. Valamint nem volt képes arra sem, hogy a társadalomban és a mindenkori kormányzás szférájában tudatosítsa az alapok majdnem teljes felszámolódását és a lecsúszás elkerülhetetlen veszélyét. A gazdasági fejlődés (így a GDP-termelés is) folyamatosan elmaradt az országos átlagtól, s a megye gazdasága minden összehasonlításban vesztett pozíciójából. A Dunántúl és az ország viszonylatában az elmaradási olló folyamatosan nyílik. Az országos átlag százalékában mért mutató fejezi ki legjobban, hogy megyénk lemaradása fokozódik: a évi 75% körüli szintről 10%-ponttal romlott a pozíciója. Ebből az elmaradott helyzetből a kitörés a fejlesztések révén valósulhat/na/ meg. A felzárkózásra akkor lenne remény, ha a beruházások tekintetében a megye fejlődése meghaladná a környezetét. A beruházási adatok viszont sajnálatosan azt támasztják alá, hogy a megye lecsúszásának folytatódása várható. A beruházások teljesítményértéke Baranyában 2011-ig enyhén növekedett (közel 150 milliárd Ft-ra), majd ban 2/3-ára csökkent. A munkaerőigények és munkahelyteremtés szempontjából a gazdasági ágazatok beruházásai a fontosabbak, mivel a közszféra fejlesztései alapvetően nem hoznak létre új munkahelyeket, hanem döntően a meglévő infrastruktúrákat fejlesztik. Az agráriumban a beruházások akkor generálnak új munkahelyeket, ha nem a meglévő tevékenységek (főként szántóföldi gabonatermesztés) termelékenységnövelő eszközfejlesztésére irányulnak, hanem munkaigényes tevékenységek fejlesztéséhez kapcsolódnak (pl. biotermelés, állattenyésztési kapacitásbővítés, az agrártermékek elsődleges feldolgozása). A feldolgozóipari fejlesztések jelentős része támogatott pályázati tevékenységhez kapcsolódik és munkahelyet teremt, azonban a technológiai fejlődés és a tőkekoncentráció növekedése következtében a technológiai beruházások is egyre kevesebb munkahelyet hoznak létre. A regisztrált vállalkozások száma 2011 és 2013 márciusa között növekvő, azóta stagnáló tendenciát mutat. Sajátos vonás, hogy a legtöbb vállalkozás a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és a Kereskedelem, gépjárműjavítás ágakban tevékenykedik. A működő társas vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlása azt mutatja, hogy döntő (92%) az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások száma, 4% a főt foglalkoztató kisvállalatok aránya, és mindössze 16 a 250 fő fölötti nagyvállalatok száma.

7 7 1. táblázat: Gazdasági teljesítménymutatók a régióban, országos összehasonlításban (2014. I-IV. negyedév) 1 Baranya Somogy Tolna Dél- Dunántúl Ország Gazdasági aktivitás Aktivitási arány, % 56,5 53,0 57,1 55,5 59,0 Foglalkoztatási arány, % 52,6 48,2 53,6 51,3 54,8 Munkanélküliségi ráta, % 7,0 9,1 6,2 7,5 7,1 Alkalmazásban állók száma és keresete Alkalmazásban állók száma, ezer fő 81,8 68,5 47,8 198, ,1 számának indexe 101,3 100,3 105,4 101,9 104,6 havi bruttó átlagkeresete, Ft havi bruttó átlagkeresetének indexe 102,5 106,5 102,2 103,9 103,0 havi nettó átlagkeresete, Ft havi nettó átlagkeresetének indexe 102,5 106,5 102,2 103,9 103,0 Regisztrált vállalkozások Regisztrált vállalkozások száma Regisztrált vállalkozások számának 100,3 99,3 101,0 100,1 100,9 indexe 1000 lakosra jutó vállalkozás Beruházás Teljesítményérték, millió Ft Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft 268,4 214,1 284,3 253,7 453,2 Ipar Termelés volumenindexe 104,1 104,5 102,2 103,5 107,8 Egy lakosra jutó termelési érték, ezer Ft 949, , , , ,1 Termelés volumenindexe 98,9 125,9 102,9 112,4 108,4 Értékesítés volumenindexe 98,5 125,6 102,8 112,1 107,9 Ezen belül: belföldi 94,5 132,5 99,7 103,3 101,8 export 102,3 124,5 111,3 118,0 111,0 Értékesítésből az export aránya, % 53,1 85,0 29,1 62,6 68,2 Építőipar Építőipari termelés volumenindexe 109,9 101,5 128,9 111,5 118,8 Egy lakosra jutó termelési érték, ezer Ft 84,4 103,5 120,7 100,0 153,6 Az ipari mutatók tekintetében Baranya szintén a régiós és országos átlag alatt helyezkedik el. A baranyai feldolgozóiparon belül az élelmiszeripari termékek és gépek termelése teszi ki a legnagyobb volument. Belföldi értékesítésre legnagyobb értékben az élelmiszeripari és gumi-, műanyagipari termékek kerültek, a teljes értékesítésüknek átlagosan kb. 54%-a, illetve 40,5%- a, a többi terméket exportra értékesítették. A legnagyobb értékben a gépek, gépi berendezések kategória termékei kerültek exportra, ez a teljes értékesítés átlagosan kb. 96%-át tette ki, belföldre kb. 4%-ot adtak el. A Baranya megyei kutató-fejlesztő helyek száma messze meghaladja a régió másik két megyéjének adatait, ugyanakkor az országos értékeknek csupán töredékét teszik ki. A Forrás: ksh.hu Az egyes adatok pontos értelmezése az I. mellékletben ugyancsak közölt táblázatnál olvasható

8 as időszakban az országos növekvő tendenciával ellentétben Baranya megyében csökkenés volt, és az országoshoz viszonyított részarány is csökkent. Az összes kutatásfejlesztési ráfordítás országos szinten folyamatosan növekedett, Baranyában ezzel ellentétben jelentős növekedés, majd éles csökkenés volt között. A régióban e mutató tekintetében is Baranya rendelkezik a legmagasabb értékekkel. A baranyai K+F-ráfordítások egy egyes években kb. 1,5-3,6%-ot tettek ki az országos ráfordításokból. A baranyai gazdaság helyzetének részletes bemutatása az I. Melléklet 1. fejezetében olvasható. 2. A munkaerő-piaci környezet A KSH munkaerő felmérésének adatai szerint (a éves népesség körében) II. negyedévében Baranya megyében 150,8 ezer főt foglalkoztattak, ez az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,7%-os növekedést jelent. A munkanélküliek II. negyedévi átlagos száma 15,5 ezer volt, egy év alatt 3,1%-kal csökkent. A éves népességet tekintve a foglalkoztatási ráta 50,9%-ot tett ki, 0,8%-ponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Az aktivitási ráta 0,6%-ponttal emelkedve 56,1%-ra nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A foglalkoztatási ráta országos átlagtól való elmaradása nőtt az előző negyedévihez viszonyítva 2,8%-ról 3,3%-pontra, az aktivitási ráta eltérése az országostól ugyanakkor csökkent 3,0%-ról 2,8%-pontra. Ugyanezen adatforrás szerint a megye munkanélküliségi rátája 9,3%-ot tett ki, ami 0,4%-ponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál, az országos átlagnál pedig 1,3%-ponttal magasabb. A megye munkaerő-megtartó képességét rontja, hogy a nettó átlagkereset I-III. negyedévben az országos színvonal 82%-a volt, a munkanélküliségi ráta pedig 1,1%-kal haladta meg a regionális és az országos szintet is. A megye aktivitási aránya 3,4%-kal alacsonyabb az országosnál I-IV. negyedévében az előző adatokhoz képest az átlagkereseti érték nem változott, a munkanélküliségi ráta 0,1%-kal az országos és 0,5%-kal a régiós szint alatt volt, az aktivitási arány pedig 2,5%-kal volt alacsonyabb az országos átlagnál. A négy fő feletti vállalkozásokban enyhén nőtt az alkalmazottak száma: Baranya megyében IV. negyedévében összesen fő állt alkalmazásban. Ez 2,85%-kal, fővel több, mint 2011-ben. Ezen belül az arány a fizikai foglalkozásúak javára tolódott el a nem fizikaiak rovására. Kedvezőtlen, a versenyképesség-növelés céljának ellentmondó tendencia, hogy a közszférában alkalmazásban állók száma és aránya növekedett, miközben a versenyszférában alkalmazottak száma csökkent. Az elmúlt években a versenyszférában alkalmazottak száma meghaladta a költségvetési szférában foglalkoztatottak számát, ugyanakkor 2011 és 2014 között a két szféra közti különbség folyamatosan csökkent: a versenyszféra állománya csökkenő tendenciát mutat (összesen fővel csökkent), míg a költségvetési szféra létszáma jelentősen megnövekedett (összesen fővel). A nonprofit szektor létszáma az egyes években ellentétes irányban változott, összességében azonban 2011-hez képest 2014-re 679 fős növekedést ért el. Az alkalmazásban állók ágazatok közti megoszlása olyan megye képét tükrözi, amely gyenge gazdasága, öregedő lakossága következtében a munkavállalók közel felét foglalkoztatja a közszféra ágazataiban.

9 9 1. ábra: Az alkalmazásban állók megoszlása a gazdasági ágak között (%, 2014) A következő diagram a foglalkoztatottak arányát mutatja a éves népességen belül. Az elmúlt kb. 15 évben Baranya megye foglalkoztatási rátája ingadozó képet mutatott. Az országos foglalkoztatási átlag 1998-ban, legközelebb 2010-ben volt a legalacsonyabb értékű, ezzel szemben Baranya megyében 2010-ben mutatta az egyik legmagasabb értéket, majd ezt követően indult el a csökkenés. A 2013-as évben azonban a régiós és országos tendenciához hasonlóan jelentősen megemelkedett, a közmunkaprogram eredményeként. 2. ábra: Foglalkoztatási ráta a éves népesség arányában (%, ) 2 2 Forrás: ksh.hu

10 10 A évi népszámlálási adatok alapján az egyes nemzetgazdasági ágakon belül a foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlásának országos átlagait a következő ábra mutatja be. 1. ábra: A foglalkoztatottak legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemzetgazdasági ág szerint es országos átlag (%) 3 A nyilvántartott álláskeresők lakónépességen belüli aránya nemcsak Baranya megyében, hanem egész Dél-Dunántúlon az országos érték fölött volt. Tolna megye Baranyánál valamivel jobb, Somogy megye lényegesen rosszabb mutatóval rendelkezik. A gazdasági válságot követő években a munkanélküliek száma megközelítette a harmincezret, ez mára közel a felére csökkent. A kb. tízezres csökkenés a közfoglalkoztatás eredménye, a nagyságrend hasonló a januári közfoglalkoztatási statisztikában 4 lévő fővel. A munkanélküliek többségét az érettségivel nem rendelkezők, a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők és a szakiskolát végzettek teszik ki. Bár az abszolút adatokban az érettségivel nem rendelkező középfokú végzettségűek és a csupán nyolc osztályt végzettek közel ugyanannyian vannak, ez a szakképzettek magasabb számából adódik. Az elhelyezkedés esélye exponenciálisan függ az iskolai végzettségtől. Minél magasabb az végzettség, annál kisebb a munkanélkülivé válás valószínűsége. Míg az általános iskolát el nem végzettek 45%-a, addig a felsőfokú végzettségűek 6%-a munkanélküli a gazdaságilag aktívak közül. 3 Forrás: ksh.hu 4 Forrás: januári érték: fő, mely fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest, vagyis januárban fő vett részt a közfoglalkoztatásban Baranyában.

11 11 4. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a lakónépesség %-ában (%, ) 5 Ha összehasonlítjuk az egyes éveken belül a munkanélküliek végzettség szerinti megoszlását Baranyában és országos szinten, elmondhatjuk, hogy a munkanélküliek elhelyezkedési esélye az iskolai végzettség alapján átstrukturálódik. Míg korábban Baranyában az alacsony iskolai végzettségűek helyezkedtek el nehezebben az országos átlaghoz viszonyítva, és a magasabb végzettségűek könnyebben, ez a helyzet mára kiegyenlítődött és megfordulni látszik. A munkanélküliek közt csökken a legfeljebb nyolc osztályt végzettek aránya, és nő az érettségizettek aránya. Míg korábban az országos átlaghoz viszonyítva az alacsony iskolai végzettségűek közül került ki több álláskereső, az érettségivel rendelkezők pedig jobb helyzetben voltak, ez az arány tendenciaszerűen megfordul. Ez arra utal, hogy a munkahelyszerkezet is kedvezőtlen irányba strukturálódik át: relatíve javul az alacsony iskolázottságúak elhelyezkedési esélye, míg romlik a szakképzetteké és az érettségizetteké. A munkanélküliek elhelyezkedési esélyei a bejelentett álláshelyek alapján rendkívül szerények. A korábbi időkben az elhelyezkedés akadálya elsősorban a munkanélküliek és a betöltetlen álláshelyek közti strukturális eltérés volt, napjainkban azonban a betöltetlen álláshelyek alacsony száma a fő probléma, bár az utóbbi két évben javuló tendencia tapasztalható. A munkanélküliek 10%-át alig meghaladó álláshely-kínálat azt jelenti, hogy a strukturális eltérések miatt minimális annak a valószínűsége, hogy egy munkanélküli a bejelentett álláshelyek közt számára megfelelőt talál. Ez minden bizonnyal könnyebben bekövetkezik a végzettséget nem igénylő munkakörökben, illetőleg a minimális végzettséggel rendelkezők nagyobb arányban szerepelnek a közmunkát végzők között. A baranyai munkaerőpiac helyzetének részletes bemutatása az I. Melléklet 2. fejezetében olvasható. 5 Forrás: ksh.hu

12 12 3. A társadalmi-demográfiai környezet A megye demográfiai helyzete sem kedvező. A megyei lakónépesség régiós és országos szinten is csökkenő tendenciát mutat. A lakónépesség 2013-ban kb. 34 ezer fővel volt kevesebb, mint 2000-ben, mely kb. 8%-os csökkenést jelent (ami az országos átlag két és félszerese). Baranya megyében élt a régió lakónépességének kb %-a és 2010 között szinte végig növekedett ez az arány, 2011-ben azonban hirtelen nagyobb mértéket esett ( fővel csökkent), és azóta is kismértékű csökkenés tapasztalható. Míg Baranya lakónépessége 2000-ben az ország lakónépességének kb. 4%-át tette ki, 2013-ra ez az érték 3,786%-ra csökkent. 2. táblázat: A lakónépesség száma (év január 1-én) Területi egység Férfi Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,81 3,78 3,77 Nő Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,84 3,83 3, éves Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,69 3,66 3, éves Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,84 3,81 3,78 65 éves Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,94 3,92 3,92 Összesen Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,84 3,81 3,79 Forrás: KSH STADAT, letöltés A halálozások száma 1980-tól meghaladja az élve-születések számát, továbbá a vándorlások egyenlege is negatív. A születés-halálozás jelenleg nagyságrendben évi 2000 fővel csökkenti

13 13 a lakosságszámot, melyet a negatív vándorlási egyenleg további fővel erősít. A hosszú távú előreszámítások növekvő demográfiai veszteséggel számolnak. Az alacsony élve-születések (kb gyermek/év) következtében a korábbi magasabb létszámra kialakított iskolai kapacitások nem tölthetők meg, az iskolák versenyben vannak a tanulók megszerzéséért. A munkaerőpiac új munkaerővel való ellátása is egyre nehezebb lesz, amit nem csupán a számbeli apadás alapján jelezhetünk előre, hanem abból is következik, hogy az elvándorlás az átlagnál piacképesebb munkaerő elvesztését jelenti. 2. ábra: Élveszületések és halálozások száma Baranya megyében (fő, ) 3. ábra: Vándorlási különbözet a Dél-Dunántúlon (fő, ) A következő táblázat mutatja a közötti időszak összesített adatait: A vizsgált 14 év alatt a születések közel 24 ezer fővel a halálozások száma alatt voltak, és kb fővel több volt az elvándorló az odavándorlóval szemben, összességében kb. 32 ezer fővel csökkent a baranyai népesség.

14 14 3. táblázat: Baranya megye közötti demográfia változásának összesítő adatai (fő) 6 Összes születés Összes halálozás Összes természetes fogyás Összes odavándorlás Összes elvándorlás Összes vándorlási egyenleg Tényleges egyenleg A közötti időszakban összesen fővel csökkent az itt állandó lakóhellyel rendelkezők száma, a lakónépesség (az életvitelszerűen itt tartózkodók száma) ennél kb. kétszer nagyobb mértékben, összesen fővel csökkent, tehát kb fő távozott véglegesen a megyéből. Baranya demográfiai helyzetének részletes bemutatása az I. Melléklet 3. fejezetében olvasható. II. Az oktatási/szakképzési rendszer helyzete Baranyában 4. A szakképzés hazai szabályozási és intézményi keretei Az iskolai rendszerű szakképzés iskolái a szakiskola (hároméves duális képzés, középfokú, államilag elismert szakmai végzettséget is tanúsít), a speciális és készségfejlesztő szakiskola (a sajátos nevelési igényű /SNI/ tanulókat készítik fel szakmai vizsgára vagy munkába állásra) és a szakközépiskola (a tizenkettedik év végén szakmai érettségi). A szakképzés jogszabályi hátterét a Köznevelési törvény, a Szakképzési Törvény, illetve a Felnőttképzési törvény határozza meg. A jelenleg hatályos törvényi kereteket a II. Melléklet 1.2 fejezete tekinti át. Tudjuk, hogy 2015 szeptemberétől ezek alapvetően megváltoznak, de az törvények, rendeletek végleges tartalmát és végrehajtási részleteit ma még nem ismerhetjük. Ezért év végén ezeket majd részletesen elemezni, ezek következtetéseivel a stratégiát is átgondolni lesz szükséges. A szakképzés irányítása jelenleg egyrészt erősen centralizált, másrészt azért létrehozta a központi szint alatt a megyei szintű irányítás intézményeit is. A központi irányítás fontos része a Magyar kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), amely a szakiskola presztízsének helyreállítása, a tanulók készségeinek fejlesztése és a gyakorlati, munkaalapú képzés előtérbe helyezése érdekében 2010 novemberében a Kormánnyal keret-megállapodást írt alá. A helyi szint meghatározó irányító szervezetei a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB), amelyek kidolgozzák a beiskolázási arányokat és irányokat, megállapítják a hiányszakmákat és az alapján javaslatot tesznek az ösztöndíjas szakképzésekre, valamint részt vesznek a pályaorientációs és pályakövetési feladatokban. A végső döntést ugyanakkor minisztériumi szinten hozzák meg, az ösztöndíjra jogosító szakképesítések körét (hiány-szakképesítés), a 6 Forrás: ksh.hu

15 15 szakképzés irányait és beiskolázási arányait megyénkénti lebontásban minden évben kormányrendelet határozza meg. A szakképzés központi és megyei irányítási rendszerét, annak intézményeit részletesebben a II. Melléklet 1.3 és 2.2 fejezete mutatja be. 5. A szakképzés jellemzői Baranya megyében 5.1 Baranya súlya az oktatási rendszerben A következő táblázatok két dimenzióban nyújtanak átfogó képet a képzés Baranya megyei helyzetéről: a legfontosabb mutatószámokat kiemelve egyrészt bemutatják a közelmúlt ( ) változásait, másrészt elhelyezik a megye érték-számait a régiós és országos egészhez viszonyítva is, érzékeltetve az ebben a dimenzióban bekövetkezett változásokat is. A feladat-ellátási helyek száma önmagában inkább stabil-stagnáló képet mutat, régiós összevetésben ez mégis az óvodai és általános iskolai kört érintve inkább csökkenést, a gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben inkább erősödést jelent. Az ország egészén belüli súlyunk pedig 2012 és 2013 között egyedül a szakközépiskolai feladatellátó helyekben nőtt, minden egyéb területen elég jelentősen csökkent. Mindez nem fest túl kedvező képet a tudást és kultúrát középpontba állító városról és megyéről. A tanuló-létszám mindenhol és minden képzési szinten egyértelműen csökkent. Ennek mértéke, aránya Baranyában meghaladta az országos értékeket, Baranya súlya 2013-ban a szakközépiskola kivételével egyértelműen csökkent. Érdekes szerkezetváltás a szakképzésen belül, hogy míg a pedagógusok száma alapján a szakiskolák erősödtek és a szakközépiskolák ellátottsága csökkent, addig a tanulók számában fordított változás következett be: a szakiskolai tanulók száma 2013-ban igen jelentősen csökkent, míg a szakközépiskolák ugyan szintén vesztettek a korábbi tanulói létszámukból, ez a csökkenés kisebb arányú volt, mint a régiós vagy az országos. 4. táblázat: A köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek száma Területi egység Óvodai Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 4,36 4,33 4,17 Általános iskolai Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 4,46 4,46 4,08 Szakiskolai és speciális szakiskolai Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 4,30 4,74 4,45 Gimnáziumi

16 16 Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,87 4,33 4,14 Szakközépiskolai Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,23 3,37 3,58 Forrás: KSH STADAT, letöltés táblázat: A köznevelésben tanulók száma Területi egység Óvodai tanulók Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,77 3,77 3,70 Általános iskolai tanulók Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,72 3,68 3,64 Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 4,08 4,15 4,04 Gimnáziumi tanulók Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 4,23 4,06 3,99 Szakközépiskolai tanulók Baranya Dél-Dunántúl Ország összesen Baranya/ország % 3,15 3,03 3,11 Forrás: KSH STADAT, letöltés Szakképző intézmények és feladatellátási helyek Baranyában Baranyában 10 tankerület található. A tankerületek mindegyikében elérhető szakképzés nevelési-oktatási szolgáltatás. A szakképzést összesen 40 intézmény (ezek többsége baranyai székhelyű, 8 pedig megyén kívüli) biztosítja, összesen 57 feladatellátási helyen (FEH)

17 17 6. táblázat: Baranyai szakképző intézmények és feladatellátási helyek tankerületi bontásban FEH tankerülete Intézmény megnevezése FEH megnevezése Montenuovo Nándor Szakközépiskola, 1 Bóly Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskola és Kollégium Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szaki skola és Kollégium 005-ös Telephely 2 Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium Brázay Kálmán Általános Iskola, és Szakképző Iskola Gimnázium és Szakképző Iskola 3 Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 4 Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Komló Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakiskolája és Kollégiuma Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Iskola Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és 5 és Kollégium Kollégium Radnóti SportMalom Mohács Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai 6 Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Bálicsi Integrációs Nevelési - Oktatási Bálicsi Integrációs Nevelési - Oktatási 7 Pécs Központ Általános Iskola Szakképző Iskola, Központ Általános Iskola Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő Fejlesztő 8 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája 9 Bolyai János Szakközépiskola Bolyai János Szakközépiskola Pécsi telephely Baranya Megyei Büntetés-Végrehajtó Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium Intézet, Fiatalkorúak Regionális Büntetésvégrehajtási Intézete és Szakképző Iskola Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Budai Városkapu Általános Iskola és Szakképző Iskola Fehérhegyi Speciális Szakiskolája Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Comenius Szakközépiskola és Szakiskola 3- as telephelye Comenius Szakközépiskola és Szakiskola 4- es telephelye 12 Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola 13 Forrás Szakképző és Általános Iskola Forrás Szakképző és Általános Iskola 14 Griff Baja Felnőttképző Szakközépiskola és Griff Baja Felnőttképző Szakközépiskola és Szakiskola Szakiskola Pécsi Tagintézménye 15 Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola 16 Mihály Dénes Szakképző Iskola 17 Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Pécsi Tagintézménye Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagintézménye Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola- Tanműhely

18 18 FEH tankerülete Intézmény megnevezése FEH megnevezése Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola- Petőfi Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Pécsi Éltes Mátyás Egységes 18 Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Pécsi József Nádor Gimnázium és 19 Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Szakképző Iskola Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 20 Vendéglátóipari Szakközépiskola és Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Szakiskola Vendéglátóipari Szakközépiskola és Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Szakiskola Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 21 Pécsi Művészeti Gimnázium és Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szakközépiskola 22 Pécsi Pollack Mihály Műszaki Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 23 Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakközépiskola 24 Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája 25 Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Szakiskola 26 Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola 27 Pécsi Tudományegyetem Szociális és Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola Egészségügyi Szakképző Iskola 28 Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola 29 Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Pécsi Tagintézménye 30 Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szakközépiskola Pécsi Tagozata 31 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 32 Pécsváradi II. Béla Középiskola, Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium Pécsvárad Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 33 Sásd Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola 34 Vajszlói Kodolányi János Szakközépiskola, Vajszlói Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Szakiskola és Általános Iskola Sellye FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági 35 Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szakképző Iskola és Kollégium Siklós FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium FM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma 36 Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és 37 Szakközépiskola Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szakközépiskola Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

19 FEH tankerülete Szentlőrinc 40 Szigetvár Intézmény megnevezése Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola FEH megnevezése Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Oldi Telephelye FM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Cserdi Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Tanműhely Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Tanműhely Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes tankerületekben működő szakközépiskolai és/vagy szakiskolai oktatást-nevelést végző feladatellátási helyek számát, valamint azon feladatellátási helyek számát, melyek nappali képzéssel rendelkeznek. 7. táblázat: Szakközépiskolai és/vagy szakiskolai oktatást-nevelést végző feladatellátási helyek száma és nappali képzéssel rendelkező feladatellátási helyek száma Tankerület FEH-ek száma (db) Nappali képzéssel rendelkező FEH-ek száma (db) Nappali képzésbe felvehető maximális létszám (fő) 7,8 Bóly Komló Mohács Pécs Pécsvárad Sásd Sellye Siklós Szentlőrinc Szigetvár ÖSSZESEN Speciális szakiskolai nevelés-oktatás hat tankerületben érhető el, (Bóly, Sásd, Sellye és Szigetvár tankerületekben ez nem biztosított). 7 A kapacitás-adatok a többfajta képzést folytató intézmények esetén is az összkapacitást jelölik 8 Az adatok közelítő jellegűek, a KIR adatbázis néhány feladatellátási helyre vonatkozóan nem tartalmazott adatot.

20 20 8. táblázat: Speciális szakiskolai nevelés-oktatás különböző formáit biztosító köznevelési intézmények tankerületi bontásban Intézmény FEH tankerülete Speciális szakiskolai nevelésoktatás Készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás Előkészítő speciális szakiskolai nevelés-oktatás Mihály Dénes Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Pécs x Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pécs x Speciális Szakiskola és Kollégium Bálicsi Integrációs Nevelési - Oktatási Központ Általános Iskola Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pécs x x x Korai Fejlesztő Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Pécs x Alapfokú Művészeti Iskola Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Komló x Művészeti Iskola Komlói Egységes Gyógypedagógiai Komló x x Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Pécsvárad x x Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Mohács x x Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Siklós x Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Siklós Szentlőrinc x x A megyében hat tankerületben található a Köznevelési Hídprogramokban közreműködő intézmény (Bóly, Pécsvárad, Sásd és Siklós tankerületekben ilyen nem található). Az állami intézményfenntartó központ (KLIK) a 2014/15-ös tanévre az alábbi intézményeket jelölte ki a Híd I. és Híd II. programok ellátására Baranyában. 9. táblázat: Köznevelési Hídprogramok biztosítására kijelölt köznevelési intézmény Intézmény neve Tankerület HÍD I. Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÍD II. (C) 10 hónapos HÍD II. (A-B) 20 hónapos Komló x x Mohács x x x Pécs x x x Pécs x

21 21 Intézmény neve Tankerület HÍD I. VM DASzK, Szakképző Iskola- VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sellye VM DASzK Szakképző Iskola- Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola HÍD II. (C) 10 hónapos HÍD II. (A-B) 20 hónapos Sellye x x x Szentlőrinc x x Szigetvár x A gyakorlati képzőhelyek összefoglaló adatait a következő táblázat mutatja. Ebből jól látható, hogy a tanulószerződések sokkal népszerűbbek, mint az együttműködési megállapodások. 10. táblázat: Gyakorlati képzésre vonatkozó adatok Baranyában, 2014 Baranya megye 2014 (év vége) Tanulószerződések száma Együttműködések száma Képző cégek száma Képzőhelyek száma 2354 db 235 db 386 db 505 db A tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyek száma Baranyában 2014-ben összesen 616 db volt. A tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulók összesen 2014-ben 38 db szakképesítés/ szakképesítés-ráépülés megszerzésében vettek részt, számuk összesen 2354 fő volt, melyből a 2014 júniusában végzősök száma 1025 fő volt. A 38 szakképesítés/ szakképesítés-ráépülés 13 különböző szakmacsoporthoz tartozik. Az alábbi táblázat a tanulószerződéses gyakorlati képzésre vonatkozó adatokat összesíti szakmacsoport szerint. A táblázat piros háttérrel emeli ki, hogy 8 szakmacsoporthoz kapcsolódóan nincs tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanuló, sem képzőhely. Zöld színmegjelölést kapott a három legnépszerűbb szakmacsoport, amelyekhez a legtöbb képzőhely, a legtöbb tanuló és a legtöbb végzős kapcsolódik. 11. táblázat: Tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyek száma és a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulók száma Baranyában, szakmacsoportonként, 2014, 2015 Szakmacsoport Képzőhelyek száma (2014) Tanulók száma (2014) Ebből végzős június Tanulók száma (2015) Ebből végzős június 1 Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás Művészet, közművelődés, 4 kommunikáció Gépészet Elektrotechnika-elektronika

22 22 Szakmacsoport Képzőhelyek száma (2014) Tanulók száma (2014) Ebből végzős június Tanulók száma (2015) Ebből végzős június 7 Informatika Vegyipar Építészet Könnyűipar Faipar Nyomdaipar Közlekedés Környezetvédelem-vízgazdálkodás Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti 17 adminisztráció Vendéglátás-turisztika Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar Közszolgálat ÖSSZESEN A következő táblázat a KIR adatbázis alapján azt mutatja be, hogy Baranyában mely intézmények milyen szakközépiskolai és/vagy szakiskolai felnőttképzési szolgáltatást kínálnak. 12. táblázat: Szakközépiskolai és/vagy szakiskolai felnőttoktatást végző intézmények és feladatellátási helyek 9 Bóly Komló Komló Mohács Pécs Intézmény megnevezése Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatási Központ Általános Iskola Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Feladatellátási hely megnevezése Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatási Központ Általános Iskola Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Tankerület Szakközépiskolai Szakiskolai 9 Forrás: KIR intézménytörzs, Felnőttoktatást végző köznevelési feladatellátási helyek listája. %2Fwww.oktatas.hu%2Fpub_bin%2Fdload%2Fkir%2Fkir_felhely_felnottoktatas_ xls&ei=P5rlVN_q EtjYauecgJgL&usg=AFQjCNGb1RZburswaqNM8pKquOKmGSasg&bvm=bv ,d.d2s

23 23 Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Siklós Szentlőrinc Szigetvár Kollégium és Korai Fejlesztő Bolyai János Szakközépiskola Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Comenius Szakközépiskola és Szakiskola EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Griff Baja Felnőttképző Szakközépiskola és Szakiskola Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Kollégium és Korai Fejlesztő Bolyai János Szakközépiskola Pécsi telephely Budai Városkapu Általános Iskola és Szakképző Iskola Fehérhegyi Speciális Szakiskolája Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Comenius Szakközépiskola és Szakiskola 3-as telephelye Comenius Szakközépiskola és Szakiskola 4-es telephelye EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Griff Baja Felnőttképző Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Tagintézménye Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Pécsi Tagintézménye Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagintézménye Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Pécsi Tagintézménye Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola Cserdi Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola A szakképzés intézményi jellemzőit részletesen a II. melléklet és 5.5 fejezetei mutatják be.

24 24

25 Baranya megye iskolarendszerű OKJ-s képzési kínálata Az alábbi táblázat a megyében található szakképző intézmények szakképzési kapacitását mutatja be szakmacsoportok és szakközépiskolai ágazatok szerint. 10 Az Összesen oszlopban található számok azt jelölik, hogy az adott szakmacsoport OKJ-s képesítéseihez vagy az adott szakközépiskolai ágazathoz kapcsolódóan hányféle képzés található a különböző szakképző iskolákban. (Mivel egy adott OKJ-s képzést több szakképző iskola is biztosíthat, ezért a feltüntetett számok átfedéseket is tartalmazhatnak.) 13. táblázat: A Baranyai szakképző iskolák képzési kapacitása szakmacsoportok és szakközépiskolai ágazatok szerint Szakmacsoport/Szakközépiskolai ágazat Oktatott OKJ-s szakmák száma összesen 1. Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás 7 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció Gépészet Elektrotechnika-elektronika 6 7. Informatika Vegyipar 4 9. Építészet Könnyűipar Faipar Nyomdaipar Közlekedés Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-turisztika Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar 8 OKJ-s képzés összesen 280 I. Egészségügy 6 III. Szociális 4 IV. Pedagógia 2 V. Képző-és iparművészet 2 VII. Bányászat 1 VIII. Épületgépészet 1 I. Gépészet 1 I. Villamosipar és elektronika 2 III. Informatika 8 10 Fontos kiemelni, hogy a szakmacsoportokhoz tartozó OKJ-s szakképesítések közül a középfokú szakképesítések (34-gyel kezdődő OKJ), a középfokú szakképesítés-ráépülések (35-tel kezdődő OKJ), a felső középfokú szakképesítések (52-vel kezdődő OKJ), az emeltszintű szakképesítések (54-gyel kezdődő OKJ), illetve az emeltszintű szakképesítés-ráépülések (55-tel kezdődő OKJ) szerepelnek. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető képesítések (51-gyel és 53-mal kezdődő OKJ), illetve az alapfokú és alsó középfokú képesítések nem kerülnek bemutatásra. Ennek megfelelően a táblázatokban nem jelenik meg azon szakképző iskolák kínálata, amelyek elsősorban speciális szakiskolaként működnek és alapfokú és/vagy alsó középfokú képzést kínálnak.

26 26 Szakmacsoport/Szakközépiskolai ágazat Oktatott OKJ-s szakmák száma összesen IV. Vegyipar 1 V. Vegyész 1 VI. Építőipar 1 VII. Könnyűipar 1 VIII. Faipar 1 II. Közlekedésgépész 2 IV. Közgazdaság 5 V. Ügyvitel 4 VI. Kereskedelem 8 VII. Vendéglátóipar 6 VIII. Turisztika 2. Szépészet 1 I. Mezőgazdasági gépész 1 III. Mezőgazdaság 3 IV. Kertészet és parképítés 1 V. Földmérés 1 VI. Élelmiszeripar 1 VIII. Rendészet 3 Szakközépiskolai ágazati képzés összesen 70 MINDÖSSZESEN 350 Baranya megye iskolarendszerű OKJ-s képzési kínálatát részletesen a II. Melléklet 3. fejezete mutatja be. 5.4 Pályaorientáció A hatékony pályaorientáció alapvető feltétel és támogató tevékenység a továbbtanulási irányok és szakma-szerkezeti arányok munkaerő-piaci igényeknek is megfelelő alakításában. A pályaválasztás támogatásában sok szereplő és intézmény vesz részt a megyén belül is. A meghatározó szerepet ebben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Baranya megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja játszotta, külön-külön is, és tervszerű együttműködés alapján is. A II. melléklet 4. fejezete a legfontosabb pályaválasztási rendezvényeket tekinti át. 5.5 Munkaerő-piaci térkép A megye egészének áttekintése mellett különös fontossággal bírnak a megyén belüli strukturális eltérések. Akár a gazdaságot, akár a munkaerőpiacot vagy a képzést nézzük a megyén belül az egyes területi egységek (kistérségek, járások, tankerületek) eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket minden stratégiai, allokációs, fejlesztési döntésnél figyelembe kell venni. A III. mellékletet ennek érdekében állítottuk össze. Az 1. fejezet a foglalkoztatási irányokat és szakképzett álláskeresőket mutatja be kistérségenként: milyen a foglalkoztatás ágazati összetétele, kiemelten kezelve a legtöbb alkalmazottal rendelkező nemzetgazdasági ágakat,

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A gazdasági környezet... 3 1.1 A gazdaság

Részletesebben

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE:

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE: ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE KÉSZÍTETTE: 2015. OKTÓBER Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 2 1. Közfoglalkoztatás rövid, általános bemutatása...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013 KÉSZÍTETTE A HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI MEGBÍZÁSÁBÓL A FÜLÖP GÁBOR

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. MÁRCIUS Jóváhagyta: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság... Bihall Tamás elnök

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek 0 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 1 Tartalomjegyzék I. Összehasonlító

Részletesebben

Vas megyei szakképzés-fejlesztési koncepció (2013-2020) Szombathely, 2013. május 13.

Vas megyei szakképzés-fejlesztési koncepció (2013-2020) Szombathely, 2013. május 13. Vas megyei szakképzés-fejlesztési koncepció (2013-2020) Szombathely, 2013. május 13. 1 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSÉT ALAPVETŐEN MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK... 5 2.2.

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Tolna megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

Tolna megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Tolna megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Készült a Tolna Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság számára Szekszárd 2013 1 Tartalomjegyzék Előzmények, preambulum... 4 Bevezetés... 6 A szakképzés szerkezeti

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási rendszer

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban 1 TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban Disszeminációs

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

A válság hatása a munkaerőpiacra

A válság hatása a munkaerőpiacra Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. április ISBN 978-963-235-275-6 A válság hatása a munkaerőpiacra Tartalom 1. Bevezető...2 2. Változás a foglalkoztatás kiterjedésében és

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA NFA-KA-NGM 11/2013/TK. számú támogatási szerződés keretében VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben