Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról"

Átírás

1 Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról Az elsô világháború befejezése után a Balkánról kivonuló, Mackensen parancsnoksága alá tartozó német hadsereg lefegyverzését az antant elôírásai szerint a Károlyi-kormánynak kellett végrehajtania. Ezáltal a német repülôszázadok anyaga is magyar kézre került, amelybôl a repülôképes állapotban lévô gépeket igyekeztek felhasználni az újonnan formálódó magyar repülôcsapatok egységeinél. A Tanácsköztársaság bukását követôen azonban a német repülôanyag is a románok birtokába jutott és lényegében visszaszállították oda, ahonnan az országba érkezett. E közel egy éves folyamatot követi nyomon a tanulmány, melynek gyökerei értelemszerûen kissé korábbi idôkre nyúlik vissza. Románia augusztusának végén lépett be a háborúba. August von Mackensen tábornagy - a galíciai harcok és Szerbia elfoglalása után - ekkor a Bulgária északi részén csoportosuló, német, bolgár és török erôket tömörítô Duna-hadsereg élén avatkozott a harcokba. A hadsereg alárendeltségébe a FA 28, FA(A) 243 és a Kampfgeschwader I egységek tartoztak, a késôbbi hadmûveletekbe pedig a FA(A) 267 és 278 is bekapcsolódott és a Szeretfolyó mentén tevékenykedett. 1 Az Erdélyben harcoló másik német hadsereg, a 9. hadsereg Falkenhayn parancsnoksága alatt vonult Románia ellen. Alárendeltségébe a következô repülôszázadok tartoztak: FA 73, 74 (ezeket késôbb átszámozták: FA 41, 42), FA(A) 241, majd késôbb az FA 36 és elejére a központi hatalmak seregei Románia nagy részét elfoglalták, a románoknak csak a Szeret-Duna vonalon túli területeket sikerült jelentôs orosz segítséggel megtartani. Ekkor még a bolgár és német hadosztályok stabilan tartották a macedón frontot, 1917 tavaszán azonban jelentôs antant erôsítéssel újabb támadás indult januárjában 10 repülôszázad - FA 1, 30, 34, 38, FA(A) 246, 271, 283, Jasta 25, FA Xanthi és egy vízirepülô-állomás Kavallánál - mûködött Macedóniában. Már februárban megérkezett Romániából a KG I, amelyet azonban májusban a nyugati frontra helyeztek át. Az egység által hátrahagyott nyolc vadászgépbôl alakult meg a másik vadászszázad, a Jasta közepén az elôzôekben említetteken kívül az FA 45, 66 és 69 felderítôszázadok szolgáltak a Balkán déli frontján. 3 A breszt-litovszki és bukaresti béke némi tehermentesítést jelentett a központi hatalmak keleten harcoló seregeinek. Mivel nyugaton nagy szükség volt az erôsítésre, nem csodálható, hogy Romániából szinte majd mindegyik repülôszázadot átirányították a nyugati frontra, de a Macedóniában szolgáló egységek sem maradtak ki a karcsúsításból. Utóbbiak pótlására helyezték át az FA 20-at a macedón frontra. A háború utolsó évében (és különösen az utolsó hónapokban) három felderítô - FA 30, 34, FA(A) és két vadászszázad - Jasta 25, 38 - mûködésérôl vannak adatok a korábban is itt szolgálatot teljesítô alakulatok közül. 4 Feltételezhetô tehát, hogy a késôbbiekben a Balkánról kivonuló hadsereg repülôcsapatait ezek a századok, illetve repülôanyagaik képviselték. Az szeptemberi antant támadás a Balkánon is megtette a hatását. A kimerült és rosszul ellátott bolgár hadseregek és a német 11. hadsereg maradványai képtelenek voltak megállítani a jelentôs fölénnyel bíró antant csapatokat, a front napok alatt összeomlott. A rendezetlenül visszaözönlô bolgár csapatok okozta zûrzavar közepette, szeptember 29-én Bulgária aláírta a fegyverszünetet. A visszavonuló német egységek egyesültek Mackensen hadseregével és Románia déli határán, a Duna vonalán rendezkedtek be védelemre. Kövess tábornok a Duna-Száva-Drina folyók mögött akart kiépíteni védelmi vonalat, de nyilvánvaló volt, hogy a számbeli és minôségi fölényben lévô antant hadosztályoknak sem az osztrák-magyar, sem a német hadsereg nem tudja útját állni. A hátországban történtek azonban új helyzetet teremtettek, a Monarchia összeomlott, a november 3-i olaszokkal szignált fegyverszünet pedig már egy nem létezô birodalom nevében köttetett. A német repülôszázadok a szárazföldi alakulatokkal együtt vonultak vissza. Már október folyamán szerb területen tartózkodtak - november elején az FA 30 minden bizonnyal Versecen, az FA(A) 246 pedig Temesváron.5 A fegyverszünet hatására a repülôk közül is többen hazafelé vették az irányt. November 12-én egy német Fokker szállt le Örkénynél a Jasta 38 gépei közül, ugyanaznap egy másik jelentés négy német gép leszállásáról számolt be Örkény környékén. November 15-én a bicskei nemzetôrség parancsnoka, Kovács zászlós je- 1 FA = Fliegerabteilung, (A) = Artillerie; a német repülôcsapatok általános felderítô és tüzérségi tûzvezetést végzô századainak elnevezése. A Kampfgeschwader I többmotoros (A.E.G. G.III és Gotha G.III típusú) bombázógépekkel felszerelt egység volt. 2 Peter A. Fedders: The German Air Effort and the Central Powers Romanian Campaign Phase I, the Fluid Phase: August January Over the Front, Vol. 14/ o. A felsorolásból ugyan hiányzik, de adatok vannak az FA 20 romániai tevékenységérôl is. 3 August G. Blume - Alberto Casirati: The Italian Campaign in Macedonia and Albania. Part I-II. Over the Front, Vol. 7/ o., Vol. 7/ o. Jasta = Jagdstaffel 4 Norman Franks - Frank Bailey - Ric Duiven: Casualties of the German Air Service London, Grub Street, o. A fenti adatok valószínûleg hiányosak. Mindenképpen maradnia kellett legalább egy további repülôszázadnak Romániában, több balesetrôl maradt fenn ugyanis adat 1918-ból Bukarest, Buzau és Constanza térségébôl - az egység megnevezése nélkül. 168

2 Czirok Zoltán: Német repülôgépek a Balkánról len-tette egy német kétüléses repülôgép kényszerleszállását benzinhiány miatt. 6 November 13-án pedig a Légügyi osztályhoz futott be jelentés arról, hogy átutazó német tisztektôl két autót és két repülôgépet foglaltak le. 7 Miután az antant keleti hadseregének parancsnoka, Franchet d'esperey nem tartotta magára érvényesnek a páduai fegyverszünetet, Károlyi Mihály vezetésével küldöttség utazott hozzá Belgrádba. A november 13-án aláírt fegyverszüneti egyezmény amellett, hogy jelentôs Magyarországhoz tartozó területek megszállását és csaknem teljes katonai leszerelést írt elô, rendelkezett a Mackensen-hadseregnek a Balkánról való, 15 napon belüli kivonásáról, valamint az országon átvonuló német csapatok lefegyverzésérôl és internálásáról. Csapatainak internálása miatt Mackensen tiltakozását fejezte ki, Károlyi pedig igyekezett elsimítani a nézetletérést, hivatkozva a kényszerhelyzetre, amelybe az antant erôszakos fellépése folytán került. A december 9-i, majd a december 28-i újabb francia parancsnak a magyar kormány végül eleget tett, de kevés sikerrel, hiszen a német csapatok idôközben maguk is megtalálták a visszatérés módját és egyszerûen elszéledtek - parancsnokaik tudtával. Persze a hadsereg visszavonulása egyébként sem történt teljes katonai rendben, a katonák feleslegessé vált katonai felszerelésüket pénzzé téve igyekeztek hazafelé vették az irányt. 8 A lefoglalt, illetve egyéb úton magyar kézre került repülôgépekrôl két kimutatás is fennmaradt. A cinkotai Anyagszertár leltára szerint január 11-én a 45 nyilvántartott gépbôl 23, míg február 1-jén a 28 idegen eredetû repülôgép közül 20 származott a németektôl - utóbbiak állapotáról is képet kaphatunk: 9 Sárkány január február 1. Motor Állapot Motor Állapot D.F.W. C.V 2199/ rossz Fokker D.VII 322/18 - (32591) - javítható 4053/ farokvége elhajolva 4067/ sérült, javítható 5061/ kissé sérült 5141/ jó, kissé sérült 5287/18 - vászon letépve 5319/18 - vászon letépve 5323/18 - vászon letépve 5328/ vászon letépve 5329/18 - vászon letépve 7606/ (?) Halberstadt C.I (D.F.W. gyártmányú) C4141/ rossz C4145/ rossz Halberstadt C.V 3458/ kissé sérült 3459/ sérült, javítható 3465/ kissé sérült L.V.G. C.VI 3959/ javítható 3979/ javítható 8921/ Rumpler C.VI/C.VII 3347/ jó 4056/ erôsen sérült ismeretlen típus C/ A lefegyverzô bizottságokról mindössze annyit tudni, hogy december 7-én alakultak meg, de hogy mikor kezdtek munkához, arról nincs információ. Több korabeli visszaemlékezésben is olvasható, hogy a német repülôgépek zárt vagonokban álltak a síneken, amikor az arra illetékesek lefoglalták ôket, egy jelentôs részüket 5 Uo o. 6 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL), Magyar Tanácsköztársaság (továbbiakban: MTK) iratai. Kény-szerleszállt repülôgépek nyilvántartása Lü. 28/a d. 7 HL, Polgári Demokratikus Forradalom (továbbiakban: PDF) iratai. 101/Lü d. 8 Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Bp., Magyar Szemle Társaság, o. 9 HL, PDF iratai. 69/bk , illetve "Havi kimutatás idegen eredetû repülôgépekrôl - Cinkota-Ehmann telep, február 1." sz.n. 30. d. 169

3 - de lehet, hogy valamennyit - Jászapátinál. Mindenesetre a bizottságok tevékenysége nyomán jelentôsen emelkedett a német repülôgépek száma az Anyagszertárban, áprilisban 63, május 31-én pedig 53 ilyen gépet tartottak nyilván. 10 Sárkány április május 31. Érkezett Motor Állapot Motor Állapot Mikor Honnan Megjegyzés Albatros D.Va 6989/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 6993/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 6994/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 6995/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 6996/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 6997/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 6998/ gyengén sérült gyengén sérült Jászapáti 7507/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti D.F.W. C.V 2199/17 - erôsen sérült - erôsen sérült sz. motor III. 18-án kiszerelve 3834/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 274/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti Fokker D.VII 322/18 - gyengén sérült - gyengén sérült 598/ erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 4053/ erôsen sérült erôsen sérült 4067/ gyengén sérült - gyengén sérült motor V. 20-án kiszerelve 5061/ gyengén sérült gyengén sérült 5207/ gyengén sérült gyengén sérült Jászapáti gyengén sérült - gyengén sérült Jászapáti sz. motor III. 3-án kiszerelve 5287/ gyengén sérült gyengén sérült 5319/ gyengén sérült gyengén sérült 5323/ gyengén sérült gyengén sérült 5328/ gyengén sérült gyengén sérült 5329/ gyengén sérült gyengén sérült Halberstadt C.V 3458/ jó jó 3459/ gyengén sérült - gyengén sérült motor V. 21-én kiszerelve 3465/ jó jó 4145/18 - kiselejtezendô - - L.V.G. C.VI erôsen sérült erôsen sérült Jászapáti 3959/ gyengén sérült - - V. 10-én Mátyásföldre szállítva 3979/ gyengén sérült gyengén sérült 3997/ erôsen sérült erôsen sérült kiselejtezendô / erôsen sérült erôsen sérült gyengén sérült erôsen sérült Jászapáti 7491/ gyengén sérült erôsen sérült Jászapáti gyengén sérült erôsen sérült Jászapáti 7601/ gyengén sérült - - V. 10-én Mátyásföldre szállítva 7605/ gyengén sérült gyengén sérült 10 HL, PDF iratai. MTK iratai. A Cinkotai Anyagszertár kimutatásai. 27. d. 170

4 Czirok Zoltán: Német repülôgépek a Balkánról 7611/ jó jó V. 10-én Mátyásföldre szállítva 7618/ gyengén sérült / gyengén sérült gyengén sérült 7636/ gyengén sérült - - V. 10-én Mátyásföldre szállítva 7638/ gyengén sérült - - V. 10-én Mátyásföldre szállítva 7646/ gyengén sérült gyengén sérült 7699/ erôsen sérült erôsen sérült III. Nyíregyháza 7608/ gyengén sérült gyengén sérült 7706/ gyengén sérült IV / jó jó 7713/ gyengén sérült gyengén sérült 8921/ gyengén sérült gyengén sérült 8951/ gyengén sérült gyengén sérült 8952/ gyengén sérült gyengén sérült 8966/ gyengén sérült gyengén sérült 8974/ jó - - V. 10-én Albertfalvára szállítva 8987/ jó jó Pfalz C.I 7545/ gyengén sérült 7555/ gyengén sérült gyengén sérült 7556/ jó jó Rumpler C.VI/C.VII 3346/18 - erôsen sérült - erôsen sérült 3347/ gyengén sérült - gyengén sérült motor V. 19-én kiszerelve 4035/18 - kiselejtezendô / erôsen sérült - erôsen sérült ismeretlen típusok 1105/ kiselejtezendô - - III. Budapest 2300/18 - kiselejtezendô - - IV /18 - kiselejtezendô - - Természetesen számos repülôgép egyáltalán nem került Cinkotára vagy a kimutatásokban nem szerepel, hiszen az állandó géphiánnyal küzdô alakulatokat igyekeztek ellátni a hazai gyártású gépeken kívül a mûködôképes német felderítô- és vadászgépekbôl is. A mintegy 70 repülôgépet számláló német "gyûjtemény" két alapvetô típusa a Fokker D.VII vadászgép és az LVG C.VI felderítôgép volt. Elôbbibôl talán azért is használtak a magyar repülôalakulatok kevesebbet, mivel a mátyásföldi Magyar Általános Gépgyár (MÁG) szintén gyártotta a típust, de hat vadonatúj német Fokker D.VIIes végsô összeszerelését is ugyanitt végezték el. A lestrapált német gépekkel szemben pedig nyilvánvalóan elônyt élveztek a szerelôcsarnokokból frissen kikerült repülôgépek. Más volt a helyzet az LVG felderítôkkel, ugyanis mind teljesítményükben, mind megbízhatóságukban méltó társai voltak a hazai gyártású gépeknek. Hozzávetôleg 30 példány került magyar kézre, ebbôl tíz gépet biztosan repültek is májusában pedig újabb gépeket szállítottak át Cinkotáról Mátyásföldre és Albertfalvára (a Magyar Repülôgépgyár Rt.-hez; MARE) javítás céljából. A románok bevonulását követô fosztogatás során a MARE üzemeibôl három, a MÁG-tól pedig kilenc LVG C.VI-ost vittek el. 11 Érdekes, hogy miután e repülôgépek mellett az Anyagszertárban tárolt, valamint az egyes századoknál szolgáló gépek is a románok tulajdonába vándorolt, saját kutatóik kimutatása szerint mindössze hét német gyártmányú LVG került bizonyíthatóan hozzájuk. 12 A számos fennmaradt repülôjelentés és kimutatás alapján álljon itt egy lista az egyes magyar repülôalakulatok által használt német gépekrôl és azok sorsáról. 11 HL, HL Honvédelmi Minisztérium iratai. 1798/bk., 2197/bk. 37. oszt d. 12 Valeriu Avram: A román V. repülôosztály tevékenysége Magyarország felett. (ford. Bernád Dénes) Aero Historia, október o. A gépek sorozatszámai: 7601/18, 7605/18, 7618/18, 7620/18, 7646/18, 7791/18, 8904/

5 Kaszala Károly az 5146/18 jelû német Fokker D.VII mellett (Winkler Aero Archív) LVG C.VI típusú felderítôgépek magyar repülôszázadok állományában (Winkler Aero Archív) Magyar Légi csapatok (1918. november március 21.) 1. repülôosztály: Fokker D.VII 3247/18 (motor: 35682) Fokker D.VII 4072/18 (motor: 35416) Fokker D.VII 5146/18 (motor: 35628) II. 3. mindhárom mint az osztálynak kiutalandó gép szerepel a Légügyi osztály listáján. Nem ismert, hogy használták ôket és a késôbbi kimutatásokban sem szerepelnek 2. repülôosztály: LVG C.VI 6372/18 (motor: 24726) II. 3. mint az osztálynak kiutalandó gép szerepel a Légügyi osztály listáján II. az osztály állományában, több alkalommal repülték. 8. repülôosztály: LVG C.VI 6721/18, 6751/ II-III. az osztály állományában, mindkettôt repülték. Vörös Repülôcsapatok (1919. március augusztus 1.) 2. repülôszázad (volt 2. repülôosztály): LVG C.VI 6372/18 (motor: 24726) IV-VII. a századnál, több alkalommal bevetésen, de hosszabb periódusokban javítás alatt állt. 3. repülôszázad (volt 8. repülôosztály): Halberstadt C.V 3459/18 (motor: 34990) V. 21. a századhoz küldték javításra, a használatáról egyéb információ nincs. 6. repülôszázad: LVG C.VI 7646/18 (motor: 35077) VII a század állományában, négy ismert bevetést repült VII. 27. javítás alatt VII. 31. javítás alatt. LVG C.VI 7711/18 (motor: 22444) VI. 8-VII. 31. a század állományában, 25 ismert bevetést repült VI. 18. a gép motorja "melegre futott" VI. 21. leszállásnál megsérült VI. 22-VII. 1. javítás alatt VII javítás alatt VII. 13. két légvédelmi találat a bal szárnyon. LVG C.VI 7713/18 (motor: 22314) VI. 29-VII. 20. a század állományában, nem repült ismert bevetést VI. 29-VII. 3. javítás alatt VII javítás alatt. LVG C.VI 8951/18 (motor: 35481) VI. 23-VII. 11. a század állományában, két ismert bevetést repült VII. 5. a gép leszállásnál összetört VII javítás alatt. LVG C.VI 8952/18 (motor: 35355) VI és VI. 21-VII. 27. a század állományában, két ismert bevetést repült VI javítás alatt VII. 1. a gép légcsavarját találat érte, kényszerleszállt VII javítás alatt VII javítás alatt. LVG C.VI 8966/18 (motor: 35380) VII a század állományában, két ismert bevetést repült VII javítás alatt VII. 23. javítás alatt. LVG C.VI 8987/18 (motor: 35432) VI a század állományában, négy ismert bevetést repült VI javítás alatt VI javítás alatt 7. repülôszázad: Fokker D.VII 7606/ IV. 23. Debrecenben román kézre került VI. javítás alatt állt a román "raktár"- századnál. 172

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8.

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8. A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, 2019. május 8. KTE - BMGE Tartalom 1. Előzmények (1914-1916) 2. A Bruszilov offenzíva

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941 1941. június 27. 1941-1945: Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: Semlegességi taktika: Magyarország a II.

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

Olaszország hadba lép

Olaszország hadba lép Doberdó & Isonzó Az olaszok átállása Olaszország az I. világháború előtt a hármas szövetség tagjaként Németország és a Monarchia szövetségese volt. Majd ellentétbe került a Monarchiával. A fiatal olasz

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban A Nagy Háború befejezése és következményei szakmai konferencia Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 2018. november 5. A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban Különös tekintettel a debreceni

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

PAX BRITANNICA. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról

PAX BRITANNICA. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról PAX BRITANNICA Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról 1942-1943 OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 1996 TARTALOM ELŐSZÓ 11 BEVEZETÉS 15 I. KELET-EURÓPAI KONFÖDERÁCIÓK 43 BEVEZETÉS 43

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) Czirók Zoltán

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) Czirók Zoltán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) 251 260. EGY REPÜLŐSZÁZAD VISZONTAGSÁGAI ARADTÓL BÉKÉSCSABÁIG (1918 1919) 1 Czirók Zoltán Az I. világháborúban az új fegyver, a repülőgép megjelenése nagyban

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( )

Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( ) Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson (1918-1919) A magyar repülés kezdeti időszaka szinte egyet jelent Rákosmező fogalmával, a korabeli lovassági gyakorlótér számos repülőkísérletnek volt szemtanúja. 1909

Részletesebben

Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( )

Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( ) Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván (1918-1919) Az első világháborút és ezzel együtt az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően a közös hadsereg elveszítette létalapját, a Monarchia területén

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Repülőszázadok Ongán 1919

Repülőszázadok Ongán 1919 Czirók Zoltán Repülőszázadok Ongán 1919 90 évvel ezelőtt igaz mindössze két hónap erejéig mozgalmassá váltak a hétköznapok Onga határában, mivel a Vörös Légjáró Csapatok több repülőalakulata is a község

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 2. forduló - feladatlap

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 2. forduló - feladatlap A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 2. forduló - feladatlap Versenyzők Neve: Felkészítő tanár neve: Iskola neve és címe: Megoldási idő: 90 perc A feladatlap megoldásához segédeszköz

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ...11 HORVÁTH CSABA NEMZETI HADSEREGBŐL MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ( )...13

TARTALOM BEVEZETŐ...11 HORVÁTH CSABA NEMZETI HADSEREGBŐL MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ( )...13 A MAGYAR KIRÁLYSÁG KATONASÁGA A HABSBURG BIRODALOM HADSEREGÉBEN 1715-1740 TARTALOM BEVEZETŐ...11 HORVÁTH CSABA NEMZETI HADSEREGBŐL MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG (1919 1938)...13 A nemzeti hadsereg alapjainak

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Dr. Balla Tibor alezredes. Az antantcsapatok szerepe a Monarchia katonai vereségében, a vittorio-venetói csata

Dr. Balla Tibor alezredes. Az antantcsapatok szerepe a Monarchia katonai vereségében, a vittorio-venetói csata Dr. Balla Tibor alezredes Az antantcsapatok szerepe a Monarchia katonai vereségében, a vittorio-venetói csata Előzmények: a piavei csata 1918.06.15-én a Piave mentén indított offenzíva volt a Monarchia

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

A ROMÁN KATONAI REPÜLÉS ELSŐ ÉVTIZEDEI (1911 1940) BEVEZETÉS

A ROMÁN KATONAI REPÜLÉS ELSŐ ÉVTIZEDEI (1911 1940) BEVEZETÉS Berkovics Gábor Krajnc Zoltán Palik Mátyás A ROMÁN KATONAI REPÜLÉS ELSŐ ÉVTIZEDEI (1911 1940) BEVEZETÉS Wilbur és Orville Wright 1903. szeptember 14-ei sikeres repülő kísérletükkel új dimenziót és új távlatokat

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

1918. október július március 21. Kitör az őszirózsás forradalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának

1918. október július március 21. Kitör az őszirózsás forradalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának MAGYARORSZÁG 1900 1918. október 30. Kitör az őszirózsás forradalom 1914. július 28. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának 1919. március 21. Kikiáltják a Tanácsköztársaságot 1910 1920. június

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Erdély és a Partium Erdély Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Történelmi Erdély (Belső-Erdély) Az

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor 89 Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása SIMON Gábor Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2 nd November

Részletesebben

A magyarországi délszlávok és az első világháború

A magyarországi délszlávok és az első világháború A magyarországi délszlávok és az első világháború A történelmi Magyarország területén él

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

SZERVEZETI SZINTŰ ÉVFORDULÓK A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS TÖRTÉNETÉBEN

SZERVEZETI SZINTŰ ÉVFORDULÓK A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS TÖRTÉNETÉBEN 141 Gondos László: SZERVEZETI SZINTŰ ÉVFORDULÓK A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS TÖRTÉNETÉBEN ÖSSZEFOGLALÓ: Egy nemzet, intézmény, szervezet vagy éppen katonai alakulat életében nagy jelentőséggel bírnak a jeles

Részletesebben

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

Osztályozó vizsga témái. Történelem

Osztályozó vizsga témái. Történelem 9.ÉVFOLYAM Egyiptom, a Nílus ajándéka Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora A görög perzsa háborúk (Kr. e. 492 448) A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma A város alapításától a köztársaság

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

JELENKOR Egy vadászbombázó pilóta a koreai háborúban

JELENKOR Egy vadászbombázó pilóta a koreai háborúban JELENKOR Egy vadászbombázó pilóta a koreai háborúban A koreai háború egyre gyarapodó, repülő vonatkozású szakirodalmának érdekes és hasznos színfoltja az ott vadászbombázó századparancsnokként bevetett

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításról

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

8.osztály. 1. Egészítsd ki a szövegrészletet!

8.osztály. 1. Egészítsd ki a szövegrészletet! 8.osztály 1. Egészítsd ki a szövegrészletet! 1914. 28-án, Bosznia fővárosában, egy terrorista pisztolylövésekkel meggyilkolta osztrák magyar trónörököst és feleségét. Az Osztrák Magyar Monarchia Szerbiának

Részletesebben

ÚJ FOLYAMATOK A KELET-EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI TÉRBEN

ÚJ FOLYAMATOK A KELET-EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI TÉRBEN ÚJ FOLYAMATOK A KELET-EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI TÉRBEN Erdősi Ferenc Eger, 2015. november 19 20. 1. A szegényes (szovjetizált) örökség és a technológiaváltás részlegessége leszakadás/elmaradás főként minőségben

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

JELENKOR Áldozat a sztyeppén

JELENKOR Áldozat a sztyeppén JELENKOR Áldozat a sztyeppén A második világháborúval kapcsolatban már számtalan publikáció látott napvilágot. Magyarországon is széles a skálája a témában elérhető szakirodalomnak. Évről-évre egyre újabb

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban DR. B. STENGE CSABA Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban A tóvárosi születésű id. Garán Nándor (1890 1963) az I. világháború idején előbb az Adrián szolgált a

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér. Orosz hadifogoly kubikusok étkeztetése az I. világháború első hadiéveiben

Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér. Orosz hadifogoly kubikusok étkeztetése az I. világháború első hadiéveiben Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér Orosz hadifogoly kubikusok étkeztetése az I. világháború első hadiéveiben Az I. világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia hadifoglyainak számát a szaktörténészek

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 8., vasárnap 65. szám Tisztelt Olvasó! Egy darabka történelmet tart kezében. A Magyar Közlöny ünnepi száma a magyar

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) ESSZÉ. 120 perc.

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) ESSZÉ. 120 perc. Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) ESSZÉ 120 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve nyomtatott betűkkel: Javító tanár aláírása: ESSZÉKÉRDÉS

Részletesebben

LEADÁSI HATÁRIDŐ: március 21. Elérthető pont 100

LEADÁSI HATÁRIDŐ: március 21. Elérthető pont 100 FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM: 1. Rubicon 1999/ 5-6, 1-2 rész 2. Tankönyv 3. Középiskolai atlasz 4. www.1000ev.hu 5. www.wikipedia.hu 6. www.holokausztmagyarorszagon.hu LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. március 21. Elérthető

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FORTELE AERIENE REGALE ALE ROMANEI (ROMÁN KIRÁLYI LÉGIERŐ) VADÁSZAINAK, ZUHANÓBOMBÁZÓINAK ÉS CSATAREPÜLŐINEK HARCA A TENGELYHATALMAK OLDALÁN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Részletesebben

Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban

Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban "Harmadszor azt kérdeztem tőle, hogy mi van a kocsiban, azt felelte, hogy a stari papa spaty"1 Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben