Alapige: 1 Korintus 6,19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapige: 1 Korintus 6,19"

Átírás

1 Alapige: 1 Korintus 6,19 Elhangzott: március 22-én Testünknek temploma mit ebben az igeversben Pál apostol leírt, abban a korban a görög hallgatóság számára Korintusban egészen meghökkentı volt. A testünk Isten Lelkének temploma lenne? Erre a megállításra a görögök a fejüket rázták bizonyára. Az ókori A görögök ugyanis azt tartották, hogy az emberben a létezésnek kettıs megjelenési formája ismert. Az egyik, ami szemmel látható, tapintható és érzékelhetı. Ez az ember fizikai, testi mivolta. Ezzel teljes ellentétben van a lelki mivolta, ami a görögök szerint isteni eredető. Azt tartották, hogy emberlétünknek ez az isteni eredető alkotóeleme azonban a test börtönébe van bezárva. Ha onnan a test meghalása által kiszabadul, ismét az istenekhez tér. Platón leírja Szókratész halálát, hogy tanítványai közösségében, nekik mintegy példát mutatva kiitta a méregpoharat, mert a test börtön, a lélek csak így szállhat vissza belıle Istenhez, ha az illetı meghal. Íme, akár úgy is, hogy megöldökli. A bibliai ember egészen más felfogással bírt. Pál apostol is ezen az egészen más, a görög emberértelmezéstıl eltérı alapokon állott. Azt mondja, nemhogy börtön, hanem épp ellenkezıleg: a Szentlélek temploma! A bibliai zsidó ember ugyanis nem választotta szét emberlétünk eme két alkotóját, hanem az embert egységben látta, testi és lelki mivoltát két megjelenési formának fogta fel. Ez a felfogásbeli különbözıség volt az oka annak, hogy amikor Pál apostol az athénieknek a feltámadott Krisztusról prédikált, a filozófusok kinevették. İk azon a meggyızıdésen voltak, ha a lélek így is úgy is él, miért a feltámadás? Jó, ha érzékeljük, hogy a feltámadás nem azonos a lélek halhatatlanságának a gondolatával. A feltámadás elfogadásához mindenképpen nagyobb hit kell, mint ahhoz, hogy a halálom után a lelkem Istenhez tér. Isten ugyanis nem foltozó varga. Nem a meglévıt akarja kipofozni, hanem a feltámadás által egészen újat ad. Mert testestıllelkestıl romlottak vagyunk, így mindenestıl rászorulunk a megváltásra. Lelki mivoltunkban sem nélkülözhetjük azt. Mennyivel gazdagabb, szebb ez a megfogalmazás! Nem börtön, hanem templom. Isten az embert ezzel a megfogalmazással igazi méltóságra emeli. Lássuk, hogy miként szól hozzánk Isten igénk alapján? 1)Kérdéseket támaszt Avagy nem tudjátok-e? kérdezte Isten a babiloni fogságban élı Izraelt a prófétán keresztül az istentisztelet elején felolvasott hosszabb igeszakaszban. Az a nép akkor végsı megfáradásban, teljes keserőségben volt. Közel hetven év óta idegen földön, Babilóniában voltak akkor már. Távol a hazától. Azt gondolta mindenki, Isten elfeledkezett róluk. Ebben a keserő

2 2009. március helyzetben Isten kérdezett. Istennek ugyanis néha kedves dolog feltenni nekünk egy kérdést. Sokat elgondolkodtam már Isten kérdésein. Pedagógiai jelentıségük vannak. Nem azért kérdez sosem, mint mi, amikor nem tudunk valamit, s megkérdezzük azt, akirıl úgy gondoljuk, hogy segíthet. İ nem azért kérdez, mert nem tud valamit. Azért kérdez, mert ezáltal hagyja, hogy a választ mi hozzuk meg. Nem akar mindentudásával lerohanni bennünket, hanem feltesz helyette egy kérdést. Kérdezni pedig tudni kell. A reményvesztett, fogságban élı Izraelnek is egy kérdést tett fel: Nem tudod-e, nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Hatalmas vigasztalás volt ez akkor. İ teremtette a föld határait. Az a szó, amit a próféta az Ószövetség eredeti nyelvén teremtésnek olvasunk, a teremtésnek az a szava, amikor Isten a semmibıl, vagy a semmi ellenére hoz létre valamit. Megértették belıle, hogy Isten képes olyan helyzeteket teremteni, amilyeneket emberszív addig meg sem gondolt. Új, el sem gondolható körülményeket tud teremteni. Ezt a fontos dolgot azonban Isten egy kérdéssel tudatosította a fogságban lévıkkel. Íme, egy alkalmas lélektani pillanatban feltett kérdés: Hát nem tudod-é, nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr? A kérdés tehát nem az, hogy milyen nagyok a gondok és mily nagy az elesettség, hanem az, hogy milyen nagy az Isten. Ezt igen gyakran elfelejtjük mi is, amikor bajban vagyunk. Jézusnak egy adott pillanatban elhangzott kérdése is ebbe a kategóriába esik: Barátom, miért jöttél? (Mt 26,50). Júdásnak tette fel ezt a kérdést, amikor elárulta és a katonák élén megérkezett a Gecsemáné kertbe, hogy Jézust a kezükre adja. Júdás a kérdés által tisztázhatta magában a jövetele célját. Azért jött-e Jézushoz, ami miatt a tanítványnak Jézushoz kell járulnia? Azért-e, hogy hallgassa az Isten országáról szóló tanításait, vagy lássa a csodáit? Vagy valami más miatt? Néhány ezüstpénz miatt? Igénkben Pál apostol kérdése is ilyen. Nem tudjátok, hogy a testetek templom? Ti, akik azt mondjátok, hogy a test börtön, vegyétek már észre, épp ellenkezıleg van. Most bennünket is kérdez: Nem tudod, hogy ami itt is, ott is fáj, aminek sokféle nyőgétıl elmenekülnél néha, az templom? Isten nem leminısíteni, hanem felmagasztalni akar. Nem tudod, hogy Istennek célja van veled? 2)Istentiszteleti hely Az életünk, a testünk tehát templom. Egy templomban nem lehet akármit megtenni, amit a falain kívül meg szoktunk tenni. Egyik kollegám panaszolta egyszer felháborodva, hogy az egyik esti istentiszteleten megszólalt valakinek a zsebében egy mobiltelefon. Az illetı nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy hol van, nyugodtan, kedélyesen telefonálgatott jó hoszszan. Velem is megtörtént, igaz nem templomban, hanem temetési istentiszteleten, hogy valaki a szertartás közben rágyújtott egy cigarettára. Félbeszakítottam az igehirdetést és felszólítottam, hogy hagyja abba. Az igazi meglepetés azonban ezután következett. Néhány nappal késıbb találkoztam valakivel, aki szintén részt vett a temetésen. Haragosan emlékezett viszsza, szinte nekem esett, hogy miért szóltam rá az illetıre. Ilyenkor az ember szinte elbizonytalanodik, hogy kinek is van igaza? Az esküvıkrıl meg jobb, ha nem is beszélünk. Volt, hogy valakit a szószékrıl kellett lehívnom, mert oda ment fel fényképezni. Tudomásul kell venni, hogy egy istentiszteleti helyen nem lehet akármit csinálni. Ezt tanulni kell, és tanítani. A viselkedésünkkel is Istent tiszteljük, nemcsak az igehirdetéssel és az imádsággal. Elmondtam már bizonyára, hogy amikor az orgona épült és az asztalosok az orgonaszekrényt építették, gyakran bejöttem, megnézni, hogy miként haladnak. Megtörtént, hogy vidám fütyörészésre léptem be, ahogyan az asztalosok belefeledkeztek a munkába. Háttérzajként rend szerint szólt a rádió. Egy idı után azonban feltőnt, hogy a fütyörészés és a rádió alapzaja elmaradt. Megkérdeztem az egyiket, hogy miért? Azt mondta, idınek kellett eltelni, hogy tudatosodjon bennünk, hogy templomban vagyunk, és amit mi végzünk, az is az istentisztelet fogja szolgálni. Itt nem méltó a fütyörészés. Amikor az idejövetelünkkor a parókiát tataroztuk,

3 3 XII. évfolyam 11. szám sokféle mesterember dolgozott egyszerre az épületen. Ahogyan ez lenni szokott, gondok is adódtak néha. Egy ilyen alkalommal az egyik mester éktelenül káromkodni kezdett. Azt mondtam neki, szedje a holmiját és azonnal távozzon. Ezt a házat eleink épp az ellenkezı szándékkal építették, mint amit most mővel. Elszégyellte magát és bocsánatot kért. Nos, az Istennek szentelt helyen nem lehet akármit tenni. El szoktuk felejteni, hogy az életünkkel sem tehetünk akármit. Gondoljon erre, aki káromkodni szokott. Megtenné a templomban is? Gondoljon erre az, aki idınként hazudik. Akár úgy is, hogy elhallgatja az igazat. Emlékezzünk most vissza a Tízparancsolat egyes igéire. Kérdezzük meg magunktól, hogy a templom falain kívül minden rendben van velük kapcsolatban? Hogy van ez? Odakint egyiket-másikat megtesszük, idebent természetszerőleg nem? A téglából készült falak értékesebbek lennének, mint az élet? Gondoljunk rá, hogy templom. Olyan valami, amin kívül is látszik, hogy mi a rendeltetése. Ha ismeretlen helyen járunk is, a templomot általában nem kell sokáig keresgélni. Messzirıl látszik. De jó lenne, ha a környezetünkben úgy is számon tartanának bennünket, hogy igen, ez az ember Isten gyermeke. Ha szavak nélkül is látszana rajtunk, hogy azok vagyunk. A templomot ápolni is kell. A református ember általában szereti a templomát. Ad rá, hogy miként néz ki. Azt látom azonban, Nagykırösön a gyülekezet jobban néz ki, mint a temploma. Öltözetünk, ápoltságunk jobb körülményekrıl beszél, mint az Isten háza. Jobban szeretjük a magunk dolgait, amint Isten ügyét. Ha egy télikabát az évek alatt kopottá válik, eldöntjük, hogy ezt a telet még kihúzza, mert március vége van, rögtön itt a tavasz, de jövı télre betervezzük, hogy másikat veszünk helyette. Kinek fáj azonban közöttünk, hogy a templom méltatlan állapotban van? 3)Nem a mienk Testünk templomáról azt mondja az apostol, hogy nem a miénk, hanem Istentıl nyertük. Egy idıre nekünk adta. Ez azt jelenti, hogy nem tehetünk az életünkkel azt, amit akarunk. Isten tulajdona az életünk. A kölcsönkapott holmira az ember százszor jobban vigyáz, mint a sajátjára, mert általában ilyenkor szokott tönkremenni. Vigyázz az életedre, mert kölcsönkaptad Istentıl és felelısséggel tartozol érte. Egyszer megkérdeznek bennünket, hogy mit kezdünk ezzel a esztendıvel. Mit mondunk rá? Isten ezt a mi életünket számon is tartja. Az, hogy egyszer Isten megítél bennünket, hogy számon kér, nem a lelkipásztor szószéken idınként visszatérı rögeszméje, hanem errıl a Biblia világosan beszél. Aki már most Krisztusban van, az a számadáskor nem lesz egyedül. Aki szüntelen halogat, az egyedül marad. Ott nem lehet majd magyarázkodni. Isten azonban szeretné testünk egykor leomló templomát megépíteni az örökéletre. Miként Jézus is azt mondta egyszer a jeruzsálemi templomban a tanítványainak, hogy rontsátok le ezt a templomot és én három nap alatt megépítem azt (Jn 2,19). A tanítványok nem értették, hogy az a templom, ami negyvenhat évig épült, hogyan épülhetne meg három nap alatt. Testének templomáról beszélt a János evangéliuma szerint (2,21). Isten tehát vigyáz testünk templomára. Múlandó fizikai mivoltunkban is fontosak vagyunk neki. Óvja azt és szeretné megépülten látni az İ országában. Éljünk úgy, nehogy méltatlanokká váljunk rá. Ámen. (Dr. Fodor Ferenc)

4 2009. március Heti rendünk: Vasárnap (március 29.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Fekete Zoltán Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor keresztel: Szabó Gábor Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Író-olvasó találkozó [Kálvin Terem], Debreczeni Tibor Templom Szabó Gábor Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Fekete Zoltán 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom], Dr. Fodor Ferenc Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István Kedd Idısek otthona [Arany J. u. 35.], Fekete Zoltán Szerda Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Csütörtök 9.30 Kincsİ - Baba-mama klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Gábor Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István Szombat: Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], Pap Ferenc Virágvasárnap (április 5.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Dr. Fodor Ferenc keresztel: Dr. Fodor Ferenc Kocsér Szabó Gábor Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát Szabó Gábor Templom Szőcs András Eltemettük: Tivadar János (Szatmári Erzsébet férje) élt 66 évet, Október 23. tér 9/c.

5 5 XII. évfolyam 11. szám Halottunk: Ujlaki Ambrus (Ujlaki Ambrus és Patonai Julianna fia) élt 73 évet, Sas u. 9. Urnájának elhelyezése: március 30. (hétfı) 14 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl Forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: Forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! Református Egyház technikai száma: 0066 Soli Deo Gloria Alapítvány adószáma: Március 29-én, vasárnap délután 3 órai kezdettel a Kálvin Teremben (Szolnoki út 5.) író-olvasó találkozóra kerül sor, Debreczeni Tiborral beszélgetünk, a KRE-TFK fıiskolai tanárával, Csokonai-díjas elıadómővésszel abból az alkalomból, hogy három könyve jelent meg az utóbbi alkalommal. A találkozó érdekessége, hogy a szerzıt és a könyveket a felesége, Debreczeniné Kósa Vilma mutatja be. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! A húsvétot megelızı bőnbánati istentiszteletek összefoglaló címe: Nagyheti nyereség Prédikációikban egyházközségünk lelkészei az alábbi témákról szólnak majd: Április 6. Szabadság Mt 27,15-26 (Dr.Fodor Ferenc) Április 7. Barátság Lk 23,8-12 (Fekete Zoltán) Április 8. Harminc ezüst Mt 26,14-16 (Szabó Katalin) Április 9. Megerısített hatalom Jn 19,12-14 (Szabó Gábor) Április 10. Köntös Jn 19,23-24 (Szabó Gábor) Április 11. A sír: átmeneti tartózkodás Mt 27,57-66 (Pap Ferenc) A Fébé Nıszövetség szervezésében húsvéti ajándékvásár lesz március 31-tıl április 2 ig (keddtıl csütörtökig) minden nap: 8-17 óra között a Kálvin Teremben (Szolnoki út 5.).

6 2009. március I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: A március 22-e vasárnapját megelızı héten Budapesten A Julianna Református Általános Iskola Béres Ferenc Országos Zsoltár- és Népdaléneklı Versenyén Matuska Gyöngyvér és Matuska Lilla elsı helyezett lett. Felkészítı tanáruk F.Hegedősné Particska Ágota. Ugyanezen a héten szerdán Papné Csontos Ilona a kultúrházban rendezett hüllı-showra vitte el napközis csoportját. Március 22-én hetedik és nyolcadik osztályos tanulók a Fıvárosi Állatkertbe látogattak el Tormáné Zöldi Szilvia és Török Márta tanárnık vezetésével. A tanulmányi kirándulás célja a veszélyeztetett állatfajok egyedeinek megtekintése volt. A helyszínen a víz világnapja alkalmából játékos feladatokat oldottak meg, jutalomban is részesültek. Ráadásul megismerkedhettek Buborékkal, az éppen akkor világra érkezı tevebébivel. 25-én az alsó tagozatos gyerekek a Cincin lovag címő mesefilmet nézték meg a Városi Moziban Szabóné Istári Judit és Papné Csontos Ilona tanárnık kíséretében. Ugyanezen a napon az elsı évfolyam a kecskeméti Ciróka Bábszínházban járt az elsıs osztályfınökök és napközis nevelık vezetésével. Nagy élményt jelentett számukra a Csíkos mese címő produkció. 26-án délután Mikó Péterné könyvtáros tanárral a Városi Gyermekkönyvtár programjára látogattak el felsı tagozatos gyerekek. Pénteken hóvégi áhítaton vettünk részt. KEDVES SZÜLİK! Felhívom figyelmüket az 1. osztályosok beíratására! Tájékoztatom Önöket, hogy a szülı tankötelessé vált gyermekét az általa választott iskola elsı évfolyamára a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. értelmében köteles beíratni. Tanköteles az, aki május 31-ig betölti hatodik életévét, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. A gyermek fejlettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó a szülıkkel együttmőködve állapítja meg. A szülı kérelmére tankötelessé válhat az is, aki december 31- ig tölti be a hatodik életévét. A beiratkozás helye: Nagykırös, Hısök tere 8. sz. A beiratkozás ideje: április 6. (hétfı) óráig április 7. (kedd) óráig A gyermek napközi otthoni felvételét a beíratással egy idıben kérhetik. KÉREM, A BEÍRATÁSKOR VIGYÉK MAGUKKAL a gyermek fejlettségét megállapító eredeti szakvéleményt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülı személyi igazolványát, a keresztelırıl szóló emléklapot (amennyiben a gyermek nincs megkeresztelve, a szülı szándéknyilatkozatot tesz a beiratkozáskor), lakcímet igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány). Nagykırös, március 6. Dr. Fodor Ferenc igazgatótanács elnöke

7 7 XII. évfolyam 11. szám GIMNÁZIUM: Március én Békésen rendezték meg az SDG Országos Református hittanversenyt. Iskolánkat Péntek Anett, Danka Henriett és Tolnai Gyula 7. osztályos tanulók eredményesen képviselték. Felkészítı tanár: Oszlánczi Andrea A Coventry House Nyelviskola által meghirdetett angol-német nyelvi pályázaton német II. kategóriában Fodor Áron 10. B osztályos tanuló II. helyezést ért el. Felkészítı tanár: Balogh Lídia. Benkó Imre emlékére a Szabadszállási úton táblát avattak, majd 16 órától az Arany János Mővelıdési Központban Mészáros Lázár történész Benkó Imre munkásságáról tartott elıadást. Csütörtökön DÖK közgyőlést tartottunk 15 órától a 26-os teremben. Március 26-án Németh Lászlóról tartott elıadást iskolánk dísztermében 15 órától Dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet. Iskolánk dísztermében pénteken 15 órától Hányoki Losonczi István zenei munkásságáról Pap Ferenc egyetemi tanár, lelkipásztor tartott elıadást. A 13. C osztály néhány tanárral együtt megnézte Budapesten a Radnóti Színházban Ibsen: Solness építımester címő darabját. A színházlátogatást Szokonyáné Berecz Eszter szervezte. Pénteken iskolánk diákjai hóvégi áhítaton vettek részt. Gondolatébresztı és ismeretbıvítı sorok Benkó Imrére emlékezünk március 23-án, 150 évvel ezelıtt született Benkó Imre, a nagykırösi Arany-kultusz kialakításában jelentıs szerepet vállaló tanárember. Gimnáziumi tanulmányait Debrecenben és Nagykırösön végezte, majd a budapesti egyetemen tanult között a nagykırösi gimnázium matematika-fizika szakos tanára volt ben jelent meg alapvetı könyve Arany János tanársága Nagykırösön címmel. Arany János háza Nagykırösön

8 2009. március Nemzetünk nagy költıjének temetésén még mint a tanári kar legfiatalabb tagja vett részt. Mélyen meghatották a látottak és a hallottak, s kipótolva élményeit kutatásai eredményével, valóban a 24. órában írta meg mővét. Jó leleménnyel körlevelet intézett Arany még akkor szép számban élı tanítványaihoz, s közvetlen hangon dolgozta fel az így összegyőjtött anyagot, bár forrásait nem jelölte meg. Mőve alapvetı. Maga Arany László, az apja nyomdokába lépı költı is bámulattal szemlélte. Akkori irodalomtörténet-írásunk fejedelme, Beöthy Zsolt szintén igen nagyra értékelte Benkó Imre munkáját március 22-én alakult meg az Arany János Társaság. Elsı elnöke Benkó Imre lett és maradt egészen 1932-ben bekövetkezett haláláig. Benkó Imre hívı reformátusként is példaként állítható a felnövekvı generációk elé ben A Heidelbergi Káté védelme a XVIII. Században címmel adja közre ilyen tárgyú kutatásai eredményét. Értékesek családtörténeti és heraldikai (címertani) vonatkozású írásai. Benkó Imrérıl megemlékezik Törös László Arany Nagykırösön címő mővében. Rácz Lajos is több helyen említi Fejezetek a nagykırösi református egyházközség történetébıl címen írt munkájában. Patonai Dezsı pedig önálló tanulmányt szentelt neki A nagykırösi Arany János Társaság 1933-as évkönyvében. Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2009. március 29-e és április 5-e között) Márc. 29. vasárnap Péld 25; Zsolt 51; 1Kor 7,25-40; RÉ 51 Márc. 30. hétfı Péld 26; 1Kor 8; RÉ 115 Márc. 31. kedd Péld 27; 1Kor 9,1-18; RÉ 242 Ápr. 1. szerda Péld 28; 1Kor 9,19-23; RÉ 450 Ápr. 2. csütörtök Péld 29; 1Kor 9,24-27; RÉ 455 Ápr. 3. péntek Péld 30; 1Kor 10,1-13; RÉ 238 Ápr. 4. szombat Péld 31; 1Kor 10,14-33; RÉ 440 Ápr. 5. vasárnap Préd 1; Zsolt 31; 1Kor 11,1-16; RÉ 31 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229 Elhangzott: 2009. február 1-jén Jézus, a jó Pásztor ézusnak ez a tanítása egyszerre könnyő és egyszerre nehéz. Könnyő, mert elsı hallásra egyszerő

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A 2017/18-as tanév helyi rendje

A 2017/18-as tanév helyi rendje A 2017/18-as tanév helyi rendje Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) Tanítási szünetek: Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig tart.

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10)

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) e féljetek! Ez a feltámadott Jézus elsı szava. Nem

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Elhangzott: 2009. március 15-én ocsássa meg a gyülekezet, ha március 15-i igehirdetésemet nem valamilyen veretes, lélekemelı, tanulságos idézettel kezdem, hanem egy szolid adomával,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38 Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton - Mi elızi meg Igénk szerint a Szentlélek ajándékát? - Igehirdetés, megkeseredett szív, párbeszéd. Elıször is, hallanod

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

A 2016/2017. TANÉV RENDJE

A 2016/2017. TANÉV RENDJE A 2016/2017. TANÉV RENDJE Szorgalmi idő Az első tanítási nap 2016. szeptember 1. (csütörtök), az utolsó tanítási nap 2017. június 15. (csütörtök). Tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvankettő

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11 Bibliaolvasás: Máté 12, 36 45 Alapige: Jónás 2, 1 11 I me, a híres történet a halról, amely Jónást lenyelte, majd három nap és három éj elmúltával ismét élve a partra köpte. Ez a rövid tudósítás csodálatos

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Tizenkettıt választott ki Jézus arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje ıket, hogy hirdessék az igét. /Márk 3,14/ A Hív és küld mikor elsı tanítványait elhívta, ezt mondta

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Alapige: Márk 16,9-18

Alapige: Márk 16,9-18 Alapige: Márk 16,9-18 Elhangzott: 2009. április 12-én úsvét a feltámadás ünnepe, ami azt jelenti, hogy nem ment kárba semmi abból, amit Jézus hozott ennek a világnak. H Pedig jól tudjuk a nagyheti történetbıl,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 4 2 HÉTFŐ 2 32 KEDD

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

2. A TANÍTÁSI ÉV. A tanítási év első féléve január 26-ig tart. A félévi értesítők kiosztásának határideje: február 2.

2. A TANÍTÁSI ÉV. A tanítási év első féléve január 26-ig tart. A félévi értesítők kiosztásának határideje: február 2. 2. A TANÍTÁSI ÉV első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) a gimnázium utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2018. május 03. A tanítási

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Elhangzott október 4-én. Bibliaolvasás: Ap Csel 16, Alapige:Fil 1, ,1-9

Elhangzott október 4-én. Bibliaolvasás: Ap Csel 16, Alapige:Fil 1, ,1-9 Bibliaolvasás: Ap Csel 16, 11-15 Alapige:Fil 1,1-11. 4,1-9 Elhangzott 2009. október 4-én P ál apostol második missziói útján Kis-Ázsiában végzi az evangélium hirdetésének szolgálatát. Itt nyer elhívást

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben