Alapige: Zsoltárok 25, 6.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapige: Zsoltárok 25, 6.15"

Átírás

1 Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Elhangzott: március 15-én ocsássa meg a gyülekezet, ha március 15-i igehirdetésemet nem valamilyen veretes, lélekemelı, tanulságos idézettel kezdem, hanem egy szolid adomával, B azt gondolom, ez is eléggé tanulságos lesz. Az orvos megvizsgálja a beteget, azután azt mondja neki: van egy rossz és egy jó hírem az ön számára. A rossz hír az, hogy önnek Alzheimer kórja van. És mi a jó hír - kérdezi a beteg. Az, hogy mire kimegy, már nem fog rá emlékezni - feleli az orvos. Úgy tőnik, hogy nekünk, magyaroknak, de általában az emberiségnek van egy sajátos emlékezetvesztéses betegsége, egyfajta lelki Alzheimer kór, hogy ti. hamar elfelejtjük Isten cselekedeteit, azt, amit személyes életünkben, vagy történelmünkben tett velünk, amivel megajándékozott minket. Elfelejtettük történelmünk nagy alakjainak örökségét, elsı királyunk, István intelmeit, elfelejtettük Mohács tragédiájának tanulságait, elfelejtettük március 15-nek és a szabadságharcnak a lelkesedését és áldozatát, elfelejtettük 1956 forradalmának hısiességét, elfelejtettük 1990 bársonyos forradalmának ajándékát, elfelejtettük Rákóczit, Petıfit, Kossuthot, Antall Józsefet és történelmünknek, a magyar nemzet szabadságáért vívott szüntelen harcának sok más neves és névtelen alakját. És elfelejtettük a menetrendszerően jövı megtorlásokat, a mártírokat, az aradi 13-at, Nagy Imrét és társait, a Bach korszakot, a Rákosi korszakot, a Kádár korszakot, a hosszú évekig börtönökben sínylıdıket, a kitelepítetteket, a recskieket, az egzisztenciájuktól megfosztottakat, a megalázottakat, és megfélemlítetteket, kiegyeztünk, beletörıdtünk, megalkudtunk, hallgattunk. A Böjtben minden vasárnapnak és a velük kezdıdı hétnek latin neve van. Az elmúlt hét vasárnapjának és a böjt második hetének a neve: reminiscere, vagyis emlékezz, ahogyan annak vasárnap zsoltára hangzik: Emlékezzél meg Uram kegyelmedrıl és irgalmadról. Mai, harmadik vasárnapunk pedig: oculi, vagyis mindenkor az Úrra nézek. Az emlékezés és az emlékeztetés hete volt ez, és legyen az emlékezés és emlékeztetés ünnepe e mostani március 15-e úgy, hogy most ebben az emlékezésben az Úrra nézünk. Historia est magistra vitae, vagyis a történelem az élet tanítómestere, így mondja a régi latin bölcsesség. A keresztény ember számára azonban a történelem több mint az élet tanítómestere. A történelem, a história egyben Isten elrejtett munkálkodásának színtere is. Az események, a történések mögött ott látjuk annak az Istennek a szándékát, keze munkáját, aki a világnak, a népeknek, a nemzeteknek és egyéni személyes életünknek is az Ura. Ezt ismerte fel Isten népe, ebbıl a felismerésbıl születtek meg az olyan bizonyságtételek, hitvallások, amilye-

2 2009. március neket a Zsoltárok könyvében találunk. Ezekben a zsoltárokban Isten maga szólítja meg az embert, minket, hogy emlékezzünk és lássunk. Emlékezzünk Isten tetteire. És lássuk meg, hogy nem a vak véletlen, nem a szeszélyes sors, nem is jó vagy éppen rossz szándékú emberi akaratok, politikai erık irányítják a történelmet, életünket, hanem az az Isten, aki mindig is emberpárti volt, aki kiáll az ember szabadsága, boldogulása mellett, aki mindig is az emberi bőn következtében elnyomottak, a kisemmizettek, a jogfosztottak pártfogója. Nem úgy, hogy deus ex machina-ként csodákkal, erıszakos, diktatórikus módon kívülrıl beleavatkozna az eseményekbe, de úgy, hogy mindig is munkálkodik igéjével, szeretetével, és gondoskodik arról, hogy mindig legyenek olyanok, akiknek szívében, gondolkodásában az ı gondolatai vannak. Isten a történelmet is embereken keresztül irányítja. A történelemben, életünkben Isten ad esélyt külsı és belsı szabadságunk megvalósítására. Március 15-én arra emlékezünk és mi is valljuk, hogy az a 1848-as március 15-e ilyen Istentıl kapott esély volt. Így látták ezt annak a kornak a protestáns nagyjai is, akik kötelességüknek érezték, hogy a szabadság, a függetlenség igaz ügyét felkarolják. Politikusok, mint Kossuth, Petıfi, vagy Szemere Pál, hadvezérek, mint Görgey Artúr, és még sokan mások nemcsak politikai meggyızıdésbıl, de hitbıl is cselekedtek. Istentıl kapott lehetıségnek, és Isten akaratával, szándékával egybehangzónak látták a márciusi forradalmat. Ma, 161 évvel késıbb vajon mi is így látjuk-e? Észrevesszük-e a történelemben ma is munkálkodó Istent, felismerjük-e ma is az İ hívását, a tıle kapott mandátumot, megbízatást szabadságunk megvalósítására és megélésére? 1990 óta az elmúlt majd 20 évben is adott számunkra Isten esélyt. De vajon felelıs módon éltünk-e vele? Arra használtuk-e, amire Isten adta: hazánk, népünk, embertársaink, mindannyiunk belsı és külsı szabadságának, boldogulásának megvalósítására? Vagy önös-önzı célokra, meggazdagodásra, pártoskodásokra, hatalomra jutásra? A történelem az élet tanítómestere, de a történelemben Isten tanít minket. Tanít arra, hogy emberhez méltóan, szeretetben, felelısségben, erkölcsi tisztaságban éljünk, és legyen hitünk, mert csak így lesz jövınk. Emlékezzél meg Uram, kegyelmedrıl és irgalmadról, - imádkozza a zsoltáríró, és imádkozzuk ma mi is. És ezzel mi is emlékezünk, magunkat is emlékeztetjük Isten kegyelmére és irgalmára, amellyel kíséri, alakítja életünket, személyes sorsunkat és történelmünket. Látjuk-e Isten kegyelmének azokat a lépéseit, amelyeket népünkkel tett a múltban? Mert mi is lett volna velünk, ha Isten nem ad egy a helyzetet jól, bölcsen felmérı királyt, aki felismerte, hogy a Kárpátmedencében a magyarság csak úgy maradhat fenn, ha kereszténnyé lesz? Mi lett volna, ha Mohács után nem jelennek meg a török által elpusztított városok és falvak bujkáló népe között a reformátor prédikátorok, hogy lelket és hitet adjanak az újrakezdéshez, az élni akaráshoz? Mi lett volna, ha nincs a fejedelmi Erdély, amely függetlenül élhetett, amely a tordai országgyőlésen kimondatott lelkiismeret- és vallásszabadság által elérte, hogy a felekezetileg megosztott nép mégis élhet békében együtt és munkálkodhat közösen az ország javán? Mi lett volna, ha nincs Károli Gáspár, aki lefordította a Bibliát, a nép kezébe adta a saját nyelvén, ha nincs Pázmány Péter, a római katolikus püspök, aki irodalmi szintre emelte a magyar nyelvet, és a többiek, akik prédikáltak, írtak magyarul, mi lett volna, ha nincsenek egyházi iskolák, iskolamesterek, tanítók? Létrejött volna nélkülük a magyar kultúra? És fennmaradt volna a magyar nemzet a múlt század háborúi után, Trianon után, 1945 után, ha nincsenek, nem adott volna mindig Isten népünknek olyan nagy politikai, szellemi, tudományos alakokat, akik emberséggel, hittel tették erıfeszítéseiket a nemzet szabadságáért? Emlékezzél meg Uram irgalmadról és kegyelmedrıl! Látjuk-e, felismerjük-e, és hálásak vagyunk-e azért, hogy Isten meghallgatta imádságainkat? Emlékezünk-e mi arra, hogy Isten mennyi jót tett velünk?

3 3 XII. évfolyam 10. szám Amikor a zsoltáríró könyörög azért, hogy Isten emlékezzen meg irgalmáról és kegyelmérıl, akkor azért is könyörög, hogy bőneinkrıl ne emlékezz meg! Isten hajlandó elfeledni bőneinket, Jézus Krisztus keresztjéért. De NEKÜNK emlékeznünk kell bőneinkre. A széthúzásra és a pártoskodásra, az önzésre, a győlölködésre, a szalmaláng lelkületre, a kapzsiságra, az anyagiak bálványozására, a megalkuvás és kényelemszeretet bőnére, és mindezek okára, a legnagyobb bőnünkre; az Istentıl való elfordulásra. Antall József annak idején azt mondta, hogy csak a keresztény Magyarországnak van jövıje. Egészen pontosan így fogalmazott keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövıje. De hol van a keresztény Magyarország? Hol vannak a keresztények? Testvéreim, nekünk, akik most itt a templomban vagyunk, és azt mondjuk magunkról, keresztyének vagyunk, NEKÜNK kellene úgy élnünk, arra törekednünk, hogy Magyarország valóban keresztény legyen! Mert ha mi is az anyagiak bővöletében élünk, ha számunkra sem érték a tiszta családi élet, a gyermekek, ha mi is győlölködünk, ha mi is átvesszük a liberális eszméket és erkölcsöket, pontosabban erkölcsnélküliséget, akkor hogyan remélhetnénk, hogy Magyarország valaha is keresztény lesz? Valamit tennünk kell! És amit tehetünk, hogy hálásan emlékezünk arra, amit Isten tett értünk, hogy megtartotta életünket, népünket bőneink ellenére is, hogy eltörölte bőneinket. És emlékezünk arra, amire elhívott minket, hogy tisztán és határozottan járunk Jézus nyomában, követjük ıt az igazi szabadságban. Vannak ma olyanok, akik azonnal magyarkodással és nacionalizmussal vádolják meg azokat, akik a "nemzet", "haza" szavakat akár csak kiejtik. Éppen tegnap alázták porig a legfıbb közjogi méltóságot, köztársasági elnökünket a magyar- román határon a régi nemszeretem idıket idézı vegzálással. Nekünk öntudattal kell vállalnunk, hogy magyarok vagyunk, és jogunk van magyarnak lenni, és magyar hazánk és népünk javát és érdekeit akarni. Ha megnézzük az Ószövetséget, abban azt látjuk, hogy Isten kemény parancsokba adta Izrael népének, hogy identitását, nemzeti érdekeit védje meg. Jézus óta nincs Istennek megkülönböztetett népe, nincs választott nép, és pogány, gój. Isten elıtt minden nép egyformán kedves, a Jézusban hívık, bármely népbıl származnak, egyformán az üdvösségre választottak, és ezért Isten mindegyik népet egyformán szereti. İ azt akarja, hogy bármelyik nép legyen is az, éljen szabadságban, méltóságban, a saját ügyét képviselve, a többi néppel békében. Az 1848-as márciusi forradalom mindezeket célul tőzte ki, amikor törvényekbe iktatta a függetlenséget, a vallásszabadságot, az általános közteherviselést, a sajtószabadságot. Jókai Mór a magyar ifjúsághoz szóló üzenetében pedig azt írja: Igyekezzünk honunk idegen ajkú fiatalságát magunkhoz testvéri kapcsolatokkal csatolni. Rontsuk le a századok alatt keblünkben megkövesült válaszfalat. Fogjunk kezet mindenkivel, akinek jelszava a szabadság ben Szabó Imre, a budapesti egyházmegye elsı esperese március 15-i rádiós prédikációjában, aminek a Magyarnak lenni címet adta, ezt az igét vette textusul: Légy hő mindhalálig és néked adom az életnek koronáját (Jel. 2, 10), így fogalmazott az akkor már trianoni határok közé szorított magyarsághoz: Magyarnak lenni jelenti: I. Légy hő mindhalálig a szabadsághoz, II. Légy hő mindhalálig a népedhez, III. Légy hő mindhalálig az Istenhez. Azt is mondotta, hogy a magyar március 15-én nem egy nemzet születik, hanem egy nemzet születik újjá. A kicsinység és eltőnés, beolvadás rettenetébıl felocsúdva, mint szabadságszeretı nemzet. És a szabadságszeretı nemzetet ha csak egy maroknyi is nem lehet megölni. Így folytatta: légy hő fajtádhoz, népedhez, és szeresd azt mindhalálig. Végezetül így fogalmaz: Az Istenhez való hőség a lélek legmagasabb rendő megnyilatkozása, hát még egy olyan nép szívében, amelyet halálos vétkeibıl sokszor megtisztított, a sír szélérıl oly sokszor visszahozott, ifjúsága erejében olyan sokszor visszaállított, amelynek megtartásáért olyan nyilvánvalóan közbelépett. Hát lehet hőtlen a nép ahhoz, aki egy ezredévig hő volt?

4 2009. március Mit mondhatnánk 75 évvel késıbb mi, 2009-ben ünneplık és emlékezık mindehhez? Kedves Testvéreim! Ha nem hazudunk, és ne tegyük, akkor be kell vallanunk: ma mindez ugyanígy megfogalmazható, vállalható és vallható. Elértéktelenedett világunkban keressük meg, fedezzük fel a bennünket megtartó, megmentı és felemelı Isteni hőséget a Jézus Krisztusban. Úgy érzem, ebben az országban, itt e templomban, és mindenki a maga egyéni életében is VÁLTOZÁST ÓHAJT. Kezdıdjön így és ebben a változás, a mi belsı értékeink átrendezıdésében. Más szóval az újjászületésben. Még egyszerőbben: a megtérésben. Térjetek meg!- ezt hirdette meg Jézus elsı fellépésekor és ezt mondja ma is. És akkor meg fog változni az életetek.. Ámen. Március 15-ének ünnepén emlékezzünk és emlékeztessük magunkat és egymást Isten kegyelmére és szeretetére. Ebben az emlékezésben legyen szép a mai napunk, legyen áldott az ünnepünk, és tegye áldottá hétköznapjainkat is. Isten nemcsak emlékeztet, hanem segít is. Errıl tesz bizonyságot egy imádság, amely 1848-ból származik, és erıt merít a múltból, mert Isten megtartó szeretetét sugározza, ebben bizakodva és könyörögve tekint a jelenre és a jövıbe. Imádkozzunk most ezzel az imádsággal: "Isten segíts! Mert mi gyarlók vagyunk, s ha kész a lélek, a test erıtelen. De ki benned bízik, meg nem szégyenül. És hogy ne bíznánk benned, kegyelemnek örök Istene, ki annyi vészeken keresztül megırzéd közöttünk örök igédnek ajándékait és ezen egyház lámpatartóját nem vetéd ki helyébıl. Isten segíts! Az evangyéliomi egyháznak most kell leginkább felölteni evangyéliomi jellemét, s vallást tennie Isten és világ elıtt, hogy az istenige a hiendık és teendık egyedüli zsinórmértéke. Isten segíts! Segíts, hogy evangyéliomodat szent lélekkel telten hirdessék szolgáid, nem, mint embereknek, hanem Istennek vágyván tetszeni. Isten segíts! Hogy életünk legyen élet tebenned, hogy Jézus éljen bennünk és mi általa! Ámen!" (Szabó Gábor) Heti rendünk: Vasárnap (március 22.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Dr. Fodor Ferenc Kocsér Szabó Gábor Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát Szabó Gábor Templom Fekete Zoltán Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Szabó Gábor 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom], Fekete Zoltán Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István

5 5 XII. évfolyam 10. szám Kedd Fébé Nıszövetség [Kálvin Terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta Szerda Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Csütörtök 9.30 Kincsİ - Baba-mama klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Gábor Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István Péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom], Dr. Fodor Ferenc Gimnáziumi hónapzáró istentisztelet [Templom], Szabó Gábor Szombat: Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], Pap Ferenc Vasárnap (március 29.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Fekete Zoltán Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor Kocsér Szabó Gábor Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Író-olvasó találkozó [Kálvin Terem] Templom Szabó Gábor Eltemettük: Pintér Györgyné (született: Sz. Kovács Ilona) élt 94 évet, Kinizsi u. 12. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl Forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: Forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! A Fébé Nıszövetség szervezésében húsvéti ajándékvásár lesz március 31-tıl április 2 ig (keddtıl csütörtökig) naponta: 8-17 óra között a Kálvin Teremben (Szolnoki út 5.). Református Egyház technikai száma: 0066 Soli Deo Gloria Alapítvány adószáma:

6 2009. március MEGHÍVÓ Szeretetvendégséggel egybekötött ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA március 29. vasárnap du. 3 órakor Nagykırös, Szolnoki út 5. Kálvin terembe amikor is beszélgetünk DEBRECZENI TIBORRAL a KRE-TFK fıiskolai tanárával, Csokonai-díjas elıadómővésszel, a drámapedagógia magyarországi honosítójával abból az alkalomból, hogy három könyve jelent meg az utóbbi alkalommal. VISSZANÉZTEM és KÜLÖNBÉKE DEBRECENBEN címmel két önéletrajzi memoár, amely a gyermekkortól 1966-ig idézi meg a szerzı életét, a falusi református tanító gyerek életútját, benne a feleségéét, az egykori egyetemista kuláklányét, miután egybe kötötték életük fonalát máig tartóan. A harmadik könyv mőelemzı kötet: ÉS ÉLMÉNY ÉS VERS ÉS PRÓZA A találkozó érdekessége, hogy a szerzıt és a könyveket a feleség mutatja be: DEBRECZENINÉ KÓSA VILMA I s k o l á i n k h í r e i GIMNÁZIUM: Márciu 14-én a Dr. Mezı Ferenc Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportos Országos Döntıjén iskolánk csapata 7. helyezést ért el. A csapat tagjai: Vincze Alexandra, Kecskeméti Nóra 11. B osztályos tanulók és Lencse Györgyi, Nagy Szilvia 11. C osztályos tanulók. Felkészítı tanáruk: Dr. Fülöp Tiborné. Március 13-án a 11. A osztály tartotta az 1948/49-es szabadságharcra való megemlékezést. Felkészítı tanáruk: Erdıs Veronika és Oszlánczi Andrea. Gimnáziumunk Suba Lajos igazgató úr vezetésével részt vett a városi ünnepségen. Hétfı délután Dr. Makai Katalin iskolánk dísztermében elıadást tartott a nehezen kezelhetı gyerekekrıl. Majd tantestületi értekezleten megbeszéltük az elıttünk álló feladatokat. Ezt követıen fogadóórát tartottunk.

7 7 XII. évfolyam 10. szám ÁLTALÁNOS ISKOLA: Március 15-én részt vettünk a városi március 15-ei ünnepélyen. Március16-án Dr. Fodor Ferenc nagytisztelető úr tanári bibliaórát tartott tantestületünknek. Március 18-án a 4.b osztály Budapestre kirándult. Szalayné Csabai Mária osztályfınök szerzett a gyerekeknek ingyenes belépıt az állatkertbe. Tormáné Zöldi Szilvia tanárnı és Nagy Eszter fıiskolai hallgató is elkísérte ıket. Meglátogatták a Mezıgazdasági Múzeumot és Vajdahunyad várát is. A 3.a és a 4.c osztály ezen a napon az Ágacska címő mesejátékot nézte meg a kecskeméti Katona József Színházban. Az elıadás felejthetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek és Bársonyné Németh Anikó, Tóthné Megyesi Katalin osztályfınököknek egyaránt. 21-én az Operaház soron következı bérletes elıadását, a Bánk bánt láthatták iskolánk zeneszeretı tanulói a budapesti Operaházban. 22-én a 7.b osztály a budapesti Szépmővészeti Múzeumot és az állatkertet látogatta meg Török Márta és Tormáné Zöldi Szilvia tatárnık vezetésével. Gondolatébresztı és ismeretbıvítı sorok Emlékezzünk március 15-én halt meg Boldizsár Endre egykori nagykırösi (nyársapáti) lelkész és tanító június 8-án a Somogy megyei Nágocs községben született. Németországi teológiai tanulmányok után az tanévben a lelkésztanító-képzı tanfolyamot végezte el Nagykırösön ben segédlelkész volt Göde Lajos mellett és 41 között többek között Budapesten Ravasz László közelében is dolgozott segédlelkészként. Cegléden a tudós bibliafordító Czeglédy Sándor lett a fınöke ig Boldizsár Endre Nyársapáton szolgált lelkésztanítóként. Az iskolában úgy igyekezett tanítani, hogy tanítványai ne vegyék észre azt, más gondjai is vannak. A hívek körében pedig úgy kívánta végezni a munkáját, hogy ne lássák meg rajta: az iskolában is el lehet fáradni tıl a nagykırösi presbitérium a Patay utcai református iskola tanítójává választotta, és megbízta azzal, hogy a II. és III. kerület reformátusainak gondozását végezze tıl pedagógusa volt a Patay utcai iskolának 20 éven át ben földrajz-biológia szakos tanári oklevelet szerzett kitüntetéssel ban miniszteri dicséretet kapott ig, nyugalomba vonulásáig a Kisegítı Iskolában dolgozott. A városban a pedagógusok földrajzi munkaközösségének vezetıje volt tól presbiterként, majd a Délpesti Egyházmegye tanácsbírájaként szolgált ig Nagykırös egyházközségi fıgondnokaként tevékenykedett. Tanítványait úgy szerette, mint saját gyermekeit. Teológiai téren az újszövetségi tudományokkal foglalkozott. Szenvedélyes lelkigondozó és szorgalmas kertbarát volt egy személyben. ( Az életrajz fıbb tényei Rácz Lajosnak a Fejezetek a nagykırösi református egyházközség történetébıl c. könyvébıl származnak)

8 2009. március Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy március 29-én hajnalban át kell állítani az órákat a nyári idıszámításra. Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2009. március 22-e és március 29-e között) Márc. 22. vasárnap Péld 18; Zsolt 107; 1Kor 4,6-13; RÉ 107 Márc. 23. hétfı Péld 19; 1Kor 4,14-21; RÉ 171 Márc. 24. kedd Péld 20; 1Kor 5; RÉ 205 Márc. 25. szerda Péld 21; 1Kor 6,1-8; RÉ 155 Márc. 26. csütörtök Péld 22; 1Kor 6,9-20; RÉ 434 Márc. 27. péntek Péld 23; 1Kor 7,1-16; RÉ 474 Márc. 28. szombat Péld 24; 1Kor 7,17-24; RÉ 199 Márc. 29. vasárnap Péld 25; Zsolt 51; 1Kor 7,25-40; RÉ 51 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229 Elhangzott: 2009. február 1-jén Jézus, a jó Pásztor ézusnak ez a tanítása egyszerre könnyő és egyszerre nehéz. Könnyő, mert elsı hallásra egyszerő

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Alapige: 1 Korintus 6,19

Alapige: 1 Korintus 6,19 Alapige: 1 Korintus 6,19 Elhangzott: 2009. március 22-én Testünknek temploma mit ebben az igeversben Pál apostol leírt, abban a korban a görög hallgatóság számára Korintusban egészen meghökkentı volt.

Részletesebben

Bibliaolvasás: János 6,24-37 Alapige: János 6,59-69 Énekek: 25, 225, 151, 328. Elhangzott: 20 08. február 17-én

Bibliaolvasás: János 6,24-37 Alapige: János 6,59-69 Énekek: 25, 225, 151, 328. Elhangzott: 20 08. február 17-én Bibliaolvasás: János 6,24-37 Alapige: János 6,59-69 Énekek: 25, 225, 151, 328 Elhangzott: 20 08. február 17-én Uram, kihez mehetnénk? ános evangéliuma 6. fejezetében elıször arról olvasunk, hogy nagy sokaság

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Elhangzott október 4-én. Bibliaolvasás: Ap Csel 16, Alapige:Fil 1, ,1-9

Elhangzott október 4-én. Bibliaolvasás: Ap Csel 16, Alapige:Fil 1, ,1-9 Bibliaolvasás: Ap Csel 16, 11-15 Alapige:Fil 1,1-11. 4,1-9 Elhangzott 2009. október 4-én P ál apostol második missziói útján Kis-Ázsiában végzi az evangélium hirdetésének szolgálatát. Itt nyer elhívást

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG May 31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071 Telefon: 602-943-2539, Email:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet em elég csupán a Húsvét történetét ismernünk, meg kell tanulnunk, hogy nekünk mit használ. Errıl a következıket akarjuk mondani: ha N valaki

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige: 2Korinthus 5,14-18 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele XIII. évfolyam, 38. szám; 2010. december 5. Elhangzott: 2010. november 28-án, advent elsı vasárnapján. ál apostolnak sok gondja

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38 Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton - Mi elızi meg Igénk szerint a Szentlélek ajándékát? - Igehirdetés, megkeseredett szív, párbeszéd. Elıször is, hallanod

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31

Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31 Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31 A Szentháromság titka Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

"Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." (Zsid 10:9)

Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. (Zsid 10:9) Alapige: János 4, 27-34 Elhangzott: 2009. február 8-án "Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." (Zsid 10:9) em kell ahhoz vallásos embernek lenni, hogy az ember átélje és belássa, valami elromlott,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben