Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása"

Átírás

1 Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása Az áruk szabad áramlása Esetjogok 1

2 Az EU jogszabályi rendszere Elsődleges jog: A szerződések (alapító, csatlakozási, stb) Másodlagos jog az EU intézményei által alkotott jogszabályok: irányelv: célokat fogalmazza meg, az eszközöket, részletszabályokat a tagállamok maguk dolgozzák ki keretirányelvek : előnyben - az EU csak a legszükségesebb kompetenciákat kívánja a tagállamoktól elvonni rendelet: általános, tagországokra közvetlenül hatályos, ezért nem kell átvenni - kötelező határozat: az EU konkrét országokra hozza, végrehajtása kötelező ajánlás: nem kötelező jellegű emlékeztető A négy alapszabadság Áruk Szolgáltatások Személyek Tőke Római szerződés céljai Integrációs fokozatok 2

3 Az áruk szabad áramlása Az áruk szabad mozgásának elvét az EUSz három fő rendelkezés-csoporton keresztül érvényesíti. (1) belső vámok és azzal egyenértékű díjak tilalma (EKSz 25. cikk); (2) megkülönböztető belföldi adózás tilalma (EKSz cikk); (3) mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma (EKSz cikk). Közös piac közös piac : piacszabadság, piacegyenlőség és versenyszabadság: négy alapszabadság megvalósulóban, versenykorlátozó nemzeti szabályozás tilalma érvényesül, verseny magán- vagy állami eredetű korlátozása egyaránt tilos. Célja olyan egységes piac létrehozása, amely feltételei egy valódi belső piac feltételeivel a lehető leginkább azonosak. 3

4 Egységes (belső) piac (EEA) belső határok nélküli térség, ahol az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított /EUSZ 14 Cikk (2)/. Egységes európai piac kereskedelmet korlátozó nemzeti szabályok eltörlése (negatív integráció). Kivételek csak nagyon szűk körben engedélyezettek. jogharmonizáció: a tagállamok törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási előírásainak közelítése egymáshoz a belső piac létrehozása érdekében (pozitív integráció). 4

5 Egységes európai piac Érdekütközések az európai egységes piac elvárásai, szabadságok és a nemzeti jogszabályok között. Pl. Olaszország és a pasta. Pl. Németország és a sör. Az áruk szabad áramlása 28 Cikk EK Szerződés Minden olyan mennyiségi szabályozás és intézkedés, ami az import korlátozását eredményezi tilos a tagállamok között. 29 Cikk EK szerződés Az export mennyiségi korlátozása, és minden ezzel azonos eredménnyel járó intézkedés tilos a tagállamok között. 5

6 Az áru Az áruforgalom szabadságára vonatkozó szabályok hatálya: olyan a tagországokból és harmadik országokból származó árukra alkalmazandók, melyek a tagállamokban szabadon forgalmazhatók. Fogalom a szerződésekben nincs meghatározva. Alapvetően ingó javak, ideértve az elektromos áramot. A Dassonville formula előzménye A belga törvények értelmében az eredetmegjelöléssel rendelkező áruk csak akkor kerülhettek az országba, ha az exportáló ország kormánya igazolta az eredet-megjelölésre való jogot. A Dassonville skót whiskyt importált Franciaországból Belgiumba, de nem rendelkezett igazolással a brit hatóságoktól. A Dassonville-t vád alá helyezték Belgiumban. A cég védelmében arra hivatkozott, hogy a belga szabályok a mennyiségi korlátozásokkal egyenértékű kereskedelmi korlátozást jelentenek. 6

7 Az áruk szabad áramlása Dassonville eset Tények: Belgium eredetigazolást követel az exportáló országtól. Skót whisky Skóciából Franciaországba, onnan Belgiumba. Az eredetigazolás Franciaországtól és nem Skóciától kell. Bírósági döntés: 234 Cikk (előzetes döntés) Kérdés: Sérti az intézkedés a 23. Cikket? Dassonville eset Áruk szabad áramlása Indoklás: Ugyanolyan hatásúnak minősül Minden olyan kereskedelmi szabályozás Ami képes a közösségen belüli kereskedelmet Közvetlenül vagy közvetve Ténylegesen vagy potenciálisan akadályozni. 7

8 Az áruk szabad áramlása 30. Cikk EK szerződés A 28 és 29 cikk rendelkezései nem zárják ki azonban az import, az export, vagy áruk mozgásának szigorítását, ha azt a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi, állati, vagy növények egészségének védelme, vagy a nemzeti kulturális örökség, vagy a kereskedelmi és ipari tulajdon védelme megalapozza. A kivételek listája kimerítő, a tilalmak nem válhatnak álcázott kereskedelmi korlátozás, vagy önkényes megkülönböztetés eszközévé. Az áruk szabad áramlása Bizottság v. Németország (Közegészségügy) Tények: Németország el szeretné érni, hogy a sörnek nevezett ital csak árpából, komlóból, élesztőből és vízből készülhessen. Más tagállamok rizst és más gabonákat, valamint adalékanyagokat is felhasználnak. Bírósági döntés: 226 Cikk EK szerződés (Bizottság tagállammal szermben benyújtott keresete) Kérdés: Sérti-e a német jogszabály a 28. Cikket? 8

9 Free Movement of Goods (Folytatás) Döntés: Sérti a 28. Cikket De alkalmazható-e a 30. cikk? közegészségügy? - Nem Indoklás: A kivételek köre korlátozott A kivételekről igazolni kell, hogy tényleg szükséges az alkalmazás Arányosság tiltás vs. felhatalmazás A tagállamokra rótt teher Az áruk szabad mozgása Németország Tudományos bizonytalanság esetén a tagállam dönt. Az adalékanyagok veszélyesek az egészségre. A németek több sört isznak. Ezért az egészség védelem érdekében érvényes döntés Bizottság Ha máshol jó, jó Németországban is. Németországnak kell bizonyítania. Aránytalanság az adalékanyagokra vonatkozó szabályok üdítőitalok esetében jóval engedékenyebbek. 9

10 A Cassis de Dijon eset, 1979 A német jogszabály miatt az importőr nem tudta forgalomba hozni az alacsony alkohol tartalmú francia likőrt a német piacon. A német szabályozás ugyanis előírta a forgalmazáshoz szükséges minimum alkohol tartalmat, ez pedig magasabb volt mint a francia italé. Az áruk szabad áramlása Cassis de Dijon eset Hasonlítsuk össze a Dassonville esettel! a fogyasztó védelme A Bíróság kimondta, hogy közösségi előírás hiányában a tagállamokra hárul az a feladat, hogy az alkohol tartalommal kapcsolatos kérdést saját területükön szabályozzák. DE: a korlátozást nem indokolja a közérdek,ha pedig nincs olyan nyomós ok, ami miatt alkalmazni lehetne a 30. cikket, akkor az intézkedés tilos, akkor is ha nem diszkriminatív. 10

11 Nem akadályozhatja meg egyik tagállam sem, hogy egy másik tagállamban törvényes előírásoknak megfelelően előállított és forgalmazott terméket területére behozzanak (kölcsönös elismerés elve) A Dassonville formula következményei A Dassonville formula nyomán a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatályú intézkedések körét a Bíróság igen kiterjesztő módon értelmezte. Ez végül oda vezetett, hogy gyakorlatilag bármely kereskedelmi szabály a tagállamközi kereskedelmet potenciálisan akadályozó intézkedésnek minősülhetett, így a tagállamok szabályozási hatásköre egyre jobban visszaszorult. Ebben a megközelítésben hozott áttörést mára a Keck-ítélet. 11

12 Áruk szabad áramlása Keck ügy (fogyasztó védelem) Tények: Keck francia sört árult beszerzési ár alatt Ezzel megsértette a francia rendelkezéseket tilos a beszerzési ár alatti értékesítés Bírósági döntés: 234. Cikk Kérdés: Sértette-e a francia jogszabály a 28. Cikket? Döntés: Nem Keck ügy(folyt.) Indoklás: Áll a Cassis de Dijon ügyben elhangzott indoklás Áruk szabad mozgása De a francia tiltás célja nem a kereskedelem szabályozása Bár az igaz, hogy a kereskedelmi mennyiséget csökkentheti, de. Az igazi ok túl sok ügy 12

13 Free Movement of Goods Dassionville-tól Keck-ig Dassionville Minden kereskedelmi szabály, közvetlen, vagy közvetett... Cassis de Dijon Ha egyik tagállamban jó, jó mindenhol Keck Értékesítési formák rendben vannak, ha a kereskedelem minden szereplőjére vonatkoznak. Nem kereskedelem-korlátozás (A későbbi joggyakorlat szerint nem tartozik a 28. cikk tilalmának hatálya alá) Az a kamarai rendelkezés, amely gyógyszertáron kívül tiltja bizonyos gyógyszerkészítmények reklámozását; a gazdaság minden szereplőjére egyformán vonatkozó üzletnyitvatartási rend; bizonyos dohánytermékek eladási jogát csak engedéllyel rendelkező kereskedők gyakorolhatják; 12 év alatti gyermekeket megcélzó reklámok tilalma. 13

14 Szolgáltatások szabad áramlása A szolgáltatások szabad áramlása A szolgáltatást szabadfoglalkozású személy, vagy társaság nyújthatja díjazás ellenében, eseti alapon. Akkor tartozik a közösségi jog hatálya alá, ha tartalmaz határokon átnyúló elemet azzal, hogy a szolgáltatást nyújtó és az abban részesülő személy más tagállamban találhatók. 14

15 A szolgáltatások szabad áramlása a) A szolgáltatást nyújtó személy A államból nyújtja a szolgáltatást olyan személynek, aki B államban lakik, anélkül, hogy bármelyikük is átkelne a határon. b) A szolgáltatást nyújtó személy, aki A államban telepedett le, elmegy B államba, hogy ott nyújtsa a szolgáltatást. c) A szolgáltatásban részesülő személy, aki B államban lakik, elmegy a szolgáltatást nyújtó személyhez A államba, hogy ott szolgáltatásban részesüljön. A szolgáltatások szabad áramlása Vannak esetek, amikor nehéz eldöntetni, hogy szolgáltatás nyújtásáról, vagy a letelepedés jogának a gyakorlásáról van szó. 15

16 SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELV (2006) Cél: EU tagállamok közötti kapcsolatok erősítése, gazdasági társadalmi fejlődés biztosítása. Belső piac: határok nélküli térség, ahol a szolgáltatások is szabadon áramolhatnak. Az országok közötti szolgáltatások fejlődése útjában álló akadályokat meg kell szüntetni. Versenyképes szolgáltatási piac kialakítása. Szolgáltatások adják a tagállamok GDP-jének és a foglalkoztatásnak kb. 70%-át! Tagállamoknak dec. 28.-áig kellett implementálni. Minden szolgáltatásra vonatkozik, amely nincs egyértelműen kizárva az irányelv hatálya alól. A szolgáltatás fogalma: minden olyan önálló gazdasági tevékenység (EK-szerződés 50. cikk), amelyet díjazás ellenében nyújtanak. 16

17 AZ IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK A teljesség igénye nélkül A legtöbb szabályozott szakma tevékenys kenységei: Kézművesek; Vállalkozásokhoz kapcsolódó szolgáltatások; Rendezvényszervezés; Reklámtevékenységek; Személyi állomány kiválasztásával kapcsolatos szolgáltatások; Forgalmazói szolgáltatások; Idegenforgalmi szolgáltatások; Szabadidős szolgáltatások; Építőipari szolgáltatások; Berendezések üzembe helyezésével és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; Informatikai szolgáltatások; Elszállásolással és ellátással kapcsolatos szolgáltatások; Az oktatás és a képzés terén nyújtott szolgáltatások; Bérleti (ideértve az autóbérlést) és lízingszolgáltatások; Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; Tanúsítás és bevizsgálás; Háztartást támogató szolgáltatások. AZ IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK Pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító); Elektronikus hírközlési szolgáltatások és hírközlő hálózatok; A közlekedés terén nyújtott szolgáltatások (taxi); Munkaerő-kölcsönzők szolgáltatásai; Egészségügyi szolgáltatások (mentő NEM, de betegszállító IGEN); Audiovizuális szolgáltatások és rádiós műsorszórás; Szerencsejátékok; A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek; A szociális lakhatás, gyermekgondozás, a családtámogatás és a tartósan, vagy ideiglenesen rászoruló személyek támogatása terén nyújtott szociális szolgáltatások; Magán biztonsági szolgáltatások; Hivatalos kormányaktus útján kinevezett közjegyzők és bírósági végrehajtók által nyújtott szolgáltatások; Adózás. 17

18 AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FŐBB ELEMEI Cél: a letelepedéssel vagy ideiglenes jelleggel határon átnyúlóan nyújtott szolgáltatások akadályainak csökkentése, eltávolítása az Európai Bíróság ítéletei és az EK-Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Hatósági eljárások egyszerűsítése (megkülönböztetésmentes-e, szükséges-e, arányos-e, transzparens-e) Egyablakos ügyintézés (elektronikusan is!) Igazgatási együttműködés MIT EREDMÉNYEZHET? Könnyebb ügyintézést belföldön és külföldön (egyablakos ügyintézés) Könnyebb külföldi letelepedést Könnyebb határon átnyúló szolgáltatásnyújtást Könnyebb hozzájutást szolgáltatásokhoz fogyasztóként vagy üzleti felhasználóként 18

19 A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE A szolgáltatási irányelv a fogyasztók jogainak megerősítésére is szolgál. Biztosítani kell a szolgáltatások igénybevevői számára a jobb tájékoztatást, nagyobb átláthatóságot, a panaszokra való gyors válaszadást, a viták korrekt rendezését; Szakmai felelősségbiztosítás és garanciák nem kötelezőek; A kiemelt kockázatot jelentő szolgáltatóknak kötelező a biztosítás megkötése és garancianyújtás; Minőségjavítás ösztönzése. A letelepedés szabadsága Az EUSZ 43 cikke szerint tilos a letelepedés szabadságának korlátozása - azaz egy tagállam polgára egy másik tagállamban szabadon letelepedhet, és ez vonatkozik vállalkozások indítására is. A letelepedés szabadsága magában foglalja tehát azt a jogot, hogy valaki vállalkozási tevékenységet folytasson, akár magánszemélyként, akár egyéb, elsősorban társasági formában. 19

20 A tőke szabad áramlása A tőke szabad áramlása A Római Szerződés: a tőke szabad mozgását akadályozó korlátozást a tagállamok megszüntetik azoknak a személyeknek a vonatkozásában, akik a tagállamokban telepedtek le, a felek állampolgárságán, lakóhelyén, vagy a tőkebefektetés helyén alapuló megkülönböztetést fel kell számolni. 20

21 Alapelv, hogy minden Unióbeli természetes vagy jogi személyhez kötődő tőkemozgás korlátozása vagy a diszkrimináció bármely formája tilos.. A tőke szabad áramlásának megvalósulása több lépcsőben következett be. Teljes liberalizálását csak 1988-ban rögzítették július 1-i hatállyal -, ez alól azonban még (a rövid távú tőkemozgás esetében) Spanyolország és Írország kétéves, Görögország és Portugália ötéves átmeneti mentességet kapott. A folyamatra végül a Maastrichti Szerződés tett pontot, amely január 1-jével helyezte teljes körűen hatályba a tőke szabad mozgásáról intézkedő jogszabályt. 21

22 A szabad befektetések körébe tartozik az úgynevezett második ingatlan és elvben a földvásárlás joga is, amelynek biztosítása alól egyetlen tagállam sem élvez mentességet. A szabadság konkrét értelmezése és végrehajtása azonban már módot ad bizonyos behatárolásra. Adott földterületek értékesítése különböző feltételekhez köthető (termőföldnél előírható például a gazdálkodói tevékenység fenntartása, sőt, a leendő gazda végzettsége is). A munkaerő szabad mozgása Drorsz%C3%A1g.html asok/munkavallalas_eu_ban_0805.htm 22

23 A személyek szabad áramlása Munkavállalók Szabadfoglalkozásúak Egyéb személyek között mintegy ezer magyar állampolgár vállalt munkát egy másik EU tagállamban. A legnépszerűbb célpont Ausztria, Nagy-Britannia és Németország, holott ez utóbbiban továbbra is fennállnak a munkaerőpiaci korlátozások. Legkésőbb 2011-ben teljes mértékben és véglegesen megnyílik az EU munkaerőpiaca! 23

24 Milyen munkavállalási jogokkal élhetnek az EU tagállamok állampolgárai? Minden állampolgár az adott ország állampolgáraival azonos feltételekkel, vagyis munkavállalási engedély nélkül vállalhat munkát, vagy alapíthat vállalkozást. Amennyiben három hónapnál tovább kíván a kiválasztott EU tagországban maradni, akkor tartózkodási engedélyért kell folyamodnia. Ehhez csak a munkaszerződésre van szükség, vagy pedig - vállalkozók esetében - igazolni kell, hogy az általuk üzletszerűen folytatandó tevékenység nem esik nemzeti korlátozás alá. Munkavállalás az EU-ban Az engedély megadása lényegében automatikus, általában öt évre szól, amit (kérésre) automatikusan meghosszabbítanak. Nincs szükség tartózkodási engedélyre, ha a munka szezonális jellegű, vagy ha a munkavállaló rendszeresen - legalább hetente - visszatér az állandó lakóhelye szerinti tagországba (például határmenti munkavállalás esetén). 24

25 Munkavállalás az EU-ban A tartózkodási engedélyt megtagadhatják attól a kérelmezőtől, aki nem tud a megélhetésére alapot nyújtó feltételeket igazolni, vagy az országban való tartózkodása közrendet, közbiztonságot vagy közegészségügyi szabályokat (a betegségek jogszabályban felsoroltak) veszélyeztethet, illetve olyan foglalkozást (például köztisztviselői) szeretne folytatni, amit a tagállami nemzeti jogszabályok szerint csak az adott ország állampolgára tölthet be. Munkavállalás az EU-ban A tartózkodási engedély egyébként automatikusan biztosított. A szabad munkavállalásból következik a legfontosabb jog, az általános diszkrimináció-mentesség. Eszerint a munkafeltételek, a munkajogi szabályozás, illetve díjazás tekintetében a közösségi munkavállalót nem szabad megkülönböztetni, vagy bármilyen hátránnyal sújtani. 25

26 Munkavállalás az EU-ban Az adott ország saját állampolgárainak járó szociális jogok egy része is automatikusan megilleti a más tagországból érkezetteket is. (nemzeti juttatások igénybevételére, a betegség, anyaság, munkanélküliség vagy munkahelyi baleset esetére folyósítandó járandóságokra, stb. vonatkozik) Munkavállalás az EU-ban Ezek a szabályok érvényesek a más tagországban letelepedő közösségi munkavállaló - vagy vállalkozó - családtagjaira is. (Családtagnak számít a házastárs, valamint a 21 év alatti, valamint az eltartott közös gyermek és a közvetlen felmenők. Vállalkozók esetében a házastárs saját eltartott gyermeke is e kategóriába tartozik. ) 26

27 A Groener eset, 1989 A holland állampolgárságú tanárnő részmunkaidős művészeti tanárként dolgozott Írországban egy állami oktatási intézményben. Teljes idejű állásért folyamodott, amit az ajánlások ellenére sem kapott meg azért, mert az ír nyelvből nem volt képes letenni a szóbeli vizsgát. Az ír szóbeli egyébként mindenkire vonatkozó követelmény volt, annak ellenére, hogy az órák nyelve nem ez. A miniszterhez címzett kérelmét visszautasították. A Bíróság az oktatási intézmény javára döntött (kisebbségi nyelvek védelme). Az Antonissen eset,1991 Antonissen belga állampolgárként érkezett az Egyesült Királyságba 1984-ben és sikertelenül próbált ott munkát szerezni. Egy időre börtönbe is került kábítószerrel történő visszaélés miatt, és döntés született a kiutasításáról. Bírói döntést kért, többek között arra vonatkozólag, hogy a Közösség állampolgárai tényleg csak a munkavállalás igazolásának a birtokában jogosultak-e letelepedni egy másik tagállamban. 27

28 Az Antonissen eset, 1991 A Bíróság döntése: A Szerződés ezen részének célja a munkavállalók szabad mozgásának biztosítása. Ha az állampolgárok csak akkor költözhetnének egy másik tagállamba, amikor már rendelkeznek munkaajánlattal, akkor azok akik sikerrel kereshetnének munkát egy tagállamban, kirekesztetté válnának. Ugyanakkor különbség van a már munkával rendelkező és a munkát kereső polgárok közt. A tagállamoknak megvan az a joga, hogy a bizonyos időn belül munkát nem szerző más tagállambeli polgárokat kiutasítsák. 28

29 29

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

The European Union. A belső. ő piac joga

The European Union. A belső. ő piac joga The European Union A belső ő piac joga 1 A belső piac joga The European Union Az ún. négy alapszabadság az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és fizetések szabad mozgása + letelepedés (vállalkozás)

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul

2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul MI A BELSŐ PIAC? EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK A tagországok komoly kísérlete arra, hogy az Európai Unión belül olyan gazdasági környezetet, olyan piaci viszonyokat teremtsenek, amelyek egy nemzetállamra

Részletesebben

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az európai ügyvéd. - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben -

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az európai ügyvéd. - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben - Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az európai ügyvéd - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben - Készítette: Szováti Szabolcs Konzulens: Dr. Kecskés László Pécs, 1998. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I.

Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I. EURÓPAI SZEMMEL ALBERT LEVENTE GYULAVÁRI TAMÁS Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I. A nõk és férfiak közötti esélyegyenlõség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához

Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához Európai Bizottság Vállalkozás és ipar Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

AKI A BÖLCSÕT RINGATJA

AKI A BÖLCSÕT RINGATJA Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 113 129. AKI A BÖLCSÕT RINGATJA avagy az uniós polgárságú gyermeket nevelõ, harmadik állambeli személy státusza a közösségi jogfejlõdés fényében GYENEY LAURA egyetemi

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. május 31. V. évfolyam 5. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben