A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített elnevezése: MVSZ Nemzetközi névhasználat: Angolul: Hungarian Association of Customs Affairs Németül: Ungarischer Verband für Zollwesen Franciául: Association Hongroise des Affaires Douanieres A Szövetség székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Telefax: címe: Hivatalos honlapja: A Magyar Vámügyi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) önálló jogi személyiségű szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezet, amely az egyesületi törvény szerint alakult meg és működik. 2. A SZÖVETÉG CÉLJA ÉS FELADATAI A Szövetség célja a tagság és a Szövetség által képviselt szakágak társadalmi érdekeinek képviselete, a közös érdek érvényesítése A Szövetség feladatai: Összehangolja a vállalati vámügyintézői, a vámközreműködői, a vámügynöki, a jövedéki, az adóügyi, a hulladékhasznosítási és koordinálási szakterületen tevékenységet folytató ügyintézők és szolgáltatók, valamint ezen területen oktatók munkáját Együttműködik a fenti területeken érdekelt társszervekkel, a Kereskedelmi és Iparkamarákkal, valamint az illetékes állami szervekkel. Összehangolja a vám, jövedéki és más adóügyi, nemzetközi kereskedelmi adminisztrációs szakterületek érdekképviseletét Segíti a tagok folyamatos továbbképzését, képviseli a Szövetség tagságát a képesítési rendszer, az oktatási programok, valamint a vizsgáztatás szabályainak kidolgozásánál, szervezi a Szövetség részvételét az ezen területeken működő vizsgabizottságokban. 1

2 Etikai Bizottságot működtet, amely önkéntes jogkövetésen alapuló Etikai Kódex normarendszerének alkalmazásával ellenőrzi a tagok egymás közötti és piaci magatartására vonatkozó szakma specifikus etikai normák betartását, elősegíti azok érvényesülését és a szakágak szakmai és etikai színvonalának társadalmi elismerését Képviseli és támogatja a tagokat minden olyan esetben, amikor a közös fellépés vagy beavatkozás válik szükségessé a tagok tevékenységét akadályozó, gátló tényezők elhárítására. Tagjai között is az együttműködés javítása érdekében javaslattevő, véleményező és közvetítő tevékenységet folytat és segítséget nyújt a vitás kérdések megoldásához Elősegíti és támogatja a magyar vám- és adórendszer korszerűsítését és kölcsönösségi alapon a vámigazgatás és jövedéki igazgatás munkáját. Részt vesz a Szövetség tagjait érintő jogszabályok előkészítés alatti véleményezésében. Képviseli tagságának érdekeit a hazai és az Európai Uniós jogalkotási folyamatban és a jogalkalmazásban is. Közös szakmai állásfoglalásokat készít elő és azokat képviseli a megfelelő szinten Biztosítja tagjai számára a rendszeres jogi, szervezeti és működési tájékoztatást évente legalább egy alkalommal megrendezendő Szakmai Fórumon, illetőleg alkalmanként, amikor az szükséges, továbbá lehetővé teszi a találkozást és a konzultációt az illetékes államigazgatási szervek vezetőivel, vezető munkatársaival Előadásokat, vitákat szervez a tagokat érintő fontos szakmai, érdekvédelmi és gazdasági kérdésekről Szakmai információs kiadványokat ad ki és terjeszt Részt vesz a vámszakmai és a fentiek szerinti egyéb szolgáltatási tevékenység jogi, gazdasági és informatikai feltételrendszerének javításában, kezdeményezve a nemzetközi szervezetekben lévő tagságból származó tapasztalatok, információk és vámtechnikai megoldások hazai figyelembevételét, illetve bevezetését Segíti és támogatja a tagok adminisztrációs tevékenységének korszerűsítését és fejlesztését korszerű számítástechnikai és szervezési módszerek kialakításával és átadásával Tagozatokat, állandó és ad hoc bizottságokat működtet. 2

3 3. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 3.1. A Szövetség tagságát rendes tagok, egyéni tagok, pártoló tagok, és tiszteletbeli tagok alkotják A Szövetség rendes és egyéni tagja lehet, aki a 3.4. pontban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tartja, élni kíván a Szövetség tagságával járó 3.3 pontban foglalt jogokkal és jogosultságokkal és felvételéhez az Elnökség egyszerű szótöbbségben hozzájárul A Szövetség Pártoló tagja lehet, aki egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, működéséhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt és megfelel a rendes tagság követelményeinek A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a tagok által ismert és tisztelt személy, aki a Szövetségben kiemelkedő tevékenységet végzett vagy végez. A Tiszteletbeli tag címet az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés adományozza A rendes és az egyéni tag jogai: A rendes tag jogi személy esetén a képviselője -, illetve az egyéni tag bármely tisztségre megválasztható. Amennyiben a rendes tag jogi személy, a képviseleti megbízást bármikor visszavonhatja, illetve a választott tisztségviselő képviseleti jogosultsága más okból is megszűnhet. Megmarad a választott tisztség, ha a tisztségviselő a korábbi képviseleti jogosultságának elvesztését követő 3 hónapon belül Szövetségi tagságát, és/vagy képviseleti jogosultságát újra rendezi A Rendes tagot - amennyiben nem magánszemély - a vállalkozás megbízottja képviseli teljes körű felhatalmazással. A rendes tag megfigyelőként több, szavazati joggal nem rendelkező képviselőt is delegálhat Javaslatot tehet a Közgyűlés és az Elnökségi ülések napirendjére Részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában, a Közgyűlésre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában, ahol minden tagnak egy szavazata van Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet Hivatalos iratain és reklámanyagaiban jogosult "A Magyar Vámügyi Szövetség tagja", az alapító tag "A Magyar Vámügyi Szövetség alapító tagja" megjelölést használni Ellenőrizheti az Elnökség munkáját, ennek érdekében a Szövetség minden dokumentációjába betekinthet, ha ez a személyiségi jogokat, illetve a Szövetség gazdasági érdekeit nem sérti Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel. 3

4 3.4. A rendes és az egyéni tag, illetve a választott tisztségviselő kötelezettségei: A Szövetség célkitűzéseinek támogatása és munkájában történő tevékeny részvétel A Szövetség Alapszabályának, Etikai Kódexének és a Közgyűlések határozatainak betartása, az ajánlások figyelembe vétele Bármely tisztségre történő megválasztás esetén a tisztséggel járó feladatok legjobb képesség szerinti ellátása A Szövetség munkájához, a feladatok megvalósításához szükséges - a vállalkozási érdekeket nem sértő - információk rendelkezésre bocsátása A Szövetség tagságának érdekeit szem előtt tartva az együttműködés szellemének erősítése A szakmai követelményeknek való folyamatosan megfelelés, és gondoskodás a maga és alkalmazottai rendszeres továbbképzéséről Az 1. sz. Mellékletben meghatározott tagdíj határidőre történő befizetése A pártoló tag jogai: Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel A tiszteletbeli tag jogai: A tiszteletbeli tagot minden a 3.3 pontban felsorolt jog megillet Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel A tagsági viszonyt létesíthet, aki: A Szövetség célkitűzéseivel egyetért a Szövetség Alapszabályát, a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja Természetes személy, illetve a jogi személyiségű tag vezetője, valamint, ha az más személy, a képviselője büntetlen előéletű. Jogi személy tag nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt A tagfelvételi kérelemről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. (Ez történhet útján is.) 3.8. A tagsági viszony létesítésének kezdeményezése: A belépés kezdeményezése a szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal és adatlappal történik, amelyben a belépni 4

5 kívánó nyilatkozik, hogy a tagsági viszony létesítésének feltételeit elfogadja, magára nézve kötelezőnek tartja A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi A tagsági viszony kezdete: A Rendes és Pártoló tagság, a nyilatkozatnak a Szövetség Elnöksége részéről történt elfogadás napjával kezdődik A Tiszteletbeli tagsági viszony a Szövetség kezdeményezésére, a felkért szaktekintély elfogadó nyilatkozatával jön létre A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételét kérő jogosult a Titkárságon keresztül a soron következő Közgyűléshez fordulni és kérni az elutasító határozat megváltoztatását. A Közgyűlés jogosult az Elnökség döntését megváltoztatni, és 2/3 -os többségű szavazással az elutasított felvételi kérelmet elfogadni Bármelyik tag jogosult kifogásolni az Elnökség döntését bármely új tag felvétele esetén, a Közgyűlés pedig 2/3-os többségű szavazással elutasíthatja az Elnökség által már elfogadott felvételi kérelmet A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony automatikusan megszűnik: a Szövetség megszűnésével, a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezen szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnökség a bejelentést kézhez vette. Az Elnökség a kilépés tényről tájékoztatja a Közgyűlést Az Elnökség törléssel szünteti meg a tagsági jogviszonyát annak aki: súlyosan megsérti a Szövetség Alapszabályát, illetve a Szövetség Szakmai-etikai normáit az 1. sz. Mellékletben meghatározott tagdíjat, vagy a Szövetséggel szemben fennálló egyéb, elismert tartozását a fizetési határidőt követő 60 napon belül, továbbá a Főtitkár által írásban tett felszólítására, a felszólítás kézhezvételétől számított további 30 napon belül sem rendezi, és ezért a Főtitkár javaslata alapján az Elnökség a tagság megszűntetéséről írásbeli határozatot hoz A tagság törlését a Főtitkár vezeti át a nyilvántartáson A törlésre vonatkozó döntést az Elnökség kétharmados döntéssel hozza meg az Etikai Bizottság javaslata, vagy a tagok 20%-ának javaslata alapján A törlésre vonatkozó Elnökségi döntés ellen Közgyűléshez lehet felülvizsgálati kérelemmel élni. 5

6 A törléssel kizárt tag 5 évig nem kezdeményezheti ismételt felvételét a Szövetségbe. 4. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 4.1. Közgyűlés 4.2. Elnökség Elnök Alelnök Elnökségi tagok (3 fő) 4.3. Titkárság 4.4. Ellenőrző Bizottság (3 fő) 4.5. Szakmai Bizottság 4.6. A Szakmai Bizottság állandó tagozatai: Integrátori Tagozat Jövedéki Tagozat Környezetgazdálkodási Tagozat Szállítmányozói és Logisztikai Tagozat Termelő, Kereskedői és Vállalkozói tagozat Vámszolgáltatói Tagozat 4.7. Etikai Bizottság 4.8. Oktatási és Továbbképzési Bizottság 4.9. Ad hoc - és munkabizottságok A bizottságok további tagozatokat, a tagok regionális tagozatokat alakíthatnak. A bizottságok, tagozatok, ad hoc- és munkabizottságok nem jogi személyek, a Közgyűlés jóváhagyásával, a Szövetség keretei között dolgoznak, beszámolási kötelezettséggel az Elnökség és a Közgyűlés felé. Működési rendjüket önállóan határozzák meg, megválasztják a nem állandó tagozatok vezetőségét és szükség esetén munkacsoportokat hoznak létre. A Szövetség Titkárságának, Tagozatainak és Bizottságainak ügyrendjét, az Elnökségi ülések részletes rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A választott tisztségviselők megbízása 3 évre szól. 6

7 5. A KÖZGYŰLÉS 5.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés A Közgyűlés a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: A Szövetség alapszabályának megállapítása és módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzat, az Etikai kódex, valamint a Választási Szabályzat jóváhagyása A Szövetség előző évi költségvetésének és a tárgyévi költségvetésének elfogadása - a tagdíj megállapítása, módosítása Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő évi feladatok meghatározása A Szövetség egyesülésének vagy feloszlásának kimondása A Szövetség más szervezetbe, szövetségbe történő belépéséről, a tagfelvételi kérelemről való döntés A Szövetség elnökének, alelnökének, és elnökségének megválasztása és visszahívása Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása A Szakmai és Nemzetközi Bizottság elnökének és a tagozatok vezetőinek megválasztása és visszahívása Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása Az Oktatási és Továbbképzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása A tagfelvételek és kizárások felülbírálása Az Elnökség előterjesztése alapján elismerések adományozása a Szövetségért kiemelkedő tevékenységet végzők részére A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, az Elnökség hívja össze. Az összehívásnak írásban, legalább 15 nappal a meghirdetett időpont előtt, a napirend közlésével kell megtörténnie Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlés elfogadott napirendjén szerepelnek. Az eredeti időpontban meghirdetett közgyűlés határozatképessége esetén a jelenlévők minősített (2/3-os) többségi szavazatával mód van az eredeti meghívóban nem szereplő új napirendi pont felvételére. A határozatképtelenség miatt a megismételt közgyűlésen csak az előzetes napirendben szereplő napirendi pontok vonatkozásában lehet döntést hozni A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele (50%-a) +1 tag jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a jelenlévők számától 7

8 függetlenül határozatképes. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlésre az eredeti időpontot követő 30 perc eltelte után kerül sor A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással, kivéve a kizárást és az Alapszabály módosítását, amelyekhez kétharmados többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt A Közgyűlést és a rendkívüli Közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök, a pontban foglaltak esetén az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Rendkívüli Közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt a tagok legalább 20%-a vagy az Ellenőrző Bizottság a cél megjelölésével indítványozza írásban a Szövetség elnökénél vagy Alelnökénél. A rendkívüli Közgyűlést a kezdeményezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni. 6. AZ ELNÖKSÉG 6.1. A Szövetség Elnökségének tagjai: Elnök Alelnök Elnökségi tagok 6.2. A tisztségek betöltése: Ha valamely választott tisztségviselő mandátuma, annak időtartama megszűnik, az Elnökség a következő tisztújító Közgyűlésig másik tisztségviselőt kooptálhat. A Közgyűlés a Szövetség elnökét, alelnökét, az Elnökség tagjait és az Ellenőrző Bizottság elnökét, illetve Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással választja. A többi bizottság tagjait, és a Tagozatvezetőket a Közgyűlés nyílt szavazással választja. A kérdéskört részleteiben a Választási Szabályzat tartalmazza Az Elnökség feladatai: A két Közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása Az érdekvédelmi munka irányítása A Szövetség gazdálkodásának irányítása Külső és belső díjak alapítása és odaítélése Éves beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek és az Ellenőrző Bizottságnak Az Elnökség működése és döntési jogköre: 8

9 Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta egy alkalommal tart ülést. Az elnökségi üléseket a Szövetség Elnöke, vagy Alelnöke illetve felhatalmazásuk alapján a Főtitkár hívja össze. Az elnökségi ülések egyes napirendi pontjainak megvitatásához az Elnök, tanácskozási joggal a tagok egyes képviselőit, a bizottságok tagjait és más szervezetek képviselőit is meghívhatja (kibővített elnökségi ülés) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább három fő jelen van és ezek közül az egyik az Elnök, vagy az Alelnök. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt Kétharmados döntés szükséges a következő határozat tervezetek elfogadásához, illetve módosításához: Alapszabály Szervezeti és Működési Szabályzat Etikai Kódex Választási Szabályzat Az Elnökség esetenként írásban (fax, levél, elektronikus levél) is dönthet olyan kérdésekben, amelyekhez nem szükséges a kétharmados döntés. A levelezést a Titkárság irattárazza Az Elnökség dönt a Közgyűlés időpontjáról Szükség esetén az Elnökség feladatainak szakszerűbb ellátása érdekében ad hoc és munkabizottságokat hozhat létre a Szövetség tagjaiból, melyek munkáját az Elnökség irányítja, ellenőrzi Az Elnökség indokolt esetben megbízottat, vállalkozót, alkalmazottat foglalkoztathat Az Elnökségi ülésekről Emlékeztetőt kell készíteni, ezt a rendes tagok részére elérhetővé kell tenni, az ahhoz való hozzászólás lehetőségét is biztosítva Az Elnökség tagjai rendszeresen és tevékenyen részt vesznek: az Elnökség feladatainak megvalósításában, a határozatok, tervek elkészítésében, meghozatalában, a Közgyűlés előkészítésében, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében. 7. A SZÖVETSÉG ELNÖKE 7.1. Az elnök az Egyesület képviselője Tisztét társadalmi munkában látja el A két Közgyűlés és az Elnökségi ülések közötti időszakban, az Elnökség nevében jár el, ezen intézkedéseiről az Elnökséget a legközelebbi ülésen tájékoztatja. 9

10 7.4. Képviseli a Szövetséget az államigazgatási szervek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a regionális kamarák és más érdekvédelmi szervezetek előtt és ápolja a szövetség külső kapcsolatait Vezeti az Elnökség és a közgyűlés üléseit Az Elnökség ülésein, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Távolléte esetén az Alelnök, vagy az Elnökség egy tagja helyettesíti Az Elnök önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot Összehangolja és felügyeli a Bizottságok munkáját Szervezi és irányítja a tagszervezést, tagépítést, valamint a gazdálkodást Felelőse a szövetség érdekvédelmi munkájának A Szervezeti és Működési, valamint a Választási Szabályzatokban foglaltakat folyamatosan figyelemmel kíséri, előkészíti és előterjeszti ezek szükséges módosítását. 8. ALELNÖK 8.1. Az Elnök távolléte esetén vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, elnököl az Elnökség ülésein és a Közgyűlésen Az Elnök akadályoztatása esetén felügyeli a Titkárság tevékenységét, figyelemmel kíséri a könyvelést. 9. TISZTELETBELI ELNÖK 9.1. A legalább két választási ciklust letöltött Elnököt, illetve Alelnököt megilleti a "Tiszteletbeli Elnök"-i, illetve "Tiszteletbeli Alelnök -i cím használata A Közgyűlés ezt a tisztet ennél rövidebb ideig betöltő Elnök, illetve Alelnök részére is adományozhatja. 10. FŐTITKÁR Feladatát munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján végzi, amelyre vonatkozó szerződést az Elnökség előzetes egyetértésével, a Szövetséggel köt meg A Főtitkár feladatai: A Bizottságok által összegyűjtött szakmai problémákat, javaslatokat rendszerezi, elkészíti az ajánlások, állásfoglalások szövegét és az Elnökség elé terjeszti. 10

11 A tagok számára biztosítja a közigazgatási szervek által közzétett és a Szövetség birtokába került állásfoglalások, tájékoztatók és hasonló szakmai anyagok megismerését, Szervezi a jogalkotók által véleményezésre küldött előkészítő joganyagok véleményezését, összegyűjti és kialakítja a Szövetség végső álláspontját, továbbá a tagok javaslatai, véleményei alapján jogszabály-módosítások kezdeményezéséhez elkészíti a szakanyagot Az Oktatási Bizottság vezetőjével együttműködik a képzések, továbbképzések megszervezésében, összeállítja a szakmai programokat, napirendeket Kapcsolatokat tart a hatóságok szakmai vezetőivel, képviselőivel Gondoskodik a Szövetség média kapcsolatainak folyamatos működtetéséről Szervezi, irányítja, ellenőrzi a Titkárság működését Felelős a pénzügyi és számviteli tevékenység szabály- és jogszerűségéért Saját, illetve átruházott hatáskörben külső kapcsolatokat tart Részt vesz az Elnökségi üléseken A Szövetség napi feladatainak ellátása, kapcsolattartása a tagokkal Az elnökségi ülések anyagainak előkészítése és az elnökségi ülések megszervezése Az adminisztrációs tevékenység biztosítása, a gazdálkodási terv szerinti feladatok megoldása Előkészíti, előterjeszti és az Elnökség döntése alapján megszervezi a külföldi kiutazásokat. 11. SZAKMAI ÉS NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG Javaslatokat készít a tagok szakmai munkájának korszerűsítésére Összegyűjti, elemzi és értékeli a szakmai problémákat, és javaslatokat tesz az Elnökségnek szövetségi ajánlások, állásfoglalások elkészítésére Az Oktatási és Továbbképzési Bizottsággal közösen begyűjti, előkészíti a véleményezni szükséges, a szakmai munkát befolyásoló információt, jogszabályokat, törvénytervezeteket Javaslatot terjeszt elő a Szövetség nemzetközi szervezeti tagságára, valamint ellátja a tagságból fakadó operatív feladatokat Figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai változásokat, irányvonalakat, az ennek során szerzett információkat hozzáférhetővé teszi a Szövetség tagjai számára. 11

12 11.6. Kapcsolatot tart az érintett területek többi szakmai érdekképviseleti szervével a nemzetközi tevékenység koordinálása érdekében. 12. AZ OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG Megszervezi a tagok képzését, továbbképzését Előkészíti és megszervezi a szakmai konferenciákat Szakmai és Nemzetközi Bizottsággal közösen véleményezi a szakmai munkát befolyásoló jogszabály-módosítás tervezeteket. 13. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve. A Közgyűlés által megválasztott Elnökből és 2 tagból áll, tevékenysége során testületként jár el. Üléseit az Elnök hívja össze. Működésében valamennyi tagnak egyidejűleg részt kell vennie. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolással tartozik. Az észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Elnökséget Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki: a Szövetség alkalmazásában áll, vagy a Szövetségben gazdasági feladatokat lát el, vagy választott tisztségviselő a Szövetség bármely más területén Az Ellenőrző Bizottság feladata A Szövetség pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése A költségvetés végrehajtásának, a vonatkozó jogszabályok betartatásának ellenőrzése A Szövetség jogszabályok, közgyűlési és elnökségi határozatok, valamint belső szabályzatok szerinti működésének, tevékenységének ellenőrzése Az ellenőrző bizottság jogai: Az ellenőrző bizottság a Szövetség tisztségviselőitől a főtitkár útján minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges Az ellenőrző bizottságot tevékenységéről kizárólag a Közgyűlés irányában terheli - az ellenőrző bizottság elnöke által teljesítendő - beszámolási kötelezettség. 12

13 A Közgyűlés a Szövetség éves költségvetéséről és az éves beszámolóról csak az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében dönthet Az ellenőrző bizottság intézkedései: Az ellenőrző bizottság felszólíthatja az Elnökséget a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Szövetség tevékenysége, gazdálkodása megfeleljen a jogszabályoknak, a Szövetség alapszabályának Ha az elnökség a felhívásnak nem tesz eleget, az ellenőrző bizottság kezdeményezi a Közgyűlés összehívását Ha az elnök, és az Alelnök a Közgyűlés összehívását elmulasztja, úgy a Közgyűlést az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására egyébként irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával Az ellenőrző bizottságot a Szövetség ügyeiben - a fentieken túlmenő - operatív intézkedési jog nem illeti meg. 14. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által megválasztott elnökből és 3 tagból áll, tevékenysége során testületként jár el. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt Ellenőrzi az Etikai Kódexben foglaltak betartását, vizsgálja a bejelentéseket és állásfoglalásokat készít az Elnökség részére. Az állásfoglalásokat az Elnökség rendszeresen közzéteszi, illetve rendszeresen beszámol a Közgyűlés előtt Együttműködik a Szövetség más Állandó Bizottságaival, kapcsolatot tart a társszövetségek etikai bizottságaival és kölcsönösen tájékoztatják egymást a felmerült etikai kérdésekről Feladata az Etikai Kódex szükséges módosításainak előkészítése, kidolgozása, előterjesztése az Elnökség elé Az Etikai Bizottság érintett tagjai, illetve elnöke nem vehet részt az esetlegesen ellene felmerülő kifogások vizsgálatában, álláspont kialakításában. 15. AD HOC BIZOTTSÁGOK A Közgyűlés és az Elnökség egy-egy konkrét feladat ellátására ad hoc bizottságot választ A tagok bármely csoportja is létrehozhat az Elnökség jóváhagyásával, konkrét cél meghatározása mellett munkabizottságot. Amennyiben az Elnökség megtagadja a jóváhagyást, a tagok a Közgyűléshez fordulhatnak. Bármely ilyen bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatni kell az Elnökséget és a következő Közgyűlést. 13

14 15.3. A választások előkészítésére az elnökség Jelölő Bizottságot hoz létre a tagok képviselői sorából. A Jelölő Bizottság feladata a választások előkészítése, a tagok véleményét és javaslatait a Tisztújító Közgyűlés elé tárja. 16. TAGOZATOK A Szövetség tagjai a Tagozatvezetőkhöz történő bejelentéssel válnak egy-vagy több Tagozat tagjává A Tagozatok feladatai: A Tagozat szakágazati tevékenységét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezése, ilyen jogszabálytervezetek véleményezése a Szövetség tagjai közötti szakmai viták rendezése a tagok eseti vagy rendszeres szakmai oktatásának, továbbképzésének előkészítése ajánlások kidolgozására javaslattétel. 17. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE A Szövetséget harmadik személy előtt az Elnök, Alelnök, Főtitkár, vagy az Elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, illetve más erre meghatalmazott választott tisztségviselő képviseli. 18. ALÁÍRÁSRA JOGOSULT Elnök Az Elnök távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén az Alelnök, vagy a Főtitkár Az Elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, gazdálkodási ügyekben két tag. 19. SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA A Szövetség céljai megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás rendjére az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadóak A Szövetség gazdálkodásáról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok által bármikor ellenőrizhető. 14

15 19.3. A Szövetség a tagok, pártoló tagok vagy más jogi és magánszemély által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel gazdálkodik. Ezek felhasználása csak a jelen Alapszabályban rögzített célok elérése és feladatok megvalósítása érdekében történhet A Szövetség bevételei: A tagdíj. A tagdíj mértékét a Közgyűlés a költségvetéssel összefüggésben határozza meg. A mindenkori tagdíj mértékét jelen Alapszabály 1. sz. Melléklete tartalmazza Rendes és pártoló tagok anyagi juttatása Adományok, támogatások Egyéb (pályázatok, rendezvények, szolgáltatások, kiadványok, stb.) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek A Szövetség célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában átmenetileg nélkülözhető javakat jövedelmező módon kell hasznosítani, ill. az értékmegőrzésről gondoskodni kell. 20. A SZÖVETSÉG KŰLSŐ KAPCSOLATAI A Szövetség kapcsolatot tart minden olyan szervvel, amelynek tevékenysége, tagjai munkáját, illetve gazdálkodását érinti. Így különösen: Közigazgatási szervekkel Kamarákkal Felveszi a kapcsolatot minden olyan szervezettel, amelynek érdekei akár csak részterületeken is azonosak vagy hasonlóak a Szövetség tagságának érdekeivel, így: érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szakmai szervezetekkel, más országok hasonló szakmai szervezeteivel, érdekegyeztető, érdekképviseleti munkája során törekszik szövetségesnek megnyerni e szervezeteket Megjelenik minden olyan fórumon, amely a tagságot érintő kérdésekről folyik, véleményt gyűjt tagjaitól és azt közvetíti az illetékes fórum felé A Szövetség nem politikai szervezet, politikai kérdésben nem foglal állást és nem nyilvánít véleményt. Fontos szakmai kérdésekben azonban igyekszik megnyerni a parlamenti pártok támogatását. 15

16 21. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE A Szövetség megszűnik, ha: feloszlását a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, más egyesülettel egyesül, a rendes tagok száma tartósan (hat hónapon keresztül) 10 alá csökken A Szövetség megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a megmaradt vagyont a tagok között befizetéseik arányában kell szétosztani. A jogi személyek és magánszemélyek hozzájárulásaiból képződött egyéb vagyont a Közgyűlés döntése szerint kell felhasználni. 22. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A Szövetség az évi II. tv. alapján működik, összhangban az Alkotmánnyal A módosításokkal hatályos egységes szerkezetű Alapszabályt a Szövetség május 03-án megtartott Közgyűlése fogadta el, amelynek alapján a korábbi Alapszabály hatályát veszti Az Alapszabály május 3-án lép hatályba. Az 1. sz. Melléklet Január 1-jével lép életbe A tisztségviselők 3 évre történő választására vonatkozó előírásokat első ízben a évi Tisztújító Közgyűlésen kell alkalmazni. 16

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek eredete az első céhekig vezethető vissza. Sajátos

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben