A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített elnevezése: MVSZ Nemzetközi névhasználat: Angolul: Hungarian Association of Customs Affairs Németül: Ungarischer Verband für Zollwesen Franciául: Association Hongroise des Affaires Douanieres A Szövetség székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Telefax: címe: Hivatalos honlapja: A Magyar Vámügyi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) önálló jogi személyiségű szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezet, amely az egyesületi törvény szerint alakult meg és működik. 2. A SZÖVETÉG CÉLJA ÉS FELADATAI A Szövetség célja a tagság és a Szövetség által képviselt szakágak társadalmi érdekeinek képviselete, a közös érdek érvényesítése A Szövetség feladatai: Összehangolja a vállalati vámügyintézői, a vámközreműködői, a vámügynöki, a jövedéki, az adóügyi, a hulladékhasznosítási és koordinálási szakterületen tevékenységet folytató ügyintézők és szolgáltatók, valamint ezen területen oktatók munkáját Együttműködik a fenti területeken érdekelt társszervekkel, a Kereskedelmi és Iparkamarákkal, valamint az illetékes állami szervekkel. Összehangolja a vám, jövedéki és más adóügyi, nemzetközi kereskedelmi adminisztrációs szakterületek érdekképviseletét Segíti a tagok folyamatos továbbképzését, képviseli a Szövetség tagságát a képesítési rendszer, az oktatási programok, valamint a vizsgáztatás szabályainak kidolgozásánál, szervezi a Szövetség részvételét az ezen területeken működő vizsgabizottságokban. 1

2 Etikai Bizottságot működtet, amely önkéntes jogkövetésen alapuló Etikai Kódex normarendszerének alkalmazásával ellenőrzi a tagok egymás közötti és piaci magatartására vonatkozó szakma specifikus etikai normák betartását, elősegíti azok érvényesülését és a szakágak szakmai és etikai színvonalának társadalmi elismerését Képviseli és támogatja a tagokat minden olyan esetben, amikor a közös fellépés vagy beavatkozás válik szükségessé a tagok tevékenységét akadályozó, gátló tényezők elhárítására. Tagjai között is az együttműködés javítása érdekében javaslattevő, véleményező és közvetítő tevékenységet folytat és segítséget nyújt a vitás kérdések megoldásához Elősegíti és támogatja a magyar vám- és adórendszer korszerűsítését és kölcsönösségi alapon a vámigazgatás és jövedéki igazgatás munkáját. Részt vesz a Szövetség tagjait érintő jogszabályok előkészítés alatti véleményezésében. Képviseli tagságának érdekeit a hazai és az Európai Uniós jogalkotási folyamatban és a jogalkalmazásban is. Közös szakmai állásfoglalásokat készít elő és azokat képviseli a megfelelő szinten Biztosítja tagjai számára a rendszeres jogi, szervezeti és működési tájékoztatást évente legalább egy alkalommal megrendezendő Szakmai Fórumon, illetőleg alkalmanként, amikor az szükséges, továbbá lehetővé teszi a találkozást és a konzultációt az illetékes államigazgatási szervek vezetőivel, vezető munkatársaival Előadásokat, vitákat szervez a tagokat érintő fontos szakmai, érdekvédelmi és gazdasági kérdésekről Szakmai információs kiadványokat ad ki és terjeszt Részt vesz a vámszakmai és a fentiek szerinti egyéb szolgáltatási tevékenység jogi, gazdasági és informatikai feltételrendszerének javításában, kezdeményezve a nemzetközi szervezetekben lévő tagságból származó tapasztalatok, információk és vámtechnikai megoldások hazai figyelembevételét, illetve bevezetését Segíti és támogatja a tagok adminisztrációs tevékenységének korszerűsítését és fejlesztését korszerű számítástechnikai és szervezési módszerek kialakításával és átadásával Tagozatokat, állandó és ad hoc bizottságokat működtet. 2

3 3. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 3.1. A Szövetség tagságát rendes tagok, egyéni tagok, pártoló tagok, és tiszteletbeli tagok alkotják A Szövetség rendes és egyéni tagja lehet, aki a 3.4. pontban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tartja, élni kíván a Szövetség tagságával járó 3.3 pontban foglalt jogokkal és jogosultságokkal és felvételéhez az Elnökség egyszerű szótöbbségben hozzájárul A Szövetség Pártoló tagja lehet, aki egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, működéséhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt és megfelel a rendes tagság követelményeinek A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a tagok által ismert és tisztelt személy, aki a Szövetségben kiemelkedő tevékenységet végzett vagy végez. A Tiszteletbeli tag címet az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés adományozza A rendes és az egyéni tag jogai: A rendes tag jogi személy esetén a képviselője -, illetve az egyéni tag bármely tisztségre megválasztható. Amennyiben a rendes tag jogi személy, a képviseleti megbízást bármikor visszavonhatja, illetve a választott tisztségviselő képviseleti jogosultsága más okból is megszűnhet. Megmarad a választott tisztség, ha a tisztségviselő a korábbi képviseleti jogosultságának elvesztését követő 3 hónapon belül Szövetségi tagságát, és/vagy képviseleti jogosultságát újra rendezi A Rendes tagot - amennyiben nem magánszemély - a vállalkozás megbízottja képviseli teljes körű felhatalmazással. A rendes tag megfigyelőként több, szavazati joggal nem rendelkező képviselőt is delegálhat Javaslatot tehet a Közgyűlés és az Elnökségi ülések napirendjére Részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában, a Közgyűlésre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában, ahol minden tagnak egy szavazata van Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet Hivatalos iratain és reklámanyagaiban jogosult "A Magyar Vámügyi Szövetség tagja", az alapító tag "A Magyar Vámügyi Szövetség alapító tagja" megjelölést használni Ellenőrizheti az Elnökség munkáját, ennek érdekében a Szövetség minden dokumentációjába betekinthet, ha ez a személyiségi jogokat, illetve a Szövetség gazdasági érdekeit nem sérti Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel. 3

4 3.4. A rendes és az egyéni tag, illetve a választott tisztségviselő kötelezettségei: A Szövetség célkitűzéseinek támogatása és munkájában történő tevékeny részvétel A Szövetség Alapszabályának, Etikai Kódexének és a Közgyűlések határozatainak betartása, az ajánlások figyelembe vétele Bármely tisztségre történő megválasztás esetén a tisztséggel járó feladatok legjobb képesség szerinti ellátása A Szövetség munkájához, a feladatok megvalósításához szükséges - a vállalkozási érdekeket nem sértő - információk rendelkezésre bocsátása A Szövetség tagságának érdekeit szem előtt tartva az együttműködés szellemének erősítése A szakmai követelményeknek való folyamatosan megfelelés, és gondoskodás a maga és alkalmazottai rendszeres továbbképzéséről Az 1. sz. Mellékletben meghatározott tagdíj határidőre történő befizetése A pártoló tag jogai: Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel A tiszteletbeli tag jogai: A tiszteletbeli tagot minden a 3.3 pontban felsorolt jog megillet Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel A tagsági viszonyt létesíthet, aki: A Szövetség célkitűzéseivel egyetért a Szövetség Alapszabályát, a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja Természetes személy, illetve a jogi személyiségű tag vezetője, valamint, ha az más személy, a képviselője büntetlen előéletű. Jogi személy tag nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt A tagfelvételi kérelemről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. (Ez történhet útján is.) 3.8. A tagsági viszony létesítésének kezdeményezése: A belépés kezdeményezése a szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal és adatlappal történik, amelyben a belépni 4

5 kívánó nyilatkozik, hogy a tagsági viszony létesítésének feltételeit elfogadja, magára nézve kötelezőnek tartja A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi A tagsági viszony kezdete: A Rendes és Pártoló tagság, a nyilatkozatnak a Szövetség Elnöksége részéről történt elfogadás napjával kezdődik A Tiszteletbeli tagsági viszony a Szövetség kezdeményezésére, a felkért szaktekintély elfogadó nyilatkozatával jön létre A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételét kérő jogosult a Titkárságon keresztül a soron következő Közgyűléshez fordulni és kérni az elutasító határozat megváltoztatását. A Közgyűlés jogosult az Elnökség döntését megváltoztatni, és 2/3 -os többségű szavazással az elutasított felvételi kérelmet elfogadni Bármelyik tag jogosult kifogásolni az Elnökség döntését bármely új tag felvétele esetén, a Közgyűlés pedig 2/3-os többségű szavazással elutasíthatja az Elnökség által már elfogadott felvételi kérelmet A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony automatikusan megszűnik: a Szövetség megszűnésével, a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezen szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnökség a bejelentést kézhez vette. Az Elnökség a kilépés tényről tájékoztatja a Közgyűlést Az Elnökség törléssel szünteti meg a tagsági jogviszonyát annak aki: súlyosan megsérti a Szövetség Alapszabályát, illetve a Szövetség Szakmai-etikai normáit az 1. sz. Mellékletben meghatározott tagdíjat, vagy a Szövetséggel szemben fennálló egyéb, elismert tartozását a fizetési határidőt követő 60 napon belül, továbbá a Főtitkár által írásban tett felszólítására, a felszólítás kézhezvételétől számított további 30 napon belül sem rendezi, és ezért a Főtitkár javaslata alapján az Elnökség a tagság megszűntetéséről írásbeli határozatot hoz A tagság törlését a Főtitkár vezeti át a nyilvántartáson A törlésre vonatkozó döntést az Elnökség kétharmados döntéssel hozza meg az Etikai Bizottság javaslata, vagy a tagok 20%-ának javaslata alapján A törlésre vonatkozó Elnökségi döntés ellen Közgyűléshez lehet felülvizsgálati kérelemmel élni. 5

6 A törléssel kizárt tag 5 évig nem kezdeményezheti ismételt felvételét a Szövetségbe. 4. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 4.1. Közgyűlés 4.2. Elnökség Elnök Alelnök Elnökségi tagok (3 fő) 4.3. Titkárság 4.4. Ellenőrző Bizottság (3 fő) 4.5. Szakmai Bizottság 4.6. A Szakmai Bizottság állandó tagozatai: Integrátori Tagozat Jövedéki Tagozat Környezetgazdálkodási Tagozat Szállítmányozói és Logisztikai Tagozat Termelő, Kereskedői és Vállalkozói tagozat Vámszolgáltatói Tagozat 4.7. Etikai Bizottság 4.8. Oktatási és Továbbképzési Bizottság 4.9. Ad hoc - és munkabizottságok A bizottságok további tagozatokat, a tagok regionális tagozatokat alakíthatnak. A bizottságok, tagozatok, ad hoc- és munkabizottságok nem jogi személyek, a Közgyűlés jóváhagyásával, a Szövetség keretei között dolgoznak, beszámolási kötelezettséggel az Elnökség és a Közgyűlés felé. Működési rendjüket önállóan határozzák meg, megválasztják a nem állandó tagozatok vezetőségét és szükség esetén munkacsoportokat hoznak létre. A Szövetség Titkárságának, Tagozatainak és Bizottságainak ügyrendjét, az Elnökségi ülések részletes rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A választott tisztségviselők megbízása 3 évre szól. 6

7 5. A KÖZGYŰLÉS 5.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés A Közgyűlés a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: A Szövetség alapszabályának megállapítása és módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzat, az Etikai kódex, valamint a Választási Szabályzat jóváhagyása A Szövetség előző évi költségvetésének és a tárgyévi költségvetésének elfogadása - a tagdíj megállapítása, módosítása Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő évi feladatok meghatározása A Szövetség egyesülésének vagy feloszlásának kimondása A Szövetség más szervezetbe, szövetségbe történő belépéséről, a tagfelvételi kérelemről való döntés A Szövetség elnökének, alelnökének, és elnökségének megválasztása és visszahívása Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása A Szakmai és Nemzetközi Bizottság elnökének és a tagozatok vezetőinek megválasztása és visszahívása Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása Az Oktatási és Továbbképzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása A tagfelvételek és kizárások felülbírálása Az Elnökség előterjesztése alapján elismerések adományozása a Szövetségért kiemelkedő tevékenységet végzők részére A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, az Elnökség hívja össze. Az összehívásnak írásban, legalább 15 nappal a meghirdetett időpont előtt, a napirend közlésével kell megtörténnie Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlés elfogadott napirendjén szerepelnek. Az eredeti időpontban meghirdetett közgyűlés határozatképessége esetén a jelenlévők minősített (2/3-os) többségi szavazatával mód van az eredeti meghívóban nem szereplő új napirendi pont felvételére. A határozatképtelenség miatt a megismételt közgyűlésen csak az előzetes napirendben szereplő napirendi pontok vonatkozásában lehet döntést hozni A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele (50%-a) +1 tag jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a jelenlévők számától 7

8 függetlenül határozatképes. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlésre az eredeti időpontot követő 30 perc eltelte után kerül sor A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással, kivéve a kizárást és az Alapszabály módosítását, amelyekhez kétharmados többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt A Közgyűlést és a rendkívüli Közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök, a pontban foglaltak esetén az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Rendkívüli Közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt a tagok legalább 20%-a vagy az Ellenőrző Bizottság a cél megjelölésével indítványozza írásban a Szövetség elnökénél vagy Alelnökénél. A rendkívüli Közgyűlést a kezdeményezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni. 6. AZ ELNÖKSÉG 6.1. A Szövetség Elnökségének tagjai: Elnök Alelnök Elnökségi tagok 6.2. A tisztségek betöltése: Ha valamely választott tisztségviselő mandátuma, annak időtartama megszűnik, az Elnökség a következő tisztújító Közgyűlésig másik tisztségviselőt kooptálhat. A Közgyűlés a Szövetség elnökét, alelnökét, az Elnökség tagjait és az Ellenőrző Bizottság elnökét, illetve Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással választja. A többi bizottság tagjait, és a Tagozatvezetőket a Közgyűlés nyílt szavazással választja. A kérdéskört részleteiben a Választási Szabályzat tartalmazza Az Elnökség feladatai: A két Közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása Az érdekvédelmi munka irányítása A Szövetség gazdálkodásának irányítása Külső és belső díjak alapítása és odaítélése Éves beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek és az Ellenőrző Bizottságnak Az Elnökség működése és döntési jogköre: 8

9 Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta egy alkalommal tart ülést. Az elnökségi üléseket a Szövetség Elnöke, vagy Alelnöke illetve felhatalmazásuk alapján a Főtitkár hívja össze. Az elnökségi ülések egyes napirendi pontjainak megvitatásához az Elnök, tanácskozási joggal a tagok egyes képviselőit, a bizottságok tagjait és más szervezetek képviselőit is meghívhatja (kibővített elnökségi ülés) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább három fő jelen van és ezek közül az egyik az Elnök, vagy az Alelnök. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt Kétharmados döntés szükséges a következő határozat tervezetek elfogadásához, illetve módosításához: Alapszabály Szervezeti és Működési Szabályzat Etikai Kódex Választási Szabályzat Az Elnökség esetenként írásban (fax, levél, elektronikus levél) is dönthet olyan kérdésekben, amelyekhez nem szükséges a kétharmados döntés. A levelezést a Titkárság irattárazza Az Elnökség dönt a Közgyűlés időpontjáról Szükség esetén az Elnökség feladatainak szakszerűbb ellátása érdekében ad hoc és munkabizottságokat hozhat létre a Szövetség tagjaiból, melyek munkáját az Elnökség irányítja, ellenőrzi Az Elnökség indokolt esetben megbízottat, vállalkozót, alkalmazottat foglalkoztathat Az Elnökségi ülésekről Emlékeztetőt kell készíteni, ezt a rendes tagok részére elérhetővé kell tenni, az ahhoz való hozzászólás lehetőségét is biztosítva Az Elnökség tagjai rendszeresen és tevékenyen részt vesznek: az Elnökség feladatainak megvalósításában, a határozatok, tervek elkészítésében, meghozatalában, a Közgyűlés előkészítésében, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében. 7. A SZÖVETSÉG ELNÖKE 7.1. Az elnök az Egyesület képviselője Tisztét társadalmi munkában látja el A két Közgyűlés és az Elnökségi ülések közötti időszakban, az Elnökség nevében jár el, ezen intézkedéseiről az Elnökséget a legközelebbi ülésen tájékoztatja. 9

10 7.4. Képviseli a Szövetséget az államigazgatási szervek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a regionális kamarák és más érdekvédelmi szervezetek előtt és ápolja a szövetség külső kapcsolatait Vezeti az Elnökség és a közgyűlés üléseit Az Elnökség ülésein, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Távolléte esetén az Alelnök, vagy az Elnökség egy tagja helyettesíti Az Elnök önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot Összehangolja és felügyeli a Bizottságok munkáját Szervezi és irányítja a tagszervezést, tagépítést, valamint a gazdálkodást Felelőse a szövetség érdekvédelmi munkájának A Szervezeti és Működési, valamint a Választási Szabályzatokban foglaltakat folyamatosan figyelemmel kíséri, előkészíti és előterjeszti ezek szükséges módosítását. 8. ALELNÖK 8.1. Az Elnök távolléte esetén vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, elnököl az Elnökség ülésein és a Közgyűlésen Az Elnök akadályoztatása esetén felügyeli a Titkárság tevékenységét, figyelemmel kíséri a könyvelést. 9. TISZTELETBELI ELNÖK 9.1. A legalább két választási ciklust letöltött Elnököt, illetve Alelnököt megilleti a "Tiszteletbeli Elnök"-i, illetve "Tiszteletbeli Alelnök -i cím használata A Közgyűlés ezt a tisztet ennél rövidebb ideig betöltő Elnök, illetve Alelnök részére is adományozhatja. 10. FŐTITKÁR Feladatát munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján végzi, amelyre vonatkozó szerződést az Elnökség előzetes egyetértésével, a Szövetséggel köt meg A Főtitkár feladatai: A Bizottságok által összegyűjtött szakmai problémákat, javaslatokat rendszerezi, elkészíti az ajánlások, állásfoglalások szövegét és az Elnökség elé terjeszti. 10

11 A tagok számára biztosítja a közigazgatási szervek által közzétett és a Szövetség birtokába került állásfoglalások, tájékoztatók és hasonló szakmai anyagok megismerését, Szervezi a jogalkotók által véleményezésre küldött előkészítő joganyagok véleményezését, összegyűjti és kialakítja a Szövetség végső álláspontját, továbbá a tagok javaslatai, véleményei alapján jogszabály-módosítások kezdeményezéséhez elkészíti a szakanyagot Az Oktatási Bizottság vezetőjével együttműködik a képzések, továbbképzések megszervezésében, összeállítja a szakmai programokat, napirendeket Kapcsolatokat tart a hatóságok szakmai vezetőivel, képviselőivel Gondoskodik a Szövetség média kapcsolatainak folyamatos működtetéséről Szervezi, irányítja, ellenőrzi a Titkárság működését Felelős a pénzügyi és számviteli tevékenység szabály- és jogszerűségéért Saját, illetve átruházott hatáskörben külső kapcsolatokat tart Részt vesz az Elnökségi üléseken A Szövetség napi feladatainak ellátása, kapcsolattartása a tagokkal Az elnökségi ülések anyagainak előkészítése és az elnökségi ülések megszervezése Az adminisztrációs tevékenység biztosítása, a gazdálkodási terv szerinti feladatok megoldása Előkészíti, előterjeszti és az Elnökség döntése alapján megszervezi a külföldi kiutazásokat. 11. SZAKMAI ÉS NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG Javaslatokat készít a tagok szakmai munkájának korszerűsítésére Összegyűjti, elemzi és értékeli a szakmai problémákat, és javaslatokat tesz az Elnökségnek szövetségi ajánlások, állásfoglalások elkészítésére Az Oktatási és Továbbképzési Bizottsággal közösen begyűjti, előkészíti a véleményezni szükséges, a szakmai munkát befolyásoló információt, jogszabályokat, törvénytervezeteket Javaslatot terjeszt elő a Szövetség nemzetközi szervezeti tagságára, valamint ellátja a tagságból fakadó operatív feladatokat Figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai változásokat, irányvonalakat, az ennek során szerzett információkat hozzáférhetővé teszi a Szövetség tagjai számára. 11

12 11.6. Kapcsolatot tart az érintett területek többi szakmai érdekképviseleti szervével a nemzetközi tevékenység koordinálása érdekében. 12. AZ OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG Megszervezi a tagok képzését, továbbképzését Előkészíti és megszervezi a szakmai konferenciákat Szakmai és Nemzetközi Bizottsággal közösen véleményezi a szakmai munkát befolyásoló jogszabály-módosítás tervezeteket. 13. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve. A Közgyűlés által megválasztott Elnökből és 2 tagból áll, tevékenysége során testületként jár el. Üléseit az Elnök hívja össze. Működésében valamennyi tagnak egyidejűleg részt kell vennie. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolással tartozik. Az észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Elnökséget Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki: a Szövetség alkalmazásában áll, vagy a Szövetségben gazdasági feladatokat lát el, vagy választott tisztségviselő a Szövetség bármely más területén Az Ellenőrző Bizottság feladata A Szövetség pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése A költségvetés végrehajtásának, a vonatkozó jogszabályok betartatásának ellenőrzése A Szövetség jogszabályok, közgyűlési és elnökségi határozatok, valamint belső szabályzatok szerinti működésének, tevékenységének ellenőrzése Az ellenőrző bizottság jogai: Az ellenőrző bizottság a Szövetség tisztségviselőitől a főtitkár útján minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges Az ellenőrző bizottságot tevékenységéről kizárólag a Közgyűlés irányában terheli - az ellenőrző bizottság elnöke által teljesítendő - beszámolási kötelezettség. 12

13 A Közgyűlés a Szövetség éves költségvetéséről és az éves beszámolóról csak az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében dönthet Az ellenőrző bizottság intézkedései: Az ellenőrző bizottság felszólíthatja az Elnökséget a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Szövetség tevékenysége, gazdálkodása megfeleljen a jogszabályoknak, a Szövetség alapszabályának Ha az elnökség a felhívásnak nem tesz eleget, az ellenőrző bizottság kezdeményezi a Közgyűlés összehívását Ha az elnök, és az Alelnök a Közgyűlés összehívását elmulasztja, úgy a Közgyűlést az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására egyébként irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával Az ellenőrző bizottságot a Szövetség ügyeiben - a fentieken túlmenő - operatív intézkedési jog nem illeti meg. 14. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által megválasztott elnökből és 3 tagból áll, tevékenysége során testületként jár el. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt Ellenőrzi az Etikai Kódexben foglaltak betartását, vizsgálja a bejelentéseket és állásfoglalásokat készít az Elnökség részére. Az állásfoglalásokat az Elnökség rendszeresen közzéteszi, illetve rendszeresen beszámol a Közgyűlés előtt Együttműködik a Szövetség más Állandó Bizottságaival, kapcsolatot tart a társszövetségek etikai bizottságaival és kölcsönösen tájékoztatják egymást a felmerült etikai kérdésekről Feladata az Etikai Kódex szükséges módosításainak előkészítése, kidolgozása, előterjesztése az Elnökség elé Az Etikai Bizottság érintett tagjai, illetve elnöke nem vehet részt az esetlegesen ellene felmerülő kifogások vizsgálatában, álláspont kialakításában. 15. AD HOC BIZOTTSÁGOK A Közgyűlés és az Elnökség egy-egy konkrét feladat ellátására ad hoc bizottságot választ A tagok bármely csoportja is létrehozhat az Elnökség jóváhagyásával, konkrét cél meghatározása mellett munkabizottságot. Amennyiben az Elnökség megtagadja a jóváhagyást, a tagok a Közgyűléshez fordulhatnak. Bármely ilyen bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatni kell az Elnökséget és a következő Közgyűlést. 13

14 15.3. A választások előkészítésére az elnökség Jelölő Bizottságot hoz létre a tagok képviselői sorából. A Jelölő Bizottság feladata a választások előkészítése, a tagok véleményét és javaslatait a Tisztújító Közgyűlés elé tárja. 16. TAGOZATOK A Szövetség tagjai a Tagozatvezetőkhöz történő bejelentéssel válnak egy-vagy több Tagozat tagjává A Tagozatok feladatai: A Tagozat szakágazati tevékenységét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezése, ilyen jogszabálytervezetek véleményezése a Szövetség tagjai közötti szakmai viták rendezése a tagok eseti vagy rendszeres szakmai oktatásának, továbbképzésének előkészítése ajánlások kidolgozására javaslattétel. 17. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE A Szövetséget harmadik személy előtt az Elnök, Alelnök, Főtitkár, vagy az Elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, illetve más erre meghatalmazott választott tisztségviselő képviseli. 18. ALÁÍRÁSRA JOGOSULT Elnök Az Elnök távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén az Alelnök, vagy a Főtitkár Az Elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, gazdálkodási ügyekben két tag. 19. SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA A Szövetség céljai megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás rendjére az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadóak A Szövetség gazdálkodásáról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok által bármikor ellenőrizhető. 14

15 19.3. A Szövetség a tagok, pártoló tagok vagy más jogi és magánszemély által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel gazdálkodik. Ezek felhasználása csak a jelen Alapszabályban rögzített célok elérése és feladatok megvalósítása érdekében történhet A Szövetség bevételei: A tagdíj. A tagdíj mértékét a Közgyűlés a költségvetéssel összefüggésben határozza meg. A mindenkori tagdíj mértékét jelen Alapszabály 1. sz. Melléklete tartalmazza Rendes és pártoló tagok anyagi juttatása Adományok, támogatások Egyéb (pályázatok, rendezvények, szolgáltatások, kiadványok, stb.) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek A Szövetség célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában átmenetileg nélkülözhető javakat jövedelmező módon kell hasznosítani, ill. az értékmegőrzésről gondoskodni kell. 20. A SZÖVETSÉG KŰLSŐ KAPCSOLATAI A Szövetség kapcsolatot tart minden olyan szervvel, amelynek tevékenysége, tagjai munkáját, illetve gazdálkodását érinti. Így különösen: Közigazgatási szervekkel Kamarákkal Felveszi a kapcsolatot minden olyan szervezettel, amelynek érdekei akár csak részterületeken is azonosak vagy hasonlóak a Szövetség tagságának érdekeivel, így: érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szakmai szervezetekkel, más országok hasonló szakmai szervezeteivel, érdekegyeztető, érdekképviseleti munkája során törekszik szövetségesnek megnyerni e szervezeteket Megjelenik minden olyan fórumon, amely a tagságot érintő kérdésekről folyik, véleményt gyűjt tagjaitól és azt közvetíti az illetékes fórum felé A Szövetség nem politikai szervezet, politikai kérdésben nem foglal állást és nem nyilvánít véleményt. Fontos szakmai kérdésekben azonban igyekszik megnyerni a parlamenti pártok támogatását. 15

16 21. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE A Szövetség megszűnik, ha: feloszlását a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, más egyesülettel egyesül, a rendes tagok száma tartósan (hat hónapon keresztül) 10 alá csökken A Szövetség megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a megmaradt vagyont a tagok között befizetéseik arányában kell szétosztani. A jogi személyek és magánszemélyek hozzájárulásaiból képződött egyéb vagyont a Közgyűlés döntése szerint kell felhasználni. 22. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A Szövetség az évi II. tv. alapján működik, összhangban az Alkotmánnyal A módosításokkal hatályos egységes szerkezetű Alapszabályt a Szövetség május 03-án megtartott Közgyűlése fogadta el, amelynek alapján a korábbi Alapszabály hatályát veszti Az Alapszabály május 3-án lép hatályba. Az 1. sz. Melléklet Január 1-jével lép életbe A tisztségviselők 3 évre történő választására vonatkozó előírásokat első ízben a évi Tisztújító Közgyűlésen kell alkalmazni. 16

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség. A Szövetség rövidített elnevezése: MVSZ. Nemzetközi névhasználat: Angolul: Hungarian Association

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG 1036 Budapest Bécsi út 85. Telefon/Fax: (1) 363-8720 E-mail: kozpont@mavesz.hu Honlap: www.mavesz.hu A L A P S Z A B Á L Y - a 2006.május 9.-i közgyűlés 1/2006. (V.9.) sz. határozatával

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben