A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített elnevezése: MVSZ Nemzetközi névhasználat: Angolul: Hungarian Association of Customs Affairs Németül: Ungarischer Verband für Zollwesen Franciául: Association Hongroise des Affaires Douanieres A Szövetség székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Telefax: címe: Hivatalos honlapja: A Magyar Vámügyi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) önálló jogi személyiségű szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezet, amely az egyesületi törvény szerint alakult meg és működik. 2. A SZÖVETÉG CÉLJA ÉS FELADATAI A Szövetség célja a tagság és a Szövetség által képviselt szakágak társadalmi érdekeinek képviselete, a közös érdek érvényesítése A Szövetség feladatai: Összehangolja a vállalati vámügyintézői, a vámközreműködői, a vámügynöki, a jövedéki, az adóügyi, a hulladékhasznosítási és koordinálási szakterületen tevékenységet folytató ügyintézők és szolgáltatók, valamint ezen területen oktatók munkáját Együttműködik a fenti területeken érdekelt társszervekkel, a Kereskedelmi és Iparkamarákkal, valamint az illetékes állami szervekkel. Összehangolja a vám, jövedéki és más adóügyi, nemzetközi kereskedelmi adminisztrációs szakterületek érdekképviseletét Segíti a tagok folyamatos továbbképzését, képviseli a Szövetség tagságát a képesítési rendszer, az oktatási programok, valamint a vizsgáztatás szabályainak kidolgozásánál, szervezi a Szövetség részvételét az ezen területeken működő vizsgabizottságokban. 1

2 Etikai Bizottságot működtet, amely önkéntes jogkövetésen alapuló Etikai Kódex normarendszerének alkalmazásával ellenőrzi a tagok egymás közötti és piaci magatartására vonatkozó szakma specifikus etikai normák betartását, elősegíti azok érvényesülését és a szakágak szakmai és etikai színvonalának társadalmi elismerését Képviseli és támogatja a tagokat minden olyan esetben, amikor a közös fellépés vagy beavatkozás válik szükségessé a tagok tevékenységét akadályozó, gátló tényezők elhárítására. Tagjai között is az együttműködés javítása érdekében javaslattevő, véleményező és közvetítő tevékenységet folytat és segítséget nyújt a vitás kérdések megoldásához Elősegíti és támogatja a magyar vám- és adórendszer korszerűsítését és kölcsönösségi alapon a vámigazgatás és jövedéki igazgatás munkáját. Részt vesz a Szövetség tagjait érintő jogszabályok előkészítés alatti véleményezésében. Képviseli tagságának érdekeit a hazai és az Európai Uniós jogalkotási folyamatban és a jogalkalmazásban is. Közös szakmai állásfoglalásokat készít elő és azokat képviseli a megfelelő szinten Biztosítja tagjai számára a rendszeres jogi, szervezeti és működési tájékoztatást évente legalább egy alkalommal megrendezendő Szakmai Fórumon, illetőleg alkalmanként, amikor az szükséges, továbbá lehetővé teszi a találkozást és a konzultációt az illetékes államigazgatási szervek vezetőivel, vezető munkatársaival Előadásokat, vitákat szervez a tagokat érintő fontos szakmai, érdekvédelmi és gazdasági kérdésekről Szakmai információs kiadványokat ad ki és terjeszt Részt vesz a vámszakmai és a fentiek szerinti egyéb szolgáltatási tevékenység jogi, gazdasági és informatikai feltételrendszerének javításában, kezdeményezve a nemzetközi szervezetekben lévő tagságból származó tapasztalatok, információk és vámtechnikai megoldások hazai figyelembevételét, illetve bevezetését Segíti és támogatja a tagok adminisztrációs tevékenységének korszerűsítését és fejlesztését korszerű számítástechnikai és szervezési módszerek kialakításával és átadásával Tagozatokat, állandó és ad hoc bizottságokat működtet. 2

3 3. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 3.1. A Szövetség tagságát rendes tagok, egyéni tagok, pártoló tagok, és tiszteletbeli tagok alkotják A Szövetség rendes és egyéni tagja lehet, aki a 3.4. pontban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tartja, élni kíván a Szövetség tagságával járó 3.3 pontban foglalt jogokkal és jogosultságokkal és felvételéhez az Elnökség egyszerű szótöbbségben hozzájárul A Szövetség Pártoló tagja lehet, aki egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, működéséhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt és megfelel a rendes tagság követelményeinek A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a tagok által ismert és tisztelt személy, aki a Szövetségben kiemelkedő tevékenységet végzett vagy végez. A Tiszteletbeli tag címet az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés adományozza A rendes és az egyéni tag jogai: A rendes tag jogi személy esetén a képviselője -, illetve az egyéni tag bármely tisztségre megválasztható. Amennyiben a rendes tag jogi személy, a képviseleti megbízást bármikor visszavonhatja, illetve a választott tisztségviselő képviseleti jogosultsága más okból is megszűnhet. Megmarad a választott tisztség, ha a tisztségviselő a korábbi képviseleti jogosultságának elvesztését követő 3 hónapon belül Szövetségi tagságát, és/vagy képviseleti jogosultságát újra rendezi A Rendes tagot - amennyiben nem magánszemély - a vállalkozás megbízottja képviseli teljes körű felhatalmazással. A rendes tag megfigyelőként több, szavazati joggal nem rendelkező képviselőt is delegálhat Javaslatot tehet a Közgyűlés és az Elnökségi ülések napirendjére Részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában, a Közgyűlésre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában, ahol minden tagnak egy szavazata van Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet Hivatalos iratain és reklámanyagaiban jogosult "A Magyar Vámügyi Szövetség tagja", az alapító tag "A Magyar Vámügyi Szövetség alapító tagja" megjelölést használni Ellenőrizheti az Elnökség munkáját, ennek érdekében a Szövetség minden dokumentációjába betekinthet, ha ez a személyiségi jogokat, illetve a Szövetség gazdasági érdekeit nem sérti Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel. 3

4 3.4. A rendes és az egyéni tag, illetve a választott tisztségviselő kötelezettségei: A Szövetség célkitűzéseinek támogatása és munkájában történő tevékeny részvétel A Szövetség Alapszabályának, Etikai Kódexének és a Közgyűlések határozatainak betartása, az ajánlások figyelembe vétele Bármely tisztségre történő megválasztás esetén a tisztséggel járó feladatok legjobb képesség szerinti ellátása A Szövetség munkájához, a feladatok megvalósításához szükséges - a vállalkozási érdekeket nem sértő - információk rendelkezésre bocsátása A Szövetség tagságának érdekeit szem előtt tartva az együttműködés szellemének erősítése A szakmai követelményeknek való folyamatosan megfelelés, és gondoskodás a maga és alkalmazottai rendszeres továbbképzéséről Az 1. sz. Mellékletben meghatározott tagdíj határidőre történő befizetése A pártoló tag jogai: Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésének munkájában Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel A tiszteletbeli tag jogai: A tiszteletbeli tagot minden a 3.3 pontban felsorolt jog megillet Élhet a tagsági jogviszonyának megfelelő, az 1. sz. Mellékletben felsorolt kedvezményekkel A tagsági viszonyt létesíthet, aki: A Szövetség célkitűzéseivel egyetért a Szövetség Alapszabályát, a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja Természetes személy, illetve a jogi személyiségű tag vezetője, valamint, ha az más személy, a képviselője büntetlen előéletű. Jogi személy tag nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt A tagfelvételi kérelemről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. (Ez történhet útján is.) 3.8. A tagsági viszony létesítésének kezdeményezése: A belépés kezdeményezése a szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal és adatlappal történik, amelyben a belépni 4

5 kívánó nyilatkozik, hogy a tagsági viszony létesítésének feltételeit elfogadja, magára nézve kötelezőnek tartja A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi A tagsági viszony kezdete: A Rendes és Pártoló tagság, a nyilatkozatnak a Szövetség Elnöksége részéről történt elfogadás napjával kezdődik A Tiszteletbeli tagsági viszony a Szövetség kezdeményezésére, a felkért szaktekintély elfogadó nyilatkozatával jön létre A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételét kérő jogosult a Titkárságon keresztül a soron következő Közgyűléshez fordulni és kérni az elutasító határozat megváltoztatását. A Közgyűlés jogosult az Elnökség döntését megváltoztatni, és 2/3 -os többségű szavazással az elutasított felvételi kérelmet elfogadni Bármelyik tag jogosult kifogásolni az Elnökség döntését bármely új tag felvétele esetén, a Közgyűlés pedig 2/3-os többségű szavazással elutasíthatja az Elnökség által már elfogadott felvételi kérelmet A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony automatikusan megszűnik: a Szövetség megszűnésével, a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezen szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnökség a bejelentést kézhez vette. Az Elnökség a kilépés tényről tájékoztatja a Közgyűlést Az Elnökség törléssel szünteti meg a tagsági jogviszonyát annak aki: súlyosan megsérti a Szövetség Alapszabályát, illetve a Szövetség Szakmai-etikai normáit az 1. sz. Mellékletben meghatározott tagdíjat, vagy a Szövetséggel szemben fennálló egyéb, elismert tartozását a fizetési határidőt követő 60 napon belül, továbbá a Főtitkár által írásban tett felszólítására, a felszólítás kézhezvételétől számított további 30 napon belül sem rendezi, és ezért a Főtitkár javaslata alapján az Elnökség a tagság megszűntetéséről írásbeli határozatot hoz A tagság törlését a Főtitkár vezeti át a nyilvántartáson A törlésre vonatkozó döntést az Elnökség kétharmados döntéssel hozza meg az Etikai Bizottság javaslata, vagy a tagok 20%-ának javaslata alapján A törlésre vonatkozó Elnökségi döntés ellen Közgyűléshez lehet felülvizsgálati kérelemmel élni. 5

6 A törléssel kizárt tag 5 évig nem kezdeményezheti ismételt felvételét a Szövetségbe. 4. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 4.1. Közgyűlés 4.2. Elnökség Elnök Alelnök Elnökségi tagok (3 fő) 4.3. Titkárság 4.4. Ellenőrző Bizottság (3 fő) 4.5. Szakmai Bizottság 4.6. A Szakmai Bizottság állandó tagozatai: Integrátori Tagozat Jövedéki Tagozat Környezetgazdálkodási Tagozat Szállítmányozói és Logisztikai Tagozat Termelő, Kereskedői és Vállalkozói tagozat Vámszolgáltatói Tagozat 4.7. Etikai Bizottság 4.8. Oktatási és Továbbképzési Bizottság 4.9. Ad hoc - és munkabizottságok A bizottságok további tagozatokat, a tagok regionális tagozatokat alakíthatnak. A bizottságok, tagozatok, ad hoc- és munkabizottságok nem jogi személyek, a Közgyűlés jóváhagyásával, a Szövetség keretei között dolgoznak, beszámolási kötelezettséggel az Elnökség és a Közgyűlés felé. Működési rendjüket önállóan határozzák meg, megválasztják a nem állandó tagozatok vezetőségét és szükség esetén munkacsoportokat hoznak létre. A Szövetség Titkárságának, Tagozatainak és Bizottságainak ügyrendjét, az Elnökségi ülések részletes rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A választott tisztségviselők megbízása 3 évre szól. 6

7 5. A KÖZGYŰLÉS 5.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés A Közgyűlés a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: A Szövetség alapszabályának megállapítása és módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzat, az Etikai kódex, valamint a Választási Szabályzat jóváhagyása A Szövetség előző évi költségvetésének és a tárgyévi költségvetésének elfogadása - a tagdíj megállapítása, módosítása Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő évi feladatok meghatározása A Szövetség egyesülésének vagy feloszlásának kimondása A Szövetség más szervezetbe, szövetségbe történő belépéséről, a tagfelvételi kérelemről való döntés A Szövetség elnökének, alelnökének, és elnökségének megválasztása és visszahívása Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása A Szakmai és Nemzetközi Bizottság elnökének és a tagozatok vezetőinek megválasztása és visszahívása Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása Az Oktatási és Továbbképzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása A tagfelvételek és kizárások felülbírálása Az Elnökség előterjesztése alapján elismerések adományozása a Szövetségért kiemelkedő tevékenységet végzők részére A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, az Elnökség hívja össze. Az összehívásnak írásban, legalább 15 nappal a meghirdetett időpont előtt, a napirend közlésével kell megtörténnie Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlés elfogadott napirendjén szerepelnek. Az eredeti időpontban meghirdetett közgyűlés határozatképessége esetén a jelenlévők minősített (2/3-os) többségi szavazatával mód van az eredeti meghívóban nem szereplő új napirendi pont felvételére. A határozatképtelenség miatt a megismételt közgyűlésen csak az előzetes napirendben szereplő napirendi pontok vonatkozásában lehet döntést hozni A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele (50%-a) +1 tag jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a jelenlévők számától 7

8 függetlenül határozatképes. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlésre az eredeti időpontot követő 30 perc eltelte után kerül sor A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással, kivéve a kizárást és az Alapszabály módosítását, amelyekhez kétharmados többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt A Közgyűlést és a rendkívüli Közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök, a pontban foglaltak esetén az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Rendkívüli Közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt a tagok legalább 20%-a vagy az Ellenőrző Bizottság a cél megjelölésével indítványozza írásban a Szövetség elnökénél vagy Alelnökénél. A rendkívüli Közgyűlést a kezdeményezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni. 6. AZ ELNÖKSÉG 6.1. A Szövetség Elnökségének tagjai: Elnök Alelnök Elnökségi tagok 6.2. A tisztségek betöltése: Ha valamely választott tisztségviselő mandátuma, annak időtartama megszűnik, az Elnökség a következő tisztújító Közgyűlésig másik tisztségviselőt kooptálhat. A Közgyűlés a Szövetség elnökét, alelnökét, az Elnökség tagjait és az Ellenőrző Bizottság elnökét, illetve Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással választja. A többi bizottság tagjait, és a Tagozatvezetőket a Közgyűlés nyílt szavazással választja. A kérdéskört részleteiben a Választási Szabályzat tartalmazza Az Elnökség feladatai: A két Közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása Az érdekvédelmi munka irányítása A Szövetség gazdálkodásának irányítása Külső és belső díjak alapítása és odaítélése Éves beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek és az Ellenőrző Bizottságnak Az Elnökség működése és döntési jogköre: 8

9 Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta egy alkalommal tart ülést. Az elnökségi üléseket a Szövetség Elnöke, vagy Alelnöke illetve felhatalmazásuk alapján a Főtitkár hívja össze. Az elnökségi ülések egyes napirendi pontjainak megvitatásához az Elnök, tanácskozási joggal a tagok egyes képviselőit, a bizottságok tagjait és más szervezetek képviselőit is meghívhatja (kibővített elnökségi ülés) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább három fő jelen van és ezek közül az egyik az Elnök, vagy az Alelnök. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt Kétharmados döntés szükséges a következő határozat tervezetek elfogadásához, illetve módosításához: Alapszabály Szervezeti és Működési Szabályzat Etikai Kódex Választási Szabályzat Az Elnökség esetenként írásban (fax, levél, elektronikus levél) is dönthet olyan kérdésekben, amelyekhez nem szükséges a kétharmados döntés. A levelezést a Titkárság irattárazza Az Elnökség dönt a Közgyűlés időpontjáról Szükség esetén az Elnökség feladatainak szakszerűbb ellátása érdekében ad hoc és munkabizottságokat hozhat létre a Szövetség tagjaiból, melyek munkáját az Elnökség irányítja, ellenőrzi Az Elnökség indokolt esetben megbízottat, vállalkozót, alkalmazottat foglalkoztathat Az Elnökségi ülésekről Emlékeztetőt kell készíteni, ezt a rendes tagok részére elérhetővé kell tenni, az ahhoz való hozzászólás lehetőségét is biztosítva Az Elnökség tagjai rendszeresen és tevékenyen részt vesznek: az Elnökség feladatainak megvalósításában, a határozatok, tervek elkészítésében, meghozatalában, a Közgyűlés előkészítésében, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében. 7. A SZÖVETSÉG ELNÖKE 7.1. Az elnök az Egyesület képviselője Tisztét társadalmi munkában látja el A két Közgyűlés és az Elnökségi ülések közötti időszakban, az Elnökség nevében jár el, ezen intézkedéseiről az Elnökséget a legközelebbi ülésen tájékoztatja. 9

10 7.4. Képviseli a Szövetséget az államigazgatási szervek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a regionális kamarák és más érdekvédelmi szervezetek előtt és ápolja a szövetség külső kapcsolatait Vezeti az Elnökség és a közgyűlés üléseit Az Elnökség ülésein, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Távolléte esetén az Alelnök, vagy az Elnökség egy tagja helyettesíti Az Elnök önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot Összehangolja és felügyeli a Bizottságok munkáját Szervezi és irányítja a tagszervezést, tagépítést, valamint a gazdálkodást Felelőse a szövetség érdekvédelmi munkájának A Szervezeti és Működési, valamint a Választási Szabályzatokban foglaltakat folyamatosan figyelemmel kíséri, előkészíti és előterjeszti ezek szükséges módosítását. 8. ALELNÖK 8.1. Az Elnök távolléte esetén vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, elnököl az Elnökség ülésein és a Közgyűlésen Az Elnök akadályoztatása esetén felügyeli a Titkárság tevékenységét, figyelemmel kíséri a könyvelést. 9. TISZTELETBELI ELNÖK 9.1. A legalább két választási ciklust letöltött Elnököt, illetve Alelnököt megilleti a "Tiszteletbeli Elnök"-i, illetve "Tiszteletbeli Alelnök -i cím használata A Közgyűlés ezt a tisztet ennél rövidebb ideig betöltő Elnök, illetve Alelnök részére is adományozhatja. 10. FŐTITKÁR Feladatát munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján végzi, amelyre vonatkozó szerződést az Elnökség előzetes egyetértésével, a Szövetséggel köt meg A Főtitkár feladatai: A Bizottságok által összegyűjtött szakmai problémákat, javaslatokat rendszerezi, elkészíti az ajánlások, állásfoglalások szövegét és az Elnökség elé terjeszti. 10

11 A tagok számára biztosítja a közigazgatási szervek által közzétett és a Szövetség birtokába került állásfoglalások, tájékoztatók és hasonló szakmai anyagok megismerését, Szervezi a jogalkotók által véleményezésre küldött előkészítő joganyagok véleményezését, összegyűjti és kialakítja a Szövetség végső álláspontját, továbbá a tagok javaslatai, véleményei alapján jogszabály-módosítások kezdeményezéséhez elkészíti a szakanyagot Az Oktatási Bizottság vezetőjével együttműködik a képzések, továbbképzések megszervezésében, összeállítja a szakmai programokat, napirendeket Kapcsolatokat tart a hatóságok szakmai vezetőivel, képviselőivel Gondoskodik a Szövetség média kapcsolatainak folyamatos működtetéséről Szervezi, irányítja, ellenőrzi a Titkárság működését Felelős a pénzügyi és számviteli tevékenység szabály- és jogszerűségéért Saját, illetve átruházott hatáskörben külső kapcsolatokat tart Részt vesz az Elnökségi üléseken A Szövetség napi feladatainak ellátása, kapcsolattartása a tagokkal Az elnökségi ülések anyagainak előkészítése és az elnökségi ülések megszervezése Az adminisztrációs tevékenység biztosítása, a gazdálkodási terv szerinti feladatok megoldása Előkészíti, előterjeszti és az Elnökség döntése alapján megszervezi a külföldi kiutazásokat. 11. SZAKMAI ÉS NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG Javaslatokat készít a tagok szakmai munkájának korszerűsítésére Összegyűjti, elemzi és értékeli a szakmai problémákat, és javaslatokat tesz az Elnökségnek szövetségi ajánlások, állásfoglalások elkészítésére Az Oktatási és Továbbképzési Bizottsággal közösen begyűjti, előkészíti a véleményezni szükséges, a szakmai munkát befolyásoló információt, jogszabályokat, törvénytervezeteket Javaslatot terjeszt elő a Szövetség nemzetközi szervezeti tagságára, valamint ellátja a tagságból fakadó operatív feladatokat Figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai változásokat, irányvonalakat, az ennek során szerzett információkat hozzáférhetővé teszi a Szövetség tagjai számára. 11

12 11.6. Kapcsolatot tart az érintett területek többi szakmai érdekképviseleti szervével a nemzetközi tevékenység koordinálása érdekében. 12. AZ OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG Megszervezi a tagok képzését, továbbképzését Előkészíti és megszervezi a szakmai konferenciákat Szakmai és Nemzetközi Bizottsággal közösen véleményezi a szakmai munkát befolyásoló jogszabály-módosítás tervezeteket. 13. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve. A Közgyűlés által megválasztott Elnökből és 2 tagból áll, tevékenysége során testületként jár el. Üléseit az Elnök hívja össze. Működésében valamennyi tagnak egyidejűleg részt kell vennie. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolással tartozik. Az észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Elnökséget Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki: a Szövetség alkalmazásában áll, vagy a Szövetségben gazdasági feladatokat lát el, vagy választott tisztségviselő a Szövetség bármely más területén Az Ellenőrző Bizottság feladata A Szövetség pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése A költségvetés végrehajtásának, a vonatkozó jogszabályok betartatásának ellenőrzése A Szövetség jogszabályok, közgyűlési és elnökségi határozatok, valamint belső szabályzatok szerinti működésének, tevékenységének ellenőrzése Az ellenőrző bizottság jogai: Az ellenőrző bizottság a Szövetség tisztségviselőitől a főtitkár útján minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges Az ellenőrző bizottságot tevékenységéről kizárólag a Közgyűlés irányában terheli - az ellenőrző bizottság elnöke által teljesítendő - beszámolási kötelezettség. 12

13 A Közgyűlés a Szövetség éves költségvetéséről és az éves beszámolóról csak az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében dönthet Az ellenőrző bizottság intézkedései: Az ellenőrző bizottság felszólíthatja az Elnökséget a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Szövetség tevékenysége, gazdálkodása megfeleljen a jogszabályoknak, a Szövetség alapszabályának Ha az elnökség a felhívásnak nem tesz eleget, az ellenőrző bizottság kezdeményezi a Közgyűlés összehívását Ha az elnök, és az Alelnök a Közgyűlés összehívását elmulasztja, úgy a Közgyűlést az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására egyébként irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával Az ellenőrző bizottságot a Szövetség ügyeiben - a fentieken túlmenő - operatív intézkedési jog nem illeti meg. 14. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által megválasztott elnökből és 3 tagból áll, tevékenysége során testületként jár el. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt Ellenőrzi az Etikai Kódexben foglaltak betartását, vizsgálja a bejelentéseket és állásfoglalásokat készít az Elnökség részére. Az állásfoglalásokat az Elnökség rendszeresen közzéteszi, illetve rendszeresen beszámol a Közgyűlés előtt Együttműködik a Szövetség más Állandó Bizottságaival, kapcsolatot tart a társszövetségek etikai bizottságaival és kölcsönösen tájékoztatják egymást a felmerült etikai kérdésekről Feladata az Etikai Kódex szükséges módosításainak előkészítése, kidolgozása, előterjesztése az Elnökség elé Az Etikai Bizottság érintett tagjai, illetve elnöke nem vehet részt az esetlegesen ellene felmerülő kifogások vizsgálatában, álláspont kialakításában. 15. AD HOC BIZOTTSÁGOK A Közgyűlés és az Elnökség egy-egy konkrét feladat ellátására ad hoc bizottságot választ A tagok bármely csoportja is létrehozhat az Elnökség jóváhagyásával, konkrét cél meghatározása mellett munkabizottságot. Amennyiben az Elnökség megtagadja a jóváhagyást, a tagok a Közgyűléshez fordulhatnak. Bármely ilyen bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatni kell az Elnökséget és a következő Közgyűlést. 13

14 15.3. A választások előkészítésére az elnökség Jelölő Bizottságot hoz létre a tagok képviselői sorából. A Jelölő Bizottság feladata a választások előkészítése, a tagok véleményét és javaslatait a Tisztújító Közgyűlés elé tárja. 16. TAGOZATOK A Szövetség tagjai a Tagozatvezetőkhöz történő bejelentéssel válnak egy-vagy több Tagozat tagjává A Tagozatok feladatai: A Tagozat szakágazati tevékenységét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezése, ilyen jogszabálytervezetek véleményezése a Szövetség tagjai közötti szakmai viták rendezése a tagok eseti vagy rendszeres szakmai oktatásának, továbbképzésének előkészítése ajánlások kidolgozására javaslattétel. 17. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE A Szövetséget harmadik személy előtt az Elnök, Alelnök, Főtitkár, vagy az Elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, illetve más erre meghatalmazott választott tisztségviselő képviseli. 18. ALÁÍRÁSRA JOGOSULT Elnök Az Elnök távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén az Alelnök, vagy a Főtitkár Az Elnökség által meghatalmazott elnökségi tag, gazdálkodási ügyekben két tag. 19. SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA A Szövetség céljai megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás rendjére az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadóak A Szövetség gazdálkodásáról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok által bármikor ellenőrizhető. 14

15 19.3. A Szövetség a tagok, pártoló tagok vagy más jogi és magánszemély által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel gazdálkodik. Ezek felhasználása csak a jelen Alapszabályban rögzített célok elérése és feladatok megvalósítása érdekében történhet A Szövetség bevételei: A tagdíj. A tagdíj mértékét a Közgyűlés a költségvetéssel összefüggésben határozza meg. A mindenkori tagdíj mértékét jelen Alapszabály 1. sz. Melléklete tartalmazza Rendes és pártoló tagok anyagi juttatása Adományok, támogatások Egyéb (pályázatok, rendezvények, szolgáltatások, kiadványok, stb.) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek A Szövetség célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában átmenetileg nélkülözhető javakat jövedelmező módon kell hasznosítani, ill. az értékmegőrzésről gondoskodni kell. 20. A SZÖVETSÉG KŰLSŐ KAPCSOLATAI A Szövetség kapcsolatot tart minden olyan szervvel, amelynek tevékenysége, tagjai munkáját, illetve gazdálkodását érinti. Így különösen: Közigazgatási szervekkel Kamarákkal Felveszi a kapcsolatot minden olyan szervezettel, amelynek érdekei akár csak részterületeken is azonosak vagy hasonlóak a Szövetség tagságának érdekeivel, így: érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szakmai szervezetekkel, más országok hasonló szakmai szervezeteivel, érdekegyeztető, érdekképviseleti munkája során törekszik szövetségesnek megnyerni e szervezeteket Megjelenik minden olyan fórumon, amely a tagságot érintő kérdésekről folyik, véleményt gyűjt tagjaitól és azt közvetíti az illetékes fórum felé A Szövetség nem politikai szervezet, politikai kérdésben nem foglal állást és nem nyilvánít véleményt. Fontos szakmai kérdésekben azonban igyekszik megnyerni a parlamenti pártok támogatását. 15

16 21. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE A Szövetség megszűnik, ha: feloszlását a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, más egyesülettel egyesül, a rendes tagok száma tartósan (hat hónapon keresztül) 10 alá csökken A Szövetség megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a megmaradt vagyont a tagok között befizetéseik arányában kell szétosztani. A jogi személyek és magánszemélyek hozzájárulásaiból képződött egyéb vagyont a Közgyűlés döntése szerint kell felhasználni. 22. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A Szövetség az évi II. tv. alapján működik, összhangban az Alkotmánnyal A módosításokkal hatályos egységes szerkezetű Alapszabályt a Szövetség május 03-án megtartott Közgyűlése fogadta el, amelynek alapján a korábbi Alapszabály hatályát veszti Az Alapszabály május 3-án lép hatályba. Az 1. sz. Melléklet Január 1-jével lép életbe A tisztségviselők 3 évre történő választására vonatkozó előírásokat első ízben a évi Tisztújító Közgyűlésen kell alkalmazni. 16

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7.

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. 1. Az Egyesület neve és székhelye Országos Mediációs Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Országos

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben