BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a május 13. napján tatandó képviselő-testületi ülése. Készítette: d Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tágy: Javaslat a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft üzleti évől készített éves beszámolójának elfogadásáa, valamint a könyvvizsgáló választásáa Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváos XVI. keület Önkományzata 100 %-os tulajdonosi joggal endelkezik a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft.-ben (Cg.: , székhelye: 1165 Budapest, Üjszász u , képviseli: Rátonyi Gábo, továbbiakban: Tásaság). A Ptk. (2013. évi V. tövény) 3:109. (2) bekezdése alapján a gazdasági tásaság legfőbb szevének hatásköébe tatozik a számviteli tövény szeinti beszámoló jóváhagyása és a nyeeség felosztásáól való döntés. A számvitelől szóló évi C. tövény (továbbiakban: számviteli tövény) a endelkezik a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások éves beszámolójának letétbe helyezéséől, valamint a közzétételi kötelezettségől. Ez alapján a könyvvizsgálói jelentéssel, és a tulajdonosi jóváhagyással együtt kell az éves beszámolót az adott üzleti év mélegfodulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni. Továbbá minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolót, illetve az egyszeűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni. A Tásaság elkészítette évi számviteli beszámolóját eze Ft méleg főösszeggel és eze Ft méleg szeinti eedménnyel, mely az előtejesztés 1. számú mellékletét képezi. A méleg- és eedmény-kimutatás adatainak észletes bemutatása a 2. számú mellékletben található. A Tásaság könyvvizsgálója megállapította, hogy az éves beszámoló a számviteli tövényben foglaltak és a Magyaoszágon elfogadott általános számviteli elvek szeint készült, a Tásaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéől megbízható valós képet ad. (3. sz. melléklet) A Felügyelő Bizottság döntéséől szóló jegyzőkönyvkivonat a Képviselő-testületi ülésen kiosztása keül. A Képviselő-testületnek nem csak a beszámoló elfogadásáól kell hatáozatot hoznia, hanem elsősoban aól, miszeint elfogadja, hogy a Tásaság adózott eedménye - amely a évben E Ft volt - a Kft-nél maadjon, és ez összeg az Eedménytatalékba keüljön átvezetése.

2 2 A Kft. könyvvizsgálójának (S.A.M. Vitel Könyvszakétő és Tanácsadó Betéti Tásaság (székhely: 1122 Budapest Moszkva té 16., cg.: , könyvvizsgálatét személyében is felelős személy: Sághy Andás Vilmosné, anyja neve: Szenczi Magit lakcíme: 1171 Budapest, Tápióbicske u. 81/B.) mandátuma én lejá. A Kft. számáa könyvvizsgálat jelenleg sem a polgái tövénykönyvől szóló évi V. tövény, sem a számvitelől szóló évi C. tövény alapján nem kötelező, azonban tekintettel aa, hogy 100%-ban önkományzati tulajdonú cégől van szó, ezét fontosnak tatjuk a jogszabályban előítaknál szigoúbb ellenőzést valamint a szakmai segítséget. Megkeestük a jelenlegi könyvvizsgálót és az önkományzat másik Kft-jének (Rehab-XVI. Kft) könyvvizsgálóját, hogy a költségtakaékosság jegyében adjanak ajánlatot a Kft. könyvvizsgálatáa vonatkozóan. A jelenlegi könyvvizsgálónak a havi nettó Ft összegű díjazását nem állt módjában csökkenteni, azonban Kiály Zsuzsanna egyéni könnyvizsgáló Ft/év összegű ajánlatot adott a könyvvizsgálati feladatok ellátásáa. A Ptk. 3:130. (1) bekezdése alapján a tásaság legfőbb szeve választja a könyvvizsgálót, a (2) bekezdés ételmében a könyvvizsgálót hatáozott időe, de legfeljebb öt éve lehet megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtatama nem lehet övidebb, mint a legfőbb szev által tötént megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig tejedő időszak. A Rehab-XVI. Kft. könyvvizsgálójának szakmai munkájával elégedettek vagyunk, így előtejesztőként javaslom Kiály Zsuzsanna egyéni könyvvizsgáló (anyja neve: Gacsályi Bobála, lakcím: 1102 Budapest, Köösi Csona S. út 2., MK tagsági ig.szám: ) megbízását május 31-ig tejedő időtatama. Kiály Zsuzsanna könyvvizsgálatét jáó díjazását Ft, azaz Hétszázeze foint /év összegben javaslom megállapítani. Kéem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előtejesztésben foglaltakat, valamint Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft évi beszámolóját megtágyalni és elfogadni szíveskedjen! Hatáozati javaslati.: Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzat Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakolója elfogadja, hogy a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: , székhelye: 1165 Budapest, Újszász u , képviseli: Rátonyi Gábo) évi E Ft-os adózott eedménye a Kft-nél maadjon, és ez az összeg átvezetése keüljön az Eedménytatalékba. Hatáidő: május 20. Felelős: Kovács Péte polgámeste (elfogadása minősített szótöbbséget igényel) Hatáozati javaslat II.: Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzat Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakolója, a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: , székhelye: 1165 Budapest, Üjszász u , képviseli: Rátonyi Gábo) évi egyszeűsített éves beszámolóját - figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét - elfogadja.

3 3 Felkéi a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hatályos jogszabályok endelkezési alapján gondoskodjon a cégbíósági letétbe helyezésől, valamint a közzétételől. Hatáidő: május 31. Felelős: Kovács Péte polgámeste (elfogadása az SzMSz 18. (2) bek. m/ pontja ételmében minősített szótöbbséget igényel) Hatáozati javaslat III.: Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzat Képviselőtestülete úgy hatáoz, hogy a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. könyvvizsgálójává választja Kiály Zsuzsanna egyéni könyvvizsgálót (anyja neve: Gacsályi Bobála, lakcíme: 1102 Budapest, Köösi Csona S. út 2., MK tagsági ig.szám: ) május 31.-ig tejedő időtatama. A Képviselő-testület a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. könyvvizsgálatét jáó díjazását ,- Ft, azaz Hétszázeze foint/év összegben állapítja meg. Felkéi a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval 90 napon belül kössön megbízási szeződést. A képviselő-testület felkéi a Polgámestet, gondoskodjon a módosításokkal egységes szekezetbe foglalt Alapító Okiat aláíásáól és annak a Cégbíósághoz töténő - 30 napon belüli - megküldéséől. Hatáidő: augusztus 13. Felelős: Kovács Péte polgámeste (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18. (2) bek. b) pontjáa) Budapest, ápilis 30. Kovács Péte polgámeste jegyző Tágyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Mellékletek: 1. sz. Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. egyszeűsített éves beszámolója 2. sz. Kiegészítő melléklet a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft évi egyszeűsített éves beszámolójához 3. sz. Könyvvizsgálói j elentés

4 Il Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft a vállalkozás megnevezése 1163 Budapest Havashalom u.41. a vállalkozás címe Egyszeűsített éves beszámoló 2014 üzleti évől A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte Keltezés: Budapest mácius 31. a vállalkozás vezetője Ketváosi Spotléíesjtnényeksí ( k é p v i s e l ő j e ) üzemeltető Kft Budapest, Újszász u Adószám: BankszámlftttTP Az egyszeűsített éves beszámolót készítette: Kalocsainé Szálai Gabiella egisztált mélegképes könyvelő oklevélszám :

5 h 'I Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Cég neve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Az üzleti év mélegfodulónapja: Decembe 31. (év, hó, nap) Egyszeűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte Foások (passzívák) adatok E Ft-ban. Soszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tágyév a b c d e 15. D. Sajáttőke ( so) I. JEGYZETT TŐKE soból: visszavásáolt tulajdoni észesedés névétéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltatalékok 25. F. Kötelezettségek ( so) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatáolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( so) Keltezés: Budapest 2015 mácius 31. Ketváosi Spotlétesítményeké/] Üzemeltető Kft. (Jf«0 Adószám: Bankszaniía: OTP (Képviselője)

6 1' Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 1 Cég neve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Az üzleti év mélegfodulónapja: Decembe 31. (év, hó, nap) ; : : Egyszeűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Soszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tágyév a b c d e 01. A. Befektetettesközök( so) ^V::V;V:Í:\;;.V :;:-V :H;, ;; I. IMMATERÁLIS JAVAK soból: Immateális javak étékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK soból: Tágyi eszközök étékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. OB.soból: Befektetett pénzügyi eszközök étékhelyesbítése 08. B. Fogóeszközök ( so) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatáolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( so) Budapest mácius 31. K o l v 6 o s i spotlwmttafnyftkfft üzemeltető Kft, a vállalkozás vezetője 1165 BudapeÉl; Újszász u (képviselője) Adószám: Bankszámla: OTP

7 Il Statisztikai számjel 1» Cégjegyzék száma Cég neve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Az üzleti év mélegfodulónapja: Decembe 31. (év, hó, nap) Egyszeűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljáással) A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte adatok E Ft-ban. Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése EIÓZŐ év Tágyév a b c d e 1. Étékesítés nettó ábevétele II. Aktívált saját tejesítmények étéke III. Egyéb bevételek III. soból: visszaít étékvesztés IV. Anyagjellegű áfodítások V. Személyi jellegű áfodítások VI. Étékcsökkenési leíás VII. Egyéb áfodítások VII. soból: étékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l.±ll.+lll.-iv.-v.-vi.-vii.) ;::v:.;:;:;.v.;:: ;.;.;.y. v. :4356 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek áfodításai - B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli áfodítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. -XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Budapest mácius 31. Ketváosi Spotléíesítmény/keí Üzemeltető Kft, B ü d a P o c t - U is2d3zu. locmiiaikozás vezetnie Adószám: é k o z a s y e z e t 0 J e Banksízáflia: OTP (kepvse'oj 6 )

8 1, ' ^X-tcJLt«}- ERZSEBETLIGETI U SZO Dü SZENTMIHALYl ja^fc, MgjHBP ^Hite, MIHÜJ jag. Uf 9 Z» V# L# II Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft évi Kiegészítő melléklet Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Budapest, Újszász u Adószám: Bankszámla: OTP\1,17160Qí-20í87091 Rátonyi Gábo ügyvezető Budapest, mácius 31.

9 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE A Tásaság cégneve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kolátolt Felelősségű Tásaság A Tásaság székhelye: 1165 Budapest, Újszász u Budapest Havashalom u. 41. (2015. ápilis 13-ig) A Tásaság telephelyei: 1160 Budapest, Segesvá u Budapest, Bátony u Budapest, Bátony u Budapest, Magit u Budapest, Lőté u. 4. A Tásaság jegyzett tőkéje: eft pénzbeli hozzájáulás A Tásaság működésének időtatama: hatáozatlan idő A Tásaság adószáma: A Tásaság cégjegyzékszáma: A Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzata alapította decembe 13. napján. A Tásaság egyszemélyes tulajdonosa Budapest Főváos XVI. keület Önkományzata. A Tásaság tevékenységét januá 9-én kezdte, a Cégbíósághoz benyújtott bejegyzési kéelemmel egyidőben. A Cégbíóságnál januá 25-én keült a Tásaság bejegyzése. A Tásaság feladata az alapító Önkományzat tulajdonában álló, de a Tásaság üzemeltetésében lévő Ezsébetligeti Uszodáa és Rákosszentmihályi Uszodáa kitejedő teljes köű spotlétesítmény-üzemeltetői tevékenység ellátása, mely közepén a Keingő utcai spottelep működtetésével egészült ki, ápilisában pedig az ugyancsak önkományzati tulajdonban lévő Ikaus spotpálya futófolyosó-öltözőépület működtetésével bővült ki. Az Ezsébetligeti Uszoda átadásáa januá 25-én keült so. A Szentmihályi Uszoda július 11-én keült átadása, megnyitása. A Keingő utcai spotpálya augusztus 31-től szeptembe 19-ig állt a Tásaság kezelésében. Az Ikaus spotpálya öltözőépület bitokbavételée ápilis 11-én keült so. Az önkományzati beuházás keetében az Ikaus spottelepen megépített ekotán futópálya átadásáa szeptembe végén keült so. Az Ikaus pályán május 5-én keült so a kis műfüves pálya átadásáa június 2-án átadása keült az Ezsébetligeti Uszoda önkományzati beuházás keetében megépített standja, melynek nyái üzemeltetése szintén a Tásaság feladata. Az Ikaus pályán, új beuházásban épült nagy műfüves futballpályát szeptembe 13. óta üzemelteti Tásaságunk. 2

10 A tulajdonos önkományzat máicus 25-i képviselő-testületi hatáozatával keült bejegyzése a Tásaság háom új telephelyi címe: 1165 Budapest, Bátony u. 3. és 1165 Budapest, Magit u. 147 és 1165 Budapest, Lőté u. 4., mely telephelyek a 1165 Budapest, Bátony u. 1. cím alatt lévő ingatlannal együtt alkotják az Ikaus spottelepet. A Tásaság székhelyének módosítása a képviselő-testület máicus 25-i hatáozata alapján a Cégbíóságon is bejegyzése keült, s ápilis 13-i hatállyal a Tásaság új székhelye: 1165 Budapest, Újszász u Az alapító szándéka szeint a Tásaságnak az Alapító Okiat szeint az alábbi tevékenységi köei vannak (TEÁOR 2008 besoolás szeint): Spotlétesítmény működtetése (főtevékenység) Szabadidős-, spoteszköz kölcsönzése Spot, szabadidős képzés Egyéb humán-egészségügyi ellátás Spotegyesületi tevékenység Testedzési szolgáltatás Egyéb spottevékenység M.n.s. egyéb szóakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közézetet javító szolgáltatás 2. A SZÁMVITELI POLITIKA a/ Általános infomációk A Tásaság könyveit és nyilvántatásait a Számvitelől szóló évi C. tövény szeint vezeti. A beszámoló készítésének időpontja a tágyévet követő év mácius 31-e. A Tásaság a beszámoló észét képező méleget az A" változatú egyszeűsített mélegséma szeint állítja össze. Az eedménykimutatást összköltség-eljáással készíti, melyhez az u.n. A" változatú egyszeűsített eedménykimutatás sémát használja. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - eze fointban étendők. bl A számviteli politika főbb elemei A Tásaság a Számviteli Tövény és a tevékenységée vonatkozó egyéb jogszabályi előíások szeint végzi tevékenységét. A Tásaság a Számviteli Tövénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltáozási, eszköz és foás étékelési szabályzatát. 3

11 A Tásaság ögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek évényesülését. Az ímmateiális javak esetében a Tásaság a szellemi temékek között tatja nyilván a tulajdonában lévő szoftveeket, az Adótövény, illetve a hasznos élettatam szeint meghatáozott lineáis étékcsökkenéssel csökkentett étéken. A tevékenységet tatósan szolgáló ímmateiális javak étékcsökkenési kulcsai: Vagyoni étékű jogok: 6 év Szellemi temékek: 2 év Üzleti vagy cégéték: 5 év A tágyi eszközök tekintetében a vásáolt eszközöket a Tásaság az étékcsökkenéssel csökkentett beszezési étéken tatja nyilván. A tevékenységet tatósan szolgáló gépek, beendezések, felszeelések alkalmazott leíási kulcsai: Idegen ingatlanon végzett beuházás: 16,7% Egyéb gépek, beendezések: 14,5% Egyéb üzleti beendezés és eszköz, jóléti eszköz: 14,5% Számítástechnikai beendezés és felszeelés: 33% Az egyedileg 100 eft beszezési éték alatti tágyi eszközöket a Tásaság a endeltetésszeű használatbavételko (aktiválásko) egy összegben tev szeinti étékcsökkenéssel számolja el. A készletek étékelésének alapja a vásáolt készleteknél és anyagoknál a tényleges beszezési á. A jelentős összegű, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba métékének megállapításánál a Tövényben előít météket alkalmazza a Tásaság. Az étékvesztések elszámolásako és visszaíásako az eedeti bekeülési éték 20 %-át meghaladó eltéést tekinti lényegesnek a Tásaság. 3. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS a/ Gazdálkodási mutatók Az eszközök és foások étékét és összetételét a következő táblázatok mutatják: Az eszközök összetétele Megnevezés Megoszlás (%) Megoszlás (%) év év Befektetett eszközök 26,36 % 31,59% Fogóeszközök 39,72 % 30,95 % Aktív időbeli elhatáolások 33,92 % 37,46 % Eszközök összesen 100,00% 100,00% 4

12 A foások összetétele Megnevezés Megoszlás (%) Megoszlás (%) év év Saját tőke 52,58 % 60,47 % Céltatalékok 0,00 % 0,00 % Kötelezettségek 40,66 % 32,85 % Passzív időbeli elhatáolások 6,76 % 6,68 % Foások összesen 100,00% 100,00 % A és évek beszámolóit összevetve látható, hogy a Tásaság gazdálkodási helyzete pozitív iányban változott. A Tásaság saját tőkéje mind abszolút étékben, mind aányában nőtt, kötelezettségei viszont a tavalyi szint alatt maadtak. b/ A Tásaság pénzügyi és jövedelmi helyzete A Tásaság működtetése és fejlesztései finanszíozása soán a működésben likviditási gondok nem jelentkeztek. A pénzügyi helyzet megítélését támasztják alá a 2. számú mellékletben számolt likviditási mutatók is, melyek alapján is jól látható, hogy a tásaság fizetőképes, likvid eszközei fedezetet nyújtanak a kötelezettségek étékée. Mindez csak a tulajdonos önkományzat támogatásával lehetséges. A Kft. jövedelmi helyzetének étékeléséhez a 2. számú mellékletben számolt hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók nyújtanak segítséget. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ ADATAIHOZ a/ Mélea-tételek és tatalmuk Immateiális javak: eft eft Az immateiális javak állományában évben az alábbi növekedések, állománybeszezések töténtek: Új Windows 8 pogam beszezése 1 gépe 35 eft Stand bővítési tev eft A decembe 31-én - nem nulla étékkel - itt szeeplő háom immateiális jószág étéke: Standfüdő külső ponyvás öltöző tevei 237 eft Szeve szoftve (2013-as beszezés) 80 eft Stand bővítési tev eft 5

13 Tágyi eszközök: eft eft A Tásaság Befektetett eszközök között mutatja ki azon beszezett eszközeit, melyek a vállalkozási tevékenységet tatósan, egy évet meghaladó időtatamon túl szolgálják. A Befektetett eszközök étékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest. A Befektetett eszközök buttó étékének, illetve étékcsökkenésének változását az 1. számú melléklet tatalmazza évben az alábbi 100 eft-ot meghaladó tágyi eszközök keültek beszezése: Szoláium beszezése Szentmihályi Uszoda eft Online pénztágépek 3 db mindkét uszodába 794 eft Kameaendsze, videólejátszó bővítése az uszodákban 339 eft Medencetéi takaítógép beszezése 499 eft Lengőajtó gyátása Ezs.ligeti tanmedencéhez 211 eft Szeve számítógép beszezése 191 eft Tágulási tatály beépítése Reflex 600 N 134 eft A Befektetett eszközök étékcsökkenésének egésze teljes egészében tev szeinti leíás, lineáis étékcsökkenési módszeel kalkulálva. A Tásaság üzemeltetésében lévő uszodák és spotpályák ingatlanjai nem a Tásaság tulajdonában vannak, hanem az alapító tulajdonos XVI. keületi Önkományzat tulajdonát képezik. A tágyi eszközök között kimutatott tételek jelentős észe idegen tulajdonú ingatlanon végzett beuházás eft buttó étékben. Készletek: eft eft Készletek összetevői: év év Higiéniai anyagok Tisztítószeek és egyéb anyagok Vízkezelési anyagok Munkauhák Összesen: A Tásaságnak saját temelésű készletei nincsenek, a vásáolt készletek között különféle anyagok találhatóak a fenti megosztásban soán a Tásaság nem számolt el étékvesztést a készleteie. A Tásaság tevékenysége soán évben veszélyes hulladék nem keletkezett, annak elszállításáól nem kellett gondoskodni. 6

14 Követelések: eft eft Követelések összetevői: év év Időszakon kívüli áfa elhatáolás Vevői követelések Szállítói kötelezettségek (túlfizetés) Szép-kátyás vásálás átvezetési számla Ipaűzési adó túlfizetés - 21 Tásasági adó túlfizetés - 39 Összesen: A Tásaság a vevői követelések között mutatja ki a fodulónapig má teljesített, de a szolgáltatást igénybevevő által még pénzügyileg nem endezett követeléseket. Az uszodai szolgáltatások pénzügyi endezése a vendégek észéől készpénzben töténik, átutalással endezik fizetéseiket az uszoda bélői, endezvényeke szeződött bélői. A vevői követelések mindegyike, illetve a Szép-kátyás vásálások, bankkátyás vásálások ellenétéke kiegyenlítése keült a mélegkészítés időpontjáig. A Tásaságnak észesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben nem áll fenn követelése. A Tásaság által jogeős bíói ítélettel megnyet pees ügyek, végehajtási eljáások: Végehajtási eljáás van folyamatban két ügyben, béleti díj meg nem fizetése miatt. Alpees: M Buda Kft. Összege: Ft és jáulékai Jogeős bíósági meghagyáson alapul. Végehajtás alá vonható vagyona jelenleg nincs a cégnek. Alpees: Ha-Ho Hováth és Tása Keeskedelmi Kft. Összege: Ft és jáulékai Jogeős bíói ítéleten alapuló követelés, siketelen végehajtás után a cég felszámolás alá keült, vagyonnal nem endelkezik, kétük a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását. A Tásasággal szemben én az alábbi 2 polgái pees ügy van folyamatban: Alpees: Maweko Kft. Pe tágya: zálogjog évényesítése, béleti díj, Hl. ingatlan használati díj, közüzemi díj megfizetése. Pe övid összegzése, váható kimenetele: jogeős penyetesség. A bíóság Ft megfizetésée kötelezte az alpeest mácius hónapban jogeős ítélettel. A Maweko felszámolás alá keült, vagyonnal nem endelkezik, a követelés behajthatatlan lesz. Felpees: uszodalátogató magánszemély 7

15 Pe tágya: kátéítés (vagyoni és nem vagyoni ká) Petágy étéke: Ft + jáulékok Pe övid összegzése: Első fokon túlnyomóészt pevesztesség folytán a bíóság Ft megfizetésée kötelezte Tásaságunkat. Az első fokú ítélettel szemben fellebbezett a Tásaság. Peveszteség esetén a pebe bevont biztosítónak van helytállási kötelezettsége. Pénzeszközök: eft eft Pénzeszközök összetevői: év év Bankszámla: lekötött pénzeszköz Készpénz: házipénztá, beléptetőpénztá, páncélsz Bankszámla: folyószámla Összesen: A Tásaság pénzeszközeit az OTP Bank NyRt-nél vezetett Ft bankszámláin, illetve uszodai pénztáaiban és házipénztáában tatja. A pénzeszközök étékei a számlavezető bank által vezetett bankszámla egyenlegével, illetve a pénztákönyvvel egyezőek. A Tásaság devizás pénzeszközökkel nem endelkezik. Aktív időbeli elhatáolások: eft eft Aktív időbeli elhatáolások összetevői: év év Folyó évi működési támogatás elhatáolása Folyó évi beuházási kompenzáció elhatáolása Előe fizetett költségek elhatáolása Jövőbeli bevételek elhatáolása Összesen: A évi támogatásból a tulajdonos XVI. keületi Önkományzattal fennálló kompenzációs szeződés ételmében még eft működési támogatás és eft beuházási kompenzáció kiutalását kéi Tásaságunk, amivel a Kft. null-szaldós működése lesz biztosítva. Éves szinten a évi üzleti tev alapján eft működési támogatás és eft beuházási támogatás keült megszavazása, melyből a Tásaság így eft működési támogatást és eft beuházási támogatást hív le a tulajdonos Önkományzattól. Az aktív időbeli elhatáolások között előe fizetett költségek, áfodítások, illetve jövőbeli bevételeke képzett elhatáolások egyaánt szeepelnek. Az előe fizetett költségek a má észben évet is éintő költségszámlák, pl. foglalkozás egészségügyi szolgálat, számlázó pogam díja, újságelőfizetés. Az elhatáolt bevételek az uszodai helyiség-bélőknek továbbszámlázott és évben kifizetett közüzemi díjak, melyek a éve vonatkoznak. 8

16 Saját tőke: eft eft A Tásaság eft-os Jegyzett tőkéjét az Alapító a Tásaság endelkezésée bocsátotta. Az Eedménytatalék negatív előjelű összegét a év vesztesége (bevétel-szező gazdasági tevékenységet nem folytatott a Tásaság), illetve az előtásasági időszak vesztesége adja, amit némileg ellensúlyozott a és év pozitív eedménye. A Tásaság a évet eft pozitív méleg szeinti eedménnyel zája, mely a Tásaság saját tőkéjének helyzetét javítja. Hosszú lejáatú kötelezettséqek: eft eft A Tásaságnak hátasoolt kötelezettségei nincsenek. Hosszú lejáatú kötelezettségként keülnek kimutatása a helyiség-bélőkkel aláít (jellemzően 5 éves) szeződéseknek megfelelően a kapott óvadékok összegeiből a szeződés megszűnése esetén az egy éven túl fizetendő ész. Az összeg 7 bélőtől befolyt óvadékot foglal magában. Rövid lejáatú kötelezettséqek: eft eft Rövid lejáatú kötelezettségek összetevői: év év Szállítói kötelezettség Béek jáulékai kötelezettségek Békötelezettség ÁFA befizetési kötelezettség Időszakon kívüli áfa elhatáolása Óvadék, teljesítési biztosíték 1 éven belüli észe Tásasági adó fizetési kötelezettség Ipaűzési adó fizetési kötelezettség 33 - Vevői követelések (túlfizetések visszautalása) 14 - Összesen: A Tásaság szállítóit, bé- és adókötelezettségeit hatáidőe kiegyenlíti. A szállítói kötelezettségek mindegyike átutalása keült a számlán, vagy megállapodásban megjelölt fizetési hatáidőig. Passzív időbeli elhatáolások: eft eft 9

17 Passzív időbeli elhatáolások összetevői: év év Tágyévet éintő költségek elhatáolása Jövőbeli bevételek elhatáolása Standöplabda-pálya támogatás elhatáolása Összesen: A passzív időbeli elhatáolások között még ki nem fizett, de a évet tehelő költségek, áfodítások, illetve a következő évet illető, de má megkapott bevételek egyaánt szeepelnek. Jövőbeli elhatáolt bevételeink azok a má előe 2014-ban megfizetett eklámtábla hidetési díjak, amiko a hidető az egész időszakot kifizette má, melynek egy észe évi hidetés, eklám bevétele lesz. bl Eedménvkimutatás-tételek és tatalmuk Étékesítés nettó ábevétele: eft eft Étékesítés nettó ábevételének összetevői: év év Uszodai belépőjegyek Uszodai béletek Standbelépőjegyek Pályabéleti díjak Helyiségek, spotpályák bébeadása Továbbszámlázott közüzemi díjak Látogatójegy bevételek Reklám-bevételek Egyéb ábevételek (standöplabda, úszósapka,...) Rendezvény bevételek Szoláium Összesen: Az uszodalátogatók létszámadatai 2014 és 2013 éveket összehasonlítva. Uszodajegyeket száma váltók Ezsébeti év Ezsébeti év Szentm év Szentm év Béletől bejövök száma Standjegyet száma váltók Összesen

18 A évi belépő létszámok jelentősen alul maadnak az üzleti tevnek és az előző évi adatoknak, sajnálatosan a csapadékos, hideg nyának. A ossz stand-szezonnak köszönhetően a stand-belépő vendégek létszáma közel fővel maadt alatta az elmúlt évek stand látogatószámának. Eqvéb bevételek: eft eft Egyéb bevételek összetevői: év év Önkományzati működési támogatás Önkományzati beuházási kompenzáció Káeseményekkel kapcsolatos bevételek Pénztái többletek, egyéb bevételek, keekítések Összesen: A tulajdonos XVI. keületi Önkományzat Képviselő-testülete által febuá 12-én elfogadott évi üzleti tev, valamint a Tásaság és a Tulajdonos között mácius 25-én aláít Közszolgáltatási szeződés alapján a Tásaság észée évben eft közszolgáltatási kompenzációs támogatás és eft beuházási kompenzáció keült megszavazása, azaz összesen eft. A Tásaság a megszavazott összegnél kevesebbet, negyedéves ütemezésben eft-ot, továbbá eft beuházási kompenzációt vesz igénybe, kap meg a tulajdonos Önkományzattól, azaz összesen eft-ot. Anyaaielleqű áfodítások: eft eft Anyagjellegű áfodítások összetevői: év év Gázdíj Áamfogyasztás költsége Víz- és csatonadíj költségek Uszoda takaítási költségek Kabantatási, szeelési költségek Fenntatási, kabantatási, egyéb anyagok Vízkezelési anyagok Könyvelés, bészámfejtés, könyvvizsgálat Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások Béleti díjak Telefon költség Szállítási, közlekedési költségek, kiküldetések Beléptető béletek költsége Szemétszállítás díja Hatósági, díjak, illetékek, egyéb bonyolítási költség

19 Higiéniai anyagok költsége Kötelező vízvizsgálati költség Bankköltségek Bankkátyás fizetés költsége Bémunka (úszómestei feladatok) Egyéb fel nem soolt költségek Iodasze, nyomtatvány Tisztítósze, takaítósze költségek Munka- és tűzvédelmi költség Szép-kátyás fizetés költsége Úszósapka beszezése továbbétékesítése Biztosítási díj Hidetés, eklám, popaganda Foglalkozás-egészségügyi szolgálat költsége Munkauhák és védőfelszeelések Összesen: Az anyagjellegű áfodítások több mint felét, 57,47 %-át (tavalyi évben 58,71 %-át) a közüzemi díjak (villany, gáz, víz, csatona) adják. Az igen magas eft-os kabantatási, szeelési költségek között szeepel: villanyszeelés, vízgépészeti javítások, festés, betonozás, bukolás, összefolyók átkötése, gázézékelő kabantatás, kulcsmásolás, kéménysepés, vízszeelés, lakatos munkák, zácsee, üvegezés, szifon-javítás, telefonhálózat szeelés, klíma-szeelés, pooltó javítás, eluxa-szeelés, fax-szeelés, stb... Itt szeepelnek a endszees, átalánydíjas javítások, szeződések is, beléptető-endsze kabantatása, liftek kabantatásáa, számítógépek kabantatásáa, tűzjelző- és videó-endsze kabantatásáa, honlap kabantatásáa. Személyi ielleqű áfodítások: eft eft Személyi jellegű áfodítások összetevői: év év Teljes munkaidős béköltség Ügyvezető megbízási díja Béek adótehei Személyi jellegű egyéb kifizetések, cafetéia Alkalmi munkavállalói díjak FB-tagok díjazása Adóköteles tem.beni juttatások (cafetéia) adója Betegszabadság, táppénz hozzájáulás Ügyvezetői pémium (javadalmazási szab. alapján) Repezentációs költségek Céges telefon jövedelemadója Összesen:

20 Étékcsökkenési leíás: eft eft Étékcsökkenési leíás összetevői: év év Tev szeinti étékcsökkenési leíás Kis étékű tágyi eszközök beszezése Összesen: Egyéb áfodítások: eft 3.265eFt Egyéb áfodítások összetevői: év év Ipaűzési adó Behajthatatlan követelések leíása 798 Keekítési különbözetek, egyéb áfodítások 9 37 Összesen: Pénzügyi műveletek bevételei: eft 441 eft Akácsak 2013-ban, úgy 2014-ben is a Tásaság bankbetétszámláin lévő összeg egy észe lekötése keült, s ennek kapott banki kamata keült itt kimutatása. Rendkívüli bevételek: eFt eft Rendkívüli bevételek összetevői: év év Támop-pogam keetében ehab.fogl. támogatása. 332 Fejlesztési céla kapott egyéb támogatás Összesen: A Tásaság 700 eft összegű vissza nem téítendő támogatást nyet el 2008-ban, melyből az Ezsébetligeti Uszoda ketjében standöplabda-pályát épített meg. A támogatási összeg foása a Magya Köztásaság évi költségvetéséől szóló évi CLXIX. tövény XI. fejezet Állami, önkományzati és egyéb spotlétesítmények fejlesztése, kezelése" elnevezésű fejezeti kezelésű előiányzat. Az 10049/7/2008 iktatószámon, 2008 szeptembeében aláít támogatási szeződés elszámolása alapján a Tásaság a pálya építését eft-ból valósította meg. A 700 eft-os támogatási összegből 2013-ban az étékcsökkenéssel azonos összeg mutatható ki bevételként, azaz 57 eft. 13

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23953545-9329-572-02 Statisztikai számjel 02-09-079034 Cégjegyzék száma Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft 7621 Pécs Széchenyi tér 1 Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A beszámolót összeállította: Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , Fax: 24/

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , Fax: 24/ Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., varosgazdalkodas@pr.hu 24/655-982, Fax: 24/655-982 ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben