BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a május 13. napján tatandó képviselő-testületi ülése. Készítette: d Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tágy: Javaslat a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft üzleti évől készített éves beszámolójának elfogadásáa, valamint a könyvvizsgáló választásáa Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváos XVI. keület Önkományzata 100 %-os tulajdonosi joggal endelkezik a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft.-ben (Cg.: , székhelye: 1165 Budapest, Üjszász u , képviseli: Rátonyi Gábo, továbbiakban: Tásaság). A Ptk. (2013. évi V. tövény) 3:109. (2) bekezdése alapján a gazdasági tásaság legfőbb szevének hatásköébe tatozik a számviteli tövény szeinti beszámoló jóváhagyása és a nyeeség felosztásáól való döntés. A számvitelől szóló évi C. tövény (továbbiakban: számviteli tövény) a endelkezik a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások éves beszámolójának letétbe helyezéséől, valamint a közzétételi kötelezettségől. Ez alapján a könyvvizsgálói jelentéssel, és a tulajdonosi jóváhagyással együtt kell az éves beszámolót az adott üzleti év mélegfodulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni. Továbbá minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolót, illetve az egyszeűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni. A Tásaság elkészítette évi számviteli beszámolóját eze Ft méleg főösszeggel és eze Ft méleg szeinti eedménnyel, mely az előtejesztés 1. számú mellékletét képezi. A méleg- és eedmény-kimutatás adatainak észletes bemutatása a 2. számú mellékletben található. A Tásaság könyvvizsgálója megállapította, hogy az éves beszámoló a számviteli tövényben foglaltak és a Magyaoszágon elfogadott általános számviteli elvek szeint készült, a Tásaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéől megbízható valós képet ad. (3. sz. melléklet) A Felügyelő Bizottság döntéséől szóló jegyzőkönyvkivonat a Képviselő-testületi ülésen kiosztása keül. A Képviselő-testületnek nem csak a beszámoló elfogadásáól kell hatáozatot hoznia, hanem elsősoban aól, miszeint elfogadja, hogy a Tásaság adózott eedménye - amely a évben E Ft volt - a Kft-nél maadjon, és ez összeg az Eedménytatalékba keüljön átvezetése.

2 2 A Kft. könyvvizsgálójának (S.A.M. Vitel Könyvszakétő és Tanácsadó Betéti Tásaság (székhely: 1122 Budapest Moszkva té 16., cg.: , könyvvizsgálatét személyében is felelős személy: Sághy Andás Vilmosné, anyja neve: Szenczi Magit lakcíme: 1171 Budapest, Tápióbicske u. 81/B.) mandátuma én lejá. A Kft. számáa könyvvizsgálat jelenleg sem a polgái tövénykönyvől szóló évi V. tövény, sem a számvitelől szóló évi C. tövény alapján nem kötelező, azonban tekintettel aa, hogy 100%-ban önkományzati tulajdonú cégől van szó, ezét fontosnak tatjuk a jogszabályban előítaknál szigoúbb ellenőzést valamint a szakmai segítséget. Megkeestük a jelenlegi könyvvizsgálót és az önkományzat másik Kft-jének (Rehab-XVI. Kft) könyvvizsgálóját, hogy a költségtakaékosság jegyében adjanak ajánlatot a Kft. könyvvizsgálatáa vonatkozóan. A jelenlegi könyvvizsgálónak a havi nettó Ft összegű díjazását nem állt módjában csökkenteni, azonban Kiály Zsuzsanna egyéni könnyvizsgáló Ft/év összegű ajánlatot adott a könyvvizsgálati feladatok ellátásáa. A Ptk. 3:130. (1) bekezdése alapján a tásaság legfőbb szeve választja a könyvvizsgálót, a (2) bekezdés ételmében a könyvvizsgálót hatáozott időe, de legfeljebb öt éve lehet megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtatama nem lehet övidebb, mint a legfőbb szev által tötént megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig tejedő időszak. A Rehab-XVI. Kft. könyvvizsgálójának szakmai munkájával elégedettek vagyunk, így előtejesztőként javaslom Kiály Zsuzsanna egyéni könyvvizsgáló (anyja neve: Gacsályi Bobála, lakcím: 1102 Budapest, Köösi Csona S. út 2., MK tagsági ig.szám: ) megbízását május 31-ig tejedő időtatama. Kiály Zsuzsanna könyvvizsgálatét jáó díjazását Ft, azaz Hétszázeze foint /év összegben javaslom megállapítani. Kéem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előtejesztésben foglaltakat, valamint Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft évi beszámolóját megtágyalni és elfogadni szíveskedjen! Hatáozati javaslati.: Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzat Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakolója elfogadja, hogy a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: , székhelye: 1165 Budapest, Újszász u , képviseli: Rátonyi Gábo) évi E Ft-os adózott eedménye a Kft-nél maadjon, és ez az összeg átvezetése keüljön az Eedménytatalékba. Hatáidő: május 20. Felelős: Kovács Péte polgámeste (elfogadása minősített szótöbbséget igényel) Hatáozati javaslat II.: Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzat Képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakolója, a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: , székhelye: 1165 Budapest, Üjszász u , képviseli: Rátonyi Gábo) évi egyszeűsített éves beszámolóját - figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét - elfogadja.

3 3 Felkéi a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hatályos jogszabályok endelkezési alapján gondoskodjon a cégbíósági letétbe helyezésől, valamint a közzétételől. Hatáidő: május 31. Felelős: Kovács Péte polgámeste (elfogadása az SzMSz 18. (2) bek. m/ pontja ételmében minősített szótöbbséget igényel) Hatáozati javaslat III.: Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzat Képviselőtestülete úgy hatáoz, hogy a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. könyvvizsgálójává választja Kiály Zsuzsanna egyéni könyvvizsgálót (anyja neve: Gacsályi Bobála, lakcíme: 1102 Budapest, Köösi Csona S. út 2., MK tagsági ig.szám: ) május 31.-ig tejedő időtatama. A Képviselő-testület a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. könyvvizsgálatét jáó díjazását ,- Ft, azaz Hétszázeze foint/év összegben állapítja meg. Felkéi a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval 90 napon belül kössön megbízási szeződést. A képviselő-testület felkéi a Polgámestet, gondoskodjon a módosításokkal egységes szekezetbe foglalt Alapító Okiat aláíásáól és annak a Cégbíósághoz töténő - 30 napon belüli - megküldéséől. Hatáidő: augusztus 13. Felelős: Kovács Péte polgámeste (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18. (2) bek. b) pontjáa) Budapest, ápilis 30. Kovács Péte polgámeste jegyző Tágyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Mellékletek: 1. sz. Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft. egyszeűsített éves beszámolója 2. sz. Kiegészítő melléklet a Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft évi egyszeűsített éves beszámolójához 3. sz. Könyvvizsgálói j elentés

4 Il Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft a vállalkozás megnevezése 1163 Budapest Havashalom u.41. a vállalkozás címe Egyszeűsített éves beszámoló 2014 üzleti évől A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte Keltezés: Budapest mácius 31. a vállalkozás vezetője Ketváosi Spotléíesjtnényeksí ( k é p v i s e l ő j e ) üzemeltető Kft Budapest, Újszász u Adószám: BankszámlftttTP Az egyszeűsített éves beszámolót készítette: Kalocsainé Szálai Gabiella egisztált mélegképes könyvelő oklevélszám :

5 h 'I Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Cég neve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Az üzleti év mélegfodulónapja: Decembe 31. (év, hó, nap) Egyszeűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte Foások (passzívák) adatok E Ft-ban. Soszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tágyév a b c d e 15. D. Sajáttőke ( so) I. JEGYZETT TŐKE soból: visszavásáolt tulajdoni észesedés névétéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltatalékok 25. F. Kötelezettségek ( so) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatáolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( so) Keltezés: Budapest 2015 mácius 31. Ketváosi Spotlétesítményeké/] Üzemeltető Kft. (Jf«0 Adószám: Bankszaniía: OTP (Képviselője)

6 1' Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 1 Cég neve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Az üzleti év mélegfodulónapja: Decembe 31. (év, hó, nap) ; : : Egyszeűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Soszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tágyév a b c d e 01. A. Befektetettesközök( so) ^V::V;V:Í:\;;.V :;:-V :H;, ;; I. IMMATERÁLIS JAVAK soból: Immateális javak étékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK soból: Tágyi eszközök étékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. OB.soból: Befektetett pénzügyi eszközök étékhelyesbítése 08. B. Fogóeszközök ( so) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatáolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( so) Budapest mácius 31. K o l v 6 o s i spotlwmttafnyftkfft üzemeltető Kft, a vállalkozás vezetője 1165 BudapeÉl; Újszász u (képviselője) Adószám: Bankszámla: OTP

7 Il Statisztikai számjel 1» Cégjegyzék száma Cég neve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Az üzleti év mélegfodulónapja: Decembe 31. (év, hó, nap) Egyszeűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljáással) A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőizte adatok E Ft-ban. Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése EIÓZŐ év Tágyév a b c d e 1. Étékesítés nettó ábevétele II. Aktívált saját tejesítmények étéke III. Egyéb bevételek III. soból: visszaít étékvesztés IV. Anyagjellegű áfodítások V. Személyi jellegű áfodítások VI. Étékcsökkenési leíás VII. Egyéb áfodítások VII. soból: étékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l.±ll.+lll.-iv.-v.-vi.-vii.) ;::v:.;:;:;.v.;:: ;.;.;.y. v. :4356 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek áfodításai - B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli áfodítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. -XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Budapest mácius 31. Ketváosi Spotléíesítmény/keí Üzemeltető Kft, B ü d a P o c t - U is2d3zu. locmiiaikozás vezetnie Adószám: é k o z a s y e z e t 0 J e Banksízáflia: OTP (kepvse'oj 6 )

8 1, ' ^X-tcJLt«}- ERZSEBETLIGETI U SZO Dü SZENTMIHALYl ja^fc, MgjHBP ^Hite, MIHÜJ jag. Uf 9 Z» V# L# II Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft évi Kiegészítő melléklet Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft Budapest, Újszász u Adószám: Bankszámla: OTP\1,17160Qí-20í87091 Rátonyi Gábo ügyvezető Budapest, mácius 31.

9 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE A Tásaság cégneve: Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kolátolt Felelősségű Tásaság A Tásaság székhelye: 1165 Budapest, Újszász u Budapest Havashalom u. 41. (2015. ápilis 13-ig) A Tásaság telephelyei: 1160 Budapest, Segesvá u Budapest, Bátony u Budapest, Bátony u Budapest, Magit u Budapest, Lőté u. 4. A Tásaság jegyzett tőkéje: eft pénzbeli hozzájáulás A Tásaság működésének időtatama: hatáozatlan idő A Tásaság adószáma: A Tásaság cégjegyzékszáma: A Ketváosi Spotlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t Budapest Főváos XVI. keületi Önkományzata alapította decembe 13. napján. A Tásaság egyszemélyes tulajdonosa Budapest Főváos XVI. keület Önkományzata. A Tásaság tevékenységét januá 9-én kezdte, a Cégbíósághoz benyújtott bejegyzési kéelemmel egyidőben. A Cégbíóságnál januá 25-én keült a Tásaság bejegyzése. A Tásaság feladata az alapító Önkományzat tulajdonában álló, de a Tásaság üzemeltetésében lévő Ezsébetligeti Uszodáa és Rákosszentmihályi Uszodáa kitejedő teljes köű spotlétesítmény-üzemeltetői tevékenység ellátása, mely közepén a Keingő utcai spottelep működtetésével egészült ki, ápilisában pedig az ugyancsak önkományzati tulajdonban lévő Ikaus spotpálya futófolyosó-öltözőépület működtetésével bővült ki. Az Ezsébetligeti Uszoda átadásáa januá 25-én keült so. A Szentmihályi Uszoda július 11-én keült átadása, megnyitása. A Keingő utcai spotpálya augusztus 31-től szeptembe 19-ig állt a Tásaság kezelésében. Az Ikaus spotpálya öltözőépület bitokbavételée ápilis 11-én keült so. Az önkományzati beuházás keetében az Ikaus spottelepen megépített ekotán futópálya átadásáa szeptembe végén keült so. Az Ikaus pályán május 5-én keült so a kis műfüves pálya átadásáa június 2-án átadása keült az Ezsébetligeti Uszoda önkományzati beuházás keetében megépített standja, melynek nyái üzemeltetése szintén a Tásaság feladata. Az Ikaus pályán, új beuházásban épült nagy műfüves futballpályát szeptembe 13. óta üzemelteti Tásaságunk. 2

10 A tulajdonos önkományzat máicus 25-i képviselő-testületi hatáozatával keült bejegyzése a Tásaság háom új telephelyi címe: 1165 Budapest, Bátony u. 3. és 1165 Budapest, Magit u. 147 és 1165 Budapest, Lőté u. 4., mely telephelyek a 1165 Budapest, Bátony u. 1. cím alatt lévő ingatlannal együtt alkotják az Ikaus spottelepet. A Tásaság székhelyének módosítása a képviselő-testület máicus 25-i hatáozata alapján a Cégbíóságon is bejegyzése keült, s ápilis 13-i hatállyal a Tásaság új székhelye: 1165 Budapest, Újszász u Az alapító szándéka szeint a Tásaságnak az Alapító Okiat szeint az alábbi tevékenységi köei vannak (TEÁOR 2008 besoolás szeint): Spotlétesítmény működtetése (főtevékenység) Szabadidős-, spoteszköz kölcsönzése Spot, szabadidős képzés Egyéb humán-egészségügyi ellátás Spotegyesületi tevékenység Testedzési szolgáltatás Egyéb spottevékenység M.n.s. egyéb szóakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közézetet javító szolgáltatás 2. A SZÁMVITELI POLITIKA a/ Általános infomációk A Tásaság könyveit és nyilvántatásait a Számvitelől szóló évi C. tövény szeint vezeti. A beszámoló készítésének időpontja a tágyévet követő év mácius 31-e. A Tásaság a beszámoló észét képező méleget az A" változatú egyszeűsített mélegséma szeint állítja össze. Az eedménykimutatást összköltség-eljáással készíti, melyhez az u.n. A" változatú egyszeűsített eedménykimutatás sémát használja. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - eze fointban étendők. bl A számviteli politika főbb elemei A Tásaság a Számviteli Tövény és a tevékenységée vonatkozó egyéb jogszabályi előíások szeint végzi tevékenységét. A Tásaság a Számviteli Tövénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltáozási, eszköz és foás étékelési szabályzatát. 3

11 A Tásaság ögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek évényesülését. Az ímmateiális javak esetében a Tásaság a szellemi temékek között tatja nyilván a tulajdonában lévő szoftveeket, az Adótövény, illetve a hasznos élettatam szeint meghatáozott lineáis étékcsökkenéssel csökkentett étéken. A tevékenységet tatósan szolgáló ímmateiális javak étékcsökkenési kulcsai: Vagyoni étékű jogok: 6 év Szellemi temékek: 2 év Üzleti vagy cégéték: 5 év A tágyi eszközök tekintetében a vásáolt eszközöket a Tásaság az étékcsökkenéssel csökkentett beszezési étéken tatja nyilván. A tevékenységet tatósan szolgáló gépek, beendezések, felszeelések alkalmazott leíási kulcsai: Idegen ingatlanon végzett beuházás: 16,7% Egyéb gépek, beendezések: 14,5% Egyéb üzleti beendezés és eszköz, jóléti eszköz: 14,5% Számítástechnikai beendezés és felszeelés: 33% Az egyedileg 100 eft beszezési éték alatti tágyi eszközöket a Tásaság a endeltetésszeű használatbavételko (aktiválásko) egy összegben tev szeinti étékcsökkenéssel számolja el. A készletek étékelésének alapja a vásáolt készleteknél és anyagoknál a tényleges beszezési á. A jelentős összegű, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba métékének megállapításánál a Tövényben előít météket alkalmazza a Tásaság. Az étékvesztések elszámolásako és visszaíásako az eedeti bekeülési éték 20 %-át meghaladó eltéést tekinti lényegesnek a Tásaság. 3. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS a/ Gazdálkodási mutatók Az eszközök és foások étékét és összetételét a következő táblázatok mutatják: Az eszközök összetétele Megnevezés Megoszlás (%) Megoszlás (%) év év Befektetett eszközök 26,36 % 31,59% Fogóeszközök 39,72 % 30,95 % Aktív időbeli elhatáolások 33,92 % 37,46 % Eszközök összesen 100,00% 100,00% 4

12 A foások összetétele Megnevezés Megoszlás (%) Megoszlás (%) év év Saját tőke 52,58 % 60,47 % Céltatalékok 0,00 % 0,00 % Kötelezettségek 40,66 % 32,85 % Passzív időbeli elhatáolások 6,76 % 6,68 % Foások összesen 100,00% 100,00 % A és évek beszámolóit összevetve látható, hogy a Tásaság gazdálkodási helyzete pozitív iányban változott. A Tásaság saját tőkéje mind abszolút étékben, mind aányában nőtt, kötelezettségei viszont a tavalyi szint alatt maadtak. b/ A Tásaság pénzügyi és jövedelmi helyzete A Tásaság működtetése és fejlesztései finanszíozása soán a működésben likviditási gondok nem jelentkeztek. A pénzügyi helyzet megítélését támasztják alá a 2. számú mellékletben számolt likviditási mutatók is, melyek alapján is jól látható, hogy a tásaság fizetőképes, likvid eszközei fedezetet nyújtanak a kötelezettségek étékée. Mindez csak a tulajdonos önkományzat támogatásával lehetséges. A Kft. jövedelmi helyzetének étékeléséhez a 2. számú mellékletben számolt hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók nyújtanak segítséget. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ ADATAIHOZ a/ Mélea-tételek és tatalmuk Immateiális javak: eft eft Az immateiális javak állományában évben az alábbi növekedések, állománybeszezések töténtek: Új Windows 8 pogam beszezése 1 gépe 35 eft Stand bővítési tev eft A decembe 31-én - nem nulla étékkel - itt szeeplő háom immateiális jószág étéke: Standfüdő külső ponyvás öltöző tevei 237 eft Szeve szoftve (2013-as beszezés) 80 eft Stand bővítési tev eft 5

13 Tágyi eszközök: eft eft A Tásaság Befektetett eszközök között mutatja ki azon beszezett eszközeit, melyek a vállalkozási tevékenységet tatósan, egy évet meghaladó időtatamon túl szolgálják. A Befektetett eszközök étékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest. A Befektetett eszközök buttó étékének, illetve étékcsökkenésének változását az 1. számú melléklet tatalmazza évben az alábbi 100 eft-ot meghaladó tágyi eszközök keültek beszezése: Szoláium beszezése Szentmihályi Uszoda eft Online pénztágépek 3 db mindkét uszodába 794 eft Kameaendsze, videólejátszó bővítése az uszodákban 339 eft Medencetéi takaítógép beszezése 499 eft Lengőajtó gyátása Ezs.ligeti tanmedencéhez 211 eft Szeve számítógép beszezése 191 eft Tágulási tatály beépítése Reflex 600 N 134 eft A Befektetett eszközök étékcsökkenésének egésze teljes egészében tev szeinti leíás, lineáis étékcsökkenési módszeel kalkulálva. A Tásaság üzemeltetésében lévő uszodák és spotpályák ingatlanjai nem a Tásaság tulajdonában vannak, hanem az alapító tulajdonos XVI. keületi Önkományzat tulajdonát képezik. A tágyi eszközök között kimutatott tételek jelentős észe idegen tulajdonú ingatlanon végzett beuházás eft buttó étékben. Készletek: eft eft Készletek összetevői: év év Higiéniai anyagok Tisztítószeek és egyéb anyagok Vízkezelési anyagok Munkauhák Összesen: A Tásaságnak saját temelésű készletei nincsenek, a vásáolt készletek között különféle anyagok találhatóak a fenti megosztásban soán a Tásaság nem számolt el étékvesztést a készleteie. A Tásaság tevékenysége soán évben veszélyes hulladék nem keletkezett, annak elszállításáól nem kellett gondoskodni. 6

14 Követelések: eft eft Követelések összetevői: év év Időszakon kívüli áfa elhatáolás Vevői követelések Szállítói kötelezettségek (túlfizetés) Szép-kátyás vásálás átvezetési számla Ipaűzési adó túlfizetés - 21 Tásasági adó túlfizetés - 39 Összesen: A Tásaság a vevői követelések között mutatja ki a fodulónapig má teljesített, de a szolgáltatást igénybevevő által még pénzügyileg nem endezett követeléseket. Az uszodai szolgáltatások pénzügyi endezése a vendégek észéől készpénzben töténik, átutalással endezik fizetéseiket az uszoda bélői, endezvényeke szeződött bélői. A vevői követelések mindegyike, illetve a Szép-kátyás vásálások, bankkátyás vásálások ellenétéke kiegyenlítése keült a mélegkészítés időpontjáig. A Tásaságnak észesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben nem áll fenn követelése. A Tásaság által jogeős bíói ítélettel megnyet pees ügyek, végehajtási eljáások: Végehajtási eljáás van folyamatban két ügyben, béleti díj meg nem fizetése miatt. Alpees: M Buda Kft. Összege: Ft és jáulékai Jogeős bíósági meghagyáson alapul. Végehajtás alá vonható vagyona jelenleg nincs a cégnek. Alpees: Ha-Ho Hováth és Tása Keeskedelmi Kft. Összege: Ft és jáulékai Jogeős bíói ítéleten alapuló követelés, siketelen végehajtás után a cég felszámolás alá keült, vagyonnal nem endelkezik, kétük a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását. A Tásasággal szemben én az alábbi 2 polgái pees ügy van folyamatban: Alpees: Maweko Kft. Pe tágya: zálogjog évényesítése, béleti díj, Hl. ingatlan használati díj, közüzemi díj megfizetése. Pe övid összegzése, váható kimenetele: jogeős penyetesség. A bíóság Ft megfizetésée kötelezte az alpeest mácius hónapban jogeős ítélettel. A Maweko felszámolás alá keült, vagyonnal nem endelkezik, a követelés behajthatatlan lesz. Felpees: uszodalátogató magánszemély 7

15 Pe tágya: kátéítés (vagyoni és nem vagyoni ká) Petágy étéke: Ft + jáulékok Pe övid összegzése: Első fokon túlnyomóészt pevesztesség folytán a bíóság Ft megfizetésée kötelezte Tásaságunkat. Az első fokú ítélettel szemben fellebbezett a Tásaság. Peveszteség esetén a pebe bevont biztosítónak van helytállási kötelezettsége. Pénzeszközök: eft eft Pénzeszközök összetevői: év év Bankszámla: lekötött pénzeszköz Készpénz: házipénztá, beléptetőpénztá, páncélsz Bankszámla: folyószámla Összesen: A Tásaság pénzeszközeit az OTP Bank NyRt-nél vezetett Ft bankszámláin, illetve uszodai pénztáaiban és házipénztáában tatja. A pénzeszközök étékei a számlavezető bank által vezetett bankszámla egyenlegével, illetve a pénztákönyvvel egyezőek. A Tásaság devizás pénzeszközökkel nem endelkezik. Aktív időbeli elhatáolások: eft eft Aktív időbeli elhatáolások összetevői: év év Folyó évi működési támogatás elhatáolása Folyó évi beuházási kompenzáció elhatáolása Előe fizetett költségek elhatáolása Jövőbeli bevételek elhatáolása Összesen: A évi támogatásból a tulajdonos XVI. keületi Önkományzattal fennálló kompenzációs szeződés ételmében még eft működési támogatás és eft beuházási kompenzáció kiutalását kéi Tásaságunk, amivel a Kft. null-szaldós működése lesz biztosítva. Éves szinten a évi üzleti tev alapján eft működési támogatás és eft beuházási támogatás keült megszavazása, melyből a Tásaság így eft működési támogatást és eft beuházási támogatást hív le a tulajdonos Önkományzattól. Az aktív időbeli elhatáolások között előe fizetett költségek, áfodítások, illetve jövőbeli bevételeke képzett elhatáolások egyaánt szeepelnek. Az előe fizetett költségek a má észben évet is éintő költségszámlák, pl. foglalkozás egészségügyi szolgálat, számlázó pogam díja, újságelőfizetés. Az elhatáolt bevételek az uszodai helyiség-bélőknek továbbszámlázott és évben kifizetett közüzemi díjak, melyek a éve vonatkoznak. 8

16 Saját tőke: eft eft A Tásaság eft-os Jegyzett tőkéjét az Alapító a Tásaság endelkezésée bocsátotta. Az Eedménytatalék negatív előjelű összegét a év vesztesége (bevétel-szező gazdasági tevékenységet nem folytatott a Tásaság), illetve az előtásasági időszak vesztesége adja, amit némileg ellensúlyozott a és év pozitív eedménye. A Tásaság a évet eft pozitív méleg szeinti eedménnyel zája, mely a Tásaság saját tőkéjének helyzetét javítja. Hosszú lejáatú kötelezettséqek: eft eft A Tásaságnak hátasoolt kötelezettségei nincsenek. Hosszú lejáatú kötelezettségként keülnek kimutatása a helyiség-bélőkkel aláít (jellemzően 5 éves) szeződéseknek megfelelően a kapott óvadékok összegeiből a szeződés megszűnése esetén az egy éven túl fizetendő ész. Az összeg 7 bélőtől befolyt óvadékot foglal magában. Rövid lejáatú kötelezettséqek: eft eft Rövid lejáatú kötelezettségek összetevői: év év Szállítói kötelezettség Béek jáulékai kötelezettségek Békötelezettség ÁFA befizetési kötelezettség Időszakon kívüli áfa elhatáolása Óvadék, teljesítési biztosíték 1 éven belüli észe Tásasági adó fizetési kötelezettség Ipaűzési adó fizetési kötelezettség 33 - Vevői követelések (túlfizetések visszautalása) 14 - Összesen: A Tásaság szállítóit, bé- és adókötelezettségeit hatáidőe kiegyenlíti. A szállítói kötelezettségek mindegyike átutalása keült a számlán, vagy megállapodásban megjelölt fizetési hatáidőig. Passzív időbeli elhatáolások: eft eft 9

17 Passzív időbeli elhatáolások összetevői: év év Tágyévet éintő költségek elhatáolása Jövőbeli bevételek elhatáolása Standöplabda-pálya támogatás elhatáolása Összesen: A passzív időbeli elhatáolások között még ki nem fizett, de a évet tehelő költségek, áfodítások, illetve a következő évet illető, de má megkapott bevételek egyaánt szeepelnek. Jövőbeli elhatáolt bevételeink azok a má előe 2014-ban megfizetett eklámtábla hidetési díjak, amiko a hidető az egész időszakot kifizette má, melynek egy észe évi hidetés, eklám bevétele lesz. bl Eedménvkimutatás-tételek és tatalmuk Étékesítés nettó ábevétele: eft eft Étékesítés nettó ábevételének összetevői: év év Uszodai belépőjegyek Uszodai béletek Standbelépőjegyek Pályabéleti díjak Helyiségek, spotpályák bébeadása Továbbszámlázott közüzemi díjak Látogatójegy bevételek Reklám-bevételek Egyéb ábevételek (standöplabda, úszósapka,...) Rendezvény bevételek Szoláium Összesen: Az uszodalátogatók létszámadatai 2014 és 2013 éveket összehasonlítva. Uszodajegyeket száma váltók Ezsébeti év Ezsébeti év Szentm év Szentm év Béletől bejövök száma Standjegyet száma váltók Összesen

18 A évi belépő létszámok jelentősen alul maadnak az üzleti tevnek és az előző évi adatoknak, sajnálatosan a csapadékos, hideg nyának. A ossz stand-szezonnak köszönhetően a stand-belépő vendégek létszáma közel fővel maadt alatta az elmúlt évek stand látogatószámának. Eqvéb bevételek: eft eft Egyéb bevételek összetevői: év év Önkományzati működési támogatás Önkományzati beuházási kompenzáció Káeseményekkel kapcsolatos bevételek Pénztái többletek, egyéb bevételek, keekítések Összesen: A tulajdonos XVI. keületi Önkományzat Képviselő-testülete által febuá 12-én elfogadott évi üzleti tev, valamint a Tásaság és a Tulajdonos között mácius 25-én aláít Közszolgáltatási szeződés alapján a Tásaság észée évben eft közszolgáltatási kompenzációs támogatás és eft beuházási kompenzáció keült megszavazása, azaz összesen eft. A Tásaság a megszavazott összegnél kevesebbet, negyedéves ütemezésben eft-ot, továbbá eft beuházási kompenzációt vesz igénybe, kap meg a tulajdonos Önkományzattól, azaz összesen eft-ot. Anyaaielleqű áfodítások: eft eft Anyagjellegű áfodítások összetevői: év év Gázdíj Áamfogyasztás költsége Víz- és csatonadíj költségek Uszoda takaítási költségek Kabantatási, szeelési költségek Fenntatási, kabantatási, egyéb anyagok Vízkezelési anyagok Könyvelés, bészámfejtés, könyvvizsgálat Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások Béleti díjak Telefon költség Szállítási, közlekedési költségek, kiküldetések Beléptető béletek költsége Szemétszállítás díja Hatósági, díjak, illetékek, egyéb bonyolítási költség

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben