Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének"

Átírás

1 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A évi költségvetés módosításáról a 3/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 64/2008. (V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-LEKI 2008 pályázat benyújtása az óvodai játszótér fejlesztésére 65/2008.(V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-HÖF CÉDE 2008 pályázat benyújtása az orvosi rendelőben öltöző kialakítására 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-én órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester, Szendrei Imréné alpolgármester, Dr. Albrecht Sándor jegyző, Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné, Kiss Sándor képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Erdélyi Zoltánné pénzügyi főtanácsos Váradi Enikő jkv. Burka István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, Matekovics Jánosné és Tóth Gyuláné képviselők nem vesznek részt az ülésen. A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendet, kiegészíti azzal, hogy két pályázat benyújtásáról is döntenie kell a Képviselő-testületnek, ezzel a módosítással javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat megtárgyalásra. 1.) Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Dr. Albrecht Sándor: Megkérem Erdélyi Zoltánnét, ismertesse röviden a módosítást. Erdélyi Zoltánné: Részletesen ismerteti (fölolvassa) az előterjesztést. Burka István: Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (V.14.) számú Önkormányzati rendeletét a évi költségvetés módosításáról, a 3/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben. 2

3 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (V.14.) számú Önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról a 3/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. Az Önkormányzat évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének állapítja meg. kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban 3. Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi jellegű kiadások ezer Ft működési célú támogatások ezer Ft céltartalék 0 ezer Ft (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei valamint az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 3

4 (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer Ft. KIA személygépjármű évi részlete 150 ezer Ft Pályázatokhoz önerő biztosítása Tanyagondnoki autó cseréhez önrész (LEKI támogatás) 840 ezer Ft Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás) 531 ezer Ft Orvosi rendelő akadálymentesítés önrésze 5. ÉAOP pályázat forint Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 2008 önrész 250 ezer Ft Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 2008 önrész 330 ezer Ft Egyéb pályázatok önrésze forint Vis maior támogatás felhasználása ezer Ft (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza évekre az Önkormányzat feladatainak éves előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 7. (1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak évi pénzmaradványa ezer Ft, mely az alábbi felhalmozási célokra használható fel évben: Vis maior támogatás felhasználása ezer Ft - Orvosi Rendelő helyreállítása, - Művelődési Ház helyreállítása, - Iskola épületének helyreállítása. Egyéb pályázatok önrésze ezer Ft. (3) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (4) Az Önkormányzat céltartaléka 0 Ft. (5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást évre nem tervez. (6) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 26 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 4

5 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak. 10. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A Képviselő-testület legalább félévenként adott év június 30-ig illetve december 31- ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 11. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt. Záró és hatályba léptető rendelkezések 12. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, május 14. Burka István Dr. Albrecht Sándor polgármester jegyző Kihirdetve: május 15. Dr. Albrecht Sándor jegyző 5

6 Nagyrév Község Önkormányzat 2008 évi várható bevételei forrásonként ezer Ft 1.sz.mell. I. Intézményi működési bevételek 9463 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 100 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 4003 Intézményi ellátási díjak 3300 Alkalmazottak térítése 500 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó 2000 Iparűzési adó 9000 Átengedett központi adók SZJA helyben m.r SZJA jöv.diff Gépjárműadó 1500 Termőföld szja 20 Egyéb sajátos bevételek 400 Lakbér bevétel 400 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4600 Magánszemélyek kommunális adója 4000 Önk.-i vagyon bérbeadása 600 IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások Normatív támogatás összesen Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám Bérpolitikai intézkedések támogatása 900 V. Támogatások, átvett pénzeszközök 6350 Mozgáskorlátozottak támogatása 350 Társadalombiztosítási.Alaptól 3000 Elkülönített.Állami Pénzalaptól 3000 Pénzforgalmi bevételek összesen: VI évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen

7 7

8 8

9 4. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési létszámkerete Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő 1 (1) 1 fő köztisztviselő június 30-ig felmentési idejét tölti, létszámként nem szerepel a évi költségvetésben. Gondozási Központ Konyha 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) Tanyagondnoki Szolgálat 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) Házi segítségnyújtás 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott Idősek Klubja 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott (2) A konyhai és a tanyagondnoki feladatot 1 fő közalkalmazott osztott munkakörben látja el az alábbiak szerint: napi 2 órában a konyhán napi 6 órában a tanyagondnoki szakfeladaton. Álláshelyek száma: 9 Foglalkoztatotti létszám: 9 Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott Könyvtári tevékenység Kompok, révek 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott Mindösszesen Álláshely: 16 Foglalkoztatotti létszám: 16 Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 10 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 9

10 5.sz.mell 10

11 Nagyrév Község Önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból vis maior tám. Maradványa egyéb pályázatok önrésze Saját forrásból Összesen: e forint e forint 2076 e forint 4600 e forint e forint Kiadások: KIA személygépjármű évi részlete Vis maior támogatás felhasználása Pályázatok önrésze Tanyagondnoki autó cseréhez önrész(leki támogatás) Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás) Orvosi rendelő akadálymentesítés önrész ÉAOP pályázat Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 2008 önrész Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 2008 önrész Egyéb pályázatokhoz önrész Összesen 150 e forint e forint 840 e forint 531 e forint forint 250 e forint 330 e forint forint e forint évre áthúzódó 150 e forint 11

12 12

13 13

14 2.) Napirend: Óvoda-játszótér pályázat Előadó: Burka István polgármester Burka István: Elmondja, hogy lehetőség nyílt óvoda-játszótér pályázat benyújtására, 90 %-os a támogatottsága. 3 MFt értékben pályázna az önkormányzat, 300 eft a saját erő. Kéri a Képviselő-testületet, járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. Gál József: Mióta van fönt a pályázat az interneten? Burka István: Kb. 2 hete, de ma délelőtt 9-kor derült ki, hogy az önkormányzat saját maga is beadhatja. Dr. Albrecht Sándor: Képviselő Úr! Minden pályázat ilyen rövid határidővel megy. Erről a pályázatról Tiszainoka tegnap döntött, ma Nagyrév, és Cibakháza majd csak holnap délelőtt tud dönteni. Burka István: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért az óvoda-játszótér pályázat benyújtásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 64/2008. (V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-LEKI 2008 pályázat benyújtása az óvodai játszótér fejlesztésére Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ÉA-LEKI 2008 pályázatra, az óvodai játszótér fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és azzal a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján egyetért. A beruházás teljes bruttó költsége: Önrész biztosítása (10%) éves költségvetésből Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület 3/2008. (I.31.) rendeletének 5. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján: Ft.. Nagyrév Község Önkormányzata az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása címen és években is támogatásban részesült. Igényelt LEKI támogatás: Ft Erről: _ Képviselő-testület tagjai helyben _ ÉARFT-Debrecen, Simonyi út 14. É r t e s ü l n e k. Határidő: május 15. Felelős: Burka István polgármester 14

15 3.) Napirend: Orvosi rendelőben öltöző kialakításra kiírt pályázaton való részvétel Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az orvosi rendelő akadálymentesítése pályázatból kihúzták az öltöző építését, erre most ezzel a pályázattal lenne lehetőség. Ha megnyernénk, mehetne együtt a kettő. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 65/2008.(V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-HÖF CÉDE 2008 pályázat benyújtása az orvosi rendelőben öltöző kialakítására Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ÉA-HÖF CÉDE 2008 pályázat benyújtását az orvosi rendelőben öltöző kialakítására kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és azzal a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján egyetért. A beruházás teljes bruttó költsége: Önrész biztosítása (10%) éves költségvetésből Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület 3/2008. (I.31.) rendeletének 5. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján: Ft.. Nagyrév Község Önkormányzata az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása címen és években is támogatásban részesült, valamint a pályázati kiírás IV. 2. a. a)b) pontján még 20% többlettámogatásra jogosult. Igényelt HÖF-CÉDE támogatás Ft Erről: _ Képviselő-testület tagjai helyben _ ÉARFT-Debrecen, Simonyi út 14. É r t e s ü l n e k. Határidő: május 15. Felelős: Burka István polgármester Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén Burka István polgármester megköszöni a részvételt, bezárja az ülést. Kmf. Burka István polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző A jegyzőkönyv hitelesítői: Fehér Balázs képviselő Kiss Istvánné képviselő 15

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben