EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2014/N) számú állami támogatás - Magyarország Állatjóléti körülmények javítása - tenyészkoca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2014/N) számú állami támogatás - Magyarország Állatjóléti körülmények javítása - tenyészkoca"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2015) 156 final Tárgy: SA (2014/N) számú állami támogatás - Magyarország Állatjóléti körülmények javítása - tenyészkoca Tisztelt Miniszter Úr! A Bizottság ezúton értesíti Magyarországot arról, hogy a magyar hatóságok által a fent említett állami támogatási programmal kapcsolatban benyújtott információk vizsgálata nyomán úgy határozott, hogy nem emel kifogást a szóban forgó program ellen, mivel az összhangban van az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával 1. E határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg: 1. AZ ELJÁRÁS (1) május 7-én kelt és a Bizottságnál ugyanezen a napon iktatott levelében Magyarország az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően bejelentette a Bizottságnak a fent említett támogatási programot. A Bizottság július 7-én további információkat kért a magyar hatóságoktól, amelyek a kérésnek augusztus 4-i, a Bizottság által augusztus 5-én iktatott levelükben tettek eleget. A Bizottság szeptember 22-én ismét további információkat kért a magyar hatóságoktól, amelyek a kérésnek október 22-i, a Bizottság által ugyanezen a napon iktatott levelükben tettek eleget november 24-i, a Bizottság által ugyanezen a napon iktatott levelükben a hatóságok kiegészítő információkkal szolgáltak. 2. LEÍRÁS 2.1. Cím (2) Állatjóléti körülmények javítása - tenyészkoca 1 Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkét december 1-jei hatállyal az EUMSZ 107., illetve 108. cikke váltotta fel. A két rendelkezés lényegét tekintve azonos. E határozat alkalmazásában az EK-Szerződés 87. és 88. cikkére történő hivatkozásokat adott esetben az EUMSZ 107. és 108. cikkére történő hivatkozásokként kell érteni. Őexcellenciája Péter SZIJJÁRTÓ Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: 32 (0)

2 2.2. Költségvetés (3) Teljes költségvetés: 51,72 milliárd HUF (mintegy 169 millió EUR 2 ) az állami költségvetésből. (4) Éves kiadás: 8,62 milliárd HUF (mintegy 28 millió EUR) Időtartam (5) Az e bizottsági határozat elfogadásának időpontjától január 31-ig A támogatás formája (6) Közvetlen támogatás Jogalap (7) A tenyészkoca állatjóléti támogatások feltételeiről szóló VM rendelet-tervezet 2.6. Célkitűzés (8) A támogatás célja az állatjólét növelése a tenyészkocák esetében. (9) A magyar hatóságok elemzést nyújtottak be a szóban forgó állami támogatás esetleges környezeti hatásairól. Kifejtették, hogy a támogatási programhoz tartozó intézkedések nyomán nőhet az energiafelhasználás (különösen a mikroklíma javítására és a kocák számára többletfény biztosítására irányuló alintézkedések esetében), azonban az állatok száma nem fog nőni, következésképp a trágya és a szennyvíz mennyisége sem. Ezért a támogatásnak várhatóan nem lesznek további hatásai a környezetre. Ezzel kapcsolatban a magyar hatóságok megerősítették azon vállalásukat, hogy eleget tesznek a nitrátirányelvben 3 foglalt valamennyi kötelezettségüknek, ideértve az érintett mezőgazdasági üzemek trágyatárolási kapacitására vonatkozó előírást is, és hogy figyelembe veszik Magyarország nitrátszennyezéssel szembeni, rendszeresen frissülő cselekvési tervét. (10) A közötti időszakra vonatkozó magyar vidékfejlesztési program és annak javasolt (a közötti időszakra vonatkozó) utódprogramja nem tartalmaz a sertéságazatra vonatkozó állatjóléti intézkedéseket. A magyar hatóságok kijelentették, hogy a közötti időszakra vonatkozó magyar vidékfejlesztési program nem irányoz elő finanszírozást a bejelentett támogatásokra. Ugyanakkor részletezték, hogy az intézkedések illeszkednek a programba Kedvezményezettek (11) Az 1307/2013/EK rendelet 9. cikkének értelmében vett aktív mezőgazdasági termelők. (12) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha: 2 3 Az EUR-ban megadott összegek a december 1-jén érvényes árfolyamon kerültek kiszámításra. A Tanács december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., , 1 8. o.) 2

3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) vállalja a (20) pontban említett tevékenységek valamelyikének legalább öt éven át történő végzését; tagja a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoportnak, beszerzési és értékesítő szövetkezetnek, tenyésztő szervezetnek, terméktanácsnak vagy szakmai szervezetnek, amely nyitott tagsággal rendelkezik; eleget tesz a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló, november 18-i 116/2003 FVM rendelet előírásainak; eleget tesz valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, és mindennek bizonyítására a megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) igazolásával rendelkezik; megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; a támogatási alapot képező állatok tartását saját kockázatára végzi, a évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a évi XVII. törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben. (13) A programban becslések szerint több mint 1000 kedvezményezett vesz majd részt A támogatási program leírása (14) A támogatási program célja az uniós szinten megállapított vonatkozó kötelező előírásokon és a nemzeti jogszabályokban megállapított egyéb vonatkozó követelményeken túlmutató, a sertéságazatban az állatjólétre vonatkozóan tett önkéntes kötelezettségvállalások következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel tekintetében biztosítani ellentételezést. (15) Az alábbi területeken fognak jobb feltételek érvényesülni: (a) a természetes állattenyésztési igényeknek megfelelő vízellátás, takarmányozás és állatgondozás; (b) elhelyezési feltételek, például megnövelt férőhelyek, padozatfelületek, környezetgazdagításra használt anyagok, természetes fény. (16) Támogatás a vámtarifaszámú, legalább egyszer fialt, legalább 160 kg tömegű kocák és tenyésztésbe fogott koca süldők tekintetében nyújtható. (17) A támogatás állategységenként igényelhető. A tenyészkoca egyedenként 0,5 állategységnek felel meg. 3

4 (18) A magyar hatóságok biztosították a Bizottságot arról, hogy az állatjóléti kifizetések csak a vonatkozó kötelező előírásokon túlmutató kötelezettségvállalásokra terjednek ki. A Bizottságnak küldött bejelentésükben meghatározták és bemutatták a vonatkozó követelményeket, és vállalták, hogy amennyiben módosulnak azok a vonatkozó kötelező előírások, amelyeken a jelenlegi kötelezettségvállalások túlmutatnak, akkor módosítják az e támogatási program hatálya alá tartozó állatjóléti kötelezettségvállalásokat. (19) Az állatjóléti intézkedésekre vonatkozóan a támogatások összegének meghatározása a többletköltségekre és az elmaradt bevételre vonatkozó általános feltevések alapján történt. A számításokhoz mezőgazdasági üzemenként átlagosan 650 kocát vettek alapul. A magyar hatóságok valamennyi alintézkedés tekintetében magyarázatokat és adatokat nyújtottak be a támogatások összegének meghatározására vonatkozóan. Azt is megerősítették, hogy a számítások és a kapcsolódó támogatások kizárólag ellenőrizhető elemeket tartalmaznak, megfelelő szakértelemmel kiszámított számadatokon alapulnak, egyértelműen megjelölik a számadatok forrását, és nem tartalmaznak beruházási költségekhez kapcsolódó elemeket. (20) A sertések védelmére vonatkozó, a 2008/120/EK tanácsi irányelvben 4 meghatározott minimumkövetelményeken és a vonatkozó kötelező nemzeti előírásokon túlmenő alábbi alintézkedésekre igényelhető támogatás: (a) Az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely biztosítása az állatok számára. Az az igénylő jogosult támogatásra, aki/amely a tenyészkoca tartása során a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló, március 31-i 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú mellékletének pontjában meghatározott nagyságú férőhelynél legalább 10%-kal nagyobb alapterületet, azaz legalább 2,47 m 2 nagyságú férőhelyet biztosít kocánként. A magyar hatóságok magyarázata szerint a férőhely legalább 10%-kal való növelése nyomán 10%-kal csökken a kocák száma és 10%-kal csökken a termelés, ami évente kocánként HUF összeget jelent. Az elmaradt bevétel ellentételezésére szolgáló támogatási összeg tehát HUF/év/állategység. (b) Az állatok számára megfelelő mikroklíma biztosítása. E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki/amely vállalja, hogy az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság által a szén-dioxid és az ammónia tartalomra ajánlott értékeket (szén-dioxid: 3000 ppm, ammónia: 10,0 ppm) 5%-kal csökkenti, és biztosítja, hogy az istállóban a gázkoncentráció a szén-dioxid tekintetében ne haladja meg a 2850 ppm, az ammónia tekintetében pedig a 9,5 ppm értéket. A magyar hatóságok kifejtették, hogy a jobb paramétereket nyáron több szellőztetéssel, télen több szellőztetéssel és fűtéssel lehet elérni. Mindez a sertéstelepekre vonatkozó átlagos értékekkel számolva a villamosenergia- 4 HL L 47., , 5. o. 4

5 fogyasztás 20%-os és a gázfogyasztás 12,6 %-os növekedését vonja maga után. A kapcsolódó költségek HUF-ot tesznek ki, és ezek ellentételezésére 7600 HUF/év/állategység támogatás nyújtható. (c) A mezőgazdasági üzemben légyirtás végzése egész évben. E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki/amely vállalja, hogy a 41/1997 (V. 28.) FVM rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti, a kártevők folyamatos ellenőrzésére és vagy felszámolására irányuló intézkedéseken túlmenően a telepi légyirtást az év során folyamatosan alkalmazza. A magyar hatóságok kifejtették, hogy a légyirtást végző szakember megbízásának átlagos költsége alapján az ellentételezés összege HUF/év/állategység. (d) Legalább 9 órán át természetes, vagy legalább 11 órán át mesterséges fény biztosítása az állatok számára. A támogatás akkor igényelhető, ha a kérelmező vállalja, hogy a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 1.14 pontjában meghatározott fényerőt meghaladóan, legalább 9 órán át 50 lux/m 2 természetes, vagy legalább 11 órán át 50 lux/m 2 mesterséges fényt biztosít a tenyészkoca tartási helyén. A magyar hatóságok kifejtették, hogy a több természetes vagy mesterséges fény biztosítása miatt nő a villamosenergia-fogyasztás, ami egy átlagos sertéstelep esetében a szerény villamosenergia-fogyasztás 50 %-os növekedését vonja maga után. Az ebből eredő költségek ellentételezésére 6960 HUF/év/állategység támogatás nyújtható. (e) A takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása. E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki/amely a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott követelményeken túlmenően, a tenyészkocák takarmányozásához az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló, október 25-i 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minőségű vizet használ. A magyar hatóságok kifejtették, hogy ez egy átlagos sertéstelep esetében kocánként mintegy 2900 HUF költséget jelent. Ennek megfelelően a támogatás összege 5800 HUF/év/állategység. (21) A magyar hatóságok valamennyi állatjóléti kötelezettségvállalás tekintetében bemutatták a vállalás hosszú távon való fenntartását biztosító ellenőrzési intézkedéseket. (22) Az összes állatjóléti kötelezettségvállalás együttes teljesítése esetén a maximális támogatási összeg számosállategységenként HUF (kb. 251,80 EUR). 5

6 Nagyobb férőhely A mikroklíma javítása Légyirtás Megnövelt fényerő Ivóvíz = Maximális támogatási összeg az összes kötelezettségvállalás együttes teljesítése esetén HUF/állategység 7600 HUF/állategység 8800 HUF/állategység 6960 HUF/állategység 5800 HUF/állategység HUF/állategység (23) A gazdálkodók a támogatást a kocák éves átlagos száma alapján kapják. (24) A támogatási év február 1-jén kezdődik. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz ( kifizető ügynökség ) kell benyújtani minden támogatási év január 31-éig. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: az igénylő neve; az üzemméret; a kötelezettségvállalással érintett helyszín; a támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdő és befejező időpontja; a tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összege; a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának igazolása a tenyészkoca-állategységről; és a jogosultsági kritériumok teljesítésére vonatkozó nyilatkozatok. A nagyvállalkozásoknak ezenkívül a kérelemben be kell mutatniuk a támogatás nélkül bekövetkező helyzetet (ellentétes forgatókönyv) is, és be kell nyújtaniuk az ennek alátámasztására szolgáló dokumentumokat, a nemzeti hatóság pedig elvégzi a támogatás nélkül bekövetkező helyzet hitelességének ellenőrzését, és megerősíti, hogy a támogatás rendelkezik az előírt ösztönző hatással. (25) A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható. (26) Ha a kérelem formai és tartalmi szempontból is megfelel a támogatási program feltételeinek, a kifizető ügynökség a kérelem benyújtásától számítva 30 napon belül a kérelem megfelelőségét igazoló végzést hoz. A határozatot a támogatási év végén véglegesen jóvá kell hagyni: ehhez a támogatási év során rendszeresen ellenőrzik, hogy a kedvezményezettek betartják-e összes állatjóléti kötelezettségvállalást. A támogatás a kedvezményezettek által a támogatási év során negyedévenként benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerül kifizetésre; a kérelemhez csatolni kell az állatállományt felügyelő/kezelő állatorvos igazolását arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott, továbbá a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, az érintett tenyészet tenyészkoca-létszámát is tartalmazó igazolását. A támogatási év végén a kifizető ügynökség az összes benyújtott támogatáslehívási kérelem feldolgozását követően, az átlagos állategység alapján, határozatban dönt az igénylőnkénti teljes támogatás összegéről és az esetleges visszaosztás mértékéről Támogatáshalmozás (27) A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással. 6

7 2.10. Egyéb vállalások (28) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a támogatási programot nem alkalmazzák az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások (a továbbiakban: iránymutatások) (15) pontjának meghatározása szerinti, ún. nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra. (29) Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy minden olyan kedvezményezett esetében, amely korábban bizottsági határozatban jogellenesnek nyilvánított támogatásban részesült (akár egyedi támogatás, akár támogatási program keretében), a bejelentett támogatás kifizetését mindaddig felfüggeszti, amíg a szóban forgó kedvezményezett vissza nem téríti vagy egy zárolt számlára be nem fizeti a jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatás teljes összegét, a megfelelő visszafizettetési kamattal együtt. (30) Magyarország vállalta, hogy az iránymutatások 128. pontjában előírt információkat az iránymutatások 131. pontjában meghatározott határidőn belül közzéteszi. 3. ÉRTÉKELÉS 3.1. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás megléte (31) Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése akkor alkalmazható, ha egy vállalkozásnak az adott intézkedés olyan gazdasági előnyt biztosít, amelyre a vállalkozás a szokásos üzletvitel keretében nem tehetett volna szert, ha az előny szelektív, ha a támogatás az államtól vagy állami forrásokból származik, ha a verseny torzításával fenyeget és befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet. (32) A támogatást állami forrásokból (az állami költségvetésből) finanszírozzák ((3) pont). Csak egyes vállalkozásokat (a magyarországi sertéstenyésztőket) érint, amint az a 2.7. pontban szerepel. (33) A program potenciálisan torzíthatja a versenyt, mivel gazdasági előnyt biztosít a kedvezményezetteknek. A Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban maga a tény, hogy egy vállalkozás versenyképessége a konkurens vállalkozásokhoz képest megerősödik azáltal, hogy olyan gazdasági előnyben részesül, amelyet rendes körülmények között nem kapott volna meg a tevékenységéhez, azt jelzi, hogy fennáll a verseny torzulásának a veszélye. 6 (34) Egy vállalkozásnak nyújtott támogatás akkor befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet, ha ez a vállalkozás az Unión belüli kereskedelem számára nyitott piacon működik. 7 Az érintett ágazat az uniós szintű verseny szempontjából nyitott, ezért érzékenyen érintik az egy vagy több tagállamban folyó termelésnek kedvező intézkedések. Mivel a sertéstermékek Unión belüli kereskedelme igen Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, (HL C 204., , o.) A Bíróság 730/79 számú, Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben hozott, szeptember 17-i ítélete, EBHT 1980., o. Lásd többek közt a Bíróság 102/87. számú, Francia Köztársaság kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben hozott, július 13-i ítéletét, EBHT 1988, o. 7

8 jelentős 8, a bejelentett támogatási program befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. (35) A fentiekre figyelemmel, az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének feltételei teljesülnek. A bejelentett intézkedésről tehát megállapítható, hogy az az említett cikk értelmében vett állami támogatás. A támogatás kizárólag akkor tekinthető a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha arra alkalmazható az EUMSZ-ben foglalt eltérések egyike A támogatás összeegyeztethetősége (36) A szóban forgó esetben az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szolgál megfelelő alapul az összeegyeztethetőség szempontjából. Az említett rendelkezés szerint az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. (37) A mezőgazdasági ágazatban ez az eltérés az iránymutatásoknak megfelelő támogatásokra alkalmazható 9. (38) Az iránymutatások 231. pontjából következik, hogy az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatást a Bizottság akkor tekinti a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetőnek a belső piaccal, ha megfelel az iránymutatásokban meghatározott közös értékelési elveknek, valamint az iránymutatások II. részének szakaszában meghatározott feltételeknek Az iránymutatások II. részének szakaszában meghatározott feltételek (39) Az iránymutatások II. részének szakaszában meghatározott alábbi vonatkozó feltételeknek kell teljesülniük: (a) Állatjóléti kifizetések olyan, az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak nyújthatóak, amelyek aktív mezőgazdasági termelők, és önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több állatjóléti kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak (az iránymutatások 232. pontja). (b) Az állatjóléti kifizetések csak az 1306/2013/EU rendelet 10 VI. címének I. fejezete alapján megállapított vonatkozó kötelező előírásokon és egyéb vonatkozó kötelező követelményeken túlmutató kötelezettségvállalásokra terjednek ki (az iránymutatások 233. pontja) ban az élő sertés és a sertéstermékek EU-n belüli kereskedelme mintegy 14 milliárd EUR-t tett ki (forrás: Eurostat). Az iránymutatások 732. pontjának első mondatával összhangban a Bizottság az iránymutatásokat alkalmazza valamennyi olyan bejelentett támogatási intézkedés esetében, amellyel kapcsolatban július 1-jét követően határozathozatalra kérik fel, még akkor is, ha a támogatást ezt megelőzően jelentették be. Az Európai Parlament és a Tanács december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., , 549. o). 8

9 (c) A támogatásra jogosult állatjóléti kötelezettségvállalásoknak a termelési módszerek tekintetében magasabb színvonalat kell biztosítaniuk az alábbi területek egyikén (az iránymutatások 234. pontja): a természetes állattenyésztési igényeknek megfelelő vízellátás, takarmányozás és állatgondozás; elhelyezési feltételek, például megnövelt férőhelyek, padozatfelületek, környezetgazdagításra használt anyagok, természetes fény; kijárás a szabadba; az állatok csonkítását és/vagy ivartalanítását elkerülő gyakorlatok, illetve olyan egyedi esetekben, amelyekben szükségesnek tartják az állatok csonkítását és/vagy ivartalanítását érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentő szerek vagy immunalapú ivartalanítás alkalmazásával járó gyakorlatok. (d) (e) (f) Az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítését egy évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni, mely időtartam megújítható (az iránymutatások 235. pontja). A támogatást évente kell nyújtani, és a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel egésze vagy egy része tekintetében biztosíthat ellentételezést az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára (az iránymutatások 237. pontja). A támogatás számosállat-egységeként legfeljebb 500 EUR lehet (az iránymutatások 240. pontja), az állatok különböző kategóriáinak számosállat-egységre történő átváltására vonatkozó átváltási arányokat az 1305/2013/EU rendelet végrehajtási aktusának II. melléklete határozza meg (az iránymutatások 92. pontja). (40) A (11) és (14) pontban szereplő információk alapján olyan aktív mezőgazdasági termelők kapnak támogatást, akik a sertéságazatban az állatjólétre vonatkozóan önkéntes kötelezettségvállalásokat tesznek. Az iránymutatások 232. pontjában meghatározott feltételek tehát teljesültek. (41) A (20) pontból következik, hogy a bejelentett támogatási program csak a vonatkozó kötelező előírásokon túlmutató kötelezettségvállalásokra terjed ki. A program tehát teljesíti az iránymutatások 233. pontját. (42) A (15) és (20) pontban szereplő információk szerint a bejelentett támogatási program keretében tett állatjóléti kötelezettségvállalások magasabb színvonalat biztosítanak az alábbi területeken: természetes állattenyésztési igényeknek megfelelő vízellátás, takarmányozás és állatgondozás és elhelyezési feltételek, például megnövelt férőhelyek, padozatfelületek, környezetgazdagításra használt anyagok, természetes fény. Az iránymutatások 234. pontjában meghatározott követelmények tehát teljesülnek. (43) A kedvezményezettek a kötelezettségvállalások teljesítését legalább 5 évig terjedő időtartamra vállalják (a (12) pont (a) alpontja), azaz az iránymutatások

10 pontjában meghatározottnál hosszabb időtartamra. Továbbá mivel a támogatási program január 31-ig tart ((5) pont), az iránymutatások 235. pontjában meghatározott maximális időtartam is teljesül. (44) Ahogy az a (24) és (26) pontban szerepel, a támogatást valamennyi támogatási évre folyósítják, így az összhangban van az iránymutatások 237. pontjával. (45) Az iránymutatások 237. pontjával összhangban a támogatás az állatjóléti kötelezettségvállalások következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel tekintetében biztosít ellentételezést ((19) (20) pont). (46) Az iránymutatások 240. pontjával összhangban a támogatás nem haladja meg számosállat-egységeként az 500 EUR maximális összeget, mivel az összes bejelentett alintézkedés együttes teljesítése esetén a maximális támogatási összeg számosállategységenként 251,80 EUR ((22) pont). (47) A tenyészkoca esetében a számosállategységre vonatkozó átváltási arány 0,5 állategység, ami megfelel az iránymutatások 92. pontjában és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, július 17-i 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11 II. mellékletében meghatározott aránynak. (48) A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az iránymutatások II. részének szakaszában meghatározott feltételek teljesültek Közös értékelési elvek (49) Az iránymutatások 38., 42. és 231. pontja értelmében a közös értékelési elveket alkalmazni kell az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban nyújtott támogatásokra. (50) Amint az a (8) pontban is szerepel, e bejelentett támogatási program az állatjólétre irányul. A bejelentett támogatási program hozzájárul az iránymutatások 43. és 44. pontjában szereplő közös célkitűzésekhez. Az intézkedések nem képezik részét a magyar vidékfejlesztési programnak ((10) pont). Éppen ezért a finanszírozások közötti átfedések és a kettős finanszírozás kockázata nem áll fenn. A magyar hatóságok bizonyították, hogy a bejelentett támogatási program úgy tekinthető, mint amely illeszkedik a magyar vidékfejlesztési programba és azzal összhangban áll ((10) pont). A Bizottság ezért úgy véli, hogy az iránymutatások 47. pontjában szereplő feltételek teljesülnek, és a program hozzájárul a vidékfejlesztési célkitűzések teljesüléséhez. (51) Amint azt a magyar hatóságok kifejtették, a támogatási program nyomán nem fog nőni a kocák száma, vagyis a trágya és a szennyvíz mennyisége sem ((9) pont). Ezért a támogatásnak nem lesz az iránymutatások 52. pontja szerinti kedvezőtlen hatása a környezetre. A Bizottság tudomásul veszi Magyarország azon kötelezettségvállalását, hogy eleget tesz a nitrátirányelvben foglalt összes kötelezettségnek, ideértve az érintett mezőgazdasági üzemek trágyatárolási kapacitására vonatkozó előírást is, és hogy figyelembe veszik Magyarország 11 HL L 227., , 18. o. 10

11 nitrátszennyezéssel szembeni, rendszeresen naprakésszé tett cselekvési tervét ((9) pont). (52) Mivel e támogatás megfelel az iránymutatások II. részének szakaszában meghatározott konkrét feltételeknek ((48) pont), a Bizottság az iránymutatások 55. és 57. pontjában szereplő közös célkitűzésekkel összhangban úgy véli, hogy a támogatás szükséges, és hogy megfelelő szakpolitikai eszköz a közös érdekű célkitűzések eléréséhez. (53) A (25) pontból következik, hogy az egyes projektek keretében csak akkor kezdődik el a munka, miután a kedvezményezett a nemzeti hatósághoz benyújtotta a támogatási kérelmet. A (24) pontból következik, hogy a támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az iránymutatások 71. pontjában előírt valamennyi információt. A nagyvállalkozásoknak ezenkívül be kell mutatniuk a támogatás nélkül bekövetkező helyzetet, és be kell nyújtaniuk a kérelemben felvázolt ellentétes forgatókönyv alátámasztására szolgáló dokumentumokat, a nemzeti hatóság pedig a kérelem kézhezvételekor elvégzi a támogatás nélkül bekövetkező helyzet hitelességének ellenőrzését, és megerősíti, hogy a támogatás rendelkezik az előírt ösztönző hatással ((24) pont). A támogatási program tehát rendelkezik az iránymutatások pontjában előírt ösztönző hatással. (54) Amint az a (22) és (46) pontban szerepel, a kötelezettségvállalás együttes teljesítése esetén a támogatás nem éri el az iránymutatások 240. pontjában meghatározott maximális összeget, így tehát a program összhangban van az iránymutatások 84. pontjával. A támogatást az iránymutatások 92. pontjával összhangban meghatározott számosállategységenként nyújtják, és teljesül az átváltási arányra vonatkozó előírás ((17) és (47) pont). A magyar hatóságok arról is biztosították a Bizottságot, hogy a támogatások összegének meghatározása a többletköltségekre és az elmaradt bevételre vonatkozó általános feltevések alapján történik ((19) (20) pont), az iránymutatások 93. pontjának megfelelően ((20) pont). Bizottság tudomásul veszi, hogy a bejelentett program keretében nyújtott támogatást nem lehet más támogatással halmozni ((27) pont). Ezek alapján elmondható, hogy a támogatási intézkedés eleget tesz az arányossági feltételnek. (55) Mivel e támogatás megfelel az iránymutatások II. részének szakaszában meghatározott konkrét feltételeknek ((48) pont), a támogatási összeg nem haladja meg a vonatkozó maximális összeget (lásd a (46) pontot), a Bizottság az iránymutatások 113. pontjával összhangban úgy véli, hogy a versenyre és kereskedelemre gyakorolt negatív hatás a minimumra korlátozott. (56) Magyarország vállalta, hogy eleget tesz az iránymutatásokban szereplő átláthatósági követelményeknek ((30) pont) Egyéb vállalások (57) A Bizottság tudomásul veszi, hogy az iránymutatások 724. pontjával összhangban a magyar hatóságok vállalták, hogy amennyiben módosulnak azok a vonatkozó kötelező előírások, amelyeken a jelenlegi kötelezettségvállalások túlmutatnak, akkor módosítják az e támogatási program hatálya alá tartozó állatjóléti kötelezettségvállalásokat ((18) pont). (58) A Bizottság tudomásul veszi, hogy az iránymutatások 26. pontjával összhangban a támogatásból ki vannak zárva az ún. nehéz helyzetben lévő 11

12 vállalkozások ((28) pont), és a magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az iránymutatások 27. pontjával összhangban minden olyan kedvezményezett esetében, amely korábban bizottsági határozatban jogellenesnek nyilvánított támogatásban részesült, a bejelentett támogatási program szerinti támogatás kifizetését felfüggesztik ((29) pont) A program időtartama: (59) Az iránymutatások 719. pontja értelmében a Bizottság csak határozott időtartamra szóló támogatási programokat engedélyez. Az 1305/2013/EU rendelet és annak végrehajtási rendelete szerinti társfinanszírozásban részesülő támogatási programoktól eltérő programok legfeljebb hét évig tarthatnak. Az (5) pontból következik, hogy ez a követelmény teljesül. 4. KÖVETKEZTETÉS (60) A Bizottság a fentieknek megfelelően úgy véli, hogy az iránymutatások vonatkozó rendelkezései teljesültek. (61) A Bizottság ennek alapján úgy határozott, hogy nem emel kifogást a támogatás ellen, mivel az az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal. (62) Amennyiben ez a levél olyan bizalmas információt tartalmaz, amely nem tehető közzé, kérjük, hogy a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül tájékoztassa erről a Bizottságot. Amennyiben az említett határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy Önök egyetértenek a határozat teljes szövegének a hivatalos nyelven, az alábbi honlapon történő közzétételével: A kérést a nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) biztonsági levelezőrendszeren keresztül kell benyújtani a következő címre: Kérem, Miniszter Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. a Bizottság részéről Phil HOGAN a Bizottság tagja 12

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg:

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14 C(2015) 9245 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.41621 Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása Tisztelt

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg:

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.01.22. C(2019) 183 final Tárgy: Állami támogatás / Magyarország SA.51015 (2018/N) Állatjóléti intézkedések a sertéságazatban Tisztelt Miniszter Úr! Az Európai Bizottság

Részletesebben

N 519/2005 számú Állami Támogatás - Magyarország Az állati eredetű hulladék biztonságos ártalmatlanításához nyújtott támogatás

N 519/2005 számú Állami Támogatás - Magyarország Az állati eredetű hulladék biztonságos ártalmatlanításához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006.VIII.31 B(2006)3989 Tárgy: N 519/2005 számú Állami Támogatás - Magyarország Az állati eredetű hulladék biztonságos ártalmatlanításához nyújtott támogatás Tisztelt Külügyminiszter

Részletesebben

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 19846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 137. szám A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 19.8.2013 C (2013) 5507 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.36873 (2013/N)

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Magyar joganyagok - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet - a tenyészkoca állatjóléti támoga 2. oldal 8.1 jegyzőkönyv: az érintett tárgynegyedév megjelölését

Magyar joganyagok - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet - a tenyészkoca állatjóléti támoga 2. oldal 8.1 jegyzőkönyv: az érintett tárgynegyedév megjelölését Magyar joganyagok - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet - a tenyészkoca állatjóléti támoga 1. oldal 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (5)1 A támogatásban részesülő vágósertések számát a serté

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (5)1 A támogatásban részesülő vágósertések számát a serté Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 1. oldal 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 23492 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 189. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2015. (XII. 4.) FM rendelete a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások

Részletesebben

Állami támogatás SA.36364 (2013/N) - Magyarország Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban

Állami támogatás SA.36364 (2013/N) - Magyarország Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18 C(2013) 9111 final Tárgy: Állami támogatás SA.36364 (2013/N) - Magyarország Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban Tisztelt Miniszter Úr, Az Európai Bizottság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (4) A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 áll

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (4) A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 áll Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 1. oldal 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

N 487/2006 Állami támogatás Magyarország A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép

N 487/2006 Állami támogatás Magyarország A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006.IX.13 B(2006)4009 végleges Tárgy: N 487/2006 Állami támogatás Magyarország A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép Tisztelt Miniszter Úr! 1.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Sertés állatjóléti támogatás: Támogatási kérelem (N0672) Kifizetési kérelem (N0673)

Sertés állatjóléti támogatás: Támogatási kérelem (N0672) Kifizetési kérelem (N0673) A sertés ill. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Ügyintézés helye Somogy Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Cím: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Magyar joganyagok - 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet - az étkezési tojást termelő tyúkál 2. oldal 8. tartási hely azonosító: a tartási helyek, a tenyésze

Magyar joganyagok - 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet - az étkezési tojást termelő tyúkál 2. oldal 8. tartási hely azonosító: a tartási helyek, a tenyésze Magyar joganyagok - 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet - az étkezési tojást termelő tyúkál 1. oldal 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről. Általános rendelkezések 1

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről. Általános rendelkezések 1 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/44. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 127 32004R0740 2004.4.22. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 116/9 A BIZOTTSÁG 740/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra,

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.19. C(2013) 3945 final Tárgy: Állami támogatás/magyarország SA.35984 (2013/NN) számú támogatás A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös termőföldtulajdon

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 155/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 155/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 155/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2017. évi igénybevételéről

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

E határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg:

E határozatát a Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.7 C(2014) 8403 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.38557 (2014/N) számú támogatás Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése

Részletesebben

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Benyújtás helye: az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 51. szám 8813 A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 B(2008) 1778 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 364/2007 Közösségi agrármarketing támogatás Tisztelt Hölgyem! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009) 8359 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása Tisztelt Külügyminiszter Úr! A Bizottság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Tárgy: N 211/2007 számú állami támogatás - Magyarország Állatjóléti körülmények javítása baromfi ágazat I. ELJÁRÁS

Tárgy: N 211/2007 számú állami támogatás - Magyarország Állatjóléti körülmények javítása baromfi ágazat I. ELJÁRÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.XI.13 B(2007)5566 Tárgy: N 211/2007 számú állami támogatás - Magyarország Állatjóléti körülmények javítása baromfi ágazat Tisztelt Miniszter Asszony! A Bizottság értesíti

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.16. C(2017) 5635 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017.8.16.) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletnek az intervenciós készleteknek a leginkább

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2014/2015.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.08.2005 COM(2005) 396 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2002/53/EK irányelvvel összhangban a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében szereplő,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 1. oldal 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról A mezőgazdasági,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben