A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2013) 3945 final Tárgy: Állami támogatás/magyarország SA (2013/NN) számú támogatás A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös termőföldtulajdon megszüntetéséhez nyújtott támogatás Tisztelt Uram! Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ezúton értesíti Magyarországot, hogy a magyar hatóságok által a fent említett állami támogatási intézkedéssel kapcsolatban benyújtott információk vizsgálata nyomán úgy határozott, hogy a szóban forgó intézkedés ellen nem emel kifogást, mivel az összhangban van az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: EUMSZ). A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: ELJÁRÁS (1) Magyarország december 22-én kelt, a Bizottság által ugyanazon a napon iktatott levelében benyújtotta az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 1 szerinti adatlapot. Mivel a nemzeti jogalap december 29-én, az adatlap Európai Bizottság általi közzétételét megelőzően lépett hatályba, a Bizottság be nem jelentett támogatásként vette nyilvántartásba a támogatási programot, és január 15-én további tájékoztatást kért a magyar hatóságoktól. A magyar hatóságok február 18-án válaszoltak március 27-én a Bizottság további információkat kért, ezeket a magyar hatóságok április 19-én nyújtották be. 1 A Bizottság december 15-i 1857/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 358., , o.). MARTONYI János Külügyminiszter úr Bem rkp. 47. HU-1027 Budapest Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone : (32-2)

2 LEÍRÁS A támogatás címe és célja (2) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös termőföldtulajdon megszüntetéséhez nyújtandó támogatás. Jogalap (3) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló, a 70/2013 (III.8.) Korm. rendelettel módosított 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az intézkedés időtartama (4) Az Európai Bizottság általi jóváhagyástól december 31-ig. Költségvetés (5) Az intézkedés tervezett ötéves időtartama során évi 5 milliárd HUF (kb EUR), így összesen 25 milliárd HUF (kb EUR). A támogatási intézkedés leírása (6) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a szóban forgó intézkedés illeszkedik a termőföldek általános birtokrendezési programjába. A mezőgazdasági iránymutatások 2 IV.I. szakaszának célkitűzéseihez és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet cikkéhez és (25) preambulumbekezdéséhez kapcsolódóan a magyar hatóságok azt állítják, hogy a jelenlegi támogatási rendszerrel többéves halogatás után rendeződik a termőföldek jogi helyzete, és ennek következtében életképes gazdaságok jönnek majd létre. A támogatási program két alintézkedésből áll: A) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, és B) a mezőgazdasági termelőszövetkezetekhez kapcsolódó tulajdonjogi helyzet rendezése. A) A magyar hatóságok magyarázata szerint a részarány földkiadás során osztatlan közös (termőföld-)tulajdonok jöttek létre, amelyek esetében a társtulajdonosok birtokláshoz, használathoz és hasznosításhoz kapcsolódó tulajdonosi rendelkezési jogai igen korlátozottak. Ennek következtében az osztatlan közös tulajdonban álló földet vagy annak egy részét nem művelték, és a tulajdonosok nem, vagy csak nagy nehézségek árán gyakorolhatják rendelkezési jogukat. Ez a tulajdoni forma így akadályozza a gazdaságos és ésszerű mezőgazdasági tevékenységet, és egyes esetekben megnehezíti bizonyos támogatások igénylését. A szóban forgó támogatási rendszer célja, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével életképes birtokok jöjjenek létre, amelyet követően az egyes tulajdonosok teljes mértékben gyakorolhatják használati és tulajdonosi jogukat. Az önálló tulajdonban álló termőföldeket könnyebben lehet majd értékesíteni, és jelentősen megnő annak 2 Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, , HL C 319., , 1. o. 3 A Tanács szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., , 1. o.). 2

3 lehetősége, hogy a mezőgazdasági üzem fejlesztésére biztosíték (termőföldbiztosíték) mellett hitelt lehessen felvenni. B) Ennek az intézkedésnek a mezőgazdasági termelőszövetkezetek (a magyar történelmi hagyományok alapján létrejött birtokstruktúrában működő és jelenleg megszűnés alatt álló) és korábbi tagjaik (részarány-tulajdonosok) közötti tulajdonviszonyok rendezése a célja. (7) A támogatási programhoz kapcsolódó feladatok elvégzése a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKP Nonprofit Kft.) feladata. A NKP Nonprofit Kft-t a magyar állam hozta létre, és 100%-ban állami tulajdonban áll. Az NKP Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzése alatt áll, és tevékenységét nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Az NKP Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés alapján végzi majd feladatait. Ezzel a megoldással egyszerűbb a beszámoltatás és az ellenőrzés, mint ha ugyanazokat a feladatokat a 20 érintett hatóság végezné. (8) Az osztatlan közös tulajdon megosztásának eljárása során felmerülő valamennyi költséget az állami költségvetésből fedezik majd. A jogi és földmérési költségekhez kapcsolódó díjakat az NKP Nonprofit Kft. fizeti ki a kiutalt költségvetési forrásokból, a földhivatali eljárások folytán felmerült adminisztrációs költségeket pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium utalja ki a megyei kormányhivatalok részére. Ezeket a kiadásokat nem terhelik át a kérelmet benyújtó földtulajdonosokra. Az adott földrészlet megosztását vagy a) a társtulajdonosok közötti megállapodással vagy ha az nem jön létre, b) sorsolással határozzák meg. A 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete részletesen meghatározza a sorsolási eljáráshoz kapcsolódó egyes földhivatali adminisztrációs költségeket és az egyezség esetén felmerülő földhivatali adminisztrációs költségeket. A magyar hatóságok kijelentik, hogy a kérelmet benyújtó tulajdonosok nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban; a költségvetési támogatás a jogi és földmérési feladatokat végző vállalkozások költségeit finanszírozza és a földhivatalok kiadásait fedezi. (9) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a földmérést végző és a jogi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat a közbeszerzésekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően közbeszerzési eljárás útján fogják kiválasztani. (10) A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a jelen értékelés tárgyát képező programot hozzáigazítják a, agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások as időszakra vonatkozó módosításaihoz. A támogatás kedvezményezettjei (11) Körülbelül magánszemély élvezheti majd a támogatási program előnyeit. Valamennyien az 1857/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó kkv-k. A fenti (6) bekezdésben leírt B) intézkedés kedvezményezettjei csak az érintett mezőgazdasági termelőszövetkezetek korábbi tagjai lehetnek. (12) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a nemzeti jogalap kizárólag termőföldre vonatkozik. A támogatási program erdőkre nem terjed ki. 3

4 (13) Csak azok a kedvezményezettek élvezhetik majd a támogatási intézkedés előnyeit, akik az évi II. törvény 12/F. szakaszának megfelelően június 1-jéig benyújtották a közös földtulajdon megosztására irányuló kérelmüket. (14) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat kizárják a támogatásokból, és ezzel kapcsolatban a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. szakaszára hivatkoznak. Ez a szakasz határozza meg, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás pontjának megfelelően milyen feltételekkel tekinthető egy vállalkozás nehéz helyzetben lévőnek. (15) A magyar hatóságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felfüggesztik a bejelentett támogatás kifizetését valamennyi olyan kedvezményezett esetében, amely korábban olyan támogatásban részesült (akár egyedi támogatásról, akár támogatási programról van szó), amelyet bizottsági határozattal jogellenesnek nyilvánítottak, mindaddig, amíg a szóban forgó vállalkozás vissza nem téríti vagy egy zárolt számlára be nem fizeti a jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatást, valamint a megfelelő visszafizettetési kamatokat. Elszámolható költségek és támogatási intenzitás (16) Egy adott földterületre vonatkozóan az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárása (megosztási eljárás) a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet szerint a következő eljárási cselekményekből állhat: a) a megosztási eljárás előkészítése érdekében: mezőgazdászi helyszínelés és keretmérés; b) szükség esetén a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás; c) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoktól való eltérése esetén a földminősítési eljárás, és ezzel összefüggésben az adatok változásának az ingatlan-nyilvántartási átvezetése; d) a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárás; e) a telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzésére irányuló eljárás; f) a kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolás; g) a sorsolás eredménye alapján elkészített változási munkarészek vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárás; h) a bejegyzett jogok és feljegyzett tények változásainak az ingatlannyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás (változásátvezetési eljárás). (17) Bizonyos fent említett, egy változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárásokat (b), c), d), h)) csak akkor lehet lezárultnak tekinteni, ha nem indult jogorvoslati eljárás, vagy már kimerítették a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, ahogyan ezt a kormányrendelet részletezi. (18) Mind az A), mind a B) intézkedés esetében 100% a támogatási intenzitás a birtokrendezéssel kapcsolatos jogi és adminisztrációs költségek tekintetében, ideértve a földmérési költségeket is (vö. a fenti (6) bekezdéssel). 4 A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló, október 1-i közösségi iránymutatás (HL C 244., , 2. o.) és az azt meghosszabbító bizottsági közlemény (HL C 296., , 3. o.). 4

5 (19) A földmérési feladatok közé tartoznak különösen a következők: keretmérés; közreműködés a sorsolási bizottság munkájában; az értékarányos megosztás és a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez (ideértve a művelési ág változásának átvezetését) szükséges munkarészek elkészítése és azok átadása a földhivatal vagy a jogi szolgáltatást végző részére; az új földrészletek kitűzése, azok tulajdonosok részére történő helyszíni bemutatása és dokumentálása, továbbá a helyszíni bemutatásról szóló jegyzőkönyv átadása a földhivatal részére. (20) A megosztási eljárásban jogi szolgáltatói feladatnak minősül különösen: az egyezség előkészítése; az egyezségi okirat szerkesztése; egyes esetekben a jogi képviselet ellátása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban; a sorsolás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatok; jogi közreműködés a sorsolási bizottság munkájában; valamint a sorsolási jegyzőkönyv vezetése. (21) A nemzeti jogszabály külön szabályokat állapít meg a soron kívüli eljárásra vonatkozóan, amely esetében a földhivatali eljáráshoz kapcsolódó bizonyos adminisztrációs költségeket a kérelmezőnek kell megelőlegeznie és viselnie 5. Soron kívüli eljárásban a földmérési feladat és a jogi szolgáltatási feladat ellátásáról a kérelmező gondoskodik. (22) A nemzeti jogalap 6 kimondja, hogy a Miniszter téríti vissza a tulajdonos által és évben az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során megelőlegezett költségeket az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendeletben 7 foglalt feltételeknek megfelelően. Támogatáshalmozás (23) A támogatás nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti vagy uniós támogatási programokból származó támogatással ugyanazon elszámolható költségek fedezésére. A kedvezményezettek semmilyen más forrásból nem részesülhetnek támogatásban ugyanarra a célra. (24) A túlkompenzáció kizárt, mivel a kérelmező földtulajdonosok nem részesülnek majd semmilyen közvetlen pénzügyi támogatásban. A költségvetési forrásokból kiosztott támogatás a földmérést végző vállalkozásoknál és a jogi szolgáltatóknál felmerült költségeket finanszírozza, valamint a földhivatalok költségeit fedezi. Ösztönző hatás (25) A nemzeti hatóságok megerősítették, hogy bár a program hatályba lépett, kifizetésekre nem került sor a keretében. A kedvezményezetteknek az évi II. törvény 12/F. szakaszának megfelelően június 1-ig kellett benyújtaniuk a közös földtulajdon megosztására irányuló kérelmüket. A magyar hatóságok elmagyarázták, hogy a megadott határidőig benyújtott igénybejelentések a kedvezményezetti kör meghatározására szolgáltak, és ez még nem keletkeztet jogot kifizetésre. A támogatás valós előnyei azután jelentkeznek, hogy a földtulajdonos 5 A 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet 5. és 23. szakasza, valamint 1. melléklete. 6 70/2013 (III.8) kormányrendelet 10 szakasza,mely a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012 (XII.28) kormányrendelet 22.szakasz (3) bekezdését módosítja. 7 HL L 337., , o. 5

6 tulajdonjogát bejegyzik az ingatlan-nyilvántartásba. A magyar hatóságok megerősítették, hogy az Európai Bizottság általi jóváhagyásig nem értékelik a kérelmeket, és nem hoznak olyan intézkedéseket és tesznek olyan lépéseket, amelyek bármilyen költség vonzattal járna. Az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazása (26) Az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének értelmében a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése révén torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. (27) A bejelentett támogatási programot állami forrásokból finanszírozzák, és azon földtulajdonosok számára biztosít előnyöket, akiknek nem kell majd viselniük az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével járó adminisztrációs, földmérési és jogi költségeket. Az intézkedés tehát szelektív. (28) A Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban maga a tény, hogy egy vállalkozás versenyképessége a konkurens vállalkozásokhoz képest megerősödik azáltal, hogy olyan gazdasági előnyben részesül, amelyet rendes körülmények között nem kapott volna meg a tevékenységéhez, azt jelzi, hogy fennáll a verseny torzulásának a veszélye. 8 A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint egy vállalkozásnak nyújtott állami támogatások befolyásolhatják a tagállamok közötti kereskedelmet, ha ez a vállalkozás az Unión belüli külkereskedelem számára nyitott nyitott piacon működik. A vizsgált támogatás kedvezményezettjei a mezőgazdasági piacon folytatnak tevékenységet 9. A támogatási intézkedés tehát torzíthatja a versenyt, és befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet, ezáltal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatásnak minősül. A támogatási intézkedés összeegyeztethetősége az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával (29) A támogatás kizárólag akkor tekinthető a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha arra alkalmazható az EUMSZ-ben foglalt valamelyik eltérés. Ebben az esetben az intézkedés jellegére tekintettel lehet hivatkozni az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában szereplő eltérésre: a támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, ha előmozdítja az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését, és nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. (30) A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet nem alkalmazandó, mivel a magyar hatóságok nem továbbították az összefoglaló adatlapot legalább 10 munkanappal korábban a Rendelet 3(2)(c) cikkének megfelelően és a nemzeti jogalapot hatályba léptették azelőtt, hogy azt az Európai Bizottság a hivatkozott rendelet 20. cikkének megfelelően közzétette volna. A 8 A Bíróság 730/79 sz. Philip Morris Holland BV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben szeptember 17-én hozott ítélete, EBHT 1980., o. 9 Magyarország az uniós országokkal 2011-ben 1241,7 millió EUR értékben folytatott kereskedelemi tevékenységet a mezőgazdasági árukkal. Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, COMEXT-adatok alapján. Frissítés időpontja: november. 6

7 Bizottság ezért Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, című dokumentum (a továbbiakban: mezőgazdasági és erdészeti iránymutatások) 96. pontja alapján vizsgálja a támogatási programot. E szerint a pont szerint a Bizottság a birtokrendezési támogatást akkor nyilvánítja a Szerződéssel összeegyeztethetőnek, ha az megfelel az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 13. cikkében szereplő valamennyi feltételnek. (31) A mezőgazdasági és erdészeti iránymutatások 95. pontjában a Bizottság kifejti, milyen indokkal lehet elfogadni a birtokrendezési támogatást: [...] a) a birtokrendezési támogatás az ágazat egészének fejlesztését ösztönzi, és javítja az infrastruktúrát. Az 1698/2005/EK rendelet 30. cikke ezért a birtokrendezésre közösségi támogatást ír elő; b) a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló os közösségi iránymutatások megállapították a birtokrendezési támogatás nyújtására vonatkozó szabályokat; e támogatások célja a [...] és gazdaságilag életképes gazdaságok létrehozásának elősegítése volt; c) a tapasztalat azt mutatja, hogy a birtokrendezési támogatást fenn lehet tartani, mivel hozzájárul a mezőgazdasági ágazat fejlődéséhez, és kevés hatása van a versenyre. Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének célkitűzése tág értelmezében szerepel ugyanazon rendelet (25) preambulumbekezdésében: A mezőgazdasági infrastruktúrá[val] [...] kapcsolatos [...] intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a mezőgazdaság és az erdészet versenyképessége tengelyhez. Ehhez hasonlóan a 30. cikk célját az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke b) pontjának v. alpontja így fogalmaz tágan: a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések: [...] a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése [...]. A magyar hatóságok a fenti (6) bekezdésben leírtak szerint mutatták be, hogy a birtokrendezési támogatás program hogyan járul hozzá a versenyképességhez (a földterületek fizikai potenciáljának javításával), illetve a gazdaságok életképességéhez. (32) Az 1857/2006/EK rendelet 13. cikke kimondja, hogy a birtokrendezéshez nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal [...], amennyiben a ténylegesen felmerülő költségek legfeljebb 100%-át érintő támogatás a jogi és adminisztratív költségekre irányul és azokra korlátozódik, beleértve a felmérések költségeit. (33) A fenti (12) (16) bekezdésben kifejtettek szerint a program a termőföldek osztatlan közös tulajdonának megszüntetéséhez kapcsolódó adminisztratív, jogi és földmérési elszámolható költségekre vonatkozik. A fent leírt elszámolható költségek az 1857/2006/EK rendelet 13. cikkének hatálya alá tartoznak. (34) A program, adminisztratív jellemzői miatt, a költségeket 100%-ban fedezi. Az érintett földtulajdonosok nem kapnak közvetlen támogatást (vö. a fenti (8)(18)és (24) bekezdésekkel). (35) A Bizottság nyugtázza, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizártak a támogatásból (vö. a fenti (14) bekezdéssel), és hogy Magyarország felfüggeszti a bejelentett támogatás kifizetését, ha a kedvezményezettnek még rendelkezésére áll 7

8 egy korábbi, azóta bizottsági határozattal jogellenesnek nyilvánított támogatás (vö. a fenti (15) bekezdéssel). (36) A Bizottság úgy véli, hogy bár a támogatási program nemzeti jogalapja már hatályba lépett, mivel a magyar hatóságok megerősítették, hogy a támogatások értékelése és nyújtása fel lett függesztve, így a mezőgazdasági iránymutatások 16. pontjában szereplő, az ösztönző hatáshoz kapcsolódó követelmény teljesül. (37) A fenti (4) bekezdésben említetteknek megfelelően a jelenlegi program a tervek szerint 2018 végéig tart. A Bizottság emlékezteti a magyar hatóságokat arra, hogy ez a határozat a támogatási programot Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, alapján értékeli. A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a programot kiigazítják a mezőgazdasági és erdészeti iránymutatások 2013 utáni módosításainak megfelelően, amennyiben szükséges. A 2013-at követő időszakra vonatkozóan a Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő intézkedéseket javasoljon a magyar hatóságok számára, hogy megfeleljenek a jövőbeli iránymutatásoknak, melynek részét képezheti a birtokrendezési intézkedés fokozatos megszüntetése is. (38) A fenti elemzés fényében megállapítható, hogy a bejelentett támogatási program megfelel Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, pontjának együttesen értelmezve azt a 1857/2006/EK rendelet 13. cikkében foglalt feltételekkel. (39) A szóban forgó támogatási program az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetőnek tekinthető a belső piaccal. KÖVETKEZTETÉS A fenti megfontolások alapján a Bizottság úgy határozott, hogy a támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinti. Amennyiben ez a levél olyan bizalmas információt tartalmaz, amely nem tehető közzé, kérjük, hogy a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül tájékoztassa erről a Bizottságot. Amennyiben az említett határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolt kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy Önök egyetértenek a határozat teljes szövegének a hivatalos nyelven, az alábbi honlapon történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Directorate Agricultural Legislation Office: Loi 130 5/98A B-1049 Brussels Fax No: Tisztelettel: a Bizottság részéről Dacian CIOLOŞ a Bizottság tagja 8

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám 4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012.

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Dr. Varga Márk főosztályvezető GISopen konferencia Székesfehérvár, 2015. március

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

4. A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás. 5. Teljes költségvetés: 4 844 164 000 millió Ft (mintegy 19,4 millió EUR)

4. A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás. 5. Teljes költségvetés: 4 844 164 000 millió Ft (mintegy 19,4 millió EUR) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel 2007-XII-04 B(2007) 6144 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: NN 32/2007 EM-Bioetanol Kft-nek nyújtott támogatás a fejlesztési adókedvezmény

Részletesebben

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Földügyi Főosztály A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Dr. Varga Márk főosztályvezető Békéscsaba, 2014. november 25. A részarány

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok 37572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen konferencia Jogszabályi megújulás

Részletesebben

Állami támogatás SA.36364 (2013/N) - Magyarország Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban

Állami támogatás SA.36364 (2013/N) - Magyarország Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18 C(2013) 9111 final Tárgy: Állami támogatás SA.36364 (2013/N) - Magyarország Állatjóléti intézkedések a baromfiágazatban Tisztelt Miniszter Úr, Az Európai Bizottság

Részletesebben

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 B(2008) 1778 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 364/2007 Közösségi agrármarketing támogatás Tisztelt Hölgyem! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Sárvári Járás területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, 2015. május

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Cseri József ügyvezető igazgató 2016. november 16. A projekt

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái 1 I. Pilot project tapasztalatai Vas megyében: - 4 járásban (3 járási földhivatal) 1894 db kiinduló ingatlan - 2013. július eleje 2014. október

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009) 8359 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása Tisztelt Külügyminiszter Úr! A Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetése projekt I. ütemét

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 E-mail:maet2000@freemail.hu,ill. mae2000@gmail.com Honlap: www.maet.hu TÁJÉKOZTATÓ Tárgy:

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Földügyi Főosztály A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Békés Megyei Földmérő Nap, Békéscsaba,

Részletesebben

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2005.VII.20 B(2005)2707 végleges Tárgy: N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás Tisztelt Miniszter Úr!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hajdúböszörményi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hajdúböszörményi Járási Földhivatal a 0/0. (XII..) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Hajdúböszörmény

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Körmendi és Szentgotthárdi Járások területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés Békés megyében a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr. Sóvári

Részletesebben

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt.

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Székesfehérvár GIS OPEN 2015 Pilot projekt II. fejezet Csongrád, Heves,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal a 05/0. (XII. 8.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. május havi ülésre Tárgy: BFC Siófok Kft. támogatási kérelme Előterjesztő: Csorba Ottó önkormányzati képviselő Tárgyalja: Pénzügyi és

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Vállalkozási szerződés módosítás az osztatlan közös tulajdon megszüntetése földmérési munkák elvégzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 704db

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges Tárgy: N 671/2008. sz. állami támogatás Magyarország LIP Támogatás a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti ataszteri rogram Nonprofit ft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének munkafolyamatait támogató, irányító és ellenőrző rendszer (MTR) jellemzői és gyakorlati

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Vállalkozási szerződés módosítása földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 545 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.10. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szegedi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Szegedi Járási Földhivatal a 05/. (XII. 28.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Szeged 2 Szeged, Kálvária

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh02-2014/2014 Orosházi Férfi Kézilabda Sport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-2014/2014 Orosháza Ügyintéző: Pusztai Márton Eötvös tér 2-4 E-mail: pusztaim@keziszovetseg.hu 5900 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan megosztásáról I. A földrészlettel kapcsolatos tudnivalók 1. A megosztással érintett földrészlet helyrajzi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben