V. A Kormány tagjainak rendeletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. A Kormány tagjainak rendeletei"

Átírás

1 23492 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2015. (XII. 4.) FM rendelete a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] az 1. -át megelőzően az Általános rendelkezések alcím címmel egészül ki. 2. (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) d) fiatal liba: nemre való tekintet nélkül a legfeljebb kilencven napos, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba; (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) m) növendék liba: nemre való tekintet nélkül a legalább kilencvenegy napos korú, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba; (3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:) v) támogatási év: tárgyév január 1-től december 31-ig tartó időszak. (4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. (6a) (6d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6a) A támogatási évben rendelkezésre álló keretösszeg millió forint. (6b) A IV. negyedévre rendelkezésre álló támogatási keret 2940,24 millió forint. (6c) Ha az adott támogatási évre vonatkozóan az adott baromfi megnevezés-csoportra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos támogatási igény összege meghaladja az adott támogatási évre az adott baromfi megnevezés-csoportra rendelkezésre álló támogatási keret összegét, akkor az adott támogatási évre az ügyfél részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken. (6d) Ha a támogatási kérelmek alapján valamely baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott támogatás kevesebb, mint a tárgyévre megállapítható összeg, az így fel nem használt összeggel azon baromfi megnevezéscsoport vagy csoportok támogatási keretét kell növelni, ahol a jóváhagyott támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretet. Ha több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, akkor a 4. számú mellékletben meghatározott, tárgyévi keretek arányában kell a fel nem használt keretet felosztani. 3. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet az 1. -át követően a következő alcímmel egészül ki: A támogatási kérelem benyújtása 1/A. (1) A támogatási kérelmet a 2. (1) (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 2. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be. Egy támogatási évre baromfi megnevezés-

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be. A határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az igénylő az adott támogatási évben támogatásra nem jogosult. (2) Az igénylőnek a támogatási kérelmében meg kell jelölnie a támogatási évben vállalni kívánt, 1. (2) bekezdése szerinti jogcímet vagy jogcímeket, valamint az egyes jogcímekhez kapcsolódó állategységeket négy tizedes jegy pontossággal. (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozásnak (a továbbiakban: nagyvállalkozás) minősülő igénylő esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, a 2. számú melléklet II. pontjában meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt, és b) a Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolását az igénylő által a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható baromfilétszámról darabszámban kifejezve. A BTT igazolása szerinti állatlétszámot meghaladó igényt az MVH elutasítja. (4) A támogatási kérelmet az MVH a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő hatvan napon belül bírálja el. (5) A támogatási kérelemben megjelölt állatok vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható. 4. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 2. -át megelőzően az A támogatási jogosultság feltételei és a támogatás kifizetése alcím címmel egészül ki. 5. (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely) a) vállalja az 1. (2) bekezdésében meghatározott jogcím szerinti tevékenységnek a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át történő folytatását. (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely) d) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat; (3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem az MVH által a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH elutasítja. Az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint kiállított szakmai ellenőrzési lapok a BTT címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig nyújthatók be. A szakmai ellenőrzési lapból negyedévenként és baromfi megnevezés-csoportonként több is benyújtható, de egy ellenőrzési lapon csak egy baromfi megnevezés-csoport jeleníthető meg. (4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Ha az adott baromfi megnevezés-csoportra az adott tárgynegyedévre vonatkozóan benyújtott összes jogos támogatási igény összege meghaladja a 4. számú mellékletben a tárgynegyedévre rögzített baromfi megnevezéscsoportonként elkülönített támogatási keretet, akkor az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan a 4. számú mellékletben rögzített baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként maximálisan megállapítható támogatás összegét. (5) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. -a a következő (7a) (7c) bekezdéssel egészül ki: (7a) Ha egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott támogatás kevesebb, mint a tárgynegyedévben megállapítható összeg, akkor az így fel nem használt forrással az adott tárgynegyedévben meg

3 23494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét, ahol a jóváhagyott támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást. (7b) Ha a (7a) bekezdés alapján a tárgynegyedévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, akkor a 4. számú mellékletben meghatározott, adott tárgynegyedévi keretek arányában kell a fel nem használt támogatási keretet felosztani. (7c) Ha a (7a) és (7b) bekezdés szerinti eljárásokat követően a tárgynegyedévben továbbra is forrásmaradvány áll rendelkezésre, akkor elsősorban azon baromfi megnevezés-csoport következő tárgynegyedévi támogatási keretét kell megnövelni a maradvány összegével, amelynél az eredetileg keletkezett. 6. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 8. -át megelőzően a Záró rendelkezések alcím címmel egészül ki. 7. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 13. -sal egészül ki: 13. E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2015. (XII. 4.) FM rendelettel [a továbbiakban: 80/2015. (XII. 4.) FM rendelet] megállapított 1. (1) bekezdés d), m) és v) pontját, 1. (6), (6c) és (6d) bekezdését, 1/A. -át, 2. (2) bekezdés a) és d) pontját, 2. (4) és (7), (7a), (7b), (7c) és (10) bekezdését, 3. (4) bekezdését, 4. (4) és (5) bekezdését, 5. (4) és (5) bekezdését, 6. (4) bekezdését, 7. (4) bekezdését, 2., 4. és 7. számú mellékletét a IV. negyedévre benyújtott támogatási kérelmekre nem kell alkalmazni. 8. (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 3. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki. 9. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a) 1. (6) bekezdés záró szövegrészében a 11 szövegrész helyébe a 12 szöveg, b) 2. (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. (6) bekezdésében, 4. (5) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. (5) bekezdésében a támogatási szövegrész helyébe a kifizetési szöveg, c) 2. (10) bekezdésében a szövegrészek helyébe a szöveg, d) 3. (4) bekezdésében, 4. (4) bekezdésében, 5. (4) bekezdésében, 6. (4) bekezdésében és 7. (4) bekezdésében a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez szövegrész helyébe a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelemhez szöveg lép. 10. Hatályát veszti a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (5) bekezdés g) pontja. 2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 11. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] az 1. -át megelőzően az Általános rendelkezések alcím címmel egészül ki. 12. (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:) e) támogatási év: tárgyév január 1-től december 31-ig tartó időszak. (2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A támogatásban részesülő vágósertések számát a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: ENAR nyilvántartás) alapulvételével, az adott tenyészetből a támogatási évben közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések vagy tenyésztésre tovább értékesített koca süldők száma alapján kell meghatározni. (3) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. -a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki: (6a) A támogatási évben rendelkezésre álló éves keretösszeg 9,1 milliárd forint.

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám (6b) Ha az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos támogatási igény összege meghaladja az adott támogatási évre rendelkezésre álló támogatási keret összegét, akkor az adott támogatási évre az ügyfél részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken. 13. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet az 1. -át követően a következő alcímmel egészül ki: Támogatási kérelem 1/A. (1) A támogatási kérelmet a 2. (1) (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be. Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be. A határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az igénylő az adott támogatási évben támogatásra nem jogosult. (2) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a támogatási évben vállalni kívánt, 1. (3) bekezdése szerinti jogcímet vagy jogcímeket, valamint az egyes jogcímekhez kapcsolódó állategységeket két tizedes jegy pontossággal. (3) Az adott támogatási évben a támogatási kérelemben megjelölt állategység száma nem haladhatja meg a támogatási évet megelőző év decemberében az ENAR nyilvántartás adataiban szereplő teljes férőhely kapacitása háromszorosának megfelelő állategységet. Amennyiben a támogatási kérelemben megjelölt igény magasabb állategységre vonatkozik, a különbözetet az MVH elutasítja. (4) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozásnak (a továbbiakban: nagyvállalkozás) minősülő ügyfél esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, az 1. számú melléklet II. pontjában meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt; b) az állattartó telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható vágósertés létszámról darabszámban kifejezve. (5) A támogatási kérelmet az MVH a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő hatvan napon belül bírálja el. (6) A támogatási évben az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemben megjelölt vágósertések vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható. 14. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 2. -át megelőzően az A támogatási jogosultság feltételei és a támogatás kifizetése alcím címmel egészül ki. 15. (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely) a) vállalja a támogatási kérelemben megjelölt jogcím szerinti tevékenységnek a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át történő folytatását; (2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely) d) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat; (3) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az ügyfél egy alkalommal, az MVH által a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthat be. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt vagy a támogatási döntésben jóvá nem hagyott tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja. A benyújtási

5 23496 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám időszakot a vágósertéseknek, illetve tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg. (4) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. -a a következő (9b) bekezdéssel egészül ki: (9b) A (9) bekezdéstől eltérően a I. és II. negyedévre, továbbá a forrás rendelkezésre állásának mértékéig a III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére évben kerül sor. 16. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 10. -át megelőzően a Záró rendelkezések alcím címmel egészül ki. 17. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 12. -sal egészül ki: 12. E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2015. (XII. 4.) FM rendelettel [a továbbiakban: 80/2015. (XII. 4.) FM rendelet] megállapított 1. (1) bekezdés e) pontját, (5), (6) és (6b) bekezdését, 1/A. -át, 2. (2) bekezdés a) és d) pontját, 2. (4), (5), (6) bekezdés e) pontját, (7) bekezdés d) pontját és (9a) bekezdését, 3. (4) bekezdését, 4. (4) bekezdését, 5. (3) bekezdését, 6. (6) és (7) bekezdését, 7. (4) bekezdését, 8. (4) bekezdését, 9. (3) bekezdését, valamint 1. és 3. számú mellékletét a IV. negyedévre benyújtott támogatási kérelmekre nem kell alkalmazni. 18. (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet az 5. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki. 19. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a) 1. (6) bekezdésében a 8,5 szövegrész helyébe a 9,1 szöveg, b) 2. (5) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) bekezdés e) pontjában, (7) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) bekezdés d) pontjában, 6. (7) bekezdésében és 2. számú melléklet nyitó szövegrészében a támogatási szövegrész helyébe a kifizetési szöveg, c) 2. (9a) bekezdésében a szövegrészek helyébe a szöveg, d) 3. (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. (4) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében, 6. (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. (4) bekezdésében, 8. (4) bekezdés nyitó szövegrészében és 9. (3) bekezdésében az Az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez szövegrész helyébe az A 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelemhez szöveg, e) 2. számú melléklet a) pontjában az eredményét szövegrész helyébe az eredményét tartalmazó dokumentum másolatát szöveg lép. 20. Hatályát veszti a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a) 2. (5) bekezdés d) és g) pontja, b) 2. (6) bekezdés g) pontja, c) 2. (7) bekezdés f) pontja. 3. Záró rendelkezés 21. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Fazekas Sándor s. k., földművelésügyi miniszter

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez 2. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez I. A támogatási kérelem adattartalma 1. Az igénylő azonosítására szolgáló adatok. 2. A mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása). 3. A tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatai. 4. A támogatással érintett öt évre vonatkozó tevékenység kezdő és befejező éve. 5. A re vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó baromfi darabszám, valamint állategység négy tizedes jegy pontossággal megjelölése tartási helyenként. 6. A tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összege. 7. Nyilatkozatok. 8. Keltezés, ügyfél (cégszerű) aláírása. 9. Mellékletek 9.1. A Baromfi Termék Tanács igazolása az igénylő által a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított, maximálisan tartható baromfi létszámról darabszámban kifejezve A 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti tagságról szóló igazolás egy eredeti példánya Nagyvállalkozás esetén az 1/A. (3) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolás egy eredeti példánya. II. Az 1/A. (3) bekezdés a) pontja szerinti elemzés adattartalma A B C D (2) bekezdés a) e) pontja szerinti megvalósítása nélkül 2. Foglalkoztatottak létszáma fő 3. Támogatásban érintett állatlétszám ÁE 4. Üzemi tevékenység eredménye ezer Ft a) minőségi adatok aa) takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének mértéke; 5. ab) takarmányozáshoz ivóvíz minősége; ac) hallisztmentes takarmány felhasználásának gyakorisága b) kíméletes állatmozgatás és szállítás c) mechanikai sérülések gyakorisága d) elhullások száma (ÁE) e) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE) 1. (2) bekezdés a) e) pontja szerinti megvalósításával támogatás nélkül 1. (2) bekezdés a) e) pontja szerinti megvalósításával támogatással

7 23498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám 2. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú mellékletének 3. táblázata helyébe a következő táblázat lép és a melléklet a következő 4. táblázattal egészül ki: évre vonatkozó támogatási keret A B C 1. Baromfi megnevezése Időszak Támogatási keret (millió Ft) 2. növendék csirke (vágócsirke) szabadtartásos csirke és gyöngyös I. negyedév 1150 II. negyedév 1150 III. negyedév 1150 IV. negyedév házi tyúk I. negyedév 130 II. negyedév 130 III. negyedév 130 IV. negyedév pecsenyeliba, növendék liba fiatal liba, hízott liba pecsenyekacsa, I. negyedév 638,64 növendék kacsa, hízott kacsa II. negyedév 1037,88 III. negyedév 1083,24 IV. negyedév 970,24 5. növendék pulyka I. negyedév 570 II. negyedév 570 III. negyedév 570 IV. negyedév Összesen: évre vonatkozó támogatási keret A B C 1. Baromfi megnevezése Időszak Támogatási keret (millió Ft) 2. növendék csirke (vágócsirke) szabadtartásos csirke és gyöngyös I. negyedév 1200 II. negyedév 1300 III. negyedév 1290 IV. negyedév házi tyúk I. negyedév 150 II. negyedév 150 III. negyedév 150 IV. negyedév pecsenyeliba, növendék liba fiatal liba, hízott liba pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa I. negyedév 708,64 II. negyedév 1107,80 III. negyedév 1153,24 IV. negyedév 960,32 5. növendék pulyka I. negyedév 620 II. negyedév 620 III. negyedév 620 IV. negyedév Összesen:

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez 7. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek 1. Az ügyfél azonosító-adatai Ügyfél-azonosító. 2. Támogatás jogcíme Tartási hely azonosító vagy azonosítók Az igényelt támogatás adatai: a támogatás jogcíme, a baromfi megnevezése, a támogatás alapja (db), az igényelt mennyiség (ÁE), az igényelt támogatás összege (Ft) támogatási igény összesen (Ft) A re vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó baromfi darabszám, valamint állategység négy tizedes jegy pontossággal megjelölése. 3. Nyilatkozatok. 4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása. 5. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott. 6. Keltezés, állatállományt kezelő állatorvos aláírása és bélyegzőlenyomata. 7. Mellékletek 7.1. A megyei kormányhivatal igazolása bűnügyi személyes adat közlésének kivételével a 2. (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről A termelői csoport, beszerzési és értékesítő szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenőrzése esetén a 3. (4) bekezdésében előírt dokumentumok Mechanikai sérülés megelőzése esetén a 4. (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása esetén az 5. (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok Állati fehérje-mentes takarmány használata esetén a 6. (4) bekezdésében előírt dokumentumok Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. (4) bekezdésében előírt dokumentumok A naposkori letelepítés darabszámát, az átminősítéskori állatlétszámot és annak időpontját tartalmazó kezelő állatorvosi igazolás az 1. (5) bekezdése szerint Szakmai ellenőrzési lap a 2. (5) bekezdés f) pontja szerint. 4. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez 1. számú melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez I. A támogatási kérelem adattartalma 1. Az igénylő azonosítására szolgáló adatok. 2. A mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása). 3. A tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatai. 4. A támogatással érintett öt évre vonatkozó tevékenység kezdő és befejező éve. 5. A re vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó sertés darabszám, valamint állategység két tizedes jegy pontossággal megjelölése tartási helyenként. 6. A tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összege. 7. Nyilatkozatok. 8. Keltezés, ügyfél (cégszerű) aláírása. 9. Mellékletek 9.1. Nagyvállalkozás esetén az 1/A. (4) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolás egy eredeti példánya Az 1/A. (4) bekezdés b) pontja szerinti, a vágósertés létszámról szóló igazolás egy eredeti példánya.

9 23500 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám II. Az 1/A. (4) bekezdés a) pontja szerinti elemzés adattartalma A B C D (3) bekezdés 2. Foglalkoztatottak létszáma fő 3. Támogatásban érintett állatlétszám ÁE 4. Üzemi tevékenység eredménye ezer Ft 5. a) minőségi adatok aa) férőhely mértéke; ab) természetes tartási feltételek javulása (%-ban); ac) természetes és mesterséges fény biztosítása (óra); ad) verekedés, kimarás gyakorisága (%-ban); ae) takarmányozáshoz felhasznált ivóvíz minősége; af) almozás gyakorisága; ag) gázkoncentráció szintje b) elhullások száma (ÁE) c) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE) a) g) pontja szerinti megvalósítása nélkül 1. (3) bekezdés a) g) pontja szerinti megvalósításával támogatás nélkül 1. (3) bekezdés a) g) pontja szerinti megvalósításával támogatással 5. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez 3. számú melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek 1. Az igénylő azonosító-adatai Ügyfél-azonosító. 2. Támogatás jogcímének meghatározás A vágósertés vagy tenyészkoca süldő darabszáma Az igénylő meghatározása (alapanyag-termelő, bérhízlaló vagy bérnevelő, bérhízlaltató vagy bérneveltető) Tartási hely azonosító vagy azonosítók. 3. Az igényelt támogatás összesen (Ft). 4. Nyilatkozatok. 5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása. 6. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott. 7. Keltezés, állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos aláírása és bélyegzőlenyomata. 8. Mellékletek 8.1. A megyei kormányhivatal igazolása bűnügyi személyes adat közlésének kivételével a 2. (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről; 8.2. Bérhízlaló vagy bérnevelő esetén a 2. (6) bekezdésében előírt dokumentumok; 8.3. Bérhízlaltató vagy bérneveltető esetén a 2. (7) bekezdésében előírt dokumentumok; 8.4. Nagyobb férőhely biztosítása esetén a 3. (4) bekezdésében előírt dokumentumok; 8.5. Természetes feltétel biztosítása esetén a 4. (4) bekezdésében előírt dokumentumok; 8.6. Fény biztosítása esetén az 5. (3) bekezdésében előírt dokumentumok;

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 189. szám Verekedés, kimarás megelőzése esetén a 6. (6) bekezdésében előírt dokumentumok; 8.8. Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. (4) bekezdésében előírt dokumentumok; 8.9. Alom biztosítása esetén a 8. (4) bekezdésében előírt dokumentumok; Mikroklíma biztosítása esetén a 9. (3) bekezdésében előírt dokumentumok. A nemzetgazdasági miniszter 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelete a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontja szerinti támogatás; (2) Az R. 2. i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (E rendelet alkalmazásában) i) megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott személy; j) mikro-, kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikke szerinti vállalkozás; (3) Az R. 2. -a a következő ja) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) ja) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás; 2. (1) Az R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az e rendelet alapján nyújtott képzési támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a támogatás abban az esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet az érintett támogatásra alkalmazandó európai uniós állami támogatási szabályok szerinti vagy az Európai Bizottságnak a jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez. (2) Az R. 3. -a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A hozzájárulásra kötelezett nem csökkentheti bruttó kötelezettségét az e rendelet alapján elszámolható költségekkel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, (3) bekezdés c) és d) pontjában, (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt esetben. (5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a hozzájárulásra kötelezett által igénybe vett támogatást, ha a támogatás összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget. 3. (1) Az R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Külső képzés költsége képzésenként kiállított számla és az ahhoz csatolt, a külső képző intézmény által cégszerűen aláírt és csak az elszámolható költségeket tartalmazó analitikus költségkimutatás alapján számolható el. (2) Az R. 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 19846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 137. szám A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék 80/2015. (XII. 4.) FM rendelet A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló

Részletesebben

Sertés állatjóléti támogatás: Támogatási kérelem (N0672) Kifizetési kérelem (N0673)

Sertés állatjóléti támogatás: Támogatási kérelem (N0672) Kifizetési kérelem (N0673) A sertés ill. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Ügyintézés helye Somogy Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Cím: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (4) A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 áll

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (4) A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 áll Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 1. oldal 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről. Általános rendelkezések 1

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről. Általános rendelkezések 1 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Magyar joganyagok - 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet - az étkezési tojást termelő tyúkál 2. oldal 8. tartási hely azonosító: a tartási helyek, a tenyésze

Magyar joganyagok - 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet - az étkezési tojást termelő tyúkál 2. oldal 8. tartási hely azonosító: a tartási helyek, a tenyésze Magyar joganyagok - 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet - az étkezési tojást termelő tyúkál 1. oldal 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (5)1 A támogatásban részesülő vágósertések számát a serté

Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 2. oldal (5)1 A támogatásban részesülő vágósertések számát a serté Magyar joganyagok - 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a sertés ágazatban igénybe v 1. oldal 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 155/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 155/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 155/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet - a tenyészkoca állatjóléti támoga 2. oldal 8.1 jegyzőkönyv: az érintett tárgynegyedév megjelölését

Magyar joganyagok - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet - a tenyészkoca állatjóléti támoga 2. oldal 8.1 jegyzőkönyv: az érintett tárgynegyedév megjelölését Magyar joganyagok - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet - a tenyészkoca állatjóléti támoga 1. oldal 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Benyújtás helye: az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2015. (XII. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a baromfi ágazatban igénybe 2. oldal l) növendék kacsa: nemre való tekintet nélkül, 3 hónapnál

Magyar joganyagok - 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a baromfi ágazatban igénybe 2. oldal l) növendék kacsa: nemre való tekintet nélkül, 3 hónapnál Magyar joganyagok - 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet - a baromfi ágazatban igénybe 1. oldal 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 23130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 81. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 68/2011. (VII. 14.) VM rendelete a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 4818 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 147. szám 24861 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 112/2012. (XI. 7.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási

Részletesebben

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 1 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 166. szám 21405 1. melléklet a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelethez A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma 1. Az ügyfél azonosítására vonatkozó

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. Az R. 14. melléklete B részének III. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorokkal egészül ki:

2. Az R. 14. melléklete B részének III. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorokkal egészül ki: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 91. szám 25933 4. melléklet a 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez 1. Az R. 14. melléklete B részének II. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorral egészül ki: Dimetil-éter

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4472 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 25/2016. (IV. 11.) FM rendelete az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek

Részletesebben

13. Záró rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések. 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. Záró rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések. 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 46. szám 13. Záró rendelkezések 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 30. Ez a rendelet a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról

Részletesebben

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 13312 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20 évi 12 szám 4. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/200 (XI. ) SZMM rendelet módosítása

Részletesebben

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról. A támogatás célja. A támogatás jellege

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról. A támogatás célja. A támogatás jellege Hatály: 2017.XI.7. - 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Tisztelt Sertéstartó Partnerünk!

Tisztelt Sertéstartó Partnerünk! Tisztelt Sertéstartó Partnerünk! Jelen levelünk célja, hogy segítsük a 7/2015 (III.11.) FM rendelet tenyészkoca állatjóléti támogatás igénylésének folyamatát, értelmezését és elkerüljük azokat a hibákat,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY évi 102. szám 17441

MAGYAR KÖZLÖNY évi 102. szám 17441 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 102. szám 17441 A vidékfejlesztési miniszter 77/2012. (VII. 27.) VM rendelete az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 21. szám 439 1. melléklet az 1/2017. (II. 13.) MK rendelethez Az R. 1. melléklet A) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 197. szám 81683 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 78/2016. (XII. 12.) FM rendelete az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 13., csütörtök Tartalomjegyzék 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra LVIII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. december 29. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra T A R

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet. a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról. 1. Értelmező rendelkezések

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet. a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról. 1. Értelmező rendelkezések 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

Részletesebben

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 102. szám 17657 A földművelésügyi miniszter 40/2015. (VII. 13.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. október 5., péntek Tartalomjegyzék 27/2018. (X. 5.) AM rendelet Az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2017. évi igénybevételéről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 13328 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 7/2014. (IX. 5.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet

Részletesebben

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása 5418 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám A földművelésügyi miniszter 37/2016. (V. 18.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó

Részletesebben

51/2017. (X. 13.) FM rendelet. az egyes agrártámogatások évi összegeinek megállapításáról

51/2017. (X. 13.) FM rendelet. az egyes agrártámogatások évi összegeinek megállapításáról Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításár 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek

Részletesebben

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 51. szám 8813 A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 46/2017. (IV. 20) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 46/2017. (IV. 20) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 46/2017. (IV. 20) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 182. szám 79771 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 101/2013. (XI. 4.) VM rendelete egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2016. (II. 15.) FM rendelete a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 9/2016. (II. 15.) FM rendelete a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról 1052 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 18. szám A földművelésügyi miniszter 9/2016. (II. 15.) FM rendelete a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5. b)

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 1. oldal 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám 22661 A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben