A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 1 A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A házirend célja, hatálya Az iskola adatai A házirend célja és feladata A házirend hatálya 3 2. Értelmező rendelkezések 3 3. A tanulói jogok és azok gyakorlásának eljárási rendje A tanulmányok folytatásával kapcsolatos jogok A tanulók felvétele, átvétele, a sorsolás lebonyolítása Beszámoltatási formák Tantárgy és foglalkozás választása A továbbtanulás eljárási rendje A magántanulás, osztályozóvizsga A független vizsgabizottság A személyiség kibontakoztatásával kapcsolatos jogok A szabad véleménynyilvánítás Az emberi méltóság joga A magánélethez való jog 3.3 Az egyesüléssel, tájékoztatással, érdekképviselettel összefüggő jogok A tanulók közösségei A tanulók és a szülők tájékoztatása 3.4 A tanulói juttatásokra vonatkozó jogok Étkezési segély igénylése Az étkezési térítési díj befizetése Tankönyvtámogatás rendje 3.5 Az egészséggel és a biztonsággal összefüggő tanulói jogok A biztonsággal összefüggő szabályok Az egészségügyi ellátás 4. A tanulói kötelességek és azok teljesítésének szabályai Az iskolai munkarend 5.1 Az iskola működése 5.2 A mulasztások igazolása 5.3 Tanórán kívüli foglalkozások Az egész tanéven át működő tanórán kívüli foglalkozások A napközi és a tanulószoba működése Az alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások 5.4 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata 5.5 Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 6. A tanulók jutalmazása, a velük szembeni fegyelmi intézkedések 6.1 A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési szempontjai 6.2 A tanulók jutalmazása 6.3 A tanulókkal szemben alkalmazott fegyelmi intézkedések Záró rendelkezések 28 Záradék 30

3 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 1.1 Az intézmény adatai: Neve: Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola Székhelye: 1192 Budapest, Hungária út 11. Telefon: (1) Fax: (1) OM-azonosítója: A házirend célja és feladatai A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendben foglaltak célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, illetve a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 1.3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét. 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Tanulók nagyobb csoportja: A diákönkormányzat véleményezési joga szempontjából, illetve a hatályos törvény értelmében a szülői közösség véleményező, javaslattevő, tanácskozási joga szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának minősül az iskola tanulólétszámának 25 %-a.

4 4 3. A TANULÓI JOGOK ÉS AZOK GYAKORLÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az iskola pedagógiai programja, illetve szervezeti és működési szabályzata részletesen tartalmazza a tanulók egyéni és kollektív jogait. Ezek a dokumentumok is rendelkezésére állnak minden tanulónak és szülőnek a könyvtárban, az iskola igazgatójánál; tartalmáról felvilágosítást a diákönkormányzat munkáját segítő tanár és/vagy az igazgató ad. A törvények alapján a tanulói jogok gyakorlását az alábbiak szerint csoportosítva szabályozzuk: 3.1 A tanulmányok folytatásával összefüggő jogok A tanulóknak joguk van arra, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek, képességeikhez mérten továbbtanuljanak A tanulók felvétele, átvétele Az intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanulóknak joguk van arra, hogy nemzeti, etnikai hovatartozásuknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. Iskolánkban a német kisebbségi nyelvoktató programban való részvétellel gyakorolhatják ezt a jogukat, mely a beiratkozáskor nyer érvényt. A német kisebbségi nyelvoktató programba a felvétel a szülő írásos nyilatkozata alapján történik, 2. osztálytól a felvétel kritériuma a sikeres megfelelés a tudásszint felméréseken. A felméréseket német szaktanárok végzik. A magasabb óraszámú ének-zeneoktatásra előzetes meghallgatás útján lehet bekerülni. A meghallgatást az ének szakos szaktanárok végzik a szakmai követelményeknek megfelelően. Amennyiben az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. Sorsolás lebonyolítása: Az érintetteket az iskola írásban értesíti az időpontról. A sorsoláson jelen kell lennie a felvételi kérelmet benyújtó szülőnek, vagy törvényes képviselőjének, az érintett pedagógusoknak, az igazgatónak és az igazgatóhelyetteseknek. A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy felvételi kérelmüket fenntartják. Húznak egy számot, melyet a lebonyolítással megbízott felvezet a jelentkező tanuló neve mellé. Ezután

5 5 visszateszik a számokat és kihúzzák ezeket egymás után. Ez lesz a felvehető tanulók sorrendje. A más iskolából hozzánk kerülő tanulók tudásáról szóbeli, írásbeli felméréssel tájékozódunk. A tapasztalt lemaradás ismeretében 2-3 hónap türelmi időt biztosítunk a felzárkózásra. A hiányosságok ismeretében felzárkóztatási ütemterv alapján korrepetálással, differenciálással pótoljuk a szükséges ismeretanyagot. A türelmi idő végén a tanító vagy szaktanár írásbeli és/vagy szóbeli számonkéréssel győződik meg a tudásbeli hiányosságok pótlásáról Iskolánkban az alábbi beszámoltatási formákban mérjük a tanulók tudásszintjét. ALSÓ TAGOZAT Az írásbeli beszámoltatás formái Írásbeli felelet (előző órai anyagrészből) Tudáspróba (a témazáró felmérés előtti diagnosztikus mérés, melynek célja a tájékozódás) Témazáró felmérés (egy teljes anyagrész szummatív mérése) Szorgalmi gyűjtőmunka Füzetjegy Az írásbeli beszámoltatás rendje Mivel az alsó tagozaton egy pedagógus kezében vannak a főtárgyak, az osztálytanító tudatosan tervezi és szervezi az írásbeli beszámoltatások ütemét. Lehetőség szerint hétfőn és pénteken nem végzünk írásbeli beszámoltatást. Lehetőség szerint 9-11 óra között végezzük az írásbeli beszámoltatást. Az írásbeli beszámoltatás korlátai: Napi egy írásbeli beszámoltatásnál többet nem íratunk. Az egyes írásbeli dolgozatok súlya a félévi és az év végi osztályzatok megállapításánál: a témazárók jegyeit egyszer számítjuk be, de az egyes írásbelikre kapott jegyeket súlyozzuk. A súlyozásnál mindig az alapkészségeket tükröző jegyek a legfontosabbak, kétes esetben a tanuló hozzáállása, órai aktivitása dönt. FELSŐ TAGOZAT Az írásbeli beszámoltatás formái: Írásbeli felelet (előző órai anyagrészből) Röpdolgozat (előző 2-3 tanóra anyagából) Felmérés (év eleji, félévi, év végi matematikai, olvasási, szövegértési, helyesírási alapkészségekből vagy egy nagyobb témakör egy kisebb részének lezáró mérése) Témazáró felmérés (egy teljes anyagrész összegző mérése) Házi dolgozat (egy témakörből írandó esszé jellegű) Olvasónapló (a kötelező olvasmányok feldolgozása) Gyűjtőmunka, szorgalmi Füzetjegy

6 6 Az írásbeli beszámoltatás rendje: Az írásbeli feleletet és a röpdolgozatot a tanár nem köteles előre bejelenteni. A házi dolgozatot, az olvasónaplót, a gyűjtőmunkát és a szorgalmi feladatot otthon készítik el a tanulók előre megbeszélt időpontra. A felmérés időpontját a szaktanár köteles legalább a beszámoltatást megelőző tanórán bejelenteni. A témazáró felmérés időpontját a szaktanár köteles legalább két megelőző tanórával korábban bejelenteni. Az írásbeli beszámoltatás korlátai: Írásbeli felelet: 0 pont Házi dolgozat: 0 pont Olvasónapló: 0 pont Gyűjtőmunka, szorgalmi: 0 pont Röpdolgozat 1 pont Felmérés 2 pont Témazáró 3 pont 5-6. osztályban összesen lehetőleg - 4 pont/nap mennyiségű, súlyú írásbeli beszámoltatás végezhető osztályban összesen - lehetőleg - 5 pont/nap mennyiségű, súlyú írásbeli beszámoltatás végezhető. Az egyes írásbeli dolgozatok súlya a félévi és az év végi osztályzatok megállapításánál: Minden osztályzatot egyszer számítunk be (nem kétszerezzük a témazárók jegyeit sem), de az egyes írásbelikre kapott jegyeket súlyozzuk. A súlyozásnál az alapkészségeket, illetve a lexikai tudást tükröző osztályzatok a legfontosabbak: írásbeli felelet, röpdolgozat, felmérés, témazáró. Kétes esetben a tanuló hozzáállása, órai aktivitása, munkája dönt Tantárgy és foglalkozás választása A tanulóknak joguk van arra, hogy a Pedagógiai programunkban meghatározottaknak megfelelően tantárgyat vagy tanórán kívüli foglalkozást, szakkört, sportkört, művészeti kört válasszanak, és azoknak tagjai legyenek. A választás jogát, amíg be nem töltötték a 14. életévüket, szüleikkel közösen gyakorolják. Iskolánkban kötelezően választható tantárgyként oktatjuk a helyi tantervben meghatározott tantárgyakat. Ezek választása a beiratkozáskor érvényesíthető jog. A szülő írásos nyilatkozatban kéri a gyermeke programba történő felvételét, amely 8 évre vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig érvényes, ezért a beiratkozás után többször nem szükséges nyilatkozatot tenni. A szabadon választható tevékenység iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozásokra terjed ki. A tanórán kívüli foglalkozások, illetve a napközi és a tanulószoba leírása, valamint az ezekre való jelentkezés módja az 5. fejezetben található.

7 A továbbtanulás eljárási rendje Iskolánkban a továbbtanulás szervezése a 8.-os osztályfőnök feladata. Munkáját segíti iskolánk pályaválasztási felelőse. A 8.-osok és a 7.-esek részére minden tanév novemberében pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, melyre meghívjuk a tanulók által leggyakrabban választott középiskolák képviselőit, akik tájékoztatót tartanak iskolájukról. A továbbtanulás lebonyolítása a mindenkori tanév rendjét meghatározó miniszteri rendelet szerint történik (határidők, az továbbtanulási adatlapok kezelése, továbbítása, stb). A szülők és a tanulók feladata a középiskolák kiválasztása és a jelentkezési adatlapok kitöltése, melyet iskolánk számukra biztosít. Az adatlapokat határidőre le kell adni az osztályfőnököknek. A kitöltött adatlapokat az iskola határidőre továbbítja A magántanulás A tanulóknak joguk van arra, hogy a szülő kérésére magántanulóvá válhassanak, vagy kérjék a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. Az erre vonatkozó írásos kérelmet a szülőnek kell benyújtani az igazgatóhoz, indokolással. A szülő kérheti a felmentést a tanórák egészének vagy egy részének látogatása alól. A döntés előtt az iskola igazgatója beszerzi a gyermekjóléti szolgálat, az illetékes kormányhivatal és a gyámhatóság véleményét. A magántanulót megilletik mindazon jogok, melyek a többi tanulót (igénybe veheti a korrepetálásokat, használhatja a könyvtárat, számítógépet, iskolai étkezést stb.), velük azonos feltételekkel. Ilyen esetben a szülő gondoskodik gyermeke felkészítéséről. Az osztályfőnök vagy az igazgató a magántanuló szülőjét megbeszélt időpontokban tájékoztatja az iskolai elvárásokról, a vizsgákról, az eljárási rendről. A magántanulónak félévi és év végi osztályozóvizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyekből felmentették a tanórai részvétel alól. Ezekre a vizsgákra jelentkeznie kell legalább 30 nappal a félév ill. az év vége előtt. Az osztályozó vizsgákat a félév ill. a tanév utolsó napjáig le kell tennie. A vizsgák pontos idejéről az igazgató tájékoztatja őket. Az osztályozó vizsgán a tantárgyak évfolyamonkénti követelménye megegyezik a NAT, a kerettantervek és az iskola helyi tantervében meghatározott követelményrendszerrel A független vizsgabizottság A tanulónak joga van független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról. Ez irányú kérelmet a szülő írásban az igazgatónak nyújthat be. A független vizsgabizottság előtti beszámolás lehetőségéről a szülő az igazgatótól kérhet tájékoztatást.

8 8 3.2 A SZEMÉLYISÉG KIBONTAKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK A szabad véleménynyilvánítás A tanulónak joga van arra, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával kulturáltan, szabadon véleményt nyilvánítson retorzió mentesen minden kérdésről, az őket nevelő és oktató pedagógusok munkájáról, az iskola működéséről osztályfőnöki órákon, szakórákon és diákgyűlésen. Joguk, hogy kérdéseikre érdemi választ kapjanak A véleménynyilvánításnak azonban korlátja, hogy e jogukkal meghatározott módon, időben és helyen éljenek. Szabad véleménynyilvánításukkal nem sérthetik meg mások emberi méltóságát vagy művelődéshez való jogát. Ezért a tanítási órán csak az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhetnek e jogukkal. A tanulók kérdéseiket, kéréseiket az iskolai diákgyűlésen tehetik fel, vagy írásban jelezhetik az igazgató vagy osztályfőnök felé egyéb esetben Az emberi méltóság joga A tanulók személyiségét, emberi méltóságát és jogaikat tiszteletben kell tartani, és védelmet kell biztosítani bármilyen ellenük irányuló fizikai és lelki erőszakkal szemben. Senki sem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen és embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Ez a jog azonban nem járhat együtt mások személyiségi jogainak megsértésével. Tilos az iskola bármelyik tanulójának vagy alkalmazottjának testi, vallási, világnézeti, származási tulajdonsága miatti kirekesztése, megbélyegzése, gúnyolása A magánélethez való jog A tanulók magánélethez való joga abban a tekintetben, hogy hogyan öltöznek, milyen viseletet hordanak, nem érvényesíthető korlátlanul, mivel a külsejükkel, ruházkodásukkal nem sérthetik a közízlést, mások erkölcsi érzését. A tanulók levelezéshez való joga a tanórákon nem érvényesíthető. Ha mégis leveleznek, az elvett levelet a pedagógusnak vagy más alkalmazottnak tilos elolvasnia vagy nyilvánosságra hoznia. 3.3 AZ EGYESÜLÉSSEL, TÁJÉKOZTATÁSSAL, ÉRDEKKÉPVISELETTEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK A tanulóknak joguk van kezdeményezni a diákkörök, művészeti, ismeretterjesztő, sportkörök, valamint diákönkormányzat létrehozását, valamint joguk van azoknak tagjai lenni A tanulók közösségei Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll.

9 9 Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választhatják meg: o két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A diákkörök Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére, a nevelésseloktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákkörök működhetnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői közösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. A diákköröket pedagógus, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével és felelősségére az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. A diákkörökbe a tanulóknak szeptember15-ig kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. Új - önkéntes - diákkör tanév közben nem indítható. Az iskolai diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. A diákönkormányzat képviseletét a diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie a diákönkormányzat vezetőségének véleményét. Az iskolai diákközgyűlés Tanévenként legalább két alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév novemberében és márciusában az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet

10 10 egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól A tanulók és a szülők tájékoztatása A tanulóknak joguk van arra, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjanak az iskolai életet érintő eseményekről, kérdésekről, hozzájussanak jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz, ehhez igénybe vehetik osztályfőnökük, a diákönkormányzat és az iskola igazgatójának segítségét (ebben a sorrendben). Joguk van arra, hogy részükre az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról tájékoztatják: az iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, a diákönkormányzatot segítő nevelő az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségvelőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői közösséggel. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatják: az iskola igazgatója a szülői közösség ülésén negyedévente, a porta mellett elhelyezett faliújságon keresztül folyamatosan, az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják: szóban a családlátogatásokon, a szülői értekezleteken, a nevelők fogadó óráin, a nyílt tanítási napokon, a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első- évfolyamon félévi-, és a tanév végi, a második évfolyamon félévi értékelő lapokon. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői közösséggel.

11 A TANULÓ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ JOGOK, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS ELOSZTÁSÁNAK ELVEI Étkezési segély igénylése A tanulóknak joguk van arra, hogy családjuk anyagi helyzetétől függően, ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljenek. Ennek megállapítása a következő: Az alanyi jogon járó kedvezmények köre és mértéke a magasabb jogszabályban előírtak szerint kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a Határozat lejártáig ingyen étkezhetnek. A Határozat lejártának időpontját az iskola nyomon követi és írásban értesíti róla a szülőt. A szülők a megállapított támogatásról írásbeli értesítést kapnak. Az étkezési segélyt minden év február 10-ig felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk, erről a szülőt írásban értesítjük Az étkezési térítési díj befizetése A tanuló az iskolában igénybe vett étkezésért a törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A étkezési térítési díjakat havonta a kerület által megállapított napon a gazdasági felelősnél kell befizetni. Hiányzás esetén a óráig lemondott étkezés térítési díját, a bejelentést követő naptól kezdődően a következő havi befizetésnél jóváírjuk. A segélyben részesülők (különösen az ingyenesen étkezők) szüleinek különleges kötelessége, hogy betegség esetén azonnal lemondják az étkezést Tankönyvtámogatás rendje Általános szabályok Az iskolai tankönyvellátás megszervezését és a tankönyvrendelés elkészítéséért az intézmény vezetője a felelős. Ehhez beszerzi a szülői közösség és a diákönkormányzat véleményét. Az iskola jogszabályban meghatározott körben biztosítja a normatív alapon járó ingyenes tankönyvet. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult a tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, háromvagy többgyermekes családban élő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló. Ingyenes tankönyvellátás esetén a családi pótlék folyósításáról MÁK által kiállított igazolás, kisebb testvérek anyakönyvi kivonata, ill. a más iskolába járó testvérek iskolalátogatási igazolása szükséges.

12 12 Az iskola biztosítja, hogy az alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során megvásárolhatók legyenek az év közben beiratkozók számára is. Normatív kedvezmény keretében az iskola csak az első alkalommal biztosítja ingyenesen a tankönyvet a jogosult tanulónak. Az iskola biztosítja, hogy a tanulószobán és a napköziben évfolyamonként egy tankönyvcsomag álljon folyamatosan az ott tanulók rendelkezésére. Tanítási év közben a meglévő tankönyvekre vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőkre fizetési kötelezettség hárul. Az iskola az alábbi módok közül választva (vagy azok kombinációjával) határozza meg a tankönyvtámogatás módját: - iskolától való kölcsönzéssel - napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekkel A német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő tanulók számára a kis példányszámú, vagy ritkán használt tankönyveket az iskola könyvtári kölcsönzés útján biztosítja (pl. szótár, lexikon). A tankönyvellátás megszervezésének rendje Az iskola minden évben a november elején (legkésőbb november 15-ig) felméri, hogy hány tanuló kívánja igénybe venni a törvényben meghatározott normatív kedvezményeket, illetve az iskola által nyújtott további kedvezményeket; hány tanuló kíván az iskolától tartós tankönyvet kölcsönözni. Az igazgató a felmérések alapján tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői közösséget és a diákönkormányzatot. Az iskola igazgatója a törvényben meghatározott határidőig a Könyvtárellátóval tankönyvellátási szerződést köt. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést, figyelembe véve és megbecsülve az iskolába belépő új osztályok várható létszámát, ehhez beszerzi a szülői közösség véleményét. Az iskola közzéteszi azoknak a tankönyveknek, kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kölcsönözhetnek. Károkozás és kártérítési felelősség Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg - a szülő köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. - Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a tanuló szándékosan okozott kárt az iskolának, pl. széttépte, elégette, összefirkálta, eldobta a tankönyvet vagy gondatlanul elvesztette, a szülő a könyv teljes vételárát köteles megtéríteni, továbbá köteles új tankönyvet kifizetni.

13 13 - Egyéb esetben a szülővel történő egyeztetés és a tanuló meghallgatás után - a körülmények mérlegelésével az igazgató dönt a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban. - Nem kell megtéríteni a munkatankönyv, munkafüzet rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenését. - Az iskolai könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyveket az iskola addig biztosítja a tanuló részére, ameddig az adott tárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik. Pl. a szótár, atlasz, térkép akár négy tanévig is a tanuló birtokában, nevén marad. - A felkészítés lezárta után a tanuló, szülő legkésőbb június 10-ig köteles a tartós tankönyveket visszajuttatni a könyvtárnak. Amennyiben ennek felszólítás után június 30-ig sem tesz eleget, kártérítésre kötelezzük. - A könyvtárból kölcsönzött munkatankönyveket, munkafüzeteket az iskola a felkészítés lezárta után ingyenesen átadja a tanulónak, és törli a leltárából. Az iskolai tankönyvellátás rendje: - az iskolai tankönyvfelelős az általa kijelölt napokon árusítja, ill. osztja a megrendelt tankönyveket - A normatív támogatásban részesülők csak a fentebb említett igazoló dokumentumok leadásával vehetik át a tankönyveket - A tartós tankönyvekbe könyvtári pecsét és a tanuló neve kerül, elkülönítetten kezeljük és az érintett tanulók rendelkezésére bocsájtjuk. A munkafüzeteket nem vesszük könyvtári állományba. - Az ingyenes tankönyvellátás keretében kapott tankönyveket iskolaváltoztatás esetén a tanulónak vissza kell adnia a könyvtárnak. 3.5 AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS A BIZTONSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ TANULÓI JOGOK A biztonsággal összefüggő szabályok A tanulóknak joguk van arra, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben neveljék, oktassák őket. Ennek érdekében a tanulóknak fokozottan be kell tartaniuk a Házirend óvó-védő rendszabályait, ezért a biztonsággal összefüggő szabályokat mint kötelességeket a 4. fejezetben tárgyaljuk Az egészségügyi ellátás A tanulóknak joguk, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljenek szervezett formában. Amennyiben a tanulók szülei ezt nem kívánják igénybe venni, úgy arról szülői és orvosi igazolást kell hozni. Az egészségügyi ellátás megszervezése az Egészségügyi Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján történik. Ennek érdekében: A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napon és időpontban. Az iskolaorvos elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

14 14 fogászat: évente két alkalommal, belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal szemészet: évente egy alkalommal a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik évfolyamon. A védőnő heti két alkalommal tartózkodik az iskolában. Elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal. Az orvosi vizsgálatok időpontjáról az osztályfőnökök előzetesen, írásban tájékoztatják a tanulókat és a szüleiket az ellenőrzőn keresztül. Az iskolaorvos és a védőnő rendelési idejéről, illetve az iskolában tartózkodásukról a szülőket a portánál lévő faliújságon keresztül tájékoztatjuk. Az iskola épületében tilos a dohányzás. Nagykorú, felnőtt személyeknek az iskola épületétől minimum 5 m-re lehet dohányozni. 4. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK ÉS AZOK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI A tanulók számára biztosított jogok gyakorlása nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társaik, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. Ezért a tanulók kötelessége, hogy Részt vegyenek a kötelező és választott foglalkozásokon. A választott tantárgy (vagy foglalkozás) óráin a megjelenés egész tanévben kötelező, a mulasztást igazolni kell. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeiknek megfelelően tegyenek eleget tanulmányi kötelezettségeiknek. Megtartsák a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségeinek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírását. Őrizzék meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezeljék a rájuk bízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvják az iskola létesítményeit, felszereléseit. Ha rongálást, károkozást észlelnek, kötelességük szólni az osztályfőnöknek. Saját felszereléseikre vigyázzanak, más felszerelését elvenni, használni engedély nélkül tilos. A tanulóknak tiszteletben kell tartaniuk az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulóinak emberi méltóságát, személyiségjogaikat és művelődéshez való jogát. A tanulók kötelessége, hogy az iskola tisztaságára vigyázzanak, ne szemeteljenek, erre társaikat is figyelmeztessék, maguk után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjanak. A tanulóknak az iskolában és az iskola épületén kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos dohányozni, szeszesitalt és más, egészségre káros anyagot, továbbá rágógumit, szotyolát, tökmagot fogyasztani.

15 15 Viselkedésükkel nem veszélyeztethetik mások testi épségét, sem tanórán, sem tanórán kívüli foglalkozáson, sem szünetben, sem iskolai kiránduláson. Különös kötelességük a Házirend következő óvó-védő előírásainak betartása: - óvják saját és társaik testi épségét, egészségét; - elsajátítsák és alkalmazzák az egészségüket és biztonságukat védő ismereteket; - betartsák, és igyekezzenek társaikkal is betartatni az osztályfőnöküktől, illetve a nevelőiktől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; - azonnal jelentsék az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magukat, társaikat vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet) vagy balesetet észlelnek; - azonnal jelentsék az osztályfőnöküknek vagy az ő távolléte esetén az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magukat, vagy ha megsérültek; - megismerjék az épület kiürítési tervét, és részt vegyenek annak évenkénti gyakorlatában; - rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz) esetén pontosan betartsák az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. Tilos: - az épület egész területén futkározni, lökdösődni, labdázni; - az ablakpárkányokra felmászni, az ablakon kihajolni; - az elektromos készülékekhez, konnektorokhoz, vezetékekhez hozzányúlni; - a korláton áthajolni, azon lecsúszni; - a lépcsőkön fokozottan tilos szaladni, több fokot átugrani; - a radiátorok védőkupakját csavargatni, leszerelni; - a bútorokra, asztalokra, szekrényekre felmászni; - az ajtókat csapkodni, lökdösni, a kilincsre felcsimpaszkodni - felügyelet nélkül az udvaron tartózkodni - az udvaron a futballpályán kívül futballozni. A testnevelési órákra, a sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: - a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; - a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl. tornacipő, edzőcipő, kék póló, tornanadrág, (melegítő) kell viselniük; - a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszereket. A szünetekben, illetve tanórák alatt tilos a illetve az 5. teremben tanulónak pedagógus felügyelete nélkül tartózkodnia. A mosdókat rendeltetésszerűen kell használni, tilos az egyik fülkéből átmászni a másikba, a vizet, szappant, kéztörlőt pazarolni, azokat a mosdókba beledobálni. A tanulók baleset- és tűzvédelmi oktatása: Minden tanév elején a második osztályfőnöki órán az osztályfőnökök oktatásban részesítik a tanulókat, illetve a kémia, fizika, technika és informatika szaktanárok az első szakórán. Ennek tényét a nevelők pirossal bejegyzik a naplóba, a tanulók bejegyzéssel és aláírással igazolják az ellenőrzőben.

16 16 A tanulók további kötelessége, hogy az alább meghatározott feladatok elvégzésével hozzájáruljanak környezetük rendben tartásához: Hetesi teendők: - osztályonként két hetes tevékenykedik - megbízatásuk egy-egy hétre szól, az osztályfőnök jelöli ki őket - A hetes feladatai: - gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); - a szünetben a termet kiszellőztetik (kivéve az alsó tagozatosokat); - az udvari szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; - az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; - az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; - ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot; - az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. Tantárgyi felelősök teendői: Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, sportfelelős, tanulószobai leckefüzet-felelős, stb. Rendezvényfelelős: az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza. Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) segédkeznek az iskola udvarának, környékének rendben tartásában. Ehhez az iskola eszközöket (gereblye, seprű, lapát, nejlonzacskó), valamint védő felszerelést (gumikesztyű, szükség esetén köpeny) biztosít. Az osztálytermekben tartott osztályrendezvények, klubdélutánok után a tanterem takarítását a rendező osztály végzi. A diákönkormányzat által szervezett suli diszkó után a helyiség rendbetétele a rendezők feladata. Lehetőség van arra, hogy a tanulók önkéntes alapon részt vegyenek más munkákban is (pl. hólapátolás), vagy sűrűbben vegyenek részt az udvar őszi-tavaszi rendben tartásában. Ilyen esetben a tanulókat osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretben részesítjük. 5. AZ ISKOLA MUNKARENDJE

17 Az iskola működése Az iskola órától óráig tart nyitva. Tanuló az iskolában 7.30-tól óráig tartózkodhat. Ettől eltérni a szervezett iskolai vagy osztályrendezvények alkalmával lehet. Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva től 7.30-ig, illetve ig a tanulók részére ügyeletet biztosítunk, reggel az iskola oldalsó kapuján lehet bejönni az épületbe. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskola titkári irodájában történik 8-15 óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A tanítási órák és szünetek rendje a következő: 1. óra óra óra óra óra óra óra Szünetek rendje: ebédszünet ebédszünet A tanórákra való becsöngetés előtt jelzőcsöngetést alkalmazunk. A tanulók szülei 7.50 óráig tartózkodhatnak az iskolában. A tanulóknak 7.50 órára meg kell érkezniük az iskolába A szünetekben a következő tantermet csak akkor lehet elfoglalni, ha a másik osztály azt már elhagyta. Az óraközi szünetekben a tantermekben, folyosón tartózkodhatnak a tanulók. Jó idő esetén augusztustól októberig, illetve márciustól júniusig a 2., 4. szünetben kötelező lemenniük az udvarra. A téli hónapokban novembertől februárig az alsó tagozatosok a 2., a felső tagozatosok a 4. szünetben mehetnek levegőzni az udvarra. A testnevelés óra előtti vagy utáni szünetben a tanulóknak nem kell lemenniük az udvarra. Jelzőcsengetéskor a tanulóknak az osztályba kell vonulniuk, a felszerelést, ellenőrzőt a padra ki kell készíteniük.

18 18 A tájékoztató füzet (ellenőrző) hivatalos okmány, ezért a tanulóknak kötelességük mindennap magukkal hozni azt az iskolába. A tájékoztató füzeteket az 1-2. osztályban az osztályfőnökök vezetik. A 3-8. évfolyamon tanulók kötelesek az ellenőrző könyvükbe adataikat, tanáraik nevét beírni, feleléskor a pedagógusnak átadni, a kapott érdemjegyet beírni, a bejegyzéseket tanáraikkal, szüleikkel, gondviselőikkel aláírattatni. Az a tanuló, aki a tájékoztató füzetet, az ellenőrző könyvet nem hozza magával, vagy azt hanyagul vezeti, elveszíti, fegyelmező intézkedésben részesül. A napközisek az első szünetben reggelizhetnek. Csoportjukkal ebédelnek, az ebédlőbeosztás szerint. A menzások a 4. óra és az 5. óra utáni 20 perces szünetekben ebédelhetnek. Ha a tanulóknak lyukasórájuk van (a lyukasóra eltöltésének helyétől függetlenül: büfé, tanterem, könyvtár, stb.) kötelesek fegyelmezetten viselkedni. Tanítási időben, továbbá a napköziből az iskola épületét csak a szülő írásos kérelme esetén az osztályfőnök, napközi vezető tudtával hagyhatják el. Az ő távollétük esetén erre az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese adhat engedélyt. A szaktantermek felszerelését kizárólag a tanteremért felelős tanár engedélyével használhatják a tanulók. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 5.2 A mulasztások igazolása A tanuló köteles az iskolában tartózkodni óra között. Ez alól az iskola igazgatója, a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök javaslatára és azzal egyetértésben, írásos szülői kérelemre felmentést adhat (de csak a nem kötelező tanórai foglalkozások alól.) A távolmaradás igazolására az iskola távozási kártyát ad ki. A távolmaradás időpontjában bekövetkezett változásokat a szülő köteles az osztályfőnök felé jelezni, ebben az esetben a tanuló új kártyát kap. A tanuló köteles a tanítási órákról (kötelező, nem kötelező) és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet az igazgatótól. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.

19 19 A hiányzást követő első osztályfőnöki órán a tanuló köteles bemutatni a szülői vagy orvosi igazolást, de legkésőbb öt tanítási napon belül. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Késés: Ha a tanuló a tanóra kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben a késések ideje eléri a tanórai foglalkozások idejét, a késés egy igazolatlan vagy igazolt órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. Három igazolatlan késés után az osztályfőnök az ellenőrzőn keresztül értesíti a tanuló szülőjét. Egy igazolatlan óra után az osztályfőnök értesíti a szülőt. Tíz igazolatlan óra után az igazgató értesíti a szülőt, és a gyermekjóléti szolgálatot. Az érintett tanuló magatartása változónál jobb nem lehet. Harminc igazolatlan órát meghaladó hiányzás esetén az igazgató értesíti a szülőt, a gyermekjóléti szolgálatot és a kerület jegyzőjét. Az érintett tanuló magatartása rossznak minősül. 5.3 Tanórán kívüli foglalkozások Az egész tanéven át működő tanórán kívüli foglalkozások Formái: Az iskola a tanuló számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi folyamatos tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Napköziotthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőötödik évfolyamon napközi otthon, a hatodik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon igény esetén összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. Felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengén tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó foglalkozások segítik, melyek tanévenként a tantárgyfelosztás alapján kezdik meg működésüket. A felzárkóztató foglakozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglakozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal, valamint a mindennapi testnevelési programmal együtt biztosítják a tanulók

20 20 mozgásigényének kielégítését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Tehetséggondozó szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését, tehetségük kibontakoztatását szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A tanulók által bármilyen iskolai foglalkozás keretében készített alkotások, egyéb dolgok az iskola tulajdonát képezik, kivéve, ha ezek a tanulókat anyagilag is terhelték. Az iskola az alkotásokat nem értékesítheti, de a tanulónak odaadhatja. Jelentkezés és részvétel: A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes (kivéve a felzárkóztató és az egyéni foglalkozásokat). A foglalkozásokat minden tanév szeptember 10-ig a szülői faliújságon, az első szülői értekezleten és az osztályfőnöki órákon hirdetjük. A foglakozásokra legkésőbb szeptember 15-ig írásban lehet jelentkezni, az időponttól eltérni a foglalkozást tartó pedagógussal történt megbeszélés alapján lehet. A foglalkozásokról a távolmaradást igazolni kell, azokon a részvétel tanév végéig kötelező. Az ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. A délutáni tanórán kívüli foglakozásokat az iskola nevelői óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell A napközi és a tanulószoba működése Jelentkezés és részvétel: A tanuló napközibe és tanulószobára történő felvétele a szülő írásos kérésére történik. A felvételnél előnyt élveznek azok a gyermekek, akiknek a szülei dolgoznak, akit egyedül nevel a szülője, aki állami gondozott. A napközibe tanévenként előre minden megelőző tanév májusában lehet jelentkezni, illetve első évfolyamon a beiskolázáskor. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérvényezheti gyermeke felvételét az igazgatótól. A tanulószobába a tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig lehet jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérvényezheti gyermeke felvételét az igazgatótól. Amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye megköveteli, év elején és félévben kezdeményezheti a tantestület a tanulószobára járását. A napköziből vagy a tanulószobáról való kimaradást írásban kérvényezheti a szülő az igazgatótól.

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012. 1 HÁZIREND Mely a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben