E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

2 Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület a március 26.-i ülésén elnapolta a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetésével kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalt azzal, hogy a Ceglédi Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer bevezetésekor kerüljön csak majd sor a szigetek kihelyezésére. A szelektívgyűjtés bevezetése több kötelezettséget ír elő Képviselő-testületünk részére, többek között a helyi rendeleti szabályozás megteremtését. Az időben történő felkészülés, a feladatok áttekintése fontos kérdés a megfelelő, zavartalan előkészítés érdekében. Az előttünk álló feladatokat az alábbiak szerint szeretném ismertetni T. Képviselőtársaimmal. A hulladékgazdálkodással, így szelektív hulladékkezeléssel, közszolgáltató kiválasztásával, a díjmegállapítással kapcsolatban az alábbi jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket: a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. /továbbiakban:hgt./ a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. /továbbiakban:kbt./ a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004. (V. 27.) sz. rendelete a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2004. (XI. 11.) sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről A Hgt. az EU normáknak megfelelően új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket. A jogszabály egyik legfontosabb a szilárdhulladék kezeléssel kapcsolatos rendelkezése, hogy a Hgt. 56. (7) bek. értelmében a helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott, illetve lerakni tervezett hulladékok - a vonatkozó szabványt referenciaként felhasználva - mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest a) július 1. napjáig 50%-ra, b) július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. 2

3 (8) A (7) bekezdés szerinti országosan teljesítendő csökkentési követelményt - a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok megfelelően mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott intézkedések szerint kell teljesíteni. Ezen követelményt csak a szelektív gyűjtés bevezetésével tudja Önkormányzatunk teljesíteni, melynek alapfeltétele a Ceglédi Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésének megkezdése. Az ISPA projekt eredményeként megvalósult létesítmények, beszerzett eszközök a konzorciumi tag önkormányzatok osztatlan közös tulajdonába kerülnek. A települések tulajdoni aránya a lakosságszám arányosan befizetett 10%-os sajáterő rész alapján került meghatározásra. Az ISPA kizárólag a többletfeladat ellátásából szelektív gyűjtés bevezetése eredő fejlesztéseket finanszírozza. A közszolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása továbbra is az adott települési önkormányzat feladata. Az eszközöket és létesítményeket a közbeszerzési eljárás során kiválasztandó közszolgáltató cégek fogják üzemeltetni, alrégiónként. A Rendszeren belül 5 alrégió, üzemeltetési központ alakul ki. Önkormányzatunk a Kecskeméti alrégióhoz tartozik. Az itt képződött hulladékot a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba kell szállítani. Az ISPA projekt eredményeként Kecskeméten megépült egy hulladék válogatómű, valamint a térségi funkciójából következően 5 db hulladékszállító gyűjtőautó használatba adására kerül majd sor a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő nyertes vállalkozónak. A járművekkel begyűjtött szelektív hulladék további válogatása valósul meg válogatóműben. A hasznosítható hulladék értékesítésre kerül. A Konzorcium Kerekegyháza Város Önkormányzata részére 247 db 120 literes görgős hulladékgyűjtő edényzetet, valamint a 3 db hulladéksziget létesítéséhez szükséges 1100 literes edényzetet adott át évben, továbbá a hulladéklerakó rekultivációja valósul meg évben. Jelenleg folynak az egyeztetések a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Közreműködő Szervezettel, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával. A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet értelmében figyelemmel a Kbt. előírásaira a közszolgáltató kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni alrégiónként külön-külön, vagy alrégiónként meghatározott részajánlat-tételi lehetőséggel. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához mindenképpen meg kell határozni a közbeszerzés tárgyát, vagyis ki kell jelölni szelektív gyűjtésbe bevonásra kerülő közigazgatási területeket /külterület, belterület/. A külterületi szórvány tanyák elhelyezkedése, a nagy távolság, az életvitel miatt a külterületen nem javaslom a szolgáltatás bevezetését. A jelenleg rendelkezésünkre álló edényzet nem elég a szolgáltatásba bevonni kívánt belterületi ingatlanok szemétgyűjtő kukákkal történő ellátására /2200 belterületi ingatlan/. A 120 literes edényzet az önkormányzati intézmények, különböző szolgáltatók /boltok, vendéglátó-ipari egységek, stb./, valamint a központban található társasház jellegű ingatlanoknál használható fel. Így Önkormányzatunknak mindenképpen vagy vásárolnia kell edényzetet, vagy a nyertes ajánlattevőtől bérelnie kell majd a lakosságnak. A lakossági edényzet esetében 80 literes kuka is elég lehet. A családi házas övezetben a két frakciós gyűjtés: szerves és nem szerves hulladék gyűjtésére kerülhet majd sor természetesen azzal, hogy a hulladékszigetekre is elviszi a lakosság a már válogatott hulladékát: műanyag /PET palack/; papír, üveg. Mindezek alapján a rendelkezésre 3 db gyűjtősziget nem garantálja a 3

4 település lefedettségét, mivel 200 méteres távolságon túl a szigetre már nem viszi el a lakosság a válogatott hulladékát. Ennek alapján javasolt a szigetek számának a bővítése is. A szelektív gyűjtés bevezetésének előfeltétele továbbá, a Hgt. 53. (3) bek. b./ pontja alapján közmeghallgatás megtartása a lakosság tájékoztatása érdekében. A szelektív gyűjtés bevezetése magasabb szolgáltatási szintet jelent /több jármű végzi a szolgáltatást, a szigetek ürítése, válogatómű üzemköltségei, komposztálás/, így maga után vonja, hogy a szolgáltatási díj értelemszerűen magasabb lesz, azonban az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége is csökken, így csökken az ártalmatlanítási díj. Díjcsökkentő tényező a szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosításából származó bevétel. Az ISPA egyszeri támogatást biztosított, ezen infrastrukturális fejlesztésre támogatás többet nem igényelhető, így nagyon fontos díjbefolyásoló elem a létesítmények, eszközök amortizációs / újraelőállítási/ költsége. Az így képzett alapból kell majd biztosítani az elhasználódott eszközök pótlását. Figyelembe kell venni a projekt keretében lezárásra, rekultiválásra kerülő lerakók 30 éves monitorozási költségeit, ill. a jelenleg használt, és későbbiekben lezárásra kerülő lerakók szintén 30 éves monitorozási költségeit is. A közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint a települési önkormányzat a kötelessége a településen működő különböző közszolgáltatások, és egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítése. Ebből fakadóan, amennyiben nem a meglévő közszolgáltató fogja a szelektív hulladékgyűjtési feladatokat ellátni, úgy gondoskodnunk kell a hulladékkezelési tevékenységek párhuzamos, zavartalan folytatásáról. A közszolgáltatási szerződés megkötésével párhuzamosan felül kell vizsgálnunk a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendeletünket is, mivel a Hgt a a rendelet alkotási kört az alábbiak szerint határozza meg: A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit; e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat- és hatáskört; f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét; g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 13. alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a 21. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A Hgt a értelmében a hulladékgazdálkodási terveket /országos, megyei, helyi/ 6 évre készítik el és két évente beszámolót kell készíteni az abban foglaltak végrehajtásáról, és egyúttal intézkedni szükséges a felülvizsgálatáról is. Egyrészt Kerekegyháza Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata a törvényben foglaltak szerint is esedékessé vált, valamint a szelektív gyűjtésből fakadó változások is jelentősen befolyásolják a tervben foglaltakat, így intézkedni szükséges a terv felülvizsgálatáról, módosításáról. Mivel az eredeti 4

5 terv is a Ceglédi Konzorcium koordinálásában készült el, így javasoltam a Gesztornak, Cegléd Város Önkormányzatának, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv felülvizsgálata érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat tervezetet fogadja el. Kerekegyháza, április 10. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

6 Határozati javaslat.../2008. (IV. 30.) sz. Kth. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatban a közszolgáltatás területi hatályát a település belterületi határa szerint határozza meg. 2./ Képviselő-testület a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése érdekében, a belterületi ingatlanok hulladékgyűjtő edényzettel történő ellátását a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott közszolgáltatótól történő a szolgáltatást igénybe vevő általi bérlettel fogja biztosítani. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg és határozza meg a meglévő 3 hulladéksziget figyelembe vételével a létesítendő további szigetek számát, helyszíneit, és tegyen javaslatot a Testület részére annak jóváhagyása érdekében. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata érdekében keresse meg Ceglédi Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer gesztorát, Cegléd Város Önkormányzatát. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: június / A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szelektív gyűjtés bevezetésével kapcsolatban a lakosság tájékoztatását szolgáló összes információ rendelkezésre állását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket a közmeghallgatás megtartása érdekében. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Műszaki iroda - Ferencz Péter közbeszerzési és beruh. ref. 6

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben