E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 24-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette Stróbl Alajos irodavezető Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Melléklet: véleményezés közszolgáltató díjjavaslata Döntési javaslat: határozati-javaslat, rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1.

2 Kerekegyháza Város Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 24-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület 98/2009. (V 27.) Kth. sz. határozatával a Saubermacher Kft., mint közszolgáltatónak a beterjesztett szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát fogadta el, azzal, hogy a és évi követelést forintot megfizeti a közszolgáltató részére. Ennek eredményeként a közszolgáltató a évi árakon biztosítja a lakosság részére a közszolgáltatást. A díjtételek az alábbiak szerint alakulnak: a./ 120 literes gyűjtőedény éves díja ,- Ft + ÁFA b./ 80 literes gyűjtőedény éves díja ,- Ft + ÁFA c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : ,- Ft + ÁFA/ürítés d./ A többlethulladék elszállítására szolgáló műanyag zsák ára: 265,- Ft + ÁFA. A képviselő testület döntése alapján a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V.27.) önkormányzati rendelet 14. b.) pontjában biztosított kedvezményt Ft + ÁFA továbbiakban nem biztosítja a háztartások részére, mivel ennek terhére fizeti meg az Önkormányzat a évi követelést a közszolgáltatónak. A hivatkozott előterjesztés tartalmazta a közszolgáltató részletes költségelemzését is, amelyet ismételten mellékelek. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: Hgt./ 23. f) pontja alapján a helyi rendeletben az alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét kell kihirdetni. Ezzel szemben a mellékelt megállapodás értelmében a Saubermacher Magyarország Kft. kedvezményesebb díjat érvényesít a 80 literes edényzet esetében. A Hgt. 24. (2) bek. alapján véleményezésre megküldtük a díjjavaslatot az arra jogosult szervezeteknek: a fogyasztóvédelmi érdekképviseletnek, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek; továbbá megküldtük még tájékoztatásul a szomszédos, ill. az intézkedéssel érintett települési önkormányzatoknak, és a megyei önkormányzatnak is. Mint, ahogy a május 27-i előterjesztésemben ismertettem Hgt (4) bekezdése előírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően költségelemzést kell készíteni, melyet a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszt elő. A T. Képviselő-testület által elfogadásra kerülő lakosságnak biztosított kedvezmény eltörlése miatt a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendelet módosítása is szükségessé válik.

3 Mindezek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a fenti számú határozatában foglaltak szerint változatlan tartalommal fogadja el a szilárdhulladék kezelési egységnyi díjtételt, és az annak megfelelő tartalmú helyi rendelet-módosítást is. Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt határozati-javaslatot és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, június 17. Vincze Miklós jegyző

4 HATÁROZATI JAVASLAT./2009. /VI. 24./ sz. Kth.: Szilárdhulladék közszolgáltatási egységnyi díjtételének meghatározása Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgáltató által használt kalkulációs séma szerint meghatározott települési szilárdhulladék kezelés közszolgáltatási díj egységnyi díjtételeit július 1. napjától június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg: a./ 120 literes gyűjtőedény egységnyi díja: 300,- Ft/liter + ÁFA b./ 80 literes gyűjtőedény egységnyi díja: 230,- Ft/liter + ÁFA c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja: ,- Ft/ürítés + ÁFA d./ A többlethulladék elszállítására szolgáló műanyag zsák ára: 265,- Ft/db + ÁFA. 2. / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közszolgáltató által alkalmazott kalkulációs sémát a helyben szokásos módon tegye közzé. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: július 01. 1/ Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a határozat 1. sz. mellékletét képező az alkalmazható legmagasabb szolgáltatási díjtól eltérő, kedvezőbb hulladékszállítási díj érvényesítéséről szóló megállapodást. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: július 01.

5 RENDELET-TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. / / sz. rendelete a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. /V.27./ sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a hulladék gazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 20. (2)-(3) 23., bekezdésekben foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben, a hulladék lerakás, valamint a hulladék lerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KÖM rendeletben, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben, valamint az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. /V.27./ sz. rendeletét /továbbiakban: R./ az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételei: 2. sz. melléklet a./ 120 literes gyűjtőedény egységnyi díja: b./ 80 literes gyűjtőedény egységnyi díja: c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja: d./ A többlethulladék elszállítására szolgáló műanyag zsák ára: 300 Ft + ÁFA/ürítés 230 Ft + ÁFA/ürítés Ft/ürítés + ÁFA Ft + ÁFA 2. (1) Jelen rendelet az R 14. b.) pontját hatályon kívül helyezi. (2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit július 1-től kell alkalmazni. Kerekegyháza, június dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző

6 Kihirdetési záradék: Ezen rendelet június én kihirdetésre került. Kerekegyháza, június... Vincze Miklós jegyző

7 2009. / évi díjkalkuláció A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64 / ( III. 28. ) Korm. rendelet, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzatának a Saubermacher Magyarország Kft. -vel kötött közszolgáltatási szerződés figyelembevételével a társaság elkészítette költségelemzését a évre vonatkozó hulladékkezelési díj megállapításához. Az éves infláció az előrejelzések alapján és gazdaságpolitikai környezet gyors és elsősorban negatív változásai alapján nehezen tervezhető, az üzemanyag ára és a forint árfolyama az elmúlt egy évben olyan módon változott, hogy az szinte lehetetlenné teszi az egy évre előre történő pontos tervezést. ( alkatrészek ára stb. ) Emiatt a Közszolgáltató - a különböző gazdasági prognózisok alapján - próbálta meg a különböző gazdasági események ( árfolyamváltozás, üzemanyagár stb. ) változását kikalkulálni. Mivel a hulladékgazdálkodási rendelet nem teszi lehetővé, hogy a díjat 1 évnél rövidebb időre határozza meg az Önkormányzat, arra nincs lehetőség hogy a szolgáltatási díj a gazdasági környezetnek megfelelően év közben változzon. A díj meghatározása kéttényezős kalkulációval készült, a költségek egy része az edény űrtartalma, míg a költségek így nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra. A társaság a közszolgáltatási díj számításánál nem alkalmazott díjképletet, viszont meghatározta a díjszámítás módszertanát. ( sémáját ) A 64 / ( III. 28. ) Korm. rendelet szerint a kalkulációban az "egységnyi díjtételek- elkülönítve tartalmazzák a települési hulladék begyűjtésének, szállításának és az utógondozásra és monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit. Alkalmazott költségelemzési séma Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező 1. Ártalmatlanítási díj A költségek nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra. 1. Személyi jellegű költségek Bér (tartalmazza a járművezetők, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegű kifizetéseket): Járulékok (TB járulék, munkaadói jár.,szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás ) 2. Dologi jellegű költségek Üzemanyagköltségek ( a jogszabályban előírt normáknak megfelelően ) Javítási és karbantartási költség ( a járművek életkorának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja ) Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális ad

8 3. Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek Telefon Bérleti díj ( iroda bérleti díj, bérelt jármű, egyéb bérelt eszközök költsége ) egyéb központi költségek ( irodai agktg., posta ktg., borítékolás kézbesítés, Posta elszámoló központ díjai, bank Jogi, vizsgálati költségek (jogi vizsgálat, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem, tűzvédelem, típ árfolyam kockázat 4. Tartós működéshez szükséges fedezet Értékcsökkenés összesen ( géppark ) Tartós működéshez szükséges fedezet Javaslat a hulladékkezelési díjra 1. Kommunális hulladék kezelésének költsége 1.1. Ártalmatlanítási költségek ( tartalmazza az utógondozás és monitorozás költségeit ) Ártalmatlanítási díj a Kméti. Reg. Hulladéklerakón Ft / to, Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező Lakosságtól elszállított hulladék mennyisége: tonna / év Egy háztartásra jutó hulladék mennyisége: 960 kg / év illetve 18,5 kg / edény / alkalom A táblázatban szereplő mennyiségek tapasztalati és próbamérési adatokon alapulnak. A lomtalanítási költség háztartásonként került meghatározásra. Egy háztartásra jutó mennyiség és ártalmatlanítási díj: 25, 51 kg 250 Ft / háztartás / év Netto Ft Egy edényben lévő hulladék mennyisége ( kg ) Ártalmatlanítási költség ( Ft / ürítés ) Ártalmatlanítási költség ( Ft / év ) Lomtalanítási mennyiség ( kg / év ) Ártalmatlanítási költség (Ft / év ) Összesen ártalamatlanítási költség ( Ft / év ) Ártalmatlanítási díj ( Ft / ürítés ) 80 literes edény 120 literes edény ,9 196, ,6 201, Begyűjtési és szállítási költségek Nettó Ft

9 Személyi jellegű költségek összesen 38,66 Bér és járulékok ( járművezetők, rakodók, ügyfélszolgálat, közvetlen irányítók bérköltsége és egyéb személyi jellegű kifizetések, TB járulék, munkaadói jár., szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás ) 34,83 Munkaruha 3,83 Dologi jellegű költségek összesen 56,27 Üzemanyagköltségek 27,67 Javítási és karbantartási költség (felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, 23,00 szervízelés munkadíja ) Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások ( kötelező felelősségbiztosítás, casco, 5,60 gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek összesen 13,45 Telefon, iroda bérleti díj, egyéb bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., borítékolás kézbesítés, posta elszámoló központ díjai, bank ktg., védőital, jogi vizsgálat, könyvelés,könyvvizsgálat, munkavédelem és tűzvédelem, típusvizsga, emelőgépvizsga, ISO, 13,45 EÜ szolgálat, fordítás, árfolyam kockázat Tartós működéshez szükséges fedezet összesen 16,89 Értékcsökkenés ( géppark ) 8,46 Tartós működéshez szükséges fedezet 8 % 8,43 Begyűjtés és szállítási költség Ft / háztartás 125,27 Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatás díjára Netto 80 literes edény 120 literes edény Ártalmatlanítási költség ( lomtalanítással ) 171,6 201,1 Hulladékszállítás személyi költségei 38,66 38,66 Hulladékszállítás dologi költségei 56,27 56,27 Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek 13,45 13,45 Tartós működéshez szükséges fedezet 16,89 16,89 Hulladékszállítás költségei összesen 125,27 125,27

10 Hulladékkezelés költsége Ft / ürítés 293,25 322,75 Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek és kerekítés miatt 63,25 22,75 1 ürítés díja Éves közszolgáltatási díj , 600 Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 265 Ft / db + áfa A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: Ft + Áfa. Kérem szíves támogató közreműködésüket. Tisztelettel, Sebesiné Kiszely Katalin Ügyvezető igazgató

11 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata ( 6041 Kerekegyháza, Fő út 47.; Képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester) - továbbiakban: Önkormányzat másrészről Saubermacher- Magyarország Kft. ( 1181 Budapest, Zádor u. 4.; Képviseli: Horváth Péter ügyvezető ) - a továbbiakban: Szolgáltató között a július 01. és június 30. a között alkalmazott hulladékkezelési közszolgáltatási díjról. Előzmények Tudomásul szolgál, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata ( 6041 Kerekegyháza Fő út 47) közbeszerzési pályázaton kiválasztotta a hulladékkezelési Közszolgáltatót, amely a Saubermacher Magyarország Kft. és megkötötte vele a közszolgáltatási szerződést. A Szolgáltató a 64 / ( III. 28. ) Korm. rendeletben előírtaknak valamint a hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzésére az Önkormányzat és a Saubermacher Mo. Kft. között létrejött szerződés alapján elkészítette költségelemzését a július 01. és június 30. közötti időszak hulladékszállítási díjainak megállapításához. Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a költségkalkulációban javasolt hulladékkezelési közszolgáltatási díj a Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díj. Továbbá tudomásul szolgál, hogy a lakossági tartozások adók módjára behajtható tartozások és annak behajtása önkormányzati, illetve jegyzői feladatkör. Felek a július 01. és június 30. közötti időszakban alkalmazott hulladékszállítási díjakról a következőben egyeznek meg: Abban az esetben ha az Önkormányzat a évi a lakossági tartozások (megállapodás melléklete ) összegét Ft - ot, július 01- ig átutalja a Szolgáltató Unicredit Banknál vezetett sz. bankszámlájára, Szolgáltató a benyújtott költségkalkulációban meghatározott hulladékkezelési díjakból, július június 30. időszakban a következő közszolgáltatási díjakat érvényesíti: literes hulladékgyűjtő edény éves hulladékkezelési díja: Ft + Áfa literes hulladékgyűjtő edény éves hulladékkezelési díja: Ft +Áfa. - A külterületi konténerek ürítési díja: Ft / ürítés + Áfa. Kerekegyháza, június. Megbízó. Megbízott

12 Véleményezések: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete: Hivatkozással Kerekegyháza Önkormányzata 20/2004 (V.27)ÖR. számú rendelete móüdosításával kapcsolatosan küldött jára, tájékoztatom, hogy a felvetett módosítási tervhez nem tartjuk szükségesnek élni az észrevétel jogával. Kecskemét, 2009.junius.12. Tisztelettel: Dr. Horváth György az OFE Bácsm Szervezete mb. elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség V-2/2014. Nyü. 7. Ügyiratszám: 442-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2009. (XI.27.) rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről módosította: 40/2010 (XI.26) 57/2011.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Kövegy Község Önkormányzata (6912 Kövegy, Kossuth u. 29., képviseli: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester) mint megrendelő a továbbiakban Megrendelő,

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(III. 02.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól Lakitelek Önkormányzata a helyi

Részletesebben

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Taggyűlési anyaga

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Taggyűlési anyaga A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Taggyűlési anyaga 2011. november 18. 1 4.Napirendi pont: 2012. évi díjjavaslat A 2012-re vonatkozó díjkalkuláció elkészítése, és ezzel együtt a jövő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ 2014. június 23-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23-i nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására 24/2014.(VI.23.)Kt.sz.

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. december 18-án megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JAVASLAT a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására Pásztó Városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Email: forum@paszto.hu Szám:1-3 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. Edelény, 2014. január 13.

ELŐTERJESZTÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. Edelény, 2014. január 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.)

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2482-2/2011. 4/2011. számú 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33-35/2011. (III.9.sz.

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben