Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!"

Átírás

1 Budapest Fövárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz a civil szervezetek közhasznúsági melléklet készítési kötelezettségére hívjuk fel a figyelmüket. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyûjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirõl szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. értelmében a civil szervezetek a mûködésükrõl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükrõl az üzleti év könyveinek lezárását követõen az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszûnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban (a évi C. törvényben, illetve a 224/2000. Korm. rendeletben) meghatározottak szerint kötelesek beszámolót készíteni legkésõbb a fordulónapot követõ május 31-éig. Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év csak az év közben alakuló, illetve megszûnõ szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszûnés évében tér el a naptári évtõl. A mérleg fordulónapja a megszûnést kivéve december 31. A Rendelet szerint civil szervezetnek minõsül a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület a párt kivételével -, valamint az alapítvány. A civil szervezetnek a beszámoló részeként el kell készíteni a közhasznúsági mellékletet is (a Rendelet 1. mellékletének megfelelõen). A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter elektronikusan letölthetõ formában közzéteszi. A közhasznúsági mellékletnek természetesen összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival. A Rendelet hatálya tehát szó szerint nem vonatkozik a közhasznú gazdasági társaságokra, azonban a közhasznú tevékenységükrõl az e jogszabály 1. számú mellékletében található közhasznúsági mellékletet a közhasznú társaságoknak is el kell készíteni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a civil szervezeteknek (köztük a közhasznú társaságoknak) a éves beszámoló mellett el kell készíteniük a közhasznúsági mellékletet is. A közhasznú mellékletet a civil szervezeteknek a területileg illetékes bírósághoz a beszámolóval együtt meg kell küldeniük, míg a közhasznúsági társaságoknak a cégbíróság részére kell elküldeniük. MKVK Budapest Fõvárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I.em.3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.:22. Tel. : , ; Fax:

2 Budapest Fövárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabály változásokra hívjuk fel a figyelmüket. AZ ISMERTETETT JOGSZABÁLYOK TÉMA SZERINTI BONTÁSBAN Számvitel, könyvvizsgálat Adó, vám Ipar Mezõgazdaság Szolgáltatás Kereskedelem Általános hatályú A jogszabály sorszáma 9., , 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., évi XIV. törvény a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáról A törvénymódosítás több ponton kibõvíti a fõvárosi és a megyei kormányhivatal vezetõjének hatáskörét. Ezek közül a legjelentõsebbek a következõk: A helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása értelmében, ha a helyi önkormányzat nevében történõ kötelezettségvállalás a hatályos jogszabályok alapján nem lehetséges, mert 15 napon túlakadályoztatva van vagy nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy, a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott meghatározott feltételek mellett jogosult lesz kötelezettségvállalásra jogosult személyt kijelölni. Ha utóbb az általános szabályok szerint valamely személy kijelölés vagy jogszabály folytán kötelezettségvállalásra válik jogosulttá, a kormánymegbízott általi kijelölés, ex lege megszûnik. A törvény alapján a törvényességi felügyeleti bírság alkalmazhatóságának köre bõvül. Csekély súlyú jogszabálysértés esetén a törvényességi felügyelet más eszközének alkalmazása aránytalanul megnehezíti a helyi önkormányzat mûködését, ezért a módosítás alapján a fõvárosi és megyei kormányhivataloknak lehetõsége lesz a törvényességi felügyeleti bírság alkalmazására. A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselõi illetményalap (azaz forint), legmagasabb összege esetenként a köztisztviselõi illetményalap tízszerese, azaz forint lehet, amelyet a törvény alapján a helyi önkormányzattal szemben, illetve a társulásokkal szemben lehet kiszabni. A törvény május 1. napján lép hatályba. Magyar Közlöny, március 19., 46. szám 2. A kormány 84/2013. (III. 21.) rendelet az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A rendelet négy, a szakképzéssel összefüggõ jogszabályt módosított: 1. A rendelet módosította az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárás rendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet

3 Az e rendelettel közzétett OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés (elsõsorban egészségügyi képzésekkel) kibõvül. Az új képzések szeptember 1-jétõl indíthatóak. 2. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása A rendelet 2. számú mellékletében újraszabályozásra kerültek az egyes szakmai követelménymodulok részletes tartalmi elõírásai. 3. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és a csökkentõ tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása A gyakorlati képzésben részt vevõ szakképzési hozzájárulásra kötelezett adóalanyok esetében a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértéke és a csökkentõ tételek számítása került módosításra. 4. A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekrõl, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása E módosítás pontosította a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképzéseket. A rendelet március 29-én lép hatályba. Magyar Közlöny, március 21., 47. szám 3. A kormány 86/2013. (III. 21.) rendelete a közfoglalkoztatással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról Módosításra került a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása. Ennek értelmében a közfoglalkoztatási bér kötelezõ, legkisebb összege január 1-jétõl forint/hó, a közfoglalkoztatási garantált bér kötelezõ, legkisebb összege forint/hó. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, március 21., 47. szám 4. Magyarország Alaptörvénye Az Alaptörvény április 1-jével lép hatályba. Ezt követõen az országgyûlési és az európai parlamenti választást megelõzõ kampányidõszakban politikai reklámot a közmédia ellenérték nélkül tehet közzé. Az Alaptörvény tartalmazza a jövõben azt is, hogy az állami egyetemek és fõiskolák gazdálkodását a kormány felügyeli. A módosítást követõen a Parlament egyházként ismerhet el vallási szervezeteket. Az Alaptörvény védi a házasság intézményét férfi és nõ között, a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülõ-gyermek viszony. Rövidített formában rögzítették a kommunizmus elítélésérõl szóló nyilatkozatot. Magyar Közlöny, március 25., 49. szám évi XX. törvény az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról A törvénymódosítás értelmében, ha a közjegyzõi szolgálat elõreláthatólag azért szûnik meg, mert a közjegyzõ betölti azt a kort, amikor a törvény alapján a közjegyzõi szolgálata megszûnik, a megüresedõ közjegyzõi állásra a pályázatot legkésõbb a szolgálat megszûnésének várható idõpontját fél évvel megelõzõen meg kell hirdetni. Közjegyzõ esetében az öregségi nyugdíjra jogosító legmagasabb öregségi nyugdíjkorhatárt kell fi-

4 gyelembe venni, de legalább a 65. életév az irányadó. A Kjtv. azonban kiegészül a sal, amely szerint e korhatár bevezetésére életkortól függõen fokozatosan kerül sor. Például a 65. életévének betöltése napján megszûnik a közjegyzõi szolgálata a magánszemélynek, ha 1957-ben, vagy azt követõen született, míg az január 1-je elõtt született közjegyzõ esetében 70. életévének betöltése napján szûnik meg a szolgálata. A törvény módosította a bírák és az ügyészek jogállására vonatkozó feltételeket is. A módosítás értelmében nem nevezhetõ ki bíróvá, illetve ügyésszé az a személy, akinek a részére öregségi nyugdíjat, korhatár elõtti ellátást vagy olyan más pénzbeli ellátást folyósítanak, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani, illetve aki betöltötte öregségi nyugdíjkorhatárt. A bíró és az ügyész nem veheti igénybe továbbá az öregségi nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A törvény április 2-án lép hatályba. Magyar Közlöny, március 25., 49. szám 6. A Magyar Nemzeti Bank 4/2013. (III. 26.) rendelete a jegybanki alapkamat mértékérõl A jegybanki alapkamat mértéke március 27-étõl 5,00%. A rendelet március 27-én lép hatályba. Magyar Közlöny, március 26., 50. szám 7. A kormány 91/2013. (III. 28.) rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Módosításra került a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok január 1-je és december 31-e közötti idõponttól megállapításra kerülõ nyugellátások esetén. Ezen túlmenõen a módosítás több ponton fogalmaz meg pontosító rendelkezést. A rendelet március 31-én lép hatályba. Magyar Közlöny, március 28., 52. szám évi XXVIII. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló évi LXXV. törvény módosításáról A törvénymódosítás értelmében a devizakölcsönök rögzített árfolyamon történõ törlesztését a hiteladós év május hónap 31. napjáig írásban kezdeményezheti (a változást megelõzõen március 29. napig). A törvény március 30-án lép hatályba. 9. A évi XXIX. törvény az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. törvény módosításáról A módosítás értelmében nem lép életbe a sertéságazatra vonatkozó Áfa törvény szerinti fordított adózás. A hivatkozott szektorban továbbra is az általános (egyenes) adózást kell alkalmazni A törvény március 30-án lép hatályba.

5 10. A kormány 96/2013. (III. 29.) rendelete a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Április 1-jétõl a családok támogatásáról szóló törvényben a nevelési ellátásra jogosultak köre a tizenhatodik életévét betöltött sajátos nevelési igényû gyermekkel bõvült ki. A törvénymódosításhoz kapcsolódóan a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a családi pótlékra vonatkozó szabályok egészültek ki. A sajátos nevelési igényû gyermek után a nevelési ellátási iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek tanulói jogviszonyának megszûnésérõl szóló igazolást. 11. A kormány 98/2013. (III. 29.) rendelete az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggõ módosításáról A rendelet négy jogszabályt módosít: 1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása Pontosításra kerül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése. A kérelemhez csatolni kell, amenynyiben a kirendelt hozzátartozó nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban, idõskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik. Az egy fõre esõ jövedelem vizsgálatával kapcsolatban az önkormányzat jegyzõje kérheti az ingatlan forgalmi értékének megállapítását, a szociális nyilvántartásban ellenõrizheti az egyedülállóság, valamint a gyermek tartós betegségének, súlyos fogyatékosságának tényét. Szabályozásra kerül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságának felülvizsgálata, valamint az óvodáztatási támogatás iránt kérelem megállapításának menete. 2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása Hatályát veszti a Korm. rendelet 13. (1) és (2) bekezdése. 3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. (1) bekezdés h) pontja. 4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása Könnyítés az ellátások igénylése során, hogy másolatban is benyújthatóak a szükséges dokumentumok, illetve ha ugyanannál az intézménynél több ellátás iránti kérelmet nyújt be az igénylõ, nem szükséges a kért dokumentumokat újra benyújtani, ha azok három hónapnál nem régebbiek. A rendelet április 1-jén lép hatályba. 12. Magyarország Alaptörvénye Magyarország Alaptörvényének hatályos szövege, a korábban kihirdetett módosításokkal egységes szerkezetben újra megjelent a Magyar közlönyben. Magyar Közlöny, április 1., 55. szám

6 13. A kormány 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete az egyes ágazatokban mûködõ munkáltatók által, a kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelésbõl elsõ félévében adódó többletterhekhez igénybe vehetõ támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat-és hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A munkaügyi központ azon munkáltatók részére, aki december 31. és június 30. között fõ tevékenysége szerint a jogszabályban meghatározott ágazatokban mûködött, illetve mûködik kérelemre támogatást állapít meg a kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum január 1-je napjától bekövetkezett emelkedésébõl adódó költségeinek csökkentéséhez. A következõ ágazatok, amelyekbe a fõtevékenységük alapján tartozó munkáltatók igényelhetik a kormányrendelet szerinti támogatást: élelmiszergyártás, textília gyártás, ruházati termék gyártás, bõr, bõrtermék, lábbeli gyártás, fafeldolgozás, fonott áru gyártása, bútorgyártás, épületek építése, speciális szaképítés, kiskereskedelem (kivéve gépjármû, motorkerékpár), szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. A rendelet április 6-án lép hatályba. Magyar Közlöny, április 5., 58. szám 14. A közigazgatási és igazságügyi miniszter 4/2013. (IV. 5.) rendelete az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról A rendelet módosításával pontosításra kerül az elfogadóhely és juttató fogalma. A rendelet április 6-án lép hatályba. Magyar Közlöny, április szám 15. A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) rendelete a szakképzési kerettantervekrõl A rendelet az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, iskolai rendszerû szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerû szakképzésben oktatható szakképesítések, részszakképesítések felsorolását, valamint a közös kerettantervi elemeket tartalmazza. A rendelet április 7-én lép hatályba. Magyar Közlöny, április 5., 58. szám A Nemzeti Adó-és Vámhivatal közleménye a április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 442 Ft/l 439 Ft/l 473 Ft/l 271 Ft/l Hivatalos Értesítõ március szám MKVK Budapest Fõvárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I.em.3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.:22. Tel. : , ; Fax:

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (Vhr.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés a családok és

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 5/2014 Tárgy: Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben