1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)"

Átírás

1 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal

2 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE (IMK)... 1 BEVEZETİ... 5 A Szervezet bemutatása... 5 Minıségpolitika és célkitőzések... 5 Minıségirányítási rendszer... 6 Általános rész... 6 Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv... 6 Partnerközpontú mőködés... 6 FOLYAMATSZABÁLYOZÁS... 7 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége... 8 Jogi követelmények... 8 Stratégiai tervezés... 8 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása... 8 A vezetıi ellenırzés... 9 Az intézmény mőködésének értékelése... 9 Irányított önértékelés... 9 Az intézmény mőködésének javítása és fejlesztése A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel Nyomon követés, beválásvizsgálat Az emberi erıforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése Továbbképzési rendszer mőködtetése Belsı értékelési rendszer mőködtetése Ösztönzırendszer mőködtetése Az egyéb erıforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erıforrások biztosítása Eszköz, felszerelés, épület biztosítása Munkakörnyezet biztosítása Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése Gazdasági és pénzügyi folyamatok Adminisztráció Biztonságos intézmény Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Mentálhigiéné Szemléletformálás és prevenciós tevékenység Környezeti nevelés Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat tervezése Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A gyermekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérıeszközök meghatározása Mérés, elemzés, javítás oldal

3 Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenırzése, mérése Indikátorrendszer Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése FOLYAMATOS FEJLESZTÉS KÉPESSÉGE A folyamatos fejlesztés tervezése A fejlesztési feladatok azonosítása és rangsorolása A folyamatos fejlesztés stratégiája A folyamatos fejlesztés megvalósítása SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE Helyzetfelmérés A szervezetikultúra-fejlesztés célrendszerének meghatározása Beavatkozás Fejlesztési terv (program) készítése Eszközök és módszerek meghatározása és alkalmazása Értékelés és továbbfejlesztés SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜTEMTERVE A 2003/2004. TANÉVRE SZ. MELLÉKLET - ISKOLAI INDIKÁTORRENDSZER SZ. MELLÉKLET - PARTNERI IGÉNY, ELÉGEDETTSÉG ÉS ELÉGEDETLENSÉG MÉRÉSE AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK FOLYAMATLEÍRÁS Partnerazonosítás A felmérés tervezése Felmérés, elemzés, intézkedési terv Az intézkedési terv végrehajtása, a végrehajtás ellenırzése Partnerlista SZ. MELLÉKLET - IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Az irányított önértékelés gyakorisága, az esedékesség évének kijelölése AZ ÖNÉRTÉKELÉS LEBONYOLÍTÁSA Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal SZ. MELLÉKLET - INTÉZKEDÉSI TERV SZ. MELLÉKLET - FEJLESZTENDİ JAVASLAT ADATLAPJA SZ. MELLÉKLET - HELYESBÍTİ, FEJLESZTİ, MEGELİZİ TEVÉKENYSÉG AZ ELJÁRÁS CÉLJA, TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉGE FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK FOLYAMATLEÍRÁS Mőködési problémák, nem-megfelelıségek összegyőjtésének módja Hibajelentı lapot kell kitölteni Fejlesztı javaslat Tanulók jelzései Az összegyőjtött lapok, információk feldolgozása, megoldási módok oldal

4 Intézkedés Ellenırzés Intézkedési terv Ellenırzés Fejlesztı tevékenység A fejlesztı tevékenység végrehajtásának lépései: Ellenırzés PREVENCIÓ NYILVÁNOSSÁG, FELÜLVIZSGÁLAT SZ. MELLÉKLET - KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL KÖZVETLEN PARTNEREKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA Pedagógusokkal Nem pedagógus dolgozókkal Diákokkal Szülıkkel Fogadóórák Szülıi értekezlet Tanári fogadóóra Iskolaszékkel, SZMK-val Fenntartóval Kollégiumokkal A PANASZKEZELÉS LÉPCSİFOKAI PR-TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁG NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁSVIZSGÁLAT FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE SZ. MELLÉKLET - A FENNTARTÓI ELLENİRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER STRUKTÚRÁJA sz. táblázat: Értékelés: területek, szempontok, indikátorok sz. táblázat: A tanév elején vizsgálandó indikátorok sz. táblázat: A tanév végén vizsgálandó indikátorok sz. táblázat: A költségvetési év végén vizsgálandó indikátorok SZ. MELLÉKLET - HIBAJELENTİ LAP SZ. MELLÉKLET - TANULÓI ÉSZREVÉTELEK SZ. MELLÉKLET ÓRALÁTOGATÁSI JEGYZİKÖNYV SZ. MELLÉKLET - A VEZETİ ÉRTÉKELÉSE SZ. MELLÉKLET - A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETİ ÉRTÉKELÉSE SZ. MELLÉKLET - ÉRTÉKELİ-ÖNÉRTÉKELİ LAP oldal

5 B E V E Z E Tİ A Szervezet bemutatása Az intézmény neve és székhelye: Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Iskolánk szakközépiskola, melynek elsıdleges feladata az általános mőveltséget megalapozó, érettségi és szakmai vizsgára, valamint felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Az intézmény további feladatait az Alapító Okirata, illetve Pedagógiai Programja tartalmazza. Minıségpolitika és célkitőzések Az iskolában folyó nevelı és oktató munka alapelveit, célkitőzéseit a Pedagógiai Program. tartalmazza részletesen. Ennek alapján MINİSÉGPOLITIKÁNK 1. Az iskolai nevelımunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövıjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 2. A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik. 3. Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott. 4. Célunk, hogy tanulóink mővelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. 5. Szakképzésünkben a munkaerı-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk. 6. Korszerő közgazdasági, informatikai ismeretekkel rendelkezı tanulókat képezünk. 7. A tanulókkal szemben magas követelményeket támasztunk. Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus. 8. Az iskola dolgozói elkötelezettek a minıségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú mőködés iránt. (ld. még MIP 3.3.!) Minıségpolitikánkat a MIP 3.4. alatt található minıségcélok teljesülése esetén látjuk megvalósultnak. 5. oldal

6 Minıségirányítási rendszer Általános rész Az intézmény a Comenius 2000 közoktatási minıségfejlesztési program I. intézményi modellt építette ki és mőködteti. A minıségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket a modell-leírás tartalmazza, melynek fı elemei: Partnerközpontú mőködés Folyamatszabályozás Szervezeti kultúra fejlesztése Folyamatos fejlesztés képessége Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv Jelen Kézikönyvet, a mellékleteit képezı folyamatleírásokkal együtt a modell kiépítését végzı minıségfejlesztési csoport készítette, és a tantestület hagyta jóvá. A Kézikönyvben található szabályok betartásának és a Kézikönyv tartalmának felülvizsgálata a vezetıi ellenırzés alapján történik. A Kézikönyv tartalmának módosítására az ellenırzést követıen a vezetıség, illetve szükség szerint az MFCS vezetıje tesz javaslatot. A javaslatok alapján a vezetıségi átvizsgálás dönt a módosításról, a módosított Kézikönyvet a tantestület hagyja jóvá. Partnerközpontú mőködés Az intézmény fı célkitőzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelı nevelésioktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú mőködését, melynek elemei: a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (évenkénti) frissítése, újragondolása; a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; a felmérés eredményei alapján az intézmény mőködésének folyamatos javítása, az intézményi célkitőzések folyamatos ellenırzése. A partnerközpontú mőködés pontos szabályait a Partneri igényfelmérés címő folyamatleírás tartalmazza. 6. oldal

7 F O L Y A M A T S Z A B Á L Y O Z Á S Az intézmény azonosította folyamatait és meghatározta egymáshoz való viszonyukat az alábbiak szerint: 1. Az intézmény alapító okiratában vállalt feladata alapján kulcsfolyamata az oktatás, nevelés, melynek alfolyamatai: Beiskolázás Tanulás támogatása Tanulók értékelése Osztályfınöki, csoportvezetıi munka Tanári munka Vizsgák szervezése és lebonyolítása Iskolai rendezvények szervezése DÖK mőködése Napi munka szervezése Kommunikáció a partnerekkel 2. Az intézmény mőködésével, folyamatainak ellenırzésével, partneri igényekkel, elégedettséggel kapcsolatos mérések, elemzések és fejlesztések biztosítják a minıségcélok elérését. A mérés, elemzés és fejlesztés kulcsfolyamat alfolyamatai: Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek Partneri igényfelmérés Irányított önértékelés 3. A vezetıség felelısségi körébe mint kulcsfolyamatba tartozik a mérési eredmények, elemzések alapján történı beavatkozás, fejlesztés, az intézményi 7. oldal

8 jövıképtervezés elvégzése. Oktató-nevelı munka tervezése Vezetıi ellenırzések, értékelések Dokumentumok kezelése 4. A vezetıi beavatkozások elsısorban a gazdálkodás az erıforrásokkal kulcsfolyamaton keresztül valósul meg a következı alfolyamatokban: Új munkatársak felvétele, betanítása Munkatársak értékelése Munkatársak képzése Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés Infrastruktúra mőködtetése Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége Az intézményvezetés a minıség iránti elkötelezettségét az alábbiak biztosításával nyilvánítja ki: Jogi követelmények Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi dokumentumok törvények, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó, vagy az intézmény belsı szabályzói minden munkatárs számára hozzáférhetıek legyenek, azokat mindenki ismerje és betartsa. Az erre vonatkozó szabályokat a Dokumentumok kezelése folyamatleírás tartalmazza. A jogi követelmények betartását a vezetıi ellenırzésekkel támogatja az iskolavezetés. Stratégiai tervezés Az iskolában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az iskola Pedagógiai Programja. A Pedagógiai Programban rögzített alapelvekre épül az intézmény minıségpolitikája és az ehhez kapcsolódó minıségcélok rendszere, melyet a MIP 3.4. fejezete bont ki részletesen. A minıségfejlesztési csoport (továbbiakban MFCS) munkáját és feladatait az SZMSZ 2.2. pontja tartalmazza. A Pedagógiai Program alkotja az intézményvezetıi pályázat tartalmi véleményezésének alapját is. A Pedagógiai Program alapján történik a helyi képzési kínálat tervezése. A stratégiai terveket az éves munkatervek bontják le operatív feladatokra. A fenti folyamatot részletesen az Oktató-nevelı munka tervezése folyamatleírás tartalmazza. Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása Az intézmény belsı mőködési rendjének szabályait az SZMSZ, a jelen Kézikönyv és mellékletei együttesen tartalmazzák. A minıségirányítási rendszer mőködtetése a minıségfejlesztési csoport (MFCS) feladata, melynek tagjait az igazgató nevezi ki, a kibıvített iskolavezetés véleményének figyelembevételével. Az MFCS vezetıjének feladatait munkaköri leírása alapján végzi. A minıségügyi munkába szükség esetén dolgozói csoportokat von be. Az iskola mőködését szabályzó belsı dokumentumok, illetve az Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv a folyamatleírásokkal és mellékleteivel együtt alkotják a minıségirányítási rendszer dokumentációját, mely a következı elemekbıl épül fel: Alapító Okirat Szervezeti és Mőködési Szabályzat és függelékei 8. oldal

9 Pedagógiai Program és mellékletei Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv Minıségirányítási folyamatleírások és mellékleteik A minıségirányítási dokumentációt elektronikus formában tároljuk. A tárolást úgy kell kialakítani, hogy minden munkatárs olvasási joggal rendelkezzen e fájlok tekintetében és elérhetıek legyenek számukra, de módosítási joga csak az MFCS tagjainak legyen. Egyes elektronikus dokumentumokról egy példányban készül nyomtatás. A nyomtatáson fel kell tüntetni a nyomtatás idıpontját és a fájlok tárolási helyét. Ezt a papíralapú dokumentációt az MFCS vezetıje tárolja, szükség esetén errıl munkapéldányokat másol. A minıségirányítási rendszer dokumentációjának kezelési szabályait a Dokumentumok kezelése folyamatleírás tartalmazza. A vezetıi ellenırzés A vezetıi ellenırzések alapelveit az SZMSZ 2. fejezete (A vezetık közötti munkamegosztás) tartalmazza, melyet a 3.4. pontban található Helyi mérési, értékelési rendszer egészít ki. A vezetı ellenırzések során nyert információk a vezetıi átvizsgálások alkalmával kerülnek feldolgozásra és a helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek folyamatleírás alapján történik meg az ellenırzést követı beavatkozás. Az intézmény mőködésének értékelése Az SZMSZ 2. fejezetében meghatározott kibıvített iskolavezetés, az SZMSZ pontjai szerinti heti rendszeres ülései mellett évente két alkalommal vezetıségi átvizsgálást tart, augusztus utolsó, illetve február elsı hetében. Minden vezetıi átvizsgálásnak ki kell térnie az alábbi területekre: Vezetıi ellenırzések Partneri visszajelzések Indikátorrendszer mutatóinak értékei Az elızı félév értékelése Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek Minıségfejlesztési munka Az elızı vezetıségi átvizsgálás során elindított intézkedések A vezetıségi átvizsgálásról jegyzıkönyv készül. A felvetett problémákról az MFCS vezetıje hibajelentı lapot, vagy fejlesztı javaslat lapot tölt ki, melyeket a Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek folyamatleírás alapján kezel. A vezetıi átvizsgálás értékelései a tanévzáró igazgatói beszámoló részét képezik, és azzal együtt történik meg a nyilvánosságra hozataluk. Irányított önértékelés Az intézmény az Irányított önértékelés folyamatleírásban megfogalmazott módon és gyakorisággal összegzı önértékelést folytat. Célja, hogy az intézmény teljes körően felmérje adottságait, elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja a szervezet erıs és gyenge pontjait, kijelölje a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztési területeket; meghatározza a továbbfejlıdés irányait. Az irányított önértékeléshez kapcsolódóan történik meg a szervezeti kultúra rendszeres felmérése és a fejlesztéshez szükséges beavatkozás megtervezése (IMK 3. fejezet) 9. oldal

10 Az intézmény mőködésének javítása és fejlesztése Az intézmény mőködésének folyamatos javítására a Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek folyamat szolgál. A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Az intézmény fı célkitőzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelı nevelésioktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú mőködését, melynek elemei: a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (kétévente) frissítése, újragondolása; a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; a felmérés eredményei alapján az intézmény mőködésének folyamatos javítása, az intézményi célkitőzések folyamatos ellenırzése. A partnerközpontú mőködés pontos szabályait a Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérés folyamatleírás tartalmazza. Kommunikáció a partnerekkel A hatékony napi mőködés alapja annak az információs csatornának a mőködése, mely az iskolavezetés, a pedagógus és nem pedagógus dolgozók, a diákok, a szülık, az iskolaszék és SZMK, a fenntartó, a kollégium közötti információáramlást biztosítja. E folyamat részleteit szabályozza a Kommunikáció a partnerekkel folyamatleírás, magába foglalva a panaszkezelés, és az intézményi PR tevékenység részleteit is. Nyomon követés, beválásvizsgálat Iskolánkból kikerülı tanulók nagyobb részben különbözı felsıoktatási intézményben tanulnak tovább, másrészt a megszerzett szakmai ismeretek birtokában munkába állnak. Az iskolai munka fejlesztése szempontjából rendkívül fontos a végzett tanulóinktól származó visszajelzés arról, hogyan tudták az iskolánkban megszerzett ismereteiket hasznosítani, hogyan sikerült ıket felkészíteni a tanulói életút következı állomására. A tanulói visszajelzések szervezését és feldolgozásának módját a Kommunikáció a partnerekkel folyamatleírás tartalmazza. 10. oldal

11 Az emberi erıforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése Az iskola kidolgozta az új munkatársak felvételének és betanításának rendjét annak érdekében, hogy a dolgozók kiválasztása egységes szempontrendszer szerint történjen, illetve biztosított legyen, hogy az új munkatársak megismerjék az intézményi hagyományokat, a közösen kialakított és elfogadott értékeket, valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit. E folyamat részletet az Új munkatársak felvétele, betanítása folyamatleírás tartalmazza. Továbbképzési rendszer mőködtetése A munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket jogszabályok rögzítik. Ezen felül a pedagógus dolgozók egyéni karriertervet készítenek jövıképükrıl, a személyes fejlıdésüket biztosító képzési igényükrıl. A nem pedagógus dolgozók esetében a gazdaságvezetı egyeztet a dolgozókkal a képzési igényeikkel kapcsolatban. A jogszabályi kötelezettségbıl, vezetıi döntésbıl, egyéni igényekbıl adódó külsı és belsı képzések szervezésének és nyomon követésének folyamatát a Továbbképzési program és a Képzési terv tartalmazza. Belsı értékelési rendszer mőködtetése Az intézmény belsı ellenırzési rendszerét az alábbi táblázat foglalja össze. Az értékelési folyamat lebonyolítása a Munkatársak értékelése folyamatleírás alapján történik. Kit, mit ellenıriznek? Ki ellenıriz? Milyen rendszerességgel ellenıriznek? Milyen formában ellenıriznek? Az iskolai neveléssel, oktatással kapcsolatos munka Pedagógiai program Iskolavezetés Évente Írásban vagy szóban Helyi tanterv alapján végzett munka Kiemelkedı tanulmányi és sporteredmények Nagyobb rendezvények (osztály és iskolai) Magatartás, szorgalom Igazgató, igazgatóhelyettes, Évente munkakö- zösségek Szaktanár, osztályfınök, Aktualitása szerint diákmozgalmat segítı pedagógus, igazgató Osztályfınök, Aktualitása szerint igazgatóhelyettes Osztályfınök Esetenként, félévenként Írásban Írásban, ill. a közösség elıtt szóban Osztály, iskola közössége, tantestület elıtt szóban, kiemelkedıt írásban Szóban, érdemjeggyel írásban 11. oldal

12 Tanulmányi munka Tanév végi tantárgyi felmérések Dolgozatok, témazárók Pedagógusok munkája Könyvtáros, szabadidıszervezı, rendszergazda, ifjúságvédelmi felelıs Diákmozgalom Szaktanár, osztályfınök, igazgató Szaktanár, munkaközösség-vezetı, igazgatóhelyettes, igazgató Munkaközösségvezetı Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı Igazgató, igazgatóhelyettes Folyamatosan, havonta legalább egyszer, félévkor, év végén Május végén Április Aktualitása szerint, évente Évente Diákmozgalmat Évente tevékenysége segítı pedagógus Tanmenetek, munkatervehelyettes, Igazgató, igazgató- Tanév elején, folyazösség-vezetı munkakömatosan Tanulószoba Igazgatóhelyettes Novemberben, év végén Étkeztetés rendje Igazgatóhelyettes, Negyedévente gazdasági ügyintézı Termek, szaktantermek Igazgatóhelyettes, Negyedévente rendje diákmozgalmat segítı Pedagógiai adminisztráció A tanulók írásbeli munkái (füzetek, rajzok, stb.) A felzárkóztatás, korrepetálás helyzete Tanulók egészségvédelme, gyermek- és ifjúságvédelem Munkaközösségek munkája pedagógus Igazgatóhelyettes, osztályfınöki munkaközösségvezetı Munkaközösségvezetık Munkaközösségvezetı Oktató-nevelı munka Igazgató, igazgatóhelyettes Oktató-nevelı munka Iskolaszék, Szülık Közössége Folyamatos Évente Érdemjegy, osztályzat ellenırzıbe, bizonyítványba írásban Szóban és írásban Írásban Szóban Szóban Írásban Szóban Írásban Szóban Szóban Szóban Szóban Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetı félévkor, év végén Szóban Igazgatóhelyettesek Évente (március) Írásban Félévente Félévente Évente Írásban Írásban Szóban vagy írásban 12. oldal

13 Ösztönzırendszer mőködtetése A munkaköri leírásokban nem szereplı feladatokat a munkatársak egyéni megbízás alapján, feladat finanszírozással végzik. A minıségi bérpótlék elosztása két részletben történik. Az elsı rész novemberben, a második májusban kerül felosztásra. Városi, megyei, országos pedagógiai díjakra történı felterjesztés az igazgató feladata. Javaslatát az iskolavezetéssel, érdekvédelmi szervezettekkel egyezteti. Az igazgató javasolja, és véleményezésével támogatja a kollégák országos szakmai szervezetekbe, vizsgáztatói, szakértıi névjegyzékbe történı pályázatát. Az igazgató ösztönzi és a lehetıségekhez képest anyagilag támogatja a kollégák részvételét hazai és külföldi szakmai programokon. Az igazgató ösztönzi és jutalmazza a kollégákat saját készítéső oktatási segédletek készítésében. Az egyéb erıforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erıforrások biztosítása A Pedagógiai Program (a továbbiakban PP) megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tervezést az igazgató és gazdaságvezetı végzi az éves költségvetési terv készítés kapcsán. A folyamat részleteit a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés folyamatleírás tartalmazza. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása A mőködéshez szükséges, de hiányzó, vagy fejlesztendı infrastruktúra és tárgyi eszközök biztosítását a költségvetés készítésekor tervezi meg az iskolavezetés, felelıse az igazgató. Az elfogadott költségvetés alapján történhet meg a beszerzés a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés folyamatleírás alapján. A rendszeres iskolabejárás során a gazdasági vezetı személyesen ellenırzi az épület és az eszközök állagát, biztonságát. Ezt a tevékenységet Az infrastruktúra mőködtetése folyamatleírás szabályozza. Munkakörnyezet biztosítása A hatékony mőködéshez szükséges rend, tisztaság biztosításának fontos eszköze a vezetıi, tanári és tanulói ügyelet, valamint a portai szolgálat. Ennek részleteit az SZMSZ 3. fejezete tartalmazza. Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése A beszerzési terv készítését, a beszerzés folyamatát, valamint a beszerzéssel kapcsolatos követelményeket a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés folyamatleírás tartalmazza. Gazdasági és pénzügyi folyamatok Az intézmény gazdasági és pénzügyi folyamatai a gazdasági vezetı irányításával, az érvényes pénzügyi és számviteli törvények, önkormányzati rendeletek alapján mőködnek. 13. oldal

14 Adminisztráció Az intézmény dokumentációs rendjét a Dokumentumok kezelése folyamatleírás tartalmazza. Az egyes folyamatokban keletkezett bizonylatok, feljegyzések kezelésének, tárolásának rendjét a folyamatleírásban található dokumentumok kezelése táblázat rögzíti. A beérkezı és kimenı iratok kezelésének illetve irattározásának rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. Biztonságos intézmény Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása A tanulók, dolgozók fizikai biztonságának érdekében az intézmény kidolgozta azokat a módszereket, amelyekkel folyamatosan figyeli az eszközök, az infrastruktúra állapotát. Ezek Iskolabejárás Az infrastruktúra mőködtetése folyamatleírás alapján; Vezetıi, tanári, tanulói ügyelet Napi munka szervezése, Tanári, tanulói hibajelentı lapok rendszere a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenység folyamatleírás alapján történik. Mentálhigiéné Az egészségfejlesztéssel összefüggı iskolai feladatokat (beleértve a mindennapos testedzés végrehajtásával kapcsolatos programot) az iskola nevelési programjának részét képezı Egészségnevelési Program részletesen szabályozza. Szemléletformálás és prevenciós tevékenység A társadalom egészséges mőködése érdekében szükséges szemléletformáló és prevenciós tevékenység elsısorban az osztályfınökök irányításával az osztályfınöki órákon a folyik; az osztályfınöki munkát az SZMSZ pontja szabályozza. E folyamatleírás melléklete határozza meg az osztályfınöki órákon kötelezıen feldolgozandó témaköröket. E témák közé kell beépíteni a tanulói szemléletformálást, a szükséges prevenciós tevékenységet. A melléklet tanévenkénti frissítését az osztályfınöki munkaközösség végzi, felelıse az osztályfınöki munkaközösség vezetıje. Környezeti nevelés A környezeti nevelésnek az iskola pedagógiai programjához illeszkedı alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait a nevelési program önálló mellékleteként elkészített Környezeti Nevelési Program tartalmazza. Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat tervezése A helyi képzési kínálat tervezése, a tantervek, képzési programok beválásának vizsgálata az Oktató-nevelı munka tervezése folyamatleírás és a PP fejezete (Eredményesség, sikeresség ellenırzése) alapján történik. 14. oldal

15 A helyi képzési programok megvalósításáról a partneri visszajelzések, illetve az indikátorrendszer mutatói szolgáltatnak információt. Ezen információk folyamatos figyelése az MFCS vezetıjének a feladata, a szükséges beavatkozásokról a vezetıségi átvizsgálások során születnek meg a döntések. Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Módszertani eszköztár és kultúra Az oktatási-nevelési folyamatban felhalmozódott módszertani tapasztalatok és eszközök győjtésének, átadásának fórumai a szakmai munkaközösségek. Munkájukat munkaközösségvezetı irányítja, tevékenységét az SZMSZ pontja szabályozza. A tanulás támogatása Az iskolában alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat, a lehetséges tanulói utakat, a tanulók egyéni tanulási útjának végigkísérési módját a PP 2.3. fejezete tartalmazza. A csoport vezetéséért felelıs pedagógus szerepe Az osztályfınökök kijelölésének módját, az osztályfınökök feladatait az Osztályfınöki munka folyamatleírás tartalmazza. A pedagógusok együttmőködése A pedagógusok együttmőködésének formái: nevelıtestület (SZMSZ 7.2. pontja) szakmai munkaközösségek (SZMSZ 7.3. pontja) A pedagógusok együttmőködésével kapcsolatban további szabályokat tartalmaz a Tanári munka folyamatleírás. Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés Az éves pedagógiai tervezés eszköze a tanmenet. A tanmenettel kapcsolatos szabályokat a Tanári munka folyamatleírás tartalmazza. A gyermekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérıeszközök meghatározása A tanulók értékelésével kapcsolatos szabályokat a Tanulók értékelése folyamatleírás tartalmazza. Mérés, elemzés, javítás Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenırzése, mérése Az intézmény az egyes folyamatok szabályozása során a folyamatleírásokba beleépítve meghatározta az egyes folyamatok ellenırzésének gyakoriságát, módszertanát, mérési pontjait, végrehajtói felelısségét és bizonylatolási kötelezettségét. 15. oldal

16 Ezt az önellenırzést a belsı auditok kontrollálják, a vezetıi ellenırzések kiegészítik. Indikátorrendszer 1. Az intézmény kialakította azt az indikátorrendszert, amelynek keretében adatgyőjtést, adatfeldolgozást végez. Az indikátorok értékét az indikátorrendszerben meghatározott módon és idıben az MFCS vezetıje rögzíti és errıl vezetıségi átvizsgáláson beszámol. Az elemzést a kibıvített iskolavezetés végzi, és dönt a szükséges beavatkozásokról. Ld. 3. számú melléklet! Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Az intézmény a mőködés során tapasztalható zavaró tényezık, hibák, nem-megfelelıségek, fejlesztési javaslatok, a fejlesztést szolgáló információk győjtésére, feldolgozására, a jelzések nyomon követhetıségére, a beavatkozások tervezettségére, ellenırzésére, értékelésre kidolgozta és bevezette a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenységek eljárásrendjét. 16. oldal

17 F O L Y A M A T O S F E J L E S Z T É S K É P E S S É G E Annak érdekében, hogy az intézmény sikerrel tudjon alkalmazkodni a folyamatosan változó külsı és belsı elvárásokhoz, kidolgozta a folyamatos fejlesztés módszerét, amely: 1. a partnerektıl és a folyamatok szabályozásából származó adatokra, 2. ezek elemzésére épülı, 3. a munkatársak felkészítésén és bevonásukon alapuló, következetes szervezet- és minıségfejlesztési munkát jelent, melyet az alábbi ábra szemléltet. Intézményvezetés Dolgozói, tanulói jelzések Intézkedés Vezetıi ellenırzés Partneri igény felmérés MFCS-vezetı Intézkedési terv Fejlesztési tevékenység Irányított önértékelés Prevenciós elemzés Indikátorok A folyamatos fejlesztés a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenységek eljárásra épül. 17. oldal

18 A folyamatos fejlesztés tervezése A folyamatos fejlesztés a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenységek eljárásra épül. A folyamatos fejlesztés szisztematikus adatgyőjtésre alapozott tervszerő tevékenység. A Mérés elemzés és fejlesztés terület részleteit a fenti ábra mutatja. Az adatgyőjtés, az ehhez szükséges információs csatornák mőködtetése, a döntést elıkészítı elemzés az MFCS vezetıjének a feladata. A fejlesztési feladatok azonosítása és rangsorolása Az adatok elemzését követıen az MFCS vezetıje a kibıvített iskolavezetés heti ülésein az intézményvezetéssel egyeztetve hozza meg döntéseit, melyek a következık lehetnek: intézkedés: amikor a probléma megoldása vezetıi intézkedést igényel; intézkedési terv: amikor a probléma megoldása ismert, de a megoldáshoz vezetı út összetett, több lépésbıl áll, fejlesztı tevékenység (probléma megoldás): amikor a probléma megoldása további elemzést, okkeresést, megoldási lehetıségek kidolgozását igényli, melyet minden esetben egy fejlesztı csoport végez, prevenciós elemzés: mely az adott probléma más helyen, más idıben történı bekövetkezésének lehetıségeit, ennek elkerülését vizsgálja. 18. oldal

19 A folyamatos fejlesztés stratégiája Egy adott probléma esetén a változtatás stratégiájáról lépésenként való fejlesztés 1 vagy áttöréses fejlesztés 2 a kibıvített iskolavezetés dönt a probléma és a rendelkezésre álló erıforrások függvényében. A folyamatos fejlesztés megvalósítása Minden fejlesztı beavatkozást ellenırzés kísér és értékelés követ. Intézkedés esetében az ellenırzésért felelıs személyt, az intézkedés elrendelıje jelöli ki, és ı végzi a beavatkozás értékelését is. Intézkedési terv esetén az intézkedési tervnek kell tartalmaznia az ellenırzés (idıpont, felelıs) és az intézkedési terv végrehajtás értékelésének megtervezését is. A fejlesztı tevékenység mindig egy szisztematikus problémamegoldó módszer alkalmazását jelenti, amely csoport munkában, a csoport és az MFCS vezetıje által közösen elkészített projektterv alapján zajlik. A projekttervnek kell tartalmaznia az ellenırzés és értékelés tervezését is. S Z E R V E Z E T I K U L T Ú R A F E J L E S Z T É S E Helyzetfelmérés A szervezeti kultúra vizsgálata az irányított önértékeléshez kapcsolódóan történik meg. o A vizsgálat tartalmazza a szervezeti kultúra alábbi elemeinek felmérését: a munkatársak azonosulásának mértéke a szervezeti célok egészével, illetve egyes részeivel, egyéni vagy csoportcélok elsıbbsége, a munka egyéni vagy csoportban való szervezése (cél munka orientáció), a feladatok és/vagy az emberi kapcsolatok elsıbbsége a (vezetıi) döntésekben, a rövid vagy a hosszú távú célokra való koncentrálás (idıhorizont), az ösztönzés rendje, motívumai, kifelé vagy befelé fordulás (a külsı környezet vagy a belsı mőködés felé), kockázatvállalás, az innováció bátorítása (nyitottság vagy elutasítás a változásokkal szemben), a konfliktusok kezelése (szembenézı vagy elkerülı), a kontroll erıssége és jellege (szabályozás, elıírás, felügyelet), önállóság függetlenség (felhatalmazás) vagy koordináció függés a cselekvésben, vezetıi fókusz (a végsı eredmény vagy a folyamatok fontosabbak). o A felmérés adjon képet az egyes elemek fontosságának megítélésérıl, az értékek teljesülésével kapcsolatos elégedettségrıl. o Az intézmény vezetése a felmérésbe vonja be az intézményben jelenleg alkalmazott pedagógus és nem pedagógus munkatársakat, 1 akkor ajánlott, amikor egy adott folyamat jól meghatározott részét, elemét vagy eredményét kell javítani 2 akkor ajánlott, ha a folyamat még nem létezik, elavult vagy az elért eredményekkel az érintettek valamelyike alapvetıen elégedetlen 19. oldal

20 az intézmény közvetlen partnereit. o A felmérés eredményeinek értékelésekor az intézmény vezetése legyen tekintettel az alábbiakra: a szervezetek különböznek és minden szervezet más környezetben mőködik, ezért az egyes intézmények szervezeti kultúrája csak önmagában értelmezhetı, a szervezeti kultúra olyan adottság, ami többféleképpen lehet jó vagy rossz egy szervezetnek, a szervezeti kultúra a múltból építkezik, ezért természetes, hogy a változó körülmények, elvárások, értékek eredményeként annak egy része idırıl idıre elavul, s ezért gyakran ellentmondás tapasztalható a szervezeti kultúra egyes elemei és a ma, valamint a holnap elvárásainak való megfeleléshez szükséges értékek között. A felmérés elvégzésért az MFCS vezetıje a felelıs. A szervezetikultúra-fejlesztés célrendszerének meghatározása A helyzetfelmérés eredményeirıl az MFCS vezetıje egy összefoglalót készít, melyet a következı vezetıségi átvizsgáláson ismertet. Az intézmény vezetése a vezetıségi átvizsgálás során a helyzetfelmérés eredményeire építve meghatározza a szervezeti kultúra fejlesztésének fı céljait, melyek a következı helyzetfelmérés idıpontjáig határozzák meg a szervezeti kultúra fejlesztésének irányvonalait. A célok meghatározásakor olyan szervezet kialakulását kell ösztönözni, amely képes az önmegújításra, az adott feladatok elvégzéséhez megfelelı szervezeti megoldások alkalmazására, amelynek légkörét a magas fokú együttmőködés és nem az egymás rovására való versengés jellemzi, amelynek célja a konfliktusok feltárása és megoldása, amelyben a döntések a legmegfelelıbb szinten hozhatók meg (felelısség, információ). Beavatkozás Fejlesztési terv (program) készítése A szervezeti kultúra fejlesztésének fı céljaira építve az MFCS vezetıje elkészíti a következı helyzetfelmérés idıpontjáig érvényes fejlesztési tervet. Ebbe a tervezı munkába fejlesztı csoportet is bevonhat. A fejlesztési tervet az irányított önértékelés nyomán készült intézkedési tervekkel egyszerre a tantestület hagyja jóvá. Eszközök és módszerek meghatározása és alkalmazása A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében az intézmény vezetése határozza meg azokat az eszközöket, amelyek segítik, támogatják a sikeres változásokat. Ezen fıbb eszközök, módszerek: a szervezet értékrendjének, normarendszerének vizsgálata (vallott, illetve követett értékek), a szervezetet jellemzı meggyızıdések és feltételezések vizsgálata (rituálék, szimbólumok, mítoszok), 20. oldal

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Intézményi Minőségirányítási Kézikönyve (IMK) Tartalomjegyzék A SZERVEZET BEMUTATÁSA....5 MINŐSÉGPOLITIKA ÉS CÉLKITŰZÉSEK....5

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Intézményi Minőségirányítási Kézikönyve (IMK) Tartalomjegyzék A SZERVEZET BEMUTATÁSA.... 5 MINŐSÉGPOLITIKA ÉS CÉLKITŰZÉSEK....

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM RICHTER JÁNOS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Benkı Szabolcs igazgató Gödölle Péterné MICS vezetı Gyır, 2007. március 31. 1 1. Az Önkormányzati

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv 2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv Idıpont Megnevezés Felelıs Augusztus 24. 8 óra Fıállású tanároknak tanévkezdés, megbeszélés Augusztus 24. 10 Angliai felkészítı

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi programtervezete: 2015. augusztus Dátum 24. H 25. K 9.30: Vezetőségi értekezlet;

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Berzsenyi Dániel Gimnázium A Berzsenyi Dániel Gimnázium Minıségirányítási Programja Budapest, 2004. április 14. Készítette: Somogyi László igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Helyzetleírás

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben