1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)"

Átírás

1 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal

2 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE (IMK)... 1 BEVEZETİ... 5 A Szervezet bemutatása... 5 Minıségpolitika és célkitőzések... 5 Minıségirányítási rendszer... 6 Általános rész... 6 Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv... 6 Partnerközpontú mőködés... 6 FOLYAMATSZABÁLYOZÁS... 7 Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége... 8 Jogi követelmények... 8 Stratégiai tervezés... 8 Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása... 8 A vezetıi ellenırzés... 9 Az intézmény mőködésének értékelése... 9 Irányított önértékelés... 9 Az intézmény mőködésének javítása és fejlesztése A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel Nyomon követés, beválásvizsgálat Az emberi erıforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése Továbbképzési rendszer mőködtetése Belsı értékelési rendszer mőködtetése Ösztönzırendszer mőködtetése Az egyéb erıforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erıforrások biztosítása Eszköz, felszerelés, épület biztosítása Munkakörnyezet biztosítása Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése Gazdasági és pénzügyi folyamatok Adminisztráció Biztonságos intézmény Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Mentálhigiéné Szemléletformálás és prevenciós tevékenység Környezeti nevelés Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat tervezése Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A gyermekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérıeszközök meghatározása Mérés, elemzés, javítás oldal

3 Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenırzése, mérése Indikátorrendszer Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése FOLYAMATOS FEJLESZTÉS KÉPESSÉGE A folyamatos fejlesztés tervezése A fejlesztési feladatok azonosítása és rangsorolása A folyamatos fejlesztés stratégiája A folyamatos fejlesztés megvalósítása SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE Helyzetfelmérés A szervezetikultúra-fejlesztés célrendszerének meghatározása Beavatkozás Fejlesztési terv (program) készítése Eszközök és módszerek meghatározása és alkalmazása Értékelés és továbbfejlesztés SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜTEMTERVE A 2003/2004. TANÉVRE SZ. MELLÉKLET - ISKOLAI INDIKÁTORRENDSZER SZ. MELLÉKLET - PARTNERI IGÉNY, ELÉGEDETTSÉG ÉS ELÉGEDETLENSÉG MÉRÉSE AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK FOLYAMATLEÍRÁS Partnerazonosítás A felmérés tervezése Felmérés, elemzés, intézkedési terv Az intézkedési terv végrehajtása, a végrehajtás ellenırzése Partnerlista SZ. MELLÉKLET - IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Az irányított önértékelés gyakorisága, az esedékesség évének kijelölése AZ ÖNÉRTÉKELÉS LEBONYOLÍTÁSA Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal SZ. MELLÉKLET - INTÉZKEDÉSI TERV SZ. MELLÉKLET - FEJLESZTENDİ JAVASLAT ADATLAPJA SZ. MELLÉKLET - HELYESBÍTİ, FEJLESZTİ, MEGELİZİ TEVÉKENYSÉG AZ ELJÁRÁS CÉLJA, TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉGE FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK FOLYAMATLEÍRÁS Mőködési problémák, nem-megfelelıségek összegyőjtésének módja Hibajelentı lapot kell kitölteni Fejlesztı javaslat Tanulók jelzései Az összegyőjtött lapok, információk feldolgozása, megoldási módok oldal

4 Intézkedés Ellenırzés Intézkedési terv Ellenırzés Fejlesztı tevékenység A fejlesztı tevékenység végrehajtásának lépései: Ellenırzés PREVENCIÓ NYILVÁNOSSÁG, FELÜLVIZSGÁLAT SZ. MELLÉKLET - KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL KÖZVETLEN PARTNEREKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA Pedagógusokkal Nem pedagógus dolgozókkal Diákokkal Szülıkkel Fogadóórák Szülıi értekezlet Tanári fogadóóra Iskolaszékkel, SZMK-val Fenntartóval Kollégiumokkal A PANASZKEZELÉS LÉPCSİFOKAI PR-TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁG NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁSVIZSGÁLAT FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE SZ. MELLÉKLET - A FENNTARTÓI ELLENİRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER STRUKTÚRÁJA sz. táblázat: Értékelés: területek, szempontok, indikátorok sz. táblázat: A tanév elején vizsgálandó indikátorok sz. táblázat: A tanév végén vizsgálandó indikátorok sz. táblázat: A költségvetési év végén vizsgálandó indikátorok SZ. MELLÉKLET - HIBAJELENTİ LAP SZ. MELLÉKLET - TANULÓI ÉSZREVÉTELEK SZ. MELLÉKLET ÓRALÁTOGATÁSI JEGYZİKÖNYV SZ. MELLÉKLET - A VEZETİ ÉRTÉKELÉSE SZ. MELLÉKLET - A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETİ ÉRTÉKELÉSE SZ. MELLÉKLET - ÉRTÉKELİ-ÖNÉRTÉKELİ LAP oldal

5 B E V E Z E Tİ A Szervezet bemutatása Az intézmény neve és székhelye: Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Iskolánk szakközépiskola, melynek elsıdleges feladata az általános mőveltséget megalapozó, érettségi és szakmai vizsgára, valamint felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Az intézmény további feladatait az Alapító Okirata, illetve Pedagógiai Programja tartalmazza. Minıségpolitika és célkitőzések Az iskolában folyó nevelı és oktató munka alapelveit, célkitőzéseit a Pedagógiai Program. tartalmazza részletesen. Ennek alapján MINİSÉGPOLITIKÁNK 1. Az iskolai nevelımunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövıjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 2. A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik. 3. Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott. 4. Célunk, hogy tanulóink mővelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. 5. Szakképzésünkben a munkaerı-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk. 6. Korszerő közgazdasági, informatikai ismeretekkel rendelkezı tanulókat képezünk. 7. A tanulókkal szemben magas követelményeket támasztunk. Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus. 8. Az iskola dolgozói elkötelezettek a minıségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú mőködés iránt. (ld. még MIP 3.3.!) Minıségpolitikánkat a MIP 3.4. alatt található minıségcélok teljesülése esetén látjuk megvalósultnak. 5. oldal

6 Minıségirányítási rendszer Általános rész Az intézmény a Comenius 2000 közoktatási minıségfejlesztési program I. intézményi modellt építette ki és mőködteti. A minıségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket a modell-leírás tartalmazza, melynek fı elemei: Partnerközpontú mőködés Folyamatszabályozás Szervezeti kultúra fejlesztése Folyamatos fejlesztés képessége Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv Jelen Kézikönyvet, a mellékleteit képezı folyamatleírásokkal együtt a modell kiépítését végzı minıségfejlesztési csoport készítette, és a tantestület hagyta jóvá. A Kézikönyvben található szabályok betartásának és a Kézikönyv tartalmának felülvizsgálata a vezetıi ellenırzés alapján történik. A Kézikönyv tartalmának módosítására az ellenırzést követıen a vezetıség, illetve szükség szerint az MFCS vezetıje tesz javaslatot. A javaslatok alapján a vezetıségi átvizsgálás dönt a módosításról, a módosított Kézikönyvet a tantestület hagyja jóvá. Partnerközpontú mőködés Az intézmény fı célkitőzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelı nevelésioktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú mőködését, melynek elemei: a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (évenkénti) frissítése, újragondolása; a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; a felmérés eredményei alapján az intézmény mőködésének folyamatos javítása, az intézményi célkitőzések folyamatos ellenırzése. A partnerközpontú mőködés pontos szabályait a Partneri igényfelmérés címő folyamatleírás tartalmazza. 6. oldal

7 F O L Y A M A T S Z A B Á L Y O Z Á S Az intézmény azonosította folyamatait és meghatározta egymáshoz való viszonyukat az alábbiak szerint: 1. Az intézmény alapító okiratában vállalt feladata alapján kulcsfolyamata az oktatás, nevelés, melynek alfolyamatai: Beiskolázás Tanulás támogatása Tanulók értékelése Osztályfınöki, csoportvezetıi munka Tanári munka Vizsgák szervezése és lebonyolítása Iskolai rendezvények szervezése DÖK mőködése Napi munka szervezése Kommunikáció a partnerekkel 2. Az intézmény mőködésével, folyamatainak ellenırzésével, partneri igényekkel, elégedettséggel kapcsolatos mérések, elemzések és fejlesztések biztosítják a minıségcélok elérését. A mérés, elemzés és fejlesztés kulcsfolyamat alfolyamatai: Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek Partneri igényfelmérés Irányított önértékelés 3. A vezetıség felelısségi körébe mint kulcsfolyamatba tartozik a mérési eredmények, elemzések alapján történı beavatkozás, fejlesztés, az intézményi 7. oldal

8 jövıképtervezés elvégzése. Oktató-nevelı munka tervezése Vezetıi ellenırzések, értékelések Dokumentumok kezelése 4. A vezetıi beavatkozások elsısorban a gazdálkodás az erıforrásokkal kulcsfolyamaton keresztül valósul meg a következı alfolyamatokban: Új munkatársak felvétele, betanítása Munkatársak értékelése Munkatársak képzése Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés Infrastruktúra mőködtetése Az intézményvezetés felelıssége és elkötelezettsége Az intézményvezetés a minıség iránti elkötelezettségét az alábbiak biztosításával nyilvánítja ki: Jogi követelmények Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi dokumentumok törvények, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó, vagy az intézmény belsı szabályzói minden munkatárs számára hozzáférhetıek legyenek, azokat mindenki ismerje és betartsa. Az erre vonatkozó szabályokat a Dokumentumok kezelése folyamatleírás tartalmazza. A jogi követelmények betartását a vezetıi ellenırzésekkel támogatja az iskolavezetés. Stratégiai tervezés Az iskolában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az iskola Pedagógiai Programja. A Pedagógiai Programban rögzített alapelvekre épül az intézmény minıségpolitikája és az ehhez kapcsolódó minıségcélok rendszere, melyet a MIP 3.4. fejezete bont ki részletesen. A minıségfejlesztési csoport (továbbiakban MFCS) munkáját és feladatait az SZMSZ 2.2. pontja tartalmazza. A Pedagógiai Program alkotja az intézményvezetıi pályázat tartalmi véleményezésének alapját is. A Pedagógiai Program alapján történik a helyi képzési kínálat tervezése. A stratégiai terveket az éves munkatervek bontják le operatív feladatokra. A fenti folyamatot részletesen az Oktató-nevelı munka tervezése folyamatleírás tartalmazza. Az intézmény belsı mőködési rendjének biztosítása Az intézmény belsı mőködési rendjének szabályait az SZMSZ, a jelen Kézikönyv és mellékletei együttesen tartalmazzák. A minıségirányítási rendszer mőködtetése a minıségfejlesztési csoport (MFCS) feladata, melynek tagjait az igazgató nevezi ki, a kibıvített iskolavezetés véleményének figyelembevételével. Az MFCS vezetıjének feladatait munkaköri leírása alapján végzi. A minıségügyi munkába szükség esetén dolgozói csoportokat von be. Az iskola mőködését szabályzó belsı dokumentumok, illetve az Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv a folyamatleírásokkal és mellékleteivel együtt alkotják a minıségirányítási rendszer dokumentációját, mely a következı elemekbıl épül fel: Alapító Okirat Szervezeti és Mőködési Szabályzat és függelékei 8. oldal

9 Pedagógiai Program és mellékletei Intézményi Minıségirányítási Kézikönyv Minıségirányítási folyamatleírások és mellékleteik A minıségirányítási dokumentációt elektronikus formában tároljuk. A tárolást úgy kell kialakítani, hogy minden munkatárs olvasási joggal rendelkezzen e fájlok tekintetében és elérhetıek legyenek számukra, de módosítási joga csak az MFCS tagjainak legyen. Egyes elektronikus dokumentumokról egy példányban készül nyomtatás. A nyomtatáson fel kell tüntetni a nyomtatás idıpontját és a fájlok tárolási helyét. Ezt a papíralapú dokumentációt az MFCS vezetıje tárolja, szükség esetén errıl munkapéldányokat másol. A minıségirányítási rendszer dokumentációjának kezelési szabályait a Dokumentumok kezelése folyamatleírás tartalmazza. A vezetıi ellenırzés A vezetıi ellenırzések alapelveit az SZMSZ 2. fejezete (A vezetık közötti munkamegosztás) tartalmazza, melyet a 3.4. pontban található Helyi mérési, értékelési rendszer egészít ki. A vezetı ellenırzések során nyert információk a vezetıi átvizsgálások alkalmával kerülnek feldolgozásra és a helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek folyamatleírás alapján történik meg az ellenırzést követı beavatkozás. Az intézmény mőködésének értékelése Az SZMSZ 2. fejezetében meghatározott kibıvített iskolavezetés, az SZMSZ pontjai szerinti heti rendszeres ülései mellett évente két alkalommal vezetıségi átvizsgálást tart, augusztus utolsó, illetve február elsı hetében. Minden vezetıi átvizsgálásnak ki kell térnie az alábbi területekre: Vezetıi ellenırzések Partneri visszajelzések Indikátorrendszer mutatóinak értékei Az elızı félév értékelése Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek Minıségfejlesztési munka Az elızı vezetıségi átvizsgálás során elindított intézkedések A vezetıségi átvizsgálásról jegyzıkönyv készül. A felvetett problémákról az MFCS vezetıje hibajelentı lapot, vagy fejlesztı javaslat lapot tölt ki, melyeket a Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek folyamatleírás alapján kezel. A vezetıi átvizsgálás értékelései a tanévzáró igazgatói beszámoló részét képezik, és azzal együtt történik meg a nyilvánosságra hozataluk. Irányított önértékelés Az intézmény az Irányított önértékelés folyamatleírásban megfogalmazott módon és gyakorisággal összegzı önértékelést folytat. Célja, hogy az intézmény teljes körően felmérje adottságait, elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja a szervezet erıs és gyenge pontjait, kijelölje a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztési területeket; meghatározza a továbbfejlıdés irányait. Az irányított önértékeléshez kapcsolódóan történik meg a szervezeti kultúra rendszeres felmérése és a fejlesztéshez szükséges beavatkozás megtervezése (IMK 3. fejezet) 9. oldal

10 Az intézmény mőködésének javítása és fejlesztése Az intézmény mőködésének folyamatos javítására a Helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenységek folyamat szolgál. A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Az intézmény fı célkitőzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelı nevelésioktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú mőködését, melynek elemei: a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (kétévente) frissítése, újragondolása; a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; a felmérés eredményei alapján az intézmény mőködésének folyamatos javítása, az intézményi célkitőzések folyamatos ellenırzése. A partnerközpontú mőködés pontos szabályait a Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség felmérés folyamatleírás tartalmazza. Kommunikáció a partnerekkel A hatékony napi mőködés alapja annak az információs csatornának a mőködése, mely az iskolavezetés, a pedagógus és nem pedagógus dolgozók, a diákok, a szülık, az iskolaszék és SZMK, a fenntartó, a kollégium közötti információáramlást biztosítja. E folyamat részleteit szabályozza a Kommunikáció a partnerekkel folyamatleírás, magába foglalva a panaszkezelés, és az intézményi PR tevékenység részleteit is. Nyomon követés, beválásvizsgálat Iskolánkból kikerülı tanulók nagyobb részben különbözı felsıoktatási intézményben tanulnak tovább, másrészt a megszerzett szakmai ismeretek birtokában munkába állnak. Az iskolai munka fejlesztése szempontjából rendkívül fontos a végzett tanulóinktól származó visszajelzés arról, hogyan tudták az iskolánkban megszerzett ismereteiket hasznosítani, hogyan sikerült ıket felkészíteni a tanulói életút következı állomására. A tanulói visszajelzések szervezését és feldolgozásának módját a Kommunikáció a partnerekkel folyamatleírás tartalmazza. 10. oldal

11 Az emberi erıforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése Az iskola kidolgozta az új munkatársak felvételének és betanításának rendjét annak érdekében, hogy a dolgozók kiválasztása egységes szempontrendszer szerint történjen, illetve biztosított legyen, hogy az új munkatársak megismerjék az intézményi hagyományokat, a közösen kialakított és elfogadott értékeket, valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit. E folyamat részletet az Új munkatársak felvétele, betanítása folyamatleírás tartalmazza. Továbbképzési rendszer mőködtetése A munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket jogszabályok rögzítik. Ezen felül a pedagógus dolgozók egyéni karriertervet készítenek jövıképükrıl, a személyes fejlıdésüket biztosító képzési igényükrıl. A nem pedagógus dolgozók esetében a gazdaságvezetı egyeztet a dolgozókkal a képzési igényeikkel kapcsolatban. A jogszabályi kötelezettségbıl, vezetıi döntésbıl, egyéni igényekbıl adódó külsı és belsı képzések szervezésének és nyomon követésének folyamatát a Továbbképzési program és a Képzési terv tartalmazza. Belsı értékelési rendszer mőködtetése Az intézmény belsı ellenırzési rendszerét az alábbi táblázat foglalja össze. Az értékelési folyamat lebonyolítása a Munkatársak értékelése folyamatleírás alapján történik. Kit, mit ellenıriznek? Ki ellenıriz? Milyen rendszerességgel ellenıriznek? Milyen formában ellenıriznek? Az iskolai neveléssel, oktatással kapcsolatos munka Pedagógiai program Iskolavezetés Évente Írásban vagy szóban Helyi tanterv alapján végzett munka Kiemelkedı tanulmányi és sporteredmények Nagyobb rendezvények (osztály és iskolai) Magatartás, szorgalom Igazgató, igazgatóhelyettes, Évente munkakö- zösségek Szaktanár, osztályfınök, Aktualitása szerint diákmozgalmat segítı pedagógus, igazgató Osztályfınök, Aktualitása szerint igazgatóhelyettes Osztályfınök Esetenként, félévenként Írásban Írásban, ill. a közösség elıtt szóban Osztály, iskola közössége, tantestület elıtt szóban, kiemelkedıt írásban Szóban, érdemjeggyel írásban 11. oldal

12 Tanulmányi munka Tanév végi tantárgyi felmérések Dolgozatok, témazárók Pedagógusok munkája Könyvtáros, szabadidıszervezı, rendszergazda, ifjúságvédelmi felelıs Diákmozgalom Szaktanár, osztályfınök, igazgató Szaktanár, munkaközösség-vezetı, igazgatóhelyettes, igazgató Munkaközösségvezetı Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı Igazgató, igazgatóhelyettes Folyamatosan, havonta legalább egyszer, félévkor, év végén Május végén Április Aktualitása szerint, évente Évente Diákmozgalmat Évente tevékenysége segítı pedagógus Tanmenetek, munkatervehelyettes, Igazgató, igazgató- Tanév elején, folyazösség-vezetı munkakömatosan Tanulószoba Igazgatóhelyettes Novemberben, év végén Étkeztetés rendje Igazgatóhelyettes, Negyedévente gazdasági ügyintézı Termek, szaktantermek Igazgatóhelyettes, Negyedévente rendje diákmozgalmat segítı Pedagógiai adminisztráció A tanulók írásbeli munkái (füzetek, rajzok, stb.) A felzárkóztatás, korrepetálás helyzete Tanulók egészségvédelme, gyermek- és ifjúságvédelem Munkaközösségek munkája pedagógus Igazgatóhelyettes, osztályfınöki munkaközösségvezetı Munkaközösségvezetık Munkaközösségvezetı Oktató-nevelı munka Igazgató, igazgatóhelyettes Oktató-nevelı munka Iskolaszék, Szülık Közössége Folyamatos Évente Érdemjegy, osztályzat ellenırzıbe, bizonyítványba írásban Szóban és írásban Írásban Szóban Szóban Írásban Szóban Írásban Szóban Szóban Szóban Szóban Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetı félévkor, év végén Szóban Igazgatóhelyettesek Évente (március) Írásban Félévente Félévente Évente Írásban Írásban Szóban vagy írásban 12. oldal

13 Ösztönzırendszer mőködtetése A munkaköri leírásokban nem szereplı feladatokat a munkatársak egyéni megbízás alapján, feladat finanszírozással végzik. A minıségi bérpótlék elosztása két részletben történik. Az elsı rész novemberben, a második májusban kerül felosztásra. Városi, megyei, országos pedagógiai díjakra történı felterjesztés az igazgató feladata. Javaslatát az iskolavezetéssel, érdekvédelmi szervezettekkel egyezteti. Az igazgató javasolja, és véleményezésével támogatja a kollégák országos szakmai szervezetekbe, vizsgáztatói, szakértıi névjegyzékbe történı pályázatát. Az igazgató ösztönzi és a lehetıségekhez képest anyagilag támogatja a kollégák részvételét hazai és külföldi szakmai programokon. Az igazgató ösztönzi és jutalmazza a kollégákat saját készítéső oktatási segédletek készítésében. Az egyéb erıforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erıforrások biztosítása A Pedagógiai Program (a továbbiakban PP) megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tervezést az igazgató és gazdaságvezetı végzi az éves költségvetési terv készítés kapcsán. A folyamat részleteit a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés folyamatleírás tartalmazza. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása A mőködéshez szükséges, de hiányzó, vagy fejlesztendı infrastruktúra és tárgyi eszközök biztosítását a költségvetés készítésekor tervezi meg az iskolavezetés, felelıse az igazgató. Az elfogadott költségvetés alapján történhet meg a beszerzés a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés folyamatleírás alapján. A rendszeres iskolabejárás során a gazdasági vezetı személyesen ellenırzi az épület és az eszközök állagát, biztonságát. Ezt a tevékenységet Az infrastruktúra mőködtetése folyamatleírás szabályozza. Munkakörnyezet biztosítása A hatékony mőködéshez szükséges rend, tisztaság biztosításának fontos eszköze a vezetıi, tanári és tanulói ügyelet, valamint a portai szolgálat. Ennek részleteit az SZMSZ 3. fejezete tartalmazza. Az intézmény mőködtetése Beszerzési terv készítése A beszerzési terv készítését, a beszerzés folyamatát, valamint a beszerzéssel kapcsolatos követelményeket a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés folyamatleírás tartalmazza. Gazdasági és pénzügyi folyamatok Az intézmény gazdasági és pénzügyi folyamatai a gazdasági vezetı irányításával, az érvényes pénzügyi és számviteli törvények, önkormányzati rendeletek alapján mőködnek. 13. oldal

14 Adminisztráció Az intézmény dokumentációs rendjét a Dokumentumok kezelése folyamatleírás tartalmazza. Az egyes folyamatokban keletkezett bizonylatok, feljegyzések kezelésének, tárolásának rendjét a folyamatleírásban található dokumentumok kezelése táblázat rögzíti. A beérkezı és kimenı iratok kezelésének illetve irattározásának rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. Biztonságos intézmény Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása A tanulók, dolgozók fizikai biztonságának érdekében az intézmény kidolgozta azokat a módszereket, amelyekkel folyamatosan figyeli az eszközök, az infrastruktúra állapotát. Ezek Iskolabejárás Az infrastruktúra mőködtetése folyamatleírás alapján; Vezetıi, tanári, tanulói ügyelet Napi munka szervezése, Tanári, tanulói hibajelentı lapok rendszere a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenység folyamatleírás alapján történik. Mentálhigiéné Az egészségfejlesztéssel összefüggı iskolai feladatokat (beleértve a mindennapos testedzés végrehajtásával kapcsolatos programot) az iskola nevelési programjának részét képezı Egészségnevelési Program részletesen szabályozza. Szemléletformálás és prevenciós tevékenység A társadalom egészséges mőködése érdekében szükséges szemléletformáló és prevenciós tevékenység elsısorban az osztályfınökök irányításával az osztályfınöki órákon a folyik; az osztályfınöki munkát az SZMSZ pontja szabályozza. E folyamatleírás melléklete határozza meg az osztályfınöki órákon kötelezıen feldolgozandó témaköröket. E témák közé kell beépíteni a tanulói szemléletformálást, a szükséges prevenciós tevékenységet. A melléklet tanévenkénti frissítését az osztályfınöki munkaközösség végzi, felelıse az osztályfınöki munkaközösség vezetıje. Környezeti nevelés A környezeti nevelésnek az iskola pedagógiai programjához illeszkedı alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait a nevelési program önálló mellékleteként elkészített Környezeti Nevelési Program tartalmazza. Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat tervezése A helyi képzési kínálat tervezése, a tantervek, képzési programok beválásának vizsgálata az Oktató-nevelı munka tervezése folyamatleírás és a PP fejezete (Eredményesség, sikeresség ellenırzése) alapján történik. 14. oldal

15 A helyi képzési programok megvalósításáról a partneri visszajelzések, illetve az indikátorrendszer mutatói szolgáltatnak információt. Ezen információk folyamatos figyelése az MFCS vezetıjének a feladata, a szükséges beavatkozásokról a vezetıségi átvizsgálások során születnek meg a döntések. Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Módszertani eszköztár és kultúra Az oktatási-nevelési folyamatban felhalmozódott módszertani tapasztalatok és eszközök győjtésének, átadásának fórumai a szakmai munkaközösségek. Munkájukat munkaközösségvezetı irányítja, tevékenységét az SZMSZ pontja szabályozza. A tanulás támogatása Az iskolában alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat, a lehetséges tanulói utakat, a tanulók egyéni tanulási útjának végigkísérési módját a PP 2.3. fejezete tartalmazza. A csoport vezetéséért felelıs pedagógus szerepe Az osztályfınökök kijelölésének módját, az osztályfınökök feladatait az Osztályfınöki munka folyamatleírás tartalmazza. A pedagógusok együttmőködése A pedagógusok együttmőködésének formái: nevelıtestület (SZMSZ 7.2. pontja) szakmai munkaközösségek (SZMSZ 7.3. pontja) A pedagógusok együttmőködésével kapcsolatban további szabályokat tartalmaz a Tanári munka folyamatleírás. Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés Az éves pedagógiai tervezés eszköze a tanmenet. A tanmenettel kapcsolatos szabályokat a Tanári munka folyamatleírás tartalmazza. A gyermekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérıeszközök meghatározása A tanulók értékelésével kapcsolatos szabályokat a Tanulók értékelése folyamatleírás tartalmazza. Mérés, elemzés, javítás Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenırzése, mérése Az intézmény az egyes folyamatok szabályozása során a folyamatleírásokba beleépítve meghatározta az egyes folyamatok ellenırzésének gyakoriságát, módszertanát, mérési pontjait, végrehajtói felelısségét és bizonylatolási kötelezettségét. 15. oldal

16 Ezt az önellenırzést a belsı auditok kontrollálják, a vezetıi ellenırzések kiegészítik. Indikátorrendszer 1. Az intézmény kialakította azt az indikátorrendszert, amelynek keretében adatgyőjtést, adatfeldolgozást végez. Az indikátorok értékét az indikátorrendszerben meghatározott módon és idıben az MFCS vezetıje rögzíti és errıl vezetıségi átvizsgáláson beszámol. Az elemzést a kibıvített iskolavezetés végzi, és dönt a szükséges beavatkozásokról. Ld. 3. számú melléklet! Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Az intézmény a mőködés során tapasztalható zavaró tényezık, hibák, nem-megfelelıségek, fejlesztési javaslatok, a fejlesztést szolgáló információk győjtésére, feldolgozására, a jelzések nyomon követhetıségére, a beavatkozások tervezettségére, ellenırzésére, értékelésre kidolgozta és bevezette a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenységek eljárásrendjét. 16. oldal

17 F O L Y A M A T O S F E J L E S Z T É S K É P E S S É G E Annak érdekében, hogy az intézmény sikerrel tudjon alkalmazkodni a folyamatosan változó külsı és belsı elvárásokhoz, kidolgozta a folyamatos fejlesztés módszerét, amely: 1. a partnerektıl és a folyamatok szabályozásából származó adatokra, 2. ezek elemzésére épülı, 3. a munkatársak felkészítésén és bevonásukon alapuló, következetes szervezet- és minıségfejlesztési munkát jelent, melyet az alábbi ábra szemléltet. Intézményvezetés Dolgozói, tanulói jelzések Intézkedés Vezetıi ellenırzés Partneri igény felmérés MFCS-vezetı Intézkedési terv Fejlesztési tevékenység Irányított önértékelés Prevenciós elemzés Indikátorok A folyamatos fejlesztés a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenységek eljárásra épül. 17. oldal

18 A folyamatos fejlesztés tervezése A folyamatos fejlesztés a Helyesbítı, fejlesztı, megelızı tevékenységek eljárásra épül. A folyamatos fejlesztés szisztematikus adatgyőjtésre alapozott tervszerő tevékenység. A Mérés elemzés és fejlesztés terület részleteit a fenti ábra mutatja. Az adatgyőjtés, az ehhez szükséges információs csatornák mőködtetése, a döntést elıkészítı elemzés az MFCS vezetıjének a feladata. A fejlesztési feladatok azonosítása és rangsorolása Az adatok elemzését követıen az MFCS vezetıje a kibıvített iskolavezetés heti ülésein az intézményvezetéssel egyeztetve hozza meg döntéseit, melyek a következık lehetnek: intézkedés: amikor a probléma megoldása vezetıi intézkedést igényel; intézkedési terv: amikor a probléma megoldása ismert, de a megoldáshoz vezetı út összetett, több lépésbıl áll, fejlesztı tevékenység (probléma megoldás): amikor a probléma megoldása további elemzést, okkeresést, megoldási lehetıségek kidolgozását igényli, melyet minden esetben egy fejlesztı csoport végez, prevenciós elemzés: mely az adott probléma más helyen, más idıben történı bekövetkezésének lehetıségeit, ennek elkerülését vizsgálja. 18. oldal

19 A folyamatos fejlesztés stratégiája Egy adott probléma esetén a változtatás stratégiájáról lépésenként való fejlesztés 1 vagy áttöréses fejlesztés 2 a kibıvített iskolavezetés dönt a probléma és a rendelkezésre álló erıforrások függvényében. A folyamatos fejlesztés megvalósítása Minden fejlesztı beavatkozást ellenırzés kísér és értékelés követ. Intézkedés esetében az ellenırzésért felelıs személyt, az intézkedés elrendelıje jelöli ki, és ı végzi a beavatkozás értékelését is. Intézkedési terv esetén az intézkedési tervnek kell tartalmaznia az ellenırzés (idıpont, felelıs) és az intézkedési terv végrehajtás értékelésének megtervezését is. A fejlesztı tevékenység mindig egy szisztematikus problémamegoldó módszer alkalmazását jelenti, amely csoport munkában, a csoport és az MFCS vezetıje által közösen elkészített projektterv alapján zajlik. A projekttervnek kell tartalmaznia az ellenırzés és értékelés tervezését is. S Z E R V E Z E T I K U L T Ú R A F E J L E S Z T É S E Helyzetfelmérés A szervezeti kultúra vizsgálata az irányított önértékeléshez kapcsolódóan történik meg. o A vizsgálat tartalmazza a szervezeti kultúra alábbi elemeinek felmérését: a munkatársak azonosulásának mértéke a szervezeti célok egészével, illetve egyes részeivel, egyéni vagy csoportcélok elsıbbsége, a munka egyéni vagy csoportban való szervezése (cél munka orientáció), a feladatok és/vagy az emberi kapcsolatok elsıbbsége a (vezetıi) döntésekben, a rövid vagy a hosszú távú célokra való koncentrálás (idıhorizont), az ösztönzés rendje, motívumai, kifelé vagy befelé fordulás (a külsı környezet vagy a belsı mőködés felé), kockázatvállalás, az innováció bátorítása (nyitottság vagy elutasítás a változásokkal szemben), a konfliktusok kezelése (szembenézı vagy elkerülı), a kontroll erıssége és jellege (szabályozás, elıírás, felügyelet), önállóság függetlenség (felhatalmazás) vagy koordináció függés a cselekvésben, vezetıi fókusz (a végsı eredmény vagy a folyamatok fontosabbak). o A felmérés adjon képet az egyes elemek fontosságának megítélésérıl, az értékek teljesülésével kapcsolatos elégedettségrıl. o Az intézmény vezetése a felmérésbe vonja be az intézményben jelenleg alkalmazott pedagógus és nem pedagógus munkatársakat, 1 akkor ajánlott, amikor egy adott folyamat jól meghatározott részét, elemét vagy eredményét kell javítani 2 akkor ajánlott, ha a folyamat még nem létezik, elavult vagy az elért eredményekkel az érintettek valamelyike alapvetıen elégedetlen 19. oldal

20 az intézmény közvetlen partnereit. o A felmérés eredményeinek értékelésekor az intézmény vezetése legyen tekintettel az alábbiakra: a szervezetek különböznek és minden szervezet más környezetben mőködik, ezért az egyes intézmények szervezeti kultúrája csak önmagában értelmezhetı, a szervezeti kultúra olyan adottság, ami többféleképpen lehet jó vagy rossz egy szervezetnek, a szervezeti kultúra a múltból építkezik, ezért természetes, hogy a változó körülmények, elvárások, értékek eredményeként annak egy része idırıl idıre elavul, s ezért gyakran ellentmondás tapasztalható a szervezeti kultúra egyes elemei és a ma, valamint a holnap elvárásainak való megfeleléshez szükséges értékek között. A felmérés elvégzésért az MFCS vezetıje a felelıs. A szervezetikultúra-fejlesztés célrendszerének meghatározása A helyzetfelmérés eredményeirıl az MFCS vezetıje egy összefoglalót készít, melyet a következı vezetıségi átvizsgáláson ismertet. Az intézmény vezetése a vezetıségi átvizsgálás során a helyzetfelmérés eredményeire építve meghatározza a szervezeti kultúra fejlesztésének fı céljait, melyek a következı helyzetfelmérés idıpontjáig határozzák meg a szervezeti kultúra fejlesztésének irányvonalait. A célok meghatározásakor olyan szervezet kialakulását kell ösztönözni, amely képes az önmegújításra, az adott feladatok elvégzéséhez megfelelı szervezeti megoldások alkalmazására, amelynek légkörét a magas fokú együttmőködés és nem az egymás rovására való versengés jellemzi, amelynek célja a konfliktusok feltárása és megoldása, amelyben a döntések a legmegfelelıbb szinten hozhatók meg (felelısség, információ). Beavatkozás Fejlesztési terv (program) készítése A szervezeti kultúra fejlesztésének fı céljaira építve az MFCS vezetıje elkészíti a következı helyzetfelmérés idıpontjáig érvényes fejlesztési tervet. Ebbe a tervezı munkába fejlesztı csoportet is bevonhat. A fejlesztési tervet az irányított önértékelés nyomán készült intézkedési tervekkel egyszerre a tantestület hagyja jóvá. Eszközök és módszerek meghatározása és alkalmazása A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében az intézmény vezetése határozza meg azokat az eszközöket, amelyek segítik, támogatják a sikeres változásokat. Ezen fıbb eszközök, módszerek: a szervezet értékrendjének, normarendszerének vizsgálata (vallott, illetve követett értékek), a szervezetet jellemzı meggyızıdések és feltételezések vizsgálata (rituálék, szimbólumok, mítoszok), 20. oldal

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben