FRANCIA NYELV évfolyam. Célok és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRANCIA NYELV. 7-8. évfolyam. Célok és feladatok"

Átírás

1 FRANCIA NYELV A francia nyelvi tanterv három nagy részből tevődik össze: Elsőként tárgyaljuk a francia mint első idegen nyelv tanítását. Ez felöleli azt az elsajátítandó tan- és tudásanyagot, amelyet azon diákok számára dolgoztuk ki, akik az általános iskolában is tanulták a francia nyelvet és tanulmányaikat a 7. évfolyamtól ill. a 9. évfolyamtól a gimnáziumunkban folytatják. A második rész a francia mint második idegen nyelv tanterve. Ezt azon diákok számára dolgoztuk ki, akik az általános iskolában más idegen nyelvet tanultak, és a francia nyelvet csak a gimnázium 9. évfolyamában kezdik tanulni. (Ezt fontos megjegyezni, mert a 6 évfolyamos tagozat diákjai is csak a 9. évfolyamban veszik fel a második idegen nyelvet.) A tanterv záró része az érettségi követelményeket tartalmazza. A francia nyelv oktatását évfolyam- és csoportszinten tervezzük, heti három-négy órában, amely egy tanévben nyelvi órát jelent évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) három éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvető stratégiát már használnak. A két tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása munkával. Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A kerettantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat olykor más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel. A éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a folyamatosság erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket autonóm nyelvtanulóvá válni. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. 45

2 Fejlesztési követelmények A tanuló képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (beszédkészség, olvasásértés, szókincs stb.), kialakult, továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. Témalista Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; háziállataink, lakóhelyünk megóvása. Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd. Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás. Értékelés Célcsoport: - osztály - nyelvi csoport - tanulópár - egyén Formái - szóbeli felelet, - tanórai munka - házi feladat - feladatlap kitöltése - röpdolgozat - min. 4 nagydolgozat - projektek - szorgalmi feladatok 46

3 Szempontjai Szóban: kiejtés, hangsúly és intonáció helyessége, beszédszándék megvalósítása, helyes reagálás, kommunikatív cél teljesítése beszédprodukció önállósága, beszéd folyamatossága, tanult szókincs használata, nyelvhelyesség Írásban: kommunikatív cél teljesítése, formai jegyek teljesítése, műfaji sajátosságok betartása, tanult szókincs használata, szövegkohéziós elemek használata, nyelvhelyesség Tankönyvek és taneszközök France-Euro-Express 1. Nouveau Francia tankönyv NTK Budapest France-Euro-Express 1. Nouveau Francia munkafüzet NTK Budapest France-Euro-Express 1. Nouveau hanganyag France-Euro-Express 2. Nouveau Francia tankönyv NTK Budapest France-Euro-Express 2. Nouveau Francia munkafüzet NTK Budapest France-Euro-Express 2. Nouveau hanganyag Kiegészítő anyag Vida Enikő: Allons-y 1. Méthode de français + CD Lexika Kiadó: Székesfehérvár Evelyne Siréjols - Dominique Renaud: Grammaire. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant et intermédiaire, CLE International Claire Miquel: Communication progressive du Français avec 365 activités. Niveau intermédiaire, CLE International Emmanuel Goddard Philippe Liria Marion Mistichelli Jean-Paul Sigé: Les clés du nouveau DELF A1, A2, + CD, Diffusion FLE, PUG 7. évfolyam Évi óraszám: 148 Tartalom A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó nyelvenként kidolgozott kimeneti követelményeket a kerettanterv hat nyelvre, kétéves bontásban tartalmazza. Kommunikációs szándékok (lásd a 8. évfolyam kerettantervénél) Fogalomkörök (lásd a 8. évfolyam kerettantervénél) 47

4 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. Beszédkészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, eseményeket mesél el; megértési probléma esetén segítséget kér; részt vesz egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményez, befejez. Olvasott szöveg értése A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti; egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. Íráskészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 48

5 8. évfolyam Évi óraszám: 148 Kommunikációs szándékok, (a 7-8. évfolyamon belépő új követelmények aláhúzva) Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás, engedélykérés Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nem tetszés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, terv, dicséret, kritika. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, javaslat és arra reagálás, meghívás és arra reagálás, 49

6 kínálás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betűzés kérése, betűzés, felkérés lassabb, hangosabb beszédre. Fogalomkörök cselekvés, létezés, történés kifejezése. birtoklás kifejezése, térbeli viszonyok, időbeli viszonyok, függő beszéd, mennyiségi viszonyok, minőségi viszonyok, modalitás, esetviszonyok, logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél; megértési probléma esetén segítséget kér; egyszerű párbeszédben részt vesz; fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 50

7 Olvasott szöveg értése A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. Íráskészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; kb szavas jellemzést, beszámolót ír. Tartalom a) Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés köszönet és arra reagálás bemutatás, bemutatkozás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Excuse-moi, Excusez-moi S il vous plaît Bonjour! Bonsoir! Au revoir! Salut! Merci beaucoup. De rien. C est Paul. Je m appelle Claire. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien, merci. / Qu est-ce qui te fais mal? J ai mal à Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Mais bien sûr. Excuse-moi! Excusez-moi! De rien. Bon anniversaire! Joyeux Noël! / Guéris-toi rapidement! Cher, Chère Ton, Ta Gros bisous. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Öröm elégedettség, elégedetlenség Csodálkozás Comme je regrette! J en suis très content(e)! C est super! Je suis content(e) de, Je suis triste de Oh, comme c est. 51

8 Remény Bánat Bosszúság J espère que tu vas venir. Comme je suis triste. Quel ennui! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás valaki igazának az elismerése és el nem ismerése egyetértés, egyet nem értés tetszés, nem tetszés akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség Igéret szándék, terv dicséret, kritika Est-ce que tu aimes? Oui, /Non, Qu est-ce que tu en penses? A mon avis Tu as raison. Tu as tort. Je suis d accord avec toi. Tu peux avoir raison mais Je trouve ça bien. / Ça me plaît. Ça ne me plaît pas. Je veux, je voudrais, je peux, il faut, il est nécessaire de il est possible de Je te promets de J ai l intention de Super! C est pas bien! Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása események leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, bizonytalanság C est Ma mère est D abord après ensuite finalement à la fin... C est comment? Très bien. Quel âge as-tu? Est-ce que tu sais? Pourriez-vous me dire? Ne pas, Oui, Non,. Si, Oui, je sais. Non, je ne sais pas. J en suis sûr. Je n en suis pas sûr. La question est de savoir si A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés tiltás, felszólítás javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás kínálás és arra reagálás Donne-moi / Est-ce que tu pourrais me donner N écris pas. Ouvre la porte. Tu veux.? Oui,,merci /Et si on allait? Tu viens? Non, merci. Je regrette. Encore un peu de chocolat? Oui, merci. Non merci. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés, ismétléskérés nem értés betűzés kérése, betűzés Excusez-moi mais je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais répéter encore une fois? C était comment? Je ne comprends pas. / Excuse-moi/Excusez-moi mais je n ai pas compris. Épelez-vous s il vous plaît. 52

9 felkérés lassabb, hangosabb beszédre Est-ce que tu pourrais parler plus lentement? Est-ce que vous pourriez parler d une voix plus haute? b, Fogalomkörök: Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Múltidejűség, être, il y a Présent, Verbes réguliers Verbes irréguliers Imparfait Je suis à la maison. Il y a un magasin dans la rue. Je danse. Nous trouvons. Je prends. Nous faisons. Il faisait beau. Passé composé Hier j ai fait mon devoir. Jövőidejűség Futur proche Futur simple Je vais rester à la maison. Je resterai à la maison. Verbes réfléchis Je me coiffe. személytelenség il Il fait beau. Il faut Birtoklás kifejezése avoir être appartenir à de Adjectifs possessifs Mon,ton, son, notre votre leur Ma, ta, sa, notre, votre, leur Mes, tes, ses, nos, vos, leurs J ai une voiture. Cette valise est à Pierre. Cette valise appartient à Pierre. Le livre de Pierre Mon père est ingénieur. Nos élèves apprennent beaucoup. Votre professeur est super. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás Ici, là-bas, à gauche, à droite, làdessous, là-dessus 53

10 Időbeli viszonyok Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Prépositions -à, formes contractées: au, aux -de, formes contractées: du, des -sur -sous -dans -entre/parmi -jusqu à... Je vais au cinéma. Je parle de Pierre. Je mets la glace sur la table. Le chat dort sous la table. C est dans la boîte. Parmi ces gens... Nous travaillons jusqu au 1. janvier. Gyakoriság Toujours, jamais, Je travaille toujours seul. souvent, rarement Időtartam Combien de temps? Une semaine, de mardi à dimanche, toute la journée Időpont Quand? À 6 heures. Le matin. Le 6. février. La semaine dernière. La semaine prochaine. határozott mennyiség határozatlan mennyiség Numéraux ordinaux, cardinaux Article partitif Adjectifs quantitatifs: Beaucoup de, peu de Comment? Adjectifs qualificatifs Formes du féminin et du pluriel irrégulières Un, deux Le, la première, deuxième Une tasse de café Je mange du chocolat. Je mange beaucoup de chocolat. Je reçois peu d argent. Je suis content(e). Je trouve ça super. C est une jeune femme. Blanc, blancs, blanche, blanches Beau, bel, belle, beaux, belles Modalitás Felszólítás Comparatif, superlatif Comparaison Vouloir, pouvoir, devoir, savoir (Au présent) Bien-mieux-le,la meilleur(e) Je suis aussi belle comme toi. Tu travailles plus que toi. Je ne veux pas travailler. Je voudrais un gâteau. Je peux nager. Je dois apprendre le français. Je sais. Viens avec moi. Lève-toi! Tais-toi! 54

11 Esetviszonyok Névmások a mondatban Pronoms personnels sujets du verbe de forme tonique Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles COD, COI Je le fais. Je te le donne. Logikai viszonyok L explication cause et conséquence L explication téléologique Opposition et concession Mots de discours Pronoms en, y Cause Conséquence But Opposition J en mange. J y vais. Car; parce que C est pourquoi, alors, Pour de Mais, au contraire Quand-même Szövegösszetartó eszközök conjonctions pronoms Et, mais, puis, ou Quand, pendant que Si (présent et futur) Celui-ci, celui-là, Il,elle Cela,ça Tout cela Magasabb évfolyamra lépés feltételei Hallott szöveg értése A tanuló - megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket eseményeket esetenként félreért; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből a fontos információ egy részét kiszűri Beszédkészség A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, az esetleges hibák a kommunikatív értéket nem rontják - részt vesz egyszerű párbeszédben, Olvasott szöveg értése 55

12 A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt az esetek többségében megtalál - egyszerű képekkel illusztrált szöveget megért Íráskészség A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget kevés hibával leír - egyszerű közléseket és kérdéseket írásban kevés hibával megfogalmaz évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok egy része a 7-8. évfolyamból tevődik össze. Másik része az általános iskola befejezése után kerül az iskolánkba. Mindkét csoport már tanulta a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése és értelmezése szóban és írásban az elsődleges célja az oktatásnak. Ez a készségek szintjén a hallott és olvasott szöveg értését és a szövegalkotást, szövegprodukciót jelenti. Az idegennyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A négy dimenzió, másnéven készség ( hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség ) fejlesztése az egyén társadalmi-kulturális hátterével együtt érdeklődésének megfelelően fejlesztendő. Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb tipusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak és a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete. Az idegen nyelvi kompetenciákhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, szövegértést és szövegalkotást. Továbbá a tanulónak képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására. A pozitiv attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kiváncsiságot. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2 B1 közötti szintre, melyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és 56

13 írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. A 12. évfolyam végére a diákoknak B1 B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt cserélniük, hosszabb szövegeket megérteniük és létrehozniuk. Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások. Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat. Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. Témalista (ajánlás) Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció. Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői. Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód. Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek. Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése. Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa. A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; pályaválasztás. Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával; tájékozódás a célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről. Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. Aktuális témák. Értékelés Célcsoport - osztály - nyelvi csoport 57

14 - tanulópár - egyén Formái - szóbeli felelet, - tanórai munka - házi feladat - feladatlap kitörtése - röpdolgozat - min. 3-4 nagydolgozat (heti óraszám függvényében) - projektek - szorgalmi feladatok Szempontjai Szóban: kiejtés, hangsúly és intonáció helyessége, beszédszándék megvalósítása, helyes reagálás, kommunikatív cél teljesítése, beszédprodukció önállósága, beszéd folyamatossága, tanult szókincs használata, nyelvhelyesség Írásban: kommunikatív cél teljesítése, formai jegyek teljesítése, műfaji sajátosságok betartása, tanult szókincs használata, szövegkohéziós elemek használata, nyelvhelyesség Tevékenységi formák - néma és hangos olvasás - dialóguskészítés, beszélgetés a tanult témakörökben - vázlatkészítés hallott és olvasott szöveg alapján (magnóról, rádióból is) - szövegek lényeges információinak összefoglalása magyar nyelven - szövegek tartalmának elmondása kérdések, vázlat alapján - szövegalkotás vázlat alapján - mondat/szövegkiegészítés, mondat/szövegtranszformáció - fordítás idegen nyelvre a kontrasztív jelenségek tudatosítása érdekében - irányított fogalmazás - képek képsorok rendezése, leírása - programozott gyakorlatok a tanult nyelvi struktúrák automatizálására - rövid szóbeli illetve írásbeli beszámoló készítése a tanult témakörökben - magánlevél írása - üdvözlő lap írása családi eseményekkel és ünnepekkel kapcsolatban - fordítás magyarra kétnyelvű szótár segítségével - feladatlapok, tesztlapok kitöltése - egyszerű nyomtatványok, űrlapok kitöltése - francia nyelvű ifjúsági folyóiratok olvasása - házi olvasmány feldolgozása tanári irányítással 58

15 - jelenetek összeállítása, eljátszása - a kétnyelvű szótárak és francia nyelvű ifjúsági lexikonok használata Tankönyvek, taneszközök France-Euro-Express 2. Nouveau Francia tankönyv France-Euro-Express 2. Nouveau Francia munkafüzet France-Euro-Express 2. hanganyag France-Euro-Express 3. Nouveau Francia tankönyv France-Euro-Express 3. Nouveau Francia munkafüzet France-Euro-Express 3. hanganyag France-Euro-Express 4. Nouveau Francia tankönyv France-Euro-Express 4. Nouveau Francia munkafüzet France-Euro-Express 4. hanganyag Kiegészítő anyag Vida Enikő: Allons-y 2. Méthode de français + CD Lexika Kiadó: Székesfehérvár Evelyne Siréjols - Dominique Renaud: Grammaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire et avancé, CLE International Kurián Ágnes Nemes Ilona Salgó János: Francia leíró nyelvtan gyakorlatokkal, NTK Claire Miquel: Communication progressive du Français avec 365 activités. Niveau intermédiaire, CLE International Emmanuel Goddard Philippe Liria Marion Mistichelli Jean-Paul Sigé: Les clés du nouveau DELF A2, B1, B2 + CD, Diffusion FLE, PUG et éditions maison des langues Körmendy Mariann: Des Mots sans mal. Tematikus francia szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, NTK Budapest 9. évfolyam Évi óraszám: AB csoport 111, CD csoport 148 Tartalom A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti követelményeket kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. Kommunikációs szándékok (lásd a 10. évfolyam kerettantervében) Fogalomkörök (lásd a 10. évfolyam kerettantervében) 59

16 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülönítse kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgást követni. Olvasott szöveg értése kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. Íráskészség kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 60

17 Magasabb évfolyamra lépés feltételei Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; az esetek többségében kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni; kevés hibával egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; Olvasott szöveg értése kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; az esetek többségében kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; Íráskészség kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; kevés hibával 10. évfolyam Évi óraszám: AB csoport 111, CD csoport 148 Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés; személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. 61

18 Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; bánat; bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, egyetértés, egyet nem értés, érdeklődés, érdektelenség, tetszés, nem tetszés, dicséret, kritika, ellenvetés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret; szándék, terv, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság; ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; beszélési szándék jelzése, téma bevezetése; megerősítés témaváltás, beszélgetés lezárása. 62

19 Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése, Birtoklás kifejezése, Térbeli és időbeli viszonyok, Függő beszéd, Mennyiségi és minőségi viszonyok, Modalitás, Esetviszonyok, Logikai viszonyok, Szövegösszetartó eszközök. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. Beszédkészség árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. 63

20 Íráskészség kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat használni. 11 évfolyam Évi óraszám: 111 Tartalom A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti követelményeket kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. Kommunikációs szándékok (lásd a 12. évfolyam kerettantervében) Fogalomkörök (lásd a 12. évfolyam kerettantervében) A továbbhaladás feltételei 11. évfolyam Hallott szöveg értése kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni Beszédkészség kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni, a kommunikatív értéket nem sértő hibákkal, közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 64

21 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; kevés hibával 12. évfolyam Évi óraszám: 128 Tartalom A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti követelményeket kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. Kommunikációs szándékok (lásd a 12. évfolyam kerettantervében) Fogalomkörök (lásd a 12. évfolyam kerettantervében) A továbbhaladás feltételei 12. évfolyam Hallott szöveg értése kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni Beszédkészség kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni, esetleges hibái a kommunikatív értéket ne sértsék, közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban részt venni Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 65

22 kb. 250 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani, kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni, egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén összefoglalni Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; kevés hibával évfolyam Tartalom Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük a) Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés köszönet és arra reagálás bemutatás, bemutatkozás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Telefonbeszélgetések: bemutatkozás, más személy kérése, reagálás Excuse-moi, Excusez-moi S il vous plaît Bonjour! Bonsoir! Au revoir! Salut! Merci beaucoup. De rien. C est Paul. Je m appelle Claire. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien, merci. / Qu est-ce qui tu fais mal? J ai mal à Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Mais bien sûr. Excuse-moi! Excusez-moi! De rien. Bon anniversaire! Joyeux Noël! / Guéris-toi rapidement! Cher, Chère Ton, Ta Gros bisous. C est Dominique à l appareil. Est-ce que je peux parler à? Je te le passe. Est-ce que je dois prendre un message?non, merci. 66

23 Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok sajnálkozás öröm elégedettség, elégedetlenség csodálkozás remény bánat bosszúság együttérzés Comme je regrette! J en suis très content(e)! C est super! Je suis content(e) de, Je suis triste de Oh,comme c est. J espère que tu vas venir. Comme je suis triste. Quel ennui! Je suis de tout cœur avec toi. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Est-ce que tu aimes? Oui, /Non, Qu est-ce que tu en penses? A mon avis valaki igazának az elismerése és el nem Tu as raison. Tu as tort. ismerése egyetértés, egyet nem értés Je suis d accord avec toi. Tu peux avoir raison mais tetszés, nem tetszés Je trouve ça bien. / Ça me plaît. Ça ne me plaît pas. akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség Je veux, je voudrais, je peux, il faut, il est nécessaire de il est possible de ígéret Je te promets de szándék, terv J ai l intention de dicséret, elismerés Super! C est génial. Je te félicite. Ça me plaît bien. kritika, szemrehányás Ce n est pas trop réussi. Mais c est scandaleux! érdeklődési kör kifejezése, ill. érdeklődés személyes preferenciák iránt Qu est-ce qui t intéresse dans la vie? Cela me paraît..., Lequel veux-tu? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása események leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, bizonytalanság emlékezés feltételezés indoklás (ok, cél) C est Ma mère est D abord après ensuite finalement à la fin... C est comment? Très bien? Quel âge as-tu? 12 / Est-ce que tu sais? Pourriez-vous me dire? Ne pas, Oui, Non,. Si, Oui, je sais. Non, je ne sais pas. J en suis sûr. Je n en suis pas sûr. La question est de savoir si Je me rappelle..., Cela fait me penser à... Je suppose que... Parce que., Pour que.., On peut en déduire que A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés Donne-moi / Est-ce que tu pourrais me donner 67

24 tiltás, felszólítás N écris pas. Ouvre la porte. javaslat és arra reagálás Tu veux.? Oui,,merci /Et si on allait? meghívás és arra reagálás Tu viens? Non, merci. Je regrette. kínálás és arra reagálás Encore un peu de chocolat? Oui, merci. Non merci. segítségkérés segítség felajánlása, arra reagálás Je vous en prie. Je t en prie. Je te propose. Je vous propose. Non, merci. Merci beaucoup. engedély kérése, megadása, megtagadása Tu me permets? Vous me permettez? Non, vous ne pouvez pas. Si tu veux Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés, ismétléskérés nem értés betűzés kérése, betűzés felkérés lassabb, hangosabb beszédre téma bevezetése témaváltás, félbeszakítás megerősítés körülírás beszélgetés lezárása Excusez-moi mais je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais répéter encore une fois? C était comment? Je ne comprends pas. / Excuse-moi/Excusez-moi mais je n ai pas compris. Épelez-vous s il vous plaît. Est-ce que tu pourrais parler plus lentement? Est-ce que vous pourriez parler d une voix plus haute? A ce propos j'ajouterai..., A mon avis... Si on parlait d autre chose maintenant C est bien ça? Est-ce que j ai bien compris? C est tout? Je ne sais pas exactement mais. C est comme D accord. C est entendu. b) Fogalomkörök: Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Les présentateurs jelenidejűség múltidejűség, être, il y a c est.. qui/que voici. voilà. Présent, Verbes réguliers Verbes irréguliers Imparfait Je suis à la maison. Il y a un magasin dans la rue. C est Paul qui a gagné. Voici Paul en courant. Je danse. Nous trouvons. Je prends. Nous faisons. Il faisait beau. Passé composé Hier j ai fait mon devoir. Plus-que-parfait J avais fini mes études en jövőidejűség Passé récent Futur proche Futur simple Je viens de finir mon devoir. Je vais rester à la maison. Je resterai à la maison. 68

25 szenvedő szerkezet La construction passive Le passant a été renversé par une voiture. feltételes mód Conditionnel présent Conditionnel passé Si j aurais de l argent! Si j aurais plus appris! Verbes réfléchis Je me coiffe. concordance des temps Antériorité Plus-que-parfait Futur dans le passé Postériorité Futur antérieur Dès qu on avait fini le devoir on partait Je ne savait pas qu il serait content. Dès qu on aura fini le devoir on partira. Birtoklás kifejezése Simultanéité avec si Futur Présent Conditionnel Imparfait Conditionnel passé Plus-que-parfait személytelenség il Il fait beau. Il faut avoir être appartenir à de Adjectifs possessifs Mon,ton, son, notre votre leur Ma, ta, sa, notre, votre, leur Mes, tes, ses, nos, vos, leurs Pronoms possessifs Pierre partira s il fait beau. Pierre partirait s il faisait beau. Pierre serait parti s il avait fait beau. J ai une voiture. Cette valise est à Pierre. Cette valise appartient à Pierre. Le livre de Pierre Mon père est ingénieur. Nos élèves apprennent beaucoup. Votre professeur est super. Ma valise est lourde. Comment est la tienne? Notre mère travaille beaucoup. Et la vôtre? Pierre aime ta musique et j aime la sienne. Nos élèves apprennent beaucoup. Et les vôtres? Je connais ton mari. Tu connais le mien. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás Ici, là-bas, à gauche, à droite, làdessous, là-dessus 69

26 Prépositions -à, formes contractées: au, aux -de, formes contractées: du, des -sur -chez -pour - jusqu à - entre /parmi - chez Je vais au cinéma. Je parle de Pierre. Je mets la glace sur la table. Je suis chez moi. Je travaille pour Danone. On court jusqu à Budapest. Il faut choisir entre Paul et Pierre. C est près de chez nous. Időbeli viszonyok gyakoriság időtartam időpont Toujours, jamais, souvent, rarement Tout à coup, une fois Combien de temps? -en; pendant Quand? -à -il y a Je travaille toujours seul. Une fois le travail terminé Une semaine, de mardi à dimanche, toute la journée En une semaine À 6 heures. Le matin. Le 6. février. La semaine dernière. La semaine prochaine. Il y a un an. Mennyiségi viszonyok határozott mennyiség határozatlan mennyiség -à partir de -depuis -avant/après Numéraux ordinaux, cardinaux Article partitif Adjectifs quantitatifs: Beaucoup de, peu de A partir du 14 septembre. Depuis un mois. Après longtemps. Un, deux Le, la première, deuxième Une tasse de café Je mange du chocolat. Je mange beaucoup de chocolat. Je reçois peu d argent. Minőségi viszonyok Comment? Adjectifs qualificatifs Formes du féminin et du pluriel irrégulières Je suis content(e). Je trouve ça super. C est une jeune femme. Blanc, blancs, blanche, blanches Beau, bel, belle, beaux, belles Comparatif, superlatif Comparaison Autant si. Bien-mieux-le,la meilleur(e) Je suis aussi belle comme toi. Tu travaille plus que toi. J ai autant d argent que toi. 70

27 Modalitás Vouloir, pouvoir, devoir, savoir Je ne veux pas travailler. Je voudrais un gâteau. Je peux nager. Je sais. műveltetés Le factitif Pierre a fait laver sa voiture. Esetviszonyok Logikai viszonyok felszólítás Névmások a mondatban L explication cause et conséquence Le gérondif Pronoms personnels sujets du verbe de forme tonique COD, COI Pronoms en, y Cause Conséquence En examinant ce problème... Viens avec moi. Lève-toi! Tais-toi! Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles Je le fais. Je te le donne. J en mange. J y vais. Car; parce que puisque, donc..., or..., c est pour cela que,... L explication téléologique Opposition et concession Mots de discours But Opposition Pour de Pour que, Mais, au contraire Bien que, quoique., tandis que Quand-même D abord-ensuite-enfin D une part d autre part Par ailleurs Pourtant 71

28 Szövegösszetartó eszközök conjonctions pronoms Et, mais, puis, ou Si (imparfait /conditionnel présent, plus-queparfait/conditionnel passé) Tantôt... tantôt Plus... plus... / moins... moins... Celui-ci, celui-là, Il,elle Cela,ça Tout cela pronoms relatifs et interrogatifs Lequel, auquel Qui, que, dont, où Lequel veux-tu acheter? C est ce dont on a parlé évfolyam Tartalom Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. a) Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés köszönet és arra reagálás bemutatás, bemutatkozás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Excuse-moi, Excusez-moi S il vous plaît Bonjour! Bonsoir! Au revoir! Salut! Merci beaucoup. De rien. C est Paul. Je m appelle Claire. Permettez-moi de vous présenter Paul Gautier. Je voudrais me présenter... Comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien, merci. / Qu est-ce qui tu fais mal? J ai mal à Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Mais bien sûr. Excuse-moi! Excusez-moi! De rien. Bon anniversaire! Joyeux Noël! / Guéris-toi rapidement! 72

29 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás hivatalos levélben megszólítás és bemutatkozás telefonbeszélgetések: bemutatkozás, más személy kérése, reagálás megszólítás köszönés, elköszönés köszönet és arra reagálás bemutatás, bemutatkozás szóbeli üdvözletküldés Cher, Chère Ton, Ta Gros bisous. Madame..., Monsieur..., Salutations sportives. Veuillez agréer l expression de mes sentiments distingués. C est Dominique à l appareil. Est-ce que je peux parler à? Je te le passe. Est-ce que je dois prendre un message?non, merci. Il est en ligne. Ne coupez-pas, s il vous plaît. Voulezvous que je prenne un message? Excuse-moi, Excusez-moi S il vous plaît Bonjour! Bonsoir! Au revoir! Salut! Merci beaucoup. De rien. C est Paul. Je m appelle Claire. Mes meilleurs pensées à Paul. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok sajnálkozás öröm elégedettség, elégedetlenség csodálkozás remény bánat bosszúság együttérzés hála félelem Comme je regrette! J en suis très content(e)! C est super! Je suis content(e) de, Je suis triste de Oh,comme c est. J espère que tu vas venir. Comme je suis triste. Quel ennui! Je suis de tout cœur avec toi. Je vous suis reconnaissant(e). J ai peur de.. Je crains que.. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Est-ce que tu aimes? Oui, /Non, Qu est-ce que tu en penses? A mon avis valaki igazának az elismerése és el nem Tu as raison. Tu as tort. ismerése egyetértés, egyet nem értés Je suis d accord avec toi. Tu peux avoir raison mais tetszés, nem tetszés Je trouve ça bien. / Ça me plaît. Ça ne me plaît pas. akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, Je veux, je voudrais, je peux, il faut, il est nécessaire szükségesség, lehetőség de il est possible de ígéret Je te promets de szándék, terv J ai l intention de dicséret, elismerés Super! C est génial. Je te félicite. Ça me plaît bien. kritika, szemrehányás Ce n est pas trop réussi. Mais c est scandaleux! érdeklődési kör kifejezése, ill. érdeklődés Qu est-ce qui t intéresse dans la vie? Cela me paraît személyes preferenciák iránt..., Lequel veux-tu? közömbösség, érdektelenség Cela ne me regarde pas. Cela n a aucune importance 73

30 ellenvetés, érvelés pour moi. Par contre. D ailleurs.. Pourtant.. Au contraire Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása események leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, bizonytalanság emlékezés feltételezés indoklás (ok, cél) C est Ma mère est D abord après ensuite finalement à la fin... C est comment? Très bien? Quel âge as-tu? 12 / Est-ce que tu sais? Pourriez-vous me dire? Ne pas, Oui, Non,. Si, Oui, je sais. Non, je ne sais pas. J en suis sûr. Je n en suis pas sûr. La question est de savoir si Certainement. Sans aucune doute. Je doute que Je me rappelle..., Cela fait me penser à... Je suppose que... Parce que., Pour que.., On peut en déduire que Il en ressort que A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés Donne-moi / Est-ce que tu pourrais me donner tiltás, felszólítás N écris pas. Ouvre la porte. javaslat és arra reagálás Tu veux.? Oui,,merci /Et si on allait? meghívás és arra reagálás Tu viens? Non, merci. Je regrette. kínálás és arra reagálás Encore un peu de chocolat? Oui, merci. Non merci. segítségkérés segítség felajánlása, arra reagálás Je vous en prie. Je t en prie. Je te propose. Je vous propose. Non, merci. Merci beaucoup. engedély kérése, megadása, megtagadása Tu me permets? Vous me permettez? Non, vous ne pouvez pas. Si tu veux reklamálás C est inadmissible. C est scandaleux. tanácsadás, tanácskérés A ta place. A votre place. Est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils concernant Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés nem értés Betűzés kérése, betűzés Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Excusez-moi mais je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais répéter encore une fois? C était comment? Je ne comprends pas. / Excuse-moi/Excusez-moi mais je n ai pas compris. Épelez-vous s il vous plaît. Est-ce que tu pourrais parler plus lentement? Est-ce que vous pourriez parler d une voix plus haute? 74

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Pardon. Excusez-moi.

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

FRANCIA NYELV 851. Je vous présente Enhanté! Tout va bien! Ça va miex? Cher Pierre/Chère Marie

FRANCIA NYELV 851. Je vous présente Enhanté! Tout va bien! Ça va miex? Cher Pierre/Chère Marie FRANCIA NYELV 851 8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Vous êtes bien Monsieur

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

FRANCIA NYELV 810 FRANCIA NYELV 4 8. ÉVFOLYAM

FRANCIA NYELV 810 FRANCIA NYELV 4 8. ÉVFOLYAM FRANCIA NYELV FRANCIA NYELV 4 8. ÉVFOLYAM FRANCIA NYELV 811 Készült a módosított NAT követelményei alapján azon tanulócsoportok számára, akik a francia nyelvet a 4. évfolyamon kezdik tanulni, és általános

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

FRANCIA NYELV 836 FRANCIA NYELV 4 8. ÉVFOLYAM

FRANCIA NYELV 836 FRANCIA NYELV 4 8. ÉVFOLYAM FRANCIA NYELV 836 FRANCIA NYELV 4 8. ÉVFOLYAM FRANCIA NYELV 837 Készült a módosított NAT követelményei alapján azon tanulócsoportok számára, akik a francia nyelvet a 4. évfolyamon kezdik tanulni, és általános

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

I. Alapelvek és célok

I. Alapelvek és célok Francia nyelv I. Alapelvek és célok 1. Óraszámok és nyelvi szintek A Fazekas Mihály Gimnáziumban a tanulók a franciát a négy évfolyamos osztályokban második idegen nyelvként, a nyelvi előkészítő osztályban

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

A FRANCIA NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A FRANCIA NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI A FRANCIA NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI Évfolyam Témakörök, kommunikációs ismeretek Nyelvtani ismeretek 9. évf. Üdvözlésformák Bemutatkozó formulák Hogylét kifejezése Francia híres emberek Tanteremben

Részletesebben

Helyi tanterv a Francia nyelv, mint 2. idegen nyelv tantárgyhoz a 9 12. évfolyam számára

Helyi tanterv a Francia nyelv, mint 2. idegen nyelv tantárgyhoz a 9 12. évfolyam számára Helyi tanterv a Francia nyelv, mint 2. idegen nyelv tantárgyhoz a 9 12. évfolyam számára Készült a NAT 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Francia nyelv 7-12.osztály

Vizsgaszabályzat Francia nyelv 7-12.osztály Vizsgaszabályzat Francia nyelv 7-12.osztály Osztályozó vizsga: Minden évfolyamon a tantárgyi helyi tanterv által előírt követelmények alapján A vizsga tartalma: Írásbeli vizsga: 45 perc nyelvhelyesség

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam IDEGEN NYELV 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE

FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE Második idegen nyelv a 9-12. évfolyamok számára Közgazdaság ágazaton Készült: 2014. május 12. 1 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FRANCIA NYELVBŐL KÖZÉPSZINT

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FRANCIA NYELVBŐL KÖZÉPSZINT ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FRANCIA NYELVBŐL KÖZÉPSZINT 1. La présentation les présentateurs c est / ce sont, (le) voici / (la) voila, il y a, il est la focalisation c est... qui / c est... que, ce qui...

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés - Alapvető, létfontosságú dolgok Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Segítségkérés Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Annak megkérdezése, hogy az adott személy

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

FRANCIA NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint. Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: B2

FRANCIA NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint. Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: B2 FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

FRANCIA 9. évfolyam. Második idegen nyelv (3 ó) 111 óra

FRANCIA 9. évfolyam. Második idegen nyelv (3 ó) 111 óra FRANCIA 9. évfolyam Második idegen nyelv (3 ó) 111 óra I. Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákok a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz jussanak. Ezt megkönnyítik

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE. Készítette: Mészárosné Stef Ilona munkaközösség-vezető

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE. Készítette: Mészárosné Stef Ilona munkaközösség-vezető IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE Készítette: Mészárosné Stef Ilona munkaközösség-vezető A munkaközösség tagjai: Német: Balla Károlyné Ökrös Katalin He who does not know a foreign language does not

Részletesebben

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01.

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01. Le français, c est facile! Claire La Grammaire vous explique tout! Francia Nyelvtan Világosan Bemutatólecke 01. A devoir, falloir, pouvoir, savoir segédigék használata A felsorolt módbeli segédigék használata

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE. Második idegen nyelv

A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE. Második idegen nyelv A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE Második idegen nyelv a 9ny.-12. évfolyamok számára nyelvi előkészítő képzés közgazdaság ágazat Készült: 2014.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM

BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM Helyi tanterv Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Quartier libre 3 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 16-18 éves

Tanmenetjavaslat a Quartier libre 3 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 16-18 éves Tanmenetjavaslat a Quartier libre 3 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 16-18 éves tanulóknak készült, akik már rendelkeznek egy alapszintű

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Heti óraszám 3 3 3 3 3. Éves óraszám 111 111 111 111 96

Heti óraszám 3 3 3 3 3. Éves óraszám 111 111 111 111 96 A francia nyelv tantárgy óraterve FRANCIA NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf 13. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 3 Éves óraszám 111 111 111 111 96 Cél és feladat A nyelvoktatás

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

Kétnyelvű általános szótár használható. A rendelkezésre álló idő 40 perc.

Kétnyelvű általános szótár használható. A rendelkezésre álló idő 40 perc. Levélírás Kétnyelvű általános szótár használható. A rendelkezésre álló idő 40 perc. Olvassa el a háttér-információt, majd a megadott 10 szó felhasználásával írjon egy kb. 80 szavas levelet. Írjon egy e-mailt

Részletesebben

Nyelvtani szerkezetek

Nyelvtani szerkezetek A vizsgázó Középszint Nyelvtani szerkezetek VIZSGASZINTEK B1: B2: - megérti és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket szóban és írásban, - ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál,

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe : Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Osztályozó vizsga 2013/2014-es tanév Francia nyelv 9. sáv (heti 3 óra) Francia nyelv (Quartier Libre 1) Unité 0 C'est parti Les nombres de 0 à10 Vocabulaire du lycée Unité 1 Se présenter Les pays et les

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

Francia nyelv ( 2. Idegen nyelv)

Francia nyelv ( 2. Idegen nyelv) Francia nyelv ( 2. Idegen nyelv) Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám - - 3 3 3 3 Éves óraszám - - 111 111 111 96 Fejlesztési követelmények A

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (Table des matières)

TARTALOMJEGYZÉK (Table des matières) TARTALOMJEGYZÉK (Table des matières) INTRODUCTION...6 L HARMONIE VOCALIQUE...7 A MAGYAR ÁBÉCÉ - L ALPHABET HONGROIS...8 QUELQUES REGLES PHONETIQUES...8 1. KI VAGY? (Qui est-tu?), MILYEN NYELVEN BESZÉLSZ?

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

FRANCIA NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig.

FRANCIA NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig. FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

FRANCIA NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint. Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: B2

FRANCIA NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint. Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: B2 FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Quartier libre című tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a Quartier libre című tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a Quartier libre című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves tanulóknak készült, akik most ismerkednek a francia nyelvvel.

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből A Javítóvizsga témakörei 9-12. évfolyamon angol nyelvből 9.Évfolyam: 1.Szókincs: köszönési,üdvözlési formák,országnevek, színek, számok, abc, az órán használt szavak, kifejezése, környezetünkben található

Részletesebben

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Francia nyelv

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Francia nyelv Klett Kiadó Budapest Helyi tanterv Javaslat Francia nyelv Kedves Francia szakos Nyelvtanár! Reméljük, hogy az alábbi tantervjavaslattal segítjük az Ön munkáját és megkönnyítjük az új tantervi elvárásokra

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Exercices 30 / corrigé

Exercices 30 / corrigé Exercices 30 / corrigé 1) Húzd alá a következő mondatokban a futur proche és passé récent szerkezeteket! Je viens de l école. Tu vas faire la chambre? On vient de lui téléphoner. Tu viens de la cuisine?

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Quartier libre 2 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves

Tanmenetjavaslat a Quartier libre 2 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves Tanmenetjavaslat a Quartier libre 2 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves tanulóknak készült, akik most ismerkednek a francia nyelvvel.

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Francia nyelv. Második idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Francia nyelv. Második idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Francia nyelv Második idegen nyelv 4 évfolyamos TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód TARTALOM Bemutatkozás A tanuló személye,

Részletesebben

Francia nyelv tantárgyi program

Francia nyelv tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Francia nyelv tantárgyi program 2010. I. CÉLOK ÉS FELADATOK Francia nyelv tantárgyi program - Az élő idegen nyelv műveltségi terület

Részletesebben

Francia Nyelvtan Világosan. 9. lecke

Francia Nyelvtan Világosan. 9. lecke Le français, c est facile! Claire La Grammaire vous explique tout! Francia Nyelvtan Világosan 9. lecke www.nyelvikorrep.hu Francia Nyelvtan Világosan A szórend és a mondatalkotás Ebben a leckében a francia

Részletesebben

HELYI TANTERV Francia nyelv

HELYI TANTERV Francia nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Francia nyelv 2007. Készítette: H AVASI T IBOR Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott kerettanterv alapján. I. KÉPZÉSI CÉLOK -A tanterv 5 osztályos

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

9. évfolyam. Az éves óraszám felosztása. Tantárgyi összidő keret 1. Az iskola 12 4 16. 2. Személyes vonatkozások, család 16 3 19

9. évfolyam. Az éves óraszám felosztása. Tantárgyi összidő keret 1. Az iskola 12 4 16. 2. Személyes vonatkozások, család 16 3 19 9. évfolyam Kerettantervi óraszám: 108 óra/év Helyi tanterv 144/ 4 óra/ hét Az éves óraszám felosztása Témakör sorszáma Témakör Kerettantervi ajánlás Helyi többlet Tantárgyi összidő keret 1. Az iskola

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben