ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam"

Átírás

1 ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2 B1 közötti szintre, melyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. A 12. évfolyam végére a diákoknak B1 B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt cserélniük, hosszabb szövegeket megérteniük és létrehozniuk. Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások. Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat. Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. Témalista: Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció. Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői. Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód. Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek. 100

2 Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése. Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa. A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; pályaválasztás. Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával; tájékozódás a célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről. Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. Aktuális témák. Kommunikációs szándékokra vonatkozo követelmények Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, szóbeli üdvözletküldés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés, szemályes és hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés, gratuláció, jókívánság, együttérzés Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, hála, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, félelem, bosszúság Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának elismerése/ el nem ismerése, egyetértés/egyet nem értés, érdeklődés/érdektelenség, tetszés/nem tetszés, dícséret, kritika, szemrehányás, ellenvetés és visszautasítás, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség,, lehetőség, bizonytalanság, érdeklődés, érdekítélet, preferencia érdeklődési kör iránt Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés/adás, igenlő és nemleges válasz, válaszadás elutasítása, tudás/nem tudás, bizonyosság/bizonytalanság, ismerés/nem ismerés, emlékezés/nem emlékezés A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat, kínálás, meghívás és arra reagálás, reklamálás, tanácskérés és adás, segítség felajánlása, ajánlat és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betűzés, felkérés lassabb, hangosabb beszédre, beszélési szándék 101

3 jelzése, téma bevezetése, megerősítés, témaváltás, beszélgetés lezárása, körülírás, példa megnevezése Fogalomkörök/ Nyelvtan - cselekvés, történés, létezés kifejezése -birtoklás kifejezése -függő beszéd -mennyiségi és minőségi viszonyok -modalitás -esetviszonyok -logikai viszonyok, szövegösszetartó elemek Készségfejlesztés-követelmények a 12. évfolyam végére Hallott szöveg értése: kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni, ebben a fontos információt megétreni, specifikus információt azonosítani, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni, azt anyanyelven és/vagy a célnyelven összefoglalni. Szövegértés: árnyalatban megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni. választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, megértési, kifejezési problémák esetén segítséget kérni, beszélgetésben rész venni, társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejezni, gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékosan előadni Olvasott szöveg értése: kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni, kb.250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, ebben a fontos információt megérteni és a specifikus információt azonosítani, kb. 250 szavas köznyelvi szöveg felépítését megérteni, egyszerű/egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényegét megérteni, annak tartalmát anyanyelven vagy a célnyelven összefoglalni. Íráskészség: kb. 200 szavas, tényszerű információt közlő, néhány bekezdésből álló szöveget írni, gondolatait, érzelmeit változatos kifejezésekkel és szerkezetekkel, logikusan felépített, rendezett szövegben megfogalmazni, különböző szövegfajtákat létrehozni, változatos közlésformákat használni. 102

4 Évi óraszám: 111 Ismétlés kb. 30 óra. 9. évfolyam Maros-Gottlieb: Start! című tankönyv leckéjének feldolgozása gyorsított ütemben, igazodva a csoport tudásához, képességeihez. A tanterv alapján a tanulóknak a 4-8. évfolyam alatt a következő anyagrészeket kellett elsajátítaniuk: Témakörök : megszólítás, bemutatkozás, egy harmadik személy bemutatása, vásárlás, étkezések, étteremben, család, napirend, szabad idő, idegen nyelvek, nyelvtanulás, öltözködés,lakás, utazás, nyaralásű Nyelvtani fogalomkörök: cselekvés, létezés kifejezése( sein, es gibt,vokalwechsel, trennbare Verben, Präsens, Perfekt) birtoklás kifejezése(haben, von, Possessivpronomen) térbeli viszonyok időbeli viszonyok(gyakoriság, időtartam, időpont) mennyiségi viszonyok(határozott és határozatlan mennyiség) minőségi viszonyok (wie?) modalitás (müssen,können,wollen,mögen,dürfen jelen időben, felszólítás) esetviszonyok(nominativ, Akkusativ, Dativ) logikai viszonyok(alárendelések) szövegösszetartó eszközök:kötőszók( und, oder,aber,denn,sondern,dass),névmások(személyes és mutató névmások, man) Kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, bemutatás, bemutatkozás, érdeklődés hogylét iránt, engedélykérés, köszönet, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, bánat, bosszúság, véleménynyílvánítás,, egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nem tetszés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás, kérés, felszólítás, javaslat, meghívás, kínálás, visszakérdezés, nem értés, betűzés kérése, betűzés A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 103

5 Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgást követni. Olvasott szöveg értése kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 150 szavas, köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveget követni. Íráskészség kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 14. lecke: WIENER GESCHICHTEN / közlekedés Kommunikációs szándékok: események leírása, információkérés, információadás Szókincs: közlekedés, közlekedési eszközök Nyelvtani fogalomkörök: birtokos eset, birtokos szerkezet, elöljárószavak áttekintése Készségfejlesztés: írott szöveg fontos információinak megkeresése, intenzív hallásértés: térképen a helyes útvonal azonosítása, útbaigazítás szóban és írásban; levélben meghívni valakit/útvonal leírása Kiegészítő anyag: nyelvi játékok rövid események alkotására, elbeszélésére 15. lecke: KEIN PROBLEM / egy különös hétköznap története Kommunikációs szándékok: felszólítás, akarat és kötelezettség, bocsánatkérés és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés, csodálkozás, öröm, remény, bosszúság, sajnálkozás, nem tudás, ismétléskérés Szókincs: tisztálkodás, telefonálással kapcsolatos kifejezések Nyelvtani fogalomkörök: visszaható igék, a visszaható szerkezet, névmási határozószavak Készségfejlesztés: intenzív és szelektív hallásértés: hallott szöveget összehasonlítani az üzenetekkel, hallott szöveg lényeges információinak csoportosítása, rajz alapján történet elmésélése, jegy ill. tortarendelés, történethez rövid befejezést írni Kiegészítő anyag: nyelvi játékok a visszaható igék gyakorlására 104

6 16. lecke: SCHÜLER FÜR ALLES / diákmunka Kommunikációs szándékok: dolgok, személyek leírása, kívánság, elutasítás, bizonytalanság, meggyőzés, ígéret, egyetértés Szókincs: foglalkozásnevek, diákmunkával kapcsolatos tevékenységek Nyelvtani fogalomkörök: melléknévfokozás, hasonlítás, weil kötőszó, ok-okozati viszony kifejezése, alárendelt mellékmondatok, lassen ige használata, jemand niemand használata Készségfejlesztés: szöveg globális értése kérdések alapján; beszélgetés a tanulás melletti munkáról, párbeszéd munkaadó és munkavállaló között, űrlap kitöltése, álláshirdetésre jelentkezés írásban Kiegészítő anyag: diákújság 17. lecke: ENDLICH FAHREN WIR AUF URLAUB / utazás, nyaralás Kommunikációs szándékok: információkérés, információadás, szándék, terv, tetszés, nem tetszés, dicséret, kritika, események leírása Szókincs: utazás, közlekedési eszközök, nyaraláshoz kapcsolódó tevékenységek Nyelvtani fogalomkörök: melléknév gyenge ragozása, dátum, időhatározók, országnevek névelővel Készségfejlesztés: intenzív hallásértés: szereplők állításainak összehasonlítása (nyaralás), beszélgetés nyaralásról (érvelés), információkérés a pályaudvaron, hallott szöveg lényeges információit csoportosítani, írott szöveg információit helyes logikai sorrendbe állítani, a történetet szóban összefoglalni, a lakóhely látnivalóinak bemutatása írásban Kiegészítő anyag: német fiatalok utazási szokásai (munkafüzetben) 18. lecke: HABEN SIE EIN ZIMMER FREI? / szállodában Kommunikációs szándékok: információkérés, információadás, dolgok leírása Szókincs: szobafoglalás, szállodai szolgáltatások Nyelvtani fogalomkörök: a melléknév erős és vegyes ragozása Készségfejlesztés: szobafoglalás írásban, szállodai párbeszédek, hallott szövegből specifikus értése (szállodai szolgáltatások), szállodai prospektus és egy németországi statisztika olvasása és megbeszélése, levélírás az utazásról, téli történet elmesélése a képek ill. a megadott kifejezések segítségével Kiegészítő anyag: Luxushotel auf dem Mond (munkafüzetben) 19. lecke: SCHULE MACHT SPASS / iskola, osztálykirándulás Kommunikációs szándékok: dolgok leírása, véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés, valaki igazának elismerése és el nem ismerése, kritika, események leírása Szókincs: tantárgyak, iskolai élet Nyelvtani fogalomkörök: Imperfekt, módbeli segédigék Imperfektje, főnevesült melléknevek Készségfejlesztés: egy német és egy svájci iskoláról szóló szövegből a lényeges információk megértése, összehasonlítása a magyar iskolákkal, beszélgetés az ideális iskoláról; hallott szövegből (iskoli kirándulás) a lényeges információk kiszűrése, riportkészítés ęrás: diákújságban az iskola bemutatása Kiegészítő anyag: Welcher Schülertyp bist du? (újságcikk a munkafüzetben) 105

7 20. lecke: GUTE BESSERUNG / betegségek, orvosnál Kommunikációs szándékok: információkérés, információadás, felszólítás, tiltás, bizonyosság, bizonytalanság, véleménykérés és arra reagálás, javaslat és arra reagálás, események leírása Szókincs: betegségek, testrészek, rendelőben, gyógyulással kapcsolatos szavak, kifejezések Nyelvtani fogalomkörök: Passiv Präsens, sollen és müssen használata Készségfejlesztés: Olvasás (intenzív): szövegrészek és képek párosítása, párbeszéd az orvosi rendelőben, hallott szövegben a lényeges információk megértése, jegyzetkészítés Kiegészítő anyag: Krankenhaus im Urwald (munkafüzetben) 21. lecke: BUDAPEST ANNO / országismeret Kommunikációs szándékok: személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, csodálkozás, bánat, véleménykérés, dolgok leírása, ellenvetés, tetszés, nem tetszés, sajnálkozás, képesség, lehetőség, visszakérdezés Szókincs: budapesti látnivalók, Rostock, Salzburg, Luzern látnivalói Nyelvtani fogalomkörök: nincs új anyag Készségfejlesztés: városokról szóló szöveg lényeges információinak megértése, a specifikus információk azonosítása, beszélgetés: utazási tervek/elképzelések Kiegészítő anyag: egy-egy város bemutatása (csoportmunka) Kötelező éves óraszám: 111 óra (Maros Judit: Unterwegs leckéi) Kommunikációs szándékok 10. évfolyam Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság. 106

8 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, egyetértés, egyet nem értés, érdeklődés, érdektelenség, tetszés, nem tetszés, dicséret, kritika, ellenvetés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret; szándék, terv, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat és arra reagálás, kínálás és arra reagálás, meghívás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betűzés kérése, betűzés, felkérés lassabb, hangosabb beszédre, beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, megerősítés, témaváltás, beszélgetés lezárása. Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, térbeli és időbeli viszonyok, függő beszéd, mennyiségi és minőségi viszonyok, modalitás, esetviszonyok, logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök. 107

9 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. Beszédkészség árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése beszélgetésben részt venni; kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. Íráskészség kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat használni. 0. lecke: Deutschlernen fällt mir leicht 1. lecke: WIEN, WIE ES KLINGT / lakás, lakóhely Kommunikácós szándékok: dolgok megnevezése, leírása, véleménynyilvánítás, egyetértés, ellentmondás, tetszés, nem tetszés, érdeklődés értékítélet iránt Szókincs: lakás, lakóhely 108

10 Nyelvtani fogalomkörök: Handlungspassiv, Zustandspassiv (Präsens, Perfekt, Präteritum) Készségfejlesztés: különböző lakóházakat bemutató szövegben a lényeges információk csoportosítása táblázatban (előnyök és hátrányok), állásfoglalás, beszélgetés: ki hol szeretne lakni?, hallásértés: Bécs látnivalói, szöveg összefoglalása németül Kiegészítő anyag: lakáshirdetések (Boócz-Barna-Kóczián-Leitner: Schreiben: Kleinanzeigen schreiben, 77. oldal) 2. lecke: RUND UM DIE UHR / háztartás Kommunikációs szándékok: események leírása, véleménynyilvánítás, tetszés, nem tetszés, felszólítás, érdeklődés preferencia iránt Szókincs: házimunkával kapcsolatos tevékenységek, elektrotechnikai cikkek a lakásban, háztartási gépek, napirenddel kapcsolatos szavak, kifejezések Nyelvtani fogalomkörök: zu + Infinitiv Készségfejlesztés: napirendről szóló szövegben a specifikus adatok azonosítása, gyesen lévő apukákról szóló hallott szöveg lényeges pontjainak megértése, ezek alapján az írott szöveg kiegészítése, szövegre feltett kérdések megválaszolása, beszélgetés a saját napirendről, ki milyen házimunkát végez stb. Kiegészítő anyag: Schreiben: Kontaktzettel schreiben (66. oldal), Lázár Györgyné: Kommunikatives Deutsch :110, 135/1,2,136/5,6 (egyetértés,elutasítás) 3. lecke: LIEBE WIE SPAGHETTI /szerelem Kommunikációs szándékok: téma bevezetése, személyek leírása, kívánság, képesség, tetszés, nem tetszés, egyetértés, egyet nem értés, ellenvetés, történet elbeszélése Szókincs: külső és belső tulajdonságok, iskolai és szabadidős tevékenységek, hobbi Nyelvtani fogalomkörök: okhatározói mellékmondat (weil, da), magyarázó mondat (denn), célhatározói mellékmondat (damit, um... zu+inf), jelen idejű feltételes mondat, ob kötőszó Készségfejlesztés: írásban és szóban jellemezni az ideális házastársat, szerelemről szóló írott szövegben a fontos információk csoportosítása, az itt elhangzó véleményekkel kapcsolatban állásfoglalás, beszélgetés, hallott szövegben a lényeges információ elkülönítése a lényegtelentől, a fontos információk megértése, képek alapján egy szerelmió történet írása Kiegészítő anyag: Kommunikatives Deutsch 144/1, 2 (sajnálkozás, vigasztalás, megnyugtatás) 4. lecke: FERNSEHPAUSE / televízió Kommunikációs szándékok: dolgok, személyek leírása, történet elbeszélése, véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás, érdeklődés, érdektelenség Szókincs: tévéadások, tévézési szokások, tévéműsor Nyelvtani fogalomkörök: ohne dass/ohne... zu+inf, anstatt dass/anstatt... zu+inf Készségfejlesztés: kérdőív összeállítása a tévézési szokásokról, ennek kiértékelése a csoportban, barkochba - melyik adásra gondoltam? -, tájékozódás a tévéműsorban, specifikus információk azonosítása, vázlat készítése írásban, történet elmesélése, beszélgetés a tévé szerepéről (előnyök, hátrányok, eltérő álláspontok) Kiegészítő anyag: Kommunikatives Deutsch, 119., (véleménykérés) 5. lecke: ARBEIT, DIE SPASS MACHT / munka Kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, elégedettség, elégedetlenség, szándék, terv, dolgok leírása 109

11 Szókincs: foglalkozások jellemzői, munkahely, munkahelyi tevékenységek Nyelvtani fogalomkörök: vonatkozói mellékmondat, vonatkozó névmások Készségfejlesztés: beszélgetés a különböző foglalkozások előnyeiről és hátrányairól, ki mi szeretne lenni és miért, statisztika értékelése, írott szövegben a fontos információk megtalálása, ezek csoportosítása, hallott szövegben specifikus információk azonosítása, humoros kép leírása Kiegészítő anyag: Schreiben: Formelle Briefe schreiben (18. oldal) 6. lecke: DER EISKALTE ENGEL (életmód, életstílus) Kommunikációs szándékok: személyek leírása, véleménynyilvánítás, tetszés, nem tetszés, dicséret, kritika, valaki igazának elismerése, el nem ismerése, ellenvetés Szókincs: külső és belső tulajdonságok, testrészek, divatbemutató Nyelvtani fogalomkörök: melléknévragozás (ismétlés), főnévvé vált melléknevek Készségfejlesztés: képen látható személyek jellemzése szóban, tetszés/nem tetszés, mi tetszik rajtuk, mi nem, írott szövegben a lényeges információk megkeresése (német topmodell) a szöveg összefoglalása szóban, a horoszkópról (eltérő álláspontok), hallott szövegben a lényeges információk megértése, apróhirdetések olvasása, írása Kiegészítő anyag: Kommunikatives Deutsch ( , 157/1, 158/4, 5, 159/10, érzelmek kifejezése) 7. lecke: WIE ESSE ICH MICH GESUND? / étkezés Kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, tanácskérés/adás, javaslat és arra reagálás, tiltás, felszólítás, beszélési szándék jelzése, megerősítés Szókincs: élelmiszerek, étkezési szokások, receptek, bécsi kávé(ház), bécsi étlap Nyelvtani fogalomkörök: melléknévi igeneves szerkezetek Készségfejlesztés: globális és szelektív szövegértés (német étkezési szokások, statisztika ) beszélgetés: étkezési szokások, vélemények; hallott szöveg lényeges pontjainak megértése (magyar és német szokások összehasonlítása), szövegértés: ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése (bécsi kávéházak), fontos információk csoportosítása, párbeszéd kávéházban, képtörténet elmesélése szóban és írásban Kiegészítő anyag: Brotzeitstünde in München/Risotto für alle im Tessin (tankönyvben) 8. lecke: ZEIT IST GELD / pénz, vásárlás Kommunikációs szándékok: kérés, sajnálkozás, bosszúság, feltételezés, bizonytalanság, információkérés, információadás, segítségkérés és arra reagálás, beszélési szándék jelzése, megerősítés, témaváltás, esemény leírása Szókincs: pénzváltás, árucikkek, vásárlás, üzletek Nyelvtani fogalomkörök: je... desto/je... um so, brauchen... zu+inf, határozatlan névmások Készségfejlesztés: olvasott szöveg (újságcikk egy milliomos koldusról) lényeges pontjainak megértése, szövegre feltett kérdések árnyalt megválaszolása, riportkészítés, újságcikk írása szalagcím alapján, beszélgetés ki mire költi a zsebpénzét, farmervásárlásról szóló hallott szöveg lényeges információinak megértése, csoportosítása, a történet befejezése, hasonló szituációk eljátszása, beszélgetés ki hol szeret vásárolni (kis üzletben vagy bevásárlóközpontban), előnyök és hátrányok, eltérő vélemények, meggyőzés, ellenvetés, kétség, vásárlásról szóló hallott szöveg összehasonlítása a bevásárlócédulával Kiegészítő anyag: Kurt Franz: Verrückte Namenwelt (munkafüzetben) 110

12 9. lecke: ENDLICH FEIERABEND / szabad idő Kommunikációs szándékok: meghívás és arra reagálás, érdeklődés, érdektelenség, szándék, terv, javaslat és arra reagálás, dicséret, kritika, ellenvetés, tetszés, nem tetszés, tanácsadás Szókincs: szabadidős tevékenységek, házibuli, vendégség Nyelvtani fogalomkörök: időhatározói mellékmondatok Készségfejlesztés: Beszédkészség: műsorajánló alapján programegyeztetés (beleegyezés, rábeszélés, ellenvetés), beszélgetés a szabadidős tevékenységekről, globálios és szelektív hallásértés: történet lényeges pontjainak megértése, befejezése, véleménynyilvánítás, tanácsok olvasott szöveg alapján, megértése, a bekezdéscímek kitalálása, a szöveg specifikus információinak azonosítása, a szöveg dramatizálása, történet elmesélése különböző szempontból, naplóírás Kiegészítő anyag: Kommunikatives Deutsch: 114, 141/1, 2 142/3, 4, 5 (meghívás) 10. lecke: RAUS AUS DEM ALLTAG / nyaralás Kommunikációs szándékok: bosszúság, csodálkozás, öröm, remény, bizonyosság, bizonytalanság, véleménynyilvánítás, elégedettség, elégedetlenség, ellenvetés, rábeszélés, meggyőzés, beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, témaváltás, megerősítés, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Nyelvtan: haben+zu Inf., sein+zu Inf., Passiv+Modalverb Szókincs: utazás, előkészületek, aktív és passzív pihenéshez kapcsolódó kifejezések Készségfejlesztés: hallott szöveg lényeges pontjainak megértése (nyári tervek), beszélgetés, vita úticélokról, olvasói levelek, megválaszolása írásban, párbeszédek készítése a nyaralás előkészítéséről képek alapján, olvasott szöveg specifikus információinak kigyűjtése (tennivalók), másoknak tanácsot adni, hallott szöveget összehasonlítani a képpel ill. levéllel Kiegészítő anyag: Schreiben: Eine Skelettgeschichte schreiben (9. oldal) 11. lecke: HOCHZEIT IM WIGWAM / házasság Kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, ellenvetés, meggyőzés, valaki igazának elismerése, el nem ismerése Szókincs: esküvő, esküvői szokások, együttélés, válás Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mód jelen idő, összehasonlítás (als wenn, als ob, als) Készségfejlesztés: német esküvői szokásokról szóló hallott szöveg lényeges információit kiszűrni, csoportosítani, kérdésekre válaszolni, beszélgetés a magyarországi esküvőkről, összehasonlítás, érvek, ellenérvek gyűjtése a házasság vagy együttélés témáról, beszélgetés, vita, különböző álláspontok, meggyőzés, ellenvetés a megadott kulcsszavak segítségével, újságcikk írása, fogalmazás a XXI. századról Kiegészítő anyag: Kommunikatives Deutsch 113, Schreiben: Kontaktbriefe schreiben 11. évfolyam Kötelező éves óraszám: 111 óra (Unterwegs leckéi, Grünes Licht 1-4. leckéi) Tartalom A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. Kommunikációs szándékok (Lásd a 12. évfolyam tantervében.) 111

13 Fogalomkörök (Lásd a 12. évfolyam tantervében.) A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni. Beszédkészség árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni. Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül megérteni. Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat használni. 12. lecke: SPASS AM SPORT / sportolás Kommunikációs szándékok: véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás, egyetértés, egyet nem értés 112

14 Szókincs: sportágak, sportolási lehetőségek, sporttevékenységek Nyelvtani fogalomkörök: Konjunktiv Plusquamperfekt, Konj. Plusquamp. módbeli segédigékkel aktiv és passziv szemléletben Készségfejlesztés: beszédkészség: véleménynyilvánítás és beszélgetés a sportolásról, sportolási szokásokról, a tömeg- és élsportolásról, hallott szöveg tartalmi összevetése az olvasottal, hallott szöveg globális értése, olvasott szöveg tartalmának megvitatása, levélírás a sportolási lehetőségekről, az edzésekről Kiegészítő anyag: Hans Manz verse (munkafüzetben), Trimm dich fit! 13. lecke: DAS DENKENDE AUTO / közlekedés autóval Kommunikációs szándékok: akarat, szándék kifejezése, érvelés pro-kontra Szókincs: autóalkatrészek, az autós közlekedés szókincse Nyelvtani fogalomkörök: igei vonzatok előljáró nélkül és előljárókkal Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése adott szempontok alapján, olvasott történet befejezése, rövid tartalmi összefoglalása, beszédkészség: szituációs párbeszédek eljátszása a közlekedés témaköréből Kiegészítő anyag: Augen auf im Straßenverkehr! 14. lecke: ANDERS LEBEN & ANDERS DENKEN /környezetvédelem Kommunikációs szándékok: tetszés, nem tetszés, véleménynyilvánítás a környezetszennyezés témájában: egyetértés elégedettség, elégedetlenség, kívánságok kifejezése Szókincs: a környezetszennyezéssel, -védelemmel kapcsolatos kifejezések Nyelvtani fogalomkörök: páros kötőszavak, derselbe, dieselbe, dasselbe mutató névmás,mélléknévi vonzatok Készségfejlesztés: hirdetés szövegének a megértése, szöveg kijegyzetelése, beszédkészség: érvelés az autós közlekedés mellett, ellen (auto contra tömegközlekedés, kerékpár, vita a vidéki - nagyvárosi élet előnyeiről és hátrányairól), az olvasott interjú képzeletbeli folytatása, hallott szöveghez tartozó képek sorrendbe állítása, hallott szöveg globális értése az autózási szokásokról, lehetőségekről Kiegészítő anyag: Günther Triedwindt: Das große Los (munkafüzet), Hans Manz: Ein Weg Problemquelle Umwelt 15. lecke: SPIELEN UND QUIZZEN Év végi ismétlés, gyakorlás: 6 óra Kiegészítő anyagok találhatók: T. Bíró, Borbély, Csizmadia, Hatvani: Ein Wort gibt das andere könyv III. Boócz-Barna, Kóczián, Leitner: Schreiben, Lázár Györgyné: Kommunikatives Deutsch 113

15 GRÜNES LICHT leckéi 1. lecke: WOHNEN. ALLEIN, IM HOTEL MAMA, ODER...?/ lakás Kommunikációs szándékok: akarat, kívánság, véleménynyilvánítás, vitatkozás: egyetértés, egyet nem értés, ellenvetés visszautasítása, bizonytalanság kifejezése, a partner meggyőzése, tanácskérés, tanácsadás Szókincs: lakáslehetőségek, életmód, önálló életvezetés, együttlakás--különlakás, házimunkák, au-pair munka Nyelvtani fogalomkörök: alárendelt összetett mondatok kötőszókkal, igekötők, Perfekt, Funktionsverbgefüge Készségfejlesztés: beszédkészség: vita, véleménynyilvánítás a lakáslehetőség kérdéseiről, hallott szöveg értése megadott szempontok alapján, olvasott szöveg értése, képleírás, fordítás németről magyarra 2. lecke: KLICK MAUS/ számítógép Kommunikációs szándékok: Tetszés, nem tetszés, elégedettség, elégedetlenség, ellenvetés és annak visszautasítása, érdeklődés érdeklődési kör iránt, segítség felajánlása és arra reagálás, érvelés a számítógépezés mellett--ellen Szókincs: számítógépes, internetes szavak, a multimédia szavai Nyelvtani fogalomkörök: előljárószók, melléknévragozás, vonatkozói mellékmondatok, szóképzés, igekötős igék Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése adott szempontok alapján, információ kikeresése, a hallott szöveg alapján véleménynyilvánítás a témáról, a számítógépes lexika hallás után történő szelektálása a szövegből, a hallott szöveg visszaadása magyarul, németül, magyar szöveg tartalmi összefoglalása németül, fordítás németről magyarra 3. lecke: RUND UM DIE TECHNIK / tudomány, technika Kommunikációs szándékok: dolgok, személyek, tudománytörténeti események leírása, ismerés, nem ismerés, emlékezés, nem emlékezés, tudás, nem tudás, körülírás Szókincs: a tudomány és technika (gépek, találmányok, új eljárások) kifejezései Nyelvtani fogalomkörök: Konjunktiv II, Konjunktiv I, Passiv, vonatkozói mellékmondatok, főnévi igeneves szerkezetek 'zu'-val, 'sollen', előidejűség (nachdem), Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, adott információk kikeresése, továbblépő feladatok végzése a szövegek olvasásához kapcsolódóan, íráskészség: fogalmazásírás a jövő technikai fejlődéséről, levélírás az űrből., beszédkészség: beszélgetés a technika fejlődéséről, előnyök, hátrányok, kilátások a jövőt illetően 4. lecke: GLÜCK IM LEBEN/ boldogság, szerencse az életben Kommunikációs szándékok : értékítélet, érzelmek (öröm, bánat, félelem,sajnálkozás, remény) kifejezése, kívánság, érdeklődés preferencia, érdeklődési kör iránt, tanácskérés, tanácsadás, beszélgetés során témaváltás Szókincs: az életvitellel, a lelkiállapottal, jellemvonásokkal kapcsolatos kifejezések Nyelvtani fogalomkörök: Konjunktiv II,alárendelt mellékmondatok, előljárószók Készségfejlesztés: hallott szöveg (interjú) kérdéseinek a lejegyzése, hallott szöveg értése globálisan, részletezőn, majd a tartalom német nyelvű összefoglalása, olvasás: olvasott szövegből információk kikeresése,írás: fogalmazásírás egy szerencsés/szerencsétlen történetről, képtörténet leírása, olvasott történet folytatása írásban 114

16 12. évfolyam Kötelező éves óraszám: 96 óra Grünes Licht: 5-10.leckéi Tartalom A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés; szóbeli üdvözletküldés; személyes és hivatalos levélben megszólítás; személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás; köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás; gratuláció, jókívánságok és arra reagálás; együttérzés és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: hála; sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; félelem; bánat; bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika, szemrehányás; ellenvetés; ellenvetés visszautasítása; akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség; ígéret; szándék, terv, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása; 115

17 események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; válaszadás elutasítása; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság; ismerés, nem ismerés; emlékezés, nem emlékezés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás; reklamálás; tanácskérés, tanácsadás; segítség felajánlása és arra reagálás; ajánlat és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás; megerősítés; körülírás; példa megnevezése; témaváltás, beszélgetés lezárása. Fogalomkörök cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, térbeli és időbeli viszonyok, függő beszéd, mennyiségi és minőségi viszonyok, modalitás, esetviszonyok, logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 116

18 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. Beszédkészség árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban részt venni. Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas szöveget elolvasni; kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat használni. 5. lecke: DIE MODE LIEBT DICH/ öltözködés, divat Kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás a divatról, tetszés, nem tetszés kifejezése Szókincs: ruházat, divatos öltözködés, egyéni ízlés, szavai Nyelvtani fogalomkörök: Partizip I, II, igeragozás, melléknévragozás, szóképzés, vonatkozó mellékmondatok Készségfejlesztés: beszédkészség: vita a márkás ruhadarabokról (munkafüzet 14.gy.) és az egyéni divatízlésről, hallásfejlesztés: hallott szöveg alapján igaz-hamis állítások 117

19 jelölése, interjúkészítés, szinonímakeresés, olvasás:a farmer történetéről szóló szöveg értése, vázlatkészítés (tömörítés), a hallott és olvasott szöveg összevetése, német szöveg magyar nyelvű összefoglalása kérdések alapján (munkafüzet l5 b) 6. lecke: FESTE UND FEIERN/ karácsony, farsang Kommunikációs szándékok: ünnepi jókívánságok és arra reagálás, események, történések leírása, ismerés, nem ismerés Szókincs: a karácsonyi,szilveszteri, húsvéti, farsangi ünnep szókincse (ételek, szokások ),speciális német/svájci szokások Nyelvtani fogalomkörök:szenvedő szerkezet, előljárószók, alárendelt összetett mondatok Készségfejlesztés: beszédkészség: a magyar és német ünnepi szokások leírása, összehasonlítása, olvasáskészség: olvasott szöveg feldolgozása, a szövegértés ellenőrzése, információk kikeresése, hallásfejlesztés: hallott szöveg alapján adott mondatok kiegészítése, magyar szöveg rövid tartalmi összefoglalása németül (munkafüzet) 7. lecke: EINKAUFEN MACHT GLÜCKLICH?!/ vásárlás, üzletek Kommunikációs szándékok: kérés, segítségkérés és arra reagálás, sajnálkozás, bosszúság, elégedettség, elégedetlenség, tetszés, nem tetszés, szándék, terv, meggyőzés, ellenvetés (érvelés pro/kontra) Szókincs: élelmiszerek, tartós fogyasztási cikkek, üzletekkel, vásárlással, az áru milyenségével és minőségével kapcsolatos lexika Nyelvtani fogalomkörök: vonatkozói mellékmondatok, melléknévi igenév, előljárószók Készségfejlesztés hallásfejlesztés: hallott szöveg párosítása olvasott szöveggel (reklamáló párbeszéd két része),szelektív értés (Die Aldianer),hallott szöveg alapján jegyzetkészítés, olvasásértés megadott szempontok alapján (szómagyarázat, információkeresés, kérdésfeltevés),beszédkészség:vásárlás, reklamálás, rá-lebeszélés, íráskészség: történet leírása képek alapján (munkafüzet), német szöveg tartalmi összefoglalása magyarul 8. lecke: LACHEN SIE SICH GESUND!/egészség, betegség Kommunikációs szándékok: bizonyosság, bizonytalanság, szemrehányás, személyek belső tulajdonságainak leírása, dolgok leírása: körülírás, tanácskérés,-adás Szókincs:testrészek, betegségek, orvosi vizsgálat, kezelés, gyógyítási módszerek (hagyományos, természetes) Nyelvtani fogalomkörök:szenvedő szerkezet, melléknévi igeneves szerkezet, feltételes mód, előidejűség (nachdem...) Készségfejlesztés: hallásfejlesztés: hallott szövegből információk kikeresése, beszédkészség: meggyőzés, rábeszélés, vita pro/kontra, gyógyítási módszerek, képtörténet elmesélése, olvasott szöveg értése:szókincsmunka, a szöveg szakaszokra bontása, íráskészség: levélben érvelés a távgyógyítási módszer mellett, német szöveg tartalmi összefoglalása németül, német szöveg magyarra fordítása (munkafüzet) 9. lecke: SUCHT -- EIN TEUFELSKREIS/ káros szenvedélyek Kommunikációs szándékok:érvelés, meggyőzés,ellenvetés, annak visszautasítása véleménynyilvánítás, segítség felajánlása és arra reagálás, tanácsadás Szókincs: szenvedélybetegségek: kábítószerek, alkohol, dohányzás, játékszenvedély tünetei, a gyógyítás módszerei Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mód, igekötők, melléknévfokozás, igei és névszói vonzatok, alárendelő összetételek Készségfejlesztés: olvasáskészség:olvasott szövegből ismeretlen szavak jelentésének megértése, megmagyarázása, a témával kapcsolatos szókincs feldolgozása,a szöveg tartalmi 118

20 összefoglalása németül,olvasói levelek és az azokra adott válaszlevelek összepárosítása, beszédkészség: vita a szenvedélyek károsságáról, a rá-és leszokásról, hallásfejlesztés: hallott szöveg alapján kérdések megválaszolása,, a hallott események időrendbe rakása, a "kábítós szoba" fogalmának megértése, érvek, ellenérvek felsorolása, íráskészség: fogalmazás írása megadott témáról adott kifejezésekkel (munkafüzet), magyar szöveg német nyelvű tartalmi összefoglalása német szöveg fordítása magyarra 10. lecke: WETTERKÜCHE / időjárás, éghajlat Kommunikációs szándékok: időjárás, éghajlat, lelkiállapot leírása, tanácsadás, emlékezés, nem emlékezés, érzelmek kifejezése Szókincs: az időjárással, éghajlattal, a környezetszennyezéssel és az emberre gyakorolt hatásával kapcsolatos szókincs Nyelvtani fogalomkörök: alárendelő összetételek, a melléknév felsőfoka (munkafüzet) Készségfejlesztés: beszédkészség:az időjárással, évszakokkal kapcsolatos érzelmek tetszés-- nem tetszés kinyilvánítása, érdeklődés a partner időjárással kapcsolatos érzelmeiről, tanácsadás időjárási panaszokra, hallásfejlesztés: a 'klimaorvossal 'készült interjú szelektív értése,ennek alapján hiányos szöveg kiegészítése, olvasott szöveg értése, a szóhiányok pótlása a versekben, olvasott szövegből információk kikeresése, továbblépő feladatok végzése: tanácsadás időjárásváltozásra érzékeny embereknek, német szöveg fordítása magyarra, magyar szöveg tartalmi összefoglalása németül A Grünes Licht nem hoz új nyelvtani anyagot, az eddig tanultakat összefoglalóan gyakoroltatja, ismétli. Célok és feladatok MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET évfolyam Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév végére az A1 A2 közötti szintet, a 12. évfolyam befejezésére pedig az A2 B1 közötti szintet elérjék a diákok. A célok és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel. Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 119

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. A vizsga szintje a KER szerinti B1 Érettségi témakörök 1. Személyes vonatkozások, család a. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4243 Téglás, Úttörő u. 15. Telefon./fax: 52/384-410 E-mail: rfami@rakoczi-teglas.sulinet.hu Web: www.teglas.sulinet.hu OM azonosító: 031051

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Javító vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Általános tudnivalók A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL. A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc. szóbeli vizsga: 10 perc

Általános tudnivalók A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL. A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc. szóbeli vizsga: 10 perc A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL Általános tudnivalók A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc szóbeli vizsga: 10 perc Értékelés: 25-45% - elégséges 46-60% - közepes 61-79% - jó 80-100%

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből A Javítóvizsga témakörei 9-12. évfolyamon angol nyelvből 9.Évfolyam: 1.Szókincs: köszönési,üdvözlési formák,országnevek, színek, számok, abc, az órán használt szavak, kifejezése, környezetünkben található

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

ÓRATERV ELSŐ IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV. Évfolyam Heti óraszám 6 4 4,5 4. Éves óraszám , Évfolyam

ÓRATERV ELSŐ IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV. Évfolyam Heti óraszám 6 4 4,5 4. Éves óraszám , Évfolyam NÉMET ÓRATERV ELSŐ IDEGEN NYELV Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 6 4 4,5 4 Éves óraszám 222 148 169,5 128 MÁSODIK IDEGEN NYELV Évfolyam 10. 11. 12. Heti óraszám 2 4 6 Éves óraszám 74 148 192 2 9 12.

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Összeállította: Gattyán Éva munkaközösség-vezető Mezőkövesd, 2017. február 10. 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Német mint első idegen nyelv 5 12. évfolyam Német nyelv HELYI TANTERV Óraszámok, szintek áttekintése évfolyam 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 5 5 5 5 5

Részletesebben