FRANCIA 9. évfolyam. Második idegen nyelv (3 ó) 111 óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRANCIA 9. évfolyam. Második idegen nyelv (3 ó) 111 óra"

Átírás

1 FRANCIA 9. évfolyam Második idegen nyelv (3 ó) 111 óra I. Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákok a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz jussanak. Ezt megkönnyítik az első nyelv elsajátításából adódó tapasztalatok, hiszen az általános feladat-típusok, követelmények és a lehetséges óravezetési stratégiák már ismertek a diákok számára. II. Fejlesztési követelmények A tanuló tudjon néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szövegeket megalkotni és megérteni. II. Belépő tevékenységformák Levélírás formai és tartalmi sajátosságok (rövidebb magánlevelek megfogalmazása) IV. Tartalmak TÉMAKÖRÖK 1. Én és a családom személyi adatok, foglalkozások, családi ünnepek 2. Az otthon szűkebb környezet, emberi kapcsolatok 3. Étkezés élelmiszerek 4. Szabadidős tevékenységek: házibuli, bál, vendégfogadás 15 óra 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 2. Érzelmek és lelkiállapotok 3. Személyes beállítódás 4. Információkérés 5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kezdő szinten 48 óra FOGALOMKÖRÖK Cselekvések kifejezése Birtoklás kifejezése - avoir - adjectifs possessifs - de, ā térbeli viszonyok irányok időbeli viszonyok gyakoriság, - időpont - jelenidejűség - jövő idő: futur proche - birtokviszony 169

2 mennyiségi viszonyok - egyes- és többesszám - tőszámnevek - sorszámnevek - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek minőségi viszonyok alapvető melléknevek szövegösszetartó eszközök 48 óra V. Tankönyvek, taneszközök Michel Soignet-Szabó Anita: France-Euro-Express 1 Lecons 1-10 munkafüzet hangkazetta egyéni, a témakörökhöz és nyelvtani anyaghoz fűződő aktuális kiegészítő anyagok fénymásolat formájában A választott tankönyv egy széles körben használt, könnyen beszerezhető, a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett, taneszköz. Gimnáziumi tanulók számára ajánlott tankönyvsorozat. Első kötete megjelent 1996-ban, a 4. kötet megjelent 2000 decemberben. Figyelmet fordít az összes készség fejlesztésére, (fordítás, szövegértés, hallgatás, írás) a kor kívánalmait követve kommunikáció centrikus. Életből merített szituációi segítik a hallgatók beszédkészségének fejlesztését, hasznos információkat tartalmazó olvasmányai pedig a diákok civilizációs ismereteinek szélesedését, intellektuális horizontjuk tágulását idézik elő. VI. Számonkérés, beszámoltatás 5 érdemjegy félévente nagydolgozat évi 3 a.) Személyes, szóbeli értékelés - a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, segítése - érdemjegyekhez fűzött indoklás - félévi év végi jegyek indoklása - szülői értekezletek és fogadóórák során b.) Írásbeli, szöveges értékelés - dolgozatokhoz írt rövid vélemény - értesítés a várható bukásról az osztályozó értekezlet előtt egy hónappal (szaktanár osztályfőnök) c.) osztályozás - a kezdő évfolyamok tanulóinak teljesítményét 1 hónapig lehetőleg csak pozitívan értékeljük, elsősorban szóban, az adható osztályzat mértékére csak utalunk, - a hagyományos ötfokú skála érdemjegyeivel osztályozunk - minimum 3 érdemjegy félévente - folyamatos számonkérés szóban és írásban szóban memoriterek, történetek tartalmának összefoglalása, irányított vagy rögtönzött dialógusok előadása írásban röpdolgozatok szódolgozat 170

3 - típusdolgozatokra épülő röpdolgozat - rövidebb egyéni írásmű - nagydolgozat évi 3 - a tanórai aktivitás esetleges értékelése osztályzattal - az osztályzatokat a tanév keletkezésükkor közli a tanulókkal, szóbeli magyarázatot fűz hozzájuk, a jegyeket beírja a naplóba - A félévi és év végi osztályzatokat a tanulókkal megbeszéljük. VII. A magasabb évfolyamba lépés feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kéréseket és utasításokat követni, egyszerűbb szövegből fontos információt kiszűrni, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes egyszerűen felépített kérdésekre egyszerű választ adni, megértési problémák esetén segítséget kérni, egyszerű párbeszédben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes egy egyszerűbb szöveget felolvasni, benne a lényegi információt megérteni, képpel illusztrált történetet követni. Íráskészség A tanuló legyen képes néhány szóból álló mondatot helyesen leírni, egyszerűbb közléseket megfogalmazni, egyszerűbb szövegeket létrehozni. I. Célok és feladatok FRANCIA 10. évfolyam Második idegen nyelv (3 ó) (k) 111 óra A 10. évfolyam céljai, feladatai : A tanulók képesek legyenek megérteni és használni a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és alapvető fordulatokat, amelyek az őket közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak és amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tudjanak kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserélnek mindennapi dolgokról. Le tudják írni egyszerű formában a viszonyulást valamihez, képesek legyenek megérteni hallott vagy olvasott szövegek lényegét. Ismerjék a kerettantervben feltüntetett témakörök tartalmát, lexikáját, fordulatait, s azt alkalmazni is tudják. 171

4 II. Fejlesztési követelmények A tankönyv feladatai az előírt készségek gyakoroltatására épülnek. A tanulók ismert témakörökben és életszerű helyzetekben kérnek és adnak információt, szóban és írásban egyszerű mondatokat alkotnak, egyszerű kérdéseket tesznek fel, egyszerű párbeszédekben vesznek részt, olvasott és hallott szövegből a lényeget kiszűrik, a keresett információt megtalálják, a tanár és társaik utasítására reagálnak. A szövegértés fejlesztése eredeti forrásból vett, de a tanulók nyelvi szintjéhez igazított szövegeken keresztül történik. Az egyes leckék végén található kifejezés gyűjtemény a valós élet mindennapi beszédhelyzeteire készíti fel a tanulókat. A munkafüzet a tankönyv szerves kiegészítő része: a szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlásra irányuló feladatokon kívül a tanulók íráskészségét fejlesztő feladatok találhatók benne. A kerettantervi elvárásoknak megfelelően ezek a feladatok képessé teszik a tanulókat arra, hogy néhány szavas mondatokat helyesen leírjanak, közléseiket tanult minta alapján megfogalmazzák és különböző strukturált szövegfajtákban fejtsék ki gondolataikat. Kerettantervi cél a tanulók nyelvtanulási stratégiáinak kialakítása és rögzítése is. A tankönyv elsősorban a tanulók szókincsfejlesztését próbálja elősegíteni különböző szótárhasználati és szótanulási stratégiák bemutatásával. III. Belépő tevékenységformák Előre megadott témakörökben önálló kiselőadás tartása (kb.5 percben) 7 óra IV. Tartalmak TÉMAKÖRÖK 1. Tágabb környezetünk: - falu, kisváros, világváros, Párizs, Budapest nevezetességei - a lakóhely bemutatása 2. Szabadidő, szórakozás: - művészetek, sportok gyűjtemények, múzeumok vásárlás 3. Étkezés, étkezési szokások nálunk és Franciaországban 15 óra KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok a, bemutatkozás, bemutatás b, szokás kifejezése c, levélírás: személyes levél írása d, bocsánat kérése és arra reagálás 172

5 2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok a, csodálkozás 3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok a, valaki igazának elismerése és el nem ismerése b, egyetértés, egyet nem értés c, érdeklődés, érdektelenség d, tetszés, nem tetszés e, akarat, kívánság f, kötelezettség g, terv 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok a, információ kérése, adás b, ismerés, nem ismerés 5. A partner cselekvést befolyásoló kommunikációs szándékok a, segítségkérés és arra való reagálás, segítség felajánlása b, javaslat és arra reagálás c, meghívás és arra reagálás 6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok a, megértés biztosítása 38 óra FOGALOMKÖRÖK Cselekvés, történés kifejezése - Jelenidejűség - Múltidejűség - Jövőidejűség Új rendhagyó igék passé crécent passé composé imparfait futur proche mint ismétlés futur Simple új anyag Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok Időbeli viszonyok - mint ismétlés - irányok, iránymeghatározás - gyakoriság - időhatározószók, kérdezés az időre - időpont - időtartam 173

6 Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok - egyes és többesszám - tőszámnevek - mint ismétlés - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - összehasonlítás - rendhagyó melléknevek - új anyag - melléknév fokozás 48 óra V. Tankönyvek, taneszközök Michel Soignet Szabó Anita: France Euro Express 1 (Lecons 11-15) Fee 12 (Lecons 1-5) Munkafüzet Hangkazetta Egyéni, a témakörökhöz és nyelvtani anyaghoz fűződő aktuális, frissen publikált kiegészítő anyagok fénymásolat formájában. A választott tankönyv egy széleskörben használt, könnyen beszerezhető, a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett, új tankönyvsorozat, elsősorban gimnáziumi tanulók számára ajánlott taneszköz. Figyelmet fordít az összes készség fejlesztésére, (fordítás, szövegértés, hallgatás, írás) a kor kívánalmait követve kommunikáció centrikus. Életből merített szituációi segítik a tanulók beszédkészségének fejlesztését, hasznos információkat tartalmazó olvasmányai pedig a diákok civilizációs ismereteinek szélesedését, intellektuális horizontjuk tágulását idézik elő. VI. Számonkérés, beszámoltatás a.) személyes, szóbeli értékelés - a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, segítése - érdemjegyekhez fűzött indoklás - félévi, év végi jegyek indoklása - szülői értekezletek és fogadóórák során b.) írásbeli, szöveges értékelés - dolgozatokhoz írt rövid vélemény - értesítés a várható bukásról az osztályozó értekezlet előtt egy hónappal ( szaktanár- osztályfőnök ) c.) osztályozás - a hagyományos ötfokú skála érdemjegyeivel osztályozunk - minimum 3 érdemjegy félévente - folyamatos számonkérés szóban és írásban szóban- memoriterek, történetek tartalmának összefoglalása, irányított vagy rögtönzött dialógusok előadása írásban- röpdolgozatok- szódolgozat - típusmondatokra épülő röpdolgozat - teszt - rövidebb egyéni írásmű - nagydolgozat- évi 3 3 óra - a tanórai aktivitás estleges értékelése osztályzattal - az osztályzatok a tanár keletkezésükkor közli a tanulókkal, szóbeli magyarázatot fűz 174

7 hozzájuk, a jegyeket beírja a naplóba - a félévi és év végi osztályzatokat a tanulókkal megbeszéljük VII. A magasabb évfolyamba lépés feltételei - a tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni, ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, fontos információt megérteni, köznyelvi beszélgetés vagy lényeges szöveg lényeges pontjait megérteni. Beszédkészség a tanuló legyen képes egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, hétköznapi beszélgetésben részt venni, társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése a tanuló legyen képes kb. 100 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni, a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni, ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, fontos információt megtalálni, egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni. Íráskészség a tanuló legyen képes kb. 10 mondatos, tényszerű információt közvetítő szöveget írni, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget leírni, különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni. FRANCIA 11. évfolyam Második idegen nyelv (3 ó) (k) 111 óra I. Célok és feladatok. A diákok ismerjék a kerettantervben szereplő témakörök tartalmát, lexikai elemeit, fordulatait és azokat a maguk szintjén tudják alkalmazni szóban és írásban, szókincskészletüknek megfelelően. Értsék meg hosszabb terjedelmű autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, tudják kiszűrni a lényeges információt. Tudjanak egyszerű, folyamatos szöveget alkotni az ismert témákban. Értsék meg az őket közvetlenül érintő beszédtémákban (pl. alapvető személyes, családdal kapcsolatos információk, érdeklődési kör, tájékozódás, vásárlás stb.) használt gyakori kifejezéseket, mondatokat. Rutinszerű nyelvi helyzetekben tudjanak alapszinten kommunikálni, véleményt alkotni. 175

8 II. Fejlesztési követelmények A tanulók az ismert témakörökben tudnak szóban és írásban információt cserélni, szövegeket megérteni és létrehozni,felhasználva az órákon tanult árnyaltabb kifejezéseket. Szókincsüket folyamatosan bővítve egyszerű nyelvi helyzetekben tudnak kommunikálni, véleményt elmondani, törekedve az elsajátított választékosabb szófordulatok alkalmazására, képesek interakcióba lépni a célnyelvet beszélő emberekkel. Törekednek nyelvi ismereteik bővítésére felhasználva a tömegkommunikációs eszközök (sajtó, médiák) adta lehetőségeket. III. Belépő tevékenységformák Egyszerű beszámolók készítése célnyelven Hivatalos levelek megfogalmazása Interjúkészítés IV. Tartalmak TÉMAKÖRÖK 1. Ország ismeret hogyan látják más nemzetiségűek a franciákat a francia kultúra, tudomány eredményei 2. Az iskola világa francia, magyar iskolarendszer 3. Szolgáltatások bevásárlás, nagyáruházak, reklámok 4. Utazás országúti közlekedés problémái, utazásrepülőn 5. Étkezés zöldségek, növények, gyümölcsök jellegzetes francia ételek, főzőeszközök 6. Egészség betegség: leggyakoribb betegségek 7. Telefonálás telefonos kommunikáció 36 ÓRA BESZÉDSZÁNDÉKOK 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 2. Érzelmek kifejezése 3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezése 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 5. A partner cselekvését befolyásoló szándékok 6. Interakcióban jelentkező kommunikációs szándék 36 ÓRA FOGALOMKÖRÖK Cselekvés, történés, létezés kifejezése voie passive (új) le factitif passé composé imparfait futur simple jelenidejűség múltidejűség jövőidejűség 176

9 Modalitás Birtoklás Térbeli viszonyok pouvoir savoir devoir vouloir gérondif avoir pronom possessive de ā Irányok, helymeghatározás Prepositions Adverbes Időbeli viszonyok Gyakoriság adverbes Időpont -- le matin ou Időtartam Indicateur - temporels Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Logikai viszonyok Egyes/többesszám Tőszámnevek Sorszámnevek Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Határozatlan névmások Összehasonlítás Melléknévfokozás Rendhagyó melléknevek Kötőszavak Szándék Feltételes mód le conditionel présent Időhatározói mellékmondatok le gérondif Expression de la cause Szövegösszetartó eszközök Névelők Névmások 36 ÓRA 177

10 V. Tankönyvek, taneszközök Michel Soigne Szabó Anita: France Euro Express 2 (Lecons 6-15) Tankönyv: A választott tankönyvsorozat széles körben használt, könnyen beszerezhető A Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett taneszköz. Figyelmet fordít az összes készségfejlesztésére /fordítás, szövegértés, hallgatás, írás /. A kor kívánalmait követve kommunikációcentrikus. Életből merített szituációk segítik a hallgatók beszédkészségének fejlesztését, hasznos információkat tartalmazó olvasmányai a diákok civilizációs ismereteinek szélesedését intellektuális horizontjuk tágulását idézik elő. A tankönyvhöz kapcsolódó hangkazetta, munkafüzet Egyéni: a témakörökhöz és nyelvtani anyaghoz fűződő aktuális, frissen publikált kiegészítő anyagok, Fénymásolatok, videofelvételek VI. Számonkérés, beszámoltatás a.) személyes, szóbeli értékelés - a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, segítése - érdemjegyekhez fűzött indoklás - félévi, év végi jegyek indoklása - szülői értekezletek és fogadóórák során - b.) írásbeli, szöveges értékelés - dolgozatokhoz írt rövid vélemény - értesítés a várható bukásról az osztályozó értekezlet előtt egy hónappal / szaktanár osztályfőnök / c.) osztályozás - a hagyományos ötfokú skála érdemjegyeivel - minimum öt érdemjegy félévente - folyamatos számonkérés szóban és írásban szóban: memoriterek, történetek tartalmának összefoglalása, irányított vagy rögtönzött párbeszédek előadása írásban: röpdolgozatok szódolgozat típusmondatokra teszt rövidebb egyéni írásmű nagydolgozat évi 3 tanórai aktivitás esetleges értékelése osztályzattal Az osztályzatokat a tanár keletkezésükkor közli a tanulókkal, szóbeli magyarázatot fűz hozzájuk, a jegyeket beírja a naplóba. A félévi és az év végi osztályzatokat a tanulókkal megbeszéljük 178

11 VII. A magasabb évfolyamba lépés feltételei A hallott szöveg értése A tanuló legyen képes - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani - köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni Beszédkészség A tanuló legyen képes - árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni, - választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, - megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni - beszélgetésben részt venni, - társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes - kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni - ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek - jelentését kikövetkeztetni - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni - kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni - egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni Íráskészség A tanuló legyen képes - kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni - gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni - különböző szövegfajtákat létrehozni - egyszerű közlésformákat használni 179

12 FRANCIA 12. évfolyam Második idegen nyelv (3 ó) (k) I. Célok és feladatok A második idegen nyelv tanításának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. Ezt a folyamatot megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során szerzett tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogatják az újabb nyelv tanulását. Ettől a korosztálytól reálisan elvárható, hogy a 12. évfolyam befejezésére az A2-B1 közötti szintet elérjék a diákok. A célok és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel, csak természetesen alapszintnek megfelelően. II. Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szöveget létrehozni és megérteni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, ill. szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. III. Belépő tevékenységformák Végzős évfolyam lévén a diákoknak most az a feladatuk, hogy az érettségi vizsgán sikeresen szerepeljenek a tanév végén, vagyis tudásukat most koncentráltan kell, hogy fölmutassák (az írásbeli tesztjében), ill. monológban és- azt felváltva- egy párbeszédben kell tudniuk megnyilvánulni (a szóbeli felelet során). IV. Tartalmak TÉMAKÖRÖK ~ Ember és társadalom ~ Európai Unió ~ A munka világa. Pályaválasztás. Különböző foglalkozások. ~ Politika, politikai intézmények. Külföldiek Franciaországban ~ Szabadidő és szórakozás. Videó, számítógép, Internet. ~ Országismereti kérdések. ~ Tudomány és technikai műveltség. ~ Aktuális témák, érettségi témakörként. 35 óra BESZÉDSZÁNDÉKOK ~ A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok ~ Érzelmek kifejezésére szolgáló komm. szándékok ~ Személyes beállítódás és vélemény ~ Információcseréhez kapcsolódó komm. szándékok ~ A partner cselekvését befolyásoló komm. szándékok ~ Interakcióban jellemző komm. szándékok 36 óra 180

13 FOGALOMKÖRÖK ~ cselekvés/történés/létezés kifejezése (mint ismétlés) jelenidejűség Le présent le subjonctif présent (új) múltidejűség jövőidejűség le passé composé le plus que - parfait (új) l imparfait l infinitif passé (új) le futur simple le futur antérieur (új) ~ birtoklás kifejezése (mint ismétlés) ~ térbeli viszonyok (ismétlés) elöljárószók határozószók képleírási kulcsszavak ~ időbeli viszonyok (ismétlés) gyakoriság időpont időtartam ~ mennyiségi viszonyok (ismétlés) egyes és többes szám sorszámnevek tőszámnevek megszámolható és megszámlálhatatlan főnevek ~ minőségi viszonyok (ismétlés) összehasonlító mondatok (melléknévfokozás) rendhagyó melléknevek ~ esetviszonyok ~ logikai viszonyok kötőszavak célhatározói mondatok feltételes mondatok (múlt idő) (új) időhatározós mondatok ~ függő beszéd (a főmondat múlt időben) (új) ~ szövegösszetartó eszközök névelők személyes névmás és ragozott alakjai mutató névmás vonatkozó névmás 37 óra + nagydolgozatok összesen: 111 óra V. Tankönyvek, taneszközök Michel Soignet szabón Antita: France-Euro-Express 3 Lecons 1-15 Munkafüzet Hangkazetta 181

14 Egyéni kiegészítő anyagok fénymásolat formájában A választott tankönyv egy széles körben használt, könnyen beszerezhető, a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett taneszköz. Figyelmet fordít az összes készség fejlesztésére (fordítás, szövegértés, -hallgatás, írás és beszéd) a kor kívánalmait követve kommunikáció-centrikus. Életből merített szituációi segítik a hallgatók beszédkészségének fejlesztését, hasznos információkat tartalmazó olvasmányai pedig a diákok civilizációs ismereteinek szélesedését, intellektuális horizontjuk tágulását idézik elő. VI. Számonkérés, beszámoltatás A. személyes, szóbeli értékelés - a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése - érdemjegyekhez fűzött indoklás - félévi, év végi jegyek indoklása - szülői értekezletek és fogadóórák során B. írásbeli, szöveges értékelés - dolgozatokhoz írt rövid vélemény - értesítés a várható bukásról egy hónappal az osztályozó értekezlet előtt C. osztályozás - a hagyományos 5 fokú skála érdemjegyeivel - minimum 3 érdemjegy félévente - folyamatos számonkérés szóban (memoriterek, történetek, dialógusok) és írásban (röpdolgozatok, nagydolgozatok (évi 3) ) - a tanórai aktivitás esetleges értékelése osztályzattal 182

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből A Javítóvizsga témakörei 9-12. évfolyamon angol nyelvből 9.Évfolyam: 1.Szókincs: köszönési,üdvözlési formák,országnevek, színek, számok, abc, az órán használt szavak, kifejezése, környezetünkben található

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

SPANYOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

SPANYOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPANYOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A SPANYOL NYELV TANTÁRGY ÓRATERVE 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 Évfolyamok óraszáma 111 111 111 96 A spanyol nyelv tanításának

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

SPANYOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 13. (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS) ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

SPANYOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 13. (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS) ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPANYOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 13. (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS) ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A SPANYOL NYELV TANTÁRGY ÓRATERVE 9. évf. 10. évf 11. évf. 12. évf. 13. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 3 Évfolyamok óraszáma 111 111 111

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

Francia nyelv tantárgyi program

Francia nyelv tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Francia nyelv tantárgyi program 2010. I. CÉLOK ÉS FELADATOK Francia nyelv tantárgyi program - Az élő idegen nyelv műveltségi terület

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat.

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Házi feladatok szabályai Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Ennek mennyisége, tartalma és formája a tantárgy és a tananyag függvénye. A hétvégekre, szünetekre (kivéve

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Pardon. Excusez-moi.

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben