Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek"

Átírás

1 Bankmenedzsment Aktív bankügyletek

2 Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv IV. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti E.: Banktan o. dr. Sági Judit: Banktan, SALDO, Budapest IV. fejezet Fontosabb jogszabályok: A polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény

3 A hazai bankszektor mérlege Mrd Ft Mrd Ft Eszközök összesen Források összesen Pénztár és elsz. számlák 666 Betétek Értékpapírok MPI betétek Bankközi betétek Felvett hitelek Hitelek Saját kibocsátású ép.-k Vagyoni érdekeltségek 717 Passzív kamatelhat. 333 Aktív kamatelhatárolások 323 Egyéb passzív elszám Egyéb aktív elsz. 551 Céltartalék 237 Saját eszközök 522 Saját tőke Forrás: PSZÁF

4 Hitelezés Hitelezés: a pénzmegtakarítók megtakarításainak eljuttatása a pénzfelhasználókhoz a prudencia elveinek megtartása mellett Bankhitel: a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart fenn a másik szerződő fél rendelkezésére. (A hitelkeret összegéig az üzletfél automatikusan igényelheti a teljes hitelösszeget vagy abból egy részt a lejárati időn belül.) Bankkölcsön: a pénzintézet a szerződés alapján az adós rendelkezésére bocsát egy összeget, az adós kötelezettséget vállal, hogy a kölcsön összegét kamatfizetés ellenében a szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. Csak a szerződésben meghatározott célra lehet felhasználni.

5 A hitel- és a kölcsönszerződés a Ptk.-ban 1. A pénzszolgáltatási szerződések : 522. (1) Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén - kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. (2) A bankhitelszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. (2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön).

6 A hitel- és a kölcsönszerződés a Ptk.-ban (1) A hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; az adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; az adós hitelképtelenné válik, az adós a pénzintézetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával megtévesztette, az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére akadályozza az adós más súlyos szerződésszegést követett el (pl. nem fizet időben)

7 Hitelek csoportosítása 1. Pénztömegre gyakorolt hatás alapján: Jegybanki Kereskedelmi banki Nem monetáris pénzintézetek által nyújtott Hitelt felvevők alapján: Bankközi Vállalati Lakossági Költségvetési Lejárat szerint: Rövid ( < 1 év) Közép (1 és 5 év között) Hosszú lejáratú hitelek ( > 5 év)

8 Hitelek csoportosítása 2. Hitel formája alapján: Pénzhitel (folyószámla-, számlahitel) Hitelnek minősülő kihelyezés (váltóleszámítolás, faktoring, áruvásárlási hitel, értékpapír hitel) Kötelezettségvállalási hitel (hitelkeret, bankgarancia, banki kezesség, egyéb fizetési kötelezettségek) Akkor lesz hitel, ha a bank teljesít. Vállalati hitelek hitelcél alapján: Átmeneti vagy Tartós forgóeszköz-szükségletet finanszírozó hitelek Tárgyieszköz-finanszírozó hitelek Komplex projekteket finanszírozó hitelek Ingatlanhitelek

9 A hitelállomány alakulása Magyarországon Lakossági hitelek típusai: Folyószámla hitel Ingatlanfedezetes hitel: lakásvásárlás, építkezés, egyéb cél Személyi kölcsön Áruvásárlási hitel Értékpapír hitel

10 A hitelezés folyamata Hiteltárgyalás Hitelkérelem benyújtása Ügyfél elemzése, adósminősítés Hitelelőterjesztés Szerződéskötés (pozitív elbírálás esetén) Folyósítás Monitoring Hitel visszafizetése Visszafizetési problémák kezelése

11 A hitelkérelem Részletezettsége függ a hitel típusától, a vállalkozás hitelképességétől, az igénylő és bank eddigi kapcsolatától. A bank általában meghatározza a tartalmi és formai követelményeket. A hitelkérelem főbb elemei: 1. A vállalat bemutatása 2. A kért hitel, összege, célja, ütemezése 3. Biztosítékok felsorolása 4. Pénzügyi adatok Auditál számviteli beszámoló (mérleg, P&L, CF) a megelőző három évről Pénzügyi előrejelzés, cash-flow terv, beruházási terv, stb. Egyéb: piac, stratégia, marketing, tulajdonosok 5. Egyéb mellékletek (ügylet specifikusak)

12 Az adós/ügyfélminősítés Minden hiteligénylőre le kell végezni Legalább évente egyszer felül kell vizsgálni A minősítési rendszerek két része: 1. Egzakt mutatók vagyoni helyzet és jövedelmezőség alapján. (mérleg, eredmény kimutatás -> tőke, eladósodottság, jövedelmezőség, likviditás) Ez a minősítés statikus része > múltbeli ismeretekre, mennyiségi mutatókra épít és azokból extrapolál 2. Nem számszerűsíthető szubjektív tényezők (menedzsment eredményessége, piaci részesedés, ágazat, termékgörbe, termelési hatékonyság, telephely, banki/költségvetési kapcsolatok) alapján. Ez a minősítés dinamikus része amennyiben a jövőt meghatározó tényezőkre összpontosít. A minősítés befolyásolja: fedezettségi elvárást, maximum futamidőt, ügyfél limit nagyságát

13 A hitelelőterjesztés A beadott hitelkérelem nyomán a bank ügyintézői hitelelőterjesztést készítenek -> a megfelelő szintű döntéshozók (fiókvezető, területi vezető, cenzúrabizottság) dönteni tudnak a hitel odaítéléséről, vagy elutasításáról. Formáját, tartalmát, terjedelmét belső előírások szabályozzák. Fontosabb elemei: 1. Ügylet ismertetése 2. Hiteligény és finanszírozási konstrukció ismertetése 3. Ügyfél gazdálkodásának bemutatása (pénzügyi adatok, tulajdonosok, iparág, üzleti partnerek, stb.) 4. A hitelnyújtás kockázatainak bemutatása (jogi, gazdasági, pénzügyi kockázatok) 5. Javaslat (biztosítékok, hitelkeret, árazás)

14 A hitelképesség vizsgálata1. A hitelelőterjesztés legfontosabb kérdése a hitelképesség megállapítása. A hitelképesség megállapításának mélysége függ az adósminősítéstől, és a felajánlott biztosítékok minőségétől (értékállóság, likviditás) kifogástalan adós + kockázatmentes biztosíték => egyszerűsített eljárás Kedvező minősítésű ügyfelek is kezdeményezhetnek túlzottan kockázatos, kétséges kimenetelű ügyleteket, illetve gyengébb hitelképességű ügyfelek is nyújthatnak be csekély kockázatú ügyletre kérelmet. A hitelképesség megállapítása az adott ügyletre fókuszál

15 A hitelképesség vizsgálata 2. Amit vizsgálni kell: A hitel folyósítását követően milyen lesz a társaság pénzügyi helyzete, milyen forrásból biztosítható a teljes kölcsönállomány visszafizetése Nemfizetés esetén milyen másodlagos (az ügylettől nem függő) források, biztosítékok állnak rendelkezésre Az ügyfél hitelképessége általában megfelelő, ha: 1. Jövedelmezően gazdálkodik (bevételei inflációt meghaladóan nőnek, a szokásos üzleti tevékenység a profit alapja) 2. Likviditási helyzete megfelelő 3. Nincs túlzottan eladósodva és tartozásai rendezéséhez megfelelő fedezettel rendelkezik 4. Fizetőképessége, fizetőkészsége kifogástalan (fizetési kötelezettségeinek esedékességkor eleget tesz és nincs lejárt tartozása) Hitelérdemesség -> üzleti jó hírnév, az ügyfél, vagy tulajdonosai, vagy beszállítói részéről

16 Biztosítékok Tárgyi v. dologi biztosítékok: bármely értékálló forgalomképes vagyontárgy, jog, vagy követelés Óvadék Zálogjog Követelés engedményezés Személyi biztosítékok: az adóstól különböző személy felelősségvállalása Bankgarancia Kezesség Mi nem lehet: korlátozottan vagy egyáltalán nem forgalomképes jogok pl.: találmány márkanév, knowhow, licenc, stb.

17 Dologi biztosítékok 1. Óvadék: nemfizetés esetén a követelést a hitelintézet bírósági eljárás nélkül, közvetlenül az óvadékból érvényesítheti Tárgya: betét, vagy zárolt értékpapír (nem lehet az adós által kibocsátott értékpapír) Zálogjog alapján a jogosult (hitelintézet) nemfizetés esetén a követelés biztosítására szolgáló zálogtárgyból kereshet kielégítést. Tárgya: bármilyen forgalomképes dolog, jog, vagy követelés Érvényesítése rendszerint bírósági határozat alapján, végrehajtás útján.

18 Dologi biztosítékok 2. Zálogjog fajtái: Jelzálog: a hitelintézetet nem illeti meg a zálogtárgy birtoklásának joga. Kézizálogjog: a záloghitelezőt megilleti a zálogtárgy birtoklásának joga Vagyont terhelő zálogjog: jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gt.-ok esetén, bármilyen eszközt, jogot, és követelést magában foglalhat. Engedményezés: a követelés jogosultja személyében történő változás. (a teljesítésért kezesként felel) Tárgya: bármilyen követelés, de leggyakrabban árbevétel engedményezés. (A kötelezettet értesíteni kell, de a hozzájárulása nem szükséges.) Csendes engedményezés: nem értesítik, a kötelezett az engedményező bankszámlájára teljesít, amit a bank egy azonnali inkasszóval megterhel

19 Személyi biztosítékok Bankgarancia: a bank kötelezettséget vállal, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén, határidőn belül, adott összeghatárig a kedvezményezettnek teljesít. (Ptk ) A bank egyoldalú nyilatkozata, feltétel nélküli és visszavonhatatlan. Kezesség: amennyiben a kötelezett nem teljesít, helyette a kezes fog teljesíteni. Egyszerű: sortartás van, először az adóstól kell követelni Készfizető: a kezest nem illeti meg sortartási kifogás

20 Biztosítékok célja, értékelése Célja: Csökkenti a nemteljesítés esetén várható hitelezési veszteséget Növeli az adós nemteljesítésének költségét Értéke: Reális forgalmi érték -> banki vagy független szakértő igénybevétele Befogadás és értékelés kritériumai -> fedezetértékelési szabályzat Fedezeti érték: az érvényesítés időpontjában várható érték Készpénz óvadéknál 100% Ép. Óvadéknál az árfolyamérték %-a Ingatlan zálogjognál a likvidációs érték %-a Kezességnél a kezes minősítése alapján Engedményezésnél az engedményező minősítése + a követelés gazdasági megalapozottsága

21 Árazás: a kamat Mi befolyásolja: A forrásoldali költségek Egyéb díjak, jutalékok (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, hitelbírálati díj, előtörlesztési díj) Az ügyfél kockázata A profitérdekeltség A piaci verseny A kamat lehet fix (csak rövid távra), vagy változó Kamatbázisok lehetnek: prime rate, LIBOR, BUBOR, EURIBOR, MNB alapkamat

22 Szerződéskötés, folyósítás Alapvető feltétel: legyen a banknak forrása! A hitel-/ kölcsönszerződés elemei Kölcsön összege Kölcsön célja Kamat, esedékesség, számítás Igénybevétel módja, időtartama, rendelkezésre tartás (hitelkeret esetén) Visszafizetési feltételek, ütemezés Kamaton felüli egyéb díjak (kezelési-, lehívási költség, stb.) Biztosítékok Szerződés felmondása Kötelezettség vállalások (pl.: jegyzett tőkét nem csökkenti, tevékenységi körét nem változtatja meg, stb.) Adatszolgáltatás (mérleg, P&L, egyéb pénzügyi adatok)

23 Monitoring A monitoring lehetővé teszi, hogy a hitelintézet időben meg tudja hozni a várható veszteség csökkentésére irányuló intézkedéseket. Ehhez figyelemmel kísérik: a kamat- és tőketörlesztések időbeli teljesítését, a hitelcélnak megfelelő felhasználást, a vállalkozó jövedelmezőségét, vagyoni helyzetét, a hitelbiztosítékok értékének alakulását Követelésminősítés, értékvesztés, illetve céltartalék elszámolása

24 Követelésminősítés Minősítendő: kintlévőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek Nem minősítendő: immateriális javak, tárgyi eszközök, kockázatmentes eszközök (pénz, állampapír), aktív időbeli elhatárolások Az eszközminősítés kategóriái: Problémamentes: 0% EL* (nem valószínűsíthető veszteség) Külön figyelendő: 1% < EL 10% (általánostól eltérő kezelés) Átlag alatti: 11% < EL 30% (szokásosnál nagyobb kockázat) Kétes: 31% < EL 70% (tartós vagy rendszeres késedelem) Rossz: 71% < EL 100% (többszöri felszólítás után sem fizet, vagy felszámolás alatt van) *EL a várható veszteség a kitettség arányában A minősítés során a hitelintézet a biztosítékokat is vizsgálja! -> értékvesztés / céltartalék képzése

25 Visszafizetési problémák 1. Prolongálás (fizetési kötelezettség átütemezése): Ha az ügyfél visszafizetési kötelezettségét várhatóan nem tudja teljesíteni, kérheti a hitel prolongálását. Kérelem: indoklás -> jelenbeli fizetési feszültség okai (előre nem látható esemény, átmeneti likviditási problémák, beruházás elhúzódása stb.) + jövőbeni fizetési helyzet bemutatása -> módosított fizetési határidő / törlesztő részlet A prolongáció indokolt, ha növeli a visszafizetés esélyét Késedelmes fizetés esetén: - Bármely másik számláját megterhelik, vagy készpénzóvadék terhére érvényesítik a követelést - Felszólítják a fizetésre - Más banknál vezetett számlára azonnali beszedés indítása - Bankgaranciát érvényesítenek

26 Visszafizetési problémák 2. Ha maradéktalanul megfizeti a lejárt követelést és annak kamatait -> az ügylet rendezettnek tekinthető Fizetési megállapodás: lejárt követelés megfizetésére ad haladékot -> a bank nem kezdeményez jogi eljárást Ha az ügyfél fizetési képessége és hajlandósága kétségessé válik -> a bank felmondja a még le nem járt hitelt -> egy összegben esedékessé válik Követelések értékesítése: nem indít jogi eljárást a magas költségek miatt, csoportosan értékesíti egy faktorcégnek. Jogi eljárások: A) bírósági eljárás B) felszámolás A1) végrehajtási eljárás: a) polgári szerződés b) közokiratba foglalt sz. A2) bejelentkezés harmadik személy által indított végrehajtásba A1a) fizetési meghagyásos eljárás / ellentmondás esetén per -> jogerős fizetési meghagyás -> végrehajtási eljárás A1b) közokirat bírósági záradékolása (végrehajtási záradék) -> végrehajtási eljárás

27 Faktorálás Bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelés engedményezése. (Általában alapanyagok, fogyasztási cikkek szállításából ered, lejárata <180 nap) 1. Szállító (engedményező) Faktoráló pénzintézet Bank/PV (engedményes) Vevő 4.

28 A faktorált összeg kifizetése, a faktorálás típusai Az engedményező a faktortól a számla értékének kb %-át kapja meg azonnal Faktorálás típusai: Értékesítés típusától függően: belföldi export/import Faktorálásból eredő pénzáramlás szerint: lejárati (visszkereset nélkül) finanszírozási Kockázatviselés szerint: visszkereset nélküli visszkeresettel Vevőnek tudomása van-e a faktorálásról: zártkörű (csendes) nem zártkörű

29 Forfetírozás Gépek, beruházási javak, valamint ezekhez kötődő szolgáltatásokból eredő későbbi időpontban esedékes követelések visszkereset nélküli megvásárlása. (lejárat általában > 180 nap) Faktorálás /forfetírozás vs. Hitelfelvétel: Faktorálás: Visszafizetése: vevő Mérlegfőösszeg: nem változik vevőállomány pénzeszköz Kockázat: faktor/eladó Hitelfelvétel: eladó (hitelfelvevő) növekszik pénzeszköz nő, kötelezettség nő eladó (hitelfelvevő)

30 A lízing Olyan üzletfajta, melynek során a lízingbe adó azzal a céllal vásárolja meg a lízingbe vevő által kiválasztott jószágot, hogy annak használatát a lízingbe vevőnek díjfizetés ellenében adott időre átengedje, egyben lehetőséget teremt arra, hogy a szerződésben meghatározott futamidő lejártával a jószág a tulajdonába menjen át. Fajtái: pénzügyi és operatív (speciális eset: direkt- és visszlízing) lízingtárgy szerint: autó -, gép -, és ingatlanlízing Lízingbe adó szállítás, jótállás, szavatosság tulajdonjog Lízingtárgy lízingszerződés termékfelelősség használati jog Szállító szállítás Lízingbe vevő

31 Pénzügyi vs. operatív lízing Pénzügyi Lízing Operatív lízing Lízingtárgy tulajdonjoga Lízingbe adó Lízingbe adó Tulajdonjog átadása A futamidő végén Nincs Lízingtárgy nyilvántartása Lízingbe vevőnél Lízingbe adónál Lízingdíj elszámolása Csak kamat Teljes lízingdíj ÉCS elszámolása Lízingbe vevőnél Lízingbe adó Amorztizációs kulcsok Szokásos Gyorsított Futamidő Közép v. hosszú távú Rövid v. középtávú Kihelyezés biztosítéka Szokásos hitelfedezetek Lízingtárgy Szerződés felmondása Nem mondható fel Felmondható Annuitás számításon alapul Elején: önrész Végén: maradványérték

32 Egyéb aktív oldali műveletek Bankközi hitelezés rövid lejáratú -> a Treasury fő terepe hitelkockázat alapján bankközi limitek a szerződés külön kockázatelemzés nélkül jön létre Befektetések A hitelhez hasonlóan befektetések hozamának is arányban kell állnia a kockázatával Különbség: a tulajdonosi jogok gyakorlása meghatározóvá válik A hazai bankrendszer mérlegében egyes bankok külföldi leányvállalataiban meglévő részesedését láthatjuk (vagyoni érdekeltségek soron) A bankok saját ügyfélkörébe történő befektetése, illetve egyéb részvényvásárlás nem jellemző

33 Mérlegen kívüli tételek 1. Kötelezettségvállalások, amelyek: pénzmozgás nélkül valamilyen szerződésben vállalt kötelezettséggel keletkeznek. Jellemzőjük: A mérlegben sem eszköz sem forrás oldalon nem jelennek meg. Nem minden esetben alakulnak át mérlegtétellé.

34 Mérlegen kívüli tételek 2. Befolyásolhatják: az eszköz- vagy forrásstruktúrát (pl.: swap) feltételes kötelezettségvállalás, eredményre mindenképpen hat különböző díjak formájában, de az eszköz forrás szerkezetet is érintheti (pl. : garancia díja, underwriting fee, opciós díj) kizárólag az eredmény befolyásolására irányuló tételek, mérlegbe soha nem kerülnek be (pl.: bef. tanácsadás, letétkezelés)

35 Mérlegen kívüli tételek típusai Pénzügyi szolgáltatások: hitelezéssel kapcs. szolgáltatások vagyonkezelési és tanácsadási tevékenységek ügynöki tevékenységek számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek külkereskedelemmel kapcsolatos tev. Feltételes és nyílt kötelezettségvállalások: kezességvállalások garanciavállalások befektetési banki tevékenység (jegyzési garancia vállalás) fedezeti ill. derivatív ügyletek hitelezéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben