INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

2 INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével párhuzamosan, folyamatosan nı az információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az adat, az információ árúvá válik, és az információs szektor egyre több munkaerıt alkalmaz. Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. A webhelyek összességén lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája reprezentálódik. Az internet nyújtotta lehetıségeket felhasználva az egyén és az információ (az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, kritikus és értı módon kell közölnie, fogadnia és kezelnie az információt. Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetıvé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes és a technikai környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (program, szöveg, kép, mozgókép, hang ), amely az emberiség praktikus, tudományos, mővészi és sok másféle információit "hordozza" és megjeleníti. Az informatikaoktatás célja, hogy a tanuló mozogjon otthonosan ebben a virtuális környezetben. Képes legyen a különféle alkalmazások kezelésének elsajátítására, együttmőködésre és a problémák, feladatok megoldására IKT eszközökkel. Törekedni kell az érdeklıdés felkeltésére a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, hogy az informatika iránt különösen fogékony gyermekek - megfelelı továbbtanulás után - késıbb az információs gazdaságban mint alkotó munkaerı dolgozhassanak. Az ipari társadalom kialakulásával az iskola átalakult, a mai iskolának is meg kell változnia az információs társadalom igényeinek megfelelıen. Az iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira. Nevelni kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értı befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, mővelıdni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni. Megváltozik a pedagógus szerepe is: elıtérbe kerül az információk közötti eligazodást segítı, tanácsadó szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a kompe-

3 INFORMATIKA 255 tenciák fejlesztıjévé kell válnia. Az informatikai eszközök lehetıséget teremtenek az egyéni ütemő tanulásra is, a tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészében jelen lévı informatikai nevelés biztosíthatja. Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is megjelenı kulcskompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori sajátosságoknak megfelelıen kell értelmezni. Fejleszteni kell a gyerekek digitális kompetenciáját. A társadalom információs technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidı terén. Ez a következı készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése, keresése, értékelése, tárolása, elıállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttmőködés az interneten. A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetıségeinek értését és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, Internetszolgáltatások, elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben, a tanulásban, a munkában, a kutatásban és a szabadidıben. Az egyénnek ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait. A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történı) kommunikáció kiterjesztésének tekinthetı, - gyakran digitális írástudásnak is nevezik amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást, amellyel a számítógéppel kommunikálunk. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának kompetenciáival: szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és mozgóképek szerkesztése, értelmezése, prezentálása, különféle alkalmazásokban és az interneten. A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségő matematikai számítás gyors elvégzésére fejlesztették ki, ezért nem meglepı a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága. Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése, az algoritmusok alkalmazásának képessége, mindennapi problémák megoldása és a világ rendszereinek, folyamatainak informatikai

4 INFORMATIKA 256 (számítástechnikai) modellezése során. Mindezeken túlmenıen a tevékenység-algoritmusok nagy szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az alkalmazások és az információk kezelésében is. A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk és elıre jelezzük a természeti folyamatokat illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A matematika köztudottan a természetleírás, különösen a fizikai leírás átütı erejő eszköze, nyelve. A természeti rendszerekre vonatkozó számítások azonban gyakran nagy nehézségekbe ütköznek, továbbá jelentıs probléma bizonyos mérések során nyert nagy mennyiségő adat informatikai kezelése, feldolgozása is. A korszerő számítógépek és modellek alkalmazásával azonban korábban elképzelhetetlen menynyiségő számítást lehet rövid idı alatt elvégezni. Ezzel a természettudományos és mőszaki modellezés praktikus szempontból magasabb szintre lépett. Az informatikai-számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és mőszaki-technikai kompetencia magában foglalja a kételkedı, kritikus és kíváncsi attitődöt, a megismerés és konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklıdést is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához. A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, e- könyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus oktatástechnikai eszközök (projekttor, interaktív tábla ). A hatékony és önálló tanulás fel is tételezi, hogy rendelkezünk megfelelı digitális kompetenciával, ismerjük és tudjuk használni a fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és az összpontosított figyelem folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására. Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetıségei új tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben. Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a tanulókkal. Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentıs a számítógépes gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi élettel, a közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással kapcsolatos. Mindez kitőnı lehetıséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Az

5 INFORMATIKA 257 IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a biológiai és mentális egészség megırzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és függıséget okozhat. Az internet soha nem látott mértékben lehetıvé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel lehetıséget nyújt az állampolgári kompetencia fejlesztésére. Az információ nyilvánossá válása lehetıséget ad a demokrácia erısítésére. Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, amennyiben külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai kompetenciák szükségesek a munka világának szinte minden információkezelést és szellemi tevékenységet igénylı területén. Az informatikaoktatás elısegíti a kezdeményezıképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történı munkavégzés. Az informatikaoktatás tág lehetıségeket teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra. Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mő, illetve a dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezıképessége. Rohamosan fejlıdik a digitális vagy digitalizált mőalkotások, illetve mővészetek száma is. Az informatikaoktatás az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerő eszköze. Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár "forrásközpont -ként történı felhasználásával fejleszteni kell az önmőveléshez szükséges attitődöket, képességeket és tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és 94közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is. Mindehhez azonban nem elég az informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különbözı órákon és a felkészülésük során is.

6 INFORMATIKA 258 A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Egyes kulcskompetenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhetı az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, a felkészülés a felnıtt lét szerepeire, kiemelt fejlesztési feladataiban. Az informatikaoktatás és nevelés részben az ismeretek szintjén, nagyrészt azonban a feladatmegoldások, problémamegoldások, alkalmazások szintjén építi be a kiemelt fejlesztési feladatokat napi gyakorlatába. Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók érdeklıdésüknek megfelelıen, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési irányítási és értékelési módokat kell alkalmazni, amelyek elımozdítják a tanulás belsı motivációinak kialakulását és fejlesztését. Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre különösen tág teret nyújt az informatikában. A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetıvé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, késıbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitőd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedı információs társadalomba. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és más intelligens informatikai eszközökkel végzendı munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelızésére. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Ismerje fel, és alkalmazza a számítógépes kommunikációban leggyakrabban elıforduló vizuális és manuális jeleket, jelkombinációkat. Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb

7 INFORMATIKA 259 szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök mőködési elveit. Legyen képes a különbözı formákban megjelenı adatokat felismerni; tudjon adatot különféle formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje a legalapvetıbb szöveges rajzos - táblázatos dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükrözı esztétikus külalak kialakítására, különbözı formában való megjelenítésére. Tudja kezelni és szerkeszteni a multimédiás dokumentumok alapelemeit. Szerezzen tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében, tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudja a digitális tudásbázis-rendszert és az oktatóprogramokat használni. Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelıt. Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában elıforduló tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, ha akkor ). A problémamegoldás során segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje fel az adatok és az eredmények kapcsolatát. Legyen képes a feladat megoldására készített algoritmust megvalósítani számítógépen (a használt fejlesztı rendszerrel). Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Kísérletezzen egyszerő folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a paraméterek módosításának hatását. A tanuló értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. Legyen jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon információt szerezni és elhelyezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén: csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció lehetıségeit. Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepérıl. Ismerje a hagyományos médiumok elektronikus megfelelıit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új

8 INFORMATIKA 260 médiumokkal (virtuális valóság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidıs tevékenységben. A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival és fejlıdési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlıdésében. Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom fıbb jellemzıit, az újonnan felmerülı pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok használatának jogi és etikai alapjait (szerzıi jog, személyes adatok, hitelesség). Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségre káros hatásait (pl. játék-függıség, gerinc vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az e-kereskedelemrıl. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni. A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, informatikai eszköztudását, és a megfelelı viselkedés normáit. Ismeretei bıvítéséhez, tanulási feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár és az elektronikus könyvtár használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztı irodalmat, a különbözı médiumokat, valamint az interaktív multimédiát. A dokumentumtípusok ismeretében legyen képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét. Tudjon különbözı szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájékoztató eszköznek megfelelı keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni, és a forrásokra szabályosan, etikusan hivatkozni. ELLENİRZÉS, ÉRTÉKELÉS Az informatika tantárgy az eszközök gyakorlati használatára helyezi a hangsúlyt. Az elméleti feladatok mellett, szerepeltetni kell a gyakorlati feladatokat is. Az ismeretközlésnél nagyobb súlyt kap a készség-, képességfejlesztés. A gyakorlat szó itt a különféle szoftverek (eszközök, rendszerek) használatára, kezelésére utal, és nem arra, hogy a jobbára manuálisan végzett kommunikációs mőveletek közben nem kell megfeszített szellemi (problémamegoldó, logikai

9 INFORMATIKA 261 vagy kreatív mővészi) munkát végezni. Ezt a számonkérésnél és értékelésnél is szem elıtt kell tartanunk. Fontos az is, hogy elegendı idı álljon rendelkezésre a feladatsor megoldásához. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is, amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. A feladatlapnak kellı számban kell tartalmaznia egyszerő, az adott téma alapvetı ismereteire építı, begyakorolt rutinfeladatot. Ezeket a feladatokat az érdeklıdı, szorgalmas, ám az informatika iránt nem túl fogékony tanulók is sikeresen megoldják, így elkerülhetık a felesleges kudarcélmények. Ne feledjük, az informatikaoktatás egyik általános célja fenntartani a tanuló érdeklıdését az informatika iránt. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebbhosszabb szóbeli értékelést is. A tanulók számonkérése, értékelése és önértékelése lehetıleg sokféle formában szóbeli, írásbeli és gyakorlati módon elegendı gyakorisággal történjen. Javasolt a folyamatos órai ellenırzés és értékelés, például ellenırzı kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy egyegy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán. Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselıadás például az informatika történetébıl, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról. Írásbeli munka lehet fogalmakat, ismereteket vagy a problémamegoldást ellenırzı dolgozat, nagyobb otthoni vagy könyvtári munkára építı házi dolgozat, vagy témazáró elméleti feladatlap. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az operációs rendszert és a különbözı alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva. Javasolt a csoportmunka, amelynek során a tanulók önálló munkavégzéssel oldanak meg komplex feladatokat, a tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák, és a gyakorlati problémamegoldás tovább motiválja ıket a megismerésre.

10 INFORMATIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 0,5 óra Témakörök: Az informatikai eszközök használata A számítógép-terem üzemeltetésének rendje, a számítógép üzemeltetése, balesetvédelmi tudnivalók. A számítógép fı részei. A billentyőzet és az egér használata. Ismerkedés az informatikai környezettel. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, párbeszéd ismert programok segítségével. Egyszerő fejlesztı szoftverek megismerése, didaktikai célú játékok, multimédia oktatóprogramok használata. Programok indítása, futtatása, a menüpontok felfedezése és használata. Informatika-alkalmazói ismeretek Dokumentumkészítés Egyszerő rajzoló program kiválasztása, elindítása. Kreatív alkotás a számítógéppel. A választott rajzoló program alapszintő kezelése: a legfontosabb elemek, funkciók megismerése, kiválasztása. Önállóan és megadott mintára, az iskolai és a mindennapi élethez kapcsolódó rajzok megnyitása és mentése. Szerszámkészlet használata. Síkidomok rajzolása, kitöltése színnel. Rajzos dokumentumok készítése, nyomtatása. Képek mozgatása, másolása. Alakzatok tükrözése, nyújtása, forgatása. Kreatív alkotás a számítógéppel: egyszerő rajzos dokumentumok készítése, kép- és betőnyomdák segítségével. Személyes dokumentumok létrehozása.

11 INFORMATIKA 263 A KÖVETKEZİ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A tanuló ismerje fel és nevezze meg a számítógép fı részeit. Legyen képes kezelni a billentyőzetet és az egeret. Tudjon rajzokat készíteni, azokat nyomtatni, menteni, megnyitni. Részleteket tükrözni, nyújtani, forgatni. Ismerje és használja a szerszámkészlet elemeit.

12 INFORMATIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 0,5 óra Témakörök: Az informatikai eszközök használata A számítógép-terem üzemeltetésének rendje, a számítógép üzemeltetése, balesetvédelmi tudnivalók. Infotechnológia Algoritmusok Ismerkedés a program felépítésével, ablakaival. Egyszerő algoritmusok megfogalmazása, értelmezése. A mindennapi élet algoritmusainak felismerése, megfogalmazása, egyszerő lejegyzése. Az algoritmus adatai (értelmezése, leírása). Az informatikai környezet algoritmusai. Algoritmusok a számítógépen. Egyszerő algoritmusok megfogalmazása a számítógép számára. Az algoritmus végrehajtása a számítógépen, az eredmény értelmezése. Parancsok kiadása, visszanyerése. Az írólap, a rajzlap, hibák javítása. Demo programok használata. Elemi alakzatok rajzolása. Építkezés alakzatokból. Sor-, és területminták. Animáció készítése, lejátszása. A KÖVETKEZİ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A tanuló ismerje fel és nevezze meg a számítógép fı részeit. Legyen képes kezelni a billentyőzetet és az egeret. Legyen képes egyszerő, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztı algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon egyszerő és összetett ábrákat tervezni, készíteni, illetve már meglévı ábrákat értelmezni és önállóan elkészíteni.

13 INFORMATIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 0,5 óra Témakörök: Az informatikai eszközök használata A számítógép-terem üzemeltetésének rendje, a számítógép üzemeltetése, balesetvédelmi tudnivalók. Informatika- alkalmazói ismeretek Dokumentumkészítés Egy egyszerő szövegszerkesztı program kiválasztása, elindítása, alapszolgáltatásai. Rövid szöveges dokumentum készítése. Szöveg begépelése, javítása, módosítása. Személyes dokumentumok létrehozása. Az iskolai és a mindennapi élethez kapcsolódó szövegek készítése. Karakterek formázása: a betőtípus, a betőméret beállítása, dılt, aláhúzott, félkövér betőstílus. Szöveg másolása, mozgatása. Mentés és nyomtatás. Az adatok világa Adatok győjtése, értelmezése, csoportosítása és feldolgozása: keresés és rendezés. Mindennapi adatok győjtése és lejegyzése. Az adatok, csoportosítása, válogatása, rendezése. Adatkeresés, információgyőjtés a rendelkezésre álló adathalmazból. Egyes közhasznú információforrások, mindennapi adatbázisok megismerése. A KÖVETKEZİ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Tudja a szövegszerkesztıt biztonságosan használni. Legyen képes az önállóan tervezett és a már elkészült dokumentumot elıállítani, formázni, menteni, nyomtatni. Tudjon adott szövegrészt sokszorosítani, mozgatni. Tudjon adatot keresni, információt győjteni egy adott adathalmazból. Tudja az adatokat csoportosítani, rendezni.

14 INFORMATIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 0,5 óra Témakörök: Az informatikai eszközök használata A számítógép-terem üzemeltetésének rendje, a számítógép üzemeltetése, balesetvédelmi tudnivalók. Ismerkedés az adott informatikai környezettel. A jelek és a számítógép kapcsolata. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, ismert programokon keresztül. Egyszerő fejlesztı szoftverek megismertetése, didaktikai célú játékok. Programok indítása, futtatása, a menüpontok felfedezése és használata. Gyakorlás az ismert szoftverekkel, a felhasználói felület kezelése, a jelek értelmezése, csoportosítása. A hálózati bejelentkezés gyakorlása. Infotechnológia Problémamegoldás Az információ különféle megjelenési formái. A mindennapi életben elıforduló információs jelek, szimbólumok. Információgyőjtés változatos módon és forrásokból. Az információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel, mozgással stb. A pedagógus által felvetett egyszerő problémára megoldási javaslatok megfogalmazása, a problémamegoldás gyakorlása informatikai eszközökkel. Infokommunikáció Információszerzés az Internetrıl. Ismert honlap meglátogatása. Az infokommunikációt segítı eszközök. Irányított keresés az Interneten. A böngészıprogram indítása, adott web-oldal megkeresése és megtekintése. Hosszabb oldal megtekintése gördítéssel. Ugrópont felismerése és használata. A felfedezı keresés gyakorlása az életkornak megfelelı információforrásokban.

15 INFORMATIKA 267 Az iskola honlapjának meglátogatása. Beszélgetés az infokommunikációt segítı technikai eszközökrıl, módszerekrıl, ezek mindennapi használatáról (pl. interaktív TV, audio- és videotelefonálás, csevegıcsatornák, blog, ). Médiainformatika Az elektronikus média lehetıségei, eszközei. Ismerkedés az elektronikus média lehetıségeivel. Oktatási célú multimédia programok, játékos oktatóprogramok használata. Elektronikus adattárak (könyv, lexikon, szótár ) megtekintése. Ismerkedés az elektronikus média lehetıségeivel. Oktatási célú multimédia programok, játékos oktatóprogramok használata. Elektronikus adattárak (könyv, lexikon, szótár ) megtekintése. Hangzóanyagok, képek, animációk, filmek létrehozása és/vagy lejátszása informatikai eszközökkel. Az eszközhasználat kipróbálása a rendelkezésre álló infrastruktúrától függıen (pl. videó, digitális fényképezıgép, kamera, DVD, mobiltelefon, GPRS, PDA, interaktív tábla ). Beszélgetés a hagyományos és virtuális világ jellemzıirıl, eltéréseirıl. Informatika és társadalom Az informatika alkalmazása a mindennapi életben. Győjtımunka az életkornak megfelelı információforrásokból az informatikai eszközök szükségességérıl, mindennapi alkalmazásairól. Beszélgetés az informatikai eszközök alkalmazásának fontosságáról, elınyeirıl, a túlzott használat veszélyeirıl, káros hatásairól. Könyvtári informatika Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezete. A könyvtár szolgáltatásai, használati szabályai (kölcsönzés, helyben használat), viselkedési normák. Az állományban való keresés algoritmusa. Iskolai könyvtár, lakóhelyi közkönyvtár gyermekszolgálata. A fıbb dokumentumtípusok (könyv, folyóirat, audiovizuális és elektronikus ismerethordozók) formai sajátosságai, használati jellemzıi. Segédkönyvek: lexikon, szótár, enciklopédia. Mőfaji sajátosságaik, szerkezeti jellemzıik, a tájékozódásban betöltött szerepük.

16 INFORMATIKA 268 Tájékozódás a könyvtár szabadpolcos raktári rendjében a feliratok és választólapok segítségével. A fıbb állományrészek azonosítása, egyszerőbb tematikus keresés az életkornak megfelelı dokumentumok között. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI: A tanuló ismerje fel és nevezze meg a számítógép fı részeit. Legyen képes kezelni a billentyőzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelı oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot választani. Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére. Ismerje az információhordozók mindennapi életben leggyakrabban használt típusait. Legyen képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni.

17 INFORMATIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Témakörök: Az informatikai eszközök használata Hardver- és szoftverkörnyezet A számítógépterem rendjének, a gépek balesetmentes használatának megismerése. Ergonómiailag megfelelı számítógépes munkakörnyezet. A számítógép és perifériái (billentyőzet, egér, monitor, lemezmeghajtók). Informatikai eszközök kezelése. Egyes informatikai eszközök mőködési elveinek bemutatása. A billentyőzet és az egér helyes használata. A háttértárak (lemezek) szerepének megértése. Adott informatikai eszközök kezelésének gyakorlása. Óravázlat készítése tanári segítséggel. Kommunikáció a számítógéppel. Könyvtárszerkezet és állományok A jelek világa. Titkosírások. Jelek a számítógépen, a grafikus felhasználói felület. Különféle jelek értelmezése. Egyszerő titkosírások készítése. A számítógépes manuális-vizuális kommunikáció elemei. A számítógépes manuálisvizuális kommunikáció gyakorlása a programokkal. Könyvtárszerkezet. Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás a tároló rendszerben. Fájlok keresése. Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón. Állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Programok futtatása. Háttértár és könyvtárak váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárak között. Ismert helyen lévı állomány megkeresése. Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Egyszerő oktatóprogramok interaktív használata. Hálózati belépés és kilépés módja. Infokommunikáció Algoritmizálás, programozás Ismert adatokból az eredmények meghatározása. Táblázatok, diagramok. Feladatmegoldás egyszerő fejlesztırendszerrel. Modellezés oktatóprogrammal.

18 INFORMATIKA 270 Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztı, egyszerő algoritmusok készítése. Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. Adott probléma megoldásához készült algoritmus megvalósítása számítógépen. Szabályozó eszközök mőködésének és hatásának megfigyelése. Könyvtári informatika Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Tanulmányi feladathoz keresıkérdések megfogalmazása. Megadott mővek irányított keresése és tematikus győjtımunka a könyvtár szabadpolcos állományában. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Legyen képes kezelni a billentyőzetet és az egeret. A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni. Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.

19 INFORMATIKA 271 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁSFEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVA- LÓSÍTÁSA 5. ÉVFOLYAMON Évi 18 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendı képességek Az informatikai eszközök használata A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás A jelek világa 4 Könyvtár- és fájlmőveletek Finom motorikus mozgás fejlesztése az egér és a billentyőzet használatakor. - Együttmőködési képességek fejlesztése. - digitális kompetencia fejlesztése - Figyelem, térbeli tájékozódás, koordinációs képesség fejlesztése. - A vizuális és auditív felfogóképesség fejlesztése. - Alkotó képzelet, kreativitás fejlesztése. - Esztétikai készség fejlesztése. - Kommunikációs készségek fejlesztése szóbeli, írásbeli, rajzos utasítások adásával. - Kritika, önkritika gyakorlása saját és más munkájának értékelésekor. - Együttmőködési képességek fejlesztése. - Egyre önállóbb problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. - Kitartás, fegyelem fejlesztése. - Kritika, önkritika gyakorlása saját és más munkájának értékelésekor. - Finom motorikus mozgás fejlesztése.

20 INFORMATIKA 272 Könyvtári informatika 2 - Önmővelés képességének fejlesztése. - Az információszerzés-és feldolgozás (forrásból tájékozódás, rendszerezés, tárolás, feldolgozási, felhasználás) képességének fejlesztése. - Az iskolai és más típusú könyvtárak könyvtári források, eszközök biztos használói magatartás kialakítása.

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

MATEMATIKA. Célok és feladatok

MATEMATIKA. Célok és feladatok MATEMATIKA Célok és feladatok Az középiskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerrıl és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységrıl.

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András Tanári kézikönyv az Informatika 9. középiskolások számára tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 Raktári szám: 16172 Informatika 9. Tanári kézikönyv

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben