Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft december 31.-i beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft december 31.-i beszámolójához

2 I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft január 01.-től december 31.-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. 1. A Társaság ismérvei: Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítás ideje: Re-Kom Nonprofit Kft. Tulajdonos: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Székhelye: Szekszárd, Béla király tér 8. A Társaság képviseletére jogosult neve: Vajda József lakcíme: Fadd, Alvég u. 4. Főbb tevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A Társaság jegyzett tőkéje tulajdonos szerint: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás eft 2

3 2. Számviteli politika fő vonásai: A számviteli politika célja és rendeltetése, hogy az éves beszámoló megbízható, valós képet nyújtson a vállalkozás gazdálkodásáról és jövedelemteremtő képességéről, vagyona alakulásáról, valamint a pénzügyi helyzetéről. Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleg fordulónapja a tárgyév december 31.-e. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.-a. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgy évet érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A könyvvezetés forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre A Re-Kom Nonprofit Kft. a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást A változatban állította össze. A Társaság számviteli nyilvántartása és könyvvezetése a évi C törvényben előírt elveknek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint kerül elszámolásra. A költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveljük. Mérleget készítette: Németh Helga Mérlegképes regisztrációs száma: A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgálatot végzi: Faddi László 7621 Pécs, Mária utca 20/2 Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartásba vételi szám: Könyvvizsgálat díja: Ft/negyedév Az éves beszámoló aláírására jogosult: Vajda József Fadd, Alvég u. 4. 3

4 Befektetett eszközök értékelése: - Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. - Befektetett pénzügyi eszközök az adott kölcsönök értéke, az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Forgóeszközök értékelése: - Készletek értékelése: társaságunk év közben értékbeni nyilvántartást vezet. A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. - Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszaírásával növelt értékben tartjuk nyilván. - Értékpapírok értékelése: a forgatási céllal vásárolt rövid lejáratú értékpapírokat beszerzési értéken a vételár részét képező kamattal csökkentett vételáron értékeljük mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor várhatóan a névértéket megfizeti. - Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük. A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván. 4

5 Aktív időbeli elhatárolások értékelése: - Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan árbevételeket, egyéb bevételeket, melyek csak a mérleg fordulónapja után jelennek meg, de még az előző gazdasági évet érintik. - Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el. Aktív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értékben szerepeltetjük. Saját tőke: - A jegyzett tőkét a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván. - Eredménytartalékként mutatjuk ki a mérlegben az előző évek mérleg szerinti eredményét, az ellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket. - Lekötött tartalék: a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a kapott pótbefizetések összegét foglalja magába. - Mérleg szerinti eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. Kötelezettségek: Társaságunknál hátrasorolt kötelezettség nincs. - Hosszú lejáratú kötelezettség soron a kapott kölcsönöket és a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget tartjuk nyilván. - Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a dolgozókkal szembeni, adófizetési kötelezettségeket, és a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség következő évi törlesztő részletét tartjuk nyilván. 5

6 - Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó elismert szállítói kötelezettségeket a számlázott összegen értékeljük. Passzív időbeli elhatárolás: - A passzív időbeli elhatárolások között elkülönítetten mutatjuk ki a tárgyévet érintő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónap utáni időszakban merültek fel. - A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, szintén a passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván. Amortizációs politika: - Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények, és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris leírási módszerrel történik. - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Az értékcsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. 6

7 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az eszközök főbb adatai ezer Ft Megnevezés Változás Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: A. Befektetett eszközök alakulása A társaság befektetett eszközeinek értéke eft, amely az előző évhez viszonyítva eft növekedést mutat. 1. Immateriális javak bruttó értékének alakulása ezer Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Szellemi termék Immat.javak összesen Jelentősebb tételek az immateriális javak évközi növekedéséből: Szellemi termék 677 eft - Windows, office 277 eft - telephelyforgalmi program 400 eft 2. Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása ezer Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Ingatlanok és vagy.ért.jog Műszaki ber.,gép,jármű Egyéb ber.,felsz., jármű Tárgyi eszközök összesen

8 Jelentősebb tételek a tárgyi eszközök évközi növekedéséből: Műszaki berendezések, gépek, járművek eft - Heklader tehergépkocsi felépítmény eft - kisértékű tárgyi eszköz eft - tolólap 583 eft - konténerek 580 eft - kompresszor 297 eft - nyomtató 49 eft Egyéb berendezések, felszerelések, járművek eft - gépjárművek eft - számítógép 169 eft - projektor 102 eft - irodabútor 2 eft Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása ezer Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Szellemi termékek Immat.javak összesen Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása ezer Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Ingatlanok és vagy.ért.jog Műszaki ber.felsz.jármű Egyéb ber.,felsz., jármű Tárgyi eszközök összesen évben elszámolt értékcsökkenés eft - terv szerinti értékcsökkenés eft - egyösszegben elszámolt értékcsökkenés eft 8

9 3. Befektetett pénzügyi eszközök: A befektetett pénzügyi eszközök értéke eft. A Re-Kom Nonprofit Kft Cikó Község Önkormányzatának augusztus 15.-én eft-ot, és január 17.-én eft-ot adott kölcsön. B. Forgóeszközök alakulása A forgóeszközök értéke a mérlegben eft, mely eft-tal nőtt a nyitó állományhoz képest. A készletek értéke eft, mely eft-tal csökkent a nyitó állományhoz képest. Az anyagok mérlegsoron az üzem- és fűtőanyagokat tartjuk nyilván. A követelések értéke a mérlegben eft, mely eft növekedést mutat az előző évhez képest. A mérlegben a vevőkövetelés értéke eft. A december 31-i vevőkövetelés megbontása lejárat szerint, értékvesztés nélkül: - nem lejárt követelés eft napja lejárt eft napja lejárt eft napja lejárt 677 eft napja lejárt eft napja lejárt eft napja lejárt eft A 360 napon túli vevő követelésre értékvesztést jelenleg még nem számoltunk el. Az egyéb követelések összege eft. - áfa visszaigénylés eft - társasági adó előleg eft - szállítói túlfizetés 566 eft - helyi adó túlfizetés 506 eft - egyéb követelés (áfa,kaució,repi) 502 eft 9

10 - munkavállalókkal szembeni követelés 50 eft - szállítónak adott előleg 10 eft Az áfa visszaigénylés összegét a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás által december 28.-án kibocsátott ISPA használati díj számlák áfa tartalma eredményezte. Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja. Pénzeszközök értéke a mérlegben eft. Az előző évhez képest eft növekedést mutat. - pénztár 176 eft - bankbetétek eft A bankbetétek nagysága azért jelentős, mert a közszolgáltatóktól befolyt az ISPA használati díjak összege, de a Társulás december 28.-án bocsátotta ki az ISPA használati díjakról a számlákat, így ezek évben nem kerültek kiegyenlítésre. C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása Aktív időbeli elhatárolás értéke eft Bevételek elhatárolása: eft - lekötött betét kamat eft - áramdíj 16 eft - kamat 3 eft Költségek, ráfordítások elhatárolása: eft - biztosítás 764 eft - pénzügyi tevékenység 297 eft - újság, hírlap előfizetés 80 eft - vírusirtó program 52 eft - bankkártya díja 8 eft Halasztott ráfordítások: eft - ISPA projekt települési önrész átvállalása eft 10

11 A források főbb adatai: ezer Ft Megnevezés Változás Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen: D. Saját tőke alakulása: Jegyzett tőke összege eft. A Re-Kom Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje eft a cégbíróság i bejegyzése alapján, amelyben változás nem történt. Eredménytartalék: eft. A évi beszámoló kiegészítő mellékletében az eredménytartalék értéke eft, mérleg szerinti eredmény értéke eft. E kettő összege jelenik meg az eredménytartalékban. Lekötött tartalék: eft, mely soron az előző évek negatív eredménye alapján, a tulajdonosi pótbefizetés összege jelenik meg. Mérleg szerinti eredmény: eft. Céltartalék: eft E. Céltartalékok alakulása: Meglévő regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztésére, előkezelő rendszer kiépítésére és az ehhez kapcsolódó tanulmányokra képeztünk céltartalékot. 11

12 F. Kötelezettségek alakulása Kötelezettség értéke eft, mely eft-tal nőtt az előző évhez képest, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás által december 28.-án kibocsátott ISPA használati díj számlák miatt. Hosszú lejáratú kötelezettség eft a 10 éves futamidejű kötvénykibocsátásból, melyet negyedévente törlesztünk egyenlő összegekben. A hitel lejárata: augusztus 31. Rövid lejáratú kötelezettség összege: eft Rövid lejáratú hitelek: eft, mely a hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztő részlete. Szállítói kötelezettség: értéke a mérlegben eft, mely belföldi szolgáltatásból és áruszállításból áll, a szállítói túlfizetés nélkül. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: eft - folyamatos áfa eft - adók, járulékok eft - munkabér eft - egyéb kötelezettség 87 eft G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása Passzív időbeli elhatárolások összege eft, mely a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben felmerült költségeket tartalmazza. Az előző évhez képest a csökkenés eft. Bevételek elhatárolása: 178 eft - casco 174 eft - áramdíj 4 eft Költségek, ráfordítások elhatárolása: eft - késedelmi kamat eft - casco 4 eft - számlavezetési díj storno - 2 eft 12

13 A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Operatív Tanácsának 19/2012. (XII.6.) sz. határozata alapján Siófok Város Önkormányzata, mint gesztor részére a Re-Kom Nonprofit Kft. átutal Ft kamatot mely összeg megfizetésére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata május 17-én kelt közokiratban készfizető kezességet vállalt. 13

14 III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása Eszközök összetételének alakulása Megnevezés év összeg eft Részarány % Befektetett eszközök ,43 Forgóeszközök ,44 Aktív időbeli elhatárolások ,13 Összesen Eszközök összetételének alakulása 3,43% Befektetett eszközök 39,13% Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások 57,44% Forgóeszközök megoszlása Megnevezés év összeg eft Részarány % Készletek ,14 Követelések ,11 Értékpapírok 0 0,00 Pénzeszközök ,75 Összesen: Forgóeszközök megoszlása 0,14% Készletek Követelések Pénzeszközök 68,75% 31,11% 14

15 Források összetételének alakulása Megnevezés év összeg eft Részarány % Saját tőke ,36 Céltartalékok ,93 Kötelezettségek ,00 Passzív időbeli elhatárolások ,71 Összesen Források összetételének alakulása Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás 85,00% 0,71% 12,36% 1,93% Vagyoni helyzet mutatói Saját tőke aránya Megnevezés év % év % Saját tőke ,36 12,36 Összes forrás értéke Tárgyi eszközök fedezettsége Megnevezés év % év % Saját tőke Tárgyi eszköz , ,20 Eladósodottság mutató Megnevezés év % év % Összes kötelezettség ,36 687,90 Saját tőke

16 Forgó tőke aránya Megnevezés év % év % Forgó tőke B.-F/III ,98 174,59 Saját tőke Pénzügyi helyzet mutatói Vevők, szállítók aránya Megnevezés év % év % Vevők ,21 45,00 Szállítók Likviditási mutató Megnevezés év % év % Forgóeszközök ,37 160,16 Rövid lejáratú köt Jövedelmezőségi helyzet mutatói Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató Megnevezés év % év % Adózás előtti eredmény ,10 26,82 Nettó árbevétel Eszközarányos jövedelmezőségi mutató Megnevezés év % év % Adózás előtti eredmény ,00 11,97 Eszközök értéke Tőkearányos jövedelmezőség Megnevezés év % év % Adózás előtti eredmény ,26 96,88 Saját tőke

17 IV. Az eredménykimutatás kiegészítése Az eredménykimutatás főbb adatai Megnevezés év év Változás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jell.ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi, üzleti tev.eredménye Pénzügyi műv.bevételei Pénzügyi műv.ráfordításai Pénzügyi műv.eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Nettó árbevétel részletezése - települési, lom, egyéb hulladék, átrakó állomások hulladékudvarok eft - szelektív hulladék eft - egyéb beszállító eft - projekten kívüli hulladék eft - bérfuvar eft - bérleti díj ISPA eft - eladott áru, szolgáltatás eft - összesen eft 17

18 Nettó árbevétel alakulása települési,egyéb lom szelektív egyéb beszállító projekten kívüli bérfuvar bérleti díj 11,17% 1,08% 1,91% 1,17% 8,56% 1,07% 75,04% eladott áru, szolgáltatás Egyéb bevétel részletezése Egyéb bevétel: eft. - előző évi céltartalék felhasználása eft - kapott támogatás 902 eft - kapott kamat 269 eft - különféle egyéb bevétel 1 eft Az egyéb bevétel eft-al több az előző évhez képest, a növekedést a céltartalék felhasználása, és a költségvetésből kapott támogatás eredményezte. Céltartalékot képeztünk a év során a Cikói hulladéklerakó, komposztáló, válogató, szelektív gyűjtőszigetek, konténerek és a Re-Kom Nonprofit Kft által használt járművek, gépek ISPA használati díjára. Mivel az előbb felsorolt létesítmények, gépek 2011.évi ISPA használati díja nem volt pontosan ismert a 2011.évi beszámoló készítéséig és számlát sem kapott a Re-Kom Nonprofit Kft. A év során ismertté váltak ezen adatok, a számlákat befogadta a Re- Kom Nonprofit Kft, így a céltartalék feloldásra került. Egyéb ráfordítás részletezése Egyéb ráfordítás eft. - céltartalék eft - helyi adók eft - késedelmi kamat eft 18

19 - innovációs járulék eft - cégautó adó eft - káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás 244 eft - egyéb ráfordítás 3 eft A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Operatív Tanácsának 19/2012. (XII.6.) sz. határozata alapján Siófok Város Önkormányzata, mint gesztor részére a Re-Kom Nonprofit Kft. átutal Ft kamatot mely összeg megfizetésére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata május 17.-én kelt közokiratban készfizető kezességet vállalt. Pénzügyi műveletek bevételei részletezése Pénzügyi műveletek bevételei: eft. - kapott kamat eft - év közbeni árfolyamnyereség eft - év végi árfolyamnyereség eft - opciós díj bevétel eft Az év közbeni és az év végi árfolyamnyereség nagyrészt a kötvényhez kapcsolódó tételek. Azonban az év végi árfolyamnyereség, amely eft, egy nem realizált árfolyamnyereség, tehát tényleges bevételt nem jelent a Re-Kom Nonprofit Kft. számára, ezért társasági adóalap csökkentő tételként lett figyelembe véve. Rendkívüli bevétel részletezése Rendkívüli bevételt évben nem könyveltünk. Rendkívüli ráfordítás részletezése Rendkívüli ráfordítás: eft. - tartozás átvállalás (települési önerő) eft - elengedett követelés 851 eft Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése 19

20 2012-es gazdasági évben eft személyi jellegű egyéb költséget számoltunk el az alábbiak szerint: - Erzsébet utalvány eft - SZÉP kártya eft - önkéntes egészségpénztári hozzájárulás 807 eft - táppénz hozzájárulás, betegszabadság 748 eft - egyéb személyi jellegű kifizetés 293 eft - reprezentációs költség 291 eft - sulicsekk 200 eft - munkába járás öltsége 39 eft Adózott eredményrészletezése Az adózott eredmény fedezetet kell, hogy nyújtson a kötvénykibocsátás kapcsán felmerült tőketörlesztési kötelezettségre, amely évben eft volt, és a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt kötelezően képzendő rekultivációs alapra, ami eft. 20

21 V. Egyéb információk 1. Munkavállalói létszám, kereset és egyéb személyi jellegű kifizetés alakulása Teljes munkaidős Fizikai Szellemi Részmunkaidős Fizikai Szellemi 21 Átlagos áll. Létszám Összes kereset eft Összesen: Összesen: 0 Állományon kívüli 0 Mindösszesen: Tisztségviselők részére juttatott jövedelmek részletezése Az ügyvezető igazgató jövedelme: Dr. Sárosi József Gábor eft, Vajda József eft. A Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesültek, tiszteletdíjat nem kaptak. 3. Társasági adóalap módosító tételek részletezése Adóalapot növelő tételek: - terv szerinti értékcsökkenés eft - céltartalék képzés eft - bírság 150 eft - elengedett követelés 851 eft - tartozás átvállalás eft Összesen: eft Adóalapot csökkentő tételek: - céltartalék felhasználás eft - árfolyam nyereség eft - adótörvény szerinti értékcsökkenés eft Összesen: eft

22 Társasági adó: Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tételek Adóalapot csökkentő tételek Adóalap Adó 10 % eft eft eft eft eft 4. Tájékoztató adatok Tárgyévben kutatás, kísérleti fejlesztési költség nem merült fel. Veszélyes hulladék január 01.-e és december 31.-e között az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Nyitó készlet Évközi növekedés Évközi csökkenés Zárókészlet Veszélyes hulladék 34,8 kg 80 kg 105 kg 9,8 kg évi eredmény felhasználása A Kft. a évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette. Ennek alapján kérjük, hogy az Operatív Tanács a Re-Kom Nonprofit Kft. éves mérleg-beszámolóját: - a évi mérlegét eft főösszeggel - a beszámolási év adózott eredményét eft-os összeggel - az osztalék kifizetését 0 Ft-ban - az év végi mérleg szerinti eredményét eft összegben állapítsa meg és fogadja el. Szekszárd, március 31. Vajda József Ügyvezető igazgató 22

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben