KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Készült: Szekszárd, március 22.

2 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft én jött létre. A Társasági Szerződés szerint a tagjai Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23.), Őcsény Község Önkormányzata (7143 Őcsény, Fő u. 35.). A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft én a társasági szerződés módosításával, a két önkormányzat meghatározott üzletrészeinek átruházásával lett tagja a Kft-nek. A társaság célja a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység magas színvonalon történő biztosítása, a fogyasztói igények kielégítése. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. alaptevékenysége kiterjed Őcsény település ivóvízzel történő ellátására, valamint Decs és Őcsény települések szennyvízelvezetésére, tisztítására. Üzemelteti Decs-Őcsény települések csatornarendszerét a kapcsolódó tisztító teleppel. A Társaság ismérvei: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telephelye: 7144 Decs, Fő u Őcsény, Fő u. 35. A Társaság képviseletére jogosult neve: Katona Ferenc lakcíme: Szekszárd, Cinege u. 25. Az üzemeltetés során fő célkitűzésünk, hogy a víz termelését, kezelését, szállítását szolgáló építmények, gépészeti, elektromos irányítástechnikai berendezések, vízminőség ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen és szakszerűen működjenek, a vízbázis vizét s már kitermelt vizet szennyeződés ne érje, valamint megfeleljen a szolgáltatott víz minőségét rögzítő 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt bakteriológiai követelményeknek.

3 október 1-től az őcsényi és decsi szennyvíz rendszer üzemelését átvette a SÁRKÖZ-VÍZ Kft. A decs-őcsényi szennyvíztelep működése az év során a megtisztított szennyvíz minőségét tekintve problémamentes és zavartalan volt. A telepről elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei megfelelőek voltak. 1./ A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott módszerek A számviteli politika célja: A kft. a többször módosított évi C. törvény alapelvei, valamint a szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével alakította ki számviteli politikáját. A kft. gazdasági stratégiája az egyenletes eredményalakulás mellett a gazdasági társaságok, intézmények és a lakosság számára megfizethető szolgáltatási díjakon történő biztonságos, jó minőségű szolgáltatás. A kft. könyv vezetésének módja: kettős könyvvitel. Társaságunk éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett a törvényi előírások szerint. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. Mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.-a. Az éves beszámoló részei: - mérleg, - eredmény kimutatás, - kiegészítő melléklet, - üzleti jelentés. A kiegészítő melléklet elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a beszámoló részeként a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft mérlegének és eredmény kimutatásának adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon a valós és megbízható pénzügyi, jövedelmi helyzetének fenntartásához. A mérleg választott formája A változat. Társaságunk éves üzleti eredményét forgalmi költséges eljárással A változatú eredmény kimutatással állapítja meg. A mérleget és az eredmény kimutatást a számviteli törvény 1. illetve 2. sz. mellékleteiben előírt tagolás szerint készíti, abban sorokat nem von össze, illetve azt tovább nem bontja.

4 3 Befektetett eszközök értékelése: - Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. - Befektetett pénzügyi eszközök: adott kölcsönök értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Értékhelyesbítést nem alkalmazunk. Forgóeszközök értékelése: - Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszaírásával növelt értékben tartjuk nyilván. - Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük. A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván. Saját tőke: - A jegyzett tőkét a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván. - Eredménytartalékként mutatjuk ki a mérlegben az előző évek mérleg szerinti eredményét, az ellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket.

5 4 - Lekötött tartalék: a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a kapott pótbefizetések összegét foglalja magába. - Mérleg szerinti eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. Kötelezettségek: - Társaságunknál hátrasorolt kötelezettség és hosszú lejáratú kötelezettség nincs. - Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a dolgozókkal szembeni, és az adófizetési kötelezettségeket tartjuk nyilván. - Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó elismert szállítói kötelezettségeket a számlázott összegen értékeljük. Passzív időbeli elhatárolás: - A passzív időbeli elhatárolások között elkülönítetten mutatjuk ki a tárgyévet érintő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónap utáni időszakban merültek fel. - A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, szintén a passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván. Amortizációs politika: - Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények, és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris leírási módszerrel történik.

6 5 - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Az értékcsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. 2./ Vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság javadalmazása A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el a feladatukat. Egyéb kifizetés illetve juttatás nem volt. 3./ Éves beszámoló aláírására kötelezett A számviteli törvény előírásainak megfelelően az éves beszámolót Katona Ferenc ügyvezető igazgató 7100 Szekszárd, Cinege u. 25. szám alatti lakos írja alá. 4./ A számviteli alapelvektől való eltérés Társaságunk számviteli elszámolási rendszerét a törvényben meghatározott alapelvek szerint alakította ki, attól a tárgyidőszakban nem tért el. 5./ Egyik üzleti évről a másikra történő változás Társaságunknál nem került sor sem az eszköz, sem a kötelezettség előző évről eltérő helyen történő bemutatására. 6./ A társaság beszámolójának elkészítője A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. beszámolóját Fenyvesi Istvánné készítette el. Mérlegképes regisztrációs száma:

7 6 7. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 7/1. Az eszközök főbb adatai E Ft Megnevezés Változás Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: A. Befektetett eszközök alakulása A Társaság befektetett eszközeinek értéke E Ft. Immateriális javak bruttó értékének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Vagyoni értékű jog Szellemi termék Immat.javak összesen Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Ingatlanok Műszaki ber., gép, jármű Egyéb ber., felsz., jármű Tárgyi eszközök összesen Jelentősebb tételek a tárgyi eszközök évközi növekedéséből: Műszaki gépek,ber,jármű Decs,Őcsényi végátemelő irányítástechnika E Ft E Ft

8 7 Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immat.javak összesen Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Ingatlanok Műszaki ber., gép, jármű Egyéb ber., felsz., jármű Tárgyi eszközök összesen évben elszámolt értékcsökkenés E Ft - terv szerinti értékcsökkenés E Ft - egy összegben elszámolt értékcsökkenés 98 E Ft B. Forgóeszközök alakulása A forgóeszközök értéke a mérlegben E Ft. A követelések értéke a mérlegben E Ft, melyből E Ft a vevőkövetelés. A december 31-i vevőkövetelés megbontása lejárat szerint, értékvesztés nélkül: - nem lejárt követelés E Ft napja lejárt E Ft napja lejárt E Ft napja lejárt E Ft napja lejárt E Ft napja lejárt E Ft napja lejárt 937 E Ft A vevő követelések utáni értékvesztés értéke 541 E Ft. A vevők túlfizetése E Ft. Egyéb követelések értéke E Ft, mely a folyamatos szolgáltatások miatti ÁFA átvezetéséből (4 684 E Ft), az iparűzési adó (42 E Ft) és a társasági adó (172 E Ft) túlfizetéséből adódik. Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja.

9 8 Pénzeszközök értéke a mérlegben: E Ft. - pénztár 145 E Ft - bankbetétek E Ft 7/2./ Források bemutatása E Ft Megnevezés Változás Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: A Saját tőke alakulása: A saját tőke értéke E Ft. - Jegyzett tőke összege E Ft. Az egyes tagokat megillető szavazatok aránya százalékban: Decs Nagyközség Önkormányzata 30,6%, Őcsény Község Önkormányzata 20,4%, Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 49%. - Jegyzett,de be nem fizetett tőke összege: E Ft (Decs Nagyközség Önkormányzata 620 E Ft, Őcsény Község Önkormányzata 380 E Ft ) - Eredménytartalék 663 E Ft, mely az előző évi mérleg szerinti eredményt tartalmazza. - Mérleg szerinti eredmény: E Ft Céltartalék: évben céltartalékot nem képeztünk. Kötelezettségek Kötelezettségek értéke a mérlegben E Ft. Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség évben nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek értéke a mérlegben E Ft.

10 9 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) A szállítói kötelezettségek értéke a mérlegben E Ft mely belföldi szolgáltatásból, áruszállításból áll. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: E Ft. - Munkaviszonyból származó SZJA 207 E Ft - Egészségügyi hozzájárulás 61 E Ft - Egészségbiztosítási és munka-piaci járulék 109 E Ft - Szociális hozzájárulási adó 345 E Ft - December havi ÁFA E Ft - Jövedelem elszámolás 499 E Ft - Patika egészségpénztár 18 E Ft - Bizalom Önk. Nyugdíjpénztár 20 E Ft - Nyugdíjbiztosítási alapot megillető járulék 128 E Ft - Szakképzési hozzájárulás 19 E Ft - Vízterhelési díj 824 E Ft - Innovációs járulék 170 E Ft - Vízkészlet járulék 66 E Ft - Folyamatos ÁFA 820 E Ft - Egyéb rövid lej kötelezettség 2 E Ft - vevők túlfizetése E Ft - osztalék fizetési köt E Ft Összesen: E Ft Passzív időbeli elhatárolások összege 14 E Ft, mely a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben fizetett kamatot tartalmazza.

11 10 8./ Bevételek, ráfordítások, jövedelmezőség alakulása Tevékenységi bevételek évi tény adatok alapján: Bevételek %-os megoszlás Megnevezés okt oktdec év dec év Ivóvíz szolgáltatás Őcsény ,7 21,5 Szennyvízelv. árbev Őcsény ,2 28,0 Szennyvízelv. árbev Decs ,8 34,2 Szennyvízelv. Árbev Sárpilis-Várdomb ,7 Egyéb bevétel ,3 6,6 Pénzügyi bevétel Mindösszesen ,0 100,0 A Kft. tevékenységében jelentős mértékű a lakosság részére végzett közüzemi szolgáltatás. A bevételek %-os megoszlása közel azonos szinten alakult a két évben. Víz- és csatornaszolgáltatás volumene és összetétele évben: Megnevezés okt 1.- dec.31. tény em 3 %-os megoszlás (2011. okt.1.- dec.31) 2012.évi tény em 3 %-os megoszlás Ivóvízértékesítés Őcsény Lakosság Egyéb közületi Összesen 15,8 29,1 71,7 26,8 0,9 1,7 4,9 1,8 16,7 30,8 76,6 28,6

12 11 Megnevezés okt.1.- dec.31. tény em 3 %-os megoszlás (2011. okt. 1.- dec.31.) 2012.évi tény em 3 %-os megoszlás Szennyvízelvezetés Őcsény Lakosság 14,1 25,9 64,1 24,0 Egyéb közületi 0,7 1,3 3,5 1,3 Összesen 14,8 27,2 67,6 25,3 Decs Lakosság 21,5 39,6 77,0 28,8 Egyéb közületi 1,3 2,4 5,6 2,1 Összesen 22,8 42,0 82,6 30,9 Várdomb-Sárpilis szvízelvez. 40,6 15,2 Szennyvízelelv. összesen 37,6 69,2 190,8 71,4 Kft. összesen: 54,3 100,0 267,4 100,0 A évi gazdálkodás üzemi szintű értékelése és a jövedelmezőség alakulása: október hónapban kezdte a Kft. a tényleges tevékenységét évben realizált üzemi eredménye 737 E Ft volt. A kft évi üzemi eredménye E Ft-tal nőtt, azaz E Ft lett. Termelési-szolgáltatási feladataink során az alábbi ráfordítások merültek fel: Anyagköltség E Ft Igénybevett szolgáltatások értéke E Ft Egyéb szolgáltatások értéke E Ft Eladott áruk beszerzési értéke 0 E Ft Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 E Ft Személyi jellegű ráfordítások E Ft Értékcsökkenési leírás E Ft Termelési költségek összesen E Ft Értékesítés termelési költségei összesen E Ft

13 12 Értékcsökkenés: évben a számvitelben elszámolt amortizáció alakulása: Számvitelben elszámolt Megnevezés amortizációs érték E Ft Terv szerinti amortizációs érték E Ft alatti egyösszegű amortizáció 98 Összesen Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói: A tőkeellátottsági mutató értéke magas, tehát a vállalkozás nem függ a hitelezőktől, így a gazdálkodása is biztonságos. A külső források aránya azt fejezi ki, hogy a cég forrásainak mekkora részét teszik ki a kötelezettségek. A Kft. saját tőkéje magas. A jövedelmezőségi mutatók elsősorban a korlátozott nyereség érdekeltségű lakossági szolgáltatásokból adódóan alacsonyak: - árbevétel arányos nyereség 5,5% - eszközarányos eredmény 3,2% Megnevezés Mutató számítása 2011.évi % 2012.évi % Változás Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke 0,59 1,64 1,05 Forgóeszközök aránya Tőkeellátottság Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke Saját tőke Összes forrás 12,0 29,2 17,2 87,8 76,3-11,5

14 13 Megnevezés Mutató számítása 2011.évi % 2012.évi % Változás Források aránya Kötelezettségek 6,1 31,1 25,0 Saját tőke Likvidítás Likvid aktívák Likvid passzívák 223,4 123,3 100,1 Árbevétel arányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény nettó árbev+egyéb bev 4,6 5,5 0,9 Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke 0,65 3,2 2,55 Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Saját tőke 0,74 4,2 3,46 8/1. Egyéb ráfordítások és egyéb bevételek részletezése Az egyéb ráfordítások E Ft-tal terhelik az eredményt. Részletezésük: Követelések értékvesztése Rendszer felügyeleti díj Vízterhelési díj Innovációs járulék Iparűzési adó Összesen: 541 E Ft 203 E Ft 3 518E Ft 171 E Ft 947 E Ft E Ft Egyéb bevétele a kft-nek évben E Ft, ami a kiszámlázott vízterhelési díjból befolyt bevétel. 8/2. Pénzügyi műveletek bevétele 34 E Ft, mely az Őcsényi Önkormányzatnak adott kölcsön kamatából (26 E Ft), és egyéb pénzintézettől kapott kamatból (8 E Ft) áll. Pénzügyi műveletek ráfordítása 14 E Ft. 8/3. Rendkívüli bevétele és ráfordítása a kft-nek nincs.

15 14 9. Mérleg szerinti eredmény levezetése: A beszámolási időszak üzemi eredménye E Ft. A pénzügyi műveletek eredménye 20 E Ft. Így a szokásos vállalkozási eredmény E Ft. A rendkívüli eredmény 0. Eredmény levezetés: Üzemi eredmény E Ft Pénzügyi műveletek eredménye 20 E Ft Rendkívüli eredmény 0 E Ft Adózás előtti eredmény E Ft Adófizetési kötelezettség -482 E Ft Adózott eredmény E Ft Osztalék E Ft Mérleg szerinti eredmény I E Ft 10./ A társasági adókötelezettség levezetése A társasági adótörvény előírásainak betartása mellett a következő módosító tételeket vettük figyelembe: a.) Az adózás előtti eredményt növelő tételek: - Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként, terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág és tárgyi eszköz állományból való kivezetéskor könyv szerinti értéke, mely az adózás előtti eredmény terheli E Ft - Adóév követelésre elszámolt értékvesztés összege 541 E Ft Növelő tételek összesen: E Ft b.) Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor a forgó eszközök közé való átsorolásakor számított nyilvántartási érték meghatározott része, amennyiben ráfordításként elszámolták Csökkentő tételek összesen: E Ft

16 15 Fenti módosító tételek figyelembevételével a évi adóalap és adó összegének megállapítása: a. Adózás előtti eredmény E Ft b. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek E Ft c. Adózás előtti eredményt növelő tételek E Ft d. Adóalap (a-b+c) E Ft e. Társasági adó 482 E Ft A társasági adótörvényben a társasági adó mértéke 10%. II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A kiegészítő melléklet I. fejezetében a kft évi gazdálkodási, vagyoni és pénzügyi jellemzői kerültek bemutatásra. - A társaság tevékenységi köre a vízszolgáltatás, és szennyvízelvezetés tisztítás az előző évhez képest nem változott. - Az eszközök és források alakulását részleteztük. - Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének változását a kiegészítő melléklet részletesen tartalmazza. Az értékcsökkenési leírás lineáris módon került elszámolásra havonta, az üzembe helyezés napjától. - Követelésekre értékvesztést csak a 90 napon túli vevő állományra képeztünk a december 31-i állapot szerint, úgy hogy a mérlegkészítés időpontjáig, február 15-ig befolyt befizetést figyelembe vettük. III. Eredmény kimutatás kiegészítése A kft. számviteli és költség elszámolási rendszerét a vonatkozó számviteli előírások, valamint a termelés-szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével dolgozta ki. Az eredmény kimutatás előző évhez történő értékeléséhez összehasonlítható bázis adat áll rendelkezésre.

17 16 A termelési költségek alakulásánál az adatokból megállapítható, hogy meghatározó nagyságrendet képviselnek az anyag és anyagjellegű költségek, valamint az igénybevett szolgáltatások, melyek aránya a termelési költségekből 71,0%. Az amortizáció összege E Ft, mely a vagyoni értékű jog és a évi beruházások után elszámolt értékcsökkenésből adódik. IV. Ellenőrzés, önellenőrzés Társaságunknál évben ellenőrzés nem volt. V. Tájékoztató kiegészítések évi eredmény felhasználása A kft évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette: - a közüzemi szolgáltatásokat a fogyasztói igényeknek megfelelően biztosította, - eszköz és pénzgazdálkodása az év folyamán tervszerű, kiegyensúlyozott volt. Ennek alapján kérjük, hogy a Taggyűlés a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft éves mérlegbeszámolóját fogadja el azzal, hogy: - a 2012 évi mérlegét E Ft főösszeggel állapítsa meg és fogadja el. - a beszámolási év adózott eredményét E Ft-os összeggel állapítsa meg. - az osztalék kifizetését E Ft összegben állapítja meg, amely az egyes tagokat megillető szavazatok arányának százalékban kerül kifizetésre. - az év mérleg szerinti eredményét E Ft összegben állapítsa meg Szekszárd, március 22. Katona Ferenc ügyvezető

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben