KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Készült: Szekszárd, április 30.

2 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft én jött létre. A Társasági Szerződés szerint a tagjai Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23.), Őcsény Község Önkormányzata (7143 Őcsény, Fő u. 35.). A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft én a társasági szerződés módosításával, a két önkormányzat meghatározott üzletrészeinek átruházásával lett tagja a Kft-nek. A társaság célja a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység magas színvonalon történő biztosítása, a fogyasztói igények kielégítése. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. alaptevékenysége kiterjed Őcsény település ivóvízzel történő ellátására, valamint Decs és Őcsény települések szennyvízelvezetésére, tisztítására. Üzemelteti Decs-Őcsény települések csatornarendszerét a kapcsolódó tisztító teleppel. A Társaság ismérvei: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telephelye: 7144 Decs, Fő u Őcsény, Fő u. 35. A Társaság képviseletére jogosult neve: Katona Ferenc lakcíme: Szekszárd, Cinege u. 25. Az üzemeltetés során fő célkitűzésünk, hogy a víz termelését, kezelését, szállítását szolgáló építmények, gépészeti, elektromos irányítástechnikai berendezések, vízminőség ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen és szakszerűen működjenek, a vízbázis vizét s már kitermelt vizet szennyeződés ne érje, valamint megfeleljen a szolgáltatott víz minőségét rögzítő 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt bakteriológiai követelményeknek.

3 október 1-től az őcsényi és decsi szennyvíz rendszer üzemelését átvette a SÁRKÖZ-VÍZ Kft. A decs-őcsényi szennyvíztelep működése az év során a megtisztított szennyvíz minőségét tekintve problémamentes és zavartalan volt. A telepről elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei megfelelőek voltak. 1./ A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott módszerek A számviteli politika célja: A kft. a többször módosított évi C. törvény alapelvei, valamint a szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével alakította ki számviteli politikáját. A kft. gazdasági stratégiája az egyenletes eredményalakulás mellett a gazdasági társaságok, intézmények és a lakosság számára megfizethető szolgáltatási díjakon történő biztonságos, jó minőségű szolgáltatás. A kft. könyv vezetésének módja: kettős könyvvitel. Társaságunk éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett a törvényi előírások szerint. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. Mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.-a. Az éves beszámoló részei: - mérleg, - eredmény kimutatás, - kiegészítő melléklet, - üzleti jelentés. A kiegészítő melléklet elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a beszámoló részeként a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft mérlegének és eredmény kimutatásának adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon a valós és megbízható pénzügyi, jövedelmi helyzetének fenntartásához. A mérleg választott formája A változat. Társaságunk éves üzleti eredményét forgalmi költséges eljárással A változatú eredmény kimutatással állapítja meg. A mérleget és az eredmény kimutatást a számviteli törvény 1. illetve 2. sz. mellékleteiben előírt tagolás szerint készíti, abban sorokat nem von össze, illetve azt tovább nem bontja.

4 3 Befektetett eszközök értékelése: - Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. - Befektetett pénzügyi eszközök: adott kölcsönök értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Értékhelyesbítést nem alkalmazunk. Forgóeszközök értékelése: - Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszaírásával növelt értékben tartjuk nyilván. - Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük. A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván. Saját tőke: - A jegyzett tőkét a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván. - Eredménytartalékként mutatjuk ki a mérlegben az előző évek mérleg szerinti eredményét, az ellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket.

5 4 - Lekötött tartalék: a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a kapott pótbefizetések összegét foglalja magába. - Mérleg szerinti eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. Kötelezettségek: - Társaságunknál hátrasorolt kötelezettség és hosszú lejáratú kötelezettség nincs. - Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a dolgozókkal szembeni, és az adófizetési kötelezettségeket tartjuk nyilván. - Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó elismert szállítói kötelezettségeket a számlázott összegen értékeljük. Passzív időbeli elhatárolás: - A passzív időbeli elhatárolások között elkülönítetten mutatjuk ki a tárgyévet érintő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónap utáni időszakban merültek fel. - A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, szintén a passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván. Amortizációs politika: - Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények, és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris leírási módszerrel történik.

6 5 - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Az értékcsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. 2./ Vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság javadalmazása A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el a feladatukat. Egyéb kifizetés illetve juttatás nem volt. 3./ Éves beszámoló aláírására kötelezett A számviteli törvény előírásainak megfelelően az éves beszámolót Katona Ferenc ügyvezető igazgató 7100 Szekszárd, Cinege u. 25. szám alatti lakos írja alá. 4./ A számviteli alapelvektől való eltérés Társaságunk számviteli elszámolási rendszerét a törvényben meghatározott alapelvek szerint alakította ki, attól a tárgyidőszakban nem tért el. 5./ Egyik üzleti évről a másikra történő változás Társaságunknál nem került sor sem az eszköz, sem a kötelezettség előző évről eltérő helyen történő bemutatására. 6./ A társaság beszámolójának elkészítője A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. beszámolóját Fenyvesi Istvánné készítette el. Mérlegképes regisztrációs száma:

7 6 7. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 7/1. Az eszközök főbb adatai E Ft Megnevezés Változás Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: A. Befektetett eszközök alakulása A Társaság befektetett eszközeinek értéke E Ft. Immateriális javak bruttó értékének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Vagyoni értékű jog Szellemi termék Immat.javak összesen Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Ingatlanok Műszaki ber., gép, jármű Egyéb ber., felsz., jármű Tárgyi eszközök összesen Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immat.javak összesen

8 7 Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása E Ft Nyitó Évközi Záró Megnevezés Állomány Növekedés Csökkenés Állomány Ingatlanok Műszaki ber., gép, jármű Egyéb ber., felsz., jármű Tárgyi eszközök összesen évben elszámolt értékcsökkenés E Ft - terv szerinti értékcsökkenés E Ft - egy összegben elszámolt értékcsökkenés 54 E Ft B. Forgóeszközök alakulása A forgóeszközök értéke a mérlegben E Ft. A követelések értéke a mérlegben E Ft, melyből E Ft a vevőkövetelés. A december 31-i vevőkövetelés megbontása lejárat szerint, értékvesztés és túlfizetés nélkül napja lejárt 17 E Ft napja lejárt E Ft napja lejárt E Ft E Ft A vevő követelések utáni összes értékvesztés értéke E Ft. A vevők túlfizetése E Ft. Egyéb követelések értéke E Ft, mely az iparűzési adó (563 E Ft), a társasági adó (217 E Ft), az innovációs járulék (7 E Ft) túlfizetéséből, a visszaigényelhető ÁFA (63 E Ft) összegéből, valamint Őcsény-Decsi Szennyvíztársaságnak adott kölcsön összegéből (3 900 E Ft) adódik. Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja. Pénzeszközök értéke a mérlegben: E Ft. - pénztár 57 E Ft - bankbetétek E Ft

9 8 7/2./ Források bemutatása E Ft Megnevezés Változás Saját tőke Céltartalékok 0 0 Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: A Saját tőke alakulása: A saját tőke értéke E Ft. - Jegyzett tőke összege E Ft. Az egyes tagokat megillető szavazatok aránya százalékban: Decs Nagyközség Önkormányzata 30,6%, Őcsény Község Önkormányzata 20,4%, Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 49%. - Jegyzett,de be nem fizetett tőke összege: E Ft (Decs Nagyközség Önkormányzata 620 E Ft, Őcsény Község Önkormányzata 380 E Ft ) - Eredménytartalék E Ft, mely az előző évek mérleg szerinti eredményeit tartalmazza. - Mérleg szerinti eredmény: E Ft Céltartalék: évben céltartalékot nem képeztünk. Kötelezettségek Kötelezettségek értéke a mérlegben E Ft. Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség évben nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek értéke a mérlegben E Ft. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) A szállítói kötelezettségek értéke a mérlegben E Ft mely belföldi szolgáltatásból, áruszállításból áll.

10 9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: E Ft. - Szekszárdi Vízmű Kft.-től kapott kölcsön E Ft - OMB előleg 10 E Ft - vevők túlfizetése E Ft Összesen: E Ft 8./ Bevételek, ráfordítások, jövedelmezőség alakulása Tevékenységi bevételek évi tény adatok alapján: Bevételek %-os megoszlás Megnevezés év től től év ig ig Ivóvíz szolgáltatás Őcsény ,5 18,8 Szennyvízelv. árbev Őcsény ,0 25,6 Szennyvízelv. árbev Decs ,2 29,3 Szennyvízelv. Árbev Sárpilis-Várdomb ,7 10,1 Egyéb tev.árbev ,3 Egyéb bevétel ,6 15,9 Pénzügyi bevétel Mindösszesen ,0 100,0 A Kft. tevékenységében jelentős mértékű a lakosság részére végzett közüzemi szolgáltatás.

11 10 Víz- és csatornaszolgáltatás volumene és összetétele évben: Megnevezés évi tény em 3 %-os mego től ig tény em 3 %-os mego. Ivóvízértékesítés Őcsény Lakosság Egyéb közületi Összesen 71,7 26,8 28,4 25,5 4,9 1,8 2,6 2,3 76,6 28,6 31,0 27,8 Szennyvízelvezetés Őcsény Lakosság 64,1 24,0 27,3 24,5 Egyéb közületi 3,5 1,3 1,4 1,3 Összesen 67,6 25,3 28,7 25,8 Decs Lakosság 77,0 28,8 30,0 26,9 Egyéb közületi 5,6 2,1 2,5 2,2 Összesen 82,6 30,9 32,5 29,1 Várdomb-Sárpilis szvízelvez. 40,6 15,2 19,3 17,3 Szennyvízelelv. összesen 190,8 71,4 80,5 72,2 Kft. összesen: 267,4 100,0 111,5 100,0 A évi gazdálkodás üzemi szintű értékelése és a jövedelmezőség alakulása: A kft évi üzemi eredménye E Ft.

12 11 Termelési-szolgáltatási feladataink során az alábbi ráfordítások merültek fel: Anyagköltség E Ft Igénybevett szolgáltatások értéke E Ft Egyéb szolgáltatások értéke E Ft Eladott áruk beszerzési értéke 0 E Ft Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 101 E Ft Személyi jellegű ráfordítások E Ft Értékcsökkenési leírás E Ft Termelési költségek összesen E Ft Értékesítés termelési költségei összesen E Ft Értékcsökkenés: évben a számvitelben elszámolt amortizáció alakulása: Számvitelben elszámolt Megnevezés amortizációs érték E Ft Terv szerinti amortizációs érték E Ft alatti egyösszegű amortizáció 54 Összesen Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói: A tőkeellátottsági mutató értéke magas. A külső források aránya azt fejezi ki, hogy a cég forrásainak mekkora részét teszik ki a kötelezettségek. A Kft. saját tőkéje magas. A jövedelmezőségi mutatók: - árbevétel arányos nyereség -6,7% - eszközarányos eredmény -2,4%

13 12 Megnevezés Mutató számítása 2012.évi % től ig % Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke 1,64 1,85 Forgóeszközök aránya Tőkeellátottság Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke Saját tőke Összes forrás 29,2 19,0 76,3 95,1 Források aránya Kötelezettségek 31,1 5,2 Saját tőke Likvidítás Likvid aktívák Likvid passzívák 123,3 386,2 Árbevétel arányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény nettó árbev+egyéb bev 5,5-6,7 Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke 3,2-2,4 Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Saját tőke 4,2-2,6 8/1. Egyéb ráfordítások és egyéb bevételek részletezése Az egyéb ráfordítások E Ft-tal terhelik az eredményt. Részletezésük: Követelések értékvesztése E Ft Rendszer felügyeleti díj 461 E Ft Közművezeték adó E Ft Szennyvízbírság 883 E Ft Egyéb bírság 25 E Ft Kerekítés 3 E Ft Vízterhelési díj 1 681E Ft Innovációs járulék 79 E Ft Iparűzési adó 482 E Ft Összesen: E Ft

14 13 Egyéb bevétele a kft-nek évben E Ft, ami a kiszámlázott vízterhelési díjból (2 170 E Ft), eljárási, jogtanácsosi díjmegtérülésből (50 E Ft), kapott késedelmi kamatokból (83 E Ft) befolyt bevétel, az E.R.Ö.V Víziközmű Zt. által átvállalt közművezeték adó bevétel (3 691 E Ft), valamint kerekítésből (1 E Ft ) származó bevétel. 8/2. Pénzügyi műveletek bevétele 5 E Ft, egyéb pénzintézettől kapott kamatból (5 E Ft) áll. 8/3. Rendkívüli bevétele és ráfordítása a kft-nek nincs. 9. Mérleg szerinti eredmény levezetése: A beszámolási időszak üzemi eredménye E Ft. A pénzügyi műveletek eredménye 5 E Ft. Így a szokásos vállalkozási eredmény E Ft. A rendkívüli eredmény 0. Eredmény levezetés: Üzemi eredmény E Ft Pénzügyi műveletek eredménye 5 E Ft Rendkívüli eredmény 0 E Ft Adózás előtti eredmény E Ft Adófizetési kötelezettség 75 E Ft Adózott eredmény E Ft Mérleg szerinti eredmény I E Ft 10./ A társasági adókötelezettség levezetése A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. a társasági adót a jövedelem-nyereség minimum adója szerint köteles fizetni, mivel a nyereség minimummal számított korrigált adóalapja nagyobb, mint az adóalap növelő és csökkentő tételek figyelembevételével számított adóalapja.

15 14 Elvárt jövedelem adóalapja: + Összes bevétel (árbev, egyéb bev, pénzügyi műv.bev) E Ft - Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 0 E Ft - Eladott közvetített szolgáltatások értéke 101 E Ft - Külföldi telephely bevétele 0 E Ft Adóalap E Ft Adóalap * 0,02 = Elvárt adóalap 755 E Ft e. Társasági adó (Elvárt adóalap* 0,1) 75 E Ft A társasági adótörvényben a társasági adó mértéke 10%. II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A kiegészítő melléklet I. fejezetében a kft évi gazdálkodási, vagyoni és pénzügyi jellemzői kerültek bemutatásra. - A társaság tevékenységi köre a vízszolgáltatás, és szennyvízelvezetés tisztítás az előző évhez képest nem változott. A víz-és szennyvízszolgáltatást csak május 31-éig végzett. - Az eszközök és források alakulását részleteztük. - Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének változását a kiegészítő melléklet részletesen tartalmazza. Az értékcsökkenési leírás lineáris módon került elszámolásra havonta, az üzembe helyezés napjától. - Követelésekre értékvesztést csak a 90 napon túli vevő állományra képeztünk a december 31-i állapot szerint, úgy hogy a mérlegkészítés időpontjáig, február 15-ig befolyt befizetést figyelembe vettük.

16 15 III. Eredmény kimutatás kiegészítése A kft. számviteli és költség elszámolási rendszerét a vonatkozó számviteli előírások, valamint a termelés-szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével dolgozta ki. Az eredmény kimutatás előző évhez történő értékeléséhez összehasonlítható bázis adat áll rendelkezésre. A termelési költségek alakulásánál az adatokból megállapítható, hogy meghatározó nagyságrendet képviselnek az anyag és anyagjellegű költségek, valamint az igénybevett szolgáltatások, melyek aránya a termelési költségekből 84,5%. Az amortizáció összege E Ft, mely a vagyoni értékű jog és a évi kis értékű beruházások után elszámolt értékcsökkenésből adódik. IV. Ellenőrzés, önellenőrzés Társaságunknál évben ellenőrzés nem volt. V. Tájékoztató kiegészítések évi eredmény felhasználása A kft évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette: - a közüzemi szolgáltatásokat a fogyasztói igényeknek megfelelően biztosította, - eszköz és pénzgazdálkodása az év folyamán tervszerű, kiegyensúlyozott volt. Ennek alapján kérjük, hogy a Taggyűlés a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft éves mérlegbeszámolóját fogadja el azzal, hogy: - a évi mérlegét E Ft főösszeggel állapítsa meg és fogadja el. - a beszámolási év adózott eredményét E Ft-os összeggel állapítsa meg. - az év mérleg szerinti eredményét E Ft összegben állapítsa meg. Szekszárd, április 30. Katona Ferenc ügyvezető

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben