Број: СТРАНА 1. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА. OLDAL szám Az aktusoknak Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételérıl szóló rendelet 5. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/0. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztályától kikért vélemény alapján a Magyarkanizsai Község Tanács 88. ülésén meghozta az alábbi Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja éves elıfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja 205. évfolyamba tartozó valamennyi kiadványának éves elıfizetési díja 5.000,00 dinár. 2. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja egy példányának eladási ára 205-bаn 50,00 dinár. 3. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjából térítésmentesen kell juttatni: a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnak 5 példányt a község által alapított vállalatoknak és intézményeknek egy-egy példányt, amikor Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja e vállalatok és intézmények aktusait közli, vagy ha a községi szervek olyan aktusai jelentek meg benne, amelyek érintik a vállalatok és intézmények mőködését, továbbá azon helyi közösségnek, amelynek általános aktusa megjelent Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában példányt. 4. Az aktusok, hirdetések és reklámok Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételének díja 205-ben szabványmérető betővel gépelt soronként 25,00 dinár. Ezt a közzétételi díjat a község szervei, a község által alapított közvállalatok és intézmények, valamint ha a helyi közösségekrıl szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 3/2. sz.) összhangban tesznek közzé aktust a helyi közösségek nem kötelesek fizetni. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: 02-7/205-I/C Kelt: én dr. Bimbó Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke A mővelıdésrıl szóló törvény. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. szám) és az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési programok és projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és ismérveirıl szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/0. szám) alapján a meghirdeti az alábbi P Á L Y Á Z A T O T mővelıdési programok és projektumok 205. évi teljes vagy résztámogatására A mővelıdési programoknak és projektumoknak a 205. évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatására szánt eszközök összege ,00 dinár. Magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési programon és projektumon azok a mővelıdési programok és projektumok, mővészeti projektumok és a mővelıdés terén végzett szakmai és tudományos mővelıdési kutatások értendık, amelyeknek tárgya:

2 Број: СТРАНА 2. OLDAL szám a kulturális azonosság megırzése és a községbeli mővelıdési élet fejlesztése szempontjából jelentıs községi mővelıdési események (mősorok, hangversenyek, fesztiválok, versenyek, tanácskozások, találkozók és kiállítások) szervezése népszokások megırzése és ápolása versenyeken és fesztiválokon való részvétel mőkedvelı mővelıdési tevékenység serkentése könyv- és folyóirat-kiadás könyvfordítás kompaktlemez, hang- és képhordozók kiadása A mővelıdési programok és projektumok teljes vagy társtámogatására pályázhatnak: mővelıdési intézmények, mőkedvelı mővelıdési egyesületek és egyéb mővelıdési szereplık, úgymint: mővelıdési alapítványok, mővelıdési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró mővelıdési szereplık. Mővelıdési szereplık abban az esetben pályázhatnak a mővelıdési programok és projektumok teljes vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük területén van. A pályázatot a mővelıdési eszközöket odaítélı bizottsághoz a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra (. számú adatlap) elnevezéső nyomtatványon kell benyújtani. Minden programra, illetve projektumra külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezıen mellékelnie kell: a pályázót azonosító okmányt annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték; a pályázóra vonatkozó alapvetı tudnivalókat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek stb.), amit a pályázó készít el, és a mővelıdési program illetve projektum részletes leírását, amelynek teljes vagy résztámogatására pályázik. A pályázók a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra nyomtatványt letölthetik a község hivatalos honlapjáról is. A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy elküldhetık postán is a Magyarkanizsa, Fı tér. címre MŐVELİDÉSI PROGRAMOK NYÍLT PÁLYÁZATA megjelöléssel. A jelentkezési határidı: 205. január 3. A hiányos és késve beérkezett pályázatokat a bizottság nem fogja elbírálni. magyarkanizsai pogármester Мagyarkanizsai polgármester Iktatószám: 400-5/205-I/A Kelt: A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/2008. sz.) és a 205. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendeletben elıirányzott tétel alapján (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/204. sz.) a meghirdeti az alábbi NYÍLT PÁLYÁZATOT civilszervezeti projektumoknak a 205. évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására A civilszervezeti projektumoknak a 205. évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt eszközök összege: ,00 dinár az alábbi szakterületekhez tartozó civilszervezetek projektumainak támogatására:

3 Број: СТРАНА 3. OLDAL szám. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttmőködés erısítését célzó tevékenységek 2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése 3. a helyben élı közösség fejlesztése 4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem 5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése 6. a közoktatás programjai 7. ifjúsági programok 8. idıskorúak programjai 9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése 0. a civil társadalom fejlesztése. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, idıskorúak, fogyatékkal élık, sérültek stb. támogatása) 2. mővelıdési örökség, történelmi emlékek ápolása 3. jószolgálati munka 4. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme 5. függıségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése 6. nyugdíjasszervezetek tevékenysége 7. nem iskolarendszerő képzés 8. a nıi jogok érvényesítése 9. a tömegtájékoztatás fejlesztése 20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlıdésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elısegítı egyéb tartalmak. A civilszervezeti projektumoknak a 205. évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt eszközök összege: ,00 dinár MEZİGAZDASÁGI SZAKTERÜLETHEZ tartozó civilszervezetek projektumainak megvalósítására (rendezvények szervezése, ismeretterjesztı anyagok kiadása, képzés és szaktanácsadás, marketing, határon átívelı programok lebonyolítása, kiállításokon való részvétel, önszervezıdés serkentése - szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi tenyésztelepek). A 205. január 4-én kelt 02-6/205-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésbıl 205- ben nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsıbbséget élvezı szakterületeivé a 2., 4., 5., 6., 7., 8.,. és 3. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította. A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári egyesületek) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve mint községközi, köztársasági szervezetek a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki mőködésüket (a továbbiakban: civilszervezetek). Csak olyan civilszervezetek pályázhatnak, amelyek céljaikat elsısorban nem mővelıdési, sport- és tömegtájékoztatási téren valósítják meg, amit bejegyzési okiratuk bemutatásával igazolnak. Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pedig csak egy projektumának támogatására ítélhetı oda eszköz. A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot a költségvetési év végéig, azaz éig be kell fejezni. A civilszervezet a projektérték 0%-át más forrásból köteles biztosítani. A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthetı a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról ( pályázatok ), illetve hétköznap 8.00 és 2.00 óra között a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (Fı tér ) ügyfélszolgálatán és a 24. sz. irodában vehetı át. A pályázati dokumentáció a következıket tartalmazza:. pályázati nyomtatvány 2. a projektkoordinátor és a fı munkatársak életrajza 3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata. A pályázatokat zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fı tér szám, Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán átadva 205. január 3-éig kell benyújtani.

4 Број: СТРАНА 4. OLDAL szám A projektjavaslatok értékelésének mércéi:. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel -0 pont 2. a civilszervezet elızı években elért eredményei, anyagi és szakember-ellátottsága -0 pont 3. a projektum fenntarthatósága -0 pont 4. a helybeli közösséggel való együttmőködése -0 pont A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy ben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. A nyílt pályázatról további felvilágosítás a ös (244-es mellék) telefonszámon Darabán Piroskától kapható. Vajdaság Autonóm Tartomány dr. Bimbó Mihály s. k. Szám: 400-4/205-I/А Kelt: 205. január 6-án A beli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 0. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/4. sz.) alapján a hallgatóiösztöndíj-bizottság 205. január 9-én tartott ülésén megállapította az alábbi HIÁNYSZAKMAJEGYZÉKET a 205/6. tanévben odaítélendı hallgatói ösztöndíjakhoz. A hallgatóiösztöndíj-bizottság a területén mőködı gazdasági szereplık és a társadalmi tevékenységek részérıl kinyilvánított igények, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai és a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pillanatnyilag ösztöndíjazott szakmák adatai alapján az önkormányzat által konkrét szakmákra korábban odaítélt ösztöndíjakat is figyelembe véve a 205/6. tanévre a hiányszakmajegyzéket, valamint hiányszakmánként az ösztöndíjak számát az alábbiak szerint állapítja meg: Egyetemi kar megnevezése Szakma Ösztöndíjak száma Temészettudományi-matematikai Kar vagy matematikatanár Matematikai Kar (magyar tannyelvő) Temészettudományi-matematikai Kar vagy matematikatanár Matematikai Kar (szerb tannyelvő) Bölcsészettudományi Kar angolnyelv-tanár (magyar tannyelvő) Bölcsészettudományi Kar angolnyelv-tanár (szerb tannyelvő) Bölcsészettudományi Kar Magyar tannyelvő tagozatokon szerbet környezetnyelvéként oktató tanár Bölcsészettudományi Kar pedagógus (magyar tannyelvő) Gyógypedagógiai és Rehabilitációs Kar gyógypedagógus 3 (magyar tannyelvő) Gyógypedagógiai és Rehabilitációs Kar logopédus (magyar tannyelvő)

5 Број: СТРАНА 5. OLDAL szám 2. Ezt a jegyzéket közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján és a helyi tömegtájékoztatási eszközökben. Vajdaság Autonóm Tartomány Hallgatóiösztöndíj-bizottság Szám: 67-3/205-I/B Kelt: én dr. Katkics Zoltán s. k., a bizottság elnöke község alapszabálya 7. szakasz. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/4. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/4. sz.) alapján a meghozza az alábbi. A 204. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 4992-es közgazdasági osztályozás alatt folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökbıl ,60 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. I. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 42-es jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 4302-es tétel keretében ,00 dinárral, II. az. költséghelyrend,. fejezet, 0-es jogcímcsoport, 48-es közgazdasági osztályozás, 000-es tétel keretében ,00 dinárral, III. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 42-es jogcímcsoport, 423-as közgazdasági osztályozás, 4202-es tétel keretében ,00 dinárral, IV. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 630-as jogcímcsoport, 5-es közgazdasági osztályozás, 580-es tétel keretében ,60 dinárral, V. a 2. költséghelyrend, 4.9 fejezet, 60-as jogcímcsoport, 482-es közgazdasági osztályozás, 992-es tétel keretében 7.000,00 dinárral, Szám: /204-I/A Kelt: én község alapszabálya 7. szakasz. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/4. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/4. sz.) alapján a meghozza az alábbi

6 Број: СТРАНА 6. OLDAL szám. A 204. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 4992-es közgazdasági osztályozás alatt folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökbıl ,58 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. I. a 2. költséghelyrend, 3. fejezet, 090-es jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 8902-es tétel keretében ,96 dinárral, II. az 2. költséghelyrend, 4. fejezet, 80-es jogcímcsoport, 48 (465) közgazdasági osztályozás, 9299-es tétel keretében 2.294,7 dinárral, III. a 2. költséghelyrend, 5. fejezet, 9-es jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 032-es tétel keretében ,00 dinárral, IV. a 2. költséghelyrend, 8.2. fejezet, 820-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 8045-as tétel keretében ,5 dinárral, V. a 2. költséghelyrend, 8.3 fejezet, 820-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 8060-es tétel keretében 8.360,36 dinárral, VI. a 2. költséghelyrend, 9. fejezet, 660-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 492-es tétel keretében 69.69,60 dinárral, VII. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 927-es tétel keretében 4.507,72 dinárral, VIII. a 2. költséghelyrend, 4.2. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9228-es tétel keretében 5.383,53 dinárral, IX. a 2. költséghelyrend, 4.3. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9399-es tétel keretében 7.45,54 dinárral, X. a 2. költséghelyrend, 4.4. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9428-es tétel keretében 4.587,04 dinárral, XI. a 2. költséghelyrend, 4.5. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9527-es tétel keretében 5.533,68 dinárral, XII. a 2. költséghelyrend, 4.8. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9825-es tétel keretében 4.55,75 dinárral, XIII. a 2. költséghelyrend, 4.9. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9926-os tétel keretében 6.80,04 dinárral, XIV. a 2. költséghelyrend, 5. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9-es tétel keretében 8.4,62 dinárral, XV. a 2. költséghelyrend, 6. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 207-es tétel keretében ,6 dinárral, XVI. a 2. költséghelyrend, 7. fejezet, 950-es jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 29-es tétel keretében ,8 dinárral, Szám: /204-I/A Kelt: án község alapszabálya 7. szakasz. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/4. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/4. sz.) alapján a meghozza az alábbi

7 Број: СТРАНА 7. OLDAL szám. A 204. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 4992-es közgazdasági osztályozás alatt folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökbıl ,44 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. I. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 99-es tétel keretében ,5 dinárral, II. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 92-es tétel keretében ,55 dinárral, III. a 2. költséghelyrend, 4.2. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 929-es tétel keretében 29.38,38 dinárral, Szám: /204-I/A Kelt: án község alapszabálya 7. szakasz. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/4. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/4. sz.) alapján a meghozza az alábbi. A 204. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 4992-es közgazdasági osztályozás alatt folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökbıl ,74 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. I. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 70-es jogcímcsoport, 442-es közgazdasági osztályozás, 340-es tétel keretében ,60 dinárral, II. az 2. költséghelyrend,. fejezet, 70-es jogcímcsoport, 44-es közgazdasági osztályozás, 330-es tétel keretében ,4 dinárral,

8 Број: СТРАНА 8. OLDAL szám Szám: /204-I/A Kelt: én község alapszabálya 7. szakasz. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/4. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/4. sz.) alapján a meghozza az alábbi. A 204. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 4992-es közgazdasági osztályozás alatt folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökbıl ,86 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. I. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 482-es közgazdasági osztályozás, 250-es tétel keretében ,50 dinárral, II. az 2. költséghelyrend,. fejezet, 090-es jogcímcsoport, 472-es közgazdasági osztályozás, 7503-es tétel keretében 984.3,74 dinárral, III. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 220-as jogcímcsoport, 52-es közgazdasági osztályozás, 400-es tétel keretében 6.479,78 dinárral, IV. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 99-es tétel keretében ,36 dinárral, V. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 92-es tétel keretében.927,64 dinárral, VI. a 2. költséghelyrend, 4.2. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 929-es tétel keretében 4.8,33 dinárral, VII. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 70-es jogcímcsoport, 44-es közgazdasági osztályozás, 330-es tétel keretében ,5 dinárral, Szám: /204-I/A Kelt: én község alapszabálya 7. szakasz. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/4. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/4. sz.) alapján a meghozza az alábbi

9 Број: СТРАНА 9. OLDAL szám. A 204. évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel a 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 4992-es közgazdasági osztályozás alatt folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökbıl ,99 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. I. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 090-es jogcímcsoport, 472-es közgazdasági osztályozás, 750-es tétel keretében 07.74,30 dinárral, II. az 2. költséghelyrend,. fejezet, 30-as jogcímcsoport, 482-es közgazdasági osztályozás, 250-es tétel keretében 3.934,00 dinárral, III. a 2. költséghelyrend, 5. fejezet, 9-es jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 0-es tétel keretében 9.060,00 dinárral, IV. a 2. költséghelyrend, 3. fejezet, 560-as jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 620-as tétel keretében 9.856,00 dinárral, V. a 2. költséghelyrend, 3 fejezet, 560-as jogcímcsoport, 423-as közgazdasági osztályozás, 622-es tétel keretében 60.03,99 dinárral, VI. a 2. költséghelyrend, 5. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 42-es közgazdasági osztályozás, 860-аs tétel keretében 04.95,92 dinárral, VII. a 2. költséghelyrend, 6. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 44-es közgazdasági osztályozás, 980-as tétel keretében 3.88,83 dinárral, VIII. a 2. költséghelyrend, 7. fejezet, 950-es jogcímcsoport, 42-es közgazdasági osztályozás, 240-es tétel keretében 4.895,00 dinárral, IX. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 99-es tétel keretében ,36 dinárral, X. a 2. költséghelyrend, 4.. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 92-es tétel keretében ,00 dinárral, XI. a 2. költséghelyrend, 4.2. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 929-es tétel keretében ,74 dinárral, XII. a 2. költséghelyrend, 4.4. fejezet, 60-as jogcímcsoport, 426-os közgazdasági osztályozás, 9420-as tétel keretében 23.25,46 dinárral, XIII. a 2. költséghelyrend,. fejezet, 560-as jogcímcsoport, 424-es közgazdasági osztályozás, 5402-es tétel keretében ,54 dinárral, XIV. a 2. költséghelyrend, 5. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 465-ös közgazdasági osztályozás, 9-es tétel keretében 3.73,85 dinárral, Szám: /204-I/A Kelt: én

10 Број: СТРАНА 0. OLDAL szám TARTALOM HATÁROZAT Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja éves elıfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról... PÁLYÁZAT mővelıdési programok és projektumok 205. évi teljes vagy résztámogatására... NYÍLT PÁLYÁZAT civilszervezeti projektumoknak a 205. évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására...2 HIÁNYSZAKMAJEGYZÉK a 205/6. tanévben odaítélendı hallgatói ösztöndíjakhoz...4 HATÁROZAT...5 HATÁROZAT...6 HATÁROZAT...7 HATÁROZAT...7 HATÁROZAT...8 HATÁROZAT...9 Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület, Magyarkanizsa, Fı tér., Telefon: / 220-аs mellék Felelıs szerkesztı: Marija Milovanović képviselı-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv.

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Број: 1. 20.01.2012. СТРАНА 1. OLDAL 2012.01.20 1. szám

Број: 1. 20.01.2012. СТРАНА 1. OLDAL 2012.01.20 1. szám Број: 1. 20.01.2012. СТРАНА 1. OLDAL 2012.01.20 Az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és ismérveirıl szóló

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám: 453-62/2015-V Kelt: 2015.07.27. Topolya A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Број: СТРАНА 40. OLDAL szám

Број: СТРАНА 40. OLDAL szám Број: 3. 24.02.2014. СТРАНА 40. OLDAL 2014.02.24. 3. szám Az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és ismérveirıl

Részletesebben

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl Број 18. 30.11.2011. СТРАНА 677. OLDAL 2011.11.30. 18. szám A köztulajdonról szóló törvény 80. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. sz.), és az ingatlanforgalomról szóló törvény 14. szakasza (Az

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

Број: СТРАНА 65. OLDAL szám

Број: СТРАНА 65. OLDAL szám Број: 7. 23.04.2015. СТРАНА 65. OLDAL 2015.04.23. 7. szám Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 38. szakasza (A Hivatalos Közlönye, 72/09., 52/11. és 55/13. sz.), a közszolgálatokról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 38. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

Број: 5. 26.03.2013. СТРАНА 65. OLDAL 2013.03.26. 5. szám

Број: 5. 26.03.2013. СТРАНА 65. OLDAL 2013.03.26. 5. szám Број: 5. 26.03.2013. СТРАНА 65. OLDAL 2013.03.26. 5. szám Az állatjólétrıl szóló törvény 54. szakaszának 1. bekezdésével (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09. sz.) összhangban a Magyarkanizsai Községi Tanács meghozza

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Број: СТРАНА 418. OLDAL szám

Број: СТРАНА 418. OLDAL szám Број: 15. 15.10.2015. СТРАНА 418. OLDAL 2015.10.15. 15. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. javítás,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

4. 21.05.2010. СТРАНА

4. 21.05.2010. СТРАНА Број 4. 21.05.2010. СТРАНА 99. OLDAL 2010. 05.21. 4. szám Az egészségvédelemről szóló törvény 219. szakaszának 4. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 107/05. sz.), a község területén egészségügyi intézményen

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság C?o- " ; ' -.,.''. n!.-f Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzata

Sárhida Község Önkormányzata Sárhida Község Önkormányzata H-8944 Sárhida, Béke utca 26. Telefon/Telefax: +36-92-461-042, +36-92-693-964 e-mail: polgarmester@sarhida.hu, www.sarhida.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárhida Község Önkormányzatának

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám Број: 14. 22.06.2012. СТРАНА 248. OLDAL 2012.06.22. 14. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 34/10 és 54/11. sz.)

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m 1 A s z ó d V á r o s Ö n k o r m á n y z a t 2 1 7 0 A s z ó d, S z a b a d s á g t é r 9. Szám: 3662-29/2009. E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tata Város Önkormányzati Képviselı-testület Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága a város természeti és épített környezetének megırzése, a környezetállapot javítását szolgáló

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben