Број: СТРАНА 1. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 1. OLDAL szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 14/11. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg 17/11. és 19/02. sz.) alapján a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 21/12. sz.) összhangban a meghozza az alábbi D Ö N T É S T bıl származó hallgatók részére a 2012/2013. tanévben folyósítandó ösztöndíjak havi összegének mértékérıl I A 2012/13. tanévben bıl származó hallgatók részére folyósítandó ösztöndíjak havi összegét 9.293,00 (kilencezer-kettıszázkilencvenhárom) dinárban ÁLLAPÍTOM MEG. II Az elızı pontban írt összegő ösztöndíjak folyósítása január 1-jével kezdıdik. III A Községi Közigazatási Hivatal oktatási ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége köteles elkészíteni az ösztöndíjszerzıdésekhez csatolandó függeléket, majd azok egy példányát az ösztöndíjasok által történı aláírás után eljuttatni a Községi Közigazatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egységének. IV Az e döntés I. pontjában írt ösztöndíjat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége 9 (kilenc) havi részletben, legkésıbb a rákövetkezı hónap 10. napjáig folyósítja az ösztöndíjas folyószámlájára. V. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: 67-2/2013-I/A Kelt: én Az aktusoknak Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételérıl szóló rendelet 15. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/10. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztályától kikért vélemény alapján a Magyarkanizsai Község Tanács meghozta az alábbi Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja éves elıfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról 1. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja évfolyamba tartozó valamennyi kiadványának éves elıfizetési díja 5.000,00 dinár. 2. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja egy példányának eladási ára 2013-bаn 150,00 dinár. 3. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjából térítésmentesen kell juttatni: a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnak 5 példányt

2 Број: СТРАНА 2. OLDAL szám a község által alapított vállalatoknak és intézményeknek egy-egy példányt, amikor Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja e vállalatok és intézmények aktusait közli, vagy ha a községi szervek olyan aktusai jelentek meg benne, amelyek érintik a vállalatok és intézmények mőködését, továbbá azon helyi közösségnek, amelynek általános aktusa megjelent Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában 1 példányt. 4. Az aktusok, hirdetések és reklámok Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételének díja 2012-ben szabványmérető betővel gépelt soronként 25,00 dinár. Ezt a közzétételi díjat a község szervei, a község által alapított vállalatok és intézmények, valamint ha a helyi közösségekrıl szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 3/12. sz.) összhangban tesznek közzé aktust a helyi közösségek nem kötelesek fizetni. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: 02-20/2013-I/C Kelt: én Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke Ú T M U T A T Ó a projektumok Magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának eljárásáról és módjáról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Ez az útmutató a projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának eljárását és módját szabályozza: a projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelmek átvételét, a projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásáról szóló döntés meghozatalának eljárását, módját és illetékes szerveit. A projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásán a megfelelı projektum kötelezı önrészéhez szükséges eszközök, illetve az elıfinanszírozási eszközök biztosítása értendı. A projektumok községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelmet községi szervek és szervezetek, a község által alapított közvállalatok és intézmények, oktatási intézmények (iskola, óvoda), helyi közösségek, civilszervezetek, állampolgári egyesületek stb. nyújthatnak be. Ennek az útmutatónak az értelmében a projektum fogalmán értendı minden olyan projektum, amellyel a Szerb Köztársaságban, illetve külföldön kiírt hirdetményre pályáznak. Ez a fogalom magában foglalja a szomszédsági együttmőködési (IPA) projektumokat is. A PROJEKTUMOK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBİL VALÓ TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁNAK ELİZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA ÉS MÓDJA 1. A magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatás iránti kérelmet kellı idıben, pályázás elıtt kell benyújtani. 2. A kérelem formanyomtatványának tartalma: a projektum benyújtójának alapvetı adatai, a projektum tömör ismertetése, a projektum megvalósításához szükséges eszközök teljes összegének, a projektum benyújtója által

3 Број: СТРАНА 3. OLDAL szám biztosított összegnek és a magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl teljes vagy résztámogatással biztosítandó eszköznek a táblázatos kimutatása. 3. A jelen útmutató elválaszthatatlan részét alkotó formanyomtatványon a kérelmet a képviselı-testület titkárához kell benyújtani. 4. A képviselı-testületi titkár a formanyomtatványon benyújtott kérelmet a kézhezvétel napján véleményezésre továbbítja a projektumban érintett szakterülettel megbízott községitanács-taghoz vagy polgármesteri tanácsnokhoz és a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi fıosztályának vezetıjéhez. 5. A községitanács-tag vagy polgármesteri tanácsnok, illetve a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi fıosztályának vezetıje a formanyomtatványon benyújtott kérelem kézhezvételét követı legföljebb két napon belül írásban megküldi véleményezését a képviselı-testületi titkárnak. 6. A Magyarkanizsai Községi Tanács (a továbbiakban: Községi Tanács) a nyomtatványon benyújtott kérelmet és a jelen útmutató 5. pontjában írt véleményezést a soron következı elsı ülésén megvitatja. 7. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek helyet ad, a projektum a községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának jóváhagyásáról döntést hoz. A döntésnek kötelezıen tartalmaznia kell indokolást is. 8. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek nem ad helyt, úgy a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának elızetes jóváhagyását elutasító, indokolással ellátott döntést hoz. A PROJEKTUM MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBİL VALÓ TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA ÉS MÓDJA 9. A projektum magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának elızetes jóváhagyása iránt kérelmet be nem nyújtott kérelmezı a projektum magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyását nem kérelmezheti. 10. Az esetben, ha a projektum beterjesztıje sikeresen pályázik, a Községi Tanács viszont a projektum községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának elızetes jóváhagyását elutasító döntést hozott, a projektum benyújtója a Községi Tanácsnál kérelmezheti a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát. 11. A projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala iránti kérelmet a községi képviselı-testületi titkárhoz kell benyújtani, és a jelen útmutató 1 6. pontjában írt eljárás szerint és módon kell elbírálni. 12. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek helyt ad, a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyásáról indokolással ellátott döntést hoz. 13. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek nem ad helyt, a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyását elutasító döntést hoz. A PROJEKTUMOK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBİL VALÓ RÉSZTÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÉRCÉI 14. A projektumok községi költségvetési eszközökbıl való résztámogatása iránti kérelmek mérlegelésének mércéi: a községi költségvetés eszközeinek terhére kért összeg mértéke a pénzügyi lehetıségek és a községi költségvetésben e célra rendelkezésre álló eszközök a projektum jelentısége az önkormányzat, a lakosság, illetve egyes lakossági kategóriák részére. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

4 Број: СТРАНА 4. OLDAL szám 15. Ez az útmutató kötelezı jellegő; a projektumok községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelmek minden lehetséges benyújtója részére meg kell küldeni, valamint közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. 16. Ha a projektum benyújtója a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránt a jelen útmutató rendelkezéseiben megállapított módon és eljárás szerint nem nyújt be kérelmet, a községi költségvetésbıl teljes vagy résztámogatásra szolgáló eszközök nem biztosíthatók. Szám: /2012-I/А Kelt: én A mővelıdésrıl szóló törvény 11. szakaszának 2. bekezdése és 76. szakaszának 6. bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 72/09 száma) és a Magyarkanizsai községi költségvetésbıl finanszírozott vagy részben támogatott mővelıdési programok és projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és kritériumairól szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjának 6/10 száma) alapján a közzéteszi az alábbi P Á L Y Á Z A T O T mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2013 évben, dinár értékben A Magyarkanizsai Községi költségvetésébıl finanszírozott mővelıdési programok és projektumok alatt azok a mővelıdési programok és projektumok, mővészeti projektumok és a mővelıdés terén végzett szakmai és tudományos mővelıdési kutatások értendık, amelyek az alábbiakra vonatkoznak: a kulturális azonosság megırzése és a községbeli mővelıdési élet fejlesztése szempontjából jelentıs községi mővelıdési események (mősorok, hangversenyek, fesztiválok, versenyek, tanácskozások, találkozók és kiállítások) szervezése népszokások megırzése és ápolása versenyeken és fesztiválokon való részvétel mőkedvelı mővelıdési tevékenység serkentése könyv- és folyóirat kiadása könyvfordítás kompaktlemez, hang- és képhordozók kiadása A mővelıdési programok és projektek finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak: mővelıdési intézmények, mőkedvelı mővelıdési egyesületek és egyéb mővelıdési szereplık, úgymint: mővelıdési alapítványok, mővelıdési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró mővelıdési szereplık. A kulturális tevékenységgel foglalkozó jogalanyok abban az esetben pályázhatnak a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük területén van. A pályázatot a Mővelıdési eszközöket odaítélı bizottsághoz a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra (1. számú adatlap) elnevezéső nyomtatványon kell benyújtani. Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezıen mellékelnie kell: - a pályázót azonosító okmányt annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték;

5 Број: СТРАНА 5. OLDAL szám - a pályázóra vonatkozó alapvetı adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és - a mővelıdési program illetve projekt részletes leírását, melynek támogatására vagy részbeni támogatására pályázik. A pályázók a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra nyomtatványt letölthetik a község hivatalos honlapjáról is. A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatában, vagy elküldhetık postán is a Magyarkanizsa, Fı tér 1. címre, megjelölve, hogy pályázati dokumentációt tartalmaz. A hiányos és késve beérkezett pályázatokat a Bizottság nem fogja elbírálni. A jelentkezési határidı: február 7. Magyarkanizsa Község magyarkanizsai pogármester Мagyarkanizsai polgármester Iktatószám: /2013-I/A Kelt: én A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) alapján, a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel összefüggésben a meghirdeti az alábbi N Y Í L T P Á L Y Á Z A T O T mеzıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek projektumainak támogatására a magyarkanizsai községi költségvetésbıl A mеzıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek projektumainak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt, föl nem osztott eszközök teljes összege: ,00 dinár. A jelen pályázat szerinti eszközöket a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) összhangban mezıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek kapják, olyan gazdasági tevékenységek ösztönzése és fejlesztése céljából létrehozott projektumok megvalósítására, mint amilyen a rendezvények szervezése, ismeretterjesztı anyagok kiadása, érdekvédelem, edukáció és szaktanácsadás, marketing, kiállításokon való részvétel, önszervezıdés serkentése (szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi farmok), határon átívelı programok lebonyolítása és hasonlók. A pályázaton olyan civil szervezetek (állampolgári csoportok) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve községi mint, községközi, köztársasági szervezetek a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki mőködésüket (a továbbiakban: civil szervezetek). Egy-egy civil szervezet legfeljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pedig csak egy projektumának támogatására ítélhetı oda eszköz. A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot december. 31-éig be kell fejezni és ugyanezen határidın belül a projektum tételes elszámolását is át kell adni. A jóváhogyott pénzeszközök nem rendeltetésszerő felhasználása esetében, a pénzeszközöket igénybe vevık, a számukra kifizetett pénzeszközöket kötelesek viszafizetni. Az a civil szervezet, amely az eszámolást nem nyújtja be, a következı három évben nem részesülhet ilyen támogatásban, illetve a pályázati részvételét figyelmen kívül kell hagyni. A civilszervezet a projektérték 10%-ának megfelelı pénzbeli önerıt köteles biztosítani.

6 Број: СТРАНА 6. OLDAL szám A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció munkanapokon 7.00 és óra között a Magyarkanizsai Közigatási Hivatal (Fı tér 1) ügyfélfogadó központjában (2. szoba - 7. asztal) vehetı át, illetve letölthetı a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs). A pályázati dokumentáció a következıket tartalmazza: 1. pályázati nyomtatvány 2. a projektkoordinátor és a fı munkatársak életrajza 3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata. A pályázatokat zárt borítékban MEZİGAZDASÁGI CIVIL SZERVEZETEK NYILT PÁLYÁZATA megjelöléssel a Fı tér 1 szám, Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélfogadó irodájában átadva kell benyújtani. A nyílt pályázatról további felvilágosítás a os telefonszám 303-as mellékén, ifj. Bimbó Mihálytól kapható. Pályázási határidı: február 07., óra. A projektjavaslatok értékelésének mércéi: 1. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel 2. a civilszervezet elızı években elért eredményei, anyagi és szakember-ellátottsága 3. a civilszervezet taglétszáma 4. a helybeli közösséggel való együttmőködése. A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy ben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. A 2013-ban támogatandó projektumok kiválasztásáról szóló rendelet meghozatala után az önkormányzat a projektum megvalósításának támogatásáról szerzıdést köt a pályázóval. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2013-ban támogatandó civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet a pályázat lezárását követı 15 napon belül kell meghozni. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandónak ítélt civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet legkésıbb a szerzıdéskötést követı 14 napon belül közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján. Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa polgármestere Nyilas Mihály s. k. Szám: /2013-I/A Kelt: január 23-án A közszolgáltatási tájékoztatásra szánt támogatások odaítélésérıl szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/11. sz.) alapján a meghirdeti az alábbi P Á L Y Á Z A T O T a közszolgálati tájékoztatásra 2013-ban szánt eszközök odaítélésérıl I. A helyi jelentıségő tömegtájékoztatási eszközök által a területén hivatalos használatban levı nyelveken készített mősorok és projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására a községi költségvetésbıl az önkormányzat ,00 dinár összegő eszközt ítél oda.

7 Број: СТРАНА 7. OLDAL szám II. Közszolgálati tájékoztatási mősorok, illetve projektek túlnyomó vagy részbeni támogatása iránt kérelmet benyújtani azoknak a közszolgálati tájékoztatási eszközöknek (hírlap, rádió- és televíziós mősor stb.) az alapítói intézmények, gazdasági társaságok, alapok, alapítványok, civilszervezetek és egyéb tömegtájékoztatási szervezetek jogosultak, amelyek a község területén hivatalos használatban levı nyelveken közszolgálati tájékoztató tevékenységet folytatnak. III. A pályázati jelentkezés feltétele, hogy a közszolgálati tájékoztatási eszköz alapítójának: 1. területén legyen a bejegyzett székhelye, 2. az esetben, ha bejegyzett székhelye nem a község területén van: naponta kell tájékoztatnia a község lakosságát érintı idıszerő kérdésekrıl, illetve mősorának/projektjének hozzá kell járulnia a médiumtartalmak sokszínőségéhez az eszmék és értékek többszólamúságához, és meg kell felelnie a magas etikai és minıségi követelményeknek. Televíziós mősor alapítójának az alábbi követelményeket is teljesítenie kell: a televíziós jel jó minıségő vétele a község területén elı lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet); a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen a megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással; a törvénynek megfelelıen rendelkezzen érvényes mősorszórási engedéllyel vagy kábelszolgáltatóval kötött szerzıdéssel. Rádiómősor alapítójának az alábbi feltételeket is teljesíteni kell: a rádiós jel jó minıségő vétele a község területén elı lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet); a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással; a törvénynek megfelelıen rendelkezzen érvényes mősorszórási engedéllyel. IV. A községi költségvetésbıl túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesített közszolgálati tájékoztatási mősorok és projektek kiválasztásának mércéi és ismérvei a következık: olyan mősorok, projektek és cikkek, amelyek az önkormányzat mőködésével és tevékenységeivel különösen a község lakosságának általános érdekeit képviselı önkormányzati rendezvényekkel, mővelıdési és egyéb programokkal foglalkoznak; olyan mősorok, projektek és cikkek, amelyek a község lakosságának általános érdekeit képviselı hétköznapi kérdésekkel foglalkoznak; olyan mősorok, projektek és cikkek, amelyek a község területén hozzájárulnak az együttélés, a kulturális és vallási sokszínőség értékeinek megerısítéséhez. V. A pályázati jelentkezést a bizottsághoz Jelentkezési lap a közszolgálati tájékoztatási mősorok/projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra nyomtatványon (1. sz. adatlap) kell benyújtani, amely letölthetı hivatalos honlapjáról is (www.kanjiza.rs), vagy pedig hétköznap 7 és 14 óra között személyesen átvehetı a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 21. sz. irodájában. A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton erre a címre: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Magyarkanizsa, Fı tér 1, Sajtótámogatási bizottság részére megjelöléssel. Minden mősorra/programra illetve projektre külön jelentkezést kell benyújtani. A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezıen csatolnia kell: a pályázót azonosító okmányt a pályázó bejegyzésérıl tanúskodó cégjegyzékkivonatot; a pályázó alapadatait (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és a túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesíteni kért közszolgálati tájékoztatási mősor, illetve projekt részletes leírását. A felsorolt bizonyítékokon kívül a pályázó ha az televíziós mősor alapítója köteles még csatolni: annak bizonyítékát, hogy a törvénynek vagy kábelszolgáltatóval kötött szerzıdésnek megfelelıen rendelkezik mősorszórási engedéllyel, és nyilatkozatot arról, hogy a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezik a megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással.

8 Број: СТРАНА 8. OLDAL szám Rádiós mősor alapítója köteles még csatolni: nyilatkozatot arról, hogy a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezik a megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással; annak bizonyítékát, hogy a törvénynek megfelelıen rendelkezik mősorszórási engedéllyel. VI. A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: február 7. A pályázatot Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.kanjiza.rs) kell közzétenni. VII. A kedvezményezettek a költségvetésbıl támogatott mősor, illetve projekt befejezését követı 15 napon belül, de legkésıbb a következı évi január hó 31. napjáig a bizottságnak kötelesek megküldeni az adott közszolgálati tájékoztatási mősorok, illetve projektek megvalósításáról szóló beszámolót és a pénzeszközök rendeltetésszerő felhasználását tanúsító iratokat az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján elérhetı formanyomtatványon (2. sz. adatlap). A beszámolót nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton erre a címre: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Magyarkanizsa, Fı tér 1, Sajtótámogatási bizottság részére megjelöléssel. Vajdaság Autonóm Tartomány Szám: /2013-I/A Kelt: január 23-án Nyilas Mihály s. k., A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet által elılátott pozíció alapján (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 22/2012. sz.) a meghirdeti az alábbi N Y Í L T P Á L Y Á Z A T O T civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására A civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt eszközök összege: ,00 dinár. A jelen pályázat szerinti eszközöket a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) összhangban civilszervezetek (állampolgári egyesületek) kapják az alábbi szakterületekhez tartozó projektumaik megvalósítására: 1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttmőködés erısítését célzó tevékenységek 2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése 3. a helyben élı közösség fejlesztése 4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem 5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése 6. a közoktatás programjai 7. ifjúsági programok 8. idıskorúak programjai 9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése 10. a civil társadalom fejlesztése 11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, idıskorúak, fogyatékkal élık, sérültek stb. támogatása) 12. mővelıdési örökség, történelmi emlékek ápolása 13. jószolgálati munka

9 Број: СТРАНА 9. OLDAL szám 14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme 15. függıségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése 16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége 17. nem iskolarendszerő képzés 18. a nıi jogok érvényesítése 19. a tömegtájékoztatás fejlesztése 20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlıdésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elısegítı egyéb tartalmak. A december 26-án kelt /2012-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2013-ban nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsıbbséget élvezı szakterületeivé a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 13. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította. A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári csoportok) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve községi mint községközi, köztársasági szervezetek a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki mőködésüket (a továbbiakban: civilszervezetek). Csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, melyek mőködési területe nem elsısorban kulturális vagy mezıgazdasági jellegő, és ez a bejegyzési okiratukból is kitőnik. Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pedig csak egy projektumának támogatására ítélhetı oda eszköz. A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot a költségvetési év végéig, azaz éig be kell fejezni. A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani. A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthetı a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve munkanapokon 7.00 és óra között a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület épületének (Fı tér 1) 26. sz. irodájában vehetı át. A pályázati dokumentáció a következıket tartalmazza: 1. pályázati nyomtatvány 2. a projektkoordinátor és a fı munkatársak életrajza 3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata. A pályázatokat zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fı tér 1 szám, Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában átadva kell benyújtani. A nyílt pályázatról további felvilágosítás a es telefonszámon Jenei Ervintıl kapható. Pályázási határidı: február 7., óra. A projektjavaslatok értékelésének mércéi: 1. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel 1-10 pont 2. a civilszervezet elızı években elért eredményei, anyagi és szakember-ellátottsága 1-10 pont 3. a projektum fenntarthatósága 1-10 pont 4. a helybeli közösséggel való együttmőködése 1-10 pont A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy ben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. A 2013-bаn támogatandó projektumok kiválasztásáról szóló rendelet meghozatala után az önkormányzat a projektum megvalósításának támogatásáról szerzıdést köt a pályázóval. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2013-bаn támogatandó civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet a pályázat lezárását követı 15 napon belül kell meghozni. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandónak ítélt civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet legkésıbb a szerzıdéskötést követı 14 napon belül közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján.

10 Број: СТРАНА 10. OLDAL szám Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Szám: /2013-I/А Kelt: január 23-án Nyilas Mihály s. k., polgármester án meghozza az alábbi eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök az 1. költséghelyrend, 1.1. fejezet, 110-es jogcímcsoport, 481-еs közgazgazdasági osztályozás, 1002-os tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A Kelt: én polgármester án meghozza az alábbi eszközökbıl ,44 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem.

11 Број: СТРАНА 11. OLDAL szám 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 15. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 421-еs közgazgazdasági osztályozás, 1810-es tétel (politikiai tevékenységek pénzellátását szolgáló eszközök) аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,44 dinár. Szám: /2012-I/A Kelt: án eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 421-es jogcímcsoport, 424-еs közgazgazdasági osztályozás, 4002-es tétel (politikiai tevékenységek pénzellátását szolgáló eszközök) аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A

12 Број: СТРАНА 12. OLDAL szám eszközökbıl ,89 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök а 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 451-es jogcímcsoport, 423-as közgazgazdasági osztályozás, 4701-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,89 dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 630-as jogcímcsoport, 424-еs közgazgazdasági osztályozás, 5301-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,58 dinár. Szám: /2012-I/A

13 Број: СТРАНА 13. OLDAL szám eszközökbıl ,60 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 630-as jogcímcsoport, 511-es közgazgazdasági osztályozás, 5501-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,77 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 090-es jogcímcsoport, 472-es közgazgazdasági osztályozás, 7303-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege dinár.

14 Број: СТРАНА 14. OLDAL szám Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 6.4. fejezet, 912-es jogcímcsoport, 463-as (424) közgazgazdasági osztályozás, 6055-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 6.4. fejezet, 912-es jogcímcsoport, 463-as (416) közgazgazdasági osztályozás, 6051-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár.

15 Број: СТРАНА 15. OLDAL szám Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,88 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 7. fejezet, 920-as jogcímcsoport, 463-as (416) közgazgazdasági osztályozás, 6051-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,88 dinár. Szám: /2012-I/A

16 Број: СТРАНА 16. OLDAL szám eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 13. fejezet, 560-as jogcímcsoport, 424-es közgazgazdasági osztályozás, 1574-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl 3.410,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 15. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 482-es közgazgazdasági osztályozás, 1860-as tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A

17 Број: СТРАНА 17. OLDAL szám eszközökbıl ,35 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök az 1. költséghelyrend, 1. fejezet, 110-es jogcímcsoport, 422-es közgazgazdasági osztályozás, 0701-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,35 dinár. Szám: /2012-I/A T A R T A L O M DÖNTÉS bıl származó hallgatók részére a 2012/2013. tanévben folyósítandó ösztöndíjak havi összegének mértékérıl...1 HATÁROZAT Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja éves elıfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról...1 ÚTMUTATÓ a projektumok Magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának eljárásáról és módjáról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg...2 PÁLYÁZAT mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2013 évben, dinár értékben...4 NYÍLT PÁLYÁZAT mеzıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek projektumainak támogatására a magyarkanizsai községi költségvetésbıl...5 PÁLYÁZAT a közszolgálati tájékoztatásra 2013-ban szánt eszközök odaítélésérıl...6 NYÍLT PÁLYÁZAT civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására...8 HATÁROZAT...10 HATÁROZAT...10 HATÁROZAT...11 HATÁROZAT...12 HATÁROZAT...12 HATÁROZAT...13 HATÁROZAT...13 HATÁROZAT...14 HATÁROZAT l...14 HATÁROZAT...15 HATÁROZAT...15

18 Број: СТРАНА 18. OLDAL szám HATÁROZAT...16 HATÁROZAT...17 Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete, Magyarkanizsa, Fı tér 1., Telefon: / 220-аs mellék Felelıs szerkesztı: Marija Milovanović képviselı-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete 2013. január 31-én tartott ülésén meghozta 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Bevezetés foglalkoztatási

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben