Број: СТРАНА 432. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 432. OLDAL szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 14/11. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 17/11. és 19/12. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi D Ö N T É S T Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók részére a 2013/2014. tanévben folyósítandó ösztöndíjak számáról I. Magyarkanizsa község a 2013/14. tanévben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl 75 ösztöndíjat folyósít Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók részére. II. Az e döntés I. pontjában írt ösztöndíjakat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztálya 9 havi részletben, legkésıbb a rákövetkezı hónap 10. napjáig folyósítja. III. Ezt a döntést meg kell küldeni a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztályának és az általános fıosztálynak. IV. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Magyarkanizsa község magyarkanizsai polgármester Magyarkanizsai polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: én M a g y a r k a n i z s a A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 14/11. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 17/11 és 19/12. sz.) alapján, a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 22/12. és 18/13. sz.) összefüggésben a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi D Ö N T É S T Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók részére a 2013/2014. tanévben folyósítandó ösztöndíjak havi összegérıl I A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók részére a 2013/14. tanévben folyósítandó ösztöndíj havi összegét 9.293,00 (kilencezer-kettıszázkilencvenhárom) dinárban ÁLLAPÍTOM MEG. II A Községi Közigazgatási Hivatal oktatási ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége elıkészíti a hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szerzıdéseket, gondoskodik arról, hogy azokat az ösztöndíjasok aláírják, és a szerzıdés egy példányát megküldi a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egységének. III Az e döntés I. pontjában írt ösztöndíjakat a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége az ösztöndíjas bankszámlájára folyósítja.

2 Број: СТРАНА 433. OLDAL szám IV Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Magyarkanizsa község magyarkanizsai polgármester Magyarkanizsai polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: én M a g y a r k a n i z s a Magyarkanizsa község alapszabályának 71.szakasz és 90. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T magyarkanizsai polgármesteri tanácsnok fölmentésérıl I. VLADIMIR HAJDER okl. jogász magyarkanizsai lakost e határozat meghozatalának napjával fölmentem a rendırséggel, vámszervekkel, katonasággal és a tartományi hatóságokkal való együttmőködési szakterületet ellátó polgármesteri tanácsnok tisztségébıl. II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: án M a g y a r k a n i z s a Nyilas Mihály s. k. magyarkanizsai polgármester A közlekedésbiztonságról szóló törvény 8. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 74. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szövegés 14/13. sz.) alapján a Мagyarkanizsai Községi Tanács a 44. ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság elnökének fölmentésérıl és kinevezésérıl I. FÖLMENTI a Községi Tanács a magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság elnökét,vladimir Hajdert. II. A magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság elnökévé a Községi Tanács Csikós László községitanács-tagot NEVEZI KI. III. Az újonnan kinevezett bizottsági elnök megbízatása a Magyarkanizsai Községi Tanács én kelt /2012- I/C sz. határozatával kinevezett magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság megbízatásának leteltéig szól.

3 Број: СТРАНА 434. OLDAL szám IV. A bizottság részére a szükséges ügyintézési és mőszaki ügyeket Milovanović Marija, a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület titkára látja el. V. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: /2013-I/C Kelt: én M a g y a r k a n i z s a Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke A hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 6. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 14/11. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 17/11 és 19/12. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Tanács ügyrendjének 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/10. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 44. ülésén meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T a 2013/14. tanévi nyílt ösztöndíj-pályázati eljárást lebonyolító bizottság kinevezésérıl I. A Községi Tanács az alábbi összetételben kinevezi a 2013/14. tanévi nyílt ösztöndíj-pályázati eljárást lebonyolító bizottságot (a továbbiakban: bizottság): elnök dr. Katkics Zoltán tagok Huzsvár Dániel Ágoston Erika Nyilas Leonov Anita Vadász Kávai Piroska Bohata Ibolya. II. A bizottság adminisztratív-mőszaki teendıit Apró Ottó, tanfelügyelı látja el. III. A bizottság feladata: dolgozza ki az ösztöndíjazási mércéket, bonyolítsa le a hallgatók ösztöndíjazására irányuló nyílt pályázat eljárását a pályázati feltételeket teljesítı jelöltek pályázati jelentkezése alapján állapítsa meg a jelöltek elsıbbségi sorrendjét a 2013/14. tanévre vonatkozó ösztöndíjazási döntés javaslatát küldje meg a Községi Tanácsnak. IV. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: /2013-I/C Kelt: én M a g y a r k a n i z s a Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke

4 Број: СТРАНА 435. OLDAL szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 14/11. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 17/11. és 19/12. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi P Á L Y Á Z A T O T a Мagyarkanizsa községbıl származó hallgatók 2013/14. tanévi ösztöndíjazására I. A 2013/14. tanévben 75 hallgató részesülhet ösztöndíjban. II. Ösztöndíjra a hallgatók az alábbi feltételek mellett jogosultak: a Szerb Köztársaság állampolgárai, és állandó lakóhelyük a pályázat kiírásakor már legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van akadémiai alapképzésre vagy alapfokú szakképzésre iratkoznak olyan akkreditált felsıoktatási intézményben, amelynek székhelye a Szerb Köztársaság területén van elsı ízben iratkoztak második fokozatú okleveles akadémiai (mester-) képzésre, vagy harmadik fokozatú doktori akadémiai képzésre. III. Ösztöndíjra nem jogosult az a hallgató: aki abszolvensi jogállással rendelkezik, aki munkaviszonyban van, aki évfolyamot ismétel, aki 26. életévét, illetve doktori képzés hallgatója esetén 30. életévét betöltötte. IV. A jelöltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania: 1. kitöltött jelentkezési formanyomtatványt; 2. nyilatkozatot a családi háztartás rendes tanulmányokat folytató tagjairól; 3. eredeti hatósági bizonyítványt a következı tanulmányi évfolyamra való beiratkozásról; 4. hatósági bizonyítványt az elızı tanévben elért tanulmányi átlagosztályzatról (középiskolások esetén a középiskolai bizonyítvány hitelesített fénymásolatát); 5. lakóhelyet igazoló hatósági bizonyítványt (a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát); 6. dinárra szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát. V. Az elızı tanév során ösztöndíjban részesült hallgató minden tanévben legkésıbb október 31-éig a Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán köteles benyújtani: 1. a kitöltött pályázati formanyomtatványt és 2. a következı félévre való beiratkozásról kiállított igazolást. VI. A pályázatot az ösztöndíj-pályázati eljárást lebonyolító bizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. A bizottság megállapítja az ösztöndíjjelöltek névsorát, majd azt közzéteszi a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetıtábláján és az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján. Az elégedetlen jelölt a jelöltek névsorának közzétételét követı 8 napon belül a Községi Tanácshoz intézett kifogással élhet, annak döntése viszont végleges. Az ösztöndíjak odaítélésérıl a bizottság javaslatára a Magyarkanizsai Községi Tanács legkésıbb a pályázat lezárását követı 30 napon belül hoz döntést. VII. Az ösztöndíjazás mércéi: 1. községbeli többletszakmát tanul-e, amirıl a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat minden egyes tanévre jelentést küld a bizottságnak 2. az elızı tanév során elért átlagosztályzat 3. a tanulmányok eredményessége 4. a hallgató családi háztartásának anyagi helyzete, azaz összetétele 5. ha a jelölt nem azon a nyelven folytatja egyetemi tanulmányait, amelyiken az általános és középiskolát végezte. Ha a megállapított rangsorban kettı vagy több jelölt azonos pontszámmal rendelkezik, úgy az a jelölt élvez elsıbbséget, aki az elızı évfolyamon magasabb tanulmányi átlagot ért el.

5 Број: СТРАНА 436. OLDAL szám VIII. Az ösztöndíjas köteles: 1. a tanulmányainak befejeztét követı 90 napon belül arról értesíteni az ösztöndíjazót, 2. a tanulmányainak befejeztét követı 90 napon belül elfogadni az ösztöndíjazó, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által részére fölajánlott, szakmai végzettségének megfelelı állást, 3. az ösztöndíjszerzıdéssel összhangban a tanulmányainak befejezte után létesített munkaviszonyban maradni legalább annyi ideig, ameddig az ösztöndíjat kapta. IX. Az ösztöndíjas a megkötött ösztöndíjszerzıdés alapján fölvett teljes összeget köteles visszatéríteni, ha: 1. az ösztöndíjszerzıdést fölbontja, 2. a tanulmányainak befejeztét követı 90 napon belül a szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítésére nem jelentkezik az ösztöndíjazónál, 3. a az ösztöndíjazó, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által számára fölajánlott, szakmai végzettségének megfelelı állást elutasítja, 4. a tanulmányainak befejezte után létesített munkaviszonyban nem marad annyi ideig, ameddig az ösztöndíjat kapta. X. Az ösztöndíjazó és az ösztöndíjas a kölcsönös jogokról és kötelezettségekrıl ösztöndíjszerzıdést köt egymással. Az elızı bekezdésben írt szerzıdést Magyarkanizsai község nevében a polgármester írja alá. XI. A 2013/2014. tanévre szóló ösztöndíj havi összege 9.293,00 dinár. Az ösztöndíjat a folyósító 9 egyenlı havi részletben, legkésıbb a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig kifizeti ki. XII. A pályázati határidı: október 31. A feltüntetett okmányokkal ellátott pályázati jelentkezéseket a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (2. sz. iroda) (Magyarkanizsa, Fı tér 1) kell átadni. További tájékoztatás a fönti címen a 4. sz. irodában vagy 024/ os telefon 221-es mellékén kapható. Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Magyarkanizsa község magyarkanizsai polgármester Polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: október 17-én M a g y a r k a n i z s a REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA KANJIŽA PREDŠKOLSKA USTANOVA NAŠI BISERI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELİTTI INTÉZMÉNY KANJIŽA/MAGYARKANIZSA ul. KARAðORðEVA br. 30, tel/fax: 024/ Matični broj: PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ: Del. broj: Datum: A Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény igazgatóbizottsága által a magyarkanizsai Karañorñe utca 30 szám és a horgosi Bartók Béla utca 3 szám alatt álló ingatlan bérbeadásának jóváhagyásáról hozott 283-as számú döntés és a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület által Magyarkanizsa község köztulajdonában álló ingatlanok használati jogának jogosultjai részére a bérbeadás elızetes jóváhagyásáról hozott /2013-I/B sz. rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/13. sz.) alapján a Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény igazgatóbizottsága án kiírja az alábbi

6 Број: СТРАНА 437. OLDAL szám H I R D E T M É N Y T a magyarkanizsai Кarañorñe utca 30 és a horgosi Bartók Béla utca 3 szám alatt álló ingatlanok egy részének bérbeadására 1. A bérbeadó megnevezése A bérbeadó: Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény, Karañorñe utca 30, Magyarkanizsa 2. A bérbeadás módja Az ingatlan bérbeadása írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásával történik. 3. A bérbeadandó ingatlanrész részletes ismertetése: A bérbeadandó ingatlanrész az épület tetıfelületének egy része ingatlanja Magyarkanizsán Karañorñe u. 30 szám alatt a 855 sz. földrészleten áll, alapterülete 215 m 2, a másik bérbeadandó ingatlanrész az épület tetıfelületének egy része ingatlanja pedig Horgoson Bartók Béla utca 3 szám alatt a 979/2 számú földrészleten áll, alapterülete 215 m 2. Ajánlat kizárólag a két ingatlanra együttesen és egyidejőleg tehetı. A tetıfelületrészek összterülete 430 m Az ingatlanrészek bérbeadásának feltételei A bérleti idı a bérleti szerzıdés megkötésétıl számított 25 (azaz: huszonöt) év. 5. A bérlı kötelezettségei az ingatlan meghatározott célra és rendeltetésre való használatával kapcsolatban A bérbe adott ingatlant a bérlı a bérleti idı alatt köteles villamosenergia-elıállításra szolgáló naperımő telepítésére használni. A bérlı kötelezettséget vállal, hogy szükség szerint saját költségén felújítja a bérbe vett tetırészt, és a berendezés létesítésével, karbantartásával és mőködtetésével kapcsolatos összes költséget maga viseli. A bérlı köteles tartani magát a bérbeadó házirendjéhez. 6. Az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában való részvételre irányuló írásbeli ajánlatok benyújtásának módja, helye és ideje A megkövetelt teljes körő dokumentációval ellátott ajánlatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a következı címre: Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény, Karañorñe u. 30 szám, Magyarkanizsa, ezzel a megjelöléssel: Nem bontandó föl ingatlanbérleti ajánlat. A boríték hátlapján föl kell tüntetni a ajánlattevı nevét, székhelyét és telefonszámát, valamint a kapcsolattartó személy nevét. Ajánlatok október 25-én óráig nyújthatók be. Határidın belül benyújtottnak az az ajánlat számít, amely legkésıbb én óráig megérkezik a bérbeadó címére (a kézbesítés módjától függetlenül). Elkésett vagy hiányos ajánlatot tevık az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában nem vehetnek részt, az elkésett vagy hiányos ajánlatokat el kell utasítani. 7. A bérbe adandó ingatlanrészekkel kapcsolatos dokumentáció megtekintésének helye és ideje, az ajánlattételi formanyomtatvány átvétele A bérbe adandó ingatlanrészekkel kapcsolatos dokumentáció közvetlenül megtekinthetı, az ajánlattételi formanyomtatvány és a szerzıdésminta átvehetı a magyarkanizsai Karañorñe u. 30-as szám alatt lévı Gyöngyszemeink épület titkárságán, a jelen hirdetménynek a közszolgálati tájékoztatási eszközökben való közzétételétıl kezdve hétköznap az ajánlat benyújtásának végsı határidejéig, kizárólag 9.00 és óra között. 8. A legalacsonyabb bérleti díj, amennyiért az ingatlan bérbe adható A legalacsonyabb mértékő bérleti díj, amennyiért az ingatlan bérbe adható: évente 0,90 ЕUR/m 2 (azaz: négyzetméterenként kilencven eurócent) a megfizetés napján érvényes szerb jegybanki középárfolyam szerinti dinárellenértékben. A bérleti díj magában foglalja a bérlınek az ingatlan használatával és bérbeadásának feltételeivel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét. 9. A biztosíték mértéke és letételének módja A 40,00 -nak a megfizetés napján érvénуes szerb jegybanki középárfolyam szerinti dinárellenértékével egyenlı biztosítékot a Kincstári Hivatal szabadkai fiókjának magyarkanizsai kirendeltségénél nyitott számú folyószámlára kell befizetni ezzel a megjelöléssel: a Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény folyószámlája. A biztosíték a bérleti díjba beszámít. 10. Az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában bérleti jogot nem szerzett résztvevık biztosítékának visszafizetési határideje Az ajánlatok begyőjtésének eljárásában bérleti jogot nem szerzett résztvevık biztosítékának visszafizetési határideje az írásbeli ajánlatok nyilvános fölbontásának napját követı öt nap. 11. Az ajánlat kötelezı tartalma Ajánlatot csak jogi személyek nyújthatnak be.

7 Број: СТРАНА 438. OLDAL szám A benyújtott ajánlatnak kötelezıen tartalmaznia kell az alábbiakat: a biztosíték befizetésének igazolása, a megajánlott bérleti díj, az ajánlat formanyomtatványára beírva, a kitöltött, aláírt, bélyegzıvel hitelesített ajánlattételi formanyomtatvány a kitöltött, aláírt, bélyegzıvel hitelesített szerzıdésminta, amivel az ajánlattevı igazolja, hogy a szerzıdésminta tartalmával egyetért, a jogi személyt az illetékes szervnél lajstromba vevı határozat fénymásolata, az ajánlattevıt képviselı személy nevére kiállított meghatalmazás. Az elkésett és hiányos ajánlatot benyújtók az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában nem vehetnek részt, a hiányos vagy elkésett ajánlatokat el kell utasítani. 12. Az írásbeli ajánlatok fölbontásának idıpontja, helye és módja Az írásbeli ajánlatokat október 25-én 12 óra 15 perckor Magyarkanizsa, Karañorñe u 30 szám alatt a Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény helyiségében bontja föl a bizottság. Az ajánlatok fölbontásán jelen lehetnek a bérlık meghatalmazott képviselıi. A bérlı képviselıjének jogállását a nevükre kiállított, aláírt és hitelesített meghatalmazásnak az ingatlant bérbe adó bizottság részére történı átadásával kötelesek igazolni. Az ajánlatok fölbontásáról fölvett jegyzıkönyvet a jelen levı bérlıi képviselıknek személyesen át kell adni, a többi pályázó bérlı részére pedig az írásbeli ajánlatok fölbontását követı három napon belül kell megküldeni. A legelınyösebb ajánlat kiválasztásáról hozandó döntés határideje október 25-én óra. A legelınyösebb ajánlat kiválasztásának mércéje: a megajánlott bérleti díj mértéke. A bérleti szerzıdés megkötésének határideje október 31. A horgosi Október 10. Általános Iskola iskolaszéke által a horgosi Kárász utca 14. szám alatt álló ingatlan bérbeadásáról hozott számú döntés és a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület által Magyarkanizsa község köztulajdonában álló ingatlanok használati jogának jogosultjai részére a bérbeadás elızetes jóváhagyásáról hozott /2013-I/B sz. rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/13. sz.) alapján a horgosi Október 10. Általános Iskola iskolaszéke október 16-án kiírja az alábbi H I R D E T M É N Y T a horgosi Kárász utca 14 szám alatt álló ingatlan egy részének bérbeadására 1. A bérbeadó megnevezése A bérbeadó: A horgosi Október 10. Általános Iskola, Kárász utca 14, Horgos 2. A bérbeadás módja Az ingatlan bérbeadása írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásával történik. 3. A bérbeadandó ingatlanrész részletes ismertetése: A bérbeadandó ingatlanrész az épület tetıfelületének egy része ingatlanja Horgoson, a Kárász u. 14 szám alatt a 1818 sz. földrészleten áll, alapterülete 215 m Az ingatlanrész bérbeadásának feltételei A bérleti idı a bérleti szerzıdés megkötésétıl számított 25 (azaz: huszonöt) év. 5. A bérlı kötelezettségei az ingatlan meghatározott célra és rendeltetésre való használatával kapcsolatban A bérbe adott ingatlant a bérlı a bérleti idı alatt köteles villamosenergia-elıállításra szolgáló naperımő telepítésére használni. A bérlı kötelezettséget vállal, hogy szükség szerint saját költségén felújítja a bérbe vett tetırészt, és a berendezés létesítésével, karbantartásával és mőködtetésével kapcsolatos összes költséget maga viseli. A bérlı köteles tartani magát a bérbeadó házirendjéhez. 6. Az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában való részvételre irányuló írásbeli ajánlatok benyújtásának módja, helye és ideje A megkövetelt teljes körő dokumentációval ellátott ajánlatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a következı címre: Október 10. Általános Iskola, Kárász u. 14 szám, Horgos, ezzel a megjelöléssel: Nem bontandó föl ingatlanbérleti ajánlat. A boríték hátlapján föl kell tüntetni a ajánlattevı nevét, székhelyét és telefonszámát, valamint a kapcsolattartó személy nevét. Ajánlatok október 25-én óráig nyújthatók be. Határidın belül benyújtottnak az az ajánlat számít, amely legkésıbb én óráig megérkezik a bérbeadó címére (a kézbesítés módjától függetlenül). Elkésett vagy hiányos ajánlatot tevık az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában nem vehetnek részt, az elkésett vagy hiányos ajánlatokat el kell utasítani.

8 Број: СТРАНА 439. OLDAL szám 7. A bérbe adandó ingatlanrésszel kapcsolatos dokumentáció megtekintésének helye és ideje, az ajánlattételi formanyomtatvány átvétele A bérbe adandó ingatlanrésszel kapcsolatos dokumentáció közvetlenül megtekinthetı, az ajánlattételi formanyomtatvány és a szerzıdésminta átvehetı Horgoson, a Kárász utca 14 szám alatt, az Október 10. Általános Iskola titkárságán, a jelen hirdetménynek a közszolgálati tájékoztatási eszközökben való közzétételétıl kezdve hétköznap az ajánlat benyújtásának végsı határidejéig, kizárólag 9.00 és óra között. 8. A legalacsonyabb bérleti díj, amennyiért az ingatlan bérbe adható A legalacsonyabb mértékő bérleti díj, amennyiért az ingatlan bérbe adható: évente 0,90 ЕUR/m 2 (azaz: négyzetméterenként kilencven eurócent) a megfizetés napján érvényes szerb jegybanki középárfolyam szerinti dinárellenértékben. A bérleti díj magában foglalja a bérlınek az ingatlan használatával és bérbeadásának feltételeivel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét. 9. A biztosíték mértéke és letételének módja A 20,00 -nak a megfizetés napján érvénуes szerb jegybanki középárfolyam szerinti dinárellenértékével egyenlı biztosítékot a Pénzügyminisztérium Kincstári igazgatóságának kanizsai fiókintézeténél nyitott számú tetırész-bérleti számlára kell befizetni. A biztosíték a bérleti díjba beszámít. 10. Az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában bérleti jogot nem szerzett résztvevık biztosítékának visszafizetési határideje Az ajánlatok begyőjtésének eljárásában bérleti jogot nem szerzett résztvevık biztosítékának visszafizetési határideje az írásbeli ajánlatok nyilvános fölbontásának napját követı öt nap. 11. Az ajánlat kötelezı tartalma Ajánlatot csak jogi személyek nyújthatnak be. A benyújtott ajánlatnak kötelezıen tartalmaznia kell az alábbiakat: a biztosíték befizetésének igazolása, a megajánlott bérleti díj, az ajánlat formanyomtatványára beírva, a kitöltött, aláírt, bélyegzıvel hitelesített ajánlattételi formanyomtatvány a kitöltött, aláírt, bélyegzıvel hitelesített szerzıdésminta, amivel az ajánlattevı igazolja, hogy a szerzıdésminta tartalmával egyetért, a jogi személyt az illetékes szervnél lajstromba vevı határozat fénymásolata, az ajánlattevıt képviselı személy nevére kiállított meghatalmazás. Az elkésett és hiányos ajánlatot benyújtók az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában nem vehetnek részt, a hiányos vagy elkésett ajánlatokat el kell utasítani. 12. Az írásbeli ajánlatok fölbontásának idıpontja, helye és módja Az írásbeli ajánlatokat október 25-én 12 óra 15 perckor Horgos, Kárász u 14 szám alatt az Október 10. Általános Iskola helyiségében bontja föl a bizottság. Az ajánlatok fölbontásán jelen lehetnek a bérlık meghatalmazott képviselıi. A bérlı képviselıjének jogállását a nevükre kiállított, aláírt és hitelesített meghatalmazásnak az ingatlant bérbe adó bizottság részére történı átadásával kötelesek igazolni. Az ajánlatok fölbontásáról fölvett jegyzıkönyvet a jelen levı bérlıi képviselıknek személyesen át kell adni, a többi pályázó bérlı részére pedig az írásbeli ajánlatok fölbontását követı három napon belül kell megküldeni. A legelınyösebb ajánlat kiválasztásáról hozandó döntés határideje október 25-én óra. A legelınyösebb ajánlat kiválasztásának mércéje: a megajánlott bérleti díj mértéke. A bérleti szerzıdés megkötésének határideje október 31. Az oromhegyes-oromi Kis Ferenc Általános Iskola iskolaszéke által meghozott 320/ számú, keltezéső döntése alapján, amely az oromhegyesi (Oromhegyes kataszteri község) és oromi (Orom kataszteri község) ingatlanok bérbeadására vonatkozik és a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület által Magyarkanizsa község köztulajdonában álló ingatlanok használati jogának jogosultjai részére a bérbeadás elızetes jóváhagyásáról hozott /2013-I/B sz. rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/13. sz.) alapján az oromhegyes-oromi Kis Ferenc Általános Iskola iskolaszéke án kiírja az alábbi H I R D E T M É N Y T az Oromhegyes, Tito Marsall út 62 szám és Orom, Nagy út 141 szám alatt álló ingatlanok egy részének bérbeadására

9 Број: СТРАНА 440. OLDAL szám 1. A bérbeadó megnevezése A bérbeadó: Az oromhegyes-oromi Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes, Tito marsall A bérbeadás módja Az ingatlan bérbeadása írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásával történik. 3. A bérbeadandó ingatlanrész részletes ismertetése: A bérbeadandó ingatlanrész az épület tetıfelületének egy része ingatlanja Oromhegyesen, Tito marsall 62 szám alatt a 434/1 sz. földrészleten áll, alapterülete 215 m 2, a másik bérbeadandó ingatlanrész az épület tetıfelületének egy része ingatlanja pedig Oromon, Nagy út 141 szám alatt a 337/1 számú földrészleten áll, alapterülete 215 m 2. Ajánlat kizárólag a két ingatlanra együttesen és egyidejőleg tehetı. A tetıfelületrészek összterülete 430 m Az ingatlanrészek bérbeadásának feltételei A bérleti idı a bérleti szerzıdés megkötésétıl számított 25 (azaz: huszonöt) év. 5. A bérlı kötelezettségei az ingatlan meghatározott célra és rendeltetésre való használatával kapcsolatban A bérbe adott ingatlant a bérlı a bérleti idı alatt köteles villamosenergia-elıállításra szolgáló naperımő telepítésére használni. A bérlı kötelezettséget vállal, hogy szükség szerint saját költségén felújítja a bérbe vett tetırészt, és a berendezés létesítésével, karbantartásával és mőködtetésével kapcsolatos összes költséget maga viseli. A bérlı köteles tartani magát a bérbeadó házirendjéhez. 6. Az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában való részvételre irányuló írásbeli ajánlatok benyújtásának módja, helye és ideje A megkövetelt teljes körő dokumentációval ellátott ajánlatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a következı címre: Oromhegyes-oromi Kis Ferenc Általános Iskola, Orom, Nagy út 141 szám, ezzel a megjelöléssel: Nem bontandó föl ingatlanbérleti ajánlat. A boríték hátlapján föl kell tüntetni a ajánlattevı nevét, székhelyét és telefonszámát, valamint a kapcsolattartó személy nevét. Ajánlatok október 25-én óráig nyújthatók be. Határidın belül benyújtottnak az az ajánlat számít, amely legkésıbb én óráig megérkezik a bérbeadó címére (a kézbesítés módjától függetlenül). Elkésett vagy hiányos ajánlatot tevık az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában nem vehetnek részt, az elkésett vagy hiányos ajánlatokat el kell utasítani. 7. A bérbe adandó ingatlanrészekkel kapcsolatos dokumentáció megtekintésének helye és ideje, az ajánlattételi formanyomtatvány átvétele A bérbe adandó ingatlanrészekkel kapcsolatos dokumentáció közvetlenül megtekinthetı, az ajánlattételi formanyomtatvány és a szerzıdésminta átvehetı az oromi iskola titkárságán, a jelen hirdetménynek a közszolgálati tájékoztatási eszközökben való közzétételétıl kezdve hétköznap az ajánlat benyújtásának végsı határidejéig, kizárólag 9.00 és óra között. 8. A legalacsonyabb bérleti díj, amennyiért az ingatlan bérbe adható A legalacsonyabb mértékő bérleti díj, amennyiért az ingatlan bérbe adható: évente 0,90 ЕUR/m 2 (azaz: négyzetméterenként kilencven eurócent) a megfizetés napján érvényes szerb jegybanki középárfolyam szerinti dinárellenértékben. A bérleti díj magában foglalja a bérlınek az ingatlan használatával és bérbeadásának feltételeivel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét. 9. A biztosíték mértéke és letételének módja A 40,00 -nak a megfizetés napján érvénуes szerb jegybanki középárfolyam szerinti dinárellenértékével egyenlı biztosítékot a KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁGNÁL nyitott számú számlára kell befizetni ezzel a megjelöléssel: letét az eljárásban való részvételre, a következı hivatkozással: A biztosíték a bérleti díjba beszámít. 10. Az írásbeli ajánlatok begyőjtésének eljárásában bérleti jogot nem szerzett résztvevık biztosítékának visszafizetési határideje Az ajánlatok begyőjtésének eljárásában bérleti jogot nem szerzett résztvevık biztosítékának visszafizetési határideje az írásbeli ajánlatok nyilvános fölbontásának napját követı öt nap. 11. Az ajánlat kötelezı tartalma Ajánlatot csak jogi személyek nyújthatnak be. A benyújtott ajánlatnak kötelezıen tartalmaznia kell az alábbiakat: a biztosíték befizetésének igazolása, a megajánlott bérleti díj, az ajánlat formanyomtatványára beírva, a kitöltött, aláírt, bélyegzıvel hitelesített ajánlattételi formanyomtatvány a kitöltött, aláírt, bélyegzıvel hitelesített szerzıdésminta, amivel az ajánlattevı igazolja, hogy a szerzıdésminta tartalmával egyetért,