Број: СТРАНА 309. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 309. OLDAL szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és 74. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a 2013.július 18-án tartott ülésén meghozza az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 1. szakasz Ez a rendelet módosítja és kiegészíti a Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 11/08., 5/09. és 16/12. sz.). 2. szakasz A 3. szakaszban az 1. pont után be kell iktatni az alábbi szövegő új pontokat: 1а. elıterjeszti a köztulajdonú dolgok szerzésérıl, használatáról, kezelésérıl, a velük való rendelkezésrıl szóló aktusokat, amelyekrıl a képviselı-testület dönt; 1b. a tervezés- és építésügyi törvényben elıírt esetekben (fennmaradási engedélyezés, határvonal-kiigazítás, építési földrészlet kiigazítása stb.) dönt köztulajdonú terület elidegenítésérıl; 1c. köztulajdonú ingatlanok használati jogára jogosult helyi közösségeknek, közügynökségeknek és egyéb szervezeteknek elızetesen jóváhagyja az 5 évig terjedı bérbeadást; 1d. dönt üzlettér 5 évig terjedı bérbeadásáról; 1e. a hatályos jogszabályokkal összhangban részletesen szabályozza a községi szervek alkalmazottai részére lakások bérbeadásának és lakáskölcsönök odaítélésének mércéit és eljárását; 1f. dönt a községi szervek és szervezetek hatáskörének gyakorlását nem szolgáló ingatlanok (kereskedelmi ingatlanok üzlettér, lakás, garázs, garázshely stb.) öt évig terjedı bérbeadásáról;. A 7. pont után be kell iktatni az alábbi szövegő új pontokat: 7а. a hatáskörébe tartozó egyes ügyekre szakmai tanácsadó munkatestületet nevez ki; 7b. a nyilvánosságot tájékoztatja a mőködésérıl; 7c. ügyrendi szabályzatot hoz; 7d. a képviselı-testület által megállapított egyéb ügyeket lát el. 3. szakasz A 25. szakasz helyébe az alábbi lép: A Községi Tanácsnak titkára van, aki gondoskodik a Községi Tanács üléseinek megszervezésével és megtartásával kapcsolatos szakmai, ügyintézési és mőszaki ügyek ellátásáról, és elıkészíti a polgármester által meghozandó aktusokat. A községi tanács titkárának teendıit jogtudományi egyetemi végzettségő mesterfokozatú okleveles jogász vagy legalább négy évfolyamos alapképzésben felsıfokú végzettséget szerzett okleveles jogász, a közigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával és legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezı személy láthatja el. 4. szakasz A 26. szakasz helyébe az alábbi lép: A Községi Tanács titkárát a polgármester javaslatára a Községi Tanács jelöli ki négy évre, és kijelölése megismételhetı. A polgármester megindokolt javaslatára a Községi Tanács a titkárt megbízatásának letelte elıtt is fölmentheti. 5. szakasz Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2013-I/B

2 Број: СТРАНА 310. OLDAL szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 59. szakasza (A Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) és alapszabályának 85. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a július 18-án tartott ülésén meghozza az alábbi R E N D E L E T E T a községi közigazgatásról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 1. szakasz Ez a rendelet módosítja és kiegészíti a községi közigazgatásról szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 10/11. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 19/12. sz.). 2. szakasz A községi közigazgatásról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) 14. szakaszában (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 10/11. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 19/12. sz.) a 21. francia bekezdés után be kell iktatni az alábbi szövegő új 22., 23., és 24. francia bekezdést: a törvénnyel összhangban vezeti a köztulajdonú dolgok nyilvántartását; a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél kérelmezi a község köztulajdoni jogosultságának bejegyzését; a védelmi tervek kidolgozásával kapcsolatos ügyeket; a védelmi és mentési rendszerek hatáskörébe tartozó ügyeket; Az eddigi 22. bekezdésbıl 26. bekezdés lesz. 3. szakasz A 17. szakasz 1. bekezdésében a 17. francia bekezdés után be kell iktatni a az alábbi szövegő új 18. francia bekezdést: a köztulajdont szabályozó törvény és a törvény alapján a község tulajdonában levı dolgok szerzésérıl, használatáról, kezelésérıl és a velük való rendelkezésrıl hozott mellékjogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását; Az eddigi 18. francia bekezdésbıl 19. francia bekezdés lesz. 4. szakasz A 19. szakasz 2. bekezdésében a jogtudományi egyetemi szövegrész helyébe a következı lép: mesterfokozatú okleveles jogász vagy legalább négy évfolyamos alapfokú képzésben felsıfokú végzettséget szerzett okleveles jogász. Az 5. bekezdésben a 6. francia bekezdés helyébe az alábbi lép: a község hatáskörébe tartozó és az átruházott ügyek ellátásában kifejtett mőködésérıl szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámolót terjeszt a polgármester, a Községi Tanács és a képviselı-testület elé; 5. szakasz Ez a községi közigazgatásról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl szóló rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2013-I/B A köztulajdonról szóló törvény 28. szakaszának 2. bekezdése, 36. szakaszának 6. bekezdése, 49. szakaszának 3. bekezdése és 69. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/11. sz.) és alapszabálya 47. szakaszának 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a július 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi

3 Број: СТРАНА 311. OLDAL szám R E N D E L E T E T a Мagyarkanizsa község tulajdonában levı dolgok szerzésérıl, használatáról, kezelésérıl és a velük való rendelkezésrıl szóló rendelet módosításáról 1. szakasz Ez a rendelet módosítja a Мagyarkanizsa község tulajdonában levı dolgok szerzésérıl, használatáról, kezelésérıl és a velük való rendelkezésrıl szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.). 2. szakasz A 15. szakasz fölötti közcímben a Köztársasági Vagyonjogi Ügyészségnek szavak helyébe a következık lépnek: Községi Közigazgatási Hivatal községi vagyoni jogosultságok és érdekek jogvédelmében illetékes szervezeti egységének. A 15. szakasz 1. bekezdésében a Köztársasági Vagyonjogi Ügyészséggel szavak helyébe a következık lépnek: Községi Közigazgatási Hivatal községi vagyoni jogosultságok és érdekek jogvédelmében illetékes szervezeti egységével. A 2. bekezdésben a vagyonjogi ügyészségnek szavak helyébe a következık lépnek: Községi Közigazgatási Hivatal községi vagyoni jogosultságok és érdekek jogvédelmében illetékes szervezeti egységének. 3. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2013-I/B A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 17. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja, 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. sz.) és alapszabálya 47. szakaszának 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a július 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T az inert hulladék elhelyezésére területén szolgáló helyszín meghatározásáról szóló rendelet módosításáról 1. szakasz Ez a rendelet módosítja az inert hulladék elhelyezésére területén szolgáló helyszín meghatározásáról szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 7/10. sz.) (a továbbiakban: rendelet). 2. szakasz A rendelet 1. szakasza helyébe az alábbi lép: A területén keletkezett inert (építési és bontási) hulladék elhelyezésére az alábbi helyszínek szolgálnak: Kispiac, Martonos, Kishomok, Magyarkanizsa, Velebit, Adorján, Oromhelyes, Tóthfalu, Völgyes, Orom és Újfalu település részére a martonosi 6015/1 számú 4,7535 hektár térmértékő földrészletként fölvett mostani szemétlerakó és a 6015/2 számú 1,0000 hektár térmértékő földrészletként fölvett építési telek, Horgos település részére a horgosi 2171 számú 7,0434 hektár térmértékő egyéb területként fölvett földrészlet és a horgosi 69/1 számú 3,2755 hektár térmértékő mély tóként fölvett földrészlet.

4 Број: СТРАНА 312. OLDAL szám 3. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2013-I/B alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12 egységes szerkezetbe foglalt szöveg. és 14/13. sz.)alapján, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya pontjával összefüggésben a július 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi a József Attila Könyvtár évi munkaprogramjának jóváhagyásáról A képviselı-testület jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila Könyvtár évi munkaprogramját, amelyet a József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága június 20-án tartott ülésén fogadott el. I Szám: /2013-I/B alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12 egységes szerkezetbe foglalt szöveg. és 14/13. sz.) alapján, a magyarkаnizsai Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézmény alapszabályának 20. szakaszával összefüggésben a július 18-án tartott ülésén meghozza az alábbi a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézmény évi munkaprogramjának jóváhagyásáról A képviselı-testület jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézmény évi munkaprogramját, amelyet a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézmény igazgatóbizottsága június 17- én tartott ülésén fogadott el. I

5 Број: СТРАНА 313. OLDAL szám Szám: /2013-I/B alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12 egységes szerkezetbe foglalt szöveg. és 14/13. sz.) alapján,a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely alapszabálya 8. szakaszának 1. bekezdésével összefüggésben a július 18-án tartott ülésén meghozza az alábbi a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely évi munkaprogramjának jóváhagyásáról A képviselı-testület jóváhagyja a Nagy József Regionális Kreatív Mőhely évi munkaprogramját, amelyet a Nagy József Regionális Kreatív Mőhely igazgatóbizottsága június 28-án tartott ülésén fogadott el. I Szám: /2013-I/B A mezıgazdasági földalap alapján és a mezıgazdasági termékek kötelezı felvásárlásából eredı kötelezettségek végrehajtásának elmulasztása miatti konfiskálással társadalmi tulajdonba átment földekhez főzıdı jogosultság elismerésének módjáról és feltételeirıl és a földek visszaszármaztatásáról szóló törvény 2. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 18/91., 20/92. és 42/98. sz.) és alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselıtestület július 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T a föld-visszaszármaztatási kérelmek nyomán ben az eljárást lefolytató és határozatot hozó bizottság megalakítására a vonatkozó javaslat megerısítésérıl I A mezıgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszterének a képviselı-testület javasolja, hogy a mezıgazdasági földalap alapján és a mezıgazdasági termékek kötelezı felvásárlásából eredı kötelezettségek végrehajtásának elmulasztása miatti konfiskálással társadalmi tulajdonba átment földekhez főzıdı jogosultság elismerésének módjáról és feltételeirıl és a földek visszaszármaztatásáról szóló törvény 2. szakaszának (Az SZK Hiv. Közlönye, 18/91., 20/92. és 42/98. sz.) megfelelıen hozzon határozatot a föld-visszaszármaztatási kérelmek nyomán ben az eljárást lefolytató és határozatot hozó bizottság megalakításáról. II A képviselı-testület a föld-visszaszármaztatási kérelmek nyomán ben az eljárást lefolytató és határozatot hozó alábbi összetételő bizottság megalakításáról szóló határozat meghozatalát javasolja:

6 Број: СТРАНА 314. OLDAL szám 1. Berényi Ernı, a Szabadkai Alapfokú Bíróság bírája, elnök 2. Ördög Nagy Zsuzsanna, a Szabadkai Alapfokú Bíróság bírája, elnökhelyettes 3. Lékó Dezsı okl. mezıgazdasági mérnök, tag 4. Kanyó László okl. mezıgazdasági mérnök, taghelyettes 5. Bohata József földmérı, tag 6. Viktor Koledar földmérı, taghelyettes 7. Almási Tibor, a tagja, tag 8. Horvát Gergely, a tagja, taghelyettes 9. Szarapka Ede, a tagja, tag 10. Turú Károly, a tagja, taghelyettes III A bizottság részére a szakmai és ügyintézési teendıket Kicsi Berec Gizella okl. jogász, a bizottság titkára látja el. A bizottság titkárhelyettese Orosz Vass Márta okl. jogász. IV A I pontban írt javaslatot további eljárásra meg kell küldeni a Mezıgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának. V Ezt a végzést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2013-I/B A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11. és 93/12. sz.), a évi és a évre és a évre szóló elırevetítéseket tartalmazó fiskális stratégia (Az SZK Hiv. Közlönye 116/12. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja ( A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a július 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi a és évi magyаrkanizsai községi költségvetés elırevetítésének jóváhagyásáról JÓVÁHAGYJA a képviselı-testület a és évi magyarkanizsai községi költségvetés elırevetítését. II Szám: /2013-I/B

7 Број: СТРАНА 315. OLDAL szám Községi Tanács Szám: /2013-I/C Kelt: én A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.), alapszabálya 74. szakaszának 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet 3. szakaszának 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/08., 5/09., 16/12. és 16/13. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 37. ülésén meghozta az alábbi a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıje tisztségének megszőnésérıl Megállapítja a Községi Tanács, hogy DUKAI ANNA okleveles jogász magyarkanizsai lakosnak a kinevezésével érintett idıszak letelte miatt megszőnt a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjeként betöltött tisztsége. I I n d o k o l á s A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a községi közigazgatási hivatal, illetve az egyes szakigazgatási szervek vezetıit nyílt hirdetmény alapján öt évre a Községi Tanács jelöli ki. alapszabálya 74. szakaszának 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet 3. szakaszának 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 11/08., 5/09., 16/12. és 16/13. sz.) úgy rendelkezik, hogy a Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjét a Községi Tanács jelöli ki és menti föl. Dukai Annát a tanács július 22-én jelölte ki öt évre a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjévé, ezért a fentiek alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a rendelkezı részben írt határozatot hozta. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ: E határozat ellen a kézhezvételét követı 8 napon belül a Magyarkanizsai Községi Tanácshoz benyújtott kifogásnak van helye. KAPJÁK: Nyilas Mihály s. k., 1. Dukai Anna, Magyarkanizsa a Községi Tanács elnöke 2. Személyzeti szolgálat 3. Költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztály 4. Irattár Községi Tanács Szám: /2013-I/C Kelt: én A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.), alapszabálya 74. szakaszának 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt

8 Број: СТРАНА 316. OLDAL szám szöveg és 14/13. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet 3. szakaszának 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/08., 5/09., 16/12. és 16/13. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 37. ülésén meghozta az alábbi a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjének kijelölésérıl DUKAI ANNA okleveles jogász magyarkanizsai lakost a Községi Tanács a határozat meghozatalának napjától öt évre a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjévé jelöli ki. I I n d o k o l á s A Magyarkanizsai Községi Tanács július 3-án kelt 02-10/2013-I/C-34 sz. végzésével nyílt hirdetményt tett közzé a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjének öt évre való kijelölésére. A végzés megállapította, hogy a jelöltnek mely követelményeket kell teljesítenie. Ezek: jogtudományi egyetemi végzettség, az államigazgatási szervekben való munkához megkövetelt szakvizsga és legalább öt év szakmai munkatapasztalat. A jelöltnek a fenti követelményeken kívül teljesítenie kell az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény 6. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény, 34/01. másik törvény, 39/02., 49/05. szerb alkotmánybírósági határozat, 79/05. másik törvény, 81/05. másik törvény kiigazítása, 83/05. másik törvény kiigazítása és 23/13. alkotmánybírósági határozat) megállapított feltételeket is. A Községi Tanács a 37. ülésén döntést hozott a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjelöltjének megválasztásáról, amely е tisztségre öt évre Dukai Anna okleveles jogász magyarkanizsai lakost választja meg. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ: E határozat ellen a kézhezvételét követı 8 napon belül a Magyarkanizsai Községi Tanácshoz benyújtott kifogásnak van helye. KAPJÁK: Nyilas Mihály s. k., 1. Dukai Anna, Magyarkanizsa a Községi Tanács elnöke 2. Személyzeti szolgálat 3. Költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztály 4. Irattár A politikai tevékenység pénzellátásáról szóló törvény 17. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/2011. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi a politikai szereplık rendes mőködésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról 1. Az 1. költséghelyrend 1. fejezet 110-es jogcímcsoport es közgazdasági osztályozás terhére engedélyezem ,00 dinár átutalását a ben tagokkal rendelkezı politikai szereplık rendes mőködésének támogatására. 2. А politikai szereplıknek járó pénzeszközöket a politikai szereplık által szerzett az eszközelosztás alapjául szolgáló szavazatszám arányában kell elosztani. 3. Az 1. pont szerinti pénzeszközöket a jelen határozat 2. pontja szerinti mércének megfelelıen a következı politikai szereplık részére kell elosztani:

9 Број: СТРАНА 317. OLDAL szám S sz. Választási lista neve A választási listára leadott szavazat Együttható Százalék Havi összeg (3*4) Demokrata Párt Boris Tadić , ,96% ,32 2. VMSZ Együtt Magyarkanizsáért , ,04% ,14 3. Vajdasági Szociáldemokrata Liga Nenad Čanak 793 1, ,85% ,90 4. Eljött az ébredés ideje UKROK Francsik József/Lékó Lajos , ,99% ,51 5. Magyar Remény Mozgalom László Bálint 491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 6. Válassz utat állampolgári csoport Bacskulin István , ,79% ,44 Összesen: ,5 100,00% ,00 4. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztálya a politikai szereplıknek az elızı hónapra járó eszközöket legkésıbb a folyó hó tizedik napjáig utalja át. 5. A politikai szereplık rendes mőködésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenység pénzellátásáról szóló törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/2011. sz.) összhangban használhatók föl. 6. Мagyarkanizsai polgármester Szám: /2013 I/A Kelt: én Nyilas Mihály s. k., magyarkanizsai polgármester

10 Број: СТРАНА 309. OLDAL szám T A R T A L O M RENDELET a Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl RENDELET a községi közigazgatásról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl RENDELET a Мagyarkanizsa község tulajdonában levı dolgok szerzésérıl, használatáról, kezelésérıl és a velük való rendelkezésrıl szóló rendelet módosításáról RENDELET az inert hulladék elhelyezésére területén szolgáló helyszín meghatározásáról szóló rendelet módosításáról HATÁROZAT a József Attila Könyvtár évi munkaprogramjának jóváhagyásáról HATÁROZAT a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézmény évi munkaprogramjának jóváhagyásáról HATÁROZAT a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely évi munkaprogramjának jóváhagyásáról VÉGZÉS a föld-visszaszármaztatási kérelmek nyomán ben az eljárást lefolytató és határozatot hozó bizottság megalakítására a vonatkozó javaslat megerısítésérıl HATÁROZAT a és évi magyаrkanizsai községi költségvetés elırevetítésének jóváhagyásáról HATÁROZAT a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıje tisztségének megszőnésérıl HATÁROZAT a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjének kijelölésérıl HATÁROZAT a politikai szereplık rendes mőködésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról A és évi magyаrkanizsai községi költségvetés ELİREVETÍTÉSE Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete, Magyarkanizsa, Fı tér 1., Telefon: / 220-аs mellék Felelıs szerkesztı: Marija Milovanović képviselı-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben

Részletesebben

DALNOKI ZSOLT TERÜLETI ÉS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK

DALNOKI ZSOLT TERÜLETI ÉS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK DALNOKI ZSOLT TERÜLETI ÉS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK I. Bevezetı Ez a nap a magyar állam újjáépítésének rendkívül fontos állomása, hiszen a védelmi bizottságok funkciói kiemelt jelentıségőek.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/2008. szám és 104/2009. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz A jelen törvény szabályozza a személyes

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben