Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: május 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28."

Átírás

1 Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban rövidítve: Öpt.) alapján létrejött nyugdíjpénztár célja, hogy a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban rövidítve: Mpt.) 7. -a (2) bekezdése alapján magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztárt alakítson ki. E cél elérése érdekében az Állami Pénztárfelügyelet PF/1681/1/97. számú és szeptember 12-i keltű működtetési engedélye alapján összehívott önkéntes nyugdíjpénztári küldöttközgyűlésének és a magánnyugdíjpénztár első küldöttközgyűlésének közös küldöttközgyűlése (a továbbiakban együtt: közös küldöttközgyűlés) az alapszabályát a április 25-i, november 24-i, a május 3-i, a december 5-i, a május 9-i, a november 28-i, a i, a 2008.június 27., a i, i illetve a i közös küldöttközgyűlésén az alábbi módosításokkal fogadta el: PREAMBULUM Az önkéntes nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése és a magánnyugdíjpénztár első küldöttközgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy hatékony és költségtakarékos módon gondoskodjon tagjai nyugdíjas éveiről az Öpt. alapján szeptember 28-án megalakított önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tevékenységét kibővíti annak érdekében, hogy az Mpt. 7. -a (2) bekezdése alapján magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztárt is működtessen. I. A nyugdíjpénztár jogállására és alapítására vonatkozó rendelkezések 1. Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztár adatai az Mpt a alapján az Mpt. 7. (2) bekezdése szerinti kiegészítéssel a következők: a) a magánnyugdíjpénztár alapítójának neve, székhelye: ÁB-AEGON Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár, HU-1091 Budapest, Üllői út 1. b) a nyugdíjpénztár neve, székhelye: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a nyugdíjpénztár rövidített neve: AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár a nyugdíjpénztár székhelye: HU-1091 Budapest, Üllői út 1. a nyugdíjpénztár telephelye: HU-1088 Budapest, Kálvin tér c) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár megalakulásának időpontja: szeptember 28. A magánnyugdíjpénztári feladatokat felvállaló küldöttközgyűlés időpontja: szeptember 3. d) a nyugdíjpénztár jellege, működési területe: országos pénztár, a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed

2 e) a nyugdíjpénztár tagsági köre: a nyugdíjpénztár területi elv alapján szerveződik és a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed, nyílt pénztárként működik, így tagsági körét nem korlátozza f) az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének időpontja: a Pénztárfelügyelet E/160/95. számú tevékenységi engedélyt kiadó határozata alapján: november 22. a magánnyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének időpontja: A Pénztárfelügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napja g) az alapító nevében eljáró felelős személy neve és személyi adatai, a rendelkezésre bocsátott költségvetés: az alapító nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke az alapító nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke dr. Gáti György (HU-1145 Budapest, Amerikai út 80/b szám alatti lakos). Az igazgatótanács elnöke a december 6-i közös küldöttközgyűlés határozata szerint: Bánfalvi István, HU-1133 Budapest, Kárpát u. 35. szám alatti lakos. A magánnyugdíjpénztári feladatokkal kapcsolatos, az Mpt. 14. g) pontja szerinti költségeket a nyugdíjpénztár a működési alapból bocsátja rendelkezésre. h) az alapító okirat tartalommal elfogadott alapszabály módosítás kibocsátásának dátuma: Az Állami Pénztárfelügyelet PF/1681/1/97. számú működtetési engedélye jogerőre emelkedésének napja: szeptember 13. i) a nyugdíjpénztár bírósági nyilvántartásba vétele: az önkéntes nyugdíjpénztárt a Fővárosi Bíróság a 11. PK /2. számú végzésével 96. sorszám alatt november 22-én jegyezte be a nyilvántartásba, mely végzést a pénztár tevékenységének a magánnyugdíjpénztári feladatokkal történt bővítése miatt az október 16. napján kelt 10. sorszámú végzésével módosított. j) a nyugdíjpénztár azonosító száma: A jelen alapszabály (a továbbiakban: alapszabály) a pénztár egész szervezetére (küldöttközgyűlés, igazgatótanács, ellenőrző bizottság, ügyvezető) nézve összefoglalja az Öpt. szerinti alapszabály, valamint az Mpt. szerinti alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat szerinti rendelkezéseket az Öpt a, valamint az Mpt. 7. (2) bekezdése, 14. -a és 35. -a szerinti tartalommal. Az alapszabályt az önkéntes és a magánnyugdíjpénztári ágazat közös küldöttközgyűlése hagyja jóvá. II. A nyugdíjpénztár szerveződési elve 1. A nyugdíjpénztár nyitott, tagjává válhat minden olyan természetes személy, aki a jogszabályokban és a jelen alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. 2. A nyugdíjpénztár alapszabálya az Öpt., illetve az Mpt. eltérő rendelkezéseire tekintettel önkéntes nyugdíjpénztári tagságra, illetve magánnyugdíjpénztári tagságra, s ennek megfelelően önkéntes nyugdíjpénztári ágazatra, valamint magánnyugdíjpénztári ágazatra eltérő rendelkezéseket állapíthat meg. III. A tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályok 2

3 1. Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat tagjai lehetnek az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően természetes személyek. 1.1 A nyugdíjpénztár természetes személy tagja (a továbbiakban: pénztártag) lehet, aki a) belépési nyilatkozatot nyújtott be, b) a 16. életévét betöltötte, c) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, d) az alapszabály szerinti egységes tagdíj megfizetését vállalja. e) az első havi tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz. 1.2 Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat munkáltatói tagja lehet (munkáltató) az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság munkáltató, aki/amely a vele munkaviszonyban álló pénztártag(ok) tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja(ák) és erről a nyugdíjpénztárral szerződést köt(nek). A munkabér százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. 2. A pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy - kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. Az adomány felhasználásáról a Támogató a Pénztárral kötött szerződésben rendelkezik. Adomány csak a pénztártagság egészének, vagy a 2.1 pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható. Amennyiben a Támogató és a Pénztár között létrejött szerződés másként nem rendelkezik a támogatói adomány 3 %-át a működési alapban kell jóváírni. Ezeket a rendelkezéseket a Pénztár által et követően jóváírt adományokra kell alkalmazni. 2.1 A nyugdíjpénztár tagságán belül a Pénztártagok a következő - a támogatás nyújtásának alapját is képező - tagsági körökbe tartozhatnak: 1) ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, 2) ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló és a törvényes nyugdíjkorhatárt 15 éven belül elérő pénztártagok köre, melyen belül a pénztártagok évjáratonként, illetve korcsoportonként tagsági köröket - összesen 15 tagsági kört - alkotnak, 3) az ugyanazon szakmai, ágazati érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel, gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, 4) a lakóhelyük vagy munkahelyük szerint ugyanazon közigazgatási területhez vagy területi egységhez tartozó pénztártagok köre, 5) a törvényes nyugdíjkorhatárt 15 éven belül elérő pénztártagok köre, melyen belül a pénztártagok évjáratonként tagsági köröket - összesen 15 tagsági kört - alkotnak, 6) a támogatóval vagy általa meghatározott természetes vagy jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, 3

4 7) meghatározott életkorú, vagy foglalkozású, vagy munkakörű, vagy beosztású pénztártagok köre, 8) ugyanazon munkáltatónál ugyanazon munkahelyi beosztással rendelkező pénztártagok köre, 9) ugyanazon munkáltatónál azonos időszak vagy azonos időpont óta munkaviszonyban álló pénztártagok köre, 10) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas pénztártagok köre, 11) meghatározott tevékenységet folytató pénztártagok köre, 12) ugyanazon munkáltatónál adott naptári évben a támogató által meghatározott összegnél magasabb vagy alacsonyabb tagdíjat fizető pénztártagok köre, 13) ugyanazon munkáltatónál azonos foglalkozású, munkakörű vagy beosztású pénztártagok köre, 14) a munkáltatói taggal munkaviszonyban álló azon pénztártagok köre, akiknek az alapszabály szerinti egységes tagdíj alapját képező munkabérük meghatározott %-ának éves összege nem éri el az egységes tagdíj összegét, amikor is a % mértékét a támogató jogosult meghatározni, 15) azon pénztártagok köre, akiknek a munkáltatói tagnál fennálló munkaviszonya szervezett létszámleépítés miatt szűnt meg, amennyiben a létszámleépítés legalább 10 főt érint, 16) a támogatóval munkaviszonyban álló rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasok köre, 17) ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, 18) ugyanazon munkáltatótól rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjba vonult pénztártagok köre, 19) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik a támogatás nyújtását megelőző 12 hónapban fegyelmi büntetésben nem részesültek, 20) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik 6 hónapnál rövidebb ideje dolgoznak a munkáltatónál, azzal, hogy az azonos hónapban belépettek egy-egy tagsági kört alkotnak, 21) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik tartós távollét (például GYES, sorkatonai szolgálat) után ugyanahhoz a munkáltatóhoz térnek vissza, 22) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik csak a magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetik, 23) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik csak az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjat fizetik, 24) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik mind az önkéntes nyugdíjpénztári, mind a magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetik, 25) a pénztárba beolvadt jogelőd pénztárak tagsági köre pénztáranként, valamint ezen belül önkéntes- és magánnyugdíjpénztári ágazatonként egy-egy önálló tagsági kört alkotnak. 26) a támogatóval munkaviszonyban álló azon pénztártagok köre, akik korábbi munkáltatójuktól tagdíj-hozzájárulásban részesültek. 27) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és a munkáltató belső szabályzata, illetve utasítása szerint meghatározott kategóriába sorolt pénztártagok köre. 28) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló azon pénztártagok köre, akik a támogatás nyújtásának évében a munkáltató által vállalt tagdíj-hozzájáruláson felül, s annak alapjának meghatározott százalékával saját maguk kiegészítik az egyéni számlájukra történő tagdíjbefizetéseket. 4

5 29) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és személyi jövedelemadót fizető pénztártagok köre. A tagsági körök egymással kombinálhatók. 3. A magánnyugdíjpénztári ágazatban 3.1 pénztártag: az a természetes személy, aki pályakezdőként, vagy önkéntes döntés alapján, illetve más pénztárból átlépőként a pénztárba belép és e törvény szerint tagdíjat fizet, illetve a pénztártól nyugdíjszolgáltatásban részesül. 3.2 Törvény alapján az a természetes személy válik pénztártaggá (a továbbiakban: pályakezdő), aki Magyarországon első ízben létesít nyugdíjbiztosítási jogviszonyt, és ebben az időpontban még nem töltötte be a 35. életévét. 3.3 Önkéntes döntése alapján válik pénztártaggá az a pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki a) Magyarországon nyugdíjbiztosítási jogviszonyban áll, és nem töltötte be a 30. életévét; b) Első ízben létesít Magyarországon nyugdíjbiztosítási jogviszonyt; c) A Tbj.-ben meghatározottak szerinti harmadik állam polgára, illetőleg hontalan, ha Magyarországon nyugdíjbiztosítási jogviszonyban áll. 3.4 A magánnyugdíjpénztári ágazat tagja csak egyetlen pénztár tagja lehet (Mpt. 21. (2) bekezdés). A pénztártag gyakorolhatja a szabad pénztárválasztás jogát. Nyugdíjbiztosítási jogviszony létesítése esetén a 35. életévét be nem töltött személy a jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül nyilatkozik foglalkoztatójánakmegállapodás kötése esetén az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek- arról, hogy a kötelező pénztártagság létesítésének feltételei fennállnak-e. Ennek során ilyen tartalmú nyilatkozat esetén a korábban fennálló biztosítási jogviszonyt igazolni kell. Az önkéntes döntés alapján pénztártagságot létesítő személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénztártagság létesítésének feltételei fennállnak. IV. A tagok jogai és kötelezettségei 1. A pénztártag jogosult: a) a nyugdíjpénztár szolgáltatásait a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően igénybe venni, b) küldött útján, választóként, illetve választhatóként részt venni a nyugdíjpénztár munkájában, c) tájékoztatást kapni a pénztár működéséről, gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, d) rendszeres tájékoztatást kapni egyéni számlája alakulásáról, e) rendszeres tájékoztatást kapni a nyugdíjpénztár tevékenységéről a nyugdíjpénztár igazgatótanácsa által meghatározott ügyfélfogadási időben, f) betekinteni a nyugdíjpénztár irataiba - a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvek és az azokon tárgyalt határozatok tervezetének kivételével - az igazgatótanács által meghatározott ügyfélfogadási időben. 2. A pénztártag köteles: - az alapszabály előírásait betartani. - foglalkoztatójának a biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15. napon belül bejelenteni a pénztártagság tényét, annak a magánnyugdíjpénztárnak a megnevezését, címét és bankszámlájának a számát, ahol a tagsági jogviszonya 5

6 a bejelentésekor fennáll. A pénztártagság tényét a záradékolt belépési nyilatkozat, vagy tagsági okirat bemutatásával kell igazolnia, - a jogalap nélkül felvett szolgáltatás összegét, ezek kamatait, határidőben, maradéktalanul a pénztárnak visszafizetni, A pénztártagnak, amennyiben a belépési nyilatkozaton szereplő adatai (különösen: név, lakcím, állampolgárság, adóazonosító jel, TAJ szám, munkáltató és munkaviszony adatai) megváltoznak, akkor a megváltozás tényéről a megváltozástól, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a pénztárat értesítenie kell. A változásbejelentési kötelezettség pénztár felhívása ellenére történő elmulasztásának következményeit a mulasztó pénztártag viseli. A Pénztár a pénztártagsággal kapcsolatos információkról a mobil telefonszámot megadó pénztártagok részére sms értesítést küld a magasabb szintű ügyfélkiszolgálás érdekében. Ilyen értesítés lehet például: tagdíjfizetés elmaradása, csoportos beszedési megbízás meghiúsulása, indexálást választó tag tagdíjemelése az évfordulókor, visszaérkezett küldemény a megadott címről, munkaviszony adatok hiánya vagy munkáltatói lejelentése, tagdíj-jóváírásról szóló információ. 3. A magánnyugdíjpénztári ágazat tagja a) jogosult továbbá a Pénztárak Garancia Alapja (a továbbiakban: Alap) által folyósítandó szolgáltatásra, ha a nyugdíjpénztár nem, vagy csak részben képes szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, b) köteles továbbá: ba) tagsági viszonyát - társadalombiztosítási jogviszonyának fennállása alatt - folyamatosan fenntartani, bb) adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, bc) tagsági jogviszonyának fennállása alatt folyamatosan a vállalt, illetve a törvényben kötelezően előírt tagdíjat megfizetni, 4. Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat tagjára vonatkozó külön rendelkezések: 4.1 A nyugdíjpénztár nyugdíj-szolgáltatásaira a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott nyugdíjkorhatár betöltésekor válik jogosulttá. A nyugdíjkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag szolgálati nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 30. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogosultságon alapuló álláskeresési segélyben, bányásznyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. A pénztártag a nyugdíjkorhatár betöltésekor választhat úgy is, hogy a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti. 4.2 A pénztártag az egyéni számláján lévő összeget legalább 10 év várakozási idő leteltét követően veheti fel, kivéve a 10 éven belül esedékes nyugdíjszolgáltatás igénybevételét. 4.3 A pénztártag első ízben a várakozási idő harmadik évét követően az egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 %-át meg nem haladó összegű tagi kölcsönt kérhet legfeljebb 12 hónapos lejáratra. 6

7 4.4 Nem adható kölcsön olyan pénztártagnak, akinek a kölcsön igénylését megelőző naptári évben nem érkezett legalább a mindenkori minimum egységes havi tagdíj 12- szeresének megfelelő tagdíjbefizetés a kölcsön igényléssel érintett önkéntes pénztári egyéni fedezeti számlájára. Nem adható kölcsön olyan pénztártagnak, aki kilépési, szolgáltatási vagy átlépési szándékát a pénztárnak bejelentette. Nem adható kölcsön továbbá olyan pénztártagnak, akinek a kölcsön igénylésekor tagi kölcsön tartozása fennáll, illetve nem adható kölcsön olyan pénztártagnak, aki a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlájával szemben érvényesítette, illetve olyan pénztártagnak, akinek tagi lekötése van. 4.5 Amennyiben a pénztártag a tagi kölcsönt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint, a pénztár erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizeti vissza, a hátralék összegét, valamint a pénztár költségeit a tag egyéni számlájával szemben érvényesítheti. A hátralék összege a tag jövedelme, nem minősül pénztári szolgáltatásnak, és a tag olyan adóköteles jövedelme, amely után a pénztár az egyéni számla megterhelésének időpontjával egyidejűleg kiadott igazolás alapján az Szja tv. szerint adóelőleg fizetési kötelezettség, valamint az Eho. tv. szerint százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli. 4.6 Ha a tagsági viszony a kölcsön visszafizetése előtt megszűnik, akkor a kölcsön lejár és a még vissza nem fizetett része, valamint annak kamatai egy összegben, azonnal megfizetendők. A nyugdíjpénztár jogosult a pénztártaggal történő elszámolás során a követelését a pénztártagnak járó összeg kifizetésekor érvényesíteni. 4.7 A tagi kölcsön nyújtása - a tag írásos kérelme alapján - az igazgatótanács hatáskörébe tartozik. Az igazgatótanács a jogszabályok és a jelen alapszabály keretei között - a befektetési szabályok figyelembevételével - évente határozza meg a tagi kölcsönökre fordítható keretösszeget és a kölcsön után járó kamat megfizetésének módját tekintettel a vonatkozó SZJA szabályokra is. A kölcsön folyósításának rendjét és technikai feltételeit a az igazgatótanács tagi kölcsönnyújtási szabályzata alapján nyugdíjpénztár és a Pénztártag közötti szerződés szabályozza. 4.8 A kölcsön kamata megegyezik az elbírálás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat + 5 %-ponttal A pénztártag a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel. A tagi lekötés a pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A tagi lekötés törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. A tagi lekötés szabályai egyebekben a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival azonosak. Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származó igényt érvényesíti, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna Ha a tagsági viszony a kölcsön visszafizetése előtt megszűnik, akkor a kölcsön lejár és a még vissza nem fizetett része, valamint a meg nem fizetett kamatai, és a meg nem fizetett kezelési költség egy összegben, azonnal megfizetendők. A nyugdíjpénztár jogosult a pénztártaggal történő elszámolás során a követelését a pénztártagnak járó összeg kifizetésekor érvényesíteni. 7

8 4.11. Amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összegből felvételt kíván igényelni, úgy erre csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg erejéig van mód. A tagi lekötés során lekötött rész szolgáltatás alapjául nem számítható be. V. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése, a tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetése, várakozási idő 1. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszony keletkezése 1.1 A tagsági jogviszony létrejöttéhez a belépési nyilatkozat benyújtása és az első havi tagdíj befizetése szükséges. A tagsági jogviszony az első havi tagdíj megfizetésével jön létre. Ezzel az időponttal kezdődik a tagsági jogviszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő is. Pénztárak közötti átlépés esetén, illetve amennyiben valamely okból különböző nyugdíjpénztárakban fennálló tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítása szükséges, akkor az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe. Amennyiben az első havi tagdíj megfizetését a belépni kívánó személy a belépési nyilatkozat pénztárhoz való benyújtását követő 60. napig nem teljesítette, postai úton írásban értesíteni kell, hogy a tagdíjbefizetés pótlására ezen értesítés kézhezvételét követően 30 napos határidő áll rendelkezésére. Egyidejűleg tájékoztatni kell, hogy amennyiben a póthatáridőn belül tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget úgy a személyi adatai a nyilvántartásból kivezethetőek. Amennyiben a belépni kívánó személy a megadott határidőn belül sem teljesíti befizetési kötelezettségét, a határidő lejártát követő napon személyi adatai a nyilvántartásból kivezethetőek. A fenti szabály visszamenőlegesen is alkalmazható azokban az esetekben, amikor a tag javára sem tagdíj, sem egyéb befizetésre nem történt, és a belépési nyilatkozat záradékolását követően legalább egy év eltelt. 1.2 A várakozási idő számítása szempontjából a korábban más nyugdíjpénztár tagjaként letöltött időt be kell számítani. 2. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj nemfizetés, szünetelés Az V.2.1-V.2.4 pont hatályon kívül helyezve. 2.5 A tagdíj-nemfizetés esetén, ha a pénztártag a tagdíjat 3 hónapig nem pótolja, (a tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontja), úgy a tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási időbe beszámít és tagsági viszonya a várakozási idő leteltével megszűntethető. A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjától a pénztár jogosult a pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát - a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási tartalék javára jóváírni. A tagdíj nem fizetés kezdő időpontja a pénztártag egyedi, indokolással ellátott kérésére méltányosságból meghosszabbítható 6 hónapra. 8

9 2.6 Amennyiben a pénztártag azt a munkáltatótól írásban kéri, a munkáltató a kérelmező tag javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljes összegének vagy egy részének teljesítését szüneteltetheti vagy megszüntetheti. A munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon időszakokra, amikor a pénztártag munkaviszonya szünetel, illetve munkabér a részére nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia. Egyebekben a munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti vagy szüntetheti meg. 2.7 A fenti pontoktól eltérően a nyugdíjkorhatárt elérő, valamint a pénztári szolgáltatásra jogosult belépő pénztártag az Öpt a (4) és (5) bekezdése d) pontja szerint szüneteltetheti tagdíjfizetési kötelezettségét, de e nyilatkozatától egy pénzügyi éven belül nem térhet el. 3. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszony megszűnése 3.1 A tagsági viszony megszűnik a) a pénztártag halálával, az elhalálozás napjával, b) más nyugdíjpénztárba, illetőleg a törvény meghatározta esetekben egészség- vagy önsegélyező pénztárba történő átlépéssel c) a pénztártag kilépésével, az erre vonatkozó nyilatkozatnak a nyugdíjpénztár által történt átvételét követő hónap első napján, illetve amennyiben ebben az időpontban a várakozási idő még nem telt le, a várakozási idő letelte hónapját követő hónap első napján, d) a fenti 2.5 pont szerinti tagdíj nemfizetés esetén, e) a nyugdíjpénztár jogutód nélküli megszűnésével, f) amennyiben a pénztártag a VIII./1.1 pont a) vagy b) pontja szerinti választással él, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a nyugdíjpénztár a pénztártaggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, g) kizárással, ha a tag az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek már nem tesz eleget és a Pénztár írásbeli felszólítására nem kezdeményezte átlépését másik pénztárba. 3.2 A tagsági jogviszony a várakozási idő letelte előtt az Öpt. 15. (1) bekezdésének rendelkezéseivel ellentétben csak a pénztártagnak más pénztárba való átlépése, illetve a pénztár megszűnése esetén szüntethető meg. 3.3 A tagsági viszony megszűnése esetén a volt pénztártaggal, illetve az arra jogosulttal az alapszabályban foglalt rendelkezések szerint el kell számolni. 3.4 Ha a tagdíj nem fizetése miatt a 10 éves kötelező várakozási idő leteltével szűnik meg a tagsági viszony, akkor a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg megfizetésére való jog a 10 éves várakozási idő leteltét követően, illetve a nyugdíjkorhatár elérésével egyidőben nyílik meg. Ha a pénztártag a várakozási idő letelte előtt a tagdíjat az alapszabály 2.5 pontjában megjelölt időtartamon túl nem fizeti (a tagdíjnemfizetés kezdő időpontja), úgy a tagdíjnemfizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási időbe beszámít, és a tag tagsági viszonya a várakozási idő leteltével megszüntethető. A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjától a nyugdíjpénztár jogosult a pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát - a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási tartalék javára jóváírni. Egyebekben az elszámolás során a IX/ 4.) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 9

10 3.5 A tagdíj nemfizetése esetén, ha a kötelező várakozási idő még nem telt le, akkor a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeget - a pénztártag egyidejű értesítése mellett - külön nyilvántartásba veszi és az általános szabályok szerint fekteti be. A várakozási idő letelte után a volt tag részére az ügykezelési költségekkel csökkentett járandóság egy összegben kerül kifizetésre. 3.6 A tagsági viszony megszűnéséről a megszűnés napjától számított 30 naptári napon belül a volt pénztártagot a nyugdíjpénztár írásban értesíti, és ebben tájékoztatja az elszámolás módjáról. 3.7 A várakozási idő letelte előtt a pénztártag egészség- vagy önsegélyező pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja. 3.8 Átlépés esetén az átlépéskor a nyugdíjpénztár a pénztártag követelésének megfelelő összeget a tag által választott pénztárba e pénztár felszólítása alapján utalja át, levonva az átlépéssel kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban Ft-ot. A nyugdíjpénztár az átlépés fordulónapja és az átutalás napja közötti időszakra hozamot fizet a pénztártagnak. A Pénztár a pénztártag másik pénztárba történő átlépése esetén a tag követelésének átutalását legkésőbb az átadó pénztárnál a tag által történő átlépési bejelentés, és az átlépéshez csatolandó hibátlanul kitöltött dokumentumoknak a hiánytalan kézhezvételét követően, az utolsó dokumentum beérkezését követő 15 napon belül teljesíti. A Pénztár által meghatározott egyéni fedezet összegéről és a tagsági viszonyra vonatkozó adatokról (tagsági viszony kezdete, esetleges szüneteltetési időszak, tagi kölcsön felvétel, elszámolt hozamok, stb.) a Pénztár igazolást állít ki, melyet megküld a pénztártagot fogadó Pénztárnak. A Pénztár az elszámolás tényéről és összegéről értesítést küld a pénztártagnak is. A részletszabályokat a pénztár szolgáltatási szabályzata tartalmazza. 3.9 A pénztártag a 10 éves várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számlán lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat, hogy a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja, és az egyéni számláján nyilvántartott összeg egészét vagy - legfeljebb háromévente egy alkalommal - egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, c) a nyugdíjpénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni számláján lévő összeget a nyugdíjpénztárban hagyja A tagsági viszony megszűnése esetén a nyugdíjpénztár szolgáltatási szabályzatában, valamint pénzügyi tervében meghatározott és a tag által megtérített költségeket működési bevételként kell elszámolni. 4. A magánnyugdíjpénztári tagsági viszony keletkezése 4.1 A tagsági viszony és a tagdíjfizetési kötelezettség kezdete önként belépő esetén az írásbeli belépési nyilatkozat nyugdíjpénztár által történő elfogadásának (záradékolás) napját követő hónap első napja, pályakezdő esetén a Tbj. szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony kezdő napja. Átlépők esetén a tagsági jogviszony kezdőnapja az átadó pénztárban való megszűnés napját követő nap. Az elfogadást a nyugdíjpénztár igazgatótanácsa a belépési nyilatkozat záradékolásával tanúsítja, melyről Tagsági okiratot állít ki, és küld meg a tag részére. 10

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1. oldal 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA Budapest, 2014. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata. (Általános Szerződési Feltételek)

A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata. (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Rt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) a Fővárosi Bíróságon,

Részletesebben