Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal"

Átírás

1 Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83. Elszámolás Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú gazgatótanács határozattal

2 1.1. A jóváírások jogcíme 1. A befzetések elszámolásának általános szabálya A Pénztár a következő jogcímen történő jóváírásokat különböztet meg: (1) Tagdíj célú bevételek.1) Munkáltatók által teljesített, bérből levont tagdíj befzetés.2) Tagok által teljesített rendszeres tagdíjbefzetés.3) Munkáltató által átvállalt tagdíj befzetés (2) Tagok áthozott fedezete, valamnt a pénztár befzetések kedvezménye (3) Kamatjellegű bevételek.1) Egyén számlák tartalékaba elszámolható.2) Szolgáltatás számlák tartalékaba elszámolható.3) Lkvdtás célú.4) Működés célú (4) Árfolyamnyereség jellegű bevételek.1) Egyén számlák tartalékaba elszámolható.2) Szolgáltatás számlák tartalékaba elszámolható.3) Lkvdtás célú.4) Működés célú (5) Egyéb bevételek.1) Egyén számlák tartalékaba elszámolható.2) Szolgáltatás számlák tartalékaba elszámolható.3) Lkvdtás célú.4) Működés célú (6) Nem tsztázott jogcímen történt befzetések 1.2. A befzetések nylvántartására vonatkozó alapelvek A különböző jogcímen történő bevételek elszámolását a Pénztár a következő alapelvek alapján végz: a) A tagdíjcélú befzetések ((1) jogcím) elszámolása a Tagdíj elszámolás szabályozás fejezetben rögzített feltételek szernt történk. b) A tagok áthozott fedezete (2) jogcímen elszámolt pénzösszeg más Pénztárból átlépő tagok esetében az elbocsátó Pénztár által teljesített átutalás összege. A jelenleg szabályozás értelmében ezek a pénzösszegek (fedezet összeg és hozam) teljes egészében a jogosult Pénztártag egyén számlájára (azaz a Pénztár fedezet tartalékaba) kerülnek. A pénztár befzetések kedvezménye, a személy jövedelemadóról szóló év CXVII. törvény 44/A. -a szernt a magánszemély rendelkezése alapján értelmében az adóhatóság által a magánszemély (pénztártag) javára a pénztárhoz átutalt összeg.(2. számú módosítás). c) A befektetések hozamaként nylvántartott bevételek ((3)-(4) jogcím) elszámolását a Hozam elszámolás szabályozás fejezet rögzít. d) Mnden egyéb bevétel esetében meg kell különböztetn a fedezet (ezen belül egyén számlákra, lletve szolgáltatás tartalékokba kerülő), lkvdtás, lletve működés tartalék célú befzetéseket. Ha a jóváírás dőpontjában nem beazonosítható a bevétel, a jóváírás csak nem tsztázott jogcímen történt befzetésként kerül nylvántartásba. 2

3 e) A működés célú egyéb befzetések közé a pénztár által teljesített kfzetésekből a pénztár szabályzataval összhangban levont költségtérítések, vagy egyéb külön eljárás költségek tartoznak. f) A nem tsztázott jogcímen történt befzetések ((6) jogcím) tartalékok között felosztása mndaddg nem történk meg, ameddg a befzetés jogcíme nem tsztázódk A bevételek elszámolásához szükséges adatok A befzetések nylvántartásba vételének alapbzonylata a bankszámla kvonat, amely tartalmazza következő adatokat: jóváírás dátuma (azonos a bankszámlára való jóváírás dátumával), bevétel összege (a bankszámla bzonylat szernt összeg), bevétel jogcíme, befzető azonosítója (megnevezése). A tagdíjcélú befzetések esetében a jogcímek tsztázásának alapbzonylata a munkáltató bevallás és korrekcó. A tagdíj a bankszámlára történő megérkezésekor hav tagdíj átvezetés számlára kerül. Ha a befzetés jogcíme nem tsztázott, akkor a tagdíj a hav átvezetés számláról az azonosítatlan függő befzetések számlára kerül.. A jogcím tsztázása matt összegek függő tételnek mnősülnek, amelyek tsztázáskor a tagok egyén számlára, egyéb esetben vsszautalásra kerülnek. Poztív összegű korrekcó bank átutalása esetén a jóváírás az egyén számlára a bankbzonylat dátumával egyezk meg. 2. TAGDÍJ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOZÁS 2.1. Tagdíj kategórák A tagdíjcélú bevételek elszámolása során a tagdíjakkal kapcsolatosan a következő kategórákat használja a Pénztár: Tagdíj kötelezettség A tagok által fzetendő Alapszabály tartalmazza. egységes tagdíj mértékét az év XCVI. törvény és az A bankszámla kvonaton jóváírt tagdíjbefzetés A munkáltató által a tag jövedelmének terhére teljesített tagdíjcélú befzetés, a munkáltató által átvállalt tagdíjcélú befzetés, lletve a tag által teljesített egyén tagdíjbefzetés tényleges összege. 3

4 2.2. A Pénztártagok státusza A tagdíjfzetés kötelezettség teljesítése matt az nformatka rendszerben a törzsadat állományból mnden dőpontban megállapíthatónak kell lenne az egyén fedezet számlával rendelkező személy érvényes Pénztár státusza. A Pénztár a vele kapcsolatban álló magánszemélyek státusz szernt következő csoportjat különböztet meg: (1) Aktív tagdíjfzető tag: munkáltatóval rendelkező pénztártag vagy egyén tagdíjfzető. (2) Tagdíjat nem fzető, passzív tagok: Szolgáltatásra nem jogosult passzív pénztártag. Szolgáltatásra jogosult passzív pénztártag. Járadékos pénztártag (JÁRADÉKOS). Volt Pénztártagok (KILÉPETT, nformatka rendszerben tárolt adatok. Haláleset matt megszűnt tagság vszony. Más Pénztárba átlépő tagok. Várakozás dő után klépett tagok. Elszámolásra váró pénztártagok: Szolgáltatást gényelő pénztártag. Átléptetést gényelt pénztártag. Haláleset elszámolást génylő kedvezményezett/örökös. Várakozás dő után klépést bejelentett pénztártag. A tagok részletes státuszkódja részben az elszámolásokhoz, részben különböző statsztkák elkészítéséhez szükségesek. Egy személynek egyszerre csak egy státuszkódja lehet érvényben A tagdíjak nylvántartása A nylvántartott tagdíj kötelezettség A Nyugdíjpénztárban csak az aktív tagoknak lehet tagdíj kötelezettsége. A Nyugdíjpénztár alapesetként az egységes tagdíj fgyelembe vételével a munkáltató által bevallott, lletve a tagok által befzetett összeget teknt a tagok hav tagdíj kötelezettségének A tagdíjnylvántartás alapadata Mnden Pénztártagra nylván kell tartan a következő adatokat a tag érvényes státuszát, a befzetett tagdíjak sávonként mértékét. Az adatok forrása: belépés nylatkozat, a foglalkoztatók által küldött adatszolgáltatás és az egyén befzetések dokumentuma. 4

5 A tagdíjhátralékok fgyelése a megfzetett tagdíjak és az egységes tagdíjfzetés kötelezettségek összevetése alapján történk A tagdíjbefzetések, tagdíjhátralékok nylvántartása, kezelése A tagdíjak a Nyugdíjpénztár pénzforgalm számlájára kerülnek átutalásra. A bankszámlakvonaton a Nyugdíjpénztár beazonosítja a munkáltatókat, az egyén befzetőket, majd az adatszolgáltatás és az átutalt összeg egyezősége esetén kerül sor a tagdíj könyvelésére. Ha a munkáltató által átutalt tagdíj kevesebb, mnt az adatszolgáltatásban szereplő összeg, a tagdíj könyvelése érdekében a munkáltató felszólításra kerül. Az adatszolgáltatást vagy utalást nem, vagy hányosan teljesítő munkáltatót a Nyugdíjpénztár telefonon, lletve írásban felszólítja határdő (soron kívül vagy 8 nap) tűzésével a bevallásra kötelezett hónapot követő hónap 15. napjág. Amennyben a bankszámlára utalás érkezk, de a munkáltató vagy a pénztártag nem beazonosítható, az átutalt összeg a vsszautalás vagy az azonosítás dőpontjág függő számlára kerül A tagdíjbefzetések kezelése A tagdíjbefzetések tartalékok között felosztása A tagdíjcélú befzetéseket a Nyugdíjpénztár a tartalékképzés szabályozásnak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott tartalékképzés arányok szernt számolja el. A tagdíjcélú bevétel jogcímen történő befzetéseket a Nyugdíjpénztár fedezet, működés és lkvdtás tartalékra osztja fel. A tagdíjcélú befzetéseknek a tartalékok között felosztás arányaról a Küldöttközgyűlés jogosult határozn. 3. TARTALÉKKÉPZÉSI SZABÁLYOZÁS 3.1. Pénztár tartalékok A pénztár tartalékképzésének célja, hogy a Nyugdíjpénztár a szolgáltatásanak fedezetére felhalmozott pénzösszeget a működéssel kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló pénzeszközöktől, valamnt a működés bztonságát szolgáló lkvdtás tartaléktól elkülönítse. A pénztár legfőbb tartaléka a fedezet tartalék és a lkvdtás tartalék. A fedezet tartalék a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére, fnanszírozására szolgál és magába foglalja az egyén számlák tartalékat és a szolgáltatás tartalékokat. A lkvdtás tartalék az dőlegesen fel nem használt eszközök gyűjtésére és a fzetőképesség bztosítására szolgál. A működés tartalékot a Nyugdíjpénztár az előzőektől elkülönítetten tartja nylván, ezen számolja el működéssel kapcsolatos bevételeket, költségeket és ráfordításokat. 5

6 3.2. Pénztár tartalékok képzése A pénztár az alábbakban smertetett tartalékokat mnden esetben a negyedév végén a zárlat munkák során képz Fedezet tartalék, egyén számlák tartaléka Az egyén számlák tartalékát az alább leírt bevételekből képz a pénztár: Tagdíjcélú bevételek (1. jogcímen teljesített befzetések) arányos része (tagok javára/által fzetett tagdíj 94,5 %-a) Átlépő tagok által más pénztárból hozott, a tag követelésének megfelelő összeg, valamnt pénztár befzetések kedvezménye (2. jogcímen teljesített befzetés) Egyén számlák tartalékának befektetéseből (deértve a tag kölcsönből) származó kamatjellegű bevétel (3.1.jogcímen jóváírt bevétel) Egyén számlák tartalékának hasznosításából származó árfolyamnyereség jellegű bevételek (4.1. jogcímen jóváírt bevételek) Egyén számlák befektetéseből származó pac értékelésének kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége (4.1. jogcímen jóváírt bevételek) Egyén számlák tartalékaba elszámolható egyéb bevételek (5.1. jogcímen jóváírt bevételek) Átcsoportosítások lkvdtás tartalékokból Fedezet tartalék, szolgáltatás tartalék Szolgáltatás tartalékokat szolgáltatás típusonként elkülönítve - az alább leírt bevételekből képezhet a pénztár: Szolgáltatást kérő tagok egyén követelésének megfelelő összeg. Szolgáltatás tartalék befektetéseből kamatjellegű bevétel (3.2.jogcímen jóváírt bevétel). Szolgáltatás tartalékok hasznosításából származó árfolyamnyereség jellegű bevételek (4.2. jogcímen jóváírt bevételek). Szolgáltatás tartalékok befektetéseből származó pac értékelésének kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége (4.2. jogcímen jóváírt bevételek). Szolgáltatás tartalékba elszámolható egyéb bevételek (5.2. jogcímen jóváírt bevételek). Átcsoportosítások lkvdtás tartalékokból Lkvdtás tartalék Az egyéb kockázatok tartalékát az alább leírt bevételekből képez a pénztár: Tagok által fzetett tagdíj 0,2 %-a. Egyéb kockázatok tartalék befektetéseből származó kamatjellegű bevételek. Egyéb kockázatok tartalékanak hasznosításából származó árfolyam nyereség jellegű bevételek. Átcsoportosítások más tartalékokból. Lkvdtás tartalék befektetés portfoló értékelés különbözetéből képzett céltartalék 6

7 A lkvdtás és kockázat célú tartalék szabad pénzeszközenek a mérleg fordulónapjára, lletve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott könyvszernt és pac érték között értékelés különbözetben képzett céltartaléka Működés célú saját tőke tartalék A Pénztár külön nem képez működés céltartalékot. A működés célra a Pénztár saját tőke tartaléka használhatók fel. A működés célra felhasználható saját tőke tartalékok képzése az alább leírt bevételekből történk: Tagdíjcélú bevételek (1. jogcímen teljesített befzetések) arányos része. (tagok javára/által fzetett tagdíj 5,3 %-a). Működés célra felhasználható egyéb bevételek (deértve a tag kölcsön eljárás díját). Saját tőke tartalék befektetéseből származó pac értékelésének kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége. Saját tőke tartalék befektetéseből származó kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége. Saját tőke tartalék eszközenek értékesítéséből származó bevételek. Lkvdtás tartalékokból történő átcsoportosítások A meg nem fzetett tagdíjak tartaléka A tagdíjkövetelések pénzügyleg nem rendezett összegenek alaponként nylvántartása Pénztár tartalékok felhasználása Fedezet tartalék, egyén számlák tartaléka A pénztár az egyén számlákkal szemben számolja el a következő kadásokat: Szolgáltatást kérő tagok követelésének megfelelő összeg. Átlépő tagok követelésének megfelelő összeg. Egyén számlák befektetésének költsége. Átlépőket terhelő költségek. Tag kölcsön vssza nem fzetett összege Fedezet tartalék, szolgáltatás tartalék A pénztár az szolgáltatás tartalékkal szemben számolja el a következő kadásokat: Szolgáltatás teljesítését jelentő kfzetések Lkvdtás tartalék, egyéb kockázatok tartaléka A pénztár az egyéb kockázatok tartalékával szemben számolja el a következő kadásokat: Egyéb kockázatok tartalék befektetésének költsége. Átcsoportosítás más tartalékokba. 7

8 Lkvdtás tartalék értékelés különbözet tartaléka Ha a befektetések után értékelés különbözetben elszámolt várható hozam összege a negyedévben negatív Működés célú saját tőke tartalék A pénztár a működés célú saját tőke tartalékkal szemben számolja el a következő kadásokat: Folyó működés költségek. Működés tartalék befektetésének költsége. Pénztárfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségek. Működéssel kapcsolatos tárgy eszközök beszerzésére, létesítésére valamnt felújítására szükséges kadások. Tagdíj és a jogosulatlanul felvett járadék behajtásával kapcsolatos költségek Átcsoportosítás a tartalékok között A Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa gondoskodk a pénztár zavartalan működéséről. Ennek érdekében a Küldöttközgyűlés által elfogadott pénzügy tervben foglaltak szernt átcsoportosításokat hajthat végre. Alapelvként kell kezeln, hogy az átcsoportosítás nem csökkenthet a fedezet tartalékot. 4. Hozamfelosztás Szabályozás A hozam elszámolás szabályozásának célja, hogy a tartalékok befektetéséből származó bevételek (hozamok és értékelés különbözet) és a befektetésekkel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolásánál, valamnt a befektetés tevékenység eredményének különböző tartalékok között megosztásnál alkalmazott módszereket és eljárás szabályokat összefoglalja. 4.1.A befektetés-nylvántartás hozamelszámolást érntő vonatkozása A befektetések nylvántartásához felhasználható bzonylatok A) Pénztár által kbocsátott dokumentumok: 1. átutalás megbízások, 2. értékpapír adásvétel szerződés, 3. betét lekötés megbízások, 4. a befektetések forrásanak rendezéséről kállított bzonylat. B) Folyószámla vezető által kadott dokumentumok (folyószámla kvonatok): 5. befektetés célú összegek átutalásának teljesítéséről szóló értesítés, 6. befektetésből származó bevételek beérkezéséről szóló értesítés. C) Vagyonkezelő által kadott dokumentumok: 7. A vagyonkezelő értesítése értékpapír tranzakcókról: 8

9 7.1. értékpapír vásárlás értesítés, 7.2. értékpapír eladás értesítés, 7.3. beszedés értesítés befektetett értékpapír hozadékából származó bevételről. 8. A vagyonkezelő értesítése nem értékpapír befektetés tranzakcóról: 8.1 befektetés értesítés, 8.2 eladás értesítés, 8.3 beszedés értesítés egyéb befektetett eszköz hozadékából származó bevételről. 9. A vagyonkezelő által teljesített pénzátutalásokról szóló értesítés. D.) Letétkezelő által kadott dokumentum: 10. pac eszközértékről szóló jelentés A nylvántartásban megkülönböztetett befektetések A Pénztár befektetett eszközet a 281/2001.(XII.26.) Korm.rendelet 1.számú mellékletében meghatározott eszközökben tarthatja, lletve a mellékletben meghatározott eszközcsoportok szernt kell nylvántartan A befektetések forrása A befektetések nylvántartásának tartalmazna kell az egyes befektetések forrásanak tartalékok szernt megoszlását. A befektetések megkülönböztetett forrása: 1. Fedezet tartalék egyén számlák tartaléka 2. Fedezet tartalék szolgáltatás tartalékok 3. Lkvdtás tartalék 4. Saját tőke tartalék A befektetések nylvántartott adata Ha a befektetés bzonylat a pénztárhoz megérkezk, akkor a pénztár nylvántartásba vesz mnden befektetésről a következő adatokat: a befektetés tartalékhoz sorolása, az ügylet azonosítója, az ügylet dátuma (kötés napja), az értékpapír megnevezése, az értékpapír mennysége (db szám, névérték), az adásvétel árfolyama (Kamatozó értékpapírok esetén nettó árfolyam és felhalmozott kamat bontásban), az értékpapír adásvétel ára (Kamatozó értékpapírok esetén nettó ár és felhalmozott kamat bontásban), a pénzügy teljesítés napja, a beszállító lletve az átvételre jogosult értékpapír/pénzntézet neve, az ügylet költség (Ft). 4.2.A befektetés hozam és értékelés különbözet elszámolása A felosztható hozam és értékelés különbözet összegének meghatározása A Pénztár által egy adott elszámolás dőszakra vonatkozó hozam, azaz az elszámolt hozam és értékelés különbözet összege a következők alapján kerül meghatározásra: 9

10 a) felosztható hozam: - (+) dőszak alatt pénzügyleg realzált kamatbevétel összege, - (-) dőszak alatt vásárolt kötvény esetén a kamatráfordítás összege, - (+) dőszak alatt befolyt osztalék, - (+/-) dőszak alatt realzált árfolyamnyereség/veszteség, - (-) dőszak alatt kfzetett befektetéssel kapcsolatos költségek (vagyonkezelés, deértve a befektetés vezető személy jellegű költséget és azok közterhet, letétkezelés, tranzakcós költségek, jutalékok, stb.) b) felosztható értékelés különbözet: - (+/-) elszámolt dőarányos kamat összege, - (+/-) járó osztalék összege, - (+/-) pac értékítéletből adódó árfolyamnyereség/veszteség összege A hozamfelosztás alapelve A hozamfelosztás az egyes tartalékokon a befektetés eredményéből képződő hozam és értékelés különbözet felosztását jelent. Alapelvként kell kezeln, hogy mnden elszámolt hozamról és értékelés különbözetről megállapítható, hogy melyk befektetés hozamaként került jóváírásra, s mnden befektetésről eldönthető, hogy mlyen típusú. A fedezet tartalék javára elszámolt hozamot és értékelés különbözetet a fedezet tartalékon belül megkülönböztetett, hozamra és értékelés különbözetre jogosult számlák javára kell jóváírn A hozamok felosztása a jogosult számlák között A fedezet tartalékok felosztható hozamát mnden negyedév záró napjával, a negyedéves beszámolók elkészítésével egydejűleg köteles a Pénztár az egyén fedezet számlák, lletve a szolgáltatás tartalékok javára jóváírn. A hozam felosztása szempontjából a tagok pénztárral szemben követeléset tartalmazó számlákat (egyén fedezet számlák és a szolgáltatás tartalékok) és a munkáltató függő tételek állományát kell jogosult számláknak teknten. A beérkezett, tagra nem könyvelhető átutalásokat a Pénztár egyeztetés után haladéktalanul az átutaló részére vsszautalja. Ezen tételek befektetésre nem kerülnek. Az ngatlan értékelő által meghatározott bérlet díjat a fedezet tartalék befektetéséből származó hozamnak kell teknten és a működés alap tartalékából a fedezet tartalékba negyedévente át kell vezetn. Az elszámolt hozam felosztása a jogosult számlák között a szóban forgó negyedév nytó állománya, és az adott negyedév pénzmozgások alapján dőtényezővel súlyozott módon számított átlagos állományanak arányában történk. A fedezet tartalékokra elszámolt hozamokat a Pénztár az egyén számlák tartalékara és a szolgáltatás számlák tartalékara az elszámoláskor ly módon meghatározott átlagos állománya alapján osztja fel a pénztár. 10

11 A hozamfelosztás menete: 1. lépés: a felosztható hozam (H fed ) lletve a befektetés portfoló nettó eszközértékének és a nettó eszközértékben foglalt értékelés különbözet összegének a meghatározása 2. lépés: a hozamfelosztásra jogosult számlák körének, valamnt a függő tételek állományának meghatározása 3. lépés: a jogosult számlák és függő tételek elszámolás nap egyenlegének meghatározása (E (T)) 4. lépés: a jogosult számlák és függő tételek hozamfelosztásra jogosító (átlagos) állományanak a meghatározása. Legyen az. számla esetében a hozamfelosztásra jogosító állomány E. A hozamfelosztáshoz használt átlagos állományok meghatározása: Az. számla adott negyedév nytó állománya 100%-os súllyal szerepel az E átlagos állományban, mnden ezt követő negyedév pénzmozgás a negyedév zárónapjág eltelt napok alapján számított 0 és 100% közé eső súllyal kerül beszámításra. Az így meghatározott súlyozott összeg legyen az E. 5. lépés: A hozamfelosztáshoz használt szorzó (hozamszorzó) meghatározása: Az. pénztártagot valamnt a függő tételeket megllető vagyonarányt kfejező hozamszorzó értéke az. jogosult számla hozamfelosztásra jogosító állománya osztva az összes jogosult számla hozamfelosztásra jogosító állományanak az összegével. Ha a jogosult számlák hozamfelosztásra jogosító állományanak összege: E E akkor a hozamfelosztáshoz alkalmazható hozamszorzó E h E 6. lépés: A hozamok jóváírása a jogosult számlákon: Az. jogosult számlára jóváírható hozam: H = h mod H fed Így az. számla állománya T napon a következőképp módosul: E ( T) E ( T) H (A felosztható hozamok összegét növeln kell az adott dőszakban vsszautalt függő tételekre vonatkozó hozammal. A felosztható hozam korrgált összegét jelöl: mod H fed ) A Pénztártól átlépéssel eltávozó tagoknál a negyedév lezárása és az utalás napja között a pénztártagot elszámoló hozam llet meg. Az elszámoló hozam a kfzetés 11

12 Jelölések: negyedévére eső hozam, lletve értékelés különbözet terhére kerül jóváírásra, és az alábbak szernt határozzuk meg: Elszámoló hozam megállapítása E : a tag egyén számlájának értéke a tagság vszony megszűnésének napján T : tagság vszony megszűnésének napja e T : elszámolás napja á T : átutalás napja t : a tagság vszony megszűnésének napja és az elszámolás napja közt dőpont, ahol T t T e P t : a fedezet tartalék t. nap záró bruttó pac értéke CF t : a fedezet tartalék t. nap pénzmozgása, azaz a nem vagyonkezeléshez kapcsolódó be, lletve kfzetés (előjeles) nettó értéke q b : a fedezet tartalék előző -edk év bruttó hozamrátája q n : a fedezet tartalék előző -edk év nettó hozamrátája q : az előző -edk év hozamráta hányadosa, értéke q b q n q abs q b q : tapasztalat hozamráta hányados, meghatározása az előző év q -k alapján történk. H e : elszámoló hozam értéke Az elszámoló hozamot az alábbak szernt határozzuk meg: e e á T T T T Pt CFt Pt CFt H e E 1 abs 1 q e T T t T 1 Pt 1 t T 1 Pt 1 A függő tételre jutó hozamarány az elszámolás napjára (T): E függő ( Tzáró) ft, ezt az f T E ( T ) hozamarányt kell felhasználn a függő tételek ktsztázásakor lletve a vsszautalásakor az alábbak szernt részletezett módon. A függő tételek ktsztázódásakor lletve vsszautalásakor követendő eljárás: A függő tételre jutó hozam meghatározása: F a függő összeg, b: függőre kerülés dátuma, k: ktsztázódás lletve vsszautalás dátuma. A függőre jutó hozam: H=(f t1 *f t2 * *f tn - 1)*F, ahol b<=t1,t2, tn <k. függő nytó 12

13 Függő tétel ktsztázódása esetén az egyén számlára történő jóváírás alapja F+H, vsszautalás esetén a F kerül vsszautalásra és H az adott negyedév felosztható összegét növel. 5. Egyén számlához hozzáférés a várakozás dő letelte után A 10 éves várakozás dő letelte után, de még a felhalmozás dőszakban a pénztártag az egyén nyugdíjszámlán lévő összeghez hozzáférés tekntetében írásban választhat az Alapszabály II. rész 7. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az egyén számláról történő kfzetés szabályat az Alapszabály II. rész 7. és 8. fejezete tartalmazza. Hánypótlás Hányos génybejelentés esetén a pénztártagot írásban fel kell kérn, hogy a Nyugdíjpénztár levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül hánypótlás kötelezettségének tegyen eleget. Ha a megadott határdő alatt a hánypótlásra nem kerül sor, az génybejelentést a Nyugdíjpénztár tárgytalannak teknt és erről a pénztártagot levélben értesít. A Nyugdíjpénztárhoz beérkező génybejelentés és a csatolt mellékletek ktatás után felülvzsgálatra kerülnek. A teljesítésre alkalmas génybejelentés jogszabály alapján történő kfzetésére legkésőbb a hánypótlás beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. Három éven belül felvétel A teljesítés dő előtt (az előző kfzetéstől számított három év letelte előtt maxmum 60 nappal) beérkezett nylatkozatokat a Nyugdíjpénztár úgy kezel mntha az gény az előző kfzetéstől számított három év leteltének a fordulónapján érkezett volna be. A törvényben előírt 15 napos kfzetés határdő s ennek a napnak a fgyelembevételével történk. A 60 napnál korábban küldött nylatkozatok vsszaküldésre kerülnek. Vsszaérkező pénzösszeg kezelése A jogosult által át nem vett, a Nyugdíjpénztárhoz esetlegesen vsszaérkező pénzösszeg a rendezésg a a tagokkal szemben kötelezettség számlán kerül nylvántartásra. Az smételt utalás költségét a Nyugdíjpénztár működés tartaléka terhére számolja el. 6. Elszámolás a kedvezményezettel/örökössel A kedvezményezett/örökös részére történő kfzetés szabályat az Alapszabály II. rész 8. fejezete tartalmazza. Hánypótlás Hányos génybejelentés esetén a pénztártagot írásban fel kell kérn, hogy a Nyugdíjpénztár levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül hánypótlás kötelezettségének tegyen eleget. A beérkező génybejelentés és a csatolt mellékletek ktatás után felülvzsgálatra kerülnek. A teljesítésre alkalmas génybejelentések első részének kfzetésére legkésőbb a hánypótlás beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. 13

14 Vsszaérkező pénzösszeg kezelése A jogosult által át nem vett, a Nyugdíjpénztárhoz esetlegesen vsszaérkező pénzösszeg a rendezésg a a tagokkal szemben kötelezettség számlán kerül nylvántartásra. Az smételt utalás költségét a Nyugdíjpénztár működés tartaléka terhére számolja el. 7. Átlépés másk pénztárba A jogszabályban és az Alapszabályban foglaltak alapján a pénztártag az egyén nyugdíjszámláján nylvántartott összeget másk önkéntes nyugdíjpénztárba átvhet. Kvétel ez alól az az eset, ha a pénztártag munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette, lletve legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ebben az állapotában legalább egy évg javulás nem várható. Ebben az esetben egyén számlájának egyenlegét a 10 éves várakozás dő eltelte előtt átvhet egészség- vagy önsegélyező pénztárba. Az átlépés gény bejelentése a nyugdíjpénztár által előre rendszeresített formanyomtatványon, vagy a személy azonosító adatokat (név, leánykor név, születés hely, dátum, anyja neve, lakcíme, személy gazolvány és lakcímet gazoló hatóság kártya száma, adószáma) tartalmazó írásban tett bejelentéssel történk. A bejelentéshez csatoln kell az átvevő pénztár befogadó nylatkozatát, önsegélyező- vagy egészségpénztárba történő átlépés esetén a munkaképesség csökkenésre vonatkozó hatóság gazolás másolatát s. Az elszámolás két szakaszban történk. Az elbírálásra alkalmas génybejelentés beérkezését követő 15 napon belül az eljárás díj levonása után átutalásra kerül az egyén számla összegének 85 %-a, amelyről a pénztártag és az átvevő pénztár értesítést kap. A fennmaradó követelést legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül kell elszámoln. Hánypótlás Hányos génybejelentés esetén a pénztártagot írásban fel kell kérn, hogy a Nyugdíjpénztár levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül hánypótlás kötelezettségének tegyen eleget. A beérkező génybejelentés és a csatolt mellékletek ktatás után felülvzsgálatra kerülnek. A teljesítésre alkalmas génybejelentések első részének kfzetésére legkésőbb a hánypótlás beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. Záró rendelkezések Az Elszámolás Szabályzat január 2. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egydejűleg hatályát veszt az 5/2009. sz. gazgatótanács határozattal elfogadott Elszámolás Szabályzat. Budapest, január 2. Dr. Kurucsa László gazgatótanács elnöke 14

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2015. JANUÁR 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allanz Hungára Nyugdípénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. Tartalomegyzék

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Tartalomegyzék 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 69. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 69. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 8., péntek 69. szám Tartalomjegyzék 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 29/2012. (VI.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG Táblakód: ME Vonatkozási idő : 20060101-20061231 PSZÁF sorkód Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2014. május 30. 2013 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1536 Budapest, Pf. 301 Telefon: +36 30/91-91-905 E-mail: iroda@praxisnyugdij.hu www.praxisnyugdij.hu I. A nyugdíjpénztár

Részletesebben

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43 Mérleg (ezer Ft) 2014.12.31. 2015.06.30. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 349 290 315 213 A) Befektetett eszközök 61 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 61 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2015. május 20. 2014 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2011. május 20. 2010 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Elérési út: www.pannonianyp.hu /Ügyfélportál > Belépés tagoknak felületi gomb www.pannonianyp.hu/belepes/tagok A Pannónia Nyugdíjpénztár által működtetett Ügyfélportálra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

1. Gazdasági események könyvelése

1. Gazdasági események könyvelése 1. Gazdasági események könyvelése 1. feladat A 20X1. november 1-jén megalakult vállalkozás társasági szerződésben rögzített, tőkeként behozott eszközei a következők: Készpénz Telek Épület Termelő gépek

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1.

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1. Mintapéldák 1. Állapítsa meg és jelölje X-el, hogy a felsorolt fogalmak hová tartoznak! Megnevezés 1. Bankszámlán 2 évre lekötött betét 2. Eladásra vásárolt kötvény 3. Bértartozás 4. Készpénz 5. Adótartozás

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 8. melléklet a 37/2013. (XII. ) MNB rendelethez A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves és éves felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 30. Ára: 3970 Ft 8. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben