Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal"

Átírás

1 Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83. Elszámolás Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú gazgatótanács határozattal

2 1.1. A jóváírások jogcíme 1. A befzetések elszámolásának általános szabálya A Pénztár a következő jogcímen történő jóváírásokat különböztet meg: (1) Tagdíj célú bevételek.1) Munkáltatók által teljesített, bérből levont tagdíj befzetés.2) Tagok által teljesített rendszeres tagdíjbefzetés.3) Munkáltató által átvállalt tagdíj befzetés (2) Tagok áthozott fedezete, valamnt a pénztár befzetések kedvezménye (3) Kamatjellegű bevételek.1) Egyén számlák tartalékaba elszámolható.2) Szolgáltatás számlák tartalékaba elszámolható.3) Lkvdtás célú.4) Működés célú (4) Árfolyamnyereség jellegű bevételek.1) Egyén számlák tartalékaba elszámolható.2) Szolgáltatás számlák tartalékaba elszámolható.3) Lkvdtás célú.4) Működés célú (5) Egyéb bevételek.1) Egyén számlák tartalékaba elszámolható.2) Szolgáltatás számlák tartalékaba elszámolható.3) Lkvdtás célú.4) Működés célú (6) Nem tsztázott jogcímen történt befzetések 1.2. A befzetések nylvántartására vonatkozó alapelvek A különböző jogcímen történő bevételek elszámolását a Pénztár a következő alapelvek alapján végz: a) A tagdíjcélú befzetések ((1) jogcím) elszámolása a Tagdíj elszámolás szabályozás fejezetben rögzített feltételek szernt történk. b) A tagok áthozott fedezete (2) jogcímen elszámolt pénzösszeg más Pénztárból átlépő tagok esetében az elbocsátó Pénztár által teljesített átutalás összege. A jelenleg szabályozás értelmében ezek a pénzösszegek (fedezet összeg és hozam) teljes egészében a jogosult Pénztártag egyén számlájára (azaz a Pénztár fedezet tartalékaba) kerülnek. A pénztár befzetések kedvezménye, a személy jövedelemadóról szóló év CXVII. törvény 44/A. -a szernt a magánszemély rendelkezése alapján értelmében az adóhatóság által a magánszemély (pénztártag) javára a pénztárhoz átutalt összeg.(2. számú módosítás). c) A befektetések hozamaként nylvántartott bevételek ((3)-(4) jogcím) elszámolását a Hozam elszámolás szabályozás fejezet rögzít. d) Mnden egyéb bevétel esetében meg kell különböztetn a fedezet (ezen belül egyén számlákra, lletve szolgáltatás tartalékokba kerülő), lkvdtás, lletve működés tartalék célú befzetéseket. Ha a jóváírás dőpontjában nem beazonosítható a bevétel, a jóváírás csak nem tsztázott jogcímen történt befzetésként kerül nylvántartásba. 2

3 e) A működés célú egyéb befzetések közé a pénztár által teljesített kfzetésekből a pénztár szabályzataval összhangban levont költségtérítések, vagy egyéb külön eljárás költségek tartoznak. f) A nem tsztázott jogcímen történt befzetések ((6) jogcím) tartalékok között felosztása mndaddg nem történk meg, ameddg a befzetés jogcíme nem tsztázódk A bevételek elszámolásához szükséges adatok A befzetések nylvántartásba vételének alapbzonylata a bankszámla kvonat, amely tartalmazza következő adatokat: jóváírás dátuma (azonos a bankszámlára való jóváírás dátumával), bevétel összege (a bankszámla bzonylat szernt összeg), bevétel jogcíme, befzető azonosítója (megnevezése). A tagdíjcélú befzetések esetében a jogcímek tsztázásának alapbzonylata a munkáltató bevallás és korrekcó. A tagdíj a bankszámlára történő megérkezésekor hav tagdíj átvezetés számlára kerül. Ha a befzetés jogcíme nem tsztázott, akkor a tagdíj a hav átvezetés számláról az azonosítatlan függő befzetések számlára kerül.. A jogcím tsztázása matt összegek függő tételnek mnősülnek, amelyek tsztázáskor a tagok egyén számlára, egyéb esetben vsszautalásra kerülnek. Poztív összegű korrekcó bank átutalása esetén a jóváírás az egyén számlára a bankbzonylat dátumával egyezk meg. 2. TAGDÍJ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOZÁS 2.1. Tagdíj kategórák A tagdíjcélú bevételek elszámolása során a tagdíjakkal kapcsolatosan a következő kategórákat használja a Pénztár: Tagdíj kötelezettség A tagok által fzetendő Alapszabály tartalmazza. egységes tagdíj mértékét az év XCVI. törvény és az A bankszámla kvonaton jóváírt tagdíjbefzetés A munkáltató által a tag jövedelmének terhére teljesített tagdíjcélú befzetés, a munkáltató által átvállalt tagdíjcélú befzetés, lletve a tag által teljesített egyén tagdíjbefzetés tényleges összege. 3

4 2.2. A Pénztártagok státusza A tagdíjfzetés kötelezettség teljesítése matt az nformatka rendszerben a törzsadat állományból mnden dőpontban megállapíthatónak kell lenne az egyén fedezet számlával rendelkező személy érvényes Pénztár státusza. A Pénztár a vele kapcsolatban álló magánszemélyek státusz szernt következő csoportjat különböztet meg: (1) Aktív tagdíjfzető tag: munkáltatóval rendelkező pénztártag vagy egyén tagdíjfzető. (2) Tagdíjat nem fzető, passzív tagok: Szolgáltatásra nem jogosult passzív pénztártag. Szolgáltatásra jogosult passzív pénztártag. Járadékos pénztártag (JÁRADÉKOS). Volt Pénztártagok (KILÉPETT, nformatka rendszerben tárolt adatok. Haláleset matt megszűnt tagság vszony. Más Pénztárba átlépő tagok. Várakozás dő után klépett tagok. Elszámolásra váró pénztártagok: Szolgáltatást gényelő pénztártag. Átléptetést gényelt pénztártag. Haláleset elszámolást génylő kedvezményezett/örökös. Várakozás dő után klépést bejelentett pénztártag. A tagok részletes státuszkódja részben az elszámolásokhoz, részben különböző statsztkák elkészítéséhez szükségesek. Egy személynek egyszerre csak egy státuszkódja lehet érvényben A tagdíjak nylvántartása A nylvántartott tagdíj kötelezettség A Nyugdíjpénztárban csak az aktív tagoknak lehet tagdíj kötelezettsége. A Nyugdíjpénztár alapesetként az egységes tagdíj fgyelembe vételével a munkáltató által bevallott, lletve a tagok által befzetett összeget teknt a tagok hav tagdíj kötelezettségének A tagdíjnylvántartás alapadata Mnden Pénztártagra nylván kell tartan a következő adatokat a tag érvényes státuszát, a befzetett tagdíjak sávonként mértékét. Az adatok forrása: belépés nylatkozat, a foglalkoztatók által küldött adatszolgáltatás és az egyén befzetések dokumentuma. 4

5 A tagdíjhátralékok fgyelése a megfzetett tagdíjak és az egységes tagdíjfzetés kötelezettségek összevetése alapján történk A tagdíjbefzetések, tagdíjhátralékok nylvántartása, kezelése A tagdíjak a Nyugdíjpénztár pénzforgalm számlájára kerülnek átutalásra. A bankszámlakvonaton a Nyugdíjpénztár beazonosítja a munkáltatókat, az egyén befzetőket, majd az adatszolgáltatás és az átutalt összeg egyezősége esetén kerül sor a tagdíj könyvelésére. Ha a munkáltató által átutalt tagdíj kevesebb, mnt az adatszolgáltatásban szereplő összeg, a tagdíj könyvelése érdekében a munkáltató felszólításra kerül. Az adatszolgáltatást vagy utalást nem, vagy hányosan teljesítő munkáltatót a Nyugdíjpénztár telefonon, lletve írásban felszólítja határdő (soron kívül vagy 8 nap) tűzésével a bevallásra kötelezett hónapot követő hónap 15. napjág. Amennyben a bankszámlára utalás érkezk, de a munkáltató vagy a pénztártag nem beazonosítható, az átutalt összeg a vsszautalás vagy az azonosítás dőpontjág függő számlára kerül A tagdíjbefzetések kezelése A tagdíjbefzetések tartalékok között felosztása A tagdíjcélú befzetéseket a Nyugdíjpénztár a tartalékképzés szabályozásnak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott tartalékképzés arányok szernt számolja el. A tagdíjcélú bevétel jogcímen történő befzetéseket a Nyugdíjpénztár fedezet, működés és lkvdtás tartalékra osztja fel. A tagdíjcélú befzetéseknek a tartalékok között felosztás arányaról a Küldöttközgyűlés jogosult határozn. 3. TARTALÉKKÉPZÉSI SZABÁLYOZÁS 3.1. Pénztár tartalékok A pénztár tartalékképzésének célja, hogy a Nyugdíjpénztár a szolgáltatásanak fedezetére felhalmozott pénzösszeget a működéssel kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló pénzeszközöktől, valamnt a működés bztonságát szolgáló lkvdtás tartaléktól elkülönítse. A pénztár legfőbb tartaléka a fedezet tartalék és a lkvdtás tartalék. A fedezet tartalék a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére, fnanszírozására szolgál és magába foglalja az egyén számlák tartalékat és a szolgáltatás tartalékokat. A lkvdtás tartalék az dőlegesen fel nem használt eszközök gyűjtésére és a fzetőképesség bztosítására szolgál. A működés tartalékot a Nyugdíjpénztár az előzőektől elkülönítetten tartja nylván, ezen számolja el működéssel kapcsolatos bevételeket, költségeket és ráfordításokat. 5

6 3.2. Pénztár tartalékok képzése A pénztár az alábbakban smertetett tartalékokat mnden esetben a negyedév végén a zárlat munkák során képz Fedezet tartalék, egyén számlák tartaléka Az egyén számlák tartalékát az alább leírt bevételekből képz a pénztár: Tagdíjcélú bevételek (1. jogcímen teljesített befzetések) arányos része (tagok javára/által fzetett tagdíj 94,5 %-a) Átlépő tagok által más pénztárból hozott, a tag követelésének megfelelő összeg, valamnt pénztár befzetések kedvezménye (2. jogcímen teljesített befzetés) Egyén számlák tartalékának befektetéseből (deértve a tag kölcsönből) származó kamatjellegű bevétel (3.1.jogcímen jóváírt bevétel) Egyén számlák tartalékának hasznosításából származó árfolyamnyereség jellegű bevételek (4.1. jogcímen jóváírt bevételek) Egyén számlák befektetéseből származó pac értékelésének kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége (4.1. jogcímen jóváírt bevételek) Egyén számlák tartalékaba elszámolható egyéb bevételek (5.1. jogcímen jóváírt bevételek) Átcsoportosítások lkvdtás tartalékokból Fedezet tartalék, szolgáltatás tartalék Szolgáltatás tartalékokat szolgáltatás típusonként elkülönítve - az alább leírt bevételekből képezhet a pénztár: Szolgáltatást kérő tagok egyén követelésének megfelelő összeg. Szolgáltatás tartalék befektetéseből kamatjellegű bevétel (3.2.jogcímen jóváírt bevétel). Szolgáltatás tartalékok hasznosításából származó árfolyamnyereség jellegű bevételek (4.2. jogcímen jóváírt bevételek). Szolgáltatás tartalékok befektetéseből származó pac értékelésének kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége (4.2. jogcímen jóváírt bevételek). Szolgáltatás tartalékba elszámolható egyéb bevételek (5.2. jogcímen jóváírt bevételek). Átcsoportosítások lkvdtás tartalékokból Lkvdtás tartalék Az egyéb kockázatok tartalékát az alább leírt bevételekből képez a pénztár: Tagok által fzetett tagdíj 0,2 %-a. Egyéb kockázatok tartalék befektetéseből származó kamatjellegű bevételek. Egyéb kockázatok tartalékanak hasznosításából származó árfolyam nyereség jellegű bevételek. Átcsoportosítások más tartalékokból. Lkvdtás tartalék befektetés portfoló értékelés különbözetéből képzett céltartalék 6

7 A lkvdtás és kockázat célú tartalék szabad pénzeszközenek a mérleg fordulónapjára, lletve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott könyvszernt és pac érték között értékelés különbözetben képzett céltartaléka Működés célú saját tőke tartalék A Pénztár külön nem képez működés céltartalékot. A működés célra a Pénztár saját tőke tartaléka használhatók fel. A működés célra felhasználható saját tőke tartalékok képzése az alább leírt bevételekből történk: Tagdíjcélú bevételek (1. jogcímen teljesített befzetések) arányos része. (tagok javára/által fzetett tagdíj 5,3 %-a). Működés célra felhasználható egyéb bevételek (deértve a tag kölcsön eljárás díját). Saját tőke tartalék befektetéseből származó pac értékelésének kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége. Saját tőke tartalék befektetéseből származó kamata, árfolyamnyeresége lletve árfolyamvesztesége. Saját tőke tartalék eszközenek értékesítéséből származó bevételek. Lkvdtás tartalékokból történő átcsoportosítások A meg nem fzetett tagdíjak tartaléka A tagdíjkövetelések pénzügyleg nem rendezett összegenek alaponként nylvántartása Pénztár tartalékok felhasználása Fedezet tartalék, egyén számlák tartaléka A pénztár az egyén számlákkal szemben számolja el a következő kadásokat: Szolgáltatást kérő tagok követelésének megfelelő összeg. Átlépő tagok követelésének megfelelő összeg. Egyén számlák befektetésének költsége. Átlépőket terhelő költségek. Tag kölcsön vssza nem fzetett összege Fedezet tartalék, szolgáltatás tartalék A pénztár az szolgáltatás tartalékkal szemben számolja el a következő kadásokat: Szolgáltatás teljesítését jelentő kfzetések Lkvdtás tartalék, egyéb kockázatok tartaléka A pénztár az egyéb kockázatok tartalékával szemben számolja el a következő kadásokat: Egyéb kockázatok tartalék befektetésének költsége. Átcsoportosítás más tartalékokba. 7

8 Lkvdtás tartalék értékelés különbözet tartaléka Ha a befektetések után értékelés különbözetben elszámolt várható hozam összege a negyedévben negatív Működés célú saját tőke tartalék A pénztár a működés célú saját tőke tartalékkal szemben számolja el a következő kadásokat: Folyó működés költségek. Működés tartalék befektetésének költsége. Pénztárfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségek. Működéssel kapcsolatos tárgy eszközök beszerzésére, létesítésére valamnt felújítására szükséges kadások. Tagdíj és a jogosulatlanul felvett járadék behajtásával kapcsolatos költségek Átcsoportosítás a tartalékok között A Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa gondoskodk a pénztár zavartalan működéséről. Ennek érdekében a Küldöttközgyűlés által elfogadott pénzügy tervben foglaltak szernt átcsoportosításokat hajthat végre. Alapelvként kell kezeln, hogy az átcsoportosítás nem csökkenthet a fedezet tartalékot. 4. Hozamfelosztás Szabályozás A hozam elszámolás szabályozásának célja, hogy a tartalékok befektetéséből származó bevételek (hozamok és értékelés különbözet) és a befektetésekkel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolásánál, valamnt a befektetés tevékenység eredményének különböző tartalékok között megosztásnál alkalmazott módszereket és eljárás szabályokat összefoglalja. 4.1.A befektetés-nylvántartás hozamelszámolást érntő vonatkozása A befektetések nylvántartásához felhasználható bzonylatok A) Pénztár által kbocsátott dokumentumok: 1. átutalás megbízások, 2. értékpapír adásvétel szerződés, 3. betét lekötés megbízások, 4. a befektetések forrásanak rendezéséről kállított bzonylat. B) Folyószámla vezető által kadott dokumentumok (folyószámla kvonatok): 5. befektetés célú összegek átutalásának teljesítéséről szóló értesítés, 6. befektetésből származó bevételek beérkezéséről szóló értesítés. C) Vagyonkezelő által kadott dokumentumok: 7. A vagyonkezelő értesítése értékpapír tranzakcókról: 8

9 7.1. értékpapír vásárlás értesítés, 7.2. értékpapír eladás értesítés, 7.3. beszedés értesítés befektetett értékpapír hozadékából származó bevételről. 8. A vagyonkezelő értesítése nem értékpapír befektetés tranzakcóról: 8.1 befektetés értesítés, 8.2 eladás értesítés, 8.3 beszedés értesítés egyéb befektetett eszköz hozadékából származó bevételről. 9. A vagyonkezelő által teljesített pénzátutalásokról szóló értesítés. D.) Letétkezelő által kadott dokumentum: 10. pac eszközértékről szóló jelentés A nylvántartásban megkülönböztetett befektetések A Pénztár befektetett eszközet a 281/2001.(XII.26.) Korm.rendelet 1.számú mellékletében meghatározott eszközökben tarthatja, lletve a mellékletben meghatározott eszközcsoportok szernt kell nylvántartan A befektetések forrása A befektetések nylvántartásának tartalmazna kell az egyes befektetések forrásanak tartalékok szernt megoszlását. A befektetések megkülönböztetett forrása: 1. Fedezet tartalék egyén számlák tartaléka 2. Fedezet tartalék szolgáltatás tartalékok 3. Lkvdtás tartalék 4. Saját tőke tartalék A befektetések nylvántartott adata Ha a befektetés bzonylat a pénztárhoz megérkezk, akkor a pénztár nylvántartásba vesz mnden befektetésről a következő adatokat: a befektetés tartalékhoz sorolása, az ügylet azonosítója, az ügylet dátuma (kötés napja), az értékpapír megnevezése, az értékpapír mennysége (db szám, névérték), az adásvétel árfolyama (Kamatozó értékpapírok esetén nettó árfolyam és felhalmozott kamat bontásban), az értékpapír adásvétel ára (Kamatozó értékpapírok esetén nettó ár és felhalmozott kamat bontásban), a pénzügy teljesítés napja, a beszállító lletve az átvételre jogosult értékpapír/pénzntézet neve, az ügylet költség (Ft). 4.2.A befektetés hozam és értékelés különbözet elszámolása A felosztható hozam és értékelés különbözet összegének meghatározása A Pénztár által egy adott elszámolás dőszakra vonatkozó hozam, azaz az elszámolt hozam és értékelés különbözet összege a következők alapján kerül meghatározásra: 9

10 a) felosztható hozam: - (+) dőszak alatt pénzügyleg realzált kamatbevétel összege, - (-) dőszak alatt vásárolt kötvény esetén a kamatráfordítás összege, - (+) dőszak alatt befolyt osztalék, - (+/-) dőszak alatt realzált árfolyamnyereség/veszteség, - (-) dőszak alatt kfzetett befektetéssel kapcsolatos költségek (vagyonkezelés, deértve a befektetés vezető személy jellegű költséget és azok közterhet, letétkezelés, tranzakcós költségek, jutalékok, stb.) b) felosztható értékelés különbözet: - (+/-) elszámolt dőarányos kamat összege, - (+/-) járó osztalék összege, - (+/-) pac értékítéletből adódó árfolyamnyereség/veszteség összege A hozamfelosztás alapelve A hozamfelosztás az egyes tartalékokon a befektetés eredményéből képződő hozam és értékelés különbözet felosztását jelent. Alapelvként kell kezeln, hogy mnden elszámolt hozamról és értékelés különbözetről megállapítható, hogy melyk befektetés hozamaként került jóváírásra, s mnden befektetésről eldönthető, hogy mlyen típusú. A fedezet tartalék javára elszámolt hozamot és értékelés különbözetet a fedezet tartalékon belül megkülönböztetett, hozamra és értékelés különbözetre jogosult számlák javára kell jóváírn A hozamok felosztása a jogosult számlák között A fedezet tartalékok felosztható hozamát mnden negyedév záró napjával, a negyedéves beszámolók elkészítésével egydejűleg köteles a Pénztár az egyén fedezet számlák, lletve a szolgáltatás tartalékok javára jóváírn. A hozam felosztása szempontjából a tagok pénztárral szemben követeléset tartalmazó számlákat (egyén fedezet számlák és a szolgáltatás tartalékok) és a munkáltató függő tételek állományát kell jogosult számláknak teknten. A beérkezett, tagra nem könyvelhető átutalásokat a Pénztár egyeztetés után haladéktalanul az átutaló részére vsszautalja. Ezen tételek befektetésre nem kerülnek. Az ngatlan értékelő által meghatározott bérlet díjat a fedezet tartalék befektetéséből származó hozamnak kell teknten és a működés alap tartalékából a fedezet tartalékba negyedévente át kell vezetn. Az elszámolt hozam felosztása a jogosult számlák között a szóban forgó negyedév nytó állománya, és az adott negyedév pénzmozgások alapján dőtényezővel súlyozott módon számított átlagos állományanak arányában történk. A fedezet tartalékokra elszámolt hozamokat a Pénztár az egyén számlák tartalékara és a szolgáltatás számlák tartalékara az elszámoláskor ly módon meghatározott átlagos állománya alapján osztja fel a pénztár. 10

11 A hozamfelosztás menete: 1. lépés: a felosztható hozam (H fed ) lletve a befektetés portfoló nettó eszközértékének és a nettó eszközértékben foglalt értékelés különbözet összegének a meghatározása 2. lépés: a hozamfelosztásra jogosult számlák körének, valamnt a függő tételek állományának meghatározása 3. lépés: a jogosult számlák és függő tételek elszámolás nap egyenlegének meghatározása (E (T)) 4. lépés: a jogosult számlák és függő tételek hozamfelosztásra jogosító (átlagos) állományanak a meghatározása. Legyen az. számla esetében a hozamfelosztásra jogosító állomány E. A hozamfelosztáshoz használt átlagos állományok meghatározása: Az. számla adott negyedév nytó állománya 100%-os súllyal szerepel az E átlagos állományban, mnden ezt követő negyedév pénzmozgás a negyedév zárónapjág eltelt napok alapján számított 0 és 100% közé eső súllyal kerül beszámításra. Az így meghatározott súlyozott összeg legyen az E. 5. lépés: A hozamfelosztáshoz használt szorzó (hozamszorzó) meghatározása: Az. pénztártagot valamnt a függő tételeket megllető vagyonarányt kfejező hozamszorzó értéke az. jogosult számla hozamfelosztásra jogosító állománya osztva az összes jogosult számla hozamfelosztásra jogosító állományanak az összegével. Ha a jogosult számlák hozamfelosztásra jogosító állományanak összege: E E akkor a hozamfelosztáshoz alkalmazható hozamszorzó E h E 6. lépés: A hozamok jóváírása a jogosult számlákon: Az. jogosult számlára jóváírható hozam: H = h mod H fed Így az. számla állománya T napon a következőképp módosul: E ( T) E ( T) H (A felosztható hozamok összegét növeln kell az adott dőszakban vsszautalt függő tételekre vonatkozó hozammal. A felosztható hozam korrgált összegét jelöl: mod H fed ) A Pénztártól átlépéssel eltávozó tagoknál a negyedév lezárása és az utalás napja között a pénztártagot elszámoló hozam llet meg. Az elszámoló hozam a kfzetés 11

12 Jelölések: negyedévére eső hozam, lletve értékelés különbözet terhére kerül jóváírásra, és az alábbak szernt határozzuk meg: Elszámoló hozam megállapítása E : a tag egyén számlájának értéke a tagság vszony megszűnésének napján T : tagság vszony megszűnésének napja e T : elszámolás napja á T : átutalás napja t : a tagság vszony megszűnésének napja és az elszámolás napja közt dőpont, ahol T t T e P t : a fedezet tartalék t. nap záró bruttó pac értéke CF t : a fedezet tartalék t. nap pénzmozgása, azaz a nem vagyonkezeléshez kapcsolódó be, lletve kfzetés (előjeles) nettó értéke q b : a fedezet tartalék előző -edk év bruttó hozamrátája q n : a fedezet tartalék előző -edk év nettó hozamrátája q : az előző -edk év hozamráta hányadosa, értéke q b q n q abs q b q : tapasztalat hozamráta hányados, meghatározása az előző év q -k alapján történk. H e : elszámoló hozam értéke Az elszámoló hozamot az alábbak szernt határozzuk meg: e e á T T T T Pt CFt Pt CFt H e E 1 abs 1 q e T T t T 1 Pt 1 t T 1 Pt 1 A függő tételre jutó hozamarány az elszámolás napjára (T): E függő ( Tzáró) ft, ezt az f T E ( T ) hozamarányt kell felhasználn a függő tételek ktsztázásakor lletve a vsszautalásakor az alábbak szernt részletezett módon. A függő tételek ktsztázódásakor lletve vsszautalásakor követendő eljárás: A függő tételre jutó hozam meghatározása: F a függő összeg, b: függőre kerülés dátuma, k: ktsztázódás lletve vsszautalás dátuma. A függőre jutó hozam: H=(f t1 *f t2 * *f tn - 1)*F, ahol b<=t1,t2, tn <k. függő nytó 12

13 Függő tétel ktsztázódása esetén az egyén számlára történő jóváírás alapja F+H, vsszautalás esetén a F kerül vsszautalásra és H az adott negyedév felosztható összegét növel. 5. Egyén számlához hozzáférés a várakozás dő letelte után A 10 éves várakozás dő letelte után, de még a felhalmozás dőszakban a pénztártag az egyén nyugdíjszámlán lévő összeghez hozzáférés tekntetében írásban választhat az Alapszabály II. rész 7. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az egyén számláról történő kfzetés szabályat az Alapszabály II. rész 7. és 8. fejezete tartalmazza. Hánypótlás Hányos génybejelentés esetén a pénztártagot írásban fel kell kérn, hogy a Nyugdíjpénztár levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül hánypótlás kötelezettségének tegyen eleget. Ha a megadott határdő alatt a hánypótlásra nem kerül sor, az génybejelentést a Nyugdíjpénztár tárgytalannak teknt és erről a pénztártagot levélben értesít. A Nyugdíjpénztárhoz beérkező génybejelentés és a csatolt mellékletek ktatás után felülvzsgálatra kerülnek. A teljesítésre alkalmas génybejelentés jogszabály alapján történő kfzetésére legkésőbb a hánypótlás beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. Három éven belül felvétel A teljesítés dő előtt (az előző kfzetéstől számított három év letelte előtt maxmum 60 nappal) beérkezett nylatkozatokat a Nyugdíjpénztár úgy kezel mntha az gény az előző kfzetéstől számított három év leteltének a fordulónapján érkezett volna be. A törvényben előírt 15 napos kfzetés határdő s ennek a napnak a fgyelembevételével történk. A 60 napnál korábban küldött nylatkozatok vsszaküldésre kerülnek. Vsszaérkező pénzösszeg kezelése A jogosult által át nem vett, a Nyugdíjpénztárhoz esetlegesen vsszaérkező pénzösszeg a rendezésg a a tagokkal szemben kötelezettség számlán kerül nylvántartásra. Az smételt utalás költségét a Nyugdíjpénztár működés tartaléka terhére számolja el. 6. Elszámolás a kedvezményezettel/örökössel A kedvezményezett/örökös részére történő kfzetés szabályat az Alapszabály II. rész 8. fejezete tartalmazza. Hánypótlás Hányos génybejelentés esetén a pénztártagot írásban fel kell kérn, hogy a Nyugdíjpénztár levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül hánypótlás kötelezettségének tegyen eleget. A beérkező génybejelentés és a csatolt mellékletek ktatás után felülvzsgálatra kerülnek. A teljesítésre alkalmas génybejelentések első részének kfzetésére legkésőbb a hánypótlás beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. 13

14 Vsszaérkező pénzösszeg kezelése A jogosult által át nem vett, a Nyugdíjpénztárhoz esetlegesen vsszaérkező pénzösszeg a rendezésg a a tagokkal szemben kötelezettség számlán kerül nylvántartásra. Az smételt utalás költségét a Nyugdíjpénztár működés tartaléka terhére számolja el. 7. Átlépés másk pénztárba A jogszabályban és az Alapszabályban foglaltak alapján a pénztártag az egyén nyugdíjszámláján nylvántartott összeget másk önkéntes nyugdíjpénztárba átvhet. Kvétel ez alól az az eset, ha a pénztártag munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette, lletve legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ebben az állapotában legalább egy évg javulás nem várható. Ebben az esetben egyén számlájának egyenlegét a 10 éves várakozás dő eltelte előtt átvhet egészség- vagy önsegélyező pénztárba. Az átlépés gény bejelentése a nyugdíjpénztár által előre rendszeresített formanyomtatványon, vagy a személy azonosító adatokat (név, leánykor név, születés hely, dátum, anyja neve, lakcíme, személy gazolvány és lakcímet gazoló hatóság kártya száma, adószáma) tartalmazó írásban tett bejelentéssel történk. A bejelentéshez csatoln kell az átvevő pénztár befogadó nylatkozatát, önsegélyező- vagy egészségpénztárba történő átlépés esetén a munkaképesség csökkenésre vonatkozó hatóság gazolás másolatát s. Az elszámolás két szakaszban történk. Az elbírálásra alkalmas génybejelentés beérkezését követő 15 napon belül az eljárás díj levonása után átutalásra kerül az egyén számla összegének 85 %-a, amelyről a pénztártag és az átvevő pénztár értesítést kap. A fennmaradó követelést legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül kell elszámoln. Hánypótlás Hányos génybejelentés esetén a pénztártagot írásban fel kell kérn, hogy a Nyugdíjpénztár levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül hánypótlás kötelezettségének tegyen eleget. A beérkező génybejelentés és a csatolt mellékletek ktatás után felülvzsgálatra kerülnek. A teljesítésre alkalmas génybejelentések első részének kfzetésére legkésőbb a hánypótlás beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. Záró rendelkezések Az Elszámolás Szabályzat január 2. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egydejűleg hatályát veszt az 5/2009. sz. gazgatótanács határozattal elfogadott Elszámolás Szabályzat. Budapest, január 2. Dr. Kurucsa László gazgatótanács elnöke 14

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2014. május 30. 2013 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2015. május 20. 2014 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ BUDAPEST, 2004. MÁJUS I. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761 Ajánlott főkönyvi összefüggések Jövedelemelszámolás Bérfeladáskor Bérköltség T541 - K471 TB járulék T561 - K473 Betegszabadság és vállalkozást terhelő táppénz T5511 - K471 Táppénz (nem munkáltatót terhelő)

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 34/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda Tartalomjegyzék 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 40/2012.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tagi elszámolási szabályzat

Tagi elszámolási szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Tagi elszámolási szabályzat A Számviteli politika része Kelt Budapesten, 2013. február hó 18. napján:.. Tóbiás János Az Igazgatótanács elnöke Az okiratot

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ 2. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

MKB Egészségpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MKB Egészségpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET 2004 MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1.

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1. Mintapéldák 1. Állapítsa meg és jelölje X-el, hogy a felsorolt fogalmak hová tartoznak! Megnevezés 1. Bankszámlán 2 évre lekötött betét 2. Eladásra vásárolt kötvény 3. Bértartozás 4. Készpénz 5. Adótartozás

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről. I. Rész A RENDELET HATÁLYA. II.

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről. I. Rész A RENDELET HATÁLYA. II. 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)

Részletesebben