Önkormányzati Rendeletek Tára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Rendeletek Tára"

Átírás

1 1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2008.(IX.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Település szilárd hulladék elszállításáról,kezeléséről és elhelyezéséről Módosított rendelet azonosítója: 7/2003.(X.29.) (hatályon kívüli), 15/2003.(XII.10.) (hatályon kívüli), 8/2004.(IX.30.) (hatályon kívüli), 11/2004.(XII.16.) (hatályon kívüli), 7/2005.(IX.29.) (hatályon kívüli), 8/2005.(XI.03.) (hatályon kívüli), 13/2005.(XII.16.) (hatályon kívüli), 13/2006.(XII.21.) (hatályon kívüli), 10/2007.(XII.21.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: I5 Tárgykód megnevezése: Szilárd- és folyékony hulladék elhelyezése Kihirdetés dátuma: szeptember 30. Hatályba lépés dátuma: augusztus 1. 1

2 2 Homokmégy községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008 ( IX. 30.) számú rendelete a A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezéséről és kezeléséről Homokmégy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 8..(1) bekezdésében, valamint a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII.tv. ( Hgt) 25..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000 (XII.23.) Kormány rendelet rendelkezéseire, valamint a 213/ 2001 (XI.14.) Kormány rendeletre figyelemmel az alábbi rendeletet ( továbbiakban : Rendelet ) alkotja Általános rendelkezések A rendelet célja, hatálya 1.. (1) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint Homokmégy község természetes és épített környezetének megóvása a keletkező települési szilárd hulladékok káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése révén. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. (2) Homokmégy község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat ) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Homokmégy község (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. (4) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosra és használóra (továbbiakban: tulajdonos) ra terjed ki, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. (5) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, felhasználásból, szolgáltatásból, továbbá az ingatlanok közterületeinek tisztántartásából származó települési hulladékra. (6) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra, továbbá a biológiailag lebomló és az inert hulladékokra. (7) Homokmégy község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató e rendelet mellékletét képező szerződés alapján feljogosított gazdálkodó szervezet (továbbiakban: szolgáltató). (8) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Homokhátsági Regionális Konzorciumban részt vevő települési önkormányzatokkal. 2

3 3 2.. (1) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése: Vaskúti lerakóban (0551 hrsz.) történik. (2) A szemét lerakóhely fenntartása és üzemeltetése a Szolgáltató feladata. Fogalom meghatározások: 3.. (1) E rendelet alkalmazásában: a.) Települési szilárd hulladék: aa.) Háztartási hulladék: Az emberek mindennapi élete során a lakhatáson, valamint a pihenés, üdülés, céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező ab.) Közterületi hulladék: Közforgalmú és közterületen jelentkező ac.) Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék, gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek minősülő szilárd hulladék b.) Települési folyékony hulladék: A szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely ba.) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből bb.) A nem közüzemi csatorna és árokrendszerekből, valamint a bc.) gazdasági és nem termelési technológiai eredetű tevékenységekből származik. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai, vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra, olyan módon, hogy abból környezetszennyezés, vagy emberi egészség károsodás következne be, további csurgaléka, vagy szennyező anyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni, vagy felszín alatti vizeket. c.) Háztartás: Lakás pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlant magán tulajdonban, vagy közös tulajdonban van e. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: Az alkalmilag képződött, vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete, vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. Ingatlan tulajdonos: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek / amelynek az ingatlanán a települési szilárd hulladék keletkezett. d.) Ártalmatlanító hely: A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. e.) Hasznosító hely: A települési szilárd hulladéknak, vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és a önkormányzat által erre kijelölt létesítmény. 3

4 4 f.) Hulladékkezelő: Aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja, kezeli. g.) Hulladékkezelési tevékenység: A hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, és ártalmatlanítása. h.) Hulladékgazdálkodás: A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. i.) Szolgáltató: Homokmégy község közigazgatási területén a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. j.) Hulladékkezelési közszolgáltatás: A jelen Rendelet 3. (1) bekezdése pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlan tulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása ( hulladékkezelés ) illetőleg a kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése. k.) Közszolgáltatási díj: Az ingatlan tulajdonosa által a közszolgáltatás igénybe vételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díj fizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. l.) Gazdálkodó szervezet: A Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.tv. 685 c.) pontja szerinti szerv. m.) Közterület: Az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet. ( közút, járda, tér, közpark ) 4.. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai (1) Az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknál keletkezett települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fent. Feladata e tekintetben különösen: a.) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának a megszervezése b.) A közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató kijelölése, és vele a szerződés megkötése c.) Gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról. d.) A közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének a megállapítása e.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályokban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása f.) A közszolgáltatással összefüggő, - egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása. (2) A közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen Rendelet 3. a.) pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításra terjed ki. 4

5 5 5.. Az ingatlan tulajdonos kötelezettségei (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben: a.) A települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja b.) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse. c.) A hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. d.) Az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. e.) A tulajdonosnak a gyűjtőedényt az ingatlanon belül és védett helyen kell tárolnia. f.) A hulladékszállítási időponton kívül a hulladék közterületen történő tárolása, elhelyezése, tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken. (2) Az ingatlan-tulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni abban az esetben is, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok folytán válik kötelezetté a közszolgáltatás igénybe vételre az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében a gyűjtőedény térfogatát és darabszámát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. (3) Az ingatlan tulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan, beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék nem keletkezik. Azon ingatlan tulajdonosok vonatkozásában, akik Homokmégy községen kívül állandó lakóhellyel rendelkeznek és a homokmégyi lakóingatlanukat időszakos tartózkodásra ( üdülőként ) használják, a szemétszállítási díjat a tényleges homokmégyi tartózkodás idejére, de legalább hat hónapra ( minden év től ig, illetve től ig ) terjedő időtartamra kötelesek megfizetni. (4) A ingatlan tulajdonos akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyül, telephelyül, vagy fióktelepül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni. A kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladékgyűjtést nem köteles igénybe venni, amennyiben a hasznosításra, vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett 5

6 6 a.) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 6.. Hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának a rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlan tulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlan tulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának a rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont!) a keletkező hulladék mennyiség figyelembe vételével a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlan tulajdonosokat változás esetén is értesíteni. A hulladék szállítás rendjét az önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. (4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlan tulajdonos köteles az önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlan tulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. (5) Amennyiben a jelen Rendelet 3. a.) pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató, vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület használati hozzájárulás illetve engedély megadását az önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybe vételéhez kötheti. (6) A hulladék kezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlan-tulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. (7) A szerződés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás igénybe vétele alól. (8) A képviselő-testület a szilárd és folyékony hulladék lerakók további üzemeltetését ezzel egyidejűleg a (9) bekezdésben felsorolt homokmégyi hrsz-i számú lerakókon 6

7 7 szilárd és folyékony hulladékok lerakását megtiltja. (9) Homokmégy Alsómégy: 0639/49 hrsz. Homokmégy Halom : 066/14 hrsz Homokmégy Hillye: 0459/3 hrsz. Homokmégy: 0330/4 hrsz. Homokmégy: 0330/1 hrsz 7.. A helyi közszolgáltatást ellátó szolgáltató kijelölésének szabályai, a szolgáltatói szerződés megkötése (1) A helyi közszolgáltatás keretén belül a hulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a szelektív hulladékgyűjtési, szállítási, kezelési közfeladat ellátására augusztus 01-től december 31. napjáig a többségi önkormányzati tulajdonban levő Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki az önkormányzat. (2) A helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel. A szerződés augusztus 01-el jön létre és december 31. napjával szűnik meg. (3) A szerződés a jelen Rendelet 2.sz. Mellékletét képezi. (4) A szerződés 6 hónapos felmondási idővel felmondható. 8.. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost, valamint az őket megillető jogokat és kötelezettségeket. (2) A szerződésben meg kell jelölni. A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját A teljesítés helyét, Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és db szám szerint Az ürítés gyakoriságát és az ürítés idejét napok szerint A Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi. (3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: A gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról A közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről A közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról annak díjáról 7

8 8 A közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejéről, díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeiről A szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről az irányadó jogszabályok meghatározásáról. (4) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás igénybevétele alól. 9. A hulladékgyűjtésre és elszállításra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek (1) Az ingatlan tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, térfogatát tekintve 0,11 m 3 -es, azaz 110 literes és 80 literes gyűjtőedényt valamint - a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére- a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. / A díjkalkulációt jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza./ A Megrendelő és a Szolgáltató külön Megállapodásban rögzíti azt, hogy hány darab 110 literes és a 80 literes gyűjtő edényzetet biztosít a szolgáltatást igénybe vevők között Homokmégyen. (2) A hulladékürítésnek minimális gyakorisága külterületen és belterülete heti egy alkalom. (3) Ha az ingatlan tulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl- ide nem értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató az ingatlan tulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát (4) Az ingatlan tulajdonos köteles írásban 3 nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlan tulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéshez, illetve elszállításhoz alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt az ingatlan tulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni. (5) A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlan tulajdonosa jogosult külön megállapodás és díjfizetés ellenében bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények pótlásáról, kicseréléséről, javításáról- a szerződésben foglalt megállapodás szerint a Megrendelő köteles gondoskodni. 10. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezés évei, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 8

9 9 (1) Az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében szabályozott közterült használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület használati engedély alapján lehet. (2) Az ingatlan tulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és térítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületen, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 3) A hulladék elszállítsa céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladéknak a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán nem szóródjon el és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 11. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról köteles gondoskodni.. (3) A megrendelő tulajdonát képező, az ingatlan tulajdonos által bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlan tulajdonos bejelentése alapján a Megrendelő köteles gondoskodni. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használta, valamint eltűnése, vagy megsemmisítése miatt keletkezett kárt az ingatlan tulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a szolgáltatást végző személyzetnek felróható magatartás okozza az edényzet sérülését, vagy megsemmisülését. Ebben az esetben nem az ingatlantulajdonos tartozik helytállni a keletkezett kárért, hanem a sérülés okozója. 9

10 10 (4) A Megrendelő kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni. 12. (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott kárt megtéríteni. (2) Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személye, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét A hulladék elhelyezésévei ártalmatlanításával illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítás át és hasznosítását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján végezheti. 14. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések (1) A jelen rendelet 3.. C. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő - elszállításáról a Szolgáltató gondoskodik A lomtalanítás a háztartásban keletkezett szokásos mennyiségen felüli települési hulladék és a nagyméretű berendezési tárgyak /bútorok, háztartási eszközök/ elszállítására terjed ki. (2) Homokmégy község önkormányzata jelen rendeletében lomtalanítást évente kétszer rendel el, melynek - a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett - időpontját hirdetményben teszi közzé. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a hirdetményben megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (5) A Szolgáltató a 3.és 4. bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles külön díjfizetés ellenében elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be. 10

11 11 (6) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes, illetve a kommunális hulladéklerakóban nem kezelhető hulladék elszállítására /trágya, állati tetem/ 15. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat jelen rendeletének 1. sz. mellékletében állapítja meg, a díjak meghatározásában, a Rendeletben foglalt előírásokat köteles figyelembe venni, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás egységnyi díján felül a szolgáltatás igénybevételére kötelezett személy a közte és az önkormányzat közötti bérleti szerződés alapján Ft/ÁFA/ 5 évi hulladékgyűjtő edényzet, bérleti díját köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. (3)A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlan tulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - havi / negyedéves/ bontásban, utólag köteles megfizetni, közvetlenül a Szolgáltató részére / csekken, átutalással, vagy a Szolgáltató telephelyén történő személyes befizetéssel vagy a Szolgáltató által megbízott díjbeszedő útján. (5) A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díját az ingatlanra elhelyezett, az adott típusú edények egyszeri ürítési díjának és az átlagos havi ürítések gyakorisági számának szorzataként kell megállapítani. (6) A rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató által kötött külön szerződésben meghatározott típusú edényzetet és ürítési gyakoriságot kell alapul venni. Ez esetben a díjfizetési eseti jelleggel számla ellenében történik. (7) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után a Szolgáltató a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. (8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (9) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díj hátralék adók módjára behajtható köztartozás. (10) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. 11

12 12 (11) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egy éves díj fizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni jelen rendelet 9. /4/ bekezdése szerinti többletszolgáltatás esetén is. (12) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli a díjfizetési kötelezettség. (13) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg a használat szünetel. A tulajdonos a változást köteles a közszolgáltató felé a változást követő 15 napon belül jelezni. 16. (1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat részére díj kalkulációt készíteni.ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is végez, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítését köteles megtenni. (2) A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás díjának felülvizsgálata kezdeményezése céljából minden év november 20-ig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az önkormányzatnak előterjeszteni. (3) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és a képviselőtestületnek benyújtani. 17. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése A közszolgáltatás teljesítésnek megtagadása (1) hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. (2) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, - Az nem rendszeresített edényzetben kerül átadásra. - Az edényzetben elhelyezett hulladék az ürítés illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a szállító járműben, vagy berendezésben kárt okozhat. Érzékszervi észlelései megállapítható, hogy az edényzet mérgező, robbanó, folyékony, vagy veszélyes hulladékot vagy olyan anyagot tartalmaz, amely, a települési szilárd hulladékkal együtt nem szállítható. (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállításának megtagadásáról és az okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadás okát maga köteles megszüntetni vagy a megszüntetésről gondoskodni. (4) Amennyiben e kötelességének a tulajdonos nem tesz eleget a szállítás újabb időpontjáig, úgy a Szolgáltató jogosult az ingatlan tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszüntetni, vagy mással 12

13 13 megszüntettetni. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit a Szolgáltató a soron következő számlában külön tételként megjelölve érvényesíti. 18. A hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások. (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó un. Inert hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. (2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 19. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról. (3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki. Főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen Tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az előző pont szerint kell eljárni. Egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 napon belül el kell szállítani. (4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a Szolgáltató nevét, cégnevét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. 13

14 Szabálysértések (1) - Aki a települési szilárd hulladék gyűjtőedényében folyékony, mérgező, robbanásveszélyes, vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglakozók vagy más életét, testi épségét, vagy egészségét, - Aki gyűjtőedényt engedély nélkül helyez el közterületen, - A háztartásban keletkezett szilárd hulladékot nem az előírt módon helyezi el, amennyiben a cselekmény vagy mulasztás nem tartozik magasabb szintű jogszabály hatálya alá - szabálysértést követ el és Ft pénzbírsággal sújtható. 21. Általános jogi felelősség (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, illetve tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti /büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb./ felelősséggel tartozik Adatkezelésre vonatkozó szabályok Homokmégy község Önkormányzata a Rendeletben szabályozott közszolgáltatás végrehajtása céljából a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve a Szolgáltatónak továbbítja. 23. Záró rendelkezések (1) E rendelet augusztus 0l-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 7/2003 (X.29.)számú rendelet, a 15/2003 (XII.10.)számú rendelet, a 8/2004(IX.30.)számú rendelet, a 11/2004(XII.16.)számú rendelet, a 7/2005(IX.29.)számú rendelet, a 8/2005(XI.03.) számú rendelet, 13/2005( XII.16.) számú rendelet, 13/2006( XII.21.) számú rendelet, a 10/2007 (XII.21.) számú rendelet hatályát veszti. (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Matos Attila polgármester Hodovánné Dr.Ancsa-Molnár Mária körjegyző 14

15 15 Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó táblázatok Gyűjtési és szállítási díj: Gyűjtőedényzet típusa kategorizálva 1 hétre (egy alkalomra) vetített gyűjtési és szállítási díj Fajlagos díj (Ft/liter) 70 literesek 51,1 0,73 80 literesek 58,4 0, literesek 80,3 0, literesek 87,6 0, literesek 803 0, literesek ,73 Ártalmatlanítás díja: Gyűjtőedényzet típusa kategorizálva 1 hétre (egy alkalomra) vetített gyűjtési és szállítási díj Fajlagos díj (Ft/liter) 70 literesek 32,9 0,47 80 literesek 37,6 0, literesek 51,7 0, literesek 56,4 0, literesek 517 0, literesek ,47 Szelektív szállítási, gyűjtés és feldolgozási díj: Gyűjtőedényzet típusa kategorizálva 1 hétre (egy alkalomra) vetített gyűjtési és szállítási díj Fajlagos díj (Ft/liter) 70 literesek 74,9 1,07 80 literesek 85,6 1, literesek 117,7 1, literesek 128,4 1, literesek , literesek ,07 15

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VIII.28.) RENDELETE. a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VIII.28.) RENDELETE. a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VIII.28.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (a 17/2008.(XII.18.), a 14/2009.(X.29.), a 19/2009.(XII.17.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 13/2002. /XII. 31./ számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/2004. (IV. 28.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 4..

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 4.. 1 Szeremle Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2008.(IX.15.)KT. sz. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Bevezető rendelkezés Szeremle

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések U N D KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. (VI.8) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Und Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a módosító 16/2008.(XII.23), 10/2009.(XI.25.) és 17/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben Bevezető rendelkezés 1

a módosító 16/2008.(XII.23), 10/2009.(XI.25.) és 17/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben Bevezető rendelkezés 1 Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(VII.25.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról a módosító 16/2008.(XII.23),

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.1.)rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete 1 Zalavár Község Képviselô-testületének 2/2011. (III.31.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról Zalavár Község

Részletesebben

TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2003. (I.20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításokról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hatályos október 16-tól

Hatályos október 16-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hatályos 2013.

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki. Gyál Város Önkormányzatának 26/2002.(XII. 20.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01) 23/2012(XII.15.)önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

I. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma

I. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hajdúbagos Község

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról - Tuzsér

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Kiskunhalas Város

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013.(XII.30.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013.(XII.30.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013.(XII.30.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Vajta Község Önkormányzatának

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II.10

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II.10 CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II.10.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Cece Nagyközség

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (XII. 17. ) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésre szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben