Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről"

Átírás

1 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti módosítással, hatályos: január 1-től) Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16 (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Kincsesbánya Községi Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. (3) A rendelet területi hatálya Kincsesbánya Községi Önkormányzat belterületére terjed ki. (4) A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, tulajdonosi közösségre (továbbiakban: ingatlantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. 2. Az Önkormányzat belterületén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Deponia Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Zámoly köz 5.) (továbbiakban: Szolgáltató). E rendelet alkalmazásában: 3.

2 2 a.) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. b.) lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el (kivéve építési törmelék), amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik. c.) hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. d.) hulladékkezelési közszolgáltatás: az a), b.) pontokban megjelölt szilárd hulladéknak, a feljogosított Szolgáltató által, az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése) illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése. e.) hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. f.) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birokosaitól történő átvétele a hulladék birokosa telephelyén, továbbá begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés. g.) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. II. fejezet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 4. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: a.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, b.) települési szilárd hulladékot az elszállítására való átvételig gyűjteni illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,

3 3 hogy a hulladék mások életét, testi épségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. c.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. d.) a Szolgáltatónak bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (2) Az ingatlantulajdonost nem terhelik az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek az olyan ingatlan tekintetében, amely beépítetlen, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele, a közszolgáltatás ellátásának rendje. 5. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre. (4) A Szolgáltató a hulladék begyűjtését hetente csütörtöki és pénteki napokon végzi. (5) A hulladékkezelő helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei. 6. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni: a.) a szerződéskötő feleket,

4 4 b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c.) a teljesítés helyét, d.) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, e.) az ürítés gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, f.) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g.) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, h.) a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit i.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges közszolgáltatást és annak díját, j.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, k.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, l.) az irányadó jogszabályok meghatározását. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló gyűjtőedények, azok elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 7. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. (2) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére 120 literes gyűjtőedényt illetve alkalmilag a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó hulladék gyűjtésére a Szolgáltató emblémájával ellátott gyűjtőzsákot köteles biztosítani. 8. (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. (2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából az 5. (4) bekezdésében megjelölt napokon 6 óráig a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen köteles elhelyezni. A gyűjtőedényt, a szállítást megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza. (4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

5 5 9. (1) A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. (3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. (4) Tilos gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 10. A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Szolgáltató a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Települési Hulladéklerakó helyen végzi. 11. (1)A rendelet 3. b./ pontjában meghatározott hulladék elszállításának megszervezéséről és lebonyolításáról évente egy alkalommal a Szolgáltató gondoskodik. A lomtalanítás időpontját a Szolgáltató az önkormányzattal előzetesen egyezteti. (2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. (3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a földterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 12. A komposztálható hulladék elszállítására, elhelyezésére a 11. -ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a komposztálható hulladék elszállítása évente kettő alkalommal tavasszal és ősszel történik. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 13.

6 6 (1) * (2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni. (4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 13/A. * (1) A képviselő testület a) a 120 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 278 Ft-ban, b) az 1100 literes billenő fedeles konténer után fizetendő közszolgáltatási díjat 2378 Ft-ban állapítja meg. (2) A megállapított közszolgáltatási díjak családi ház, lakás, bérlakás, egyéb építmény, üdülő, hétvégi telek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására, illetve kezelésére egész évben, heti egyszeri ürítésre vonatkoznak és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 13/B. * A szolgáltató emblémájával ellátott hulladék begyűjtésére szolgáló zsák díját a képviselő-testület 240 Ft-ban állapítja meg. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 14. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Szolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti. (4) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az önkormányzat nyolc napon belül átutalja a Szolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan az önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül megtéríti a hátralékot a Szolgáltató részére.

7 7 A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmények 15. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj III. és IV. negyedévi része 50 %-nak mértékéig a Szolgáltató kérelemre díjkedvezményt ad a nyugdíjas házaspároknak (élettársaknak), akiknél az egyik házastárs (élettárs) a 65. életévét betöltötte és együttes havi jövedelmük az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjasnak, ha havi jövedelme az öregségi nyugdíj kettőszeresét nem haladja meg, továbbá az egyedül élő szociális, átmeneti és időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknek, továbbá a jövedelemmel nem rendelkező egyedül élő személyeknek. (2) A díjkedvezmény iránti kérelemhez csatolni kell az I. és II. negyedévi hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetését igazoló számla (csekk) másolatát, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem igazolását. (3) A hulladékkezelési díjkedvezmény iránti kérelmet a Szociális Kulturális és Sport Bizottság bírálja el. (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megléte esetén a III. és IV. negyedévi hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50%-át a Szolgáltató jóváírja. A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 16. A közszolgáltatás teljesítése csak a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. III. fejezet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOT ÉRINTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN JOGSZABÁLYOK 17. Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. A KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK RENDJÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 18. (1) A közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen

8 8 hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. (2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenység során keletkező, vagy más módon birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa a.) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Települési Hulladéklerakó helyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. (5) A hulladék elszállításához, hulladékszállítási tevékenységre, a Szolgáltatón kívüli környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. (6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. (7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. (8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga kijelölt és ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére. 19. (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésről. (2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 20.

9 9 (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében meghatározott, közterület-használati engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról. (3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki: a.) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen. b.) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni, c.) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül kell szállítani. 21. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a települési környezet védelméről szóló 9/1997. (XI. 18.) Kt. számú rendelet 2, 3, 4. - a, 1. számú melléklete, valamint az 1. 2./ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2./ E rendelet tárgyi hatálya: - a település köztisztaságának fenntartására - közterületek és ingatlanok tisztán tartására - fásított és parkosított zöld területek védelmére - és az állatok tartására terjed ki. Bajkai János polgármester Szili Gyula jegyző Kihirdetési záradék: Szili Gyula jegyző 1. számú melléklet* a 19/2002. (XII. 10.) Kt. számú rendelethez

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagykereki Községi Önkormányzat

Részletesebben