Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL"

Átírás

1 VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8.. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. (Hgt.) 21.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) korm. számú rendelet rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi rendelete alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Magyarszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és e tevékenység ellátásáról kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természetbeni környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. (3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Magyarszerdahely település (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. (4) A településen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelő részére történő átadásáról e rendeletben meghatározott módon gondoskodni. (5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés szabályaitól eltérő módon felhalmozni, elhelyezni, kezelni. (6) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft Nagykanizsa, Vár u. 5. (a továbbiakban: szolgáltató). 2. E rendelet alkalmazásában: 1. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető

2 más hulladék kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot; 2. települési szilárd hulladék: háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályokban meghatározott veszélyesnek nem minősülő hulladék. 3. települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz (hulladékká vált folyadék), amely - emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, - nem közüzemi csatorna és árokrendszerekből, valamint - gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységekből származik. 4. veszélyes hulladék: A hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel, vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 5. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben mérete, vagy mennyiség miatt nem helyezhető el. 6. ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagy használója. 7. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e. 8. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék kezelésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. 9. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 10. hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége folytán átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, ártalmatlanítja.

3 11. ártalmatlanító hely: A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló kizárólag erre a célra létesített, engedélyezett létesítmény. 12. szolgáltató: A település területén a hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására, az e rendelt szerint kizárólag feljogosított hulladékkezelő. 13. hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladéknak a szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása, hasznosítása, továbbá a folyékony hulladék egyedi megrendelés alapján történő elszállítása. 14. közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért az önkormányzat által, a szolgáltatónak fizetett díj, a szolgáltató által számlázott díj. 15. Hulladékkezelő telep: A települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására, vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI 3. (1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez. Az önkormányzat a hulladékgazdálkodás keretében ellátja különösen: A település közizgatási területén a települési hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának megszervezését. A közszolgáltató kiválasztását, a szolgáltatói szerződés megkötését. Gyakorolja az egyes jogszabályokban meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hatósági jogkörét. (2) A közszolgáltatás, a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött, a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék rendszeres és a települési folyékony hulladék eseti megrendelése alapján történő elszállítására terjed ki. AZ INGATLANTULAJDONOSOK KÖTELEZETTSÉGEI 4. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot rendeletben meghatározott helyen és módon gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. Köteles különösen: A települési hulladékot az elszállításig gyűjteni, tárolni. Az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a hulladékkezelőnek átadni.

4 Az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, a hulladék gyűjtés során gondosan eljárni, hogy a hulladék mások testi épségét, az épített és természeti környezetet ne veszélyeztesse, ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet ne zavarja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség nem terheli az ingatlantulajdonost azon beépített és beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni a kötelezettség keletkezését és megszűnését, a tulajdonosváltozást, az ingatlanban lakók számát. (4) Amennyiben az ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik és ugyanazon ingatlanon gazdasági szervezet is működik, az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladékát a gazdasági szervezetnél keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatót igénybe venni. Kivétel ez alól, ha az ingatlanon keletkezett összes települési hulladékra nem a e helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK, IGÉNBEVÉTELÉNEK RENDJE 5. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) a közszolgáltatást - az önkormányzat és a szolgáltató közt létrejött szolgáltatói szerződés alapján az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknak ingyenesen biztosítja. (3) A közszolgáltatás ellátásának feltételeiről, abban bekövetkező esetleges változásokról a szolgáltató az önkormányzatot köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. Az értesítésnek ki kell terjednie a begyűjtés, elszállítás gyakoriságára, időpontjára. A hulladékszállítás rendjét a közszolgáltatóval történt egyeztetést követően az önkormányzat hagyja jóvá. (4.) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 6. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (5) Közterületen árusító, szolgáltató, vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán keletkező települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék elhelyezéséről, kezeléséről a közterület használója köteles az önkormányzathoz bejelenteni, hogy a hulladék kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület használati engedély megadását az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

5 A KÖZSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS TARTALMA 6. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló az önkormányzat és a szolgáltató között létrejött szerződésnek- tartalmaznia kell: A szerződő feleket: a szolgáltatót és a megrendelőt. A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját. Az ürítés gyakoriságát, időpontjait napok szerint. A teljesítés helyét. A gyűjtőedény darabszámát, űrtartalmát. A gyűjtőedény használatának jogcímét. A közszolgáltatási díjat, annak alkalmazási feltételeit, megfizetésének módját.???? A közszolgáltatás mértékét meghaladó többletszolgáltatás módját, díját. A szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. Az irányadó jogszabályokat. A GYŰJTŐEDÉNYEK HASZNÁLATA, ELHELYEZÉSE, KELETKEZÉSE 7. (1) A ingatlantulajdonos a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles használni. (2) A gyűjtőedények térfogatát, darabszámát ürítésre való átadásának helyét, figyelembe véve a hulladék mennyiségét, az ürítés gyakoriságát, a szolgáltató az önkormányzat egyetértésével határozza meg. (3) A hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente egy alkalommal történik. (4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlan területén belül köteles tárolni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni, kizárólag az önkormányzat engedélye alapján lehet. (5) A hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető, ürítésre alkalmas helyen elhelyezni oly módon, hogy az a közlekedést ne zavarja, ne járjon balesetveszéllyel. (6) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítás napját megelőző nap órától lehet a közterületre kihelyezni. (7) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az ürítéskor, az ürítő edény mozgatásakor ne szóródjon el, a gépi ürítést ne akadályozza. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lenni.

6 (8) A gyűjtőedényből guberálni tilos. (9) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket tisztán tartani, fertőtleníteni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. (10) A gyűjtőedények ürítése során keletkező esetleges szennyeződés eltakarítása a szolgáltató kötelessége. (11) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tulajdonát képező gyűjtőedények szükségszerű javításáról, cseréjéről. (12) A szolgáltató hibájából az ürítés során megrongálódott, megsemmisült, az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő gyűjtőedény javítása, cseréje a szolgáltató kötelessége. (13) Az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért a szolgáltató felelősséggel nem tartozik. 8. A gyűjtőedényben tilos folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati hullát, vagy más olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, mások életét, testi épségét, egészségét. A TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELHELYEZÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 9. (1) Magyarszerdahely község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék közszolgáltatás körében, a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres szállításra kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft Nagykanizsa, Vár u. 5.) amely kötelező közszolgáltatónak (továbbiakban: Közszolgáltató) minősül. A Közszolgáltató Magyarszerdahely község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett március 1. napjáig, a február 2.-án megkötött szerződés szerint. A Közszolgáltató végzi Magyarszerdahely község települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését, szállítását és gondoskodik a szilárd, (ide nem értve a veszélyes hulladékot is) a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű hulladék elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. (2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás továbbiakban Társulás- tagjainak közös tulajdonában lévő, nagykanizsai 1003 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

7 (3)A ( 2 ) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt, nagykanizsai 1003 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Saubermacher Pannónia Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni. 10. (1) Az egyedi szennyvíztárolókban összegyűjtött települési hulladék elszállítását a szolgáltató egyedi megrendelés szerint végzi, az általa üzemeltetett ürítő helyre. (2) A település közigazgatási területén összegyűjtött települési folyékony hulladékot a lakosság bármely ( jogszabályi előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkező) szolgáltatóval elszállíttathatja. 11. (1) A lomtalanítás megszervezését a szolgáltató és az önkormányzat közösen végzi. (2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által előzetesen kijelölt helyre és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. (3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyével. (4) A hulladék elszállítását, hasznosítását, ártalmatlanítását a szolgáltató biztosítja. (5) Az alábbiakban felsorolt veszélyes hulladék átvételéről, ártalmatlanításáról évente legalább 2 alkalommal előre meghirdetett és megszervezett lomtalalanítás keretében - a szolgáltató térítésmentesen gondoskodik: Szárazelemek-akkumulátorokat, sprays-s dobozokat, festékes- lakkos dobozokat, növényvédőszereket és csomagolásaikat, sütőzsírok-olajokat, fáradtolajat, fénycsöveket, izzókat, tűzveszélyes folyadékkal szennyezett rongyot, háztartási elektromos kisgépeket, gyógyszereket.

8 HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ 12. (1) a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás a lakosság részére ingyenes. (2) A folyékony hulladék közszolgáltatási díját a megrendelés teljesítésekor köteles az igénybevevő kifizetni. 13. (1) A közszolgáltatási díj megállapításához a szolgáltató köteles az önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni, továbbá a Hgt (1) bekezdésében foglaltak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést készíteni és a azt a javaslatként az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (2) Az önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatási díj megállapítása előtt részletes költségelemzést végezni. A KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK 14. (1) A gazdálkodó szervezet akkor nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha gazdasági tevékenységével kapcsolatban keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről: A Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. A közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból a Hgt ában foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. (2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas létesítménnyel, berendezéssel rendelkezik és a tevékenysége során képződő települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ily módon gondoskodik, mentesül e rendelet 4.. (1) bekezdésében foglaltak alól. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, külön jogszabályban foglaltak szerint köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét, összetételét fajtánként nyilvántartani. Az általa végzett kezeléséről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemi naplót vezetni és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás keretébe nem tartozó hulladéka mennyiségéről, összetételéről, keletkezése forrásáról és kezelésének módjáról köteles az önkormányzatot tájékoztatni.

9 A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 15. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és más gazdasági tevékenysége során keletkező, továbbá a közintézményeknél keletkező nem települési hulladéknak minősülő hulladékokra. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosok a Hgt (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (2) Az ártalmatlanításra, vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, vagy birtokosa: A jogszabályoknak megfelelő feltételek szerint ártalmatlanító, vagy hasznosító eljárás, létesítmény, berendezés alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy Az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (3) A hulladék elszállítása során előforduló szennyeződés megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása a hulladék termelőjének, birtokosának, az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. (4) A gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállításnál a hulladék termelője, birtokosa, az ingatlantulajdonos az átvett és az átadott hulladék mennyiségét, összetételét, - külön jogszabály szerint köteles fajtánként nyilvántartani és a hatóságoknak bejelentést tenni. E kötelezettség terheli külön jogszabályokban meghatározottak szerint a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét és az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát, üzemeltetőjét, használóját is. (5) A hulladék termelője, birtokosa, ha a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg díjat köteles fizetni az üzemeltető részére. 16. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót megbízza, közös megállapodásuk alapján a szolgáltató gyűjtőedényt biztosít az ingatlantulajdonosok részére, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik az ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodás szerinti díjat köteles megfizetni. 17. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetén a felek kötelesek a közterület tisztántartására vonatkozó szabályok szerint eljárni. (2) A hulladék termelője, birtokosa közterület igénybevétele esetén köteles gondoskodni a

10 közterület használati engedély beszerzéséről, amennyiben a zárt hulladéktároló edény 24 órát meghaladó időtartamra kerül a közterületen elhelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a hulladéktároló edény környezetének folyamatos tisztántartásáról, a hulladéktároló edény telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. (3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet csak a közúti és a gyalogos forgalom biztonságának fenntartásával helyezhet ki hulladéktároló edényt. Amennyiben a zárt hulladéktároló edény kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, kizárólag a rakodás idejére történhet a kihelyezés, a szállítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen. (4) Közterületen kihelyezett hulladéktároló edényen jól látható helyen és el nem távolítható módon fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, a szállító gazdálkodó szervezet nevét, cégnevét, címét, telefonszámát, a konténer azonosító számát. SZABÁLYSÉRTÉSEK 18. Amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás súlyosabb szabálysértést, vagy bűncselekményt valósít meg, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:???? Aki hulladékot elhagy, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmoz, elhelyez, kezel. Aki a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényből guberál. Aki a hulladékgyűjtő edénybe folyékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati hullát, egyéb más anyagot helyez el, mellyel veszélyezteti a begyűjtést, mások életét, testi épségét, egészségét. HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 19. (1) Jelen rendelet 2008.január 1. napján lép hatályba. Magyarszerdahely, december 13. Marczin György. polgármester László Ferencné körjegyző A rendelet kihirdetve: december 14. László Ferencné körjegyző

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben