1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ"

Átírás

1 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP /B pályázat elkészítésére IVS készítésére vonatkozó meghívásos versenytárgyalás eredménye: 14/2008 (I.17.) ÖKT sz. határozat Adatszolgáltatás megrendelése a KSH-tól 73/2008 (III.27.) ÖKT sz. határozat /2008 (IV.17.) ÖKT sz. határozat Tanácsadói Szerzıdés elfogadása, módosítások megjelölése elsı munkaanyag átadása /2008 (IV.29) ÖKT sz. határozat: a KMOP /B kódjelő pályázat beadását a Képviselı-testület nem támogatja /2008 (V.8) ÖKT sz. határozat a Tanácsadói Szerzıdés elfogadásáról és aláírásáról Tájékoztatás a 113/2008 (V.8) ÖKT sz. határozat a Tanácsadói Szerzıdés elfogadásáról és aláírásáról aláíratlan szerzıdés megküldése a Bakilex Kft. részére második módosított munkaanyag átadása számla kelte Kissné Kulybus Gizella Fıjegyzı Asszony információ a teljesítésigazolás kiadása érdekében teljesítés igazolással kapcsolatos tájékoztatás a Bakilex Kft részérıl. Címzett: Kissné Kulybus Gizella Fıjegyzı Asszony teljesítés igazolással kapcsolatos nyilatkozat számla teljesítési határideje Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása írásban az IVS hibáiról Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása az IVS kifizetésérıl Összefoglaló a lakossági véleményekrıl a lakossági kérdıívek és a ig átadott hibajegyzék alapján javított harmadik munkaanyag átadása Asztalos Tamás elektronikus úton ( ) tett összegzésének feldolgozása, amely tartalmazza Kissné Kulybus Gizella és Tárnokiné Szilágyi Erzsébet javaslatait is. (Készült ) Tételes válasz Asztalos képviselı úr javaslatira negyedik módosítás IVS elfogadása Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeirıl Szükséges hivatkozásokkal és forrásmegjelölésekkel ellátott tanulmány átadása az Önkormányzat részére ötödik verzió értesítés az IVS elfogadásáról, valamint a képviselıi beadványokról és egy adhoc bizottság létrehozásáról Újabb beadvány továbbítása felénk az Önkormányzat részérıl Összefoglaló az átküldött beadványok alapján elvégzett módosításáról módosított verzió átadása Újabb gondolatok az IVS- sel kapcsolatban Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeirıl A mellékelt dokumentumokból kiderül, hogy ig minden addigi, a számla teljesítéséhez szükséges dokumentumokat átadtuk az Önkormányzat részére. Így az Önkormányzatnak teljesítenie kellett volna fizetési kötelezettségét határidıben.

2 Az Önkormányzat az esedékességet követı 60 napon belül vitathatta a volna a követelést. Az esedékességet követı 60 nap szeptember 27-én járt le. Eddig az idıpontig az Önkormányzat által megküldött észrevételeket és kért módosításokat szintén átadtuk az Önök részére ( ). Az IVS Képviselı Testület általi elfogadásáig, azaz november 27-ig minden hozzánk érkezett módosítást tételesen elvégeztünk. A Tanácsadó Szerzıdés III. pontja rendelkezik a tanácsadói díj teljesítésérıl. A szerzıdés szerint: A Megbízó vállalja, hogy az elkészített ÖTM által kiadott kézikönyv elıírásai alapján ellenırzött, véleményezett dokumentációt az Önkormányzat átveszi, majd a tanulmánykészítı által az ÁFA törvénynek foglaltaknak megfelelıen kiállított, s átvett számla összegét 15 napon belül, de leghamarabb július 1-én a Tanulmánykészítı által megjelölt számlára köteles átutalni. A Megbízó legkésıbb július 30-ig köteles teljesíteni. Ebben nem szerepel fizetési feltételként, hogy ai IVS-t a Képviselı Testületnek el kell fogadnia illetve, hogy a teljesítést ki igazolja. Vagyis, az az Önkormányzat belsı ügye, hogy kinek a jóváhagyását kéri a kifizetéshez. Azt meg végképp nem teszi lehetıvé, hogy tartalmi módosításokat (egyéni vélemények) alapján kötelesek legyünk átdolgozni a Tanulmányt. Más oldalról megközelítve: az Önkormányzat a szerzıdés megkötésekor olyan kötelezettséget vállalt, amirıl elıre láthatta, hogy nem tud teljesíteni. 15 nap ebben az eljárás menetben nem elegendı a teljesítés igazolására és a Képviselı Testületi döntés meghozatalára. Ha mindezeket figyelmen kívül hagynánk és elfogadnánk azt a tényt, hogy az IVS-t a Képviselı Testület november 27-én fogadta el, és a pénzügyi teljesítést az Önkormányzat a Mőszaki Iroda vezetıjének teljesítés igazolásától tette függıvé, akkor arra 15 napon belül sor kellett volna, hogy kerüljön. Ezzel szemben január 29-i levél szerint, annak keltekor még folyamatban volt a teljesítés igazolása. Sıt, a Mőszaki Iroda vezetıjének észrevételeit csak február 6-i keltezéső dokumentumból ismerhettük meg. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeivel kapcsolatban a következı kérdéseink, észrevételeink vannak: Ki és milyen felhatalmazás alapján adta át részükre az IVS-t, illetve tette bárki számára hozzáférhetıvé cégünk elızetes értesítése nélkül? Az átadás/közzététel során miért nem tájékoztatta az Önkormányzat a harmadik felet, hogy az anyag formailag (szerkesztés) nincs lezárva. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeit köszönjük, természetesen megvizsgáljuk a Tanulmányt ezek alapján. Bár megjegyezni kívánjuk, hogy nem tudjuk milyen jogalapon, milyen felhatalmazás alapján végez a Társulás mások szerzıi jogának megsértésére vonatkozó vizsgálatot. A folyamatot jól érzékelteti, hogy a i levélben szereplı ad-hoc bizottság a mai napig nem jött létre, mind a mai napig eszébe jut valakinek egy-egy újabb gondolat, idézve Nagy Géza Antal beadványából. Álláspontunk szerint jogsértı továbbá a Képviselı Testület azon döntése, hogy a i döntését 9 hónappal késıbb, augusztus 27-i testületi ülésén vonja vissza. A 2008.

3 i döntést követıen haladéktalanul ki kellett volna egyenlíteni követelésünket. Az IVS készítése valamint a módosítások során az Önkormányzat részérıl egységes álláspontot tükrözı, konkrét Megbízói utasítást nem kaptunk. A i Képviselı Testületi döntés, amelyet érdemben nem tudtunk befolyásolni számunkra továbbra is bizonytalan helyzetet jelent. Gödöllı, Kiss Zoltán sk. ügyvezetı Bakilex Kft. Dr Vass Gabriella sk. tulajdonos Bakilex Kft.

4 Aszód Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata Általános, teljes anyagra vonatkozó észrevétel: - térképek több helyen elmosódottak, olvashatatlanok így nem is értelmezhetıek 1. Mottó kitıl van? 2. Vezetıi összefoglaló 7-15 o. A tanulmány írói szerint az IVS a többi közt a város hosszú távú fejlesztési koncepciójára támaszkodik. Van ilyen? Településfejlesztési koncepcióra, településfejlesztési stratégiára, turizmusfejlesztési, gazdaságfejlesztési, közlekedésfejlesztési programra utal a készítı ezek közül melyek a létezı dokumentumok? A volt laktanyát a Fiúnevelı és környéke városrészhez sorolja, térkép szerint viszont ez a terület a Lakótelepi részhez kapcsolódik. 3. A város szerepének meghatározása a településhálózatban o. Pontos forrásmegnevezések hiányoznak több helyen. A Közép-Magyarországi Régió középtávú fejlesztései célkitőzései között a következı szerepel: Kiegyensúlyozott, többpólusú térszerkezet megteremtése Budapest és elıvárosi társközpontjai között a pontos kifejezés az idézett dokumentumban: agglomerációs társközpontjai és ezek közé Aszód nem tartozik. IVS szerint: az aszódi kistérség fejlettsége jóval magasabb, mint a szomszédos kis-térségeké mi van a gödöllıi, veresegyházi kistérséggel? A szöveg 174 kistérségrıl beszél, a térkép ehhez képest réginek tőnik, (2007 elıtti?). A város szerepének meghatározása regionális szintő feladatok teljes szövegazonosság a KMR stratégia vonatkozó részeivel. Aszód megyei és kistérségi szerepe IVS szerint az aszódi kistérség 3 közepes, 3 nagyobb faluból, illetve 3 városból áll. Melyik az utóbbi 3? (Tura és Aszód, Kartal nem város!) Középiskolák neve, valamint az Alapfokú Mővészeti Iskola megnevezése is pontatlan. Az egészségügy kimaradt Aszód meghatározó kistérségi feladati közül. (Pedig szakrendelı csak itt mőködik). IVS szerint családsegítı szolgálat kizárólag Aszódon mőködik ez valótlan (pl. Tura). Pontosítandó az is, hogy az intézményfenntartó társulás székhelye Aszód a szociális ellátások terén. A gyógyszertárak jelentıs része sem Aszódon van (többi településen is van legalább 8-10). Furcsa, hogy a szociális terület az IVS-ben közölt táblázat szerint a következıkbıl tevıdik össze: mőködı 1

5 háziorvosok, bölcsıde, családsegítı szolgálat, gyógyszertárak. (Érdemes volna végignézni a Gondozási Központ feladatkörét és mindezt pontosítani kell!) IVS szerint Általános Iskola szerepe meghatározó a kistérségben mibıl szőri le ezt az állítást? Mőködı vállalkozások számáról KSH-nál minden bizonnyal fellelhetı a 2007-es adat (IVS szerint n.a.) A város vonzáskörzetének bemutatása januári adatok - IVS készítésekor, vagy decemberi korrekciójakor 2008-as adatok nem voltak fellelhetıek? Vállalkozások 1000 lakosra táblázatban ismét Kartal mint város szerepel. A tanulmány ezen része %-ban teljes szövegazonosságot mutat az Aszódi Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programjának anyagban megjelölt részeivel (IVS nem tartalmaz minden hivatkozást). Aszód dinamikai típusának meghatározása 100 % szövegazonosság Aszódi Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programjának vonatkozó részével. Az állítások egyébként 2005-ben voltak igazak, hiszen az a dokumentum akkor készült, de vajon mi a helyzet most? 3 év telt el! Aszód funkció komplexitása IVS szerint Aszód a kistérségben teljes körően ellátja az építésügyi hatóság valamint a szociális igazgatási feladatokat - építésügy Tura, Kartal?, szociális igazgatásról is pontatlan a megállapítás. Oktatási központnál hiányzik a mővészeti iskola, amelynek más településeken is mőködnek tagozatai. Aszód foglalkoztatási szerepköre novemberi ÁFSZ adatokra hivatkozik augusztusában vagy decemberében már régesrégen elérhetıek voltak a legfrissebb adatok (jelenleg pl. a augusztusiak). 4. A város egészének rövid helyzetértékelése Gazdasági adottságok A szöveg %-ban teljes azonosságot mutat a Közép-Magyarországi Régió stratégiai terve c. tanulmánnyal. Éppen ebbıl kifolyólag a régióról beszél és nem Aszódról és a város gazdasági adottságairól. A város gazdasága IVS szerint Az Aszód és Kartal közötti volt orosz laktanya 25 hektáros területe szintén ipari jellegő befektetések számára kijelölt terület. A terület az önkormányzat illetve a telephellyel rendelkezı vállalkozások tulajdonában van. Valóban önkormányzati terület? 2

6 Hivatkozások hiányoznak Aszód kistérség területfejlesztési koncepciójára óta folyamatosan, és dinamikusan növekszik a városban jegyzett vállalkozások száma, ban tapasztalható egy minimális számú csökkenés, 2007-ben viszont tovább növekedett a regisztrált vállalkozások száma a mellékelt táblázat viszont azt mutatja, hogy a dinamikus növekedés inkább 2004-ig jellemzı, attól kezdve stagnál, illetve kissé csökken. Hiányoznak a számszerő adatok (ha nem is itt a szövegben, hanem a mellékletben), valamint annak megjelölése, részletezése is, hogy mely ágazatokban mőködnek ezek a vállalkozás és azokon belül mi volt a tendencia. Az IVS szerint a legkevesebb vállalkozás a mezıgazdaság, a oktatás, valamint a pénzügyi közvetítések területén mőködik a megállapításhoz hiányoznak a számszerő adatok. Azt is érdemes lenne megjelölni ha már a tanulmány írója kitér arra, hogy a környezı nagyobb települések biztosítják az oktatási infrastruktúrát hogy pontosan mely települések milyen oktatást? A gazdaságfejlesztés eszközei, lehetıségei, korlátai Helyi adóknál érdemes volna felsorolni melyek központi és melyek helyi meghatározásúak gondolok itt arra, hogy a gépjármőadó mértékét pl. nem a képviselı-testület dönti el, az iparőzési adóét viszont igen. Érdemes lett volna legalább 2-3 évre lebontva bemutatni, hogy hogyan alakult az adózás, mely adónemekbıl mennyi bevétele származott a városnak (szja, iparőzési stb.). Ezekbıl is hosszú távú következtetéseket lehetne levonni, ráadásul az önkormányzatnál mindezek az adatok megtalálhatóak. Az információ áramlás színvonala Távbeszélı vonalak számáról, kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számáról megállapítást tesz, adatokat viszont nem közöl. Regionális és helyi televízió és rádióadók? Nincs ilyen. A város külsı elérhetısége, térségi közlekedési kapcsolatok Szövegrészek 100 %-os azonosságot mutatnak az Aszódi Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója megjelölt részeivel. Nincs minden szövegrész megjelölve, hivatkozás pontatlan. A város társadalmának jellemzıi Demográfia, a lakónépesség alakulásának tendenciái Táblázatoknál hiányzik a forrás megjelölése. IVS megállapítása szerint : A természetes szaporodás kistérségi egyenlege azonban 1980 óta folyamatosan negatív, a csökkenés mértéke 0,4%-ról közel 4%-ra nıtt Ez nem Aszódra, hanem a kistérségre igaz és arra is vonatkozik! Hiányzik az aszódi természetes szaporodás egyenlege hány százalék? Vándorlás Egy mondat kivételével teljes a szövegazonosság az Aszódi Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programjával. Hol vannak az aszódi adatok, megállapítások? Korcsoport megoszlás, vitalitási index 3

7 Egyetlen grafikon, az is mindössze a 2007-es adatokra terjed ki tendencia nem látható öregedı, fiatalodó város lennénk? Szövegrész teljes egészében azonosságot mutat a kistérségi szociális koncepcióval. Az megállapítás pedig, hogy A településen az öregedési index (az idıs népesség a fiatalkorú népességarányában) jelenleg % úgy pontos, hogy az egyes településeken az öregedési index. Az adat ugyanis nem Aszódra vonatkozik. Képzettség, mőveltség IVS mindössze egyetlen mondatot ír errıl: A Gödöllıi Egyetem közelsége, valamint a középiskolai képzés magas színvonalának köszönhetıen az általános képzettség és mőveltség magas Aszódon, a 8. általánost végzettek aránya a évesek körében rendkívül alacsony. KSH-nál minden bizonnyal fellelhetıek adatok erre vonatkozóan, az adatok nélkül a megállapítás sem helytálló és megalapozott! Következtetést levonni pedig lehetetlen. Foglalkoztatottság Végig munkanélküliségrıl beszél hiányoznak az adatok a foglalkoztatottakról, gazdaságilag aktívakról, inaktívakról (ÁFSZ honlapján is megtalálhatóak a havi legfrissebb adatok). IVS szerint a városban a munkanélküliségrıl mint aktuális problémaforrásról nem beszélhetünk biztos ez? 2001-hez képest 2007-re csaknem megduplázódott, 60-ról 100 fıre nıt a regisztrált álláskeresık száma, idén körül mozog ÁFSZ adatai szerint mibıl adódik ez? Egészségi állapot Egészségi állapotról, vagy egészségügyi ellátásról beszélünk? Ha elıbbi akkor hol vannak az adatok? Pl. fogyatékosok károsodás szerint Az IVS szerint Leggyakrabban elıforduló betegségek: magas vérnyomás, gyomor-és bélrendszeri panaszok, szív-és érrendszerei panaszok, mozgásszervi betegségek. Tüdıgondozó Intézet: idült hörghurut, hörgı asztma, daganatos betegségek, TBC, tüdıgyulladás, allergiás betegségek. A város kedvezıtlen egészségi állapotát jelentıs mértékben befolyásolja, hogy magas az idıskorúak aránya. Adatok nélkül ezt a következtetést leszőrni megalapozatlan. Jövedelmi helyzet A táblázat adatai Aszódra vonatkoznak. A szöveges rész azonban teljes azonosságot mutat a kistérségi szoc. Koncepció vonatkozó részével, ebbıl adódóan hibás az a megállapítás, hogy: az adófizetık abszolút száma 2000 és 2005 között 500 fıvel növekedett! Szép lenne! A lakosság száma sem emelkedett ennyivel. Itt elférne az szja-bevételek alakulása évek szerint. A városi környezet jellemzıi Természeti környezet, értékei, valamint a Települési környezet, értékei fejezetek jelentıs része teljes szövegazonosságot mutat a kistérségi területfejlesztési koncepció és program vonatkozó részével. Mőemlékek Régészeti lelıhelyek és régészeti érdekő területek felsorolása hiányzik. 4

8 Arra vonatkozó jelölések hiányoznak, hogy melyek a tervezett és melyek a már elfogadott védett értékeink. (helyi érdekvédelmi rendelet? inkább a rendezési terv ) A környezet állapota, környezetszennyezés, rendezettség Levegı 90 %-ban teljes a szövegazonosság a kistérség területfejlesztési programjával. Hivatkozás hiányzik. Útforgalmi adatok vélhetıen fellelhetıek az Állami Közúti Mőszaki és Információs Kht.-nál (erre hivatkozik). Ha igen, akkor hol az éjszakai forgalom, illetve hol van több év adata, hogy a tendencia romló, javuló stb. megállapítható legyen?! Az adatok szerint a 3-as fıút forgalma Aszódnál a legmagasabb mint problémaforrást mégsem azonosítjuk, megoldásokat nem kínálunk. Talaj Min. 90 %-ban teljes a szövegazonosság a kistérség területfejlesztési programjával. Hivatkozás hiányzik. Hiba: a felhasznált szöveg kadmium szennyezésrıl ír, IVS kalcium -ot tartalmaz ez ugye elírás? Zöldfelületek 90 %-ban teljes a szövegazonosság a kistérség területfejlesztési programjával. Berekerdı és Hoszszú-völgy mióta honvédségi terület? Lakáshelyzet Hiányolom a lakások komfortfokozat szerinti és tulajdon szerinti megoszlását. Szöveg szerint 1990 óta változatos képet mutat a lakásépítési kedv, 1990 és 1997 közötti idıszakról viszont az anyag nem tartalmaz adatokat. Közszolgáltatások, ellátás Közmővelıdés, könyvtár teljes mértékben hiányzik!!! Pedagógiai szakszolgálatról egy szó sincs közszolgáltatás, fontos segítı szerepe van, ráadásul kistérségi szinten! Óvoda Óvodai ellátásról, létszámokról hol vannak az adatok? (ha más nem, kistérség közoktatási terve ezt tartalmazza, vannak benne adatok szakemberhiányra vonatkozóan is hol vannak az adatok a várható létszámról, csoportszámokról? Általános iskola Név javítandó: Csengey és nem Csengery! Az IVS-ben mindössze 2 mondat van errıl hol vannak az adatok, milyen tagintézményeirıl van szó? (tudtommal 2 telephely van, azaz 1 tagintézmény). Zenetagozat, emelt angol stb. nem fontos? Mővészeti iskoláról egyetlen szó sem esik! Középiskolák 5

9 Evangélikus gimnáziumról egyetlen szó sincs! Felsıoktatás Ide sorolja a Fiúnevelıt? Egészségügy Hol vannak az elmúlt évek statisztikai adatai kevesebben, többen járunk orvoshoz? Milyen problémák vannak? Szakrendelıt kik veszik igénybe, milyen mértékben (adatok fellelhetıek!!). Hiányzik a Tüdıgondozó! Védınık sem itt, sem a szoc. részben nincsenek miért? Bölcsıde egyetlen mondat adatok teljes mértékben hiányoznak, férıhelyre kihasználtságra vonatkozóan. Szociális ellátás lista hiányos pl., jelzırendszeres házi segítségnyújtás teljesen kimaradt. Hiányoznak az adatok pedig a tanulmány írója esetenként tendenciákról beszél (pl. családsegítést egyre többen veszik igénybe) akkor hol vannak az adatok? Közösségi közlekedés Hivatkozás felhasznált irodalomra hiányzik. Az a megállapítás pedig, hogy A helyi tömegközlekedésbıl egyre inkább kivonul a Volánbusz, így az önkormányzat ezt a szolgáltatást magánvállalkozókkal próbálja megoldani nem igaz. Helyi tömegközlekedés Aszódon nincs! Közmővek Adatok pontatlanok mit jelent a gyakorlatilag 100 % a csatornázottságnál ha ez igaz, akkor miért csatornázunk? Hivatkozások hiányoznak kistérségi koncepcióra. Szennyvíziszap, komposztáló hol van? Maradék 10 % a gázellátásnál (ha 90 %-os) mivel főt? Van-e a városban alternatív vagy megújuló energiát használó? Fontos megjegyezni, hogy a déli iparterület gázellátással nem rendelkezik! Energia ellátás ELMŐ és ÉMÁSZ csak az utóbbi a szolgáltató! De a kettı már egyesült. Szennyvízelvezetés: fejlesztési irányokhoz ki lehetne bontani pontosan, hogy melyek az ellátatlan településrészek. Ezek a következık: Temetı alatti terület Dózsa Gy. út, Miskolczi Köz és környéke Vasúton túli terület (Vasúttól Bag felé esı terület) Szórvány ingatlanok a Falujárók útján Belvárosban: József A. u., Dobó K. köz, Templom köz. Elavult rendszerek rekonstrukciójához: Rekonstrukcióra szoruló csatornázott településrészek: Kossuth L. utca, Baross u., Kondoros tér. 6

10 Csatornázásnál IVS következıt tartalmazza: meglévı és tervezett szennyvízcsatorna hálózatoknál a csatornázatlan ingatlanokat kötelezni kell a rákötésre szövegrész pontatlan tudomásunk szerint elıbb meg kell építeni a csatornát, kötelezni csak utána lehet?! Utak állapota, járdák állapota? Városüzemeltetés Gamesz feladatainak felsorolása rendkívül hiányos. Közigazgatás Nem tér ki Aszód mint kistérségi központ feladataira. Kistérségi társulás nem önkormányzat, ez egy társulás! Egyházak mit keresnek itt, illetve hol vannak a civil szervezetek? 5. Városrészekre vonatkozó területi megközelítéső helyzetértékelés Városszerkezet, területi felhasználás szerkezet A beépítésre nem szánt területek felsorolásából hiányzik a mezıgazdasági terület. Fıtér és környéke Közszolgáltatásoknál hiányzik: Polgármesteri hivatal, közmővelıdés (volt tiszti klubban). Korona Ház elnevezés nem hivatalos. Amíg új nincs, érdemes volna a régit használni, pl. volt tiszti klub vagy korábbi Vécsey Helyırségi klub. Erısségek: sok közintézmény? Az IVS-ben 1 van feltüntetve, de van három, ez már sok? Iskolaváros funkció itt pontosan mire gondol, ebben a városrészben nincs oktatási intézmény (1 ovin kívül). Felsıfokú intézmény meghonosítása? Hol, hogyan? Gyermekorvosi ellátás rendelı ide tartozik Gondozási Központ? Piactér és környéke Közszolgáltatásoknál: Gamesz, kistérségi iroda? Térkép szerint sajnos nem teljes mértékben értelmezhetı) Petıfi Gimnázium és Gépészeti Szk ide tartozik. Hol van a Rendelıintézet, illetve háziorvosi rendelı? Védınık? Vasútállomás inkább a Fiúnevelı területénél látható. Lakótelepek és kartali kereskedelmi övezet Lakótelepek és kartali kereskedelmi övezet: kifogásolható a terület elnevezése, mitıl kartali? Aszódon van, és nem Kartalon, ezért megtévesztı lehet. Inkább lakótelepek, újtelep és északi gazdasági terület elnevezést kellene használni. Petıfi Gimn. és Szk. Itt van feltüntetve a szövegrészben, térképen viszont nem látható. 7

11 Pedagógiai Szakszolgálat hiányzik, valamint a Gondozási Központ Falujárók úti tagintézménye is. Lehetıség a tömegközlekedés megindítása? Mire gondol? Buszjárat Falujárók útja és Fıtér között? A Volán buszok erre is járnak, összeköttetés van más városrészekkel! Honvédségi terület, volt laktanya itt van legalábbis ha a térképet vesszük alapul errıl akkor miért nincs szó? Evangélikus templom és környéke, Papi földek Gyengeség: szők utcák? Temetı alja Jónás falva Gyengeségek között ki kell fejteni: szők utcahálózat, amely nehezíti a közmő és közlekedési infrastruktúra fejlesztését, építészeti jellege ugyanakkor érték, erısség is! Közszolgáltatásoknál hiányzik: temetkezés (kötelezı önkormányzati feladat) -..? 6. Stratégiai fejezet Kedvezıtlen demográfiai helyzet? Növekvı lakosságszámról beszélünk! Népességfogyás az országos átlagnál kisebb mértékő? Nem fogyunk, hanem növekedünk. Megindult egyes cégek K+F tevékenységének letelepítése a városban mire gondol, mely cégek? A településen hagyományos könnyőipari üzemek zártak be melyekre gondol? Fejlesztési rendszer, prioritások a kistérségi koncepcióval összehasonlítva annak vázlatának, kivonatának tőnnek. Ebbıl adódóan kimondottan Aszódra jellemzı kérdések hiányoznak. Kistérségi iroda létrehozása? már van. Kistérségi egészségügyi és szociális intézmények mőködésének racionalizálása? Egészségügy, szakrendelı esetében már megtörtént szoc. intézményeknél pontosan mire gondol? Térségi autóbusz közlekedés, vasúti közlekedés fejlesztése pontosan mit takar? Milyen lehetıségeink vannak ebben? Szennyvízhálózat bıvítése, rekonstrukciója miért nem cél? Komposztáló telep? Tisztítót miért kellene bıvíteni? Ne inkább a kapacitásait kellene kihasználni? Támfal-építés, pinceomlás veszélyének elhárítása nem itt kéne feltüntetni? Turizmusnál ha nincs szálláshely, nem kéne fejleszteni? Aszód Városfejlesztési Koncepciója Gazdaság fejlesztése 90 %-ban szövegazonosság kistérségi programmal. Települési intézmények fejlesztése: orvosi ügyeletet már nem kell megszervezni, az megtörtént, hasonlóan a szociális szolgáltatások biztosításához. 8

12 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: M3-as autópályáról szó van benne, helyi adottságokról semmi (burkolt, burkolatlan utak, kerékpárút, közlekedésbiztonsági problémák?) A prioritásokhoz kapcsolódó tevékenységek: Szövegrészek jelentıs része teljes azonosságot mutat az Aszódi Kistérségi Társulás Területfejlesztési programjával. Ipari park cím megszerzése, Déli iparterületen 10 millió forint, (mi a becslés alapja, mit takar a becsült összeg, hogyan került ez kiszámításra, milyen feladatokhoz kapcsolódik?) Megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány: a feladathoz program készül megfogalmazás nem pontos, errıl egyelıre döntés nincs?! Kistérségi egészségügyi és szociális intézmények mőködésének racionalizálása: ezen belül a Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adása már megtörtént, a fejlesztésre vonatkozóan a vagyonhasznosítási szerzıdés tartalmaz kötelezettségeket. Szoc. intézmények racionalizálásánál mire gondol? Civil szervezetek mőködésének biztosítása: A megfogalmazásból hiányzik, hogy az önkormányzat lehetıségeinek felmérésével, annak függvényében! Furcsa, hogy a város helyzetét leíró rész arra vonatkozó adatokat, felsorolást nem tartalmaz, hogy milyen civil szervezetek mőködnek a városban, ehhez képest a civil szervezetek lehetıségeinek biztosítása prioritás! Ha nem tudjuk, hogy ki, mi, hogyan mőködik, honnan tudhatnánk, hogy mit kell segíteni, tenni, fejleszteni?! Belterületi úthálózat fejlesztése: hol, mit kellene fejleszteni? Hol vannak a burkolatlan utak? Közlekedésbiztonság: hova tervezünk korforgalmat? Galga-híd biztos ez? Elkerülı út költsége mibıl adódik? A híd 3-4 milliárd forintba, az új közút 2-be kerül, biztos ez? Közlekedésbiztonság pontosan mely útvonalakon, mely csomópontokon kell fejleszteni és mire van ott szükség? Hol vannak azok a bizonyos túlterhelt útszakaszok? Autóbusz állomás felújítása, vasúti megállóhely rekonstrukció 20, illetve 10 millió forint mibıl adódik ez a becslés kinek a költsége, feladata, kinek a területe? Regionális kerékpárút kiépítése 650 millió no és az aszódi kerékpárút? Vagy ez csak az aszódi költség? Hol van az útvonala, terve? Csapadékvíz elvezetés kistérségi települések együttmőködésében elkészült a mőszaki koncepció, megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány. Vízbázis és talajvédelem Szeméttelep rekultiváció nem ide tartozik? Miért nincs róla szó az IVS-ben? Zöld Híd program stb.?! Kastély rekonstrukció: mibıl adódik a 7 mrd forint? A stratégia koherenciája, konzisztenciája: miután a fejlesztési források nagyrészt regionális eredetőek (TEKI, TEUT, CÉDE stb.) az uniós források pedig a regionális célkitőzések mentén nyerhetıek el, így fontosabb volna a regionális programokkal való koherencia a megyei programoknál! Érdemes volna megjegyezni azt is (most már), hogy a KMOP források 2009 végével nagyrészt bezárnak, a hazai fejlesztési források keretek pedig várhatóan 0 lesz 2010-ben. Pénzügyi háttér, fedezet emiatt kérdéses! Formázott: Sorkizárt, Sorköz: szimpla, Tabulátorok: Nincs 1,64 cm 9

13 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése Temetı alja teljes mértékben kimaradt, pedig ez prioritás, rehab terv készül!!!! Fıtéren kerékpárút honnan hová, terv? (volt errıl szó a Fıtér projektben? Van rá terv? ) Kastély-rekonstrukció korábban 7 milliárdról volt szó, itt 1,5 milliárd forint van honnan a különbség, mibıl adódik? A 2011-es dátum mibıl adódik? Van errıl információnk a tulajdonosoktól állam, egyház? Piactér 500 millió forint? Mit takar ez, 2011 mibıl adódik? Sétáló utcák mire gondol? Szakrendelı fejlesztése 1 milliárd forint újat építünk? Lakótelep Cél, hogy a 2001 évi népességszám 2013-ra a város lakónépesség fogyásának üteménél ne legyen több miért, itt fogy a népesség? Hogyan állapítunk meg egy célt, ha elıtte a helyzetet nem írjuk le adatokkal több évre visszamenıleg? Városrész elszigeteltsége? Mibıl adódik ez? Ha ez elszigetelt, akkor vélhetıen az Evangélikus Gimnázium környéke is az Humán és mőszaki infrastruktúra hiányosságainak felszámolása konkrétan mire gondol? 215 millió ben mibıl adódik az összeg pontosan, hogyan oszlik meg önkormányzat és magántulajdonosok között dátumok mibıl adódnak? A mai felmérések szerinti közel 60 %-os elköltözési szándék jelentısen csökkeni fog ki mérte ezt fel, hol van a felmérés miszerint kétharmada a lakótelepen, Újtelepen élıknek elköltözne???? Akcióterületek prioritási sorrendje: tudtommal a Béke-kert, Temetı alja prioritás mégis egyetlen szó sem esik róla!!! 8. Stratégia megvalósíthatósága Önkormányzati ingatlanvagyont szemléltetı ábra értelmezhetetlen szükség volna egy konkrét felsorolásra, mi van magántulajdonban és mi köztulajdon forgalomképes és forgalomképtelen vagyontárgyak, ingatlanok? Ingatlangazdálkodási stratégia rendkívül általános hol van az aszódi helyzet? Korona Ház tulajdoni helyzete már 2008-ban is tisztázott volt! Város rehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegő tevékenységek Tervalku? Errıl nem tárgyalt a testület, pontos kifejtés szükséges, hogy mit miért mőszakilag mire van lehetıség, mire van lehetıség a jelenlegi szabályozásaink szerint? A város hosszú távú jövıképének meghatározása Aszód településfejlesztési koncepció készítése során megtörtént, így a lakossági, civil szervezeti részvételt jogszabályi kötelezettség alapján ott biztosították hol van a településfejlesztési koncepció létezı anyag? Városrészenkénti fórumok? mikor, hol volt? Milyen véleményeket, javaslatokat kaptunk a lakosságtól a pályázaton? Honlapon interaktív módon mikor jelent meg az IVS? Tudtommal csak 2008 november végén, december elején került fel, amikor már a testület gyakorlatilag elfogadta azt! És nem interaktív! 10

14 Partnerség környezeti állapot fejlesztéséhez: temetı mögötti talajvizes terület ez téves, feltehetıen a déli iparterület és Berek utca környéki talajvizes területekrıl van szó, ami nem a Temetı mögött van. A képviselı testület törölte a véderdı létesítését, és helyette úttartozékaként létesítendı zöldsáv kialakítását tőzte ki célul. Partnerségi elvárások antiszegregációs tervhez: milyen kisebbségi önkormányzatok? Csak egy van, a ruszin. Fogyatékos szervezetek? melyek azok? Partnerség az IVS készítésénél: ki vizsgálta meg a lakossági javaslatokat, észrevételeket? Testület erre vonatkozó anyagot nem kapott, döntési helyzetben sem volt arról, hogy mi kerül be és mi nem. Hol vannak az emlékeztetık (mellékletben kéne lennie szöveg szerint) civil, lakossági fórumokról stb. Milyen magánbefektetık lettek bevonva az IVS készítésének folyamatába, mi volt az ı javaslatuk? Vállalkozói fórum? Mikor volt? Iparőzési adó meghatározott idejő, mértékő csökkentése jogszabályi lehetıség erre önkormányzati szinten nincs, csak egységesen dönthet errıl az önkormányzat. Anti-szegregációs terv A szöveg %-ban teljes azonosságot mutat a kecskeméti IVS-ben található Antiszegregációs tervvel. Olyan problémákról van szó a szövegben, amelyek városunkra nem jellemzıek pl. szegregált intézmények felszámolása, melyek azok? Roma probléma van a városban? Ismereteink szerint nincs, pedig az antiszegregációs terv folyamatosan errıl beszél valóban szükség van az általános iskolában roma pedagógusra? Miért, hány roma tanuló van? Szegregált oktatás? Hol? Továbbra is kérdéses a Fiúnevelı szegregátumként való megjelölése nincs korrekció az adatokban arra vonatkozóan, hogy a szegregáció milyen mértékben köszönhetı az intézmény jellegének hiszen itt éves fiatal fiúk vannak, pl. elızetes letartóztatásban stb., jelenleg a létszám, férıhelyei száma viszont 240! ez meghatározó szám lehet egy 388 fıs populációnál. Mindemellett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a következıket írja elı az Antiszegregációs tervrıl: az elkészítéshez, illetve a stratégia kialakításához a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértıt biztosít. Ki volt Aszódon a szakértı? (igénybevétele térítésmentes!) Az anti-szegregációs szakértı az Integrált Városfejlesztési Stratégiát ellenjegyzi, amennyiben az megfelel az Anti-szegregációs terv kritériumainak. A szakértı az alábbi esetekben fogadja el az IVS-t: 1. A város minden, legalább 50 fı lakosságot magában foglaló szegregátumát az Antiszegregációs terv megjelöli. 2. A 100 fınél nagyobb területekre integrációs stratégia készült. Nálunk ilyen nem készült? Fiúnevelı területe 100 fınél nagyobb, ha szegregátum, akkor miért nem készült ilyen anyag?! 3. Az IVS-ben jelzett akcióterületek (nem kizárólag városrehabilitációs támogatásból finanszírozott) programjai vizsgálják a beavatkozások szegregációt befolyásoló hatását a városon belül és kívül is. Erre vonatkozó szövegrészeket nem találtam az IVS-ben. A szakértı feladata tehát, hogy segítséget nyújtson az Anti-szegregációs terv elkészítésében, majd a végleges IVS-t az Anti-szegregációs terv szempontjából értékelje. A szakértı helyszíni látogatások 11

15 és telefonos egyeztetések formájában folyamatos tanácsadást biztosít a városok számára, a várossal kapcsolatfelvételkor egyeztetett ütemterv szerint. (volt-e ilyen, ha igen, mikor?) A város a szakértıvel történı elsı személyes egyeztetés elıtt megküldi a szakértı részére az elkészült, vagy elıkészített IVS-t, valamint a tárgyalások során a szakértı rendelkezésére bocsátja az IVS-hez kapcsolódó releváns dokumentumokat, adatokat (pl. esélyegyenlıségi terv, városi és ágazati fejlesztési stratégiák stb.). A szakértı amennyiben szükséges- módosításokat kezdeményez a dokumentumban, munkájával segíti, hogy az megfeleljen az Anti-szegregációs terv kritériumainak. A szakértı és a város által egyeztetett IVS-t a város a szakértı rendelkezésére bocsátja, hogy a szakértı értékelhesse a dokumentumot. A szakértı a kézhezvételtıl számított öt munkanapon belül véleményezi a dokumentumot, és elfogadhatóságát jelzi a városnak. Az esetleges szakértıi javaslatokkal módosított IVS-t a szakértı még a képviselıtestületi döntés elıtt aláírja. Hol van a szakértı véleménye, javaslatai ha nincs, be kéne szerezni! 9. Elızetes akcióterületi tervek A téren található az Aszódi Takarékpénztár, ezzel biztosítva a pénzügyi funkciót? Kistérségi funkció - Petıfi tér 1. (Aszódon nincs Petıfi tér! ) Lakókörnyezet Fıtér és környéke: lakásállomány 2153 db??? Inkább Aszódon van összességében ennyi lakás! 1 Bölcsıde a közszolgáltatásoknál nem itt van!!!! Polgármesteri Hivatal: - kistérségi építésüggyel bıvül? Már van. - Gamesz? Nincs döntés az átköltöztetésrıl. - Házasságkötı teremként tudtommal nem a tanácstermet használjuk általában, hanem A Mővelıdés Házában lévıt Szabadság téri csomópontnál most körforgalomról van szó korábban az hangzott el, hogy az nem lehet, akkor most hogy is van???? Kéreg alatti parkolóról továbbra sincs döntés! Ezzel a résszel általános probléma, hogy a Fıtér projektet részleteiben annak elkészülte óta nem tárgyalta végig részletesen, részenként a képviselı-testület! Számos kérdésrıl így 2008 tavasza óta nincs döntés! Az észrevételek közül több nem most elıször merül fel, azokra azonban gyakorlatilag tavaly augusztus óta nincs válasz, vagy nincs javítás. Csak példaként, a teljesség igénye nélkül: - a kistérségben nem 3 hanem 2 város található - védınıi körzetek - nyilvántartott régészeti lelıhelyek és régészeti érdekő területek - Hosszú-völgy és Berekerdı nem honvédelmi tulajdon - Evangélikus Gimnázium bemutatása - Bölcsıde bıvebb kifejtése - Közigazgatás egyház nem tartozik ide - Aszódon mőködı önkormányzatok kistérségi társulás nem tartozik ide - Fıtér népessége nincs összhangban a lakásszámmal - Prioritásoknál, céloknál a becsült összegekre már korábban is rákérdeztünk, válasz nincs pl. ipari park 10 millió - Miért kell kistérségi szolgáltató iroda, ha már van? - Vasúti felüljáró Aszód-Bag között építhetı, szükséges - Városi autóbuszjáratok indítása? - Kerékpárút hol van a terv, hol javasolt? 12

16 - Fıiskolai, egyetemi oktatás Aszódon? Evangélikusok terve nem valósult meg. - Temetıalja, Jónásfalva nem szerepel az akcióterületek között - Egyablakos ügyintézés valós probléma? Ha igen, konkrétan mit kell módosítani? - Temetı mögötti talajvizes terület hol van? - Fiúnevelı mint szegregátum? - Roma gyermekek problémái? Aszód, szeptember 18. Összeállította: Gyárfás Zsuzsa, önkormányzati képviselı Észrevételeket tettek: Koncz István oktatási bizottság elnöke, Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı, Rigó Lászlóné alpolgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetı, 13

17 Dr.Kolozs László ügyvéd 1052 Budapest, Régiposta u Tel: ; Tel/Fax: Postacím: 1364 Budapest Pf: Aszód Város Polgármesteri Hivatala Jegyzıjének Tárgy: IVS tanulmány vállalkozói díjának visszakövetelése 272/2009 (VIII.27.) ÖKT sz határozat 4. pontja alapján Tisztelt Fıjegyzı Úrhölgy! A hivatkozott számú ÖKT határozat alapján szakvéleményem a következı: Elızmények: a 113/2008 (V.8.) ÖKT sz határozattal elfogadtuk a Bakilex Kft-vel az IVS létrehozásáról szóló szerzıdést júniusban a BAKILEX munkaanyagot adott át és a teljes vállalkozói díjat leszámlázta. A Polgármester Úr 3984/2008 sz levelében 2008 augusztus 13- án hibás teljesítést jelzett a BAKILEX-nek, néhány hibát felsorolva, hangsúlyozva, hogy a hibák felsorolása a teljesség igénye nélkül készült. A levélben közöltük, hogy a vállalkozói díj 70 %-át kiegyenlítjük, 30 %-ot a hibák kijavításáig és a tanulmány közös leegyeztetéséig visszatartunk. A BAKILEX Kft a visszatartást adataim szerint formájában tudomásul vette. Ezt követıen lakossági vélemények alapján készült egy módosítás, majd levélváltások után egy újabb módosítás. A 2008 november 27-i képviselıtestületi ülés 301/2008 (XI.27) sz alatt határozatot hozott arról, hogy az IVS-t átdolgozott formában és a korrekciós javításokkal egységes szerkezetben elfogadja, egyidejőleg felhatalmazta a polgármestert, hogy a végleges írásos anyag átvételét követıen a visszatartott 30 % kifizetésérıl, valamint az IVS két évenkénti felülvizsgálatáról gondoskodjon. A 301/2008 (XI.27) sz ÖKT határozat a BAKILEX Kft részére 2008 december 9-n megküldésre került. Ezt követıen a Többcélú Társulás szerzıi jogi kifogásait ismertettük a BAKILEX-szel, amely 2008 december 19-n átadta az IVS véglegesnek szánt variációját ben újabb levélváltások történtek és a BAKILEX 2009 júliusban átadott egy újabb tovább javított variációt augusztus 27-n a képviselı-testület a 301/2008 (XI.27) sz határozatát visszavonta és a korábban felállított ad-hoc bizottságot megbízta, hogy a települést érintı téves, hibás adatokat összegezze. Szeptember 7-én ez a határozat megerısítésre és pontosításra, a szerzıi jogokkal kapcsolatos kifogásokkal kiegészítésre került. A 2009 augusztus 27-i határozat 4. pontja a jogi képviselıt azzal bízta meg, hogy adjon szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy az IVS-re már kifizetett 6,3 millió forint visszatérítésére milyen lehetıség van.

18 Véleményemben igyekszem a 272/2009 (VIII.27.) ÖKT sz határozat 4. pontjának keretei között maradni. A felek között a Ptk 389 alapján vállalkozási szerzıdés jött létre, amelyben a BAKILEX vállalta egy eredmény az IVS létrehozását, az Önkormányzat pedig vállalta annak átvételét és a díj kifizetését. A hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat a Ptk /A -ai tartalmazzák. A szabályozás lényege az, hogy a vállalkozó hibásan teljesít ha a létrehozott dolog nem felel meg annak, amit vállalt. A megrendelı a hibát a felfedezése után a lehetı legrövidebb idın belül köteles jelezni. A hibát a vállalkozó köteles kijavítani, ha azt nem vállalja, vagy nem képes teljesíteni, akkor a megrendelı árleszállítást igényelhet, vagy - jelentıs hiba esetén elállhat a szerzıdéstıl. Az elállás a szerzıdést a megkötésére visszamenılegesen bontja fel, az eredeti állapotot kell helyreállítani, tehát a megrendelı visszakapja a megfizetett díjat és annak ellenében köteles kiszolgáltatni (visszaadni) a vállalkozás nála lévı eredményét. Az IVS-készítés fent vázolt folyamatára a fentiekbıl az alábbiak következnek: A szerzıdés a felek között létrejött. A BAKILEX Kft a szerzıdés alapján 2008 júniusában egy munkaanyag nevezett anyagot átadott augusztus 13-án jeleztük, hogy a teljesítést hibásnak tartjuk, de 70 %-ot kifizetünk, 30 %-ot a hibák kijavításáig visszatartunk. Ezt a BAKILEX adataim szerint írásban elfogadta és ezt követıen javított anyagot adott át. A javított anyag átvételét követıen 2008 november 27-n a képviselı testület határozatot hozott az IVS elfogadásáról, ez a határozat a BAKILEX Kft részére megküldésre került. A 30 % kifizetéséhez már csak egy technikai lépés, a végleges írásos anyag átvétele hiányzott. Jogi véleményem az, hogy a BAKILEX-nek megküldött 2008 november 27-i határozat a vállalkozási jogviszony szempontjából teljesítés-igazolásnak számít, amelynek alapján a BAKILEX Kft a teljes díjra jogosulttá vált. Ha az ehhez megszabott technikai feltétel: a végleges írásos anyag átvétele megvalósult, akkor a teljes díjat ki kell fizetni. A szavak általánosan elfogadott jelentése szerint a végleges írásos anyag -nak azt kell tekinteni, amelyik anyag alapján a testület a 2008 november 27-i határozatát meghozta. A határozat szövegezése ugyanis már egy megvizsgált, korrekciós javításokkal egységes szerkezetbe foglalt IVS elfogadásáról szól. Ha ez a döntésnél ténylegesen még nem állt rendelkezésre, akkor az Önkormányzat látatlanban adta ki a teljesítésigazolást és látatlanban vállalt kötelezettséget a 30 % kifizetésére. Adataim szerint a BAKILEX a döntés után átadott legalább egy átdolgozott anyagot. Mivel a testületi határozat a végleges írásos anyag átadásán kívül más feltételt nem szab a 30 % kifizetésére, ezzel az átadással a kifizetés feltétele megvalósult. A 272/2009 (VIII.27) ÖKT sz határozat a 301/2008 (XI.27) ÖKT sz határozatot visszavonja. Álláspontom szerint a határozat visszavonásának a vállalkozási szerzıdés teljesítésigazolása szempontjából jogi hatálya nincs, a teljesítésigazolás kiadása a vállalkozó részérıl továbbra is érvényben lévınek tekintendı. A Ptk 210. értelmében a jognyilatkozatokat tévedés, megtévesztés, fenyegetés esetén utólag meg lehet támadni. A teljesítésigazolásnak minısülı nyilatkozatunkat tehát a BAKILEX felé csak úgy vonhattuk volna vissza, ha bebizonyítjuk, hogy tévedtünk a nyilatkozat kiadásánál és ezen túlmenıen bebizonyítjuk azt is, hogy ezt a tévedésünket a BAKILEX Kft okozta.

19 A 272/2009 (VIII.27) ÖKT sz határozat nem hivatkozik tévedésre és nem állítja azt sem, hogy a BAKILEX Kft becsapott bennünket, csak egyszerően a hibák fennállása miatt visszavonja a határozatot. A hibák azonban fennálltak már 2008 november 27-n is, nem voltak elrejtve hiszen az írásos anyag teljes terjedelemben rendelkezésünkre állt, ha most észrevettük ıket, akkor 2008-ban is észre kellett volna vennünk és ha nem vettük észre az nem róható fel a BAKILEX Kft-nek. Álláspontom tehát az, hogy a BAKILEX Kft az IVS-t elkészítette és mi azt egy mai napig hatályos teljesítésigazolással átvettük tıle. A 272/2009 (VIII. 27) ÖKT sz határozat 4. pontja alapján jogi szakvéleményem az, hogy a már kifizetett 6,3 millió forint úgy lenne visszakövetelhetı, ha perben, vagy peren kívül be tudnánk bizonyítani, hogy a 2008 november 27-i igazolás kiadásakor súlyos tévedésben voltunk abból a szempontból, hogy az IVS egyáltalán alkalmas-e a rendeltetés szerinti felhasználásra? Ezt maga a 272-es határozat sem állítja, csak fennálló hibákról beszél, ami csak részleges alkalmatlanságot, kijavítható hibákat jelenthet. Nekünk viszont be kellene bizonyítanunk, hogy az átadott IVS értéke ténylegesen 0 Ft, továbbá azt is, hogy 2008 november 27-én ezt a BAKILEX is tudta. A teljesítésigazolás elıtt és az azóta eltelt kilenc hónap alatt több szakemberünk vizsgálta az átadott IVS-t, lehetetlen, hogy csak most ismertük fel a teljes alkalmatlanságát. Egy ilyen bizonyítás lehetıségét és így a kifizetett 6,3 millió forint visszakövetelésének lehetıségét jogilag kizártnak tartom. Budapest, 2009 szeptember 16. Tisztelettel: dr. Kolozs László sk.

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben