1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ"

Átírás

1 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP /B pályázat elkészítésére IVS készítésére vonatkozó meghívásos versenytárgyalás eredménye: 14/2008 (I.17.) ÖKT sz. határozat Adatszolgáltatás megrendelése a KSH-tól 73/2008 (III.27.) ÖKT sz. határozat /2008 (IV.17.) ÖKT sz. határozat Tanácsadói Szerzıdés elfogadása, módosítások megjelölése elsı munkaanyag átadása /2008 (IV.29) ÖKT sz. határozat: a KMOP /B kódjelő pályázat beadását a Képviselı-testület nem támogatja /2008 (V.8) ÖKT sz. határozat a Tanácsadói Szerzıdés elfogadásáról és aláírásáról Tájékoztatás a 113/2008 (V.8) ÖKT sz. határozat a Tanácsadói Szerzıdés elfogadásáról és aláírásáról aláíratlan szerzıdés megküldése a Bakilex Kft. részére második módosított munkaanyag átadása számla kelte Kissné Kulybus Gizella Fıjegyzı Asszony információ a teljesítésigazolás kiadása érdekében teljesítés igazolással kapcsolatos tájékoztatás a Bakilex Kft részérıl. Címzett: Kissné Kulybus Gizella Fıjegyzı Asszony teljesítés igazolással kapcsolatos nyilatkozat számla teljesítési határideje Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása írásban az IVS hibáiról Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása az IVS kifizetésérıl Összefoglaló a lakossági véleményekrıl a lakossági kérdıívek és a ig átadott hibajegyzék alapján javított harmadik munkaanyag átadása Asztalos Tamás elektronikus úton ( ) tett összegzésének feldolgozása, amely tartalmazza Kissné Kulybus Gizella és Tárnokiné Szilágyi Erzsébet javaslatait is. (Készült ) Tételes válasz Asztalos képviselı úr javaslatira negyedik módosítás IVS elfogadása Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeirıl Szükséges hivatkozásokkal és forrásmegjelölésekkel ellátott tanulmány átadása az Önkormányzat részére ötödik verzió értesítés az IVS elfogadásáról, valamint a képviselıi beadványokról és egy adhoc bizottság létrehozásáról Újabb beadvány továbbítása felénk az Önkormányzat részérıl Összefoglaló az átküldött beadványok alapján elvégzett módosításáról módosított verzió átadása Újabb gondolatok az IVS- sel kapcsolatban Sztán István Polgármester Úr tájékoztatása az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeirıl A mellékelt dokumentumokból kiderül, hogy ig minden addigi, a számla teljesítéséhez szükséges dokumentumokat átadtuk az Önkormányzat részére. Így az Önkormányzatnak teljesítenie kellett volna fizetési kötelezettségét határidıben.

2 Az Önkormányzat az esedékességet követı 60 napon belül vitathatta a volna a követelést. Az esedékességet követı 60 nap szeptember 27-én járt le. Eddig az idıpontig az Önkormányzat által megküldött észrevételeket és kért módosításokat szintén átadtuk az Önök részére ( ). Az IVS Képviselı Testület általi elfogadásáig, azaz november 27-ig minden hozzánk érkezett módosítást tételesen elvégeztünk. A Tanácsadó Szerzıdés III. pontja rendelkezik a tanácsadói díj teljesítésérıl. A szerzıdés szerint: A Megbízó vállalja, hogy az elkészített ÖTM által kiadott kézikönyv elıírásai alapján ellenırzött, véleményezett dokumentációt az Önkormányzat átveszi, majd a tanulmánykészítı által az ÁFA törvénynek foglaltaknak megfelelıen kiállított, s átvett számla összegét 15 napon belül, de leghamarabb július 1-én a Tanulmánykészítı által megjelölt számlára köteles átutalni. A Megbízó legkésıbb július 30-ig köteles teljesíteni. Ebben nem szerepel fizetési feltételként, hogy ai IVS-t a Képviselı Testületnek el kell fogadnia illetve, hogy a teljesítést ki igazolja. Vagyis, az az Önkormányzat belsı ügye, hogy kinek a jóváhagyását kéri a kifizetéshez. Azt meg végképp nem teszi lehetıvé, hogy tartalmi módosításokat (egyéni vélemények) alapján kötelesek legyünk átdolgozni a Tanulmányt. Más oldalról megközelítve: az Önkormányzat a szerzıdés megkötésekor olyan kötelezettséget vállalt, amirıl elıre láthatta, hogy nem tud teljesíteni. 15 nap ebben az eljárás menetben nem elegendı a teljesítés igazolására és a Képviselı Testületi döntés meghozatalára. Ha mindezeket figyelmen kívül hagynánk és elfogadnánk azt a tényt, hogy az IVS-t a Képviselı Testület november 27-én fogadta el, és a pénzügyi teljesítést az Önkormányzat a Mőszaki Iroda vezetıjének teljesítés igazolásától tette függıvé, akkor arra 15 napon belül sor kellett volna, hogy kerüljön. Ezzel szemben január 29-i levél szerint, annak keltekor még folyamatban volt a teljesítés igazolása. Sıt, a Mőszaki Iroda vezetıjének észrevételeit csak február 6-i keltezéső dokumentumból ismerhettük meg. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeivel kapcsolatban a következı kérdéseink, észrevételeink vannak: Ki és milyen felhatalmazás alapján adta át részükre az IVS-t, illetve tette bárki számára hozzáférhetıvé cégünk elızetes értesítése nélkül? Az átadás/közzététel során miért nem tájékoztatta az Önkormányzat a harmadik felet, hogy az anyag formailag (szerkesztés) nincs lezárva. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása észrevételeit köszönjük, természetesen megvizsgáljuk a Tanulmányt ezek alapján. Bár megjegyezni kívánjuk, hogy nem tudjuk milyen jogalapon, milyen felhatalmazás alapján végez a Társulás mások szerzıi jogának megsértésére vonatkozó vizsgálatot. A folyamatot jól érzékelteti, hogy a i levélben szereplı ad-hoc bizottság a mai napig nem jött létre, mind a mai napig eszébe jut valakinek egy-egy újabb gondolat, idézve Nagy Géza Antal beadványából. Álláspontunk szerint jogsértı továbbá a Képviselı Testület azon döntése, hogy a i döntését 9 hónappal késıbb, augusztus 27-i testületi ülésén vonja vissza. A 2008.

3 i döntést követıen haladéktalanul ki kellett volna egyenlíteni követelésünket. Az IVS készítése valamint a módosítások során az Önkormányzat részérıl egységes álláspontot tükrözı, konkrét Megbízói utasítást nem kaptunk. A i Képviselı Testületi döntés, amelyet érdemben nem tudtunk befolyásolni számunkra továbbra is bizonytalan helyzetet jelent. Gödöllı, Kiss Zoltán sk. ügyvezetı Bakilex Kft. Dr Vass Gabriella sk. tulajdonos Bakilex Kft.

4 Aszód Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata Általános, teljes anyagra vonatkozó észrevétel: - térképek több helyen elmosódottak, olvashatatlanok így nem is értelmezhetıek 1. Mottó kitıl van? 2. Vezetıi összefoglaló 7-15 o. A tanulmány írói szerint az IVS a többi közt a város hosszú távú fejlesztési koncepciójára támaszkodik. Van ilyen? Településfejlesztési koncepcióra, településfejlesztési stratégiára, turizmusfejlesztési, gazdaságfejlesztési, közlekedésfejlesztési programra utal a készítı ezek közül melyek a létezı dokumentumok? A volt laktanyát a Fiúnevelı és környéke városrészhez sorolja, térkép szerint viszont ez a terület a Lakótelepi részhez kapcsolódik. 3. A város szerepének meghatározása a településhálózatban o. Pontos forrásmegnevezések hiányoznak több helyen. A Közép-Magyarországi Régió középtávú fejlesztései célkitőzései között a következı szerepel: Kiegyensúlyozott, többpólusú térszerkezet megteremtése Budapest és elıvárosi társközpontjai között a pontos kifejezés az idézett dokumentumban: agglomerációs társközpontjai és ezek közé Aszód nem tartozik. IVS szerint: az aszódi kistérség fejlettsége jóval magasabb, mint a szomszédos kis-térségeké mi van a gödöllıi, veresegyházi kistérséggel? A szöveg 174 kistérségrıl beszél, a térkép ehhez képest réginek tőnik, (2007 elıtti?). A város szerepének meghatározása regionális szintő feladatok teljes szövegazonosság a KMR stratégia vonatkozó részeivel. Aszód megyei és kistérségi szerepe IVS szerint az aszódi kistérség 3 közepes, 3 nagyobb faluból, illetve 3 városból áll. Melyik az utóbbi 3? (Tura és Aszód, Kartal nem város!) Középiskolák neve, valamint az Alapfokú Mővészeti Iskola megnevezése is pontatlan. Az egészségügy kimaradt Aszód meghatározó kistérségi feladati közül. (Pedig szakrendelı csak itt mőködik). IVS szerint családsegítı szolgálat kizárólag Aszódon mőködik ez valótlan (pl. Tura). Pontosítandó az is, hogy az intézményfenntartó társulás székhelye Aszód a szociális ellátások terén. A gyógyszertárak jelentıs része sem Aszódon van (többi településen is van legalább 8-10). Furcsa, hogy a szociális terület az IVS-ben közölt táblázat szerint a következıkbıl tevıdik össze: mőködı 1

5 háziorvosok, bölcsıde, családsegítı szolgálat, gyógyszertárak. (Érdemes volna végignézni a Gondozási Központ feladatkörét és mindezt pontosítani kell!) IVS szerint Általános Iskola szerepe meghatározó a kistérségben mibıl szőri le ezt az állítást? Mőködı vállalkozások számáról KSH-nál minden bizonnyal fellelhetı a 2007-es adat (IVS szerint n.a.) A város vonzáskörzetének bemutatása januári adatok - IVS készítésekor, vagy decemberi korrekciójakor 2008-as adatok nem voltak fellelhetıek? Vállalkozások 1000 lakosra táblázatban ismét Kartal mint város szerepel. A tanulmány ezen része %-ban teljes szövegazonosságot mutat az Aszódi Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programjának anyagban megjelölt részeivel (IVS nem tartalmaz minden hivatkozást). Aszód dinamikai típusának meghatározása 100 % szövegazonosság Aszódi Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programjának vonatkozó részével. Az állítások egyébként 2005-ben voltak igazak, hiszen az a dokumentum akkor készült, de vajon mi a helyzet most? 3 év telt el! Aszód funkció komplexitása IVS szerint Aszód a kistérségben teljes körően ellátja az építésügyi hatóság valamint a szociális igazgatási feladatokat - építésügy Tura, Kartal?, szociális igazgatásról is pontatlan a megállapítás. Oktatási központnál hiányzik a mővészeti iskola, amelynek más településeken is mőködnek tagozatai. Aszód foglalkoztatási szerepköre novemberi ÁFSZ adatokra hivatkozik augusztusában vagy decemberében már régesrégen elérhetıek voltak a legfrissebb adatok (jelenleg pl. a augusztusiak). 4. A város egészének rövid helyzetértékelése Gazdasági adottságok A szöveg %-ban teljes azonosságot mutat a Közép-Magyarországi Régió stratégiai terve c. tanulmánnyal. Éppen ebbıl kifolyólag a régióról beszél és nem Aszódról és a város gazdasági adottságairól. A város gazdasága IVS szerint Az Aszód és Kartal közötti volt orosz laktanya 25 hektáros területe szintén ipari jellegő befektetések számára kijelölt terület. A terület az önkormányzat illetve a telephellyel rendelkezı vállalkozások tulajdonában van. Valóban önkormányzati terület? 2

6 Hivatkozások hiányoznak Aszód kistérség területfejlesztési koncepciójára óta folyamatosan, és dinamikusan növekszik a városban jegyzett vállalkozások száma, ban tapasztalható egy minimális számú csökkenés, 2007-ben viszont tovább növekedett a regisztrált vállalkozások száma a mellékelt táblázat viszont azt mutatja, hogy a dinamikus növekedés inkább 2004-ig jellemzı, attól kezdve stagnál, illetve kissé csökken. Hiányoznak a számszerő adatok (ha nem is itt a szövegben, hanem a mellékletben), valamint annak megjelölése, részletezése is, hogy mely ágazatokban mőködnek ezek a vállalkozás és azokon belül mi volt a tendencia. Az IVS szerint a legkevesebb vállalkozás a mezıgazdaság, a oktatás, valamint a pénzügyi közvetítések területén mőködik a megállapításhoz hiányoznak a számszerő adatok. Azt is érdemes lenne megjelölni ha már a tanulmány írója kitér arra, hogy a környezı nagyobb települések biztosítják az oktatási infrastruktúrát hogy pontosan mely települések milyen oktatást? A gazdaságfejlesztés eszközei, lehetıségei, korlátai Helyi adóknál érdemes volna felsorolni melyek központi és melyek helyi meghatározásúak gondolok itt arra, hogy a gépjármőadó mértékét pl. nem a képviselı-testület dönti el, az iparőzési adóét viszont igen. Érdemes lett volna legalább 2-3 évre lebontva bemutatni, hogy hogyan alakult az adózás, mely adónemekbıl mennyi bevétele származott a városnak (szja, iparőzési stb.). Ezekbıl is hosszú távú következtetéseket lehetne levonni, ráadásul az önkormányzatnál mindezek az adatok megtalálhatóak. Az információ áramlás színvonala Távbeszélı vonalak számáról, kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számáról megállapítást tesz, adatokat viszont nem közöl. Regionális és helyi televízió és rádióadók? Nincs ilyen. A város külsı elérhetısége, térségi közlekedési kapcsolatok Szövegrészek 100 %-os azonosságot mutatnak az Aszódi Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója megjelölt részeivel. Nincs minden szövegrész megjelölve, hivatkozás pontatlan. A város társadalmának jellemzıi Demográfia, a lakónépesség alakulásának tendenciái Táblázatoknál hiányzik a forrás megjelölése. IVS megállapítása szerint : A természetes szaporodás kistérségi egyenlege azonban 1980 óta folyamatosan negatív, a csökkenés mértéke 0,4%-ról közel 4%-ra nıtt Ez nem Aszódra, hanem a kistérségre igaz és arra is vonatkozik! Hiányzik az aszódi természetes szaporodás egyenlege hány százalék? Vándorlás Egy mondat kivételével teljes a szövegazonosság az Aszódi Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programjával. Hol vannak az aszódi adatok, megállapítások? Korcsoport megoszlás, vitalitási index 3

7 Egyetlen grafikon, az is mindössze a 2007-es adatokra terjed ki tendencia nem látható öregedı, fiatalodó város lennénk? Szövegrész teljes egészében azonosságot mutat a kistérségi szociális koncepcióval. Az megállapítás pedig, hogy A településen az öregedési index (az idıs népesség a fiatalkorú népességarányában) jelenleg % úgy pontos, hogy az egyes településeken az öregedési index. Az adat ugyanis nem Aszódra vonatkozik. Képzettség, mőveltség IVS mindössze egyetlen mondatot ír errıl: A Gödöllıi Egyetem közelsége, valamint a középiskolai képzés magas színvonalának köszönhetıen az általános képzettség és mőveltség magas Aszódon, a 8. általánost végzettek aránya a évesek körében rendkívül alacsony. KSH-nál minden bizonnyal fellelhetıek adatok erre vonatkozóan, az adatok nélkül a megállapítás sem helytálló és megalapozott! Következtetést levonni pedig lehetetlen. Foglalkoztatottság Végig munkanélküliségrıl beszél hiányoznak az adatok a foglalkoztatottakról, gazdaságilag aktívakról, inaktívakról (ÁFSZ honlapján is megtalálhatóak a havi legfrissebb adatok). IVS szerint a városban a munkanélküliségrıl mint aktuális problémaforrásról nem beszélhetünk biztos ez? 2001-hez képest 2007-re csaknem megduplázódott, 60-ról 100 fıre nıt a regisztrált álláskeresık száma, idén körül mozog ÁFSZ adatai szerint mibıl adódik ez? Egészségi állapot Egészségi állapotról, vagy egészségügyi ellátásról beszélünk? Ha elıbbi akkor hol vannak az adatok? Pl. fogyatékosok károsodás szerint Az IVS szerint Leggyakrabban elıforduló betegségek: magas vérnyomás, gyomor-és bélrendszeri panaszok, szív-és érrendszerei panaszok, mozgásszervi betegségek. Tüdıgondozó Intézet: idült hörghurut, hörgı asztma, daganatos betegségek, TBC, tüdıgyulladás, allergiás betegségek. A város kedvezıtlen egészségi állapotát jelentıs mértékben befolyásolja, hogy magas az idıskorúak aránya. Adatok nélkül ezt a következtetést leszőrni megalapozatlan. Jövedelmi helyzet A táblázat adatai Aszódra vonatkoznak. A szöveges rész azonban teljes azonosságot mutat a kistérségi szoc. Koncepció vonatkozó részével, ebbıl adódóan hibás az a megállapítás, hogy: az adófizetık abszolút száma 2000 és 2005 között 500 fıvel növekedett! Szép lenne! A lakosság száma sem emelkedett ennyivel. Itt elférne az szja-bevételek alakulása évek szerint. A városi környezet jellemzıi Természeti környezet, értékei, valamint a Települési környezet, értékei fejezetek jelentıs része teljes szövegazonosságot mutat a kistérségi területfejlesztési koncepció és program vonatkozó részével. Mőemlékek Régészeti lelıhelyek és régészeti érdekő területek felsorolása hiányzik. 4

8 Arra vonatkozó jelölések hiányoznak, hogy melyek a tervezett és melyek a már elfogadott védett értékeink. (helyi érdekvédelmi rendelet? inkább a rendezési terv ) A környezet állapota, környezetszennyezés, rendezettség Levegı 90 %-ban teljes a szövegazonosság a kistérség területfejlesztési programjával. Hivatkozás hiányzik. Útforgalmi adatok vélhetıen fellelhetıek az Állami Közúti Mőszaki és Információs Kht.-nál (erre hivatkozik). Ha igen, akkor hol az éjszakai forgalom, illetve hol van több év adata, hogy a tendencia romló, javuló stb. megállapítható legyen?! Az adatok szerint a 3-as fıút forgalma Aszódnál a legmagasabb mint problémaforrást mégsem azonosítjuk, megoldásokat nem kínálunk. Talaj Min. 90 %-ban teljes a szövegazonosság a kistérség területfejlesztési programjával. Hivatkozás hiányzik. Hiba: a felhasznált szöveg kadmium szennyezésrıl ír, IVS kalcium -ot tartalmaz ez ugye elírás? Zöldfelületek 90 %-ban teljes a szövegazonosság a kistérség területfejlesztési programjával. Berekerdı és Hoszszú-völgy mióta honvédségi terület? Lakáshelyzet Hiányolom a lakások komfortfokozat szerinti és tulajdon szerinti megoszlását. Szöveg szerint 1990 óta változatos képet mutat a lakásépítési kedv, 1990 és 1997 közötti idıszakról viszont az anyag nem tartalmaz adatokat. Közszolgáltatások, ellátás Közmővelıdés, könyvtár teljes mértékben hiányzik!!! Pedagógiai szakszolgálatról egy szó sincs közszolgáltatás, fontos segítı szerepe van, ráadásul kistérségi szinten! Óvoda Óvodai ellátásról, létszámokról hol vannak az adatok? (ha más nem, kistérség közoktatási terve ezt tartalmazza, vannak benne adatok szakemberhiányra vonatkozóan is hol vannak az adatok a várható létszámról, csoportszámokról? Általános iskola Név javítandó: Csengey és nem Csengery! Az IVS-ben mindössze 2 mondat van errıl hol vannak az adatok, milyen tagintézményeirıl van szó? (tudtommal 2 telephely van, azaz 1 tagintézmény). Zenetagozat, emelt angol stb. nem fontos? Mővészeti iskoláról egyetlen szó sem esik! Középiskolák 5

9 Evangélikus gimnáziumról egyetlen szó sincs! Felsıoktatás Ide sorolja a Fiúnevelıt? Egészségügy Hol vannak az elmúlt évek statisztikai adatai kevesebben, többen járunk orvoshoz? Milyen problémák vannak? Szakrendelıt kik veszik igénybe, milyen mértékben (adatok fellelhetıek!!). Hiányzik a Tüdıgondozó! Védınık sem itt, sem a szoc. részben nincsenek miért? Bölcsıde egyetlen mondat adatok teljes mértékben hiányoznak, férıhelyre kihasználtságra vonatkozóan. Szociális ellátás lista hiányos pl., jelzırendszeres házi segítségnyújtás teljesen kimaradt. Hiányoznak az adatok pedig a tanulmány írója esetenként tendenciákról beszél (pl. családsegítést egyre többen veszik igénybe) akkor hol vannak az adatok? Közösségi közlekedés Hivatkozás felhasznált irodalomra hiányzik. Az a megállapítás pedig, hogy A helyi tömegközlekedésbıl egyre inkább kivonul a Volánbusz, így az önkormányzat ezt a szolgáltatást magánvállalkozókkal próbálja megoldani nem igaz. Helyi tömegközlekedés Aszódon nincs! Közmővek Adatok pontatlanok mit jelent a gyakorlatilag 100 % a csatornázottságnál ha ez igaz, akkor miért csatornázunk? Hivatkozások hiányoznak kistérségi koncepcióra. Szennyvíziszap, komposztáló hol van? Maradék 10 % a gázellátásnál (ha 90 %-os) mivel főt? Van-e a városban alternatív vagy megújuló energiát használó? Fontos megjegyezni, hogy a déli iparterület gázellátással nem rendelkezik! Energia ellátás ELMŐ és ÉMÁSZ csak az utóbbi a szolgáltató! De a kettı már egyesült. Szennyvízelvezetés: fejlesztési irányokhoz ki lehetne bontani pontosan, hogy melyek az ellátatlan településrészek. Ezek a következık: Temetı alatti terület Dózsa Gy. út, Miskolczi Köz és környéke Vasúton túli terület (Vasúttól Bag felé esı terület) Szórvány ingatlanok a Falujárók útján Belvárosban: József A. u., Dobó K. köz, Templom köz. Elavult rendszerek rekonstrukciójához: Rekonstrukcióra szoruló csatornázott településrészek: Kossuth L. utca, Baross u., Kondoros tér. 6

10 Csatornázásnál IVS következıt tartalmazza: meglévı és tervezett szennyvízcsatorna hálózatoknál a csatornázatlan ingatlanokat kötelezni kell a rákötésre szövegrész pontatlan tudomásunk szerint elıbb meg kell építeni a csatornát, kötelezni csak utána lehet?! Utak állapota, járdák állapota? Városüzemeltetés Gamesz feladatainak felsorolása rendkívül hiányos. Közigazgatás Nem tér ki Aszód mint kistérségi központ feladataira. Kistérségi társulás nem önkormányzat, ez egy társulás! Egyházak mit keresnek itt, illetve hol vannak a civil szervezetek? 5. Városrészekre vonatkozó területi megközelítéső helyzetértékelés Városszerkezet, területi felhasználás szerkezet A beépítésre nem szánt területek felsorolásából hiányzik a mezıgazdasági terület. Fıtér és környéke Közszolgáltatásoknál hiányzik: Polgármesteri hivatal, közmővelıdés (volt tiszti klubban). Korona Ház elnevezés nem hivatalos. Amíg új nincs, érdemes volna a régit használni, pl. volt tiszti klub vagy korábbi Vécsey Helyırségi klub. Erısségek: sok közintézmény? Az IVS-ben 1 van feltüntetve, de van három, ez már sok? Iskolaváros funkció itt pontosan mire gondol, ebben a városrészben nincs oktatási intézmény (1 ovin kívül). Felsıfokú intézmény meghonosítása? Hol, hogyan? Gyermekorvosi ellátás rendelı ide tartozik Gondozási Központ? Piactér és környéke Közszolgáltatásoknál: Gamesz, kistérségi iroda? Térkép szerint sajnos nem teljes mértékben értelmezhetı) Petıfi Gimnázium és Gépészeti Szk ide tartozik. Hol van a Rendelıintézet, illetve háziorvosi rendelı? Védınık? Vasútállomás inkább a Fiúnevelı területénél látható. Lakótelepek és kartali kereskedelmi övezet Lakótelepek és kartali kereskedelmi övezet: kifogásolható a terület elnevezése, mitıl kartali? Aszódon van, és nem Kartalon, ezért megtévesztı lehet. Inkább lakótelepek, újtelep és északi gazdasági terület elnevezést kellene használni. Petıfi Gimn. és Szk. Itt van feltüntetve a szövegrészben, térképen viszont nem látható. 7

11 Pedagógiai Szakszolgálat hiányzik, valamint a Gondozási Központ Falujárók úti tagintézménye is. Lehetıség a tömegközlekedés megindítása? Mire gondol? Buszjárat Falujárók útja és Fıtér között? A Volán buszok erre is járnak, összeköttetés van más városrészekkel! Honvédségi terület, volt laktanya itt van legalábbis ha a térképet vesszük alapul errıl akkor miért nincs szó? Evangélikus templom és környéke, Papi földek Gyengeség: szők utcák? Temetı alja Jónás falva Gyengeségek között ki kell fejteni: szők utcahálózat, amely nehezíti a közmő és közlekedési infrastruktúra fejlesztését, építészeti jellege ugyanakkor érték, erısség is! Közszolgáltatásoknál hiányzik: temetkezés (kötelezı önkormányzati feladat) -..? 6. Stratégiai fejezet Kedvezıtlen demográfiai helyzet? Növekvı lakosságszámról beszélünk! Népességfogyás az országos átlagnál kisebb mértékő? Nem fogyunk, hanem növekedünk. Megindult egyes cégek K+F tevékenységének letelepítése a városban mire gondol, mely cégek? A településen hagyományos könnyőipari üzemek zártak be melyekre gondol? Fejlesztési rendszer, prioritások a kistérségi koncepcióval összehasonlítva annak vázlatának, kivonatának tőnnek. Ebbıl adódóan kimondottan Aszódra jellemzı kérdések hiányoznak. Kistérségi iroda létrehozása? már van. Kistérségi egészségügyi és szociális intézmények mőködésének racionalizálása? Egészségügy, szakrendelı esetében már megtörtént szoc. intézményeknél pontosan mire gondol? Térségi autóbusz közlekedés, vasúti közlekedés fejlesztése pontosan mit takar? Milyen lehetıségeink vannak ebben? Szennyvízhálózat bıvítése, rekonstrukciója miért nem cél? Komposztáló telep? Tisztítót miért kellene bıvíteni? Ne inkább a kapacitásait kellene kihasználni? Támfal-építés, pinceomlás veszélyének elhárítása nem itt kéne feltüntetni? Turizmusnál ha nincs szálláshely, nem kéne fejleszteni? Aszód Városfejlesztési Koncepciója Gazdaság fejlesztése 90 %-ban szövegazonosság kistérségi programmal. Települési intézmények fejlesztése: orvosi ügyeletet már nem kell megszervezni, az megtörtént, hasonlóan a szociális szolgáltatások biztosításához. 8

12 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: M3-as autópályáról szó van benne, helyi adottságokról semmi (burkolt, burkolatlan utak, kerékpárút, közlekedésbiztonsági problémák?) A prioritásokhoz kapcsolódó tevékenységek: Szövegrészek jelentıs része teljes azonosságot mutat az Aszódi Kistérségi Társulás Területfejlesztési programjával. Ipari park cím megszerzése, Déli iparterületen 10 millió forint, (mi a becslés alapja, mit takar a becsült összeg, hogyan került ez kiszámításra, milyen feladatokhoz kapcsolódik?) Megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány: a feladathoz program készül megfogalmazás nem pontos, errıl egyelıre döntés nincs?! Kistérségi egészségügyi és szociális intézmények mőködésének racionalizálása: ezen belül a Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adása már megtörtént, a fejlesztésre vonatkozóan a vagyonhasznosítási szerzıdés tartalmaz kötelezettségeket. Szoc. intézmények racionalizálásánál mire gondol? Civil szervezetek mőködésének biztosítása: A megfogalmazásból hiányzik, hogy az önkormányzat lehetıségeinek felmérésével, annak függvényében! Furcsa, hogy a város helyzetét leíró rész arra vonatkozó adatokat, felsorolást nem tartalmaz, hogy milyen civil szervezetek mőködnek a városban, ehhez képest a civil szervezetek lehetıségeinek biztosítása prioritás! Ha nem tudjuk, hogy ki, mi, hogyan mőködik, honnan tudhatnánk, hogy mit kell segíteni, tenni, fejleszteni?! Belterületi úthálózat fejlesztése: hol, mit kellene fejleszteni? Hol vannak a burkolatlan utak? Közlekedésbiztonság: hova tervezünk korforgalmat? Galga-híd biztos ez? Elkerülı út költsége mibıl adódik? A híd 3-4 milliárd forintba, az új közút 2-be kerül, biztos ez? Közlekedésbiztonság pontosan mely útvonalakon, mely csomópontokon kell fejleszteni és mire van ott szükség? Hol vannak azok a bizonyos túlterhelt útszakaszok? Autóbusz állomás felújítása, vasúti megállóhely rekonstrukció 20, illetve 10 millió forint mibıl adódik ez a becslés kinek a költsége, feladata, kinek a területe? Regionális kerékpárút kiépítése 650 millió no és az aszódi kerékpárút? Vagy ez csak az aszódi költség? Hol van az útvonala, terve? Csapadékvíz elvezetés kistérségi települések együttmőködésében elkészült a mőszaki koncepció, megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány. Vízbázis és talajvédelem Szeméttelep rekultiváció nem ide tartozik? Miért nincs róla szó az IVS-ben? Zöld Híd program stb.?! Kastély rekonstrukció: mibıl adódik a 7 mrd forint? A stratégia koherenciája, konzisztenciája: miután a fejlesztési források nagyrészt regionális eredetőek (TEKI, TEUT, CÉDE stb.) az uniós források pedig a regionális célkitőzések mentén nyerhetıek el, így fontosabb volna a regionális programokkal való koherencia a megyei programoknál! Érdemes volna megjegyezni azt is (most már), hogy a KMOP források 2009 végével nagyrészt bezárnak, a hazai fejlesztési források keretek pedig várhatóan 0 lesz 2010-ben. Pénzügyi háttér, fedezet emiatt kérdéses! Formázott: Sorkizárt, Sorköz: szimpla, Tabulátorok: Nincs 1,64 cm 9

13 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése Temetı alja teljes mértékben kimaradt, pedig ez prioritás, rehab terv készül!!!! Fıtéren kerékpárút honnan hová, terv? (volt errıl szó a Fıtér projektben? Van rá terv? ) Kastély-rekonstrukció korábban 7 milliárdról volt szó, itt 1,5 milliárd forint van honnan a különbség, mibıl adódik? A 2011-es dátum mibıl adódik? Van errıl információnk a tulajdonosoktól állam, egyház? Piactér 500 millió forint? Mit takar ez, 2011 mibıl adódik? Sétáló utcák mire gondol? Szakrendelı fejlesztése 1 milliárd forint újat építünk? Lakótelep Cél, hogy a 2001 évi népességszám 2013-ra a város lakónépesség fogyásának üteménél ne legyen több miért, itt fogy a népesség? Hogyan állapítunk meg egy célt, ha elıtte a helyzetet nem írjuk le adatokkal több évre visszamenıleg? Városrész elszigeteltsége? Mibıl adódik ez? Ha ez elszigetelt, akkor vélhetıen az Evangélikus Gimnázium környéke is az Humán és mőszaki infrastruktúra hiányosságainak felszámolása konkrétan mire gondol? 215 millió ben mibıl adódik az összeg pontosan, hogyan oszlik meg önkormányzat és magántulajdonosok között dátumok mibıl adódnak? A mai felmérések szerinti közel 60 %-os elköltözési szándék jelentısen csökkeni fog ki mérte ezt fel, hol van a felmérés miszerint kétharmada a lakótelepen, Újtelepen élıknek elköltözne???? Akcióterületek prioritási sorrendje: tudtommal a Béke-kert, Temetı alja prioritás mégis egyetlen szó sem esik róla!!! 8. Stratégia megvalósíthatósága Önkormányzati ingatlanvagyont szemléltetı ábra értelmezhetetlen szükség volna egy konkrét felsorolásra, mi van magántulajdonban és mi köztulajdon forgalomképes és forgalomképtelen vagyontárgyak, ingatlanok? Ingatlangazdálkodási stratégia rendkívül általános hol van az aszódi helyzet? Korona Ház tulajdoni helyzete már 2008-ban is tisztázott volt! Város rehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegő tevékenységek Tervalku? Errıl nem tárgyalt a testület, pontos kifejtés szükséges, hogy mit miért mőszakilag mire van lehetıség, mire van lehetıség a jelenlegi szabályozásaink szerint? A város hosszú távú jövıképének meghatározása Aszód településfejlesztési koncepció készítése során megtörtént, így a lakossági, civil szervezeti részvételt jogszabályi kötelezettség alapján ott biztosították hol van a településfejlesztési koncepció létezı anyag? Városrészenkénti fórumok? mikor, hol volt? Milyen véleményeket, javaslatokat kaptunk a lakosságtól a pályázaton? Honlapon interaktív módon mikor jelent meg az IVS? Tudtommal csak 2008 november végén, december elején került fel, amikor már a testület gyakorlatilag elfogadta azt! És nem interaktív! 10

14 Partnerség környezeti állapot fejlesztéséhez: temetı mögötti talajvizes terület ez téves, feltehetıen a déli iparterület és Berek utca környéki talajvizes területekrıl van szó, ami nem a Temetı mögött van. A képviselı testület törölte a véderdı létesítését, és helyette úttartozékaként létesítendı zöldsáv kialakítását tőzte ki célul. Partnerségi elvárások antiszegregációs tervhez: milyen kisebbségi önkormányzatok? Csak egy van, a ruszin. Fogyatékos szervezetek? melyek azok? Partnerség az IVS készítésénél: ki vizsgálta meg a lakossági javaslatokat, észrevételeket? Testület erre vonatkozó anyagot nem kapott, döntési helyzetben sem volt arról, hogy mi kerül be és mi nem. Hol vannak az emlékeztetık (mellékletben kéne lennie szöveg szerint) civil, lakossági fórumokról stb. Milyen magánbefektetık lettek bevonva az IVS készítésének folyamatába, mi volt az ı javaslatuk? Vállalkozói fórum? Mikor volt? Iparőzési adó meghatározott idejő, mértékő csökkentése jogszabályi lehetıség erre önkormányzati szinten nincs, csak egységesen dönthet errıl az önkormányzat. Anti-szegregációs terv A szöveg %-ban teljes azonosságot mutat a kecskeméti IVS-ben található Antiszegregációs tervvel. Olyan problémákról van szó a szövegben, amelyek városunkra nem jellemzıek pl. szegregált intézmények felszámolása, melyek azok? Roma probléma van a városban? Ismereteink szerint nincs, pedig az antiszegregációs terv folyamatosan errıl beszél valóban szükség van az általános iskolában roma pedagógusra? Miért, hány roma tanuló van? Szegregált oktatás? Hol? Továbbra is kérdéses a Fiúnevelı szegregátumként való megjelölése nincs korrekció az adatokban arra vonatkozóan, hogy a szegregáció milyen mértékben köszönhetı az intézmény jellegének hiszen itt éves fiatal fiúk vannak, pl. elızetes letartóztatásban stb., jelenleg a létszám, férıhelyei száma viszont 240! ez meghatározó szám lehet egy 388 fıs populációnál. Mindemellett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a következıket írja elı az Antiszegregációs tervrıl: az elkészítéshez, illetve a stratégia kialakításához a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértıt biztosít. Ki volt Aszódon a szakértı? (igénybevétele térítésmentes!) Az anti-szegregációs szakértı az Integrált Városfejlesztési Stratégiát ellenjegyzi, amennyiben az megfelel az Anti-szegregációs terv kritériumainak. A szakértı az alábbi esetekben fogadja el az IVS-t: 1. A város minden, legalább 50 fı lakosságot magában foglaló szegregátumát az Antiszegregációs terv megjelöli. 2. A 100 fınél nagyobb területekre integrációs stratégia készült. Nálunk ilyen nem készült? Fiúnevelı területe 100 fınél nagyobb, ha szegregátum, akkor miért nem készült ilyen anyag?! 3. Az IVS-ben jelzett akcióterületek (nem kizárólag városrehabilitációs támogatásból finanszírozott) programjai vizsgálják a beavatkozások szegregációt befolyásoló hatását a városon belül és kívül is. Erre vonatkozó szövegrészeket nem találtam az IVS-ben. A szakértı feladata tehát, hogy segítséget nyújtson az Anti-szegregációs terv elkészítésében, majd a végleges IVS-t az Anti-szegregációs terv szempontjából értékelje. A szakértı helyszíni látogatások 11

15 és telefonos egyeztetések formájában folyamatos tanácsadást biztosít a városok számára, a várossal kapcsolatfelvételkor egyeztetett ütemterv szerint. (volt-e ilyen, ha igen, mikor?) A város a szakértıvel történı elsı személyes egyeztetés elıtt megküldi a szakértı részére az elkészült, vagy elıkészített IVS-t, valamint a tárgyalások során a szakértı rendelkezésére bocsátja az IVS-hez kapcsolódó releváns dokumentumokat, adatokat (pl. esélyegyenlıségi terv, városi és ágazati fejlesztési stratégiák stb.). A szakértı amennyiben szükséges- módosításokat kezdeményez a dokumentumban, munkájával segíti, hogy az megfeleljen az Anti-szegregációs terv kritériumainak. A szakértı és a város által egyeztetett IVS-t a város a szakértı rendelkezésére bocsátja, hogy a szakértı értékelhesse a dokumentumot. A szakértı a kézhezvételtıl számított öt munkanapon belül véleményezi a dokumentumot, és elfogadhatóságát jelzi a városnak. Az esetleges szakértıi javaslatokkal módosított IVS-t a szakértı még a képviselıtestületi döntés elıtt aláírja. Hol van a szakértı véleménye, javaslatai ha nincs, be kéne szerezni! 9. Elızetes akcióterületi tervek A téren található az Aszódi Takarékpénztár, ezzel biztosítva a pénzügyi funkciót? Kistérségi funkció - Petıfi tér 1. (Aszódon nincs Petıfi tér! ) Lakókörnyezet Fıtér és környéke: lakásállomány 2153 db??? Inkább Aszódon van összességében ennyi lakás! 1 Bölcsıde a közszolgáltatásoknál nem itt van!!!! Polgármesteri Hivatal: - kistérségi építésüggyel bıvül? Már van. - Gamesz? Nincs döntés az átköltöztetésrıl. - Házasságkötı teremként tudtommal nem a tanácstermet használjuk általában, hanem A Mővelıdés Házában lévıt Szabadság téri csomópontnál most körforgalomról van szó korábban az hangzott el, hogy az nem lehet, akkor most hogy is van???? Kéreg alatti parkolóról továbbra sincs döntés! Ezzel a résszel általános probléma, hogy a Fıtér projektet részleteiben annak elkészülte óta nem tárgyalta végig részletesen, részenként a képviselı-testület! Számos kérdésrıl így 2008 tavasza óta nincs döntés! Az észrevételek közül több nem most elıször merül fel, azokra azonban gyakorlatilag tavaly augusztus óta nincs válasz, vagy nincs javítás. Csak példaként, a teljesség igénye nélkül: - a kistérségben nem 3 hanem 2 város található - védınıi körzetek - nyilvántartott régészeti lelıhelyek és régészeti érdekő területek - Hosszú-völgy és Berekerdı nem honvédelmi tulajdon - Evangélikus Gimnázium bemutatása - Bölcsıde bıvebb kifejtése - Közigazgatás egyház nem tartozik ide - Aszódon mőködı önkormányzatok kistérségi társulás nem tartozik ide - Fıtér népessége nincs összhangban a lakásszámmal - Prioritásoknál, céloknál a becsült összegekre már korábban is rákérdeztünk, válasz nincs pl. ipari park 10 millió - Miért kell kistérségi szolgáltató iroda, ha már van? - Vasúti felüljáró Aszód-Bag között építhetı, szükséges - Városi autóbuszjáratok indítása? - Kerékpárút hol van a terv, hol javasolt? 12

16 - Fıiskolai, egyetemi oktatás Aszódon? Evangélikusok terve nem valósult meg. - Temetıalja, Jónásfalva nem szerepel az akcióterületek között - Egyablakos ügyintézés valós probléma? Ha igen, konkrétan mit kell módosítani? - Temetı mögötti talajvizes terület hol van? - Fiúnevelı mint szegregátum? - Roma gyermekek problémái? Aszód, szeptember 18. Összeállította: Gyárfás Zsuzsa, önkormányzati képviselı Észrevételeket tettek: Koncz István oktatási bizottság elnöke, Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı, Rigó Lászlóné alpolgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi irodavezetı, 13

17 Dr.Kolozs László ügyvéd 1052 Budapest, Régiposta u Tel: ; Tel/Fax: Postacím: 1364 Budapest Pf: Aszód Város Polgármesteri Hivatala Jegyzıjének Tárgy: IVS tanulmány vállalkozói díjának visszakövetelése 272/2009 (VIII.27.) ÖKT sz határozat 4. pontja alapján Tisztelt Fıjegyzı Úrhölgy! A hivatkozott számú ÖKT határozat alapján szakvéleményem a következı: Elızmények: a 113/2008 (V.8.) ÖKT sz határozattal elfogadtuk a Bakilex Kft-vel az IVS létrehozásáról szóló szerzıdést júniusban a BAKILEX munkaanyagot adott át és a teljes vállalkozói díjat leszámlázta. A Polgármester Úr 3984/2008 sz levelében 2008 augusztus 13- án hibás teljesítést jelzett a BAKILEX-nek, néhány hibát felsorolva, hangsúlyozva, hogy a hibák felsorolása a teljesség igénye nélkül készült. A levélben közöltük, hogy a vállalkozói díj 70 %-át kiegyenlítjük, 30 %-ot a hibák kijavításáig és a tanulmány közös leegyeztetéséig visszatartunk. A BAKILEX Kft a visszatartást adataim szerint formájában tudomásul vette. Ezt követıen lakossági vélemények alapján készült egy módosítás, majd levélváltások után egy újabb módosítás. A 2008 november 27-i képviselıtestületi ülés 301/2008 (XI.27) sz alatt határozatot hozott arról, hogy az IVS-t átdolgozott formában és a korrekciós javításokkal egységes szerkezetben elfogadja, egyidejőleg felhatalmazta a polgármestert, hogy a végleges írásos anyag átvételét követıen a visszatartott 30 % kifizetésérıl, valamint az IVS két évenkénti felülvizsgálatáról gondoskodjon. A 301/2008 (XI.27) sz ÖKT határozat a BAKILEX Kft részére 2008 december 9-n megküldésre került. Ezt követıen a Többcélú Társulás szerzıi jogi kifogásait ismertettük a BAKILEX-szel, amely 2008 december 19-n átadta az IVS véglegesnek szánt variációját ben újabb levélváltások történtek és a BAKILEX 2009 júliusban átadott egy újabb tovább javított variációt augusztus 27-n a képviselı-testület a 301/2008 (XI.27) sz határozatát visszavonta és a korábban felállított ad-hoc bizottságot megbízta, hogy a települést érintı téves, hibás adatokat összegezze. Szeptember 7-én ez a határozat megerısítésre és pontosításra, a szerzıi jogokkal kapcsolatos kifogásokkal kiegészítésre került. A 2009 augusztus 27-i határozat 4. pontja a jogi képviselıt azzal bízta meg, hogy adjon szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy az IVS-re már kifizetett 6,3 millió forint visszatérítésére milyen lehetıség van.

18 Véleményemben igyekszem a 272/2009 (VIII.27.) ÖKT sz határozat 4. pontjának keretei között maradni. A felek között a Ptk 389 alapján vállalkozási szerzıdés jött létre, amelyben a BAKILEX vállalta egy eredmény az IVS létrehozását, az Önkormányzat pedig vállalta annak átvételét és a díj kifizetését. A hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat a Ptk /A -ai tartalmazzák. A szabályozás lényege az, hogy a vállalkozó hibásan teljesít ha a létrehozott dolog nem felel meg annak, amit vállalt. A megrendelı a hibát a felfedezése után a lehetı legrövidebb idın belül köteles jelezni. A hibát a vállalkozó köteles kijavítani, ha azt nem vállalja, vagy nem képes teljesíteni, akkor a megrendelı árleszállítást igényelhet, vagy - jelentıs hiba esetén elállhat a szerzıdéstıl. Az elállás a szerzıdést a megkötésére visszamenılegesen bontja fel, az eredeti állapotot kell helyreállítani, tehát a megrendelı visszakapja a megfizetett díjat és annak ellenében köteles kiszolgáltatni (visszaadni) a vállalkozás nála lévı eredményét. Az IVS-készítés fent vázolt folyamatára a fentiekbıl az alábbiak következnek: A szerzıdés a felek között létrejött. A BAKILEX Kft a szerzıdés alapján 2008 júniusában egy munkaanyag nevezett anyagot átadott augusztus 13-án jeleztük, hogy a teljesítést hibásnak tartjuk, de 70 %-ot kifizetünk, 30 %-ot a hibák kijavításáig visszatartunk. Ezt a BAKILEX adataim szerint írásban elfogadta és ezt követıen javított anyagot adott át. A javított anyag átvételét követıen 2008 november 27-n a képviselı testület határozatot hozott az IVS elfogadásáról, ez a határozat a BAKILEX Kft részére megküldésre került. A 30 % kifizetéséhez már csak egy technikai lépés, a végleges írásos anyag átvétele hiányzott. Jogi véleményem az, hogy a BAKILEX-nek megküldött 2008 november 27-i határozat a vállalkozási jogviszony szempontjából teljesítés-igazolásnak számít, amelynek alapján a BAKILEX Kft a teljes díjra jogosulttá vált. Ha az ehhez megszabott technikai feltétel: a végleges írásos anyag átvétele megvalósult, akkor a teljes díjat ki kell fizetni. A szavak általánosan elfogadott jelentése szerint a végleges írásos anyag -nak azt kell tekinteni, amelyik anyag alapján a testület a 2008 november 27-i határozatát meghozta. A határozat szövegezése ugyanis már egy megvizsgált, korrekciós javításokkal egységes szerkezetbe foglalt IVS elfogadásáról szól. Ha ez a döntésnél ténylegesen még nem állt rendelkezésre, akkor az Önkormányzat látatlanban adta ki a teljesítésigazolást és látatlanban vállalt kötelezettséget a 30 % kifizetésére. Adataim szerint a BAKILEX a döntés után átadott legalább egy átdolgozott anyagot. Mivel a testületi határozat a végleges írásos anyag átadásán kívül más feltételt nem szab a 30 % kifizetésére, ezzel az átadással a kifizetés feltétele megvalósult. A 272/2009 (VIII.27) ÖKT sz határozat a 301/2008 (XI.27) ÖKT sz határozatot visszavonja. Álláspontom szerint a határozat visszavonásának a vállalkozási szerzıdés teljesítésigazolása szempontjából jogi hatálya nincs, a teljesítésigazolás kiadása a vállalkozó részérıl továbbra is érvényben lévınek tekintendı. A Ptk 210. értelmében a jognyilatkozatokat tévedés, megtévesztés, fenyegetés esetén utólag meg lehet támadni. A teljesítésigazolásnak minısülı nyilatkozatunkat tehát a BAKILEX felé csak úgy vonhattuk volna vissza, ha bebizonyítjuk, hogy tévedtünk a nyilatkozat kiadásánál és ezen túlmenıen bebizonyítjuk azt is, hogy ezt a tévedésünket a BAKILEX Kft okozta.

19 A 272/2009 (VIII.27) ÖKT sz határozat nem hivatkozik tévedésre és nem állítja azt sem, hogy a BAKILEX Kft becsapott bennünket, csak egyszerően a hibák fennállása miatt visszavonja a határozatot. A hibák azonban fennálltak már 2008 november 27-n is, nem voltak elrejtve hiszen az írásos anyag teljes terjedelemben rendelkezésünkre állt, ha most észrevettük ıket, akkor 2008-ban is észre kellett volna vennünk és ha nem vettük észre az nem róható fel a BAKILEX Kft-nek. Álláspontom tehát az, hogy a BAKILEX Kft az IVS-t elkészítette és mi azt egy mai napig hatályos teljesítésigazolással átvettük tıle. A 272/2009 (VIII. 27) ÖKT sz határozat 4. pontja alapján jogi szakvéleményem az, hogy a már kifizetett 6,3 millió forint úgy lenne visszakövetelhetı, ha perben, vagy peren kívül be tudnánk bizonyítani, hogy a 2008 november 27-i igazolás kiadásakor súlyos tévedésben voltunk abból a szempontból, hogy az IVS egyáltalán alkalmas-e a rendeltetés szerinti felhasználásra? Ezt maga a 272-es határozat sem állítja, csak fennálló hibákról beszél, ami csak részleges alkalmatlanságot, kijavítható hibákat jelenthet. Nekünk viszont be kellene bizonyítanunk, hogy az átadott IVS értéke ténylegesen 0 Ft, továbbá azt is, hogy 2008 november 27-én ezt a BAKILEX is tudta. A teljesítésigazolás elıtt és az azóta eltelt kilenc hónap alatt több szakemberünk vizsgálta az átadott IVS-t, lehetetlen, hogy csak most ismertük fel a teljes alkalmatlanságát. Egy ilyen bizonyítás lehetıségét és így a kifizetett 6,3 millió forint visszakövetelésének lehetıségét jogilag kizártnak tartom. Budapest, 2009 szeptember 16. Tisztelettel: dr. Kolozs László sk.

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés Aszód Város Önkormányzat vagyonhasznosításának elıkészítése az óvadéki betétben lévı kötvény átmeneti felszabadításának lehetıségére

Elıterjesztés Aszód Város Önkormányzat vagyonhasznosításának elıkészítése az óvadéki betétben lévı kötvény átmeneti felszabadításának lehetıségére Aszód város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 70 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 8/500666 Fax. 8/400575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istvan.sztan@pmhaszod.hu /009 szám Elıterjesztés Aszód Város

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére A békéscsabai szennyvíz program minıségbiztosítása kapcsán felmerült az infiltráció csökkentésére irányuló intézkedési terv elkészítésének igénye. Mint az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben